FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade København K 30. november 2010

2

3 INDHOLD 1 INTRODUKTION SAMMENFATNING Kortlægning af administrative funktioner og bygningsmasse Sammenlignende analyser til identifikation af mulige løftestænger METODE Overordnet tilgang Kortlægning af administrative funktioner og bygningsmasse Ressourceanvendelse til administrative opgaver Samlede omkostninger pr. institution og pr. administrativ funktion Fordeling af medarbejdernes tidsforbrug på aktiviteter Metodekritik og usikkerheder Bygningsmasse og anvendelse It-understøttelse af administrative opgaver Sammenlignende analyser til identifikation af mulige løftestænger Ressourceanvendelse til administrative opgaver Valg af driver/deflator Fortolkning af benchmarks samt usikkerheder Bygningsmasse og anvendelse Løftestænger til effektivisering samt scenarier herfor KORTLÆGNING AF ADMINISTRATIVE FUNKTIONER OG BYGNINGSMASSE Omkostninger til administrative funktioner og bygningsmasse Ressourceanvendelse til administrative opgaver Økonomi Løn, Personale og HR It Bygninger og drift Bygningsmasse og anvendelse Historie og begrænsninger Fremadrettede strategier for bygningsmassen Bygningsmassens størrelse, anvendelse og estimerede omkostninger Lokationer Bygningsareal Anvendelse Estimerede omkostninger ved bygningsmassen...40 Side I

4 4.4 It-understøttelse af administrative processer It-systemer anvendt til administrative formål Drift og hosting af it-systemer på tværs af professions- og ingeniørhøjskolerne SAMMENLIGNENDE ANALYSER TIL IDENTIFIKATION AF MULIGE LØFTESTÆNGER Ressourceanvendelse til administrative opgaver Samlede administrationsomkostninger Økonomi Løn, personale og HR It Bygningsdrift Øvrig administration Bygningsmasse og anvendelse LØFTESTÆNGER TIL EFFEKTIVISERING OG SCENARIER HERFOR Løftestænger til effektivisering Tilrettelæggelse af administrative opgaver Løftestang 1 procesoptimering Løftestang 2 moderat strukturel tilpasning Løftestang 3 omfattende strukturel tilpasning Engangsomkostninger for løftestang Tværgående risici for løftestang Organiseringsmuligheder for administrativt fællesskab Følsomhedsberegning løftestang 1-3 ved alternative deflatorer Udnyttelse af bygningsmassen og relaterede omkostninger Løftestang 4 best practice og øget transparens vha. it Løftestang 5 udvidelse af tidsrummet for undervisning Kvalitetstilpasninger Løftestang 6 suspension af kantinedrift Løftestang 7 reduktion af rengøringsomfang Løftestænger uden for scope Optimering af uddannelsesforretningen Sammenlægning af uddannelsessteder Fælles energihandlingsplan Scenarier for effektivisering Scenario A optimering inden for nuværende struktur Scenario B moderat strukturel tilpasning Scenario C omfattende strukturel tilpasning II

5 OVERSIGT OVER FIGURER Side Figur 1: Analysens scope...2 Figur 2: Løftestænger og scenarier...4 Figur 3: Svarprocent pr. institution og pr. funktion...13 Figur 4: Samlede omkostninger til administration...28 Figur 5: Samlede omkostninger til bygningsmassen...30 Figur 6: Fordeling af omkostninger pr. administrativ funktion...31 Figur 7: Økonomi: Aktivitetsoversigt...32 Figur 8: Løn, Personale og HR: Aktivitetsoversigt...33 Figur 9: It: Aktivitetsoversigt...34 Figur 10: Bygninger og drift: Aktivitetsoversigt...35 Figur 11: Bygningsmassens sammensætning...37 Figur 12: Antal lokationer pr. institution...38 Figur 13: Antal kvadratmeter pr. institution (brutto)...39 Figur 14: Anvendelse af kvadratmeter pr. formål...40 Figur 15: Estimerede husleje- og forsyningsomkostninger pr. institution...41 Figur 16: Administrative processer der understøttes af it-systemer...42 Figur 17: It-systemer pr. funktion og pr. institution...47 Figur 18: Administrative omkostninger pr. omsætningsmillion...52 Figur 19: Alle funktioner ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...53 Figur 20: Alle funktioner ressourceforbrug pr. STÅ...54 Figur 21: Sammenhæng mellem institutionsstørrelse og enhedsomkostninger...55 Figur 22: Økonomi ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...56 Figur 23: Økonomi Regnskab, budget mv. ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...58 Figur 24: Økonomi bogholderi ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...59 Figur 25: Løn, personale & HR ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...60 Figur 26: Løn, personale & HR håndtering af løn ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...61 Figur 27: It ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...62 Figur 28: It support og drift ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...63 Figur 29: Bygningsdrift ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...64 Figur 30: Øvrig administration ressourceforbrug pr. omsætningsmillion...65 Figur 31: Nettokvadratmeter til administration og undervisning pr. institution...67 Figur 32: STÅ med regelmæssig gang på institutionen...68 III

6 Figur 33: Nettokvadratmeter pr. STÅ med regelmæssig gang på institutionen...69 Figur 34: Kompleksitetsscore pr. institution...70 Figur 35: Løftestænger og scenarier...73 Figur 36: Matrice til vurdering af omstruktureringsegnethed...76 Figur 37: Gruppering af aktiviteter (I)...77 Figur 38: Gruppering af aktiviteter (II)...77 Figur 39: Løftestænger til effektivisering af administrative funktioner...78 Figur 40: Omkostningsniveauer for aktiviteter fordelt på løftestang Figur 41: Løftestang 1-3 potentialer og engangsomkostninger...80 Figur 42: Løftestang 1 overbliksbillede...82 Figur 43: Løftestang 1 implementeringsoversigt...87 Figur 44: Løftestang 2 overbliksbillede...88 Figur 45: Løftestang 2 implementeringsoversigt...90 Figur 46: Løftestang 3 overbliksbillede...92 Figur 47: Løftestang 3 implementeringsoversigt...94 Figur 48: Engangsomkostninger løftestang Figur 49: Organiseringsmuligheder for administrativt fællesskab (AF) Figur 50: Løftestang 4 overbliksbillede Figur 51: Reduktion i nettokvadratmeter pr. STÅ med regelmæssig gang på institutionen Figur 52: Indikative udtræk fra Lectio Figur 53: Løftestang 4 implementeringsoversigt Figur 54: Løftestang 5 overbliksbillede Figur 55: Gennemsnitlige belægningsgrader for PH VIA Figur 56: Løftestang 5 implementeringsoversigt Figur 57: Løftestang 6 overbliksbillede Figur 58: Løftestang 7 overbliksbillede Figur 59: Overblik over scenarier potentialer og engangsomkostninger IV

7 OVERSIGT OVER APPENDIKS Appendiks A: Funktioner og aktiviteter anvendt i spørgeskemaet Appendiks B: Fremadrettede strategier for bygningsmassen Appendiks C: Oversigt over igangværende organisatoriske udviklingsprojekter Appendiks D: Mulige forbedringer i SLS Appendiks E: Beregningsforudsætninger for engangsomkostninger løftestang 1-3 V

8 VI

9 1 INTRODUKTION BCG har i perioden 16. august 2010 til 29. oktober 2010 gennemført nærværende analyse af professions- og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner med henblik på at estimere, hvorvidt der inden for disse områder kan identificeres effektiviseringspotentialer. Genstanden for analysen er de syv professionshøjskoler og to ingeniørhøjskoler, der i dag findes. Professions- og ingeniørhøjskolerne forvaltes efter Professionshøjskoleloven og udbyder hovedsageligt mellemlange uddannelser af 3-4 års varighed (f.eks. uddannelsen til lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, diplomingeniør, mv.). Desuden udbydes forløb til efter- og videreuddannelse, kurser på ungdomsuddannelsesniveau samt rekvirerede forløb og anden indtægtsdækket undervisning. Hertil kommer, at institutionerne, jf. Professionshøjskolelovens kapitel 2, bl.a. afholder udviklings-, samarbejds- og internationaliseringsvirksomhed. Professions- og ingeniørhøjskolerne er selvejende institutioner, men modtager qua den såkaldte taxameterordning deres primære finansiering igennem statslige bevillinger. De ni institutioner uddanner samlet set omkring dimittender årligt, og har et samlet studentertal på studenterårsværk (STÅ). Professions- og ingeniørhøjskolerne er således en kardinalsektor i det danske uddannelsessystem. De syv nuværende professionshøjskoler blev med en enkelt undtagelse 1 etableret pr. 1. januar 2008 som fusioner af en række selvstændige og forskelligartede videregående uddannelsesinstitutioner. Samlet set er sektoren gennem denne og en række tidligere sammenlægninger gået fra 117 separate institutioner i 1997, til 23 institutioner i 2001 og til syv institutioner i dag. Dette har naturligt medført, at de enkelte institutioner gennem tiden har ført en omskiftelig tilværelse og i de senere år har gennemgået en betydelig etablerings- og omstillingsproces en proces der i stort omfang stadig pågår. De to ingeniørhøjskoler i henholdsvis København og Århus er frem til udgangen af 2014 underlagt en overgangsordning, hvorefter disse skal indgå som del af professionshøjskolerne. I forbindelse med dannelsen af professionshøjskolerne blev en lang række administrative funktioner fra de tidligere selvstændige institutioner centraliseret for den enkelte professionshøjskole, typisk under ledelse af en ressourcedirektør. Eftersom de enkelte institutioner er meget forskellige i form af eksempelvis uddannelsesportefølje, politiske bindinger på geografiske udbudssteder samt historiske traditioner, befinder disse sig følgelig på forskellige stadier i integrationsforløbet. Der er imidlertid på alle institutioner etableret centrale administrative funktioner under ledelse af en ressourcedirektør eller tilsvarende. Omfanget af administrative opgaver udført decentralt varierer fra institution til institution, men udgør samlet set en mindre del af den samlede administrative opgaveløsning. Fokus for nærværende analyse af professions- og ingeniørhøjskolerne er todelt. For det første er institutionernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner omfattet, dvs. institutionernes tilrettelæggelse af og opgaveløsning inden for det administrative område. I tillæg hertil omfatter analysen tillige professions- og ingeniørhøjskolernes udnyttelse af deres bygningsmasse, dvs. i hvilket 1 PH Syd og PH Vest blev oprindeligt udlagt som separate institutioner pr. 1. januar 2008, men blev pr. 1. januar 2010 fusioneret til det nuværende PH Syddanmark, således at der i dag er i alt syv professionshøjskoler 1

10 omfang en effektiv kapacitetsudnyttelse sikres. For hvert af disse to fokusområder er formålet med analysen at kortlægge det nuværende ressourceforbrug på administrative opgaver hhv. bygningsmassen samt at identificere og kvantificere mulige løftestænger til effektivisering. Slutteligt opstilles de identificerede løftestænger i tre overordnede scenarier for effektivisering. For så vidt angår det administrative område, skal det bemærkes, at analysen er nærmere afgrænset til at omfatte de i Figur 1 nævnte funktioner. Når der således i den resterende del af analysen henvises til administration, er definitionen i Figur 1 gældende med mindre andet eksplicit er nævnt. Dette betyder i grove træk at alle administrative funktioner bortset fra studieadministration er genstand for denne analyse. Det er således vigtigt at bemærke, at det er funktionens karakter og ikke den organisatoriske placering af denne, der er afgørende for, hvorvidt analysen beskæftiger sig hermed. Dette betyder med andre ord, at analysen indeholder såvel centrale administrationsmedarbejdere som decentrale administrationsmedarbejdere. 2 Figur 1: Analysens scope Funktioner inden for scope Klassiske administrative funktioner, herunder: Økonomi HR, personale og løn It-drift og -udvikling Bygningsdrift og -service Kommunikation/markedsføring Sekretariat Lokaleplanlægning/-booking Kantinedrift Funktioner uden for scope Al uddannelsesaktivitet Studieadministration (med mindre specifikt nævnt) Forskning og udvikling Internationalt kontor Kvalitetssikring Biblioteksdrift CFU For så vidt angår bygningsmassen, er det fulde omfang af professions- og ingeniørhøjskolernes bygningsmasse omfattet af analysen, dog bortset fra bygninger/areal relateret til CFU. Dette skal således bemærkes, at analysen af bygningsmassen ikke begrænser sig til administration, men derimod også betragter lokaler anvendt til undervisning mv. Der har tidligere været foretaget eksterne analyser involverende professionshøjskolerne, f.eks. Ambitiøs it-anvendelse, hvis hovedfokus var it-understøttelse af studieadministrationen på en lang række danske uddannelsesinstitutioner. På tilsvarende vis pågår der i skrivende stund en analyse af Undervisningsministeriets koncern-it (UNI-C), som må forventes at påvirke bl.a. professionshøjsko- 2 F.eks. er Lokaleplanlægning/-booking i langt de fleste tilfælde placeret decentral rent organisatorisk, men qua den administrative karakter og sammenhængen med analysen af bygningsmassen, falder denne funktion inden for scope. 2

11 lerne. I forhold til disse analyser er nærværende analyse begrænset til at betragte henholdsvis administration som defineret i Figur 1 (dvs. i hovedsagen ikke studieadministration) og it som overordnet løftestang (dvs. ikke tekniske og detaljerede kravspecifikationer). Der er BCG bekendt ikke i nyere tid foretaget egentlige budgetanalyser af professions- og ingeniørhøjskolernes kerneforretning, dvs. uddannelsesforretningen. BCG har imidlertid i forbindelse med nærværende analyse noteret sig, at kerneforretningen udgør omtrent 70 % af de samlede omkostninger i institutionerne. Derudover har BCG igennem interviews og besøg på institutionerne konstateret, at de metoder, værktøjer og rammebetingelser, som institutionerne har til rådighed til at foretage en kvalitativt hensigtsmæssig og omkostningseffektiv planlægning af undervisningen, ofte ikke er til stede. BCG vil derfor anbefale, at dette område underkastes yderligere analyse med henblik på at afdække muligheder for kvalitative løft og en mere omkostningseffektiv planlægning og gennemførelse af selve uddannelserne, herunder en mere optimal udnyttelse af samtlige ressourcer. Nærværende analyse har igennem analyseforløbet været forankret i en tværministeriel Styregruppe med deltagelse af Finansministeriet (formand) og Undervisningsministeriet. Styregruppen er løbende blevet præsenteret for status på analysens fremdrift såvel som de foreløbige resultater, ligesom BCG har afklaret principielle og metodiske overvejelser med Styregruppen. I tillæg til Styregruppen har en Referencegruppe med repræsentanter fra professions- og ingeniørhøjskolerne (herunder både rektorer og ressourcedirektører samt en repræsentant fra Professionshøjskolernes Rektorkollegium) været nedsat. Referencegruppen er blevet præsenteret for udvalgte analyseresultater samt anvendt som sparringspartner for Styregruppen og BCG. Slutteligt har BCG desuden løbende haft kontakt til og sparret med udvalgte ressourcedirektører samt andre relevante personer i de enkelte institutioner (se mere herom i Afsnit 3). 3

12 2 SAMMENFATNING I nærværende analyse af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og støttefunktioner opstiller BCG syv løftestænger til realisering af effektiviseringspotentialer fordelt på tre effektiviseringsområder. De syv løftestængerne kan så at sige bruges som byggesten og sammensættes efter ønske 3, men for at anskueliggøre de bagvedliggende strategiske overvejelser har BCG endvidere sammensat løftestængerne til tre overordnede scenarier, hvor hvert scenario så at sige indebærer en gradbøjning af effektiviseringstilgangen og dermed medfører en specifik institutionel virkelighed. Figur 2 nedenfor viser de syv løftestænger (benævnt 1-7) og de tre scenarier (benævnt A-C). Figur 2: Løftestænger og scenarier Løftestænger (1-7) og scenarier (A-C) A Optimering inden for nuværende struktur B Moderat strukturel tilpasning C Omfattende strukturel tilpasning Tilrettelæggelse af administrative opgaver 1 Procesoptimering (A) Procesoptimering (B) 2 3 Moderat strukturel tilpasning Procesoptimering (C) Omfattende strukturel tilpasning Udnyttelse af bygningsmassen og relaterede omkostninger 4 Best practice og øget transparens vha. it 5 Udvidelse af tidsrummet for undervisning Kvalitetstilpasning 6 7 Suspension af kantinedrift Reduktion af rengøringsomfang Kun løftestængerne 1-5 indgår i de tre scenarier, idet kvalitetstilpasninger i løftestang 6-7 snarere skal betragtes som mulige tilføjelser på det scenario, man måtte ønske at vælge. Det samlede potentiale for løftestængerne inden for dette effektiviseringsområde (nr. 6 og 7) andrager ca. 29 mio. kr. i 2014 og fremefter med kun begrænsede investeringer på ca. 4 mio. kr. til følge. De tre scenariers økonomiske påvirkning kan beskrives som følger: 4 Scenario A realiserer ved fuld indfasning besparelser på 82 mio. kr. årligt, hvilket svarer til ~6 % af den samlede omkostningsbase på mio. kr. (personale, tjenesteydelser, byg- 3 Dog er løftestang 1-3 gensidigt udelukkende, idet der her er tale om en gradbøjning af de samme administrationsområder. 4 BCG har overalt ved estimering af potentialer og investeringer udvist forsigtighed/konservativ tilgang i vurdering af muligheder for optimering. 4

13 ninger og forsyning) for De samlede engangsomkostninger andrager 69 mio. kr., mens NPV 5 er 180 mio. kr. (5-årig tidshorisont) hhv. 439 mio. kr. (10-årig tidshorisont) Scenario B realiserer ved fuld indfasning besparelser på 117 mio. kr. årligt, hvilket svarer til ~9 % af den samlede omkostningsbase for De samlede engangsomkostninger andrager 144 mio. kr., mens NPV er 165 mio. kr. (5-årig tidshorisont) hhv. 533 mio. kr. (10-årig tidshorisont) Scenario C realiserer ved fuld indfasning besparelser på 131 mio. kr. årligt, hvilket svarer til ~10 % af den samlede omkostningsbase for De samlede engangsomkostninger andrager 218 mio. kr., mens NPV er 103 mio. kr. (5-årig tidshorisont) hhv. 515 mio. kr. (10-årig tidshorisont) Analysen, som ligger til grund for ovennævnte løftestænger og scenarier, er: En kortlægning af dels omkostningerne til administrative funktioner og aktiviteter samt dels omkostningerne til bygningsmassen (Afsnit 4) En række sammenlignende analyser som ved at sætte ressourceforbruget i forhold til aktivitets-/outputniveauet danner grundlag for identifikation af mulige indsatsområder og løftestænger (Afsnit 5) Hovedkonklusionerne fra disse analyser er gengivet nedenfor i Afsnit 2.1 og Kortlægning af administrative funktioner og bygningsmasse For de administrative funktioner er det samlede omkostningsforbrug, der indgår i analysen, 670 mio. kr., hvoraf personaleomkostninger udgør ca. 66 %, mens Køb af tjenesteydelser (herunder reparation og vedligeholdelse) udgør ca. 34 %. I tillæg hertil kommer omkostninger til Kantine (21 mio. kr.) samt Andre omkostninger (66 mio. kr.), der imidlertid ikke indgår i fordelingen af omkostninger på aktiviteter. På funktionsniveau er Bygninger og drift omkostningsmæssigt den største enkeltstående funktion, hvorefter It, Økonomi samt Løn, personale og HR følger som værende blandt de mest omkostningstunge funktioner. Tilsammen udgør disse fire funktioner ca. 524 mio. kr. af det samlede omkostningsforbrug svarende til ca. 78 %. Ved opsplitning af hver funktion på et antal aktiviteter (f.eks. kreditorbogholderi i Økonomi og rekruttering i Løn, personale og HR) kan det konkluderes, at der er en betydelig spredning i omkostningsforbruget på forskellige aktiviteter inden for administrationen. Blandt de mest omkostningstunge aktiviteter er rengøring inden for funktionen Bygninger, regnskab og budget mv. i Økonomi samt drift indenfor It funktionen. For bygningsmassen ses et samlet omkostningsforbrug på 604 mio. kr., hvoraf faktisk og teoretisk husleje udgør ca. 85 %, mens forsyningsomkostninger udgør de resterende 15 %. Den samlede bygningsmasse fordeler sig på 96 lokationer, der tilsammen udgør et bygningsareal på bruttokvadratmeter. Anvendelsen af disse kvadratmeter fordeler sig med 83 % på undervisning, 10 % brugt på administrationen samt 7 % udlejede kvadratmeter eller tomgangskvadratemeter (til salg). 5 Diskonteringsrente på 6 % p.a. antaget for alle beregninger af NPV 5

14 En lang række af professions- og ingeniørhøjskolernes administrative processer er i dag itunderstøttet via forskellige systemer, men der er imidlertid stadig en række områder, hvor institutionerne opfatter it-understøttelsen som mangelfuld. For bestemte administrative processer (f.eks. regnskab og bogholderi samt løn) observeres der en høj grad af konsistens i typen af it-systemer anvendt på tværs af institutionerne. Andre processer derimod (f.eks. lokalebooking og indkøb) understøttes af mange forskellige systemer på tværs af professions- og ingeniørhøjskolerne. Endvidere eksisterer der en vis grad af variation i det omfang, institutionen har deres it-systemer internt versus eksternt hostet. 2.2 Sammenlignende analyser til identifikation af mulige løftestænger For omkostninger til administration betragter vi samlet set en omkostningsbase til personale og tjenesteydelser på 670 mio. kr. Fordelt på 5,1 mia. kr. i omsætning anvender institutionerne således aggregeret set kr. på administration pr. omsætningsmillion. På det aggregerede niveau ses det, at der er en vis variation institutionerne imellem, idet institutionerne dog på dette niveau placerer sig i tre grupper. De fem mest omkostningslette institutioner (PH Lillebælt, PH VIA, PH Syddanmark, PH Nordjylland og IH Århus) ligger ~5-10 % under det vægtede gennemsnit. Herefter følger PH Metropol og PH UCC som ligger ~5 % over, mens IH København og PH Sjælland ligger henholdsvis >15 % og >30 % over det vægtede gennemsnit. Vi anvender dette aggregerede niveau til potentialeberegning i Afsnit 6. På det funktionelle niveau viser vi desuden, at der er markante udsving, ligesom vi iagttager, at mønsteret fra det aggregerede niveau ikke nødvendigvis går igen på de enkelte funktionelle niveauer, og på stort set alle funktionelle niveauer er der markant spredning i omkostningsniveauet pr. omsætningsmillion. For omkostninger til bygningsmassen betragter vi samlet set en omkostningsbase til teoretisk husleje og forsyning på 604 mio. kr., jf. Afsnit 4.1. Dette omkostningsniveau skal ses i forhold til et totalt bygningsareal på kvadratmeter, hvoraf er nettokvadratmeter, som anvendes til den sammenlignende analyse. På denne baggrund viser vi, at der er en betydelig spredning i antallet af nettokvadratmeter STÅ med regelmæssig gang på institutionen. Professionshøjskolerne varierer omkring et gennemsnit på 11 nettokvadratmeter pr. STÅ med regelmæssig gang på institutionen, med betydelig spredning også midt i feltet. Eksempelvis er der fra den institution med det tredjemindste ressourceforbrug (PH Sjælland) til den institution med det fjerdemindste ressourceforbrug (PH Lillebælt) et spænd på ~20 %. De to ingeniørhøjskoler udviser betydelig forskel, idet IH København bruger 18 nettokvadratmeter pr. STÅ med regelmæssig gang, mens det tilsvarende tal for IH Århus er 14. Dette benchmark kvalificeres ved at vurdere kompleksitetsforskelle mellem institutioner, idet vi dog samlet set viser, at forskellene i kompleksitet er begrænsede. 6

15 3 METODE 3.1 Overordnet tilgang Formålet med nærværende analyse er jf. Afsnit 1 ovenfor at opstille forslag til en mere effektiv tilrettelæggelse af professions- og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og administrative støttefunktioner. Ud over de emnemæssige afgrænsninger, der følger af analysens kommissorium, er analysen tillige underlagt en række rammebetingelser, der alle påvirker valget af metodisk tilgang: Datakvalitet og -tilgængelighed: Analysen bygger i høj grad på data kvantitative såvel som kvalitative indsamlet hos de enkelte professions- og ingeniørhøjskoler. Kvaliteten og tilgængeligheden af disse data har vist sig at variere på tværs af de enkelte institutioner, hvilket sætter naturlige grænser for, hvilke konklusioner der kan drages på denne baggrund. Data er imidlertid i størst muligt omfang løbende drøftet og justeret med de relevante institutioner, ligesom en betydelig del af dataarbejdet har fokuseret på at øge sammenligneligheden. Analysen er således gennemført på basis af eksisterende data samt estimater, hvor det har været nødvendigt at supplere med yderligere informationer. Afgrænset tidsramme: Analysen gennemføres inden for en foruddefineret tidsramme, hvilket medfører, at det forventede udbytte af enhver analyseaktivitet kontinuerligt må vurderes i forhold til det forventede tidsforbrug. Der må således på visse områder vælges en mere pragmatisk tilgang, så længe dette ikke i væsentlig grad går ud over validiteten af de indsamlede data, og så længe de pågældende analyseresultater vurderes i dette lys. Ressourcerestriktioner: Givet den store mængde indsamlede data og den varierende kvalitet/tilgængelighed heraf har analysen trukket betydelige ressourcer hos de enkelte professions- og ingeniørhøjskoler. Institutionerne har i denne forbindelse været samarbejdsvillige, men det bør bemærkes, at kombinationen af det betydelige ressourcetræk hos institutionerne og den afgrænsede tidsramme til tider har ført til, at ikke al ønskeligt data har kunnet fremskaffes i tilfredsstillende kvalitet inden for den relevante tidshorisont. Set i lyset af ovenstående er det BCG s vurdering, at nærværende analyse er gennemført på en måde, hvorpå rammebetingelsernes restriktioner bedst muligt er afvejet med behovet for at opnå et fyldestgørende billede. Analysen skal således ses som et kvalificeret oplæg til beslutningsgrundlag, hvor de opstillede løftestænger og scenarier baserer sig på kvantitative og kvalitative data, relevant analyse samt BCG s erfaringer fra lignende analyser. BCG har ved flere lejligheder benyttet en tilsvarende metodisk tilgang under tilsvarende rammebetingelser med gode erfaringer. Samlet set er det således BCG s vurdering, at analysen tilvejebringer et relevant, dækkende og velafbalanceret billede af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner. Nærværende analyse er en omkostningsanalyse af de ni professions- og ingeniørhøjskoler som en samlet sektor. Vi analyserer således de administrative funktioner på sektorniveau, idet vi optegner omkostningsprofilen for disse funktioner på tværs af institutionerne. Analysen afgrænser sig til at se på ét led i værdikæden, nemlig administration samt bygningsudnyttelse. Således ligger en analyse af administrationens sammenhæng med undervisning som kerneforretning uden for analysens 7

16 scope. Undervejs identificerer vi en række karaktertræk, som sommetider angår enkelte institutioner, men overalt er formålet at identificere det økonomiske potentiale for en række effektiviseringsinitiativer på sektorniveau, altså for institutionerne som helhed. Det er BCG s vurdering, at nærværende analyse på dette sektorniveau tilvejebringer et afbalanceret billede af både problemstillinger, mulige effektiviseringsinitiativer samt disses økonomiske potentiale. BCG har i udarbejdelsen af nærværende analyse anvendt en række kilder. Som indledningsvis nævnt stammer hovedparten af det indsamlede data fra professions- og ingeniørhøjskolerne selv (dels nedskrevet materiale, dels interviews/opfølgende samtaler), da der i sagens natur er tale om institutionsspecifikke oplysninger. Der har her været tale om såvel allerede eksisterende data (f.eks. regnskaber, organisatorisk opbygning, campus-strategier, mv.) som data/opstillinger tilvejebragt på BCG s foranledning specifikt med analysen for øje (f.eks. overblik over igangværende organisatoriske projekter, vurdering af bygningsmassens egnethed, detaljeret driverdata, mv.). I tillæg hertil har BCG desuden gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse til kortlægning af de administrative ressourcetræk blandt institutionernes medarbejdere. Som supplement til data indhentet fra professions- og ingeniørhøjskolerne har BCG desuden indhentet data fra Undervisningsministeriet (f.eks. STÅ-opgørelser) samt anden offentlig tilgængelig information (f.eks. tidligere analyser til brug for ekstern benchmarking). Derudover er enkelte interviews med eksterne parter gennemført (f.eks. leverandører og brugere af relevante it-systemer). Slutteligt har BCG benyttet sig af egne eksperter og erfaringer fra lignende projekter. For på bedst mulig vis at understøtte analysens formål er denne groft sagt blevet udført i tre faser, hvilket tillige er afspejlet i rapportens kapitelstruktur: Kortlægning og dataindsamling (Afsnit 3.2) Sammenlignende analyser til identifikation af mulige løftestænger (Afsnit 3.3) Identifikation af løftestænger til effektivisering samt scenarier herfor (Afsnit 3.4) De metodiske overvejelser i hver af disse faser vil blive omtalt i de efterfølgende afsnit. 3.2 Kortlægning af administrative funktioner og bygningsmasse Det overordnede formål med kortlægningsfasen har været at tilvejebringe et relevant, fyldestgørende og sammenligneligt datagrundlag, der kan fungere som input til de sammenlignende analyser samt til identifikation af løftestænger. Fokus har således været på at sammenstille og strukturere data med øget sammenlignelighed for øje. Professions- og ingeniørhøjskolerne har i denne forbindelse været den altoverskyggende informationskilde, men derudover er visse data indhentet fra Undervisningsministeriet. Data fra professions- og ingeniørhøjskolerne er indledningsvist blevet indhentet via en detaljeret dataforespørgsel, hvor de ønskede data var specificeret nærmere. Denne dataindsamling er primært foregået ved institutionernes besvarelse af BCG s spørgsmål til konkret data eller mulig datasammenstillinger. Udvalgte ressourcedirektører fra institutionerne har forud for distributionen haft 8

5.2 Bygningsmasse og anvendelse

5.2 Bygningsmasse og anvendelse der ikke varierer væsentligt med aktivitetsniveauet. Tillige skal det bemærkes, at størrelsen af Sekretariatsfunktionen sædvanligvis i høj grad vil være udtryk for ledelsens prioritering. Aktiviteterne

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September 28 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAGGRUND 3 2 MATERIALE

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Version 3.0-6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Markedsanalyse

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner.

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Kommunernes administrative produktivitet En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Administrationsanalyse af udgifts- og personaleforbrug samt produktivitet og ledersammensætning

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere