FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport"

Transkript

1 FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri

3 Indhold Statusrapport Indledning...6 Kapitel 1. Sektoren...8 Sektorårsmødet Sektorbestyrelsen...10 Faglige udvalg...10 Sektorrettede overbygningsmoduler...12 Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor...12 Medlemsstatistik...13 Sektorens arbejdsmappe på rette vej...13 Sektorens månedsberetninger/nyhedsbreve...14 Landskonferencen Kvalitet i dagplejen TR-træf...16 Informationsdag for afdelingerne...16 Kapitel 2. Lederarbejdet...17 Temadag om fremtidens ledelse på børneområdet...17 Ny struktur på lederområdet...17 Kapitel 3. Sektorens undersøgelser og publikationer...19 Hvis børn kunne vælge om dagplejens pædagogik...19 Sæt flere legepladser på landkortet...19 Family Day Care in Denmark...19 Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft...20 Den pædagogiske grunduddannelse...20 Faglig profil Pædagogiske konsulenter...20 Børn med særlige behov hvad kan dagplejen rumme?...21 Værdiregnskab - dagplejen Et barn er et barn Rapport om den flerkulturelle dagpleje

4 Børnene med i hverdagen - Dagplejepædagogik Kapitel 4. Politiske tiltag på sektorens område...23 Kvalitet i Dagtilbud (KiD2) Frit valg dagpleje Frit valg af institution over kommunegrænserne Sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner Forlænget barselsorlov Kapitel 5. Samarbejdsrelationer...27 Den pædagogiske branche i DKK Fælles aktiviteter i Den pædagogiske branche Grænseaftale mellem PMF og FOA Samarbejde mellem PMF og FOA Kapitel 6. Uddannelse...30 Nyt center for offentlig kompetenceudvikling Evaluering af pædagoguddannelsen merituddannelsen ikke omfattet Svære tider for pædagoger der vil uddanne sig Pædagog på Diplom- og Masterniveau Status på pgu Forandringer i AMU Gedved Statsseminarium er atter godkendt Undersøgelse af uddannelsesaktiviteten for omsorgsmedhjælpere Nyt navn og nyt indhold = godtgørelse Kapitel 7. Overenskomster og aftaler...35 Status på overenskomster Dagplejere Dagplejepædagoger m.fl Legepladsansatte Pædagogiske konsulenter Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Døgnområdet

5 Dagområdet...37 Pædagoger i særlige stillinger...37 Pension i Kommunernes Pensionsforsikring...37 Kapitel 8. Ny løn...38 Hvad mener medlemmerne i pædagogisk sektor om ny løn?...38 Information om ny løn...38 Status på ny løn...39 Lønudvikling for sektorens faggrupper...39 Kapitel 9. Arbejdsmiljø...42 Regeringens udspil til ny arbejdsmiljøreform...42 Prioritering af arbejdsmiljøindsatsen...43 Omsorgsmedhjælpere og psykisk arbejdsmiljø...43 FOA indsats - psykisk arbejdsmiljø...43 Branchearbejdsmiljørådet...44 Kapital 10. Konferencer...45 Kapitel 11. Statistik...46 Erhvervsaktive på det pædagogiske arbejdsområde...46 Dagplejestatistik...48 Brugertilfredshed med dagtilbud...48 Pris på børnepasning...50 Pasningsgaranti

6 Statusrapport 2003 Indledning Statusrapporten 2003 er beretningen om pædagogisk sektors faglige arbejde og aktiviteter siden sidste års sektorårsmøde. Det er pædagogisk sektors fagpolitik, som er besluttet af sektorårsmødet i 2001, der afstikker rammer og mål for sektorens arbejde. Den røde tråd i sektorens arbejde er derfor synlighed, faglig stolthed og faglig udvikling. I alle de undersøgelser og rapporter, sektoren udarbejder, lægger vi stor vægt på, at det er de konkrete forhold på arbejdspladserne, der er omdrejningspunktet. Aktiv inddragelse af faggruppernes medlemmer i arbejdsgrupper sikrer, at udvikling af fagligheden sker ud fra medlemmernes behov. Børneområdet som helhed er under hårdt økonomisk pres i øjeblikket. Dels på grund af det faldende børnetal, den forlængede barselsorlov, de ældres stigende andel af befolkningen, skattestoppet og de stramme økonomiske aftaler mellem stat, amter og kommuner. I år har vi derfor fortsat arbejdet på at forhindre, at dagplejen bliver lagt ind under daginstitutionerne, hvor dagplejens selvstændige ledelse nedlægges - ligesom vi har arbejdet på at forhindre, at dagplejepladser nedlægges. Der har i sektorens arbejde været stor fokus på at fortælle politikerne, både i folketinget og i kommunerne, hvad konsekvensen af at nedlægge dagplejepladser er, og hvad konsekvensen af at afskedige dagplejeledelsen er. Og alt tyder på, at vi har gjort en forskel. Vi har desuden arbejdet på at synliggøre dagplejens pædagogik, dagplejens rummelighed i forhold til børn med særlige behov, kvaliteten i de pædagogiske konsulenters arbejde, fordelene ved pædagogisk bemandede og ledede legepladser og omsorgsmedhjælpernes psykiske arbejdsmiljø. I arbejdet med den faglige udvikling, har vi endelig fået dokumentation for dagplejens pædagogik. For mig, som sektorformand, er det en livslang drøm, der er gået i opfyldelse. Dokumentationen ønsker vi nu at bruge til at få sat dagplejepædagogik på skemaet i uddannelserne på det pædagogiske område. Dagplejepædagogikken er også meget vigtig i vores argumentation for at bevare en selvstændig dagpleje. At dagplejen har en pædagogik, og at den er ligeværdig, ses også af undersøgelsen Brugerne har ordet, som Kommu- 6

7 nernes Landsforening (KL) netop har offentliggjort. KL har undersøgt forældretilfredsheden med dagtilbuddene, og her scorer dagplejen højest i tilfredshed med den pædagogiske indsats i arbejdet med børnene, blandt forældre til børn i dagpleje. Ligesom dagplejen scorer højest i forældrenes tilfredshed med tilbuddets evne til at skabe trivsel for børnene, og i tilfredshed med forældrekontakten. Som noget nyt, har vi i år afholdt en temadag om ledelse på børneområdet. Om 5 år er halvdelen af lederne på børneområdet gået på pension. Det er blevet sværere at rekruttere ledere, og arbejdsstyrken er faldende. Arbejdsgiverne opfordrede os på temadagen til at tænke i nye organisationsformer, og til at sørge for at uddanne de kommende ledere. Den opfordring vil vi tage med os i den arbejdsgruppe, sektoren har nedsat til at drøfte fremtidens ledelse på børneområdet. I de drøftelser vil vi blandt andet argumentere for at ledelse og fag ikke kan skilles ad. Alt i alt, har året været præget af mange udfordringer, men også af mange succeser. Tak til alle jer, der har deltaget i arbejdet. Sektorformand Ruth Nielsen 7

8 Kapitel 1. Sektoren Sektorårsmødet 2002 Pædagogisk sektor afholdt årsmøde den 24. september 2002 med deltagelse af 83 stemmeberettigede repræsentanter fra hele landet. Der var en god debat på årsmødet omkring dagplejens sammenlægning med daginstitutioner. En debat som mundede ud i, at årsmødet vedtog en udtalelse, hvori det blev påpeget, at de kommunale besparelsesforslag kan få voldsomme konsekvenser for kvaliteten, i såvel dagplejen som i daginstitutionerne, hvis besparelserne udmøntes ved, at ledelse og pædagoger i dagplejen spares væk. Branchesamarbejdet i Det Kommunale Kartel og en eventuel fremtidig branche i KTO var også til debat på årsmødet. Der var flere deltagere der tilkendegav, at de savnede konkrete initiativer til igangsættelse af det lokale branchesamarbejde, men da det centrale branchesamarbejde endnu er i en begynderfase, er det svært at konkretisere og udmønte erfaringer fra centralt hold. Deltagerne var tilfredse med sektorens arbejde med synliggørelse af faggrupperne, og der var tilfredshed med sektorens indsats i forhold til at få sat ord på dagplejepædagogikken. Frit valg-ordningen, som ca. halvdelen af landets kommuner giver økonomisk tilskud til, blev drøftet og deltagere på mødet var enige i, at når man ikke kan sige nej til at organisere frit valg-ordningerne, skal der stilles krav til kvaliteten. Deltagerne i årsmødet tilsluttede således, at de ansatte i frit valgordningerne skal organiseres og sikres ordentlige løn- og ansættelsesforhold, samt at ansatte i ordningerne, som ikke er selvstændige, også skal organiseres i FOA, jævnfør lovene. 8

9 Faggruppelandsmøde 2003 Fra sektorens syv faggrupper deltog 146 repræsentanter på faggruppelandsmødet den februar Kan kvaliteten i pædagogisk arbejde måles? og Bløde værdier kan de honoreres?, var fælles oplæg for samtlige faggrupper. Dagplejepædagoger, dagplejere og pædagogiske konsulenter drøftede blandt andet kommunernes ønske om, at organisere ledelsen anderledes og den tiltagende tilknytning af dagpleje til daginstitutioner. Intet må være helligt når kommunerne skal have mest muligt for pengene, og det er Kommunernes Landsforenings (KL) holdning, at der er brug for at nedbryde faggrænser for at få mest muligt ud af de givne ressourcer. KL udfordrede FOA og faggrupperne til at argumentere bedre for, hvorfor dagplejepædagogikken ødelægges af at man lægger dagplejen ind under en daginstitution. De pædagogiske konsulenter, som det kan forventes skal medvirke ved omstillinger i kommunerne, tilkendegav at der skal stræbes mod at dagplejen og daginstitutioner supplerer hinanden, samtidig med at individuelle særkender bevares og kvaliteten skal vægtes højt. Tilslutningen til omsorgsmedhjælpernes faggruppemøde er vokset gennem årene. Faggruppedeltagerne deltager meget aktivt og arbejder målrettet med den faglige profil og de forskellige typer arbejdspladser og arbejdsforhold som omsorgsmedhjælpere har. Det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt og bliver fremover et fast tema på omsorgsmedhjælpernes møder. Legepladsansattes faggruppe havde gode diskussioner om faggruppens løn- og arbejdsforhold og drøftede bl.a. sikkerhedsorganisation, valg af tillidsrepræsentanter, personalepolitik og uddannelse. Faggrupperne for dag- og døgnområdet drøftede bl.a. løn- og arbejdsforhold i Københavns kommune. Der blev arbejdet med faglige projekter og konsekvenser af kommunens budgetforhandlinger. 9

10 Sektorbestyrelsen Sektorbestyrelsen har siden sidste sektorårsmøde afholdt ni møder, hvoraf et har været af to dages varighed. Referater fra bestyrelsesmøderne findes på foa.net: Sektorerne\pædagogisk\sektorbestyrelse\referater. Navn Faggruppe Sektorformand Ruth Nielsen Dagplejer Næstformand Karen Halling-Illum Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Jytte Mose Dagplejer Bestyrelsesmedlem Benedicte Helvad Pædagogisk konsulent Bestyrelsesmedlem Eva Fogh Dagplejer Bestyrelsesmedlem Dorte Thøgesen Dagplejepædagog Bestyrelsesmedlem Olaf Christensen LFS dagområdet Bestyrelsesmedlem Britt Petersen LFS døgnområdet Bestyrelsesmedlem Birger Huus Pedersen Legepladsansat Bestyrelsesmedlem Lena B. Nielsen Omsorgsmedhjælper 1. Suppleant Mette Gagner Pædagogisk konsulent 2. Suppleant Grethe Stolzenbach Dagplejer 3. Suppleant Kirsten B. Hansen Dagplejer Sektorens hovedbestyrelsesmedlemmer er understreget. Faglige udvalg Repræsentanter til de faglige udvalg blev valgt for 2 år på faggruppelandsmødet i februar Dagplejere Bente Malmberg Århus afdeling Elsebeth Vang Hansen Næstved afdeling Birgit Krogaard Odense afdeling Suppleanter 1. Karen Munk Andersen Viborg afdeling 2. Jette Christiansen Brønderslev afdeling Dagplejepædagoger Jørgen Nielsen Viborg afdeling 10

11 Torben Levring Næstved afdeling Pia Kampmann Holstebro afdeling Suppleanter 1. Kamma Ebsen Herning afdeling 2. Anne-Grethe Sørensen Sydsjælland afdeling Pædagogiske konsulenter Benedicte Helvad Frederikssund afdeling Mette Gagner Roskilde afdeling Poul Skaarup Silkeborg afdeling Suppleanter 1. Karin Christensen Esbjerg afdeling 2. ikke valgt Århus afdeling Ledere af central Annie Hykkelbjerg Odense afdeling pladsanvisning Jane Brølling Odense afdeling Omsorgsmedhjælpere Kirsten Munkebo Odense afdeling Inge Marie Sørensen Silkeborg afdeling Lena B. Nielsen Slagelse afdeling Suppleanter 1. Birgitte Hvolgaard Næstved afdeling 2. Anne Marie Hestehave Hillerød afdeling Legepladsansatte Birger Huus Pedersen Århus afdeling Jan Christoffersen Århus afdeling Jette Olsen LFS Suppleanter 1. Bjarne Ejby LFS 2. Christian Schwab Århus afdeling 3. Gert Haugsbyrdt LFS Årsmøderepræsentanter er understreget. 11

12 Sektorrettede overbygningsmoduler FOA s TR-afdeling har i samarbejde med pædagogisk sektor udviklet et overbygningskursus målrettet de faglige udvalg i sektoren. Kurserne er bygget op omkring de faglige udvalgs forskellige roller og arbejdsopgaver i forhold til faggrupperne, sektorbestyrelsen, afdelingerne og medlemmerne. Kurserne afvikles sidst i 2003 og først i Medlemsudviklingen i pædagogisk sektor Medlemstallet i pædagogisk sektor er i 2002 faldet med 2,57 pct. Dette er en smule højere end den gennemsnitlige tilbagegang i medlemstallet for alle fire sektorer, som er på 2,19 pct. Dagplejeområdet og LFS-døgnområdet, har haft medlemstilbagegang, mens der har været medlemsfremgang for legepladsansatte, omsorgsmedhjælpere og LFS-dagområdet. Pædagogiske konsulenters medlemstal er uændret. Medlemstilbagegangen har forskellige årsager som for eksempel det faldende børnetal, udvidet barselsorlov samt at flere medlemmer pensioneres. Dagplejeområdet har haft den største medlemstilbagegang med 932 færre medlemmer (4,14 pct.). Ved at sammenholde medlemstallene med tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) der viser, at antallet af fuldtidsansatte dagplejere er reduceret fra februar 2002 til februar 2003 med (6,4 pct.), er det tydeligt at den kraftige personalereduktion i kommunerne naturligvis har betydning for det faldende medlemstal. 12

13 Medlemsstatistik Faggrupper Antal medlemmer Ændring fra til Antal Procent Pædagogisk sektor, alle ,57 Dagplejepædagoger ,36 Dagplejere ,14 Legepladsansatte ,83 LFS, dagområdet ,52 LFS, døgnområdet ,74 Omsorgsmedhjælpere ,05 Pædagogisk, diverse ,65 Pædagogiske konsulenter Kilde: FOAnet\FOA s nøgletal og statistik\faggruppeudvikling for erhvervsaktive Sektorens arbejdsmappe på rette vej Formålet med arbejdsmappen, som er tilgængelig på FOA s Intranet, er at give afdelinger og lokalsektorer mulighed for hurtigt at finde oplysninger og information om relevante forhold på det pædagogiske arbejdsområde. Arbejdsmappen har i den forgangne periode gennemgået en omfattende revision, alle afsnit er opdaterede og nye emner er tilføjet. 13

14 Sektorens arbejdsmappe 1 indeholder information om: Lov om social service samt vejledninger Tavshedspligt, notatpligt Gæsteplejehuse Grænseaftaler Sammenlægning af dagpleje i daginstitution Økologi i dagplejen Rygning og røgfrie miljøer Renovation Årsnorm Straffeattester Skatteforhold Arbejdsmiljø Uddannelsesforhold Statistik på dagplejeforhold Foldere og publikationer Sektorens månedsberetninger/nyhedsbreve Sektorens månedsberetninger har fået nyt navn og layout. Fra april 2003 er navnet: Nyhedsbrev fra pædagogisk sektor. Nyhedsbrevene indeholder aktuelt nyt fra sektoren og det pædagogiske område. Sektorens og bestyrelsens holdninger til politik på børneområdet og fagpolitik vil også blive beskrevet. I perioden fra september 2002 til og med august 2003 er der udsendt 7 månedsberetninger/nyhedsbreve. 1 FOAnet: sektorer\pædagogisk 14

15 De findes på FOAnet: Sektorerne\pædagogisk\månedsberetning og/eller på for 2003 under: Fakta om FOA\sektorer\-nyhedsbreve. På FOA s hjemmeside er der mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet, så man får det automatisk via . Landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2003 Der var deltagere på landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2003, hvor hovedtemaerne var dagplejepædagogik, dagplejens rummelighed og skabelse af værdier i dagplejen. Kvalitet i dagplejen er dokumenteret i rapporten Børnene med i hverdagen dagplejepædagogik, der blev offentliggjort på konferencen. Der blev sat fokus på dagplejens rummelighed i forhold til børn med særlige behov herunder den flerkulturelle dagpleje 2. De værdier der skabes i dagplejen i hverdagen og på længere sigt - blev præsenteret for deltagerne i et værdiregnskab for dagplejen. Panelet bestående af repræsentanter fra Folketinget, kommunerne, undervisningsministeriet, BUPL og FOA debatterede: Dagplejens rummelighed i forhold til børn med særlige behov Uddannelsespolitik i forhold til dagplejen Sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner Kommunernes Landsforening gav tilsagn om at se på, om antallet af pladser på den pædagogiske grunduddannelse (PGU) er stort nok. Undervisningsministeriets repræsentant lovede at arbejde for at der udvikles en god og fleksibel grunduddannelse til dagplejere. Der var bred enighed i panelet om, at uddannelserne til dagplejen skal målrettes arbejdet i dagplejen. De kommunale repræsentanter ønskede en samlet kompetence- og uddannelsesplan for samtlige ansatte i dagplejen. BUPL inviterede til tættere samarbejde med pædagogisk sektor om at synliggøre dagplejepædagogik, daginstitutionspædagogik og fritidspædagogik. I 2 Se omtale af rapporterne i kapitel 3. 15

16 kampen mod nedskæringer på dagtilbudsområdet er kvalitet og pædagogisk indhold tungtvejende argumenter. TR-træf Sektoren deltog den december 2002 i FOA s træf for tillidsrepræsentanter (TR). Tillidsrepræsentanternes prioriteringer for pædagogisk sektors arbejde viste, at indsatsen imod, at dagplejen lægges ind under daginstitutionerne, er det indsatsområde, de synes sektoren skal prioritere højest. Tillidsrepræsentantens rolle, mere information, flere kurser om ledelse, forhandling og ny løn, samt tillidsrepræsentanternes adgang til Intranet og Internet er også blandt de indsatsområder, som tillidsrepræsentanterne synes, at sektoren skal prioritere højt. Informationsdag for afdelingerne Sektoren afholder informationsdag i slutningen af august 2003, hvor afdelingerne vil blive informeret om aktuelle emner indenfor sektorens arbejdsområde. 16

17 Kapitel 2. Lederarbejdet Temadag om fremtidens ledelse på børneområdet Under overskriften Dagplejen nye forventninger til lederen var godt 200 deltagere samlet til pædagogisk sektors temadag om ledelse den 26. marts Formålet med temadagen var at orientere deltagerne om arbejdsgivernes tanker omkring omstillinger på børneområdet, i forbindelse med udviklingen indenfor den nærmeste fremtid, hvor mange ledere går på pension. For sektoren var det desuden en anledning til at høre lederne om deres forventninger til FOA. Repræsentanter fra Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunernes Landsforening (KL) og FOA, holdt oplæg om udfordringer, initiativer, forventninger, fagpolitiske holdninger og fagforeningens muligheder og tilbud til ledere. Deltagerne svarede i et skema på forskellige spørgsmål, om deres arbejdsog organisationsforhold og forventninger til fagforeningen. Besvarelserne er opsamlet og under bearbejdelse, med henblik på at trække nogle konklusioner og indsatsområder frem. Ledelse bliver et centralt tema på næste års landskonference, og der nedsættes derfor i løbet af efteråret en arbejdsgruppe, der skal drøfte forskellige problemstillinger omkring ledelse. De forskellige synspunkter vil blive samlet i et debathæfte, som deltagerne på landskonferencen 2004 vil modtage. Både KL og Børne- og kulturchefforeningen har udtrykt interesse for at følge sektorens initiativer omkring fremtidens ledelse. Ny struktur på lederområdet På hovedbestyrelsesmødet i juni 2003 blev det besluttet, at strukturere lederarbejdet i FOA i en forsøgsperiode på ét år. 17

18 FOA opfatter behovet hos lederne forskelligt. Arbejdet er derfor målrettet de enkelte lederes behov, og tilbuddene kategoriseres i forhold hertil. Der etableres to niveauer for lederarbejdet, og FOA s lederarbejde udføres fortsat både centralt og lokalt. Det er afdelingerne, som i samarbejde med de enkelte ledermedlemmer, afgør hvilket niveau det enkelte medlem tilmeldes. 18

19 Kapitel 3. Sektorens undersøgelser og publikationer Hvis børn kunne vælge om dagplejens pædagogik Pjecen handler om dagplejens særlige kvaliteter og sætter fokus på, hvorfor det er vigtigt, at de forskellige dagtilbud har hver deres særegne kvaliteter og værdier. Pjecen blev udsendt til samtlige kommunal- og folketingspolitikere, samt til dagplejeformidlingerne og FOA-afdelingerne umiddelbart forud for kommunernes budgetforhandlinger. Det er sektorens håb, at pjecen kan bidrage med argumentation, der kan forhindre at dagplejen underlægges daginstitutionerne. Sæt flere legepladser på landkortet Pjecens fulde titel er: Sæt flere legepladser på landkortet! Legepladser med pædagogisk ledelse som mødested for generationer og kulturer. Pjecen blev genoptrykt i efteråret 2002 og udsendt i december 2002 til samtlige kommuner, med opfordringer om, og gode ideer til, at oprette flere pædagogisk ledede legepladser. Family Day Care in Denmark I forbindelse med sektorens deltagelse i den internationale dagplejekonference i New Zealand i februar 2003, udarbejdede vi en pjece der på engelsk fortæller om dagplejen i Danmark. Pjecen er velegnet som informationsmateriale til udlevering, f.eks. på konferencer i udlandet og ved modtagelse af udenlandske gæster i dagplejen. 19

20 Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft Formålet med denne pjece, hvis fulde titel er Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft brug den pædagogiske grunduddannelse og pjecen om den pædagogiske grunduddannelse (se nedenfor), er at få flere dagplejere på pgu. Pjecen Giv dagplejerne et uddannelsesløft er målrettet personer, der politisk eller administrativt har indflydelse på dagplejen, for at fortælle om, hvordan dagplejere kan blive endnu bedre og gladere ved at få et lille års uddannelse, der er direkte målrettet deres erhverv. Af pjecen fremgår det, hvor lidt det koster, og hvordan den pædagogiske grunduddannelse kan bruges i forbindelse med en generel opkvalificering af kommunens medarbejdere og i forbindelse med omstruktureringer i kommunen. Den pædagogiske grunduddannelse Denne pjece, hvis fulde titel er Den pædagogiske grunduddannelse et godt grundlag for arbejdet som dagplejer er målrettet dagplejere, og fortæller om merit-pgu. Merit-pgu er en uddannelse, der på et grundlæggende niveau giver indsigt og kompetence i forhold til forskellige former for pædagogisk arbejde. Pjecen handler blandt andet om, hvordan i forvejen dygtige dagplejere bliver endnu bedre til deres arbejde, når de har taget PGU, og hvordan en større faglig viden også giver en gladere hverdag som dagplejer. Der er informationer om økonomiske forhold under og efter uddannelsen, og om hvilke forhindringer der skal overvindes, for at man kan starte på den pædagogiske grunduddannelse. Faglig profil Pædagogiske konsulenter Informationspjecen sætter fokus på de pædagogiske konsulenters arbejdsområde og er målrettet beslutningstagere og embedsmænd i kommunerne. 20

21 Det er sektorens håb, at pjecen vil medvirke til, at kommunerne i højere grad bliver opmærksomme på at ansætte pædagogiske konsulenter, blandt andet for at sikre den løbende udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene og til at finde løsninger på tværs af forvaltninger og fag. Børn med særlige behov hvad kan dagplejen rumme? Dagplejen er god til de mindste børn, og borgernes tilfredshed er helt i top. Men det betyder ikke, at dagplejen ikke kan blive endnu bedre. Derfor har pædagogisk sektor sat fokus på, om dagplejen kan og skal kunne rumme alle børn med særlige behov. Pjecen lægger op til debat om emner som: Er der børn som dagplejen har særlige forudsætninger for at tage sig af? Er der børn som andre har større ekspertise til at støtte og udvikle? Begrænsninger, udfordringer, uddannelsesbehov og økonomi, er også nogle af de emner, der lægges ud til debat. Værdiregnskab - dagplejen 2003 På landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2003 var et af emnerne dagplejens værdier. I den forbindelse har firmaet ValueCreator produceret et værdiregnskab for dagplejen, som fortæller om de værdier der skabes i hverdagen i dagplejen, og den betydning dagplejen har for børn, forældre, dagplejere, pædagoger og lokalsamfundet. Værdiregnskabet er et godt udgangspunkt for en debat om fremtiden, hvor værdierne spiller en væsentlig rolle i den fortsatte udvikling af dagplejen. Værdiregnskabet indeholder også et værktøj med inspiration til lokalt at komme i gang med at arbejde struktureret med værdier. Det er sektorens håb, at værdiregnskabet også kan bruges som argumentation ved forhandlinger om ny løn, blandt andet ved forhandlinger om løn for bløde værdier. 21

22 Et barn er et barn Rapport om den flerkulturelle dagpleje Rapporten om den flerkulturelle dagpleje viser, at dagplejen er velegnet til at give familier med anden etnisk baggrund end dansk et indblik i, hvordan en dansk familie fungerer. Dagplejen kan på denne måde bidrage til de første skridt mod en god integration af to-sprogede børn og deres familier i det danske samfund. Børnene med i hverdagen - Dagplejepædagogik Rapporten om dagplejepædagogik er blevet til efter en grundig undersøgelse af dagplejen gennem flere år og rapportens konklusion er, at dagplejepædagogikken findes og har sine egne særlige rammer, værdier og metoder. Rapporten er en blåstempling af dagplejepædagogikken, og vil uden tvivl blive en af grundstenene i den fremtidige kvalitetsudvikling og uddannelse af dagplejen. 22

23 Kapitel 4. Politiske tiltag på sektorens område Kvalitet i Dagtilbud (KiD2) Socialministeriet igangsatte i 2000, sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og BUPL, et udviklingsprojekt for kvalitet i dagtilbud (KiD). Projektet er inddelt i to faser. Fase 1 som blev afsluttet i foråret 2001, bestod af en foranalyse af dagtilbudsområdet for de 0-6 årige børn, og fase 2 som blev igangsat med en startkonference i juni Her præsenterede Socialminister Henriette Kjær det indsatsområde, der var valgt ud til projektets 2. fase: Den pædagogiske indsats med særlig vægt lagt på små børns udvikling og læring. Det konkrete arbejde i KiD2 er centreret omkring dels projektansøgninger, dels erfaringsopsamlinger på områderne: Rummelighed i dagtilbud, samarbejdet med forældrene, ledelse og medarbejderudvikling. I fase 2 har Socialministeren har sammen med KL og BUPL fordelt 25 mio. kr. fra satspuljemidlerne til projekter om udvikling af kvaliteten i dagtilbud. Ved uddelingen af puljemidlerne er der lagt vægt på projekter, som retter sig mod læring og udvikling af det pædagogiske indhold, for eksempel når der arbejdes med drama, ture i naturen og idræt. Der har været 172 ansøgninger til puljen og 55 projekter bliver tilgodeset med støtte. 22 af projekterne bliver fulgt nøje af Learning Lab Denmark med henblik på udvikling af en læringsguide. Arbejdet med erfaringsopsamlinger sker i tre arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra Socialministeriet, KL, BUPL samt andre relevante fagpersoner. Erfaringsopsamlingerne forventes færdige i slutningen af 2004, og FOA deltager i alle tre arbejdsgrupper. 23

24 Frit valg dagpleje På sektorårsmødet i 2002 blev frit valg-ordningerne sat til debat under den mundtlige beretning. Frit valg er en lovbestemt mulighed som forældre kan benytte sig af, og derfor giver FOA s love en forpligtelse til at organisere de ansatte (ikke selvstændige) i frit valg-ordninger. Dagplejerne drøftede frit valg-ordningerne på faggruppens landsmøde i februar 2003 og konklusionen herfra var, at deltagerne på landsmødet anerkender at frit valg-ansatte organiseres i FOA. Frit valg af institution over kommunegrænserne Det er nu vedtaget, at forældre kan ønske institutionspladser på tværs af kommunegrænser. Ved lovens tiltrædelse bliver det nemmere at søge om optagelse i nærheden af boligen eller arbejdspladsen, og det er umiddelbart positivt. Især i forbindelse med en families flytning til en nabokommune er det fordelagtigt for barnet, at det kan fortsætte i dets hidtidige dagtilbud. Sektoren er imidlertid bekymret for, at nogle forældre vil skele til om dagtilbud er billigere på tværs af kommunegrænsen. I det høringssvar sektoren afgav til Socialministeriet udtrykte vi ønske om, at en eventuel besparelse ved at have sit barn i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen tilfalder opholdskommunen, for at imødekomme denne situation. Sektoren udtrykte desuden bekymring for, at muligheden for at få reduceret ventelister og skrinlægge nye anlægsinvesteringer kan betyde, at kommunerne tvinger forældre til søge om optagelse i dagtilbud i en nabokommune med ledig kapacitet, uden hensyn til øget transport o.a. Endeligt ønskede sektoren en præcisering af forældrenes stilling i forbindelse med ansøgning af ekstra støtte (støttepædagog, tolkebistand, talepædagog, sprogstimulering m.v.). 24

25 Sammenlægning af dagpleje og daginstitutioner I efteråret 2002 deltog sektoren i en kommunerundspørge i budgetlægningsfasen, som BUPL og PMF havde sat i gang. Sektoren spurgte her kommunerne, om de havde planer om at lægge dagplejen ind under daginstitutioner, om de i øvrigt havde spareplaner på dagplejens område og i givet fald, om der var tale om besparelser på normeringen eller generelle besparelser. Et stort antal kommuner svarede, at man overvejede at integrere dagplejen i daginstitutioner i deres kommune. Da sektoren, umiddelbart før landskonferencen i maj måned, ringede rundt til de samme kommuner, viste det sig, at mange havde taget sammenlægningen af bordet igen. Vi håber, at sektorens indsats for at oplyse om de negative konsekvenser ved sammenlægningerne, har gjort en forskel. I efteråret 2002 sendte sektoren pjecen Hvis børn kunne vælge dagplejepædagogik til samtlige politikere på Christiansborg, samt til politikerne på børneområdet i kommunerne. Pjecen indeholder sektorens argumentation imod at lægge dagplejen ind under daginstitutionerne. På årets landskonference Kvalitet i dagplejen, hvor et stort antal politikere deltog, var sammenlægningen af dagplejen i daginstitutioner også til debat. Kommunernes Landsforening (KL) opfordrede FOA til at gå i dialog med kommunerne om at definere vilkårene ved strukturændringer i stedet for at afvise omstillinger. I modsætning til pædagogisk sektor, har KL den opfattelse, at sammenlægning af dagpleje og daginstitution kun er en administrativ strukturændring, der ikke har indflydelse på dagplejens kvalitet og pædagogik. Sektoren vil gerne se på forslag til strukturændringer i dagplejen, under forudsætning af, at dagpleje og daginstitutioner defineres som to ligeværdige dagtilbud og efter sektorens opfattelse er det ikke tilfældet, når man i kommunerne indleder en strukturændring med at fyre dagplejens ledelse, og overføre ledelsesopgaverne til daginstitutionsområdet. 25

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Mundtlig beretning

FOA: Pædagogisk sektor. rsmøde 2001. Mundtlig beretning FOA: Pædagogisk sektor rsmøde 2001 Mundtlig beretning Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Mundtlig

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Mere gang i uddannelse

Mere gang i uddannelse - trepartsaftalen/erne erne Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg påp EPOS område Trepart med FOA-briller: Aftalen er ikke så ringe Regeringen var villig til at gå langt Fagbevægelsen blev

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28.

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. Opmandskendelse i privat voldgift: FOA Fag & Arbejde (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. september 2009 1. Indledning Sagen vedrører grænsedragning på det pædagogiske

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft

Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft Dagplejer F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere