FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade København K 30. november 2010

2

3 INDHOLD 1 INTRODUKTION SAMMENFATNING Kortlægning af administrative funktioner og bygningsmasse Sammenlignende analyser til identifikation af mulige løftestænger METODE Overordnet tilgang Kortlægning af administrative funktioner og bygningsmasse Ressourceanvendelse til administrative opgaver Samlede omkostninger pr. institution og pr. administrativ funktion Fordeling af medarbejdernes tidsforbrug på aktiviteter Metodekritik og usikkerheder Bygningsmasse og anvendelse It-understøttelse af administrative opgaver Sammenlignende analyser til identifikation af mulige løftestænger Ressourceanvendelse til administrative opgaver Valg af driver/deflator Fortolkning af benchmarks samt usikkerheder Bygningsmasse og anvendelse Løftestænger til effektivisering samt scenarier herfor KORTLÆGNING AF ADMINISTRATIVE FUNKTIONER OG BYGNINGSMASSE Omkostninger til administrative funktioner og bygningsmasse Ressourceanvendelse til administrative opgaver Økonomi Løn, Personale og HR It Bygninger og drift Bygningsmasse og anvendelse Historie og begrænsninger Fremadrettede strategier for bygningsmassen Bygningsmassens størrelse, anvendelse og estimerede omkostninger Lokationer Bygningsareal Anvendelse Estimerede omkostninger ved bygningsmassen...40 Side I

4 4.4 It-understøttelse af administrative processer It-systemer anvendt til administrative formål Drift og hosting af it-systemer på tværs af professions- og ingeniørhøjskolerne SAMMENLIGNENDE ANALYSER TIL IDENTIFIKATION AF MULIGE LØFTESTÆNGER Ressourceanvendelse til administrative opgaver Samlede administrationsomkostninger Økonomi Løn, personale og HR It Bygningsdrift Øvrig administration Bygningsmasse og anvendelse LØFTESTÆNGER TIL EFFEKTIVISERING OG SCENARIER HERFOR Løftestænger til effektivisering Tilrettelæggelse af administrative opgaver Løftestang 1 procesoptimering Løftestang 2 moderat strukturel tilpasning Løftestang 3 omfattende strukturel tilpasning Engangsomkostninger for løftestang Tværgående risici for løftestang Organiseringsmuligheder for administrativt fællesskab Følsomhedsberegning løftestang 1-3 ved alternative deflatorer Udnyttelse af bygningsmassen og relaterede omkostninger Løftestang 4 best practice og øget transparens vha. it Løftestang 5 udvidelse af tidsrummet for undervisning Kvalitetstilpasninger Løftestang 6 suspension af kantinedrift Løftestang 7 reduktion af rengøringsomfang Løftestænger uden for scope Optimering af uddannelsesforretningen Sammenlægning af uddannelsessteder Fælles energihandlingsplan Scenarier for effektivisering Scenario A optimering inden for nuværende struktur Scenario B moderat strukturel tilpasning Scenario C omfattende strukturel tilpasning II

5 OVERSIGT OVER FIGURER Side Figur 1: Analysens scope...2 Figur 2: Løftestænger og scenarier...4 Figur 3: Svarprocent pr. institution og pr. funktion...13 Figur 4: Samlede omkostninger til administration...28 Figur 5: Samlede omkostninger til bygningsmassen...30 Figur 6: Fordeling af omkostninger pr. administrativ funktion...31 Figur 7: Økonomi: Aktivitetsoversigt...32 Figur 8: Løn, Personale og HR: Aktivitetsoversigt...33 Figur 9: It: Aktivitetsoversigt...34 Figur 10: Bygninger og drift: Aktivitetsoversigt...35 Figur 11: Bygningsmassens sammensætning...37 Figur 12: Antal lokationer pr. institution...38 Figur 13: Antal kvadratmeter pr. institution (brutto)...39 Figur 14: Anvendelse af kvadratmeter pr. formål...40 Figur 15: Estimerede husleje- og forsyningsomkostninger pr. institution...41 Figur 16: Administrative processer der understøttes af it-systemer...42 Figur 17: It-systemer pr. funktion og pr. institution...47 Figur 18: Administrative omkostninger pr. omsætningsmillion...52 Figur 19: Alle funktioner ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...53 Figur 20: Alle funktioner ressourceforbrug pr. STÅ...54 Figur 21: Sammenhæng mellem institutionsstørrelse og enhedsomkostninger...55 Figur 22: Økonomi ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...56 Figur 23: Økonomi Regnskab, budget mv. ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...58 Figur 24: Økonomi bogholderi ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...59 Figur 25: Løn, personale & HR ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...60 Figur 26: Løn, personale & HR håndtering af løn ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...61 Figur 27: It ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...62 Figur 28: It support og drift ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...63 Figur 29: Bygningsdrift ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...64 Figur 30: Øvrig administration ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...65 Figur 31: Nettokvadratmeter til administration og undervisning pr. institution...67 Figur 32: STÅ med regelmæssig gang på institutionen...68 III

6 Figur 33: Nettokvadratmeter pr. STÅ med regelmæssig gang på institutionen...69 Figur 34: Kompleksitetsscore pr. institution...70 Figur 35: Løftestænger og scenarier...73 Figur 36: Matrice til vurdering af omstruktureringsegnethed...76 Figur 37: Gruppering af aktiviteter (I)...77 Figur 38: Gruppering af aktiviteter (II)...77 Figur 39: Løftestænger til effektivisering af administrative funktioner...78 Figur 40: Omkostningsniveauer for aktiviteter fordelt på løftestang Figur 41: Løftestang 1-3 potentialer og engangsomkostninger...80 Figur 42: Løftestang 1 overbliksbillede...82 Figur 43: Løftestang 1 implementeringsoversigt...87 Figur 44: Løftestang 2 overbliksbillede...88 Figur 45: Løftestang 2 implementeringsoversigt...90 Figur 46: Løftestang 3 overbliksbillede...92 Figur 47: Løftestang 3 implementeringsoversigt...94 Figur 48: Engangsomkostninger løftestang Figur 49: Organiseringsmuligheder for administrativt fællesskab (AF) Figur 50: Løftestang 4 overbliksbillede Figur 51: Reduktion i nettokvadratmeter pr. STÅ med regelmæssig gang på institutionen Figur 52: Indikative udtræk fra Lectio Figur 53: Løftestang 4 implementeringsoversigt Figur 54: Løftestang 5 overbliksbillede Figur 55: Gennemsnitlige belægningsgrader for PH VIA Figur 56: Løftestang 5 implementeringsoversigt Figur 57: Løftestang 6 overbliksbillede Figur 58: Løftestang 7 overbliksbillede Figur 59: Overblik over scenarier potentialer og engangsomkostninger IV

7 OVERSIGT OVER APPENDIKS Appendiks A: Funktioner og aktiviteter anvendt i spørgeskemaet Appendiks B: Fremadrettede strategier for bygningsmassen Appendiks C: Oversigt over igangværende organisatoriske udviklingsprojekter Appendiks D: Mulige forbedringer i SLS Appendiks E: Beregningsforudsætninger for engangsomkostninger løftestang 1-3 V

8 VI

9 1 INTRODUKTION BCG har i perioden 16. august 2010 til 29. oktober 2010 gennemført nærværende analyse af professions- og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner med henblik på at estimere, hvorvidt der inden for disse områder kan identificeres effektiviseringspotentialer. Genstanden for analysen er de syv professionshøjskoler og to ingeniørhøjskoler, der i dag findes. Professions- og ingeniørhøjskolerne forvaltes efter Professionshøjskoleloven og udbyder hovedsageligt mellemlange uddannelser af 3-4 års varighed (f.eks. uddannelsen til lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, diplomingeniør, mv.). Desuden udbydes forløb til efter- og videreuddannelse, kurser på ungdomsuddannelsesniveau samt rekvirerede forløb og anden indtægtsdækket undervisning. Hertil kommer, at institutionerne, jf. Professionshøjskolelovens kapitel 2, bl.a. afholder udviklings-, samarbejds- og internationaliseringsvirksomhed. Professions- og ingeniørhøjskolerne er selvejende institutioner, men modtager qua den såkaldte taxameterordning deres primære finansiering igennem statslige bevillinger. De ni institutioner uddanner samlet set omkring dimittender årligt, og har et samlet studentertal på studenterårsværk (STÅ). Professions- og ingeniørhøjskolerne er således en kardinalsektor i det danske uddannelsessystem. De syv nuværende professionshøjskoler blev med en enkelt undtagelse 1 etableret pr. 1. januar 2008 som fusioner af en række selvstændige og forskelligartede videregående uddannelsesinstitutioner. Samlet set er sektoren gennem denne og en række tidligere sammenlægninger gået fra 117 separate institutioner i 1997, til 23 institutioner i 2001 og til syv institutioner i dag. Dette har naturligt medført, at de enkelte institutioner gennem tiden har ført en omskiftelig tilværelse og i de senere år har gennemgået en betydelig etablerings- og omstillingsproces en proces der i stort omfang stadig pågår. De to ingeniørhøjskoler i henholdsvis København og Århus er frem til udgangen af 2014 underlagt en overgangsordning, hvorefter disse skal indgå som del af professionshøjskolerne. I forbindelse med dannelsen af professionshøjskolerne blev en lang række administrative funktioner fra de tidligere selvstændige institutioner centraliseret for den enkelte professionshøjskole, typisk under ledelse af en ressourcedirektør. Eftersom de enkelte institutioner er meget forskellige i form af eksempelvis uddannelsesportefølje, politiske bindinger på geografiske udbudssteder samt historiske traditioner, befinder disse sig følgelig på forskellige stadier i integrationsforløbet. Der er imidlertid på alle institutioner etableret centrale administrative funktioner under ledelse af en ressourcedirektør eller tilsvarende. Omfanget af administrative opgaver udført decentralt varierer fra institution til institution, men udgør samlet set en mindre del af den samlede administrative opgaveløsning. Fokus for nærværende analyse af professions- og ingeniørhøjskolerne er todelt. For det første er institutionernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner omfattet, dvs. institutionernes tilrettelæggelse af og opgaveløsning inden for det administrative område. I tillæg hertil omfatter analysen tillige professions- og ingeniørhøjskolernes udnyttelse af deres bygningsmasse, dvs. i hvilket 1 PH Syd og PH Vest blev oprindeligt udlagt som separate institutioner pr. 1. januar 2008, men blev pr. 1. januar 2010 fusioneret til det nuværende PH Syddanmark, således at der i dag er i alt syv professionshøjskoler 1

10 omfang en effektiv kapacitetsudnyttelse sikres. For hvert af disse to fokusområder er formålet med analysen at kortlægge det nuværende ressourceforbrug på administrative opgaver hhv. bygningsmassen samt at identificere og kvantificere mulige løftestænger til effektivisering. Slutteligt opstilles de identificerede løftestænger i tre overordnede scenarier for effektivisering. For så vidt angår det administrative område, skal det bemærkes, at analysen er nærmere afgrænset til at omfatte de i Figur 1 nævnte funktioner. Når der således i den resterende del af analysen henvises til administration, er definitionen i Figur 1 gældende med mindre andet eksplicit er nævnt. Dette betyder i grove træk at alle administrative funktioner bortset fra studieadministration er genstand for denne analyse. Det er således vigtigt at bemærke, at det er funktionens karakter og ikke den organisatoriske placering af denne, der er afgørende for, hvorvidt analysen beskæftiger sig hermed. Dette betyder med andre ord, at analysen indeholder såvel centrale administrationsmedarbejdere som decentrale administrationsmedarbejdere. 2 Figur 1: Analysens scope Funktioner inden for scope Klassiske administrative funktioner, herunder: Økonomi HR, personale og løn It-drift og -udvikling Bygningsdrift og -service Kommunikation/markedsføring Sekretariat Lokaleplanlægning/-booking Kantinedrift Funktioner uden for scope Al uddannelsesaktivitet Studieadministration (med mindre specifikt nævnt) Forskning og udvikling Internationalt kontor Kvalitetssikring Biblioteksdrift CFU For så vidt angår bygningsmassen, er det fulde omfang af professions- og ingeniørhøjskolernes bygningsmasse omfattet af analysen, dog bortset fra bygninger/areal relateret til CFU. Dette skal således bemærkes, at analysen af bygningsmassen ikke begrænser sig til administration, men derimod også betragter lokaler anvendt til undervisning mv. Der har tidligere været foretaget eksterne analyser involverende professionshøjskolerne, f.eks. Ambitiøs it-anvendelse, hvis hovedfokus var it-understøttelse af studieadministrationen på en lang række danske uddannelsesinstitutioner. På tilsvarende vis pågår der i skrivende stund en analyse af Undervisningsministeriets koncern-it (UNI-C), som må forventes at påvirke bl.a. professionshøjsko- 2 F.eks. er Lokaleplanlægning/-booking i langt de fleste tilfælde placeret decentral rent organisatorisk, men qua den administrative karakter og sammenhængen med analysen af bygningsmassen, falder denne funktion inden for scope. 2

11 lerne. I forhold til disse analyser er nærværende analyse begrænset til at betragte henholdsvis administration som defineret i Figur 1 (dvs. i hovedsagen ikke studieadministration) og it som overordnet løftestang (dvs. ikke tekniske og detaljerede kravspecifikationer). Der er BCG bekendt ikke i nyere tid foretaget egentlige budgetanalyser af professions- og ingeniørhøjskolernes kerneforretning, dvs. uddannelsesforretningen. BCG har imidlertid i forbindelse med nærværende analyse noteret sig, at kerneforretningen udgør omtrent 70 % af de samlede omkostninger i institutionerne. Derudover har BCG igennem interviews og besøg på institutionerne konstateret, at de metoder, værktøjer og rammebetingelser, som institutionerne har til rådighed til at foretage en kvalitativt hensigtsmæssig og omkostningseffektiv planlægning af undervisningen, ofte ikke er til stede. BCG vil derfor anbefale, at dette område underkastes yderligere analyse med henblik på at afdække muligheder for kvalitative løft og en mere omkostningseffektiv planlægning og gennemførelse af selve uddannelserne, herunder en mere optimal udnyttelse af samtlige ressourcer. Nærværende analyse har igennem analyseforløbet været forankret i en tværministeriel Styregruppe med deltagelse af Finansministeriet (formand) og Undervisningsministeriet. Styregruppen er løbende blevet præsenteret for status på analysens fremdrift såvel som de foreløbige resultater, ligesom BCG har afklaret principielle og metodiske overvejelser med Styregruppen. I tillæg til Styregruppen har en Referencegruppe med repræsentanter fra professions- og ingeniørhøjskolerne (herunder både rektorer og ressourcedirektører samt en repræsentant fra Professionshøjskolernes Rektorkollegium) været nedsat. Referencegruppen er blevet præsenteret for udvalgte analyseresultater samt anvendt som sparringspartner for Styregruppen og BCG. Slutteligt har BCG desuden løbende haft kontakt til og sparret med udvalgte ressourcedirektører samt andre relevante personer i de enkelte institutioner (se mere herom i Afsnit 3). 3

12 2 SAMMENFATNING I nærværende analyse af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og støttefunktioner opstiller BCG syv løftestænger til realisering af effektiviseringspotentialer fordelt på tre effektiviseringsområder. De syv løftestængerne kan så at sige bruges som byggesten og sammensættes efter ønske 3, men for at anskueliggøre de bagvedliggende strategiske overvejelser har BCG endvidere sammensat løftestængerne til tre overordnede scenarier, hvor hvert scenario så at sige indebærer en gradbøjning af effektiviseringstilgangen og dermed medfører en specifik institutionel virkelighed. Figur 2 nedenfor viser de syv løftestænger (benævnt 1-7) og de tre scenarier (benævnt A-C). Figur 2: Løftestænger og scenarier Løftestænger (1-7) og scenarier (A-C) A Optimering inden for nuværende struktur B Moderat strukturel tilpasning C Omfattende strukturel tilpasning Tilrettelæggelse af administrative opgaver 1 Procesoptimering (A) Procesoptimering (B) 2 3 Moderat strukturel tilpasning Procesoptimering (C) Omfattende strukturel tilpasning Udnyttelse af bygningsmassen og relaterede omkostninger 4 Best practice og øget transparens vha. it 5 Udvidelse af tidsrummet for undervisning Kvalitetstilpasning 6 7 Suspension af kantinedrift Reduktion af rengøringsomfang Kun løftestængerne 1-5 indgår i de tre scenarier, idet kvalitetstilpasninger i løftestang 6-7 snarere skal betragtes som mulige tilføjelser på det scenario, man måtte ønske at vælge. Det samlede potentiale for løftestængerne inden for dette effektiviseringsområde (nr. 6 og 7) andrager ca. 29 mio. kr. i 2014 og fremefter med kun begrænsede investeringer på ca. 4 mio. kr. til følge. De tre scenariers økonomiske påvirkning kan beskrives som følger: 4 Scenario A realiserer ved fuld indfasning besparelser på 82 mio. kr. årligt, hvilket svarer til ~6 % af den samlede omkostningsbase på mio. kr. (personale, tjenesteydelser, byg- 3 Dog er løftestang 1-3 gensidigt udelukkende, idet der her er tale om en gradbøjning af de samme administrationsområder. 4 BCG har overalt ved estimering af potentialer og investeringer udvist forsigtighed/konservativ tilgang i vurdering af muligheder for optimering. 4

13 ninger og forsyning) for De samlede engangsomkostninger andrager 69 mio. kr., mens NPV 5 er 180 mio. kr. (5-årig tidshorisont) hhv. 439 mio. kr. (10-årig tidshorisont) Scenario B realiserer ved fuld indfasning besparelser på 117 mio. kr. årligt, hvilket svarer til ~9 % af den samlede omkostningsbase for De samlede engangsomkostninger andrager 144 mio. kr., mens NPV er 165 mio. kr. (5-årig tidshorisont) hhv. 533 mio. kr. (10-årig tidshorisont) Scenario C realiserer ved fuld indfasning besparelser på 131 mio. kr. årligt, hvilket svarer til ~10 % af den samlede omkostningsbase for De samlede engangsomkostninger andrager 218 mio. kr., mens NPV er 103 mio. kr. (5-årig tidshorisont) hhv. 515 mio. kr. (10-årig tidshorisont) Analysen, som ligger til grund for ovennævnte løftestænger og scenarier, er: En kortlægning af dels omkostningerne til administrative funktioner og aktiviteter samt dels omkostningerne til bygningsmassen (Afsnit 4) En række sammenlignende analyser som ved at sætte ressourceforbruget i forhold til aktivitets-/outputniveauet danner grundlag for identifikation af mulige indsatsområder og løftestænger (Afsnit 5) Hovedkonklusionerne fra disse analyser er gengivet nedenfor i Afsnit 2.1 og Kortlægning af administrative funktioner og bygningsmasse For de administrative funktioner er det samlede omkostningsforbrug, der indgår i analysen, 670 mio. kr., hvoraf personaleomkostninger udgør ca. 66 %, mens Køb af tjenesteydelser (herunder reparation og vedligeholdelse) udgør ca. 34 %. I tillæg hertil kommer omkostninger til Kantine (21 mio. kr.) samt Andre omkostninger (66 mio. kr.), der imidlertid ikke indgår i fordelingen af omkostninger på aktiviteter. På funktionsniveau er Bygninger og drift omkostningsmæssigt den største enkeltstående funktion, hvorefter It, Økonomi samt Løn, personale og HR følger som værende blandt de mest omkostningstunge funktioner. Tilsammen udgør disse fire funktioner ca. 524 mio. kr. af det samlede omkostningsforbrug svarende til ca. 78 %. Ved opsplitning af hver funktion på et antal aktiviteter (f.eks. kreditorbogholderi i Økonomi og rekruttering i Løn, personale og HR) kan det konkluderes, at der er en betydelig spredning i omkostningsforbruget på forskellige aktiviteter inden for administrationen. Blandt de mest omkostningstunge aktiviteter er rengøring inden for funktionen Bygninger, regnskab og budget mv. i Økonomi samt drift indenfor It funktionen. For bygningsmassen ses et samlet omkostningsforbrug på 604 mio. kr., hvoraf faktisk og teoretisk husleje udgør ca. 85 %, mens forsyningsomkostninger udgør de resterende 15 %. Den samlede bygningsmasse fordeler sig på 96 lokationer, der tilsammen udgør et bygningsareal på bruttokvadratmeter. Anvendelsen af disse kvadratmeter fordeler sig med 83 % på undervisning, 10 % brugt på administrationen samt 7 % udlejede kvadratmeter eller tomgangskvadratemeter (til salg). 5 Diskonteringsrente på 6 % p.a. antaget for alle beregninger af NPV 5

14 En lang række af professions- og ingeniørhøjskolernes administrative processer er i dag itunderstøttet via forskellige systemer, men der er imidlertid stadig en række områder, hvor institutionerne opfatter it-understøttelsen som mangelfuld. For bestemte administrative processer (f.eks. regnskab og bogholderi samt løn) observeres der en høj grad af konsistens i typen af it-systemer anvendt på tværs af institutionerne. Andre processer derimod (f.eks. lokalebooking og indkøb) understøttes af mange forskellige systemer på tværs af professions- og ingeniørhøjskolerne. Endvidere eksisterer der en vis grad af variation i det omfang, institutionen har deres it-systemer internt versus eksternt hostet. 2.2 Sammenlignende analyser til identifikation af mulige løftestænger For omkostninger til administration betragter vi samlet set en omkostningsbase til personale og tjenesteydelser på 670 mio. kr. Fordelt på 5,1 mia. kr. i omsætning anvender institutionerne således aggregeret set kr. på administration pr. omsætningsmillion. På det aggregerede niveau ses det, at der er en vis variation institutionerne imellem, idet institutionerne dog på dette niveau placerer sig i tre grupper. De fem mest omkostningslette institutioner (PH Lillebælt, PH VIA, PH Syddanmark, PH Nordjylland og IH Århus) ligger ~5-10 % under det vægtede gennemsnit. Herefter følger PH Metropol og PH UCC som ligger ~5 % over, mens IH København og PH Sjælland ligger henholdsvis >15 % og >30 % over det vægtede gennemsnit. Vi anvender dette aggregerede niveau til potentialeberegning i Afsnit 6. På det funktionelle niveau viser vi desuden, at der er markante udsving, ligesom vi iagttager, at mønsteret fra det aggregerede niveau ikke nødvendigvis går igen på de enkelte funktionelle niveauer, og på stort set alle funktionelle niveauer er der markant spredning i omkostningsniveauet pr. omsætningsmillion. For omkostninger til bygningsmassen betragter vi samlet set en omkostningsbase til teoretisk husleje og forsyning på 604 mio. kr., jf. Afsnit 4.1. Dette omkostningsniveau skal ses i forhold til et totalt bygningsareal på kvadratmeter, hvoraf er nettokvadratmeter, som anvendes til den sammenlignende analyse. På denne baggrund viser vi, at der er en betydelig spredning i antallet af nettokvadratmeter STÅ med regelmæssig gang på institutionen. Professionshøjskolerne varierer omkring et gennemsnit på 11 nettokvadratmeter pr. STÅ med regelmæssig gang på institutionen, med betydelig spredning også midt i feltet. Eksempelvis er der fra den institution med det tredjemindste ressourceforbrug (PH Sjælland) til den institution med det fjerdemindste ressourceforbrug (PH Lillebælt) et spænd på ~20 %. De to ingeniørhøjskoler udviser betydelig forskel, idet IH København bruger 18 nettokvadratmeter pr. STÅ med regelmæssig gang, mens det tilsvarende tal for IH Århus er 14. Dette benchmark kvalificeres ved at vurdere kompleksitetsforskelle mellem institutioner, idet vi dog samlet set viser, at forskellene i kompleksitet er begrænsede. 6

15 3 METODE 3.1 Overordnet tilgang Formålet med nærværende analyse er jf. Afsnit 1 ovenfor at opstille forslag til en mere effektiv tilrettelæggelse af professions- og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og administrative støttefunktioner. Ud over de emnemæssige afgrænsninger, der følger af analysens kommissorium, er analysen tillige underlagt en række rammebetingelser, der alle påvirker valget af metodisk tilgang: Datakvalitet og -tilgængelighed: Analysen bygger i høj grad på data kvantitative såvel som kvalitative indsamlet hos de enkelte professions- og ingeniørhøjskoler. Kvaliteten og tilgængeligheden af disse data har vist sig at variere på tværs af de enkelte institutioner, hvilket sætter naturlige grænser for, hvilke konklusioner der kan drages på denne baggrund. Data er imidlertid i størst muligt omfang løbende drøftet og justeret med de relevante institutioner, ligesom en betydelig del af dataarbejdet har fokuseret på at øge sammenligneligheden. Analysen er således gennemført på basis af eksisterende data samt estimater, hvor det har været nødvendigt at supplere med yderligere informationer. Afgrænset tidsramme: Analysen gennemføres inden for en foruddefineret tidsramme, hvilket medfører, at det forventede udbytte af enhver analyseaktivitet kontinuerligt må vurderes i forhold til det forventede tidsforbrug. Der må således på visse områder vælges en mere pragmatisk tilgang, så længe dette ikke i væsentlig grad går ud over validiteten af de indsamlede data, og så længe de pågældende analyseresultater vurderes i dette lys. Ressourcerestriktioner: Givet den store mængde indsamlede data og den varierende kvalitet/tilgængelighed heraf har analysen trukket betydelige ressourcer hos de enkelte professions- og ingeniørhøjskoler. Institutionerne har i denne forbindelse været samarbejdsvillige, men det bør bemærkes, at kombinationen af det betydelige ressourcetræk hos institutionerne og den afgrænsede tidsramme til tider har ført til, at ikke al ønskeligt data har kunnet fremskaffes i tilfredsstillende kvalitet inden for den relevante tidshorisont. Set i lyset af ovenstående er det BCG s vurdering, at nærværende analyse er gennemført på en måde, hvorpå rammebetingelsernes restriktioner bedst muligt er afvejet med behovet for at opnå et fyldestgørende billede. Analysen skal således ses som et kvalificeret oplæg til beslutningsgrundlag, hvor de opstillede løftestænger og scenarier baserer sig på kvantitative og kvalitative data, relevant analyse samt BCG s erfaringer fra lignende analyser. BCG har ved flere lejligheder benyttet en tilsvarende metodisk tilgang under tilsvarende rammebetingelser med gode erfaringer. Samlet set er det således BCG s vurdering, at analysen tilvejebringer et relevant, dækkende og velafbalanceret billede af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner. Nærværende analyse er en omkostningsanalyse af de ni professions- og ingeniørhøjskoler som en samlet sektor. Vi analyserer således de administrative funktioner på sektorniveau, idet vi optegner omkostningsprofilen for disse funktioner på tværs af institutionerne. Analysen afgrænser sig til at se på ét led i værdikæden, nemlig administration samt bygningsudnyttelse. Således ligger en analyse af administrationens sammenhæng med undervisning som kerneforretning uden for analysens 7

16 scope. Undervejs identificerer vi en række karaktertræk, som sommetider angår enkelte institutioner, men overalt er formålet at identificere det økonomiske potentiale for en række effektiviseringsinitiativer på sektorniveau, altså for institutionerne som helhed. Det er BCG s vurdering, at nærværende analyse på dette sektorniveau tilvejebringer et afbalanceret billede af både problemstillinger, mulige effektiviseringsinitiativer samt disses økonomiske potentiale. BCG har i udarbejdelsen af nærværende analyse anvendt en række kilder. Som indledningsvis nævnt stammer hovedparten af det indsamlede data fra professions- og ingeniørhøjskolerne selv (dels nedskrevet materiale, dels interviews/opfølgende samtaler), da der i sagens natur er tale om institutionsspecifikke oplysninger. Der har her været tale om såvel allerede eksisterende data (f.eks. regnskaber, organisatorisk opbygning, campus-strategier, mv.) som data/opstillinger tilvejebragt på BCG s foranledning specifikt med analysen for øje (f.eks. overblik over igangværende organisatoriske projekter, vurdering af bygningsmassens egnethed, detaljeret driverdata, mv.). I tillæg hertil har BCG desuden gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse til kortlægning af de administrative ressourcetræk blandt institutionernes medarbejdere. Som supplement til data indhentet fra professions- og ingeniørhøjskolerne har BCG desuden indhentet data fra Undervisningsministeriet (f.eks. STÅ-opgørelser) samt anden offentlig tilgængelig information (f.eks. tidligere analyser til brug for ekstern benchmarking). Derudover er enkelte interviews med eksterne parter gennemført (f.eks. leverandører og brugere af relevante it-systemer). Slutteligt har BCG benyttet sig af egne eksperter og erfaringer fra lignende projekter. For på bedst mulig vis at understøtte analysens formål er denne groft sagt blevet udført i tre faser, hvilket tillige er afspejlet i rapportens kapitelstruktur: Kortlægning og dataindsamling (Afsnit 3.2) Sammenlignende analyser til identifikation af mulige løftestænger (Afsnit 3.3) Identifikation af løftestænger til effektivisering samt scenarier herfor (Afsnit 3.4) De metodiske overvejelser i hver af disse faser vil blive omtalt i de efterfølgende afsnit. 3.2 Kortlægning af administrative funktioner og bygningsmasse Det overordnede formål med kortlægningsfasen har været at tilvejebringe et relevant, fyldestgørende og sammenligneligt datagrundlag, der kan fungere som input til de sammenlignende analyser samt til identifikation af løftestænger. Fokus har således været på at sammenstille og strukturere data med øget sammenlignelighed for øje. Professions- og ingeniørhøjskolerne har i denne forbindelse været den altoverskyggende informationskilde, men derudover er visse data indhentet fra Undervisningsministeriet. Data fra professions- og ingeniørhøjskolerne er indledningsvist blevet indhentet via en detaljeret dataforespørgsel, hvor de ønskede data var specificeret nærmere. Denne dataindsamling er primært foregået ved institutionernes besvarelse af BCG s spørgsmål til konkret data eller mulig datasammenstillinger. Udvalgte ressourcedirektører fra institutionerne har forud for distributionen haft 8

5.2 Bygningsmasse og anvendelse

5.2 Bygningsmasse og anvendelse der ikke varierer væsentligt med aktivitetsniveauet. Tillige skal det bemærkes, at størrelsen af Sekretariatsfunktionen sædvanligvis i høj grad vil være udtryk for ledelsens prioritering. Aktiviteterne

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Benchmarking af regionernes ledelse og administration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November,

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November, APPENDIKS Jobcenter survey Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene November, 1 www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A Copenhagen N Denmark T: + 33 1 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 111 Stockholm Sweden

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Side 2 af 5 Tabel 1 Ministeriernes rapporterede indkøb på udvalgte indkøbskategorier 2014 (mio. kr.) Konsulentydelser (ej IT)

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Lønkontrol Implementeringsguide

Lønkontrol Implementeringsguide Lønkontrol Implementeringsguide Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 3 3. Forandringsområder 4 4. Faser i processen 5 5. Forankring og videnressourcer 5 6. Hvordan kan det gribes an? 6 7. Hvor skal

Læs mere

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation NOTAT 8. december 2009 Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation J.nr. 2009-0005996 Analyse og overvågning/ed Baggrund AMS ønskede i foråret 2009 at få gennemført et review

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af omkostningsfordeling ved samproduktion Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder

Læs mere