Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen"

Transkript

1 Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik Fraværsoplysninger til Finansministeriets fraværsstatistik Lovhjemmel Aftale med Danmarks Statistik Generelt om fraværsoplysninger Indberettere Kørselsgrundlag Datastrukturer, tekniske specifikationer og forsendelse Virksomheder, der anvender SLS Validering af data Fejlsøgning Fejlleverancer Manuelle/maskinelle rettelser Overførsel af data til Danmarks Statistik Validering af data til Finansministeriets fraværsstatistik... 6 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

3 1. Indledning 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik Danmarks Statistik har siden 1993 for den private og siden 1995 for den offentlige sektor indsamlet data til lønstatistik. Udarbejdelsen af lønstatistik fordrer, at der anvendes et ensartet lønbegreb på alle områder, dvs. både for den private og offentlige sektor. Danmarks Statistik har til dette formål defineret lønbegrebet som fortjeneste i alt (løn, overtidsbetaling, diverse tillæg, værdi af personalegoder, pension, ATP, ferie- og søgnehelligdagsbetaling) for den enkelte ansatte sat i forhold til den ansattes præsterede timer, dvs. den reelt arbejdede tid. For at beregne antal præsterede arbejdstimer indhenter Danmarks Statistik derfor oplysninger om betalt fravær for alle ansatte. Fraværsoplysningerne bruges nu også til Danmarks Statistiks fraværsstatistik. 1.2 Fraværsoplysninger til Finansministeriets fraværsstatistik Finansministeriets fraværsstatistik dokumenterer først og fremmest den generelle udvikling i sygefraværet i staten. Denne udvikling kan herefter bl.a. sammenlignes med niveauet på andre områder, f.eks. den kommunale og private sektor. På baggrund af udviklingen kan det vurderes, om der bør iværksættes initiativer til nedbringelse af sygefraværet m.v. Udviklingen af det statslige fravær, navnlig sygefraværet, følges derfor nøje. Fraværsstatistikken giver desuden statens virksomheder mulighed for at følge fraværet i egen virksomhed, dels ved at følge udviklingen for virksomheden over tid og dels ved sammenligning med andre af statens virksomheder. Virksomhederne har således mulighed for at vurdere, om det lokale sygefravær ligger på et acceptabelt niveau, eller om der er grund til at iværksætte initiativer. Oplysninger om sygefravær i staten kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Fraværsoplysninger er desuden tilgængelige via ISOLA, hvor virksomheder i staten har mulighed for at analysere detaljerede fraværsoplysninger om egne ansatte og sammenligne sig med andre virksomheder og områder. 1.3 Lovhjemmel Ifølge Lov om Danmarks Statistik, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, skal der foretages indberetning til Danmarks Statistiks lønstatistik herunder fraværsoplysninger fra såvel den private som den offentlige sektor. 1.4 Aftale med Danmarks Statistik Finansministeriets departement, Danmarks Statistik og lønstyrelserne indgik i 1994 en separat aftale om indberetning af fraværsoplysninger til lønstatistik på baggrund af oplysninger i lønsystemerne. Aftalen indebærer, at fraværsoplysninger fra SLS-styrelserne 3

4 indsamles af Moderniseringsstyrelsen. Fraværsoplysningerne valideres efterfølgende i Moderniseringsstyrelsen, der videresender kopi til Danmarks Statistik. Derved undgås, at virksomhederne belastes af at skulle indberette samme data til Danmarks Statistik og Moderniseringsstyrelsen. 2. Generelt om fraværsoplysninger 2.1 Indberettere Lønstyrelserne er alle omfattet af indberetningspligten, og alle statslige virksomheder under de enkelte lønstyrelser er omfattet. Derudover er selvejende institutioner, hvor staten dækker halvdelen af driftsudgifterne, omfattet. Lønstyrelserne omfatter: A Moderniseringsstyrelsen, SLS (STL 004) DSB (STL 020) Forsvarsministeriet, DEMARS (STL 030) Silkeborg Data (STL531) Institutionsafgrænsningen indebærer, at såvel egentlige statsinstitutioner som tilskudsinstitutioner er omfattet af indberetningspligten, såfremt de anvender SLSsystemet ved lønanvisningen. Tilskudsinstitutioner skal modtage statstilskud på halvdelen eller derover af de samlede driftsudgifter for at være omfattet af indberetningspligten. Herudover har privatiserede institutioner og lignende særskilt aftale om indberetning, således at indberetningen kan ske via lønstyrelse. Det er op til den enkelte lønstyrelse, om der ønskes indgået sådanne aftaler med enkelte institutioner og Danmarks Statistik. Aftalen indgås i givet fald mellem institutionen/selskabet, Danmarks Statistik og lønstyrelsen. Levering af fraværsoplysninger fra områder med dispensation fra at levere fraværsoplysninger gennem SLS Ferie og Fravær skal ske digitalt, således at oplysningerne sendes krypteret til funktionspostkassen Hvis det aftales, at der skal foretages indberetning for private institutioner m.v., skal der anvendes samme kriterier for indberetning, herunder samme struktur m.v., som for de statslige institutioner. 2.2 Tællingernes omfang Samtlige ansættelsesforhold medtages i optællingerne med undtagelse af de personalegrupper, der fremgår af bilaget til Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 2. december Det drejer sig om grupper med særlige aflønningsformer, f.eks. vederlagslønnede og særligt aflønnede, fremmede tjenesteydelser, værnepligtige og andre personalegrupper uden et egentligt ansættelsesforhold. 4

5 Statistikleverancer til Moderniseringsstyrelsen udarbejdes kvartalsvist og leveres senest den 20. i måneden efter kvartalets udgang. Indberetninger via SLS Ferie og Fravær kan foretages frem til de indberetningsfrister, Moderniseringsstyrelsen annoncerer på 2.3 Kørselsgrundlag SLS, Forsvarskommandoen, DSB og Silkeborg data skal aflevere oplysninger om: A. Fraværshændelser (egentlige fraværsoplysninger). B. Totalpopulation (oversigt over samtlige personer, uanset om disse har været fraværende eller ej) Oplysningerne om fraværshændelse (A) og totalpopulation (B) samles og videresendes af Moderniseringsstyrelsen til Danmarks Statistik. 2.4 Datastrukturer, tekniske specifikationer og forsendelse Datastrukturer og tekniske specifikationer for oplysninger, der skal afleveres til Moderniseringsstyrelsen, fremgår af bilag 1 (fraværshændelse), bilag 2 (totalpopulation) og bilag 3 (noter til strukturer m.m.). 2.5 Virksomheder, der anvender SLS Brugere af SLS Ferie og Fravær: Ifølge cirkulære om indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage fra 2009, skal virksomheder, der bruger SLS, indberette fraværsoplysninger via fraværsregistreringssystemet SLS Ferie og Fravær. SLS-dispensater Indberetning via SLS Ferie og Fravær er som udgangspunkt obligatorisk. Enkelte virksomheder med edb-baseret fraværsregistrering på personniveau har indgået særskilt aftale om indberetning af fravær direkte til Moderniseringsstyrelsen (benævnes SLSdispensater) og anvender derfor ikke SLS Ferie og Fravær. SLS-dispensater indberetter fraværsoplysninger i henhold til datastruktur for fraværshændelser samt retningslinjer angivet i denne vejledning, jf. bilag 1 og bilag 3. SLS-dispensater leverer således ikke oplysninger om totalpopulation. SLS leverer data om totalpopulation for SLS-dispensater. Fraværskoder for SLS-dispensater fremgår af felt 8 i datastrukturen for fraværshændelser i bilag 1. 5

6 3. Validering af data 3.1 Fejlsøgning Moderniseringsstyrelsen foretager fejlsøgninger for at teste validiteten af modtagne data. Første led i fejlsøgning består i at kontrollere for ikke-valide værdier i data for total- og fraværshændelser. Moderniseringsstyrelsen tester for ikke-valide værdier i følgende felter i datastrukturerne: IDENT, VERSION, STL, GRP, LØNNUMMER, KOMKO, PKAT, STIKO, LØNFORM, DELREGNR, ANS.F., FRADATO, TILDATO, FRAVÅRSAG VARIGHED-TIMER og VARIGHED-MINUTTER. Derudover testes det om: FRADATO er større end TILDATO FRADATO ligger i et fremtidigt kvartal FRADATO er mere end 1 år gammel TILDATO ligger mere end 1 år ude i fremtiden TILDATO ligger i et fortidigt eller fremtidigt kvartal FRADATO, der ligger i et fortidigt kvartal, er modtaget i tidligere dataleverance Hvis dette er tilfældet, udskrives dokumentation på en liste, der indeholder samtlige fejl i datasættet identificeret ved LØNNUMMER. 3.2 Fejlleverancer Der accepteres som hovedregel ikke fejl i data for totalpopulation. Hvis der konstateres fejl i de leverede fraværshændelser, rettes der henvendelse til leverandøren med beskrivelse af fejlen, med henblik på en ny leverance med rettede data, eller med henstilling om at få rettet fejlen til næste fraværsleverance. 3.3 Manuelle/maskinelle rettelser Af ressourcemæssige årsager foretager Moderniseringsstyrelsen til tider manuelle/maskinelle rettelser i modtagne dataleverancer efter drøftelse med pågældende virksomhed. Hvis der er fejl i større omfang, opkræver Moderniseringsstyrelsen en timebetaling, der modsvarer den tid, der bruges for at rette disse fejl. 3.4 Overførsel af data til Danmarks Statistik Når det validerede datagrundlag foreligger, overføres data til Danmarks Statistik. Det er indtil videre aftalt med Danmarks Statistik, at Moderniseringsstyrelsen undtagelsesvis kan overføre data senere end aftalt i tilfælde, hvor fejlretning af data er påkrævet. 3.5 Validering af data til Finansministeriets fraværsstatistik Moderniseringsstyrelsen udarbejder statistikken over det statslige fravær. Inden de indsamlede og validerede data kan indgå i fraværsstatistikken, valideres tallene yderligere. 6

7 Moderniseringsstyrelsen udelukker herefter virksomheder fra statistikgrundlaget, som har en for lav fraværsprocent. Det gælder også, hvis der blot er problemer med ét kvartals data. 7

8 Bilag 1 Datastruktur for fraværshændelser Gælder for samtlige dataleverandører fra og med 1. kvt Felt nr. Start - Slut Antal pos. Feltnavn Bemærkninger IDENT Konstant = 901 Angiver, at der er tale om Fraværsstatistik - Fraværshændelse VERSION Version angiver kvartalet i et givet år. Følgende værdier anvendes: Kvartal/År = kkåå Eksempel: 1. kvartal 2008 = STL Lønstyrelsesnummer: 004, 020, 030 og GRP Gruppenummer. Udfyldes for institutioner under STL 004. Øvrige lønstyrelser bruger værdien LØNNR Lønnummer = CPR.nr. samt løbenr. (PNR + PLBNR) FRA-DATO Dato i formen ÅÅMMDD. Dato for første fraværsdag i fraværsperioden. Se noter til datastruktur TIL-DATO Dato i formen ÅÅMMDD. Dato for sidste fraværsdag i fraværsperioden. Hvis fraværsperioden ikke er afsluttet sættes TIL-DATO = Se noter til datastruktur FRAVÅRSAG Fraværsårsag. Der anvendes følgende fraværskoder: 01 = Fravær pga. egen sygdom samt graviditet udenfor egentlig barselsorlov 02 = Fravær pga. arbejdsskade 03 = Fravær pga. barns sygdom 04 = Fravær pga. barselsorlov 05 = Fravær pga. adoption 06 = Fravær pga. særlige feriedage og feriefridage 07 = Delvis sygemelding i form af nedsat tid 08 = Delvis sygemelding i form af fritagelse for visse opgaver 09 = Fravær pga. omsorgsdag VARIGHED - TIMER Timetallet for varigheden af fraværshændelser af kortere varighed end 07 timer og 24 minutter VARIGHED MINUTTER Minuttallet for varigheden af fraværshændelser af kortere varighed end 07 timer og 24 minutter. 8

9 Bilag 2 Datastruktur for totalpopulation Gælder for Løn-centralerne: SLS, Forsvarskommandoen, DSB og Silkeborg Data, fra og med 1. kvt Felt nr. Start - Slut Antal pos. Feltnavn Bemærkninger IDENT Konstant = 900 Angiver, at der er tale om Fraværsstatistik Totalpopulation VERSION Version angiver kvartalet i et givet år. Følgende værdier anvendes: Kvartal/År = kkåå Eksempel: 1. kvartal 2008 = STL Lønstyrelsesnummer: 004, 020, 030 og GRP Gruppenummer. Udfyldes for institutioner under STL 004. Øvrige lønstyrelser bruger værdien LØNNUMMER Lønnummer = CPR.nr. samt løbenr. (PNR + PLBNR) KOMKO Tjenestestedets kommunekode PKAT Personalekategori STIKO Stillingskode LØNFORM Lønform. Der angives følgende værdier: Forudlønnet, månedsvis = 1 Bagudlønnet, månedsvis = 2 Andet = DELREGNR Delregnskabsnummer i regnskabssystem ANS.F. Ansættelsesform. Der anvendes følgende værdier: 1 = Kontraktansættelse 5 = Socialt kapital 7 = Vikarer mv. 8 = Åremålsansættelse 9 = Frivillig fratræden 0 = Øvrige ansættelsesforhold DEL 1 Den frie specifikation, segment 1 Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med

10 Felt nr. Start - Slut Antal pos. Feltnavn DEL 2 Den frie specifikation, segment 2 Bemærkninger Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med DEL 3 Den frie specifikation, segment 3 Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med DEL 4 Den frie specifikation, segment 4 Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med DEL 5 Den frie specifikation, segment Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med DEL 6 Den frie specifikation, segment 6 Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med KVOTE Beskæftigelsesgrad angivet ved en værdi i intervallet 0 til 10000, hvor svarer til 1924 bevillingstimer. 6 I KRAFT START Dato i formen ÅÅMMDD. Dato for første dag i kvartalet, hvor lønregisteret er i kraft: 6 I KRAFT SLUT Dato i formen ÅÅMMDD. Dato for sidste dag i kvartalet, hvor lønregisteret er i kraft: 8 CVR-NR CVR-nummer. Kan CVR-nummer ikke udfyldes, anvendes P-NR P-nummer. Kan P-nummer ikke udfyldes, anvendes

11 Bilag 3 Noter til datastrukturer for fraværs- og totalpopulation Udvidede felter i datastrukturen for fraværspopulationen fra 1. kvt I forhold til tidligere fremsendte vejledninger, er der i vejledningen for 2014 foretaget ændringer i datastrukturen for fraværshændelser, idet felt 8 (FRAVÅRSAG) og felt 9 (VARIGHED-TIMER) er ændret til 2-cifrede felter. Jf. bilag 1. Eksempler på indberetning af fraværsperioder VARIGHED TIMER og VARIGHED-MINUTTER, benyttes til at angive fravær af kortere varighed end 7 timer og 24 minutter. Felterne supplerer oplysninger om fraværsperioders varighed oplyst med FRA-DATO og TIL- DATO. Eksempel 1: Ansat XX melder sig syg 6. januar 2006 to timer før arbejdstids ophør og raskmelder sig dagen efter ved at møde til arbejdstids start. IDENT. LØNNR FRA-DATO TIL-DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX Fraværshændelser, der varer én hel dag eller flere hele dage, angives med FRA- DATO og TIL-DATO samt nuller i felterne VARIGHED-TIMER og VARIGHED-MINUTTER. Eksempel 2: Ansat XX afholder to hele særlige feriedage fra 4. januar 2005 til og med 5. januar IDENT. LØNNR FRA-DATO TIL-DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX Efter indførelse af felterne VARIGHED-TIMER og VARIGHED-MINUTTER i datastrukturen angives én fraværsperiode i visse tilfælde ved flere records (datalinier) i leverancer til fraværshændelseen. Eksempel 3: Ansat XX melder sig syg to timer og 30 minutter inden arbejdstids ophør 11. januar 2005 og møder igen 14. januar 2005 til normal arbejdstid. IDENT. LØNNR FRA-DATO TIL-DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX XX Efter fraværsdata er modtaget i Moderniseringsstyrelsen bearbejdes data, så FRA-DATO og TIL-DATO for samhørende records forenes og oplysninger om varighed summeres i én record for hver fraværsperiode. Ved delvis sygemelding i form af nedsat tid angives fravær på samme vis, som i eksempel 1, dog ved brug af fraværsårsag 7 og varighed-timer og varighedminutter. 11

12 IDENT LØNNR FRA_DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TIMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX Flere på hinanden følgende delvise sygemeldinger i form af nedsat tid anføres med records for hver fraværsperiode. IDENT LØNNR FRA_DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TIMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX XX Ved Delvis sygemelding i form af fritagelse for visse opgaver angives på samme vis, som i eksempel 2, dog ved brug af fraværsårsag 8. For alle eksempler gælder, at beskæftigelsesgraden ingen betydning har for det der angives i felterne VARIGHED-TIMER og VARIGHED-MINUTTTER. Ud fra KVOTE, der indgår i datastrukturen for totalpopulationen, vægtes fravær for deltidsansatte i forhold til beskæftigelsesgraden. Datastrukturen for totalpopulationen er tilføjet tre nye felter: KVOTE, I KRAFT START og I KRAFT SLUT. Uafsluttede fraværsperioder Hvis en fraværsperiode ikke er afsluttet ved månedens eller kvartalets slutning, angives FRA-DATO som ÅRMDDG og TIL-DATO som Brugere af SLS Ferie og Fravær lader feltet stå blankt ved uafsluttede perioder, som efterfølgende konverteres til i Moderniseringsstyrelsen i henhold til generel vejledning. Eksempel ved registrering for 1. og 2. kvt. 2008: XX er syg fra 25. marts 2008 til 5. april 2008, hvilket angives på følgende måde: Ved registrering for 1. kvt angives FRA-DATO i felt nr. 6 med cifrene og TIL-DATO i felt nr. 7 angives cifrene Ved registrering for 2. kvt angives for XX den samme FRA-DATO som i foregående kvartal, altså FRA-DATO = , samt den endelige TIL- DATO,

13 Oversigt over ansættelsesformer (ANS.F.). Følgende værdier for ansættelsesform er valide: ANS.F. 1 Kontraktansættelse Anvendes for personer, der indgår kontrakt om styrelsens/ institutionens driftsvilkår (typisk direktører og styrelseschefer) ANS.F. 5 Socialt kapitel Anvendes til at markere for ansatte i job på særlige vilkår, samt visse social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger. ANS.F. 6 Udlånte tjenestemænd Anvendes til at markere for udlånte tjenestemænd, til hvilke der knytter sig refusioner eller tilskud, jf. Finansministeriets Økonomisk-administrative Vejledning (www.oav.dk), afsnit og ANS.F. 7 Vikarer m.v. Anvendes til at markere for vikarer m.v., herunder vikarer m.v., til hvilke der knytter sig refusioner eller tilskud. ANS.F. 8 Åremålsansættelse Anvendes til at markere for åremålsansættelse i henhold til åremålsaftalen, jf. Finansministeriets cirkulære af 28. marts 1994 (APD.nr. 22/94). ANS.F. 9 Frivillig fratræden Anvendes til at markere for personer, der i forbindelse med frivillig fratræden får udbetalt løn under tjenestefrihed. ANS.F. 0 Øvrige ansættelsesforhold Anvendes til at angive ansættelsesforhold som ikke falder under de ovenstående, fx ordinære eller normale ansættelsesforhold. Specifikationer for dataformatet Data leveres i ASCII format, dvs. en flad fil. Filen sendes elektronisk krypteret til Moderniseringsstyrelsens mailadresse, Alle felter er numeriske. Fraværsdata og løndata skal samkøres i Danmarks Statistik. Det er derfor nødvendigt, at alle feltdata i datastrukturen totalpopulation markeret med fed skrift er identiske med (har samme værdi som) tilsvarende data i lønsystemet. Oplysning om koder for disse felter kan hentes hos lønstyrelserne. Levering af data 13

14 Data skal fremsendes til: Der medsendes oplysninger om kontaktperson i virksomheden. Af fremsendte data skal følgende oplysninger fremgå tydeligt: Fraværsoplysninger - at der er tale om fraværsoplysninger Styrelsens/institutionens navn Gruppenummer i SLS (for virksomheder under STL 004 Moderniseringsstyrelsen) Version på dataleverancen Eksempelvis: Fraværsoplysninger Institution XX Gruppe XXX Version 0106 Bilag 4 Private områder med aftale om indberetning Der er indgået aftale med følgende private områder i SLS-styrelse Moderniseringsstyrelsen: Lønopl. FRAV GRP 006 Grønlands Hjemmestyre JA NEJ I øvrigt: Det er endvidere aftalt, at udlånte tjenestemænd (privatisering, udlagte opgaver) såvel som indlånte tjenestemænd (f.eks. opgaver overtaget fra amterne) medtages i indberetningen i den udstrækning, de pågældende personer aflønnes via en SLS-styrelse. For private gymnasieskoler forudsættes det, at der uden accept fra skolerne kan ske fraværsindberetning fra Moderniseringsstyrelsen for såvel de områder, der er omfattet af Finansministeriets forhandlingskompetence, som øvrige områder. 14

15 Bilag 5 Interessenter Leverandører af fraværsdata (lønstyrelser): STL 004 Moderniseringsstyrelsen Att.: Michael Pedersen Att.: Eva Gustafsson STL 020 DSB Att.: Peer Krogh Sølvgade 40 C 1307 København K STL 030 Forsvarsministeriet Att.: Forsvarets Personeltjeneste, RA3 Lautruphøj Ballerup STL 531 Silkeborg data Att.: Charlotte Møller Nikolajsen Kastaniehøjvej Silkeborg Modtagere af fraværsdata: Danmarks Statistik Danmarks Statistik 4. kt., Arbejdsmarked Att.: Maiken Van Hauen Nielsen Sejrøgade København Ø Tlf Moderniseringsstyrelsen Strategi, Analyse og Rapportering Landgreven København K. Kontaktperson: Mary-Ann Sanderson 15

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Ferie og fravær i HR-Løn

Ferie og fravær i HR-Løn Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet

Læs mere

Opslag SLS Ferie og Fravær

Opslag SLS Ferie og Fravær Opslag Ferie og fravær Opslag SLS Ferie og Fravær Overblik Introduktion I dette Opslag kan du se hvilke faciliteter SLS Ferie/Fravær indeholder, og hvordan du arbejder med systemet. Du kan også se nogle

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem August 2015 Version 01-2015 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Vejledning til. Januar 2013

Vejledning til. Januar 2013 Vejledning til Januar 2013 Denne vejledning er en introduktion til ISOLA 3 med eksempler på anvendelse af statistikker, samt en række gode råd til, hvordan du får mere ud af ISOLA3. Indholdsoversigt: 1.

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønservicekatalog. til Microsoft Dynamics AX. Funktionaliteter, der letter det daglige arbejde i Payroll for Microsoft Dynamics AX.

Lønservicekatalog. til Microsoft Dynamics AX. Funktionaliteter, der letter det daglige arbejde i Payroll for Microsoft Dynamics AX. til Microsoft Dynamics AX Funktionaliteter, der letter det daglige arbejde i Payroll for Microsoft Dynamics AX EG Lønservicekatalog Excel-filindlæsning i Fraværskladde Excel-filindlæsning i Fælleskladde

Læs mere

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt 1. Hvad er forhandlingsdatabasen 2. Skærmbilledet og opslag 3. Hvilke oplysninger indgår 4. Lønbegreb 5. Definition af variable 6. Kriterier

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere