FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport"

Transkript

1 FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri

3 Indhold Statusrapport Indledning...6 Kapitel 1. Sektoren...8 Sektorårsmødet Sektorbestyrelsen...10 Faglige udvalg...10 Sektorrettede overbygningsmoduler...12 Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor...12 Medlemsstatistik...13 Sektorens arbejdsmappe på rette vej...13 Sektorens månedsberetninger/nyhedsbreve...14 Landskonferencen Kvalitet i dagplejen TR-træf...16 Informationsdag for afdelingerne...16 Kapitel 2. Lederarbejdet...17 Temadag om fremtidens ledelse på børneområdet...17 Ny struktur på lederområdet...17 Kapitel 3. Sektorens undersøgelser og publikationer...19 Hvis børn kunne vælge om dagplejens pædagogik...19 Sæt flere legepladser på landkortet...19 Family Day Care in Denmark...19 Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft...20 Den pædagogiske grunduddannelse...20 Faglig profil Pædagogiske konsulenter...20 Børn med særlige behov hvad kan dagplejen rumme?...21 Værdiregnskab - dagplejen Et barn er et barn Rapport om den flerkulturelle dagpleje

4 Børnene med i hverdagen - Dagplejepædagogik Kapitel 4. Politiske tiltag på sektorens område...23 Kvalitet i Dagtilbud (KiD2) Frit valg dagpleje Frit valg af institution over kommunegrænserne Sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner Forlænget barselsorlov Kapitel 5. Samarbejdsrelationer...27 Den pædagogiske branche i DKK Fælles aktiviteter i Den pædagogiske branche Grænseaftale mellem PMF og FOA Samarbejde mellem PMF og FOA Kapitel 6. Uddannelse...30 Nyt center for offentlig kompetenceudvikling Evaluering af pædagoguddannelsen merituddannelsen ikke omfattet Svære tider for pædagoger der vil uddanne sig Pædagog på Diplom- og Masterniveau Status på pgu Forandringer i AMU Gedved Statsseminarium er atter godkendt Undersøgelse af uddannelsesaktiviteten for omsorgsmedhjælpere Nyt navn og nyt indhold = godtgørelse Kapitel 7. Overenskomster og aftaler...35 Status på overenskomster Dagplejere Dagplejepædagoger m.fl Legepladsansatte Pædagogiske konsulenter Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Døgnområdet

5 Dagområdet...37 Pædagoger i særlige stillinger...37 Pension i Kommunernes Pensionsforsikring...37 Kapitel 8. Ny løn...38 Hvad mener medlemmerne i pædagogisk sektor om ny løn?...38 Information om ny løn...38 Status på ny løn...39 Lønudvikling for sektorens faggrupper...39 Kapitel 9. Arbejdsmiljø...42 Regeringens udspil til ny arbejdsmiljøreform...42 Prioritering af arbejdsmiljøindsatsen...43 Omsorgsmedhjælpere og psykisk arbejdsmiljø...43 FOA indsats - psykisk arbejdsmiljø...43 Branchearbejdsmiljørådet...44 Kapital 10. Konferencer...45 Kapitel 11. Statistik...46 Erhvervsaktive på det pædagogiske arbejdsområde...46 Dagplejestatistik...48 Brugertilfredshed med dagtilbud...48 Pris på børnepasning...50 Pasningsgaranti

6 Statusrapport 2003 Indledning Statusrapporten 2003 er beretningen om pædagogisk sektors faglige arbejde og aktiviteter siden sidste års sektorårsmøde. Det er pædagogisk sektors fagpolitik, som er besluttet af sektorårsmødet i 2001, der afstikker rammer og mål for sektorens arbejde. Den røde tråd i sektorens arbejde er derfor synlighed, faglig stolthed og faglig udvikling. I alle de undersøgelser og rapporter, sektoren udarbejder, lægger vi stor vægt på, at det er de konkrete forhold på arbejdspladserne, der er omdrejningspunktet. Aktiv inddragelse af faggruppernes medlemmer i arbejdsgrupper sikrer, at udvikling af fagligheden sker ud fra medlemmernes behov. Børneområdet som helhed er under hårdt økonomisk pres i øjeblikket. Dels på grund af det faldende børnetal, den forlængede barselsorlov, de ældres stigende andel af befolkningen, skattestoppet og de stramme økonomiske aftaler mellem stat, amter og kommuner. I år har vi derfor fortsat arbejdet på at forhindre, at dagplejen bliver lagt ind under daginstitutionerne, hvor dagplejens selvstændige ledelse nedlægges - ligesom vi har arbejdet på at forhindre, at dagplejepladser nedlægges. Der har i sektorens arbejde været stor fokus på at fortælle politikerne, både i folketinget og i kommunerne, hvad konsekvensen af at nedlægge dagplejepladser er, og hvad konsekvensen af at afskedige dagplejeledelsen er. Og alt tyder på, at vi har gjort en forskel. Vi har desuden arbejdet på at synliggøre dagplejens pædagogik, dagplejens rummelighed i forhold til børn med særlige behov, kvaliteten i de pædagogiske konsulenters arbejde, fordelene ved pædagogisk bemandede og ledede legepladser og omsorgsmedhjælpernes psykiske arbejdsmiljø. I arbejdet med den faglige udvikling, har vi endelig fået dokumentation for dagplejens pædagogik. For mig, som sektorformand, er det en livslang drøm, der er gået i opfyldelse. Dokumentationen ønsker vi nu at bruge til at få sat dagplejepædagogik på skemaet i uddannelserne på det pædagogiske område. Dagplejepædagogikken er også meget vigtig i vores argumentation for at bevare en selvstændig dagpleje. At dagplejen har en pædagogik, og at den er ligeværdig, ses også af undersøgelsen Brugerne har ordet, som Kommu- 6

7 nernes Landsforening (KL) netop har offentliggjort. KL har undersøgt forældretilfredsheden med dagtilbuddene, og her scorer dagplejen højest i tilfredshed med den pædagogiske indsats i arbejdet med børnene, blandt forældre til børn i dagpleje. Ligesom dagplejen scorer højest i forældrenes tilfredshed med tilbuddets evne til at skabe trivsel for børnene, og i tilfredshed med forældrekontakten. Som noget nyt, har vi i år afholdt en temadag om ledelse på børneområdet. Om 5 år er halvdelen af lederne på børneområdet gået på pension. Det er blevet sværere at rekruttere ledere, og arbejdsstyrken er faldende. Arbejdsgiverne opfordrede os på temadagen til at tænke i nye organisationsformer, og til at sørge for at uddanne de kommende ledere. Den opfordring vil vi tage med os i den arbejdsgruppe, sektoren har nedsat til at drøfte fremtidens ledelse på børneområdet. I de drøftelser vil vi blandt andet argumentere for at ledelse og fag ikke kan skilles ad. Alt i alt, har året været præget af mange udfordringer, men også af mange succeser. Tak til alle jer, der har deltaget i arbejdet. Sektorformand Ruth Nielsen 7

8 Kapitel 1. Sektoren Sektorårsmødet 2002 Pædagogisk sektor afholdt årsmøde den 24. september 2002 med deltagelse af 83 stemmeberettigede repræsentanter fra hele landet. Der var en god debat på årsmødet omkring dagplejens sammenlægning med daginstitutioner. En debat som mundede ud i, at årsmødet vedtog en udtalelse, hvori det blev påpeget, at de kommunale besparelsesforslag kan få voldsomme konsekvenser for kvaliteten, i såvel dagplejen som i daginstitutionerne, hvis besparelserne udmøntes ved, at ledelse og pædagoger i dagplejen spares væk. Branchesamarbejdet i Det Kommunale Kartel og en eventuel fremtidig branche i KTO var også til debat på årsmødet. Der var flere deltagere der tilkendegav, at de savnede konkrete initiativer til igangsættelse af det lokale branchesamarbejde, men da det centrale branchesamarbejde endnu er i en begynderfase, er det svært at konkretisere og udmønte erfaringer fra centralt hold. Deltagerne var tilfredse med sektorens arbejde med synliggørelse af faggrupperne, og der var tilfredshed med sektorens indsats i forhold til at få sat ord på dagplejepædagogikken. Frit valg-ordningen, som ca. halvdelen af landets kommuner giver økonomisk tilskud til, blev drøftet og deltagere på mødet var enige i, at når man ikke kan sige nej til at organisere frit valg-ordningerne, skal der stilles krav til kvaliteten. Deltagerne i årsmødet tilsluttede således, at de ansatte i frit valgordningerne skal organiseres og sikres ordentlige løn- og ansættelsesforhold, samt at ansatte i ordningerne, som ikke er selvstændige, også skal organiseres i FOA, jævnfør lovene. 8

9 Faggruppelandsmøde 2003 Fra sektorens syv faggrupper deltog 146 repræsentanter på faggruppelandsmødet den februar Kan kvaliteten i pædagogisk arbejde måles? og Bløde værdier kan de honoreres?, var fælles oplæg for samtlige faggrupper. Dagplejepædagoger, dagplejere og pædagogiske konsulenter drøftede blandt andet kommunernes ønske om, at organisere ledelsen anderledes og den tiltagende tilknytning af dagpleje til daginstitutioner. Intet må være helligt når kommunerne skal have mest muligt for pengene, og det er Kommunernes Landsforenings (KL) holdning, at der er brug for at nedbryde faggrænser for at få mest muligt ud af de givne ressourcer. KL udfordrede FOA og faggrupperne til at argumentere bedre for, hvorfor dagplejepædagogikken ødelægges af at man lægger dagplejen ind under en daginstitution. De pædagogiske konsulenter, som det kan forventes skal medvirke ved omstillinger i kommunerne, tilkendegav at der skal stræbes mod at dagplejen og daginstitutioner supplerer hinanden, samtidig med at individuelle særkender bevares og kvaliteten skal vægtes højt. Tilslutningen til omsorgsmedhjælpernes faggruppemøde er vokset gennem årene. Faggruppedeltagerne deltager meget aktivt og arbejder målrettet med den faglige profil og de forskellige typer arbejdspladser og arbejdsforhold som omsorgsmedhjælpere har. Det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt og bliver fremover et fast tema på omsorgsmedhjælpernes møder. Legepladsansattes faggruppe havde gode diskussioner om faggruppens løn- og arbejdsforhold og drøftede bl.a. sikkerhedsorganisation, valg af tillidsrepræsentanter, personalepolitik og uddannelse. Faggrupperne for dag- og døgnområdet drøftede bl.a. løn- og arbejdsforhold i Københavns kommune. Der blev arbejdet med faglige projekter og konsekvenser af kommunens budgetforhandlinger. 9

10 Sektorbestyrelsen Sektorbestyrelsen har siden sidste sektorårsmøde afholdt ni møder, hvoraf et har været af to dages varighed. Referater fra bestyrelsesmøderne findes på foa.net: Sektorerne\pædagogisk\sektorbestyrelse\referater. Navn Faggruppe Sektorformand Ruth Nielsen Dagplejer Næstformand Karen Halling-Illum Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Jytte Mose Dagplejer Bestyrelsesmedlem Benedicte Helvad Pædagogisk konsulent Bestyrelsesmedlem Eva Fogh Dagplejer Bestyrelsesmedlem Dorte Thøgesen Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Olaf Christensen LFS dagområdet Bestyrelsesmedlem Britt Petersen LFS døgnområdet Bestyrelsesmedlem Birger Huus Pedersen Legepladsansat Bestyrelsesmedlem Lena B. Nielsen Omsorgsmedhjælper 1. Suppleant Mette Gagner Pædagogisk konsulent 2. Suppleant Grethe Stolzenbach Dagplejer 3. Suppleant Kirsten B. Hansen Dagplejer Sektorens hovedbestyrelsesmedlemmer er understreget. Faglige udvalg Repræsentanter til de faglige udvalg blev valgt for 2 år på faggruppelandsmødet i februar Dagplejere Bente Malmberg Århus afdeling Elsebeth Vang Hansen Næstved afdeling Birgit Krogaard Odense afdeling Suppleanter 1. Karen Munk Andersen Viborg afdeling 2. Jette Christiansen Brønderslev afdeling Dagplejepædagoger Jørgen Nielsen Viborg afdeling 10

11 Torben Levring Næstved afdeling Pia Kampmann Holstebro afdeling Suppleanter 1. Kamma Ebsen Herning afdeling 2. Anne-Grethe Sørensen Sydsjælland afdeling Pædagogiske konsulenter Benedicte Helvad Frederikssund afdeling Mette Gagner Roskilde afdeling Poul Skaarup Silkeborg afdeling Suppleanter 1. Karin Christensen Esbjerg afdeling 2. ikke valgt Århus afdeling Ledere af central Annie Hykkelbjerg Odense afdeling pladsanvisning Jane Brølling Odense afdeling Omsorgsmedhjælpere Kirsten Munkebo Odense afdeling Inge Marie Sørensen Silkeborg afdeling Lena B. Nielsen Slagelse afdeling Suppleanter 1. Birgitte Hvolgaard Næstved afdeling 2. Anne Marie Hestehave Hillerød afdeling Legepladsansatte Birger Huus Pedersen Århus afdeling Jan Christoffersen Århus afdeling Jette Olsen LFS Suppleanter 1. Bjarne Ejby LFS 2. Christian Schwab Århus afdeling 3. Gert Haugsbyrdt LFS Årsmøderepræsentanter er understreget. 11

12 Sektorrettede overbygningsmoduler FOA s TR-afdeling har i samarbejde med pædagogisk sektor udviklet et overbygningskursus målrettet de faglige udvalg i sektoren. Kurserne er bygget op omkring de faglige udvalgs forskellige roller og arbejdsopgaver i forhold til faggrupperne, sektorbestyrelsen, afdelingerne og medlemmerne. Kurserne afvikles sidst i 2003 og først i Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor Medlemstallet i pædagogisk sektor er i 2002 faldet med 2,57 pct. Dette er en smule højere end den gennemsnitlige tilbagegang i medlemstallet for alle fire sektorer, som er på 2,19 pct. Dagplejeområdet og LFS-døgnområdet, har haft medlemstilbagegang, mens der har været medlemsfremgang for legepladsansatte, omsorgsmedhjælpere og LFS-dagområdet. Pædagogiske konsulenters medlemstal er uændret. Medlemstilbagegangen har forskellige årsager som for eksempel det faldende børnetal, udvidet barselsorlov samt at flere medlemmer pensioneres. Dagplejeområdet har haft den største medlemstilbagegang med 932 færre medlemmer (4,14 pct.). Ved at sammenholde medlemstallene med tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) der viser, at antallet af fuldtidsansatte dagplejere er reduceret fra februar 2002 til februar 2003 med (6,4 pct.), er det tydeligt at den kraftige personalereduktion i kommunerne naturligvis har betydning for det faldende medlemstal. 12

13 Medlemsstatistik Faggrupper Antal medlemmer Ændring fra til Antal Procent Pædagogisk sektor, alle ,57 Dagplejepædagoger ,36 Dagplejere ,14 Legepladsansatte ,83 LFS, dagområdet ,52 LFS, døgnområdet ,74 Omsorgsmedhjælpere ,05 Pædagogisk, diverse ,65 Pædagogiske konsulenter Kilde: FOAnet\FOA s nøgletal og statistik\faggruppeudvikling for erhvervsaktive Sektorens arbejdsmappe på rette vej Formålet med arbejdsmappen, som er tilgængelig på FOA s Intranet, er at give afdelinger og lokalsektorer mulighed for hurtigt at finde oplysninger og information om relevante forhold på det pædagogiske arbejdsområde. Arbejdsmappen har i den forgangne periode gennemgået en omfattende revision, alle afsnit er opdaterede og nye emner er tilføjet. 13

14 Sektorens arbejdsmappe 1 indeholder information om: Lov om social service samt vejledninger Tavshedspligt, notatpligt Gæsteplejehuse Grænseaftaler Sammenlægning af dagpleje i daginstitution Økologi i dagplejen Rygning og røgfrie miljøer Renovation Årsnorm Straffeattester Skatteforhold Arbejdsmiljø Uddannelsesforhold Statistik på dagplejeforhold Foldere og publikationer Sektorens månedsberetninger/nyhedsbreve Sektorens månedsberetninger har fået nyt navn og layout. Fra april 2003 er navnet: Nyhedsbrev fra pædagogisk sektor. Nyhedsbrevene indeholder aktuelt nyt fra sektoren og det pædagogiske område. Sektorens og bestyrelsens holdninger til politik på børneområdet og fagpolitik vil også blive beskrevet. I perioden fra september 2002 til og med august 2003 er der udsendt 7 månedsberetninger/nyhedsbreve. 1 FOAnet: sektorer\pædagogisk 14

15 De findes på FOAnet: Sektorerne\pædagogisk\månedsberetning og/eller på for 2003 under: Fakta om FOA\sektorer\-nyhedsbreve. På FOA s hjemmeside er der mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet, så man får det automatisk via . Landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2003 Der var deltagere på landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2003, hvor hovedtemaerne var dagplejepædagogik, dagplejens rummelighed og skabelse af værdier i dagplejen. Kvalitet i dagplejen er dokumenteret i rapporten Børnene med i hverdagen dagplejepædagogik, der blev offentliggjort på konferencen. Der blev sat fokus på dagplejens rummelighed i forhold til børn med særlige behov herunder den flerkulturelle dagpleje 2. De værdier der skabes i dagplejen i hverdagen og på længere sigt - blev præsenteret for deltagerne i et værdiregnskab for dagplejen. Panelet bestående af repræsentanter fra Folketinget, kommunerne, undervisningsministeriet, BUPL og FOA debatterede: Dagplejens rummelighed i forhold til børn med særlige behov Uddannelsespolitik i forhold til dagplejen Sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner Kommunernes Landsforening gav tilsagn om at se på, om antallet af pladser på den pædagogiske grunduddannelse (PGU) er stort nok. Undervisningsministeriets repræsentant lovede at arbejde for at der udvikles en god og fleksibel grunduddannelse til dagplejere. Der var bred enighed i panelet om, at uddannelserne til dagplejen skal målrettes arbejdet i dagplejen. De kommunale repræsentanter ønskede en samlet kompetence- og uddannelsesplan for samtlige ansatte i dagplejen. BUPL inviterede til tættere samarbejde med pædagogisk sektor om at synliggøre dagplejepædagogik, daginstitutionspædagogik og fritidspædagogik. I 2 Se omtale af rapporterne i kapitel 3. 15

16 kampen mod nedskæringer på dagtilbudsområdet er kvalitet og pædagogisk indhold tungtvejende argumenter. TR-træf Sektoren deltog den december 2002 i FOA s træf for tillidsrepræsentanter (TR). Tillidsrepræsentanternes prioriteringer for pædagogisk sektors arbejde viste, at indsatsen imod, at dagplejen lægges ind under daginstitutionerne, er det indsatsområde, de synes sektoren skal prioritere højest. Tillidsrepræsentantens rolle, mere information, flere kurser om ledelse, forhandling og ny løn, samt tillidsrepræsentanternes adgang til Intranet og Internet er også blandt de indsatsområder, som tillidsrepræsentanterne synes, at sektoren skal prioritere højt. Informationsdag for afdelingerne Sektoren afholder informationsdag i slutningen af august 2003, hvor afdelingerne vil blive informeret om aktuelle emner indenfor sektorens arbejdsområde. 16

17 Kapitel 2. Lederarbejdet Temadag om fremtidens ledelse på børneområdet Under overskriften Dagplejen nye forventninger til lederen var godt 200 deltagere samlet til pædagogisk sektors temadag om ledelse den 26. marts Formålet med temadagen var at orientere deltagerne om arbejdsgivernes tanker omkring omstillinger på børneområdet, i forbindelse med udviklingen indenfor den nærmeste fremtid, hvor mange ledere går på pension. For sektoren var det desuden en anledning til at høre lederne om deres forventninger til FOA. Repræsentanter fra Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunernes Landsforening (KL) og FOA, holdt oplæg om udfordringer, initiativer, forventninger, fagpolitiske holdninger og fagforeningens muligheder og tilbud til ledere. Deltagerne svarede i et skema på forskellige spørgsmål, om deres arbejdsog organisationsforhold og forventninger til fagforeningen. Besvarelserne er opsamlet og under bearbejdelse, med henblik på at trække nogle konklusioner og indsatsområder frem. Ledelse bliver et centralt tema på næste års landskonference, og der nedsættes derfor i løbet af efteråret en arbejdsgruppe, der skal drøfte forskellige problemstillinger omkring ledelse. De forskellige synspunkter vil blive samlet i et debathæfte, som deltagerne på landskonferencen 2004 vil modtage. Både KL og Børne- og kulturchefforeningen har udtrykt interesse for at følge sektorens initiativer omkring fremtidens ledelse. Ny struktur på lederområdet På hovedbestyrelsesmødet i juni 2003 blev det besluttet, at strukturere lederarbejdet i FOA i en forsøgsperiode på ét år. 17

18 FOA opfatter behovet hos lederne forskelligt. Arbejdet er derfor målrettet de enkelte lederes behov, og tilbuddene kategoriseres i forhold hertil. Der etableres to niveauer for lederarbejdet, og FOA s lederarbejde udføres fortsat både centralt og lokalt. Det er afdelingerne, som i samarbejde med de enkelte ledermedlemmer, afgør hvilket niveau det enkelte medlem tilmeldes. 18

19 Kapitel 3. Sektorens undersøgelser og publikationer Hvis børn kunne vælge om dagplejens pædagogik Pjecen handler om dagplejens særlige kvaliteter og sætter fokus på, hvorfor det er vigtigt, at de forskellige dagtilbud har hver deres særegne kvaliteter og værdier. Pjecen blev udsendt til samtlige kommunal- og folketingspolitikere, samt til dagplejeformidlingerne og FOA-afdelingerne umiddelbart forud for kommunernes budgetforhandlinger. Det er sektorens håb, at pjecen kan bidrage med argumentation, der kan forhindre at dagplejen underlægges daginstitutionerne. Sæt flere legepladser på landkortet Pjecens fulde titel er: Sæt flere legepladser på landkortet! Legepladser med pædagogisk ledelse som mødested for generationer og kulturer. Pjecen blev genoptrykt i efteråret 2002 og udsendt i december 2002 til samtlige kommuner, med opfordringer om, og gode ideer til, at oprette flere pædagogisk ledede legepladser. Family Day Care in Denmark I forbindelse med sektorens deltagelse i den internationale dagplejekonference i New Zealand i februar 2003, udarbejdede vi en pjece der på engelsk fortæller om dagplejen i Danmark. Pjecen er velegnet som informationsmateriale til udlevering, f.eks. på konferencer i udlandet og ved modtagelse af udenlandske gæster i dagplejen. 19

20 Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft Formålet med denne pjece, hvis fulde titel er Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft brug den pædagogiske grunduddannelse og pjecen om den pædagogiske grunduddannelse (se nedenfor), er at få flere dagplejere på pgu. Pjecen Giv dagplejerne et uddannelsesløft er målrettet personer, der politisk eller administrativt har indflydelse på dagplejen, for at fortælle om, hvordan dagplejere kan blive endnu bedre og gladere ved at få et lille års uddannelse, der er direkte målrettet deres erhverv. Af pjecen fremgår det, hvor lidt det koster, og hvordan den pædagogiske grunduddannelse kan bruges i forbindelse med en generel opkvalificering af kommunens medarbejdere og i forbindelse med omstruktureringer i kommunen. Den pædagogiske grunduddannelse Denne pjece, hvis fulde titel er Den pædagogiske grunduddannelse et godt grundlag for arbejdet som dagplejer er målrettet dagplejere, og fortæller om merit-pgu. Merit-pgu er en uddannelse, der på et grundlæggende niveau giver indsigt og kompetence i forhold til forskellige former for pædagogisk arbejde. Pjecen handler blandt andet om, hvordan i forvejen dygtige dagplejere bliver endnu bedre til deres arbejde, når de har taget PGU, og hvordan en større faglig viden også giver en gladere hverdag som dagplejer. Der er informationer om økonomiske forhold under og efter uddannelsen, og om hvilke forhindringer der skal overvindes, for at man kan starte på den pædagogiske grunduddannelse. Faglig profil Pædagogiske konsulenter Informationspjecen sætter fokus på de pædagogiske konsulenters arbejdsområde og er målrettet beslutningstagere og embedsmænd i kommunerne. 20

21 Det er sektorens håb, at pjecen vil medvirke til, at kommunerne i højere grad bliver opmærksomme på at ansætte pædagogiske konsulenter, blandt andet for at sikre den løbende udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene og til at finde løsninger på tværs af forvaltninger og fag. Børn med særlige behov hvad kan dagplejen rumme? Dagplejen er god til de mindste børn, og borgernes tilfredshed er helt i top. Men det betyder ikke, at dagplejen ikke kan blive endnu bedre. Derfor har pædagogisk sektor sat fokus på, om dagplejen kan og skal kunne rumme alle børn med særlige behov. Pjecen lægger op til debat om emner som: Er der børn som dagplejen har særlige forudsætninger for at tage sig af? Er der børn som andre har større ekspertise til at støtte og udvikle? Begrænsninger, udfordringer, uddannelsesbehov og økonomi, er også nogle af de emner, der lægges ud til debat. Værdiregnskab - dagplejen 2003 På landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2003 var et af emnerne dagplejens værdier. I den forbindelse har firmaet ValueCreator produceret et værdiregnskab for dagplejen, som fortæller om de værdier der skabes i hverdagen i dagplejen, og den betydning dagplejen har for børn, forældre, dagplejere, pædagoger og lokalsamfundet. Værdiregnskabet er et godt udgangspunkt for en debat om fremtiden, hvor værdierne spiller en væsentlig rolle i den fortsatte udvikling af dagplejen. Værdiregnskabet indeholder også et værktøj med inspiration til lokalt at komme i gang med at arbejde struktureret med værdier. Det er sektorens håb, at værdiregnskabet også kan bruges som argumentation ved forhandlinger om ny løn, blandt andet ved forhandlinger om løn for bløde værdier. 21

22 Et barn er et barn Rapport om den flerkulturelle dagpleje Rapporten om den flerkulturelle dagpleje viser, at dagplejen er velegnet til at give familier med anden etnisk baggrund end dansk et indblik i, hvordan en dansk familie fungerer. Dagplejen kan på denne måde bidrage til de første skridt mod en god integration af to-sprogede børn og deres familier i det danske samfund. Børnene med i hverdagen - Dagplejepædagogik Rapporten om dagplejepædagogik er blevet til efter en grundig undersøgelse af dagplejen gennem flere år og rapportens konklusion er, at dagplejepædagogikken findes og har sine egne særlige rammer, værdier og metoder. Rapporten er en blåstempling af dagplejepædagogikken, og vil uden tvivl blive en af grundstenene i den fremtidige kvalitetsudvikling og uddannelse af dagplejen. 22

23 Kapitel 4. Politiske tiltag på sektorens område Kvalitet i Dagtilbud (KiD2) Socialministeriet igangsatte i 2000, sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og BUPL, et udviklingsprojekt for kvalitet i dagtilbud (KiD). Projektet er inddelt i to faser. Fase 1 som blev afsluttet i foråret 2001, bestod af en foranalyse af dagtilbudsområdet for de 0-6 årige børn, og fase 2 som blev igangsat med en startkonference i juni Her præsenterede Socialminister Henriette Kjær det indsatsområde, der var valgt ud til projektets 2. fase: Den pædagogiske indsats med særlig vægt lagt på små børns udvikling og læring. Det konkrete arbejde i KiD2 er centreret omkring dels projektansøgninger, dels erfaringsopsamlinger på områderne: Rummelighed i dagtilbud, samarbejdet med forældrene, ledelse og medarbejderudvikling. I fase 2 har Socialministeren har sammen med KL og BUPL fordelt 25 mio. kr. fra satspuljemidlerne til projekter om udvikling af kvaliteten i dagtilbud. Ved uddelingen af puljemidlerne er der lagt vægt på projekter, som retter sig mod læring og udvikling af det pædagogiske indhold, for eksempel når der arbejdes med drama, ture i naturen og idræt. Der har været 172 ansøgninger til puljen og 55 projekter bliver tilgodeset med støtte. 22 af projekterne bliver fulgt nøje af Learning Lab Denmark med henblik på udvikling af en læringsguide. Arbejdet med erfaringsopsamlinger sker i tre arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra Socialministeriet, KL, BUPL samt andre relevante fagpersoner. Erfaringsopsamlingerne forventes færdige i slutningen af 2004, og FOA deltager i alle tre arbejdsgrupper. 23

24 Frit valg dagpleje På sektorårsmødet i 2002 blev frit valg-ordningerne sat til debat under den mundtlige beretning. Frit valg er en lovbestemt mulighed som forældre kan benytte sig af, og derfor giver FOA s love en forpligtelse til at organisere de ansatte (ikke selvstændige) i frit valg-ordninger. Dagplejerne drøftede frit valg-ordningerne på faggruppens landsmøde i februar 2003 og konklusionen herfra var, at deltagerne på landsmødet anerkender at frit valg-ansatte organiseres i FOA. Frit valg af institution over kommunegrænserne Det er nu vedtaget, at forældre kan ønske institutionspladser på tværs af kommunegrænser. Ved lovens tiltrædelse bliver det nemmere at søge om optagelse i nærheden af boligen eller arbejdspladsen, og det er umiddelbart positivt. Især i forbindelse med en families flytning til en nabokommune er det fordelagtigt for barnet, at det kan fortsætte i dets hidtidige dagtilbud. Sektoren er imidlertid bekymret for, at nogle forældre vil skele til om dagtilbud er billigere på tværs af kommunegrænsen. I det høringssvar sektoren afgav til Socialministeriet udtrykte vi ønske om, at en eventuel besparelse ved at have sit barn i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen tilfalder opholdskommunen, for at imødekomme denne situation. Sektoren udtrykte desuden bekymring for, at muligheden for at få reduceret ventelister og skrinlægge nye anlægsinvesteringer kan betyde, at kommunerne tvinger forældre til søge om optagelse i dagtilbud i en nabokommune med ledig kapacitet, uden hensyn til øget transport o.a. Endeligt ønskede sektoren en præcisering af forældrenes stilling i forbindelse med ansøgning af ekstra støtte (støttepædagog, tolkebistand, talepædagog, sprogstimulering m.v.). 24

25 Sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner I efteråret 2002 deltog sektoren i en kommunerundspørge i budgetlægningsfasen, som BUPL og PMF havde sat i gang. Sektoren spurgte her kommunerne, om de havde planer om at lægge dagplejen ind under daginstitutioner, om de i øvrigt havde spareplaner på dagplejens område og i givet fald, om der var tale om besparelser på normeringen eller generelle besparelser. Et stort antal kommuner svarede, at man overvejede at integrere dagplejen i daginstitutioner i deres kommune. Da sektoren, umiddelbart før landskonferencen i maj måned, ringede rundt til de samme kommuner, viste det sig, at mange havde taget sammenlægningen af bordet igen. Vi håber, at sektorens indsats for at oplyse om de negative konsekvenser ved sammenlægningerne, har gjort en forskel. I efteråret 2002 sendte sektoren pjecen Hvis børn kunne vælge dagplejepædagogik til samtlige politikere på Christiansborg, samt til politikerne på børneområdet i kommunerne. Pjecen indeholder sektorens argumentation imod at lægge dagplejen ind under daginstitutionerne. På årets landskonference Kvalitet i dagplejen, hvor et stort antal politikere deltog, var sammenlægningen af dagplejen i daginstitutioner også til debat. Kommunernes Landsforening (KL) opfordrede FOA til at gå i dialog med kommunerne om at definere vilkårene ved strukturændringer i stedet for at afvise omstillinger. I modsætning til pædagogisk sektor, har KL den opfattelse, at sammenlægning af dagpleje og daginstitution kun er en administrativ strukturændring, der ikke har indflydelse på dagplejens kvalitet og pædagogik. Sektoren vil gerne se på forslag til strukturændringer i dagplejen, under forudsætning af, at dagpleje og daginstitutioner defineres som to ligeværdige dagtilbud og efter sektorens opfattelse er det ikke tilfældet, når man i kommunerne indleder en strukturændring med at fyre dagplejens ledelse, og overføre ledelsesopgaverne til daginstitutionsområdet. 25

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Den 10. marts 2015 KL. 18.00 Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 1. Tilføjelser til dagsorden Intet 2. Valg af referent Annette Bendix Sørensen 3. Overenskomst

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Bedre til jobbet. om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Bedre til jobbet. om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Bedre til jobbet om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere Bedre til jobbet er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig især til politikere

Læs mere

Statusrapport. Pædagogisk sektor

Statusrapport. Pædagogisk sektor Statusrapport Pædagogisk sektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré Forsidefoto: Ib Lindstrøm Ibsen Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 750 expl. Tryk: FOAs trykkeri

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Mundtlig beretning

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Mundtlig beretning FOA: Pædagogisk sektor rsmøde 2001 Mundtlig beretning Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Mundtlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Pædagogisk sektors Faggruppe: Dagplejepædagoger

Pædagogisk sektors Faggruppe: Dagplejepædagoger Faggruppelandsmøde 24. 25. marts 2010 Pædagogisk sektors Faggruppe: Dagplejepædagoger REFERAT 1. Velkommen i faggruppen, herunder praktiske oplysninger 2. Valg af ordstyrer og referent: Lola Engel Møller

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig

Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor rsmøde 2001 Statusrapport Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Pædagogisk sektor. Mundtlig bere t n i n g FOA: Pædagogisk sektor Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Mundtlig

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

En ny PGU uddannelse skal godkendes både i akademierhvervsrådet og i undervisningsministeriet.

En ny PGU uddannelse skal godkendes både i akademierhvervsrådet og i undervisningsministeriet. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 339 Offentligt BUPL notat 2½ år PGU - hvad kan en forlængelse betyde? I forbindelse med kvalitetsreformen og trepartsforhandlingerne har både KL og FOA valgt at

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen.

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen. Beretning 2007 Sektoren. Sektoren har afholdt bestyrelsesmøder 9 gange i løbet af året der er gået. Møderne holdes om aftenen med start kl. 18. Bestyrelsen består af 13 medlemmer fordelt med 3 dagplejepædagoger

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere

Pædagogisk Sektors årsmøde Onsdag den 9. november 2016 kl FOA Sydsjælland Bataljonsvej 3 Næstved

Pædagogisk Sektors årsmøde Onsdag den 9. november 2016 kl FOA Sydsjælland Bataljonsvej 3 Næstved Pædagogisk Sektors årsmøde Onsdag den 9. november 2016 kl. 19.00 Bataljonsvej 3 Næstved 1. Velkomst Ved Ulla Mikkelsen 2. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Benny Kaad Benny Kaad blev valgt 3. Godkendelse

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 16. juni 2015, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 16. juni 2015, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 3/2015 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-15-24-05 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 16. juni 2015, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen?

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen? I foråret blev der holdt fem dialogmøder, hvor forbundet lavede optakt til OK 18. Dialogkort satte rammen for drøftelserne med følgende overskrifter: Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du

Læs mere

Landskonference Kvalitet. i dagplejen. På Hotel Nyborg Strand maj

Landskonference Kvalitet. i dagplejen. På Hotel Nyborg Strand maj Landskonference 2010 F O A f a g o g a r b e j d e Kvalitet i dagplejen På Hotel Nyborg Strand 17.-18. maj 1 Landskonferencen Kvalitet i dagplejen er en konference for alle der interesserer sig for dagplejen

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Køkken- og Rengøringssektoren...4 Faggruppelandsmøde...5 Faglige udvalg...6 Overenskomstforhandlinger...7

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 Pædagogisk sektor FOA Fag og Arbejde, Randers 2 1. Forord Pædagogisk sektorbestyrelse i FOA Fag og Arbejde Randers har udarbejdet denne virksomhedsplan. Det er vort håb, at virksomhedsplanen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 EPOS Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 En undersøgelse af udbydernes aktiviteter for omsorgsmedhjælpere, deres arbejdspladser og organisationer Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Deltagere: Karin Holland, Helle Ibsen, Birgit Munk Hansen, Tina Morgen Kristensen, Charlotte Brøndum, Anni Søby

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere