Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen"

Transkript

1 Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik Fraværsoplysninger til Finansministeriets fraværsstatistik Lovhjemmel Aftale med Danmarks Statistik Generelt om fraværsoplysninger Indberettere Kørselsgrundlag Datastrukturer, tekniske specifikationer og forsendelse Virksomheder, der anvender SLS Validering af data Fejlsøgning Fejlleverancer Manuelle/maskinelle rettelser Overførsel af data til Danmarks Statistik Validering af data til Finansministeriets fraværsstatistik... 6 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

3 1. Indledning 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik Danmarks Statistik har siden 1993 for den private og siden 1995 for den offentlige sektor indsamlet data til lønstatistik. Udarbejdelsen af lønstatistik fordrer, at der anvendes et ensartet lønbegreb på alle områder, dvs. både for den private og offentlige sektor. Danmarks Statistik har til dette formål defineret lønbegrebet som fortjeneste i alt (løn, overtidsbetaling, diverse tillæg, værdi af personalegoder, pension, ATP, ferie- og søgnehelligdagsbetaling) for den enkelte ansatte sat i forhold til den ansattes præsterede timer, dvs. den reelt arbejdede tid. For at beregne antal præsterede arbejdstimer indhenter Danmarks Statistik derfor oplysninger om betalt fravær for alle ansatte. Fraværsoplysningerne bruges nu også til Danmarks Statistiks fraværsstatistik. 1.2 Fraværsoplysninger til Finansministeriets fraværsstatistik Finansministeriets fraværsstatistik dokumenterer først og fremmest den generelle udvikling i sygefraværet i staten. Denne udvikling kan herefter bl.a. sammenlignes med niveauet på andre områder, f.eks. den kommunale og private sektor. På baggrund af udviklingen kan det vurderes, om der bør iværksættes initiativer til nedbringelse af sygefraværet m.v. Udviklingen af det statslige fravær, navnlig sygefraværet, følges derfor nøje. Fraværsstatistikken giver desuden statens virksomheder mulighed for at følge fraværet i egen virksomhed, dels ved at følge udviklingen for virksomheden over tid og dels ved sammenligning med andre af statens virksomheder. Virksomhederne har således mulighed for at vurdere, om det lokale sygefravær ligger på et acceptabelt niveau, eller om der er grund til at iværksætte initiativer. Oplysninger om sygefravær i staten kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Fraværsoplysninger er desuden tilgængelige via ISOLA, hvor virksomheder i staten har mulighed for at analysere detaljerede fraværsoplysninger om egne ansatte og sammenligne sig med andre virksomheder og områder. 1.3 Lovhjemmel Ifølge Lov om Danmarks Statistik, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, skal der foretages indberetning til Danmarks Statistiks lønstatistik herunder fraværsoplysninger fra såvel den private som den offentlige sektor. 1.4 Aftale med Danmarks Statistik Finansministeriets departement, Danmarks Statistik og lønstyrelserne indgik i 1994 en separat aftale om indberetning af fraværsoplysninger til lønstatistik på baggrund af oplysninger i lønsystemerne. Aftalen indebærer, at fraværsoplysninger fra SLS-styrelserne 3

4 indsamles af Moderniseringsstyrelsen. Fraværsoplysningerne valideres efterfølgende i Moderniseringsstyrelsen, der videresender kopi til Danmarks Statistik. Derved undgås, at virksomhederne belastes af at skulle indberette samme data til Danmarks Statistik og Moderniseringsstyrelsen. 2. Generelt om fraværsoplysninger 2.1 Indberettere Lønstyrelserne er alle omfattet af indberetningspligten, og alle statslige virksomheder under de enkelte lønstyrelser er omfattet. Derudover er selvejende institutioner, hvor staten dækker halvdelen af driftsudgifterne, omfattet. Lønstyrelserne omfatter: A Moderniseringsstyrelsen, SLS (STL 004) DSB (STL 020) Forsvarsministeriet, DEMARS (STL 030) Silkeborg Data (STL531) Institutionsafgrænsningen indebærer, at såvel egentlige statsinstitutioner som tilskudsinstitutioner er omfattet af indberetningspligten, såfremt de anvender SLSsystemet ved lønanvisningen. Tilskudsinstitutioner skal modtage statstilskud på halvdelen eller derover af de samlede driftsudgifter for at være omfattet af indberetningspligten. Herudover har privatiserede institutioner og lignende særskilt aftale om indberetning, således at indberetningen kan ske via lønstyrelse. Det er op til den enkelte lønstyrelse, om der ønskes indgået sådanne aftaler med enkelte institutioner og Danmarks Statistik. Aftalen indgås i givet fald mellem institutionen/selskabet, Danmarks Statistik og lønstyrelsen. Levering af fraværsoplysninger fra områder med dispensation fra at levere fraværsoplysninger gennem SLS Ferie og Fravær skal ske digitalt, således at oplysningerne sendes krypteret til funktionspostkassen Hvis det aftales, at der skal foretages indberetning for private institutioner m.v., skal der anvendes samme kriterier for indberetning, herunder samme struktur m.v., som for de statslige institutioner. 2.2 Tællingernes omfang Samtlige ansættelsesforhold medtages i optællingerne med undtagelse af de personalegrupper, der fremgår af bilaget til Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 2. december Det drejer sig om grupper med særlige aflønningsformer, f.eks. vederlagslønnede og særligt aflønnede, fremmede tjenesteydelser, værnepligtige og andre personalegrupper uden et egentligt ansættelsesforhold. 4

5 Statistikleverancer til Moderniseringsstyrelsen udarbejdes kvartalsvist og leveres senest den 20. i måneden efter kvartalets udgang. Indberetninger via SLS Ferie og Fravær kan foretages frem til de indberetningsfrister, Moderniseringsstyrelsen annoncerer på 2.3 Kørselsgrundlag SLS, Forsvarskommandoen, DSB og Silkeborg data skal aflevere oplysninger om: A. Fraværshændelser (egentlige fraværsoplysninger). B. Totalpopulation (oversigt over samtlige personer, uanset om disse har været fraværende eller ej) Oplysningerne om fraværshændelse (A) og totalpopulation (B) samles og videresendes af Moderniseringsstyrelsen til Danmarks Statistik. 2.4 Datastrukturer, tekniske specifikationer og forsendelse Datastrukturer og tekniske specifikationer for oplysninger, der skal afleveres til Moderniseringsstyrelsen, fremgår af bilag 1 (fraværshændelse), bilag 2 (totalpopulation) og bilag 3 (noter til strukturer m.m.). 2.5 Virksomheder, der anvender SLS Brugere af SLS Ferie og Fravær: Ifølge cirkulære om indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage fra 2009, skal virksomheder, der bruger SLS, indberette fraværsoplysninger via fraværsregistreringssystemet SLS Ferie og Fravær. SLS-dispensater Indberetning via SLS Ferie og Fravær er som udgangspunkt obligatorisk. Enkelte virksomheder med edb-baseret fraværsregistrering på personniveau har indgået særskilt aftale om indberetning af fravær direkte til Moderniseringsstyrelsen (benævnes SLSdispensater) og anvender derfor ikke SLS Ferie og Fravær. SLS-dispensater indberetter fraværsoplysninger i henhold til datastruktur for fraværshændelser samt retningslinjer angivet i denne vejledning, jf. bilag 1 og bilag 3. SLS-dispensater leverer således ikke oplysninger om totalpopulation. SLS leverer data om totalpopulation for SLS-dispensater. Fraværskoder for SLS-dispensater fremgår af felt 8 i datastrukturen for fraværshændelser i bilag 1. 5

6 3. Validering af data 3.1 Fejlsøgning Moderniseringsstyrelsen foretager fejlsøgninger for at teste validiteten af modtagne data. Første led i fejlsøgning består i at kontrollere for ikke-valide værdier i data for total- og fraværshændelser. Moderniseringsstyrelsen tester for ikke-valide værdier i følgende felter i datastrukturerne: IDENT, VERSION, STL, GRP, LØNNUMMER, KOMKO, PKAT, STIKO, LØNFORM, DELREGNR, ANS.F., FRADATO, TILDATO, FRAVÅRSAG VARIGHED-TIMER og VARIGHED-MINUTTER. Derudover testes det om: FRADATO er større end TILDATO FRADATO ligger i et fremtidigt kvartal FRADATO er mere end 1 år gammel TILDATO ligger mere end 1 år ude i fremtiden TILDATO ligger i et fortidigt eller fremtidigt kvartal FRADATO, der ligger i et fortidigt kvartal, er modtaget i tidligere dataleverance Hvis dette er tilfældet, udskrives dokumentation på en liste, der indeholder samtlige fejl i datasættet identificeret ved LØNNUMMER. 3.2 Fejlleverancer Der accepteres som hovedregel ikke fejl i data for totalpopulation. Hvis der konstateres fejl i de leverede fraværshændelser, rettes der henvendelse til leverandøren med beskrivelse af fejlen, med henblik på en ny leverance med rettede data, eller med henstilling om at få rettet fejlen til næste fraværsleverance. 3.3 Manuelle/maskinelle rettelser Af ressourcemæssige årsager foretager Moderniseringsstyrelsen til tider manuelle/maskinelle rettelser i modtagne dataleverancer efter drøftelse med pågældende virksomhed. Hvis der er fejl i større omfang, opkræver Moderniseringsstyrelsen en timebetaling, der modsvarer den tid, der bruges for at rette disse fejl. 3.4 Overførsel af data til Danmarks Statistik Når det validerede datagrundlag foreligger, overføres data til Danmarks Statistik. Det er indtil videre aftalt med Danmarks Statistik, at Moderniseringsstyrelsen undtagelsesvis kan overføre data senere end aftalt i tilfælde, hvor fejlretning af data er påkrævet. 3.5 Validering af data til Finansministeriets fraværsstatistik Moderniseringsstyrelsen udarbejder statistikken over det statslige fravær. Inden de indsamlede og validerede data kan indgå i fraværsstatistikken, valideres tallene yderligere. 6

7 Moderniseringsstyrelsen udelukker herefter virksomheder fra statistikgrundlaget, som har en for lav fraværsprocent. Det gælder også, hvis der blot er problemer med ét kvartals data. 7

8 Bilag 1 Datastruktur for fraværshændelser Gælder for samtlige dataleverandører fra og med 1. kvt Felt nr. Start - Slut Antal pos. Feltnavn Bemærkninger IDENT Konstant = 901 Angiver, at der er tale om Fraværsstatistik - Fraværshændelse VERSION Version angiver kvartalet i et givet år. Følgende værdier anvendes: Kvartal/År = kkåå Eksempel: 1. kvartal 2008 = STL Lønstyrelsesnummer: 004, 020, 030 og GRP Gruppenummer. Udfyldes for institutioner under STL 004. Øvrige lønstyrelser bruger værdien LØNNR Lønnummer = CPR.nr. samt løbenr. (PNR + PLBNR) FRA-DATO Dato i formen ÅÅMMDD. Dato for første fraværsdag i fraværsperioden. Se noter til datastruktur TIL-DATO Dato i formen ÅÅMMDD. Dato for sidste fraværsdag i fraværsperioden. Hvis fraværsperioden ikke er afsluttet sættes TIL-DATO = Se noter til datastruktur FRAVÅRSAG Fraværsårsag. Der anvendes følgende fraværskoder: 01 = Fravær pga. egen sygdom samt graviditet udenfor egentlig barselsorlov 02 = Fravær pga. arbejdsskade 03 = Fravær pga. barns sygdom 04 = Fravær pga. barselsorlov 05 = Fravær pga. adoption 06 = Fravær pga. særlige feriedage og feriefridage 07 = Delvis sygemelding i form af nedsat tid 08 = Delvis sygemelding i form af fritagelse for visse opgaver 09 = Fravær pga. omsorgsdag VARIGHED - TIMER Timetallet for varigheden af fraværshændelser af kortere varighed end 07 timer og 24 minutter VARIGHED MINUTTER Minuttallet for varigheden af fraværshændelser af kortere varighed end 07 timer og 24 minutter. 8

9 Bilag 2 Datastruktur for totalpopulation Gælder for Løn-centralerne: SLS, Forsvarskommandoen, DSB og Silkeborg Data, fra og med 1. kvt Felt nr. Start - Slut Antal pos. Feltnavn Bemærkninger IDENT Konstant = 900 Angiver, at der er tale om Fraværsstatistik Totalpopulation VERSION Version angiver kvartalet i et givet år. Følgende værdier anvendes: Kvartal/År = kkåå Eksempel: 1. kvartal 2008 = STL Lønstyrelsesnummer: 004, 020, 030 og GRP Gruppenummer. Udfyldes for institutioner under STL 004. Øvrige lønstyrelser bruger værdien LØNNUMMER Lønnummer = CPR.nr. samt løbenr. (PNR + PLBNR) KOMKO Tjenestestedets kommunekode PKAT Personalekategori STIKO Stillingskode LØNFORM Lønform. Der angives følgende værdier: Forudlønnet, månedsvis = 1 Bagudlønnet, månedsvis = 2 Andet = DELREGNR Delregnskabsnummer i regnskabssystem ANS.F. Ansættelsesform. Der anvendes følgende værdier: 1 = Kontraktansættelse 5 = Socialt kapital 7 = Vikarer mv. 8 = Åremålsansættelse 9 = Frivillig fratræden 0 = Øvrige ansættelsesforhold DEL 1 Den frie specifikation, segment 1 Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med

10 Felt nr. Start - Slut Antal pos. Feltnavn DEL 2 Den frie specifikation, segment 2 Bemærkninger Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med DEL 3 Den frie specifikation, segment 3 Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med DEL 4 Den frie specifikation, segment 4 Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med DEL 5 Den frie specifikation, segment Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med DEL 6 Den frie specifikation, segment 6 Institutionernes egen specifikation af kontonummer. Findes ingen fri specifikation udfyldes med KVOTE Beskæftigelsesgrad angivet ved en værdi i intervallet 0 til 10000, hvor svarer til 1924 bevillingstimer. 6 I KRAFT START Dato i formen ÅÅMMDD. Dato for første dag i kvartalet, hvor lønregisteret er i kraft: 6 I KRAFT SLUT Dato i formen ÅÅMMDD. Dato for sidste dag i kvartalet, hvor lønregisteret er i kraft: 8 CVR-NR CVR-nummer. Kan CVR-nummer ikke udfyldes, anvendes P-NR P-nummer. Kan P-nummer ikke udfyldes, anvendes

11 Bilag 3 Noter til datastrukturer for fraværs- og totalpopulation Udvidede felter i datastrukturen for fraværspopulationen fra 1. kvt I forhold til tidligere fremsendte vejledninger, er der i vejledningen for 2014 foretaget ændringer i datastrukturen for fraværshændelser, idet felt 8 (FRAVÅRSAG) og felt 9 (VARIGHED-TIMER) er ændret til 2-cifrede felter. Jf. bilag 1. Eksempler på indberetning af fraværsperioder VARIGHED TIMER og VARIGHED-MINUTTER, benyttes til at angive fravær af kortere varighed end 7 timer og 24 minutter. Felterne supplerer oplysninger om fraværsperioders varighed oplyst med FRA-DATO og TIL- DATO. Eksempel 1: Ansat XX melder sig syg 6. januar 2006 to timer før arbejdstids ophør og raskmelder sig dagen efter ved at møde til arbejdstids start. IDENT. LØNNR FRA-DATO TIL-DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX Fraværshændelser, der varer én hel dag eller flere hele dage, angives med FRA- DATO og TIL-DATO samt nuller i felterne VARIGHED-TIMER og VARIGHED-MINUTTER. Eksempel 2: Ansat XX afholder to hele særlige feriedage fra 4. januar 2005 til og med 5. januar IDENT. LØNNR FRA-DATO TIL-DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX Efter indførelse af felterne VARIGHED-TIMER og VARIGHED-MINUTTER i datastrukturen angives én fraværsperiode i visse tilfælde ved flere records (datalinier) i leverancer til fraværshændelseen. Eksempel 3: Ansat XX melder sig syg to timer og 30 minutter inden arbejdstids ophør 11. januar 2005 og møder igen 14. januar 2005 til normal arbejdstid. IDENT. LØNNR FRA-DATO TIL-DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX XX Efter fraværsdata er modtaget i Moderniseringsstyrelsen bearbejdes data, så FRA-DATO og TIL-DATO for samhørende records forenes og oplysninger om varighed summeres i én record for hver fraværsperiode. Ved delvis sygemelding i form af nedsat tid angives fravær på samme vis, som i eksempel 1, dog ved brug af fraværsårsag 7 og varighed-timer og varighedminutter. 11

12 IDENT LØNNR FRA_DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TIMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX Flere på hinanden følgende delvise sygemeldinger i form af nedsat tid anføres med records for hver fraværsperiode. IDENT LØNNR FRA_DATO FRAVÅRSAG VARIGHED-TIMER VARIGHED-MINUTTER 901 XX XX Ved Delvis sygemelding i form af fritagelse for visse opgaver angives på samme vis, som i eksempel 2, dog ved brug af fraværsårsag 8. For alle eksempler gælder, at beskæftigelsesgraden ingen betydning har for det der angives i felterne VARIGHED-TIMER og VARIGHED-MINUTTTER. Ud fra KVOTE, der indgår i datastrukturen for totalpopulationen, vægtes fravær for deltidsansatte i forhold til beskæftigelsesgraden. Datastrukturen for totalpopulationen er tilføjet tre nye felter: KVOTE, I KRAFT START og I KRAFT SLUT. Uafsluttede fraværsperioder Hvis en fraværsperiode ikke er afsluttet ved månedens eller kvartalets slutning, angives FRA-DATO som ÅRMDDG og TIL-DATO som Brugere af SLS Ferie og Fravær lader feltet stå blankt ved uafsluttede perioder, som efterfølgende konverteres til i Moderniseringsstyrelsen i henhold til generel vejledning. Eksempel ved registrering for 1. og 2. kvt. 2008: XX er syg fra 25. marts 2008 til 5. april 2008, hvilket angives på følgende måde: Ved registrering for 1. kvt angives FRA-DATO i felt nr. 6 med cifrene og TIL-DATO i felt nr. 7 angives cifrene Ved registrering for 2. kvt angives for XX den samme FRA-DATO som i foregående kvartal, altså FRA-DATO = , samt den endelige TIL- DATO,

13 Oversigt over ansættelsesformer (ANS.F.). Følgende værdier for ansættelsesform er valide: ANS.F. 1 Kontraktansættelse Anvendes for personer, der indgår kontrakt om styrelsens/ institutionens driftsvilkår (typisk direktører og styrelseschefer) ANS.F. 5 Socialt kapitel Anvendes til at markere for ansatte i job på særlige vilkår, samt visse social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger. ANS.F. 6 Udlånte tjenestemænd Anvendes til at markere for udlånte tjenestemænd, til hvilke der knytter sig refusioner eller tilskud, jf. Finansministeriets Økonomisk-administrative Vejledning (www.oav.dk), afsnit og ANS.F. 7 Vikarer m.v. Anvendes til at markere for vikarer m.v., herunder vikarer m.v., til hvilke der knytter sig refusioner eller tilskud. ANS.F. 8 Åremålsansættelse Anvendes til at markere for åremålsansættelse i henhold til åremålsaftalen, jf. Finansministeriets cirkulære af 28. marts 1994 (APD.nr. 22/94). ANS.F. 9 Frivillig fratræden Anvendes til at markere for personer, der i forbindelse med frivillig fratræden får udbetalt løn under tjenestefrihed. ANS.F. 0 Øvrige ansættelsesforhold Anvendes til at angive ansættelsesforhold som ikke falder under de ovenstående, fx ordinære eller normale ansættelsesforhold. Specifikationer for dataformatet Data leveres i ASCII format, dvs. en flad fil. Filen sendes elektronisk krypteret til Moderniseringsstyrelsens mailadresse, Alle felter er numeriske. Fraværsdata og løndata skal samkøres i Danmarks Statistik. Det er derfor nødvendigt, at alle feltdata i datastrukturen totalpopulation markeret med fed skrift er identiske med (har samme værdi som) tilsvarende data i lønsystemet. Oplysning om koder for disse felter kan hentes hos lønstyrelserne. Levering af data 13

14 Data skal fremsendes til: Der medsendes oplysninger om kontaktperson i virksomheden. Af fremsendte data skal følgende oplysninger fremgå tydeligt: Fraværsoplysninger - at der er tale om fraværsoplysninger Styrelsens/institutionens navn Gruppenummer i SLS (for virksomheder under STL 004 Moderniseringsstyrelsen) Version på dataleverancen Eksempelvis: Fraværsoplysninger Institution XX Gruppe XXX Version 0106 Bilag 4 Private områder med aftale om indberetning Der er indgået aftale med følgende private områder i SLS-styrelse Moderniseringsstyrelsen: Lønopl. FRAV GRP 006 Grønlands Hjemmestyre JA NEJ I øvrigt: Det er endvidere aftalt, at udlånte tjenestemænd (privatisering, udlagte opgaver) såvel som indlånte tjenestemænd (f.eks. opgaver overtaget fra amterne) medtages i indberetningen i den udstrækning, de pågældende personer aflønnes via en SLS-styrelse. For private gymnasieskoler forudsættes det, at der uden accept fra skolerne kan ske fraværsindberetning fra Moderniseringsstyrelsen for såvel de områder, der er omfattet af Finansministeriets forhandlingskompetence, som øvrige områder. 14

15 Bilag 5 Interessenter Leverandører af fraværsdata (lønstyrelser): STL 004 Moderniseringsstyrelsen Att.: Michael Pedersen Att.: Eva Gustafsson STL 020 DSB Att.: Peer Krogh Sølvgade 40 C 1307 København K STL 030 Forsvarsministeriet Att.: Forsvarets Personeltjeneste, RA3 Lautruphøj Ballerup STL 531 Silkeborg data Att.: Charlotte Møller Nikolajsen Kastaniehøjvej Silkeborg Modtagere af fraværsdata: Danmarks Statistik Danmarks Statistik 4. kt., Arbejdsmarked Att.: Maiken Van Hauen Nielsen Sejrøgade København Ø Tlf Moderniseringsstyrelsen Strategi, Analyse og Rapportering Landgreven København K. Kontaktperson: Mary-Ann Sanderson 15

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger 2009 INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik... 3 1.2 Fraværsoplysninger til Finansministeriets fraværsstatistik...

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2008 Cirkulære af 29. september 2008 Perst. nr 057-08 J.nr. 08-520-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Generelle bemærkninger...

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2015 Cirkulære af 4. marts 2015 Modst. nr. 006-15 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Indberetning...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Ferie og fravær i HR-Løn

Ferie og fravær i HR-Løn Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2009 Cirkulære af 2. december 2009 Perst. nr. 081-09 J.nr. 08-520-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning...

Læs mere

Opslag SLS Ferie og Fravær

Opslag SLS Ferie og Fravær Opslag Ferie og fravær Opslag SLS Ferie og Fravær Overblik Introduktion I dette Opslag kan du se hvilke faciliteter SLS Ferie/Fravær indeholder, og hvordan du arbejder med systemet. Du kan også se nogle

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2004 Cirkulære af 19. marts 2004 Perst. nr. 019-04 PKAT nr. J.nr. 03-910-8 Cirkulære om indberetning af oplysninger

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU

Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Procesbeskrivelser vedr. fraværsadministration på AU Denne vejledning beskriver kort den overordnede proces vedr. fraværsadministration på AU. 1 Registrering af fravær Medarbejders fravær registreres på

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.)

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Registerprint i SLS. Side 1 af 12. I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint. Indhold

Registerprint i SLS. Side 1 af 12. I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint. Indhold Registerprint i SLS Side 1 af 12 I denne vejledning får du hjælp til at læse et registerprint Indhold 1. Registerprint - hoved... 2 2. Registerprint variabel del... 2 3. Grundoplysninger... 4 4. Løndele...

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Grundlæggende gælder, at omfanget og kvaliteten for data naturligvis er afhængig af, hvorvidt den enkelte fraværshændelse overhovedet registreres,

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 27 I denne vejledning kan du kunne læse, hvordan du registrerer forskellige typer af ferie og sygdom og andet fravær i SLS. Indhold 1. FRAV i SLS... 2 2. Indberet

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Rådighedsløn. Side 1 af 6

Rådighedsløn. Side 1 af 6 Rådighedsløn Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af rådighedsløn i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer rådighedsløn på PKAT 327.

Læs mere

Fraværsstatistik på personniveau (Rapport-ID: 75)

Fraværsstatistik på personniveau (Rapport-ID: 75) Fraværsstatistik på personniveau (Rapport-ID: 75) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2008 Cirkulære af 6. oktober 2008 Perst. nr. 063-08 PKAT nr. 252 J.nr. 07-333/02-6 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset.

Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Ferie og omsorgskuben (SLS_FerieOmsorg) Kuben indeholder data fra den seneste løngeneration og lønkørsel som der findes i datavarehuset. Denne kube kan du anvende til at analysere optjent og afholdt ferie

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn

Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn Side 1 af 22 I denne vejledning kan du kunne læse, hvordan du registrerer forskellige typer af ferie og sygdom og andet fravær i HR-Løn. Indhold 1. Ferie/fravær i

Læs mere

SLS-guide PKAT-beskrivelse

SLS-guide PKAT-beskrivelse SLS-guide PKAT-beskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte PKAT - personalekategorier. Indhold 1. Hoved på PKAT-beskrivelsen...

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK 1 FRAVÆRSREGISTRERING I Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering, dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Registrering af fravær sker under fanen Fravær.

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION) Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barseludligningsordning for rederierhvervet Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7 Efterindtægt Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af efterindtægt i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer efterindtægt på PKAT 026

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74)

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem August 2015 Version 01-2015 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Bilag til embedsregnskab 2010

Bilag til embedsregnskab 2010 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn Værktøjskonference 2009 ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen HR-Løn 1. Velkomst 2. Formål og udfordringer 3. Hvad kan HR-Løn? 4. Hvornår og

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere