FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport"

Transkript

1 FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri

3 Indhold Statusrapport Indledning...6 Kapitel 1. Sektoren...8 Sektorårsmødet Sektorbestyrelsen...10 Faglige udvalg...10 Sektorrettede overbygningsmoduler...12 Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor...12 Medlemsstatistik...13 Sektorens arbejdsmappe på rette vej...13 Sektorens månedsberetninger/nyhedsbreve...14 Landskonferencen Kvalitet i dagplejen TR-træf...16 Informationsdag for afdelingerne...16 Kapitel 2. Lederarbejdet...17 Temadag om fremtidens ledelse på børneområdet...17 Ny struktur på lederområdet...17 Kapitel 3. Sektorens undersøgelser og publikationer...19 Hvis børn kunne vælge om dagplejens pædagogik...19 Sæt flere legepladser på landkortet...19 Family Day Care in Denmark...19 Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft...20 Den pædagogiske grunduddannelse...20 Faglig profil Pædagogiske konsulenter...20 Børn med særlige behov hvad kan dagplejen rumme?...21 Værdiregnskab - dagplejen Et barn er et barn Rapport om den flerkulturelle dagpleje

4 Børnene med i hverdagen - Dagplejepædagogik Kapitel 4. Politiske tiltag på sektorens område...23 Kvalitet i Dagtilbud (KiD2) Frit valg dagpleje Frit valg af institution over kommunegrænserne Sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner Forlænget barselsorlov Kapitel 5. Samarbejdsrelationer...27 Den pædagogiske branche i DKK Fælles aktiviteter i Den pædagogiske branche Grænseaftale mellem PMF og FOA Samarbejde mellem PMF og FOA Kapitel 6. Uddannelse...30 Nyt center for offentlig kompetenceudvikling Evaluering af pædagoguddannelsen merituddannelsen ikke omfattet Svære tider for pædagoger der vil uddanne sig Pædagog på Diplom- og Masterniveau Status på pgu Forandringer i AMU Gedved Statsseminarium er atter godkendt Undersøgelse af uddannelsesaktiviteten for omsorgsmedhjælpere Nyt navn og nyt indhold = godtgørelse Kapitel 7. Overenskomster og aftaler...35 Status på overenskomster Dagplejere Dagplejepædagoger m.fl Legepladsansatte Pædagogiske konsulenter Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Døgnområdet

5 Dagområdet...37 Pædagoger i særlige stillinger...37 Pension i Kommunernes Pensionsforsikring...37 Kapitel 8. Ny løn...38 Hvad mener medlemmerne i pædagogisk sektor om ny løn?...38 Information om ny løn...38 Status på ny løn...39 Lønudvikling for sektorens faggrupper...39 Kapitel 9. Arbejdsmiljø...42 Regeringens udspil til ny arbejdsmiljøreform...42 Prioritering af arbejdsmiljøindsatsen...43 Omsorgsmedhjælpere og psykisk arbejdsmiljø...43 FOA indsats - psykisk arbejdsmiljø...43 Branchearbejdsmiljørådet...44 Kapital 10. Konferencer...45 Kapitel 11. Statistik...46 Erhvervsaktive på det pædagogiske arbejdsområde...46 Dagplejestatistik...48 Brugertilfredshed med dagtilbud...48 Pris på børnepasning...50 Pasningsgaranti

6 Statusrapport 2003 Indledning Statusrapporten 2003 er beretningen om pædagogisk sektors faglige arbejde og aktiviteter siden sidste års sektorårsmøde. Det er pædagogisk sektors fagpolitik, som er besluttet af sektorårsmødet i 2001, der afstikker rammer og mål for sektorens arbejde. Den røde tråd i sektorens arbejde er derfor synlighed, faglig stolthed og faglig udvikling. I alle de undersøgelser og rapporter, sektoren udarbejder, lægger vi stor vægt på, at det er de konkrete forhold på arbejdspladserne, der er omdrejningspunktet. Aktiv inddragelse af faggruppernes medlemmer i arbejdsgrupper sikrer, at udvikling af fagligheden sker ud fra medlemmernes behov. Børneområdet som helhed er under hårdt økonomisk pres i øjeblikket. Dels på grund af det faldende børnetal, den forlængede barselsorlov, de ældres stigende andel af befolkningen, skattestoppet og de stramme økonomiske aftaler mellem stat, amter og kommuner. I år har vi derfor fortsat arbejdet på at forhindre, at dagplejen bliver lagt ind under daginstitutionerne, hvor dagplejens selvstændige ledelse nedlægges - ligesom vi har arbejdet på at forhindre, at dagplejepladser nedlægges. Der har i sektorens arbejde været stor fokus på at fortælle politikerne, både i folketinget og i kommunerne, hvad konsekvensen af at nedlægge dagplejepladser er, og hvad konsekvensen af at afskedige dagplejeledelsen er. Og alt tyder på, at vi har gjort en forskel. Vi har desuden arbejdet på at synliggøre dagplejens pædagogik, dagplejens rummelighed i forhold til børn med særlige behov, kvaliteten i de pædagogiske konsulenters arbejde, fordelene ved pædagogisk bemandede og ledede legepladser og omsorgsmedhjælpernes psykiske arbejdsmiljø. I arbejdet med den faglige udvikling, har vi endelig fået dokumentation for dagplejens pædagogik. For mig, som sektorformand, er det en livslang drøm, der er gået i opfyldelse. Dokumentationen ønsker vi nu at bruge til at få sat dagplejepædagogik på skemaet i uddannelserne på det pædagogiske område. Dagplejepædagogikken er også meget vigtig i vores argumentation for at bevare en selvstændig dagpleje. At dagplejen har en pædagogik, og at den er ligeværdig, ses også af undersøgelsen Brugerne har ordet, som Kommu- 6

7 nernes Landsforening (KL) netop har offentliggjort. KL har undersøgt forældretilfredsheden med dagtilbuddene, og her scorer dagplejen højest i tilfredshed med den pædagogiske indsats i arbejdet med børnene, blandt forældre til børn i dagpleje. Ligesom dagplejen scorer højest i forældrenes tilfredshed med tilbuddets evne til at skabe trivsel for børnene, og i tilfredshed med forældrekontakten. Som noget nyt, har vi i år afholdt en temadag om ledelse på børneområdet. Om 5 år er halvdelen af lederne på børneområdet gået på pension. Det er blevet sværere at rekruttere ledere, og arbejdsstyrken er faldende. Arbejdsgiverne opfordrede os på temadagen til at tænke i nye organisationsformer, og til at sørge for at uddanne de kommende ledere. Den opfordring vil vi tage med os i den arbejdsgruppe, sektoren har nedsat til at drøfte fremtidens ledelse på børneområdet. I de drøftelser vil vi blandt andet argumentere for at ledelse og fag ikke kan skilles ad. Alt i alt, har året været præget af mange udfordringer, men også af mange succeser. Tak til alle jer, der har deltaget i arbejdet. Sektorformand Ruth Nielsen 7

8 Kapitel 1. Sektoren Sektorårsmødet 2002 Pædagogisk sektor afholdt årsmøde den 24. september 2002 med deltagelse af 83 stemmeberettigede repræsentanter fra hele landet. Der var en god debat på årsmødet omkring dagplejens sammenlægning med daginstitutioner. En debat som mundede ud i, at årsmødet vedtog en udtalelse, hvori det blev påpeget, at de kommunale besparelsesforslag kan få voldsomme konsekvenser for kvaliteten, i såvel dagplejen som i daginstitutionerne, hvis besparelserne udmøntes ved, at ledelse og pædagoger i dagplejen spares væk. Branchesamarbejdet i Det Kommunale Kartel og en eventuel fremtidig branche i KTO var også til debat på årsmødet. Der var flere deltagere der tilkendegav, at de savnede konkrete initiativer til igangsættelse af det lokale branchesamarbejde, men da det centrale branchesamarbejde endnu er i en begynderfase, er det svært at konkretisere og udmønte erfaringer fra centralt hold. Deltagerne var tilfredse med sektorens arbejde med synliggørelse af faggrupperne, og der var tilfredshed med sektorens indsats i forhold til at få sat ord på dagplejepædagogikken. Frit valg-ordningen, som ca. halvdelen af landets kommuner giver økonomisk tilskud til, blev drøftet og deltagere på mødet var enige i, at når man ikke kan sige nej til at organisere frit valg-ordningerne, skal der stilles krav til kvaliteten. Deltagerne i årsmødet tilsluttede således, at de ansatte i frit valgordningerne skal organiseres og sikres ordentlige løn- og ansættelsesforhold, samt at ansatte i ordningerne, som ikke er selvstændige, også skal organiseres i FOA, jævnfør lovene. 8

9 Faggruppelandsmøde 2003 Fra sektorens syv faggrupper deltog 146 repræsentanter på faggruppelandsmødet den februar Kan kvaliteten i pædagogisk arbejde måles? og Bløde værdier kan de honoreres?, var fælles oplæg for samtlige faggrupper. Dagplejepædagoger, dagplejere og pædagogiske konsulenter drøftede blandt andet kommunernes ønske om, at organisere ledelsen anderledes og den tiltagende tilknytning af dagpleje til daginstitutioner. Intet må være helligt når kommunerne skal have mest muligt for pengene, og det er Kommunernes Landsforenings (KL) holdning, at der er brug for at nedbryde faggrænser for at få mest muligt ud af de givne ressourcer. KL udfordrede FOA og faggrupperne til at argumentere bedre for, hvorfor dagplejepædagogikken ødelægges af at man lægger dagplejen ind under en daginstitution. De pædagogiske konsulenter, som det kan forventes skal medvirke ved omstillinger i kommunerne, tilkendegav at der skal stræbes mod at dagplejen og daginstitutioner supplerer hinanden, samtidig med at individuelle særkender bevares og kvaliteten skal vægtes højt. Tilslutningen til omsorgsmedhjælpernes faggruppemøde er vokset gennem årene. Faggruppedeltagerne deltager meget aktivt og arbejder målrettet med den faglige profil og de forskellige typer arbejdspladser og arbejdsforhold som omsorgsmedhjælpere har. Det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt og bliver fremover et fast tema på omsorgsmedhjælpernes møder. Legepladsansattes faggruppe havde gode diskussioner om faggruppens løn- og arbejdsforhold og drøftede bl.a. sikkerhedsorganisation, valg af tillidsrepræsentanter, personalepolitik og uddannelse. Faggrupperne for dag- og døgnområdet drøftede bl.a. løn- og arbejdsforhold i Københavns kommune. Der blev arbejdet med faglige projekter og konsekvenser af kommunens budgetforhandlinger. 9

10 Sektorbestyrelsen Sektorbestyrelsen har siden sidste sektorårsmøde afholdt ni møder, hvoraf et har været af to dages varighed. Referater fra bestyrelsesmøderne findes på foa.net: Sektorerne\pædagogisk\sektorbestyrelse\referater. Navn Faggruppe Sektorformand Ruth Nielsen Dagplejer Næstformand Karen Halling-Illum Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Jytte Mose Dagplejer Bestyrelsesmedlem Benedicte Helvad Pædagogisk konsulent Bestyrelsesmedlem Eva Fogh Dagplejer Bestyrelsesmedlem Dorte Thøgesen Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Olaf Christensen LFS dagområdet Bestyrelsesmedlem Britt Petersen LFS døgnområdet Bestyrelsesmedlem Birger Huus Pedersen Legepladsansat Bestyrelsesmedlem Lena B. Nielsen Omsorgsmedhjælper 1. Suppleant Mette Gagner Pædagogisk konsulent 2. Suppleant Grethe Stolzenbach Dagplejer 3. Suppleant Kirsten B. Hansen Dagplejer Sektorens hovedbestyrelsesmedlemmer er understreget. Faglige udvalg Repræsentanter til de faglige udvalg blev valgt for 2 år på faggruppelandsmødet i februar Dagplejere Bente Malmberg Århus afdeling Elsebeth Vang Hansen Næstved afdeling Birgit Krogaard Odense afdeling Suppleanter 1. Karen Munk Andersen Viborg afdeling 2. Jette Christiansen Brønderslev afdeling Dagplejepædagoger Jørgen Nielsen Viborg afdeling 10

11 Torben Levring Næstved afdeling Pia Kampmann Holstebro afdeling Suppleanter 1. Kamma Ebsen Herning afdeling 2. Anne-Grethe Sørensen Sydsjælland afdeling Pædagogiske konsulenter Benedicte Helvad Frederikssund afdeling Mette Gagner Roskilde afdeling Poul Skaarup Silkeborg afdeling Suppleanter 1. Karin Christensen Esbjerg afdeling 2. ikke valgt Århus afdeling Ledere af central Annie Hykkelbjerg Odense afdeling pladsanvisning Jane Brølling Odense afdeling Omsorgsmedhjælpere Kirsten Munkebo Odense afdeling Inge Marie Sørensen Silkeborg afdeling Lena B. Nielsen Slagelse afdeling Suppleanter 1. Birgitte Hvolgaard Næstved afdeling 2. Anne Marie Hestehave Hillerød afdeling Legepladsansatte Birger Huus Pedersen Århus afdeling Jan Christoffersen Århus afdeling Jette Olsen LFS Suppleanter 1. Bjarne Ejby LFS 2. Christian Schwab Århus afdeling 3. Gert Haugsbyrdt LFS Årsmøderepræsentanter er understreget. 11

12 Sektorrettede overbygningsmoduler FOA s TR-afdeling har i samarbejde med pædagogisk sektor udviklet et overbygningskursus målrettet de faglige udvalg i sektoren. Kurserne er bygget op omkring de faglige udvalgs forskellige roller og arbejdsopgaver i forhold til faggrupperne, sektorbestyrelsen, afdelingerne og medlemmerne. Kurserne afvikles sidst i 2003 og først i Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor Medlemstallet i pædagogisk sektor er i 2002 faldet med 2,57 pct. Dette er en smule højere end den gennemsnitlige tilbagegang i medlemstallet for alle fire sektorer, som er på 2,19 pct. Dagplejeområdet og LFS-døgnområdet, har haft medlemstilbagegang, mens der har været medlemsfremgang for legepladsansatte, omsorgsmedhjælpere og LFS-dagområdet. Pædagogiske konsulenters medlemstal er uændret. Medlemstilbagegangen har forskellige årsager som for eksempel det faldende børnetal, udvidet barselsorlov samt at flere medlemmer pensioneres. Dagplejeområdet har haft den største medlemstilbagegang med 932 færre medlemmer (4,14 pct.). Ved at sammenholde medlemstallene med tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) der viser, at antallet af fuldtidsansatte dagplejere er reduceret fra februar 2002 til februar 2003 med (6,4 pct.), er det tydeligt at den kraftige personalereduktion i kommunerne naturligvis har betydning for det faldende medlemstal. 12

13 Medlemsstatistik Faggrupper Antal medlemmer Ændring fra til Antal Procent Pædagogisk sektor, alle ,57 Dagplejepædagoger ,36 Dagplejere ,14 Legepladsansatte ,83 LFS, dagområdet ,52 LFS, døgnområdet ,74 Omsorgsmedhjælpere ,05 Pædagogisk, diverse ,65 Pædagogiske konsulenter Kilde: FOAnet\FOA s nøgletal og statistik\faggruppeudvikling for erhvervsaktive Sektorens arbejdsmappe på rette vej Formålet med arbejdsmappen, som er tilgængelig på FOA s Intranet, er at give afdelinger og lokalsektorer mulighed for hurtigt at finde oplysninger og information om relevante forhold på det pædagogiske arbejdsområde. Arbejdsmappen har i den forgangne periode gennemgået en omfattende revision, alle afsnit er opdaterede og nye emner er tilføjet. 13

14 Sektorens arbejdsmappe 1 indeholder information om: Lov om social service samt vejledninger Tavshedspligt, notatpligt Gæsteplejehuse Grænseaftaler Sammenlægning af dagpleje i daginstitution Økologi i dagplejen Rygning og røgfrie miljøer Renovation Årsnorm Straffeattester Skatteforhold Arbejdsmiljø Uddannelsesforhold Statistik på dagplejeforhold Foldere og publikationer Sektorens månedsberetninger/nyhedsbreve Sektorens månedsberetninger har fået nyt navn og layout. Fra april 2003 er navnet: Nyhedsbrev fra pædagogisk sektor. Nyhedsbrevene indeholder aktuelt nyt fra sektoren og det pædagogiske område. Sektorens og bestyrelsens holdninger til politik på børneområdet og fagpolitik vil også blive beskrevet. I perioden fra september 2002 til og med august 2003 er der udsendt 7 månedsberetninger/nyhedsbreve. 1 FOAnet: sektorer\pædagogisk 14

15 De findes på FOAnet: Sektorerne\pædagogisk\månedsberetning og/eller på for 2003 under: Fakta om FOA\sektorer\-nyhedsbreve. På FOA s hjemmeside er der mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet, så man får det automatisk via . Landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2003 Der var deltagere på landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2003, hvor hovedtemaerne var dagplejepædagogik, dagplejens rummelighed og skabelse af værdier i dagplejen. Kvalitet i dagplejen er dokumenteret i rapporten Børnene med i hverdagen dagplejepædagogik, der blev offentliggjort på konferencen. Der blev sat fokus på dagplejens rummelighed i forhold til børn med særlige behov herunder den flerkulturelle dagpleje 2. De værdier der skabes i dagplejen i hverdagen og på længere sigt - blev præsenteret for deltagerne i et værdiregnskab for dagplejen. Panelet bestående af repræsentanter fra Folketinget, kommunerne, undervisningsministeriet, BUPL og FOA debatterede: Dagplejens rummelighed i forhold til børn med særlige behov Uddannelsespolitik i forhold til dagplejen Sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner Kommunernes Landsforening gav tilsagn om at se på, om antallet af pladser på den pædagogiske grunduddannelse (PGU) er stort nok. Undervisningsministeriets repræsentant lovede at arbejde for at der udvikles en god og fleksibel grunduddannelse til dagplejere. Der var bred enighed i panelet om, at uddannelserne til dagplejen skal målrettes arbejdet i dagplejen. De kommunale repræsentanter ønskede en samlet kompetence- og uddannelsesplan for samtlige ansatte i dagplejen. BUPL inviterede til tættere samarbejde med pædagogisk sektor om at synliggøre dagplejepædagogik, daginstitutionspædagogik og fritidspædagogik. I 2 Se omtale af rapporterne i kapitel 3. 15

16 kampen mod nedskæringer på dagtilbudsområdet er kvalitet og pædagogisk indhold tungtvejende argumenter. TR-træf Sektoren deltog den december 2002 i FOA s træf for tillidsrepræsentanter (TR). Tillidsrepræsentanternes prioriteringer for pædagogisk sektors arbejde viste, at indsatsen imod, at dagplejen lægges ind under daginstitutionerne, er det indsatsområde, de synes sektoren skal prioritere højest. Tillidsrepræsentantens rolle, mere information, flere kurser om ledelse, forhandling og ny løn, samt tillidsrepræsentanternes adgang til Intranet og Internet er også blandt de indsatsområder, som tillidsrepræsentanterne synes, at sektoren skal prioritere højt. Informationsdag for afdelingerne Sektoren afholder informationsdag i slutningen af august 2003, hvor afdelingerne vil blive informeret om aktuelle emner indenfor sektorens arbejdsområde. 16

17 Kapitel 2. Lederarbejdet Temadag om fremtidens ledelse på børneområdet Under overskriften Dagplejen nye forventninger til lederen var godt 200 deltagere samlet til pædagogisk sektors temadag om ledelse den 26. marts Formålet med temadagen var at orientere deltagerne om arbejdsgivernes tanker omkring omstillinger på børneområdet, i forbindelse med udviklingen indenfor den nærmeste fremtid, hvor mange ledere går på pension. For sektoren var det desuden en anledning til at høre lederne om deres forventninger til FOA. Repræsentanter fra Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunernes Landsforening (KL) og FOA, holdt oplæg om udfordringer, initiativer, forventninger, fagpolitiske holdninger og fagforeningens muligheder og tilbud til ledere. Deltagerne svarede i et skema på forskellige spørgsmål, om deres arbejdsog organisationsforhold og forventninger til fagforeningen. Besvarelserne er opsamlet og under bearbejdelse, med henblik på at trække nogle konklusioner og indsatsområder frem. Ledelse bliver et centralt tema på næste års landskonference, og der nedsættes derfor i løbet af efteråret en arbejdsgruppe, der skal drøfte forskellige problemstillinger omkring ledelse. De forskellige synspunkter vil blive samlet i et debathæfte, som deltagerne på landskonferencen 2004 vil modtage. Både KL og Børne- og kulturchefforeningen har udtrykt interesse for at følge sektorens initiativer omkring fremtidens ledelse. Ny struktur på lederområdet På hovedbestyrelsesmødet i juni 2003 blev det besluttet, at strukturere lederarbejdet i FOA i en forsøgsperiode på ét år. 17

18 FOA opfatter behovet hos lederne forskelligt. Arbejdet er derfor målrettet de enkelte lederes behov, og tilbuddene kategoriseres i forhold hertil. Der etableres to niveauer for lederarbejdet, og FOA s lederarbejde udføres fortsat både centralt og lokalt. Det er afdelingerne, som i samarbejde med de enkelte ledermedlemmer, afgør hvilket niveau det enkelte medlem tilmeldes. 18

19 Kapitel 3. Sektorens undersøgelser og publikationer Hvis børn kunne vælge om dagplejens pædagogik Pjecen handler om dagplejens særlige kvaliteter og sætter fokus på, hvorfor det er vigtigt, at de forskellige dagtilbud har hver deres særegne kvaliteter og værdier. Pjecen blev udsendt til samtlige kommunal- og folketingspolitikere, samt til dagplejeformidlingerne og FOA-afdelingerne umiddelbart forud for kommunernes budgetforhandlinger. Det er sektorens håb, at pjecen kan bidrage med argumentation, der kan forhindre at dagplejen underlægges daginstitutionerne. Sæt flere legepladser på landkortet Pjecens fulde titel er: Sæt flere legepladser på landkortet! Legepladser med pædagogisk ledelse som mødested for generationer og kulturer. Pjecen blev genoptrykt i efteråret 2002 og udsendt i december 2002 til samtlige kommuner, med opfordringer om, og gode ideer til, at oprette flere pædagogisk ledede legepladser. Family Day Care in Denmark I forbindelse med sektorens deltagelse i den internationale dagplejekonference i New Zealand i februar 2003, udarbejdede vi en pjece der på engelsk fortæller om dagplejen i Danmark. Pjecen er velegnet som informationsmateriale til udlevering, f.eks. på konferencer i udlandet og ved modtagelse af udenlandske gæster i dagplejen. 19

20 Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft Formålet med denne pjece, hvis fulde titel er Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft brug den pædagogiske grunduddannelse og pjecen om den pædagogiske grunduddannelse (se nedenfor), er at få flere dagplejere på pgu. Pjecen Giv dagplejerne et uddannelsesløft er målrettet personer, der politisk eller administrativt har indflydelse på dagplejen, for at fortælle om, hvordan dagplejere kan blive endnu bedre og gladere ved at få et lille års uddannelse, der er direkte målrettet deres erhverv. Af pjecen fremgår det, hvor lidt det koster, og hvordan den pædagogiske grunduddannelse kan bruges i forbindelse med en generel opkvalificering af kommunens medarbejdere og i forbindelse med omstruktureringer i kommunen. Den pædagogiske grunduddannelse Denne pjece, hvis fulde titel er Den pædagogiske grunduddannelse et godt grundlag for arbejdet som dagplejer er målrettet dagplejere, og fortæller om merit-pgu. Merit-pgu er en uddannelse, der på et grundlæggende niveau giver indsigt og kompetence i forhold til forskellige former for pædagogisk arbejde. Pjecen handler blandt andet om, hvordan i forvejen dygtige dagplejere bliver endnu bedre til deres arbejde, når de har taget PGU, og hvordan en større faglig viden også giver en gladere hverdag som dagplejer. Der er informationer om økonomiske forhold under og efter uddannelsen, og om hvilke forhindringer der skal overvindes, for at man kan starte på den pædagogiske grunduddannelse. Faglig profil Pædagogiske konsulenter Informationspjecen sætter fokus på de pædagogiske konsulenters arbejdsområde og er målrettet beslutningstagere og embedsmænd i kommunerne. 20

21 Det er sektorens håb, at pjecen vil medvirke til, at kommunerne i højere grad bliver opmærksomme på at ansætte pædagogiske konsulenter, blandt andet for at sikre den løbende udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene og til at finde løsninger på tværs af forvaltninger og fag. Børn med særlige behov hvad kan dagplejen rumme? Dagplejen er god til de mindste børn, og borgernes tilfredshed er helt i top. Men det betyder ikke, at dagplejen ikke kan blive endnu bedre. Derfor har pædagogisk sektor sat fokus på, om dagplejen kan og skal kunne rumme alle børn med særlige behov. Pjecen lægger op til debat om emner som: Er der børn som dagplejen har særlige forudsætninger for at tage sig af? Er der børn som andre har større ekspertise til at støtte og udvikle? Begrænsninger, udfordringer, uddannelsesbehov og økonomi, er også nogle af de emner, der lægges ud til debat. Værdiregnskab - dagplejen 2003 På landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2003 var et af emnerne dagplejens værdier. I den forbindelse har firmaet ValueCreator produceret et værdiregnskab for dagplejen, som fortæller om de værdier der skabes i hverdagen i dagplejen, og den betydning dagplejen har for børn, forældre, dagplejere, pædagoger og lokalsamfundet. Værdiregnskabet er et godt udgangspunkt for en debat om fremtiden, hvor værdierne spiller en væsentlig rolle i den fortsatte udvikling af dagplejen. Værdiregnskabet indeholder også et værktøj med inspiration til lokalt at komme i gang med at arbejde struktureret med værdier. Det er sektorens håb, at værdiregnskabet også kan bruges som argumentation ved forhandlinger om ny løn, blandt andet ved forhandlinger om løn for bløde værdier. 21

22 Et barn er et barn Rapport om den flerkulturelle dagpleje Rapporten om den flerkulturelle dagpleje viser, at dagplejen er velegnet til at give familier med anden etnisk baggrund end dansk et indblik i, hvordan en dansk familie fungerer. Dagplejen kan på denne måde bidrage til de første skridt mod en god integration af to-sprogede børn og deres familier i det danske samfund. Børnene med i hverdagen - Dagplejepædagogik Rapporten om dagplejepædagogik er blevet til efter en grundig undersøgelse af dagplejen gennem flere år og rapportens konklusion er, at dagplejepædagogikken findes og har sine egne særlige rammer, værdier og metoder. Rapporten er en blåstempling af dagplejepædagogikken, og vil uden tvivl blive en af grundstenene i den fremtidige kvalitetsudvikling og uddannelse af dagplejen. 22

23 Kapitel 4. Politiske tiltag på sektorens område Kvalitet i Dagtilbud (KiD2) Socialministeriet igangsatte i 2000, sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og BUPL, et udviklingsprojekt for kvalitet i dagtilbud (KiD). Projektet er inddelt i to faser. Fase 1 som blev afsluttet i foråret 2001, bestod af en foranalyse af dagtilbudsområdet for de 0-6 årige børn, og fase 2 som blev igangsat med en startkonference i juni Her præsenterede Socialminister Henriette Kjær det indsatsområde, der var valgt ud til projektets 2. fase: Den pædagogiske indsats med særlig vægt lagt på små børns udvikling og læring. Det konkrete arbejde i KiD2 er centreret omkring dels projektansøgninger, dels erfaringsopsamlinger på områderne: Rummelighed i dagtilbud, samarbejdet med forældrene, ledelse og medarbejderudvikling. I fase 2 har Socialministeren har sammen med KL og BUPL fordelt 25 mio. kr. fra satspuljemidlerne til projekter om udvikling af kvaliteten i dagtilbud. Ved uddelingen af puljemidlerne er der lagt vægt på projekter, som retter sig mod læring og udvikling af det pædagogiske indhold, for eksempel når der arbejdes med drama, ture i naturen og idræt. Der har været 172 ansøgninger til puljen og 55 projekter bliver tilgodeset med støtte. 22 af projekterne bliver fulgt nøje af Learning Lab Denmark med henblik på udvikling af en læringsguide. Arbejdet med erfaringsopsamlinger sker i tre arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra Socialministeriet, KL, BUPL samt andre relevante fagpersoner. Erfaringsopsamlingerne forventes færdige i slutningen af 2004, og FOA deltager i alle tre arbejdsgrupper. 23

24 Frit valg dagpleje På sektorårsmødet i 2002 blev frit valg-ordningerne sat til debat under den mundtlige beretning. Frit valg er en lovbestemt mulighed som forældre kan benytte sig af, og derfor giver FOA s love en forpligtelse til at organisere de ansatte (ikke selvstændige) i frit valg-ordninger. Dagplejerne drøftede frit valg-ordningerne på faggruppens landsmøde i februar 2003 og konklusionen herfra var, at deltagerne på landsmødet anerkender at frit valg-ansatte organiseres i FOA. Frit valg af institution over kommunegrænserne Det er nu vedtaget, at forældre kan ønske institutionspladser på tværs af kommunegrænser. Ved lovens tiltrædelse bliver det nemmere at søge om optagelse i nærheden af boligen eller arbejdspladsen, og det er umiddelbart positivt. Især i forbindelse med en families flytning til en nabokommune er det fordelagtigt for barnet, at det kan fortsætte i dets hidtidige dagtilbud. Sektoren er imidlertid bekymret for, at nogle forældre vil skele til om dagtilbud er billigere på tværs af kommunegrænsen. I det høringssvar sektoren afgav til Socialministeriet udtrykte vi ønske om, at en eventuel besparelse ved at have sit barn i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen tilfalder opholdskommunen, for at imødekomme denne situation. Sektoren udtrykte desuden bekymring for, at muligheden for at få reduceret ventelister og skrinlægge nye anlægsinvesteringer kan betyde, at kommunerne tvinger forældre til søge om optagelse i dagtilbud i en nabokommune med ledig kapacitet, uden hensyn til øget transport o.a. Endeligt ønskede sektoren en præcisering af forældrenes stilling i forbindelse med ansøgning af ekstra støtte (støttepædagog, tolkebistand, talepædagog, sprogstimulering m.v.). 24

25 Sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner I efteråret 2002 deltog sektoren i en kommunerundspørge i budgetlægningsfasen, som BUPL og PMF havde sat i gang. Sektoren spurgte her kommunerne, om de havde planer om at lægge dagplejen ind under daginstitutioner, om de i øvrigt havde spareplaner på dagplejens område og i givet fald, om der var tale om besparelser på normeringen eller generelle besparelser. Et stort antal kommuner svarede, at man overvejede at integrere dagplejen i daginstitutioner i deres kommune. Da sektoren, umiddelbart før landskonferencen i maj måned, ringede rundt til de samme kommuner, viste det sig, at mange havde taget sammenlægningen af bordet igen. Vi håber, at sektorens indsats for at oplyse om de negative konsekvenser ved sammenlægningerne, har gjort en forskel. I efteråret 2002 sendte sektoren pjecen Hvis børn kunne vælge dagplejepædagogik til samtlige politikere på Christiansborg, samt til politikerne på børneområdet i kommunerne. Pjecen indeholder sektorens argumentation imod at lægge dagplejen ind under daginstitutionerne. På årets landskonference Kvalitet i dagplejen, hvor et stort antal politikere deltog, var sammenlægningen af dagplejen i daginstitutioner også til debat. Kommunernes Landsforening (KL) opfordrede FOA til at gå i dialog med kommunerne om at definere vilkårene ved strukturændringer i stedet for at afvise omstillinger. I modsætning til pædagogisk sektor, har KL den opfattelse, at sammenlægning af dagpleje og daginstitution kun er en administrativ strukturændring, der ikke har indflydelse på dagplejens kvalitet og pædagogik. Sektoren vil gerne se på forslag til strukturændringer i dagplejen, under forudsætning af, at dagpleje og daginstitutioner defineres som to ligeværdige dagtilbud og efter sektorens opfattelse er det ikke tilfældet, når man i kommunerne indleder en strukturændring med at fyre dagplejens ledelse, og overføre ledelsesopgaverne til daginstitutionsområdet. 25

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere