Årsberetning 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007/2008"

Transkript

1 Årsberetning 2007/2008

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater Beboerne skaber tryghed De fysiske helhedsplaner De nye fællesskaber i driften Udgiver: BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen Malervangen Glostrup Beretning: 2. årgang Juni 2008 Ansvarshavende redaktør: Danny Andersen Oplag: Produktion: Rosenberg Bogtryk Foto: BO-VEST & Billedbutikken Layout: Helene Obel Forsidefoto: Afdeling T 13, Silergården Vi er på rette spor BO-VEST trådte formelt set først i kraft den 1. januar Alligevel er denne beretning den anden i BO-VESTs korte historie. Det skyldes, at vi i bestyrelsen besluttede at udgive den første beretning til repræsentantskabet i juni Vi ville gerne berette om det lange forløb, som var gået forud for etableringen af boligsamarbejdet. Her efter næsten 1½ års virke, er det tid til at se tilbage på det, vi har opnået, og de udfordringer, som venter forude. Hvordan kursen skal sættes for at realisere visionen om BO-VEST. I den første beretning 2007 beskrev vi målet således: Beboerdemokraterne i AB, VA og TMG har fastlagt målet en robust organisation, der leverer kvalitetsløsninger, og som samtidig arbejder fleksibelt, effektivt og slagkraftigt. Bestyrelsen og direktionen skal skabe en effektiv, attraktiv og konkurrencedygtig organisation til gavn for beboere og ansatte. Kortere og mere præcist kan det ikke siges. Udvikling = udfordringer Vi synes selv, vi er på rette vej, selv om der har været store udfordringer undervejs, og sikkert vil komme flere til. Det har været en stor udfordring for de tre forskellige kulturer, det være sig både ansatte og beboerdemokrater, at finde sammen i et nyt fællesskab. Traditioner og vaner skal vige for nye retningslinjer og procedurer, som alle kan blive enige om. Det koster ressourcer og skal ske sideløbende med løsningen af de daglige opgaver. Det har betydet, at ikke alle opgaver er blevet løst lige tilfredsstillende, og at der er begået fejl. Men det er vigtigt at erkende, at så stor en sammenlægning ikke kan ske, uden at der begås fejl og opstår misforståelser. Det væsentligste i denne sammenhæng er derfor at lære af fejlene og komme videre i den retning, som er målet med BO-VEST. Ligheder og forskelle I bestyrelsen har vi skullet vænne os til, at tingene bliver gjort på en anden måde. Det er bl.a. kommet til udtryk i debatten om administrationsbidragets sammensætning, hvor vi har haft forskellige ordninger. 2

3 beretning Men gennem afholdelse af flere bestyrelsesmøder og fyraftensmøder med alle beboervalgte er forskellene blevet debatteret i åbenhed, således at vi kan fremlægge et forslag i enighed for repræsentantskabet. BO-VEST s bestyrelse Også på miljøområdet har det vist sig, at de tre boligorganisationer har forskellige erfaringer og ikke mindst ambitioner. Det stiller krav til bestyrelsen om at vise respekt for de tre organisationers forskellighed og ikke mindst at give plads til individuelle løsninger. Det er vi sikre på, vi kan, for vi har flere lighedspunkter end forskelle. En af de vigtigste ligheder er mange års socialt og beboerdemokratisk engagement og boligpolitisk arbejde, som vi beskriver det nærmere i beretningen. Det får vi brug for i de kommende år, hvor BO-VEST som den øvrige boligsektor står over for de måske største udfordringer nogensinde. Forrest fra venstre: Næstformand Dorthe Larsen (TMG), Formand Vinie Hansen (VA) & Næstformand Karl Neumann (AB). I midten: Bestyrelsesmedlemmerne Per Larsen (VA), Allan Nielsen (TMG) & Lars Bremer (AB). Bagerst: Direktør Danny Andersen, medarbejderrepræsentant for administrationen Thomas Green-Andersen & observatør for ejendomsfunktionærerne Henrik Pedersen. På vegne af bestyrelsen i BO-VEST Vinie Hansen 3

4 Beboerdemokrati Beboerdemokrati et grundprincip I BO-VEST er beboerdemokrati ikke blot et ord, der støves af ved festlige lejligheder. Beboerdemokratiet er i de tre boligorganisationer i BO-VEST et grundprincip, som vi til stadighed forsøger at videreudvikle. Det sker ved, at vi i videst muligt omfang søger at inddrage vores cirka 300 beboertillidsfolk i alle relevante beslutninger på alle niveauer fra afdelinger og nævn til boligorganisation og den fælles administration. På samme måde har vi sikret en aktiv medvirken i det overordnede boligpolitiske liv ved at stille arbejdskraft til rådighed for Boligselskabernes Landsforening (BL). En indsats, der også er med til at sikre os indflydelse på den førte boligpolitik i BL. Her er vi repræsenteret med Vinie Hansen på posten som landsnæstformand og Allan Nielsen og Per Larsen som hhv. formand og næstformand i BL s kreds 9. Derudover sidder Dorthe Larsen, Else Wienholtz og Danny Andersen i BL s repræsentantskab. Aktive bestyrelser I perioden har de beboervalgte medlemmer af BO-VEST s bestyrelse været samlet til 12 bestyrelsesmøder, hvor der er truffet økonomiske og politiske beslutninger. Flere beslutninger har forud været behandlet i de enkelte organisationer i det omfang, det har været relevant. I samme ånd har BO-VESTs repræsentantskab og øvrige boligtillidsfolk været inddraget i overordnede beslutningsprocesser og temadebatter i form af fyraftensmøder, konferencer og kurser. Vision og mission Den 5. april var således 24 organisationsbestyrelsesmedlemmer fra AB, TMG og VA samt ledergruppen samlet til den årlige bestyrelseskonference i BO-VEST. Temaet var bl.a. BO-VESTs vision, hvor der blev redegjort for, hvorfor det er så vigtigt at have en fælles vision en fælles ambition med arbejdet i BO-VEST. Bestyrelsesmedlemmerne gav deres bud på, hvilke områder det er vigtigt at have med i BO-VESTs vision. Ambitionerne var store og ønskerne spændte fra udvikling af beboerdemokratiet over ønsket 4

5 repræsentantskabsmø- det i juni nedsættes et egentligt på tværs af organisationer om at være en attraktiv arbejds plads, til det kommunale samarbejde, miljøarbejdet og gennemslagskraften i BL. tages nu med i det videre arbejde og på Materialet fra bestyrelseskonferencen målsætningsudvalg. Medarbejderne i BO-VEST har samtidig på deres side indledt et udvalgsarbejde, der i samspil med beboerdemo-kraterne skal arbejde med at formulere visionerne for BO- VEST. Information For at styrke den beboerdemokratiske kontakt mellem alle boligtillidsfolk og administrationen har direktionen gennemført en besøgsrunde til afdelingsbestyrelser og nævn. Som et yderligere beboerdemokratisk indslag har BO-VEST udviklet et månedligt nyhedsbrev, der via mail sendes til alle tillidsfolk, der har internetadgang, som kan videreformidles til beboere, i den udstrækning, som afdelinger og nævn finder det relevant. Mødeaktiviteter Beboerdemokraterne har i BO-VEST-regi ud over bestyrelsens faste mødevirksomhed i perioden afholdt følgende aktiviteter: 25. juni Repræsentantskabsmøde 5. april Konference for medlemmer af organisationsbestyrelser 12. marts Budgetkursus for beboerdemokrater 15. november 2007 & 25. februar Fyraftensmøder om administrationsbidraget 22. sept Konference for boligtillidsfolk 5

6 år med BO-VEST Det første år i BO-VESTs historie har været udfordrende. Nu behøver udfordringer jo 1heldigvis ikke være af det dårlige, og BO-VEST har da også overvejende mødt de positive og udviklende af slagsen. Den væsentligste udfordring har naturligvis været at etablere selve organisationen og sikre medarbejdernes forståelse for og identifikation med det nye fællesskab i BO-VEST. De fysiske ændringer af rammerne for det daglige arbejde har i sagens natur været størst blandt ansatte i administrationen, idet alle medarbejdere flyttede fra de tidligere administrationskontorer til de nye lokaler på Malervangen i Glostrup. Driftsmedarbejdere har ikke haft helt samme oplevelse af at blive en del af en ny organisation. Direktionen og flere andre medarbejdere tog derfor rundt og hilste på alle driftsansatte, der også ad flere omgange er blevet inviteret til arrangementer på Malervangen. Det har dog også været forbundet med udfordringer at få netop Malervangen til at fungere. De fysiske rammer skulle på plads, og der var en del frustration blandt medarbejderne i administrationen over ikke at kunne udføre det daglige arbejde. Alt det praktiske er nu stort set i orden. Medarbejderne i centrum En robust og effektiv arbejdsplads er dog ikke kun forbundet med gode borde, stole, telefoner, computere osv. Fællesskab og kultur bidrager også til medarbejdernes trivsel. Derfor havde ledelsen i foråret 2007 særligt fokus på at få dialogen mellem ledelse og medarbejdere til at fungere bedst muligt og sikre god, åben og gensidig kommunikation. Der blev afholdt personalemøder hver anden uge i den første tid og senere hver måned. Der er også dannet en personaleforening og en kunstforening. Begge dele bidrager til at styrke fællesskabet i organisationen. I løbet af foråret blev Virksomhedsnævnet etableret, og en personalepolitik blev formuleret. Fokus i sommeren 2007 lå på at udarbejde en handlings- og strategiplan for BO-VEST. I handlingsplanen giver den politiske og den administrative ledelse sit bud på, hvordan BO-VEST på en række områder forbedrer, effektiviserer og udvikler organisationen til gavn for beboere og ansatte. I september afholdt BO-VEST en medarbejderdag i Kongsholmcentret i Albertslund. En teatergruppe hjalp medarbejderne med at sætte fokus på dagligdagen i BO-VEST, ryste folk sammen og give alle en sjov og positiv fælles oplevelse. Projekter i 2007 Formelle fora som VN Indgåelse af overenskomster Personalepolitik Medarbejderudviklingssamtaler Hjemmeside Driftssamarbejder 6

7 Produkter og ydelser Et af de væsentligste områder i handlingsplanen er sammensætningen af BO-VESTs ydelsespakke, dvs. spørgsmålet om, hvilke produkter og ydelser, der skal omfattes af de 3 boligorganisationers administrationsbidrag. De tre boligorganisationer gik ind i BO-VEST med forskellige administrationsbidrag. Vi arbejder derfor på at udvikle en model for et fælles bidrag. Et afgørende skridt i det videre arbejde er derfor, at BO-VEST inden for en tre-årig periode skal definere, hvad et basisadministrationsbidrag skal indeholde, samt hvilke ydelser det derudover vil være muligt at få adgang til, og hvad disse ydelser skal koste. Dette arbejde er påbegyndt med fyraftensmøder i efteråret Den daglige ledelse i BO-VEST varetages fra venstre af Vicedirektør Teit Svanholm, Kommunikations- og udviklingschef Annesophie Hansen, Administrende direktør Danny Andersen og Byggechef Jesper Rasmussen. Uro i nogle afdelinger Ind i mellem er vi ikke selv herre over, hvor fokus skal være. Efteråret 2007 krævede en ekstra indsats i Askerød, der desværre gentagne gange blev ramt af ubehagelige episoder. Situationen nødvendiggjorde et tæt og øget samarbejde med Greve Kommune, politiet og blandt andre psykologer og Offerrådgivningen, så der var hjælp til de berørte beboere. Desværre måtte vi konstatere, at medierne også fik øje på problemerne. Chefgruppen i BO-VEST udgøres af ledergruppen og afdelingslederne i administrationen fra venstre Vicedirektør Teit Svanholm, Kommunikations- og udviklingschef Annesophie Hansen, Administrende direktør Danny Andersen og Byggechef Jesper Rasmussen, Driftsområdechef for Brøndby, Greve og Ishøj Gert Pedersen, Driftsområdechef for Albertslund Leif Hennings, Regnskabschef Dorthe Toft Hannani og Udlejningschef Lene Rixen. Fortsættes næste side... 7

8 1år med BO-VEST (fortsat) Det positive ved situationen er, at beboerne står sammen og fortsat er glade for at bo i Askerød. Vi forventer derfor i samarbejde med beboerne at løse de problemer, der er i bebyggelsen, og sikre en positiv udvikling i Askerød i de kommende år. Håndfaste fordele I det første år har vi i BO-VEST hjemtaget en række stordriftsfordele inden for forskellige områder. Eksempelvis har vi fået markant bedre kontrakter på revision. Vi forventer tilsvarende at opnå besparelser på den indgåede kontrakt om fælles el-indkøb. Langt de fleste virksomheder har de seneste år oplevet, at det er blevet sværere og sværere at rekruttere dygtige og kompetente medarbejdere. Her har vi i BO-VEST oplevet, at ansøgerfeltet til ledige stillinger i dag er større og mere kompetent, end det felt vi typisk oplevede i de tidligere organisationer. Vi har ligeledes Projekter i 2008 Vision/Mission Boligsøgning på internettet Forretningsgange Intranet mulighed for at ansætte specialister såsom en jurist og andre akademikere. I BO-VEST løser vi således en række opgaver eksempelvis inden for det boligsociale arbejde, som tidligere blev løst eksternt. Dermed sparer vi konsulenthonorarer. Sidst men ikke mindst er det lykkedes at etablere en række konstruktive samarbejder mellem boligafdelinger. Samarbejder i boligafdelingerne AB Nord & VA Bæk- og Fosgården (driftssamarbejde) VA Kanalens Kvarter & AB Etagehusene (driftssamarbejde) VA Toften, AB Vest & VA 6 Vest (fælles afdelingsleder) AB Syd & VA 4 Nord (fælles afdelingsleder) Vi forventer, at de større driftsenheder vil give boligafdelingerne en bedre og mere solid drift, men også besparelser. 8

9 godt igang I 2008 fortsættes en række opgaver, ligesom nye sættes i værk. Arbejdet med BO-VESTs produkter, ydelser og administrationsbidrag fortsættes, mens direktionen som noget nyt i foråret 2008 foretager en tilfredshedsundersøgelse blandt beboerdemokraterne i alle boligafdelinger. Konkret har direktionen været på besøg hos de forskellige nævn og afdelingsbestyrelser. Her er der blevet talt om de ting, der er gået godt i 2007, men også om de ting, som skal blive bedre i Besøgene og de mange tilbagemeldinger har således givet direktionen mulighed for at agere på netop de ting, som er vigtige for beboerdemokratiet. Et udvalg er nedsat og skal give input til BO-VESTs vision og mission, mens et Målsætningsudvalg nedsættes på repræsentantskabsmødet i juni Endelig venter en beskrivelse af forretningsgange, hvor formålet fortsat er at sikre en ensartet, effektiv og kvalitetsbestemt servicering af beboere og samarbejdspartnere. Ambitionen for 2008 er således at forankre og udvikle den nye organisation og i samarbejde med bestyrelse, beboerdemokrati og medarbejdere at formulere visionerne for det fremtidige arbejde. 9

10 Økonomi Ved dannelsen af BO-VEST blev aftalt, at de tre organisationer frem til 2010 skulle levere deres administrationsbidrag på niveau til fællesskabet i BO-VEST. En af de helt grundlæggende forudsætninger for etableringen af BO-VEST var således den økonomiske ramme i de tre organisationers administrationsbidrag i år Administrationsbidraget skulle alene reguleres for pris- og lønstigninger. Fastholdelsen af administrationsbidraget har reelt betydet, at BO- VEST i perioden ikke kan udvide aktiviteterne på et område uden at indsnævre eller spare på et andet område. Udfordringen har således været at få organiseringen af BO-VEST til at falde på plads med de nødvendige investeringer, men inden for den givne økonomi Væsentlige investeringer Langt den største investering har været i en ny fælles IT-platform med integration af data fra de respektive organisationers forskellige edb-systemer. De tre organisationer arbejdede på to forskellige edb-platforme, idet AB anvendte boligsystemet fra EG- BOLIG, mens VA og TMG begge anvendte UNIK bolig, men dog i væsentlig forskellige versioner. BO-VEST har således været nødsaget til at investere i en ny fælles platform med UNIK BOLIG 4. Lønområdet er der også investeret i. De tre organisationer anvendte forskellige lønsystemer, som ikke blot var forskellige, men også utidssvarende og ikke gearede til at løfte den langt større opgave med håndteringen af BO-VEST. Derfor var det nødvendigt at investere i et nyt og større system. Her faldt valget på EPOS. Lønnen for maj 2008 var den første, som blev kørt med det nye fælles system. Regnskaber og budgetter En af de helt centrale driftsopgaver i økonomiafdelingen er udarbejdelse af regnskaber og budgetter. Her var udfordringen, at regnskabsårene i de tre organisationer var forskudte. Der blev således udarbejdet regnskaber for VA og TMG samt budgetter for AB i foråret og omvendt i efteråret. Dette viste sig dog at være uhensigtsmæssigt, da medarbejderne konstant skulle omstille sig. Det er langt lettere at lave alle budgetterne på èt tidspunkt af året og alle regnskaberne på et andet. Derfor har AB s bestyrelse besluttet at indstille til repræsentantskabsmødet i maj 2008, at regnskabsåret flyttes, så det følger VA og TMG. I BO-VEST bliver regnskaberne udarbejdet i en speciel regnskabsskabelon, der, når bogføringen er på plads, automatisk danner regnskabet inklusive kommentarer. Dette medfører tidsbesparelse og minimerer fejlmulighederne, men har også betydet, at der skal indføres en række nye forretningsgange, som vi fortsat arbejder på at få helt på plads. Sidst men ikke mindst er alle tre boligorganisationer overgået til at bruge samme revisionsfirma. En stor revisionskontrakt frem for tre små har afspejlet sig i en markant lavere pris. At der kun entreres 10

11 med ét firma; KPMG, har også lettet samarbejdet mellem revision og økonomimedarbejdere. BO-VESTs regnskab for er administrationsselskabets første regnskabsår. Derfor må årets resultat på kr siges at være acceptabelt. Især når årets resultat er præget af sammenlægningsomkostninger, såsom udgifter til etablering af BO-VEST og flytteomkostninger. Årets resultat afviger positivt med 11,38% i forhold til det budgettede overskud på kr Årets resultat anvendes til konsolidering af BO-VESTs arbejdskapital. Hovedtallene i regnskabet for BO- VEST er følgende: De samlede bruttoadministrationsudgifter var på mod budgetteret kr , det giver en positiv afvigelse på 2,92%. De samlede ordinære udgifter var kr , og der er ekstra ordinære udgifter for kr I alt giver det samlede udgifter på kr for De samlede ordinære indtægter var på kr mod budgetteret kr , hvilket giver en positiv afvigelse på 3,44%. Heraf udgjorde administrationsbidraget kr incl. bidrag for administration af sideaktivitet. De lovmæssige gebyrer var på kr , tillægsydelser var på kr og renteindtægter var på kr , mens byggesagshonorarer var på kr Der var i 2007 ekstraordinære indtægter på kr , så de samlede indtægter er på kr Egenkapitalen er ultimo på kr , heraf udgør kr indskud fra andelshaverne. Egenkapitalen er positivt påvirket af overførslen af årets overskud. Egenkapitalens forrentning udgør 2,16%. De kommende år Styrkelsen af BO-VEST er i fuld gang. Det vil i de kommende år blive nødvendigt at foretage yderlige investeringer i IT løsninger, og konsolidering af forretningsgange. Der er i BO-VEST konstant fokus på den økonomiske udvikling i kraft af en stram styring af indtægter og udgifter. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at BO-VEST er rustet til at klare udfordringerne fremover som aktør i den almene branche. 11

12 De nye boligsociale Landsbyggefonden etablerede i 2006 en omfattende udbygning af de boligsociale støtteordninger med puljer på 400 mio. kroner om året frem til Tidligere anvendte boligorganisationerne eksterne konsulenter til at ansøge sådanne puljer, men i BO-VEST har vi ressourcerne til selv at udarbejde ansøgningerne. Dermed reducerer vi udgiften til udarbejdelse væsentligt, ligesom vi sikrer lokal forankring og opbygning af viden i forbindelse med udvikling af projekterne. I 2007 ansøgte vi således om - og fik støtte til - en række projekter, der i Albertslund omfattede Nord, Kanalens Kvarter og Blokland, i Brøndby de 9 i Brøndby Strand, og i Greve Askerød. Perspektivet Med Landsbyggefondens nye støttepuljer er der skabt grobund for at give den sociale og etniske integration et betydeligt løft. Det er BO-VESTs ambition at være i front i denne proces. Indtil nu har afdelinger med tilknytning til BO-VEST over en flerårig periode i kraft af støtten fra Landsbyggefonden etableret projekter med en samlet budgetramme på over 100 mio. kr. foto Tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden i 2008 VA s afdeling 1, Toften, får 42 kr. pr. m 2, og VA s afdeling 4 Række og AB s afdeling Syd får 220 kr. pr. m 2. Tilskuddene ydes fuldt ud i 4 år, hvorefter de aftrappes over en årrække. I tilknytning til Albertslund Boligsociale Center (ABC) får et fælles boligsocialt projekt i Albertslund Syd mellem AB s afdeling Syd og VA afdelingerne 4 Nord, 4 Syd og 4 Række støtte. Beboerrådgivningsordningerne i Brøndby Strand, Askerød, Albertslund Nord og Kanalens Kvarter kan fortsætte med støtte fra Landsbyggefonden Den samlede huslejestøtte udgør knap 50 mio. kr. i 4 år, hvortil kommer støtten i aftrapningsperioden. I støtten er der indregnet et egetbidrag på 25 %, der dog kan bortfalde, hvis boligorganisationerne ikke råder over de fornødne midler. De nye boligsociale projekter vil sammen med beboerrådgivningsordningerne over en årrække modtage støtte til en budgetramme på 18. mio. kr., hvoraf 25 % vil være lokal medfinansiering. 12

13 områdesekretariater Brøndby Strand De 9 Det mangeårige samarbejde mellem de 9 boligafdelinger i Brøndby Strand koordinerer de nye boligsociale aktiviteter i tilknytning til den boligsociale helhedsplan Herfra og Videre. Der er oprettet et Netværkskontor, der er bemandet med en sekretariatsleder, en kommunikationsmedarbejder samt en beboerrådgiver. Herfra og Videre har for perioden en samlet budgetramme på 25 mio. kr. Målsætninger og de konkrete opgaver Visionen er at fastholde og styrke udviklingen af Brøndby Strand som et område, der socialt og kulturelt har stor rummelighed, tryghed og trivsel. Børn og unge skal have gode rammer for en tryg og god opvækst, hvor alle får mulighed Målsætninger og de konkrete opgaver Visionen i helhedsplanen er at udvikle attraktive boligområder med trygge, stærke og velinfor uddannelse, arbejde og aktiv fritid. Det sker bl.a. gennem fritidsmuligheder for børn og unge, der ellers ikke benytter de kommunale tilbud. Der er en alternativ beskæftigelsesindsats for de årige, der har andre problemer end ledighed. Der arbejdes med rollemodeller samt alternative aktører og metoder. En stor del af den voksne befolkning i Brøndby Strand er uden for arbejdsmarkedet. Derfor gennemføres projekter, der kan give dem succesoplevelser og give den enkelte en tro på sig selv. En række initiativer tjener til at give Brøndby Strand et bedre image, hvor det er vigtigt, at beboerne selv bliver gode ambassadører for området. Albertslund Boligsociale Center (ABC) Albertslund Boligsociale Center (ABC) arbejder over en 5-årig periode med boligsociale projekter inden for en budgetramme på ca. 20 mio. kr. I arbejdssekretariatet deltager repræsentanter fra nævn og afdelingsbestyrelser, BO-VEST og Albertslund Kommune. Politiet deltager som observatør. I Områdesekretariatet er der ansat et team af medarbejdere, der består af sekretariatslederen, en projektmedarbejder og to jobkonsulenter. Hertil kommer en videreførelse af beboerrådgiverordningen med to aktivitetskoordinatorer for Kanalens Kvarter og Nord. formerede beboere, samt en dynamisk integration af bydelene. ABC-teamet arbejder inden for kerneområderne Kultur & Velvære, Beskæftigelse, Børn & Unge samt Information & Image. Konkret omfatter arbejdet folkesundhed, uddannelse og beskæftigelse, men også netværksdannelse, kriminalprævention, events, branding og forskønnelse af områderne. Beskæftigelsesindsatsen vil være et generelt tilbud til beboerne i de tre områder også med fokus på fritidsjobs. På børn og ungeområdet arbejder ABC på at udvikle samarbejdet mellem politi, kommune, klubber, boligområder og boligorganisation, både med henblik på forebyggelsen og på konflikthåndteringen, når de unge skaber uro og utryghed i gadebilledet. Fortsættes næste side... 13

14 De nye boligsociale områdesekretariater (fortsat) Greve Nord Projektet Greve Nord Projektet bygger på en social helhedsplan for Askerød, Gudekvartererne og Klyngen i Hundige. Projektet styres af et Partnerskab bestående af repræsentanter fra afdelingerne og boligorganisationerne, BO-VEST, Greve Kommune, Karlslunde Lokalpoliti og Hundige StorCenter. Der er dannet et samarbejdsorgan mellem de 6 afdelingsbestyrelser og nævn, der er omfattet af helhedsplanen, samt de to afdelingsbestyrelser i Gersagerparken. Områdesekretariatet består af en leder, en jobguide og en opsøgende medarbejder til beboerservice. Der bliver også ansat en opsøgende medarbejder til børn og unge. Desuden fortsætter beboerrådgiverordningen i Askerød. Der er dannet et netværk af ejendomslederne som baggrundsgruppe for projektets opsøgende medarbejder. Målsætninger og de konkrete opgaver Projektet skal medvirke til, at beboernes trivsel forbedres, hvilket fører til en forbedring af bydelens image og af boligafdelingernes konkurrencedygtighed. Målene nås gennem netværksdannelse, ressourcebaserede arbejdsmetoder samt dialog og konsekvens som redskaber. Der arbejdes inden for fire indsatsområder: Image, tryghed, børn og unge samt beskæftigelse. Der blev afholdt et stort borgermøde om tryghed d. 21. april, hvor borgmesteren, politiet og repræsentanter for boligorganisationer holdt oplæg. Fokus var dels, hvad parterne gør og har gjort for at sikre beboernes tryghed, dels hvad den enkelte beboer kan gøre for at sikre tryghed i boligområdet. Der er dannet en pressegruppe af beboerdemokrater, der skal koordinere områdets mediekontakt. Der arbejdes på at udvikle et bredt netværk bag pressegruppen, der bl.a. skal arbejde med formidling af områdets gode historier samt med almen imagebevidsthed. I jobbutikken tilbyder jobguiden frivillig rådgivning samt støtte til at skaffe beboere job eller uddannelse på ordinære vilkår. BO-VEST har efter aftale med de involverede boligorganisationer søgt Landsbyggefonden om støtte til et boligsocialt projekt for Gersagerparken. Projektet, der er en tillægsansøgning til Greve Nord projektet, har fået tilsagn om støtte. 14

15 Beboerne skaber At opholde sig ude hører ungdommen til, og de unge beboere i BO-VEST er da også generelt glade for og flittige brugere af de udearealer, som er i boligområderne. Det er naturligvis særligt vigtigt, at der er plads og faciliteter til de unge i de boligområder, hvor de udgør en stor andel af beboerne. De unge stiller ikke store krav, men har brug for eksempelvis et halvtag, hvor de kan søge ly i dårligt vejr. De har også brug for baner til boldspil gerne med lys, så de også kan mødes om aftenen. Når unge opholder sig meget ude, tryghed er de også synlige i boligområderne. Heldigvis er konflikter mellem de fra bestemte grupper af unge unge beboere og andre beboere beboere. Særligt afdelingerne bestemt ikke dagligdag i BO-VEST Albertslund Nord og Askerød heller ikke i de boligområder, har været under stærkt pres i hvor mange forskellige nationaliteter bor tæt sammen. Men de med børn og unge. Der har været udviklingen i konfliktniveauet episoder, hvor der opstår konflikter, fylder meget både i beboernes hændelserne har været alvorligere flere hændelser, og karakteren af bevidsthed og desværre også i end tidligere. enkelte lokale medier. I februar 2008 var en række byer Faldende kriminalitet og boligområder i Danmark Ungdomskriminaliteten er præget af unge menneskers ildspåsættelse og hærværk. Proble- generelt faldende i Danmark, men antallet af de merne kulminerede også i BOhårdest belastede unge VEST med ildspåsættelse på skure, falder ikke. De begår tilsyneladende mere kriminalitet i Albertslund til Silergaarden i kolonihave og biler fra Solhusene og for nogles vedkommende desværre i deres Brøndby. egne boligområder. I BO- Hvad gør BO-VEST? VEST lægger vi vægt på, at Langt de fleste sociale problemer i boligafdelingerne er det vores beboere kan føle sig trygge ved at færdes og bo naturligvis kommunernes opgave i vores bebyggelser. Derfor at løse, men BO-VEST går aktivt betragter vi uro og konflikter ind i arbejdet i det omfang, det med børn og unge som et er nødvendigt og ikke mindst alvorligt problem, som vi muligt. arbejder målrettet og konstruktivt på at løse. En række af BO-VESTs boligafdelinger oplevede i 2007 en tiltagende og stadigt strengere adfærd og chikane Fortsættes næste side... 15

16 Beboerne skaber Vi arbejder målrettet på at etablere varige samarbejdsrelationer til andre organisationer i boligområder, som er særligt udsatte. I de kommuner, hvor BO-VEST er repræsenteret har vi et tæt samarbejde med afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer, kommune, gademedarbejdere, SSP, politi og andre boligsociale aktører. Fra BO-VEST deltager Klagesagsbehandling, Kommunikation, Udvikling, Boligsociale Områdesekretariater og Drift typisk i det kommunale samarbejde om at løse de boligsociale problemer. Det er de boligsociale medarbejdere, der typisk deltager i relevante udvalg i kommunerne og foretager den løbende koordinering mellem boligorganisationer og sociale myndigheder. I de boligafdelinger, hvor der er særlige boligsociale udfordringer, tager BO-VEST en række redskaber i anvendelse afhængig af den konkrete situation. Den daglige og opfølgning Administrationen reagerer naturligvis altid, når enkelte eller grupper af beboere overtræder husordenen. Skønnes det hensigtsmæssigt indkaldes beboeren til en samtale i administrationen. I de bebyggelser, hvor grupper af eksempelvis unge beboere chikanerer andre beboere, identificerer BO-VEST de pågældende. Forældrene bliver herefter indkaldt til en bekymringssamtale, hvor administrationen redegør for situationen i bebyggelsen, og hvorledes den pågældende unge er involveret. Det gøres tydeligt, at boligorganisationen ikke tolererer, at nogle beboere skal have grund til at føle sig utrygge. Samtidig skitseres konsekvenserne, som i sit yderste led er ophævelse af lejemålet. Dette sker, når BO-VEST kan dokumentere, at den unge overtræder husordenen. I langt de fleste sager etableres en konstruktiv samtale om, hvordan de pågældende forældre kan være mere opmærksomme på deres børns adfærd. Erfaringerne viser at alene brevene med indkaldelser til bekymringssamtaler har en øjeblikkelig effekt i en periode. Heldigvis er langt de fleste beboere fornuftige og tolerante 16

17 tryghed(fortsat) med gode boliger og grønne udeområder, hvor beboerne generelt er glade for at bo og færdes. Nul tolerance-politik betyder, at vi ikke vil tolerere beboere, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. At vi ikke accepterer, at vores beboere udsættes for grov chikane, trusler eller vold. Ligesom vi heller ikke accepterer, at vores bebyggelser udsættes for groft hærværk. mennesker, ligesom langt de fleste børn og unge er søde og I samarbejde med Politiet er inden for pædagogisk rækkevidde. Men hvad angår en lille hård i disse afdelinger intensiveret. opklaringsarbejdet ved forseelser kerne af utilpassede unge, er der Kan vi dokumentere, at beboere grund til bekymring over udviklingen, og der er grund til at lægge med eller udøver vold, risikerer chikanerer andre beboere, truer en fælles koordineret strategi mellem politi, kommune og boligor- deres bolig. Det samme gælder disse beboere at blive sat ud af ganisation. beboere, som laver groft hærværk. Forældre bærer det juridiske I de tilfælde, hvor problemerne i ansvar, hvis deres børn overtræder en bebyggelse omhandler hård reglerne. Det betyder, at alle i husstanden risikerer at blive sat ud af kriminalitet, er det naturligvis ikke muligt for BO-VEST at løse problemerne. Her indføres typisk nul overtræder de pågældende regler. boligen, hvis nogen i husstanden tolerance over for beboere, der chikanerer andre beboere. Med nul tolerance-politikken understreger BO-VEST, at det har Nul tolerance konsekvenser, når enkelte beboere ødelægger bebyggelsen I Albertslund Nord og Askerød har udviklingen i konfliktniveauet for alle andre beboere. Dermed nødvendiggjort indførelse af nul forsøger vi at komme uro og tolerance i henholdsvis 2004 og utryghed til livs, så boligafdelingerne fortsat er steder, hvor alle er Begge er som udgangspunkt attraktive boligområder glade for at bo. Når nul tolerance indføres i en afdeling, kræver det naturligvis særlige ressourcer at følge op og fastholde konsekvenserne over for de beboere, som chikanerer andre. Her arbejder BO-VEST på at udvikle vores forretningsgange og redskaber til at sikre den kontinuelige konsekvens, der er nødvendig i forbindelse med nul tolerance. Beboermobilisering og konsekvente anmeldelser BO-VEST og afdelingsbestyrelserne er ligesom kommuner og politi i deres arbejde afhængige af beboernes støtte og ansvarstagen. Det er nødvendigt, at beboerne siger fra, når andre beboere optræder uhensigtsmæssigt. Den blotte tilstedeværelse af andre beboere i bebyggelsen kan lægge en dæmper på meget. Desuden er det nødvendigt at anmelde alle episoder, hvor andre beboere overtræder husordenen, til BO- VEST. Chikane og kriminalitet skal naturligvis altid anmeldes til politiet, så politiet får de nødvendige oplysninger og bliver handledygtige i de konkrete sager. 17

18 De fysiske Hovedparten af de tre boligorganisationers afdelinger er betonelementbyggerier fra det industrialiserede byggeris barndom i 1960 erne og -70 erne. Der blev bygget hurtigt og billigt. Ofte med nye og uprøvede metoder. Knaphed på energi og de miljømæssige konsekvenser var slet ikke på dagsordenen. I de fleste tilfælde blev der bygget meget velindrettede familieboliger, der på fornem vis imødekom datidens boligbehov. Udearealer var veldisponerede. Byggeriet har imidlertid mange byggetekniske svagheder, der ikke kan afhjælpes ved almindelig vedligeholdelse. Mange afdelinger har allerede igennem 1980 erne og -90 erne gennemgået omfattende renovering med økonomisk støtte fra Landsbyggefonden. I disse år er der fysiske helhedsplaner under gennemførelse eller under planlægning i 14 af de i alt 36 boligafdelinger i TMG, AB og VA. Helhedsplanerne omfatter samlede investeringer i boligafdelingerne på over 3 mia. kr. For at opnå renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden skal der udarbejdes en helhedsplan for boligafdelingen, der bygger på omfattende analyser af byggeriets tekniske tilstand samt analyser af økonomi og boligsociale forhold. Helhedsplanen skal sikre afdelingens konkurrenceevne, så den mange år frem vil være attraktiv for såvel nuboende som potentielle beboere. Ved planlægning af renoveringsindsatsen er der ud over afhjælpning af byggeskader fokus på ekstraordinær opretning af installationer, miljøforbedrende foranstaltninger i udearealer, indgangspartier m.v. I nogle afdelinger er der endvidere behov for sammenlægning eller ombygning af lejligheder med henblik på at skabe en mere hensigtsmæssig lejlighedssammensætning, der imødekommer nutidige boligbehov og kan medvirke til en balanceret beboersammensætning. Projekterne udvikles med teknisk bistand fra eksterne ingeniører og arkitekter og i tæt dialog med beboerrepræsentanter, kommune, Landsbyggefonden og BO-VESTs administration. I flere tilfælde er boligorganisationernes afdelinger en del af et samlet boligområde, hvor det er en forudsætning for støtte, at der udvikles helhedsplaner parallelt for flere afdelinger inden for en overordnet plan. Det er en helt særlig udfordring at udvikle helhedsplaner i et samarbejde på tværs af afdelinger og boligorganisationer. I udviklingen af renoveringsprojekterne prioriteres hensyn til arkitektur, holdbarhed og et lavt vedligeholdelsesbehov meget højt. Endvidere er der fokus på, at projekterne udvikles, så der i videst mulig omfang indarbejdes energi- og miljørigtige løsninger. I 2007 lykkedes det at starte udførelsen af to af de helt store renoveringer: Albertslund Nord og Etagehusene i Albertslund. Projekterne blev desværre udbudt på et tidspunkt, hvor priserne i byggeriet var meget høje, så flere licitationer måtte gå om. Nogle projekter skulle revideres og forelægges afdelingsmøder til fornyet godkendelse. Kommunalbestyrelser og Landsbyggefonden måtte herefter revurdere disse projekter og den økonomiske støtte. På de efterfølgende sider gives en status over de enkelte projekter. 18

19 helhedsplaner Albertslund Syd Albertslund Syd, kaldet Masterplan Syd, med VA og AB s i alt boliger er BO-VEST s største indsatsområde. På det årlige konsensusmøde i partnerskabet i 2008 var der tilslutning til en ny vision for indsatsen under overskriften Skal vi hæve overliggeren?. En langt mere ambitiøs målsætning omkring byudvikling, miljø og energi m.m. I Etagehusene skal der gennemføres afhjælpning af byggeskader, miljøforbedring, forbedrings- og opretningsarbejder, lejlighedssammenlægning samt etablering af ældreboliger. Arbejdet gik i gang i april 2007 med et samlet anlægsbudget på 450 mio. kr. I alt rums-boliger nedlægges. I stedet etableres nye familieboliger og ældreboliger. Beboerne i en stor del af de 180 boliger er blevet genhuset, hvilket har været en stor og vanskelig opgave for administrationen. De tekniske undersøgelser i Rækkehusene blev afsluttet i 2007, og resultaterne fremsendt til Landsbyggefonden. Ved årets slutning meddelte Landsbyggefonden, at deres foreløbige vurdering var, at der er grundlag for at gennemføre en renovering efter renoveringsstøtteordningen med en samlet investering på 1,3 mio. kr. pr. hus med en huslejestigning på ca kr. månedligt. Landsbyggefonden opfordrede samtidig til, at der arbejdes videre med forskellige forslag til forbedring af selve indretningen af boligen finansieret ved udvidet brug af råderetten, medejerskab eller lignende, der vil forudsætte anvendelse af forsøgsparagraffen i almenboligloven. I Masterplan-samarbejdet er der formuleret en målsætning om, at rækkehusene skal renoveres svarende til energiklasse II, hvilket vil reducere energiforbruget til omkring 1/3 af det nuværende. Renoveringen gennemføres i to prøvehuse i løbet af I Gårdhusene er de tekniske undersøgelser afsluttet. I efteråret 2008 vil der foreligge oplæg til helhedsplan, der kan forelægges beboermødet og danne grundlag for de videre drøftelser med Albertslund Kommune og Landsbyggefonden. Albertslund Nord I maj 2007 opnåedes endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden til gennemførelse af byggeskadearbejder m.v., omfattende ny beklædning på lette facader inkl. udskiftning af døre og vinduer og glaslukning af altaner. Endvidere udskiftes vandinstallationer. I udeområderne omlægges parkeringsarealer, hovedstier m.v. Helhedsplanen gennemføres samtidig i AB og VA s boligafdelinger, og arbejdet er planlagt afsluttet i begyndelsen af Der renoveres for en samlet anlægsudgift på ca. 380 mio. kr. Fortsættes næste side... 19

20 (fortsat) Toften I VA s ældste boligafdeling har der igennem flere år været konstateret behov for omfattende renovering. Det gælder betonbrystninger på altaner og udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt ventilation. Uden støtte ville det medføre helt urealistiske huslejestigninger. I sommeren 2007 lykkedes det at få Landsbyggefonden på besigtigelse, så afdelingens forhold kunne vurderes. Landsbyggefonden var positiv over for at støtte dele af renoveringen. På det grundlag er der nu igangsat et planlægningsarbejde med udvikling af et oplæg til helhedsplan, hvor der tillige indgår afdækning af muligheder for forbedringer for fremtidssikring af afdelingen. I marts 2008 er der opnået tilskud til huslejenedsættelse på 42 kr. pr. m 2 årligt, der skal anvendes til nye låneydelser ved gennemførelse af helhedsplanen. Solhusene Også i AB s ældste afdeling er der behov for omfattende renovering. I sommeren 2007 er opnået tilkendegivelse fra Landsbyggefonden om støtte til renovering. I oplægget til helhedsplan indgår, ud over afhjælpning af byggeskader og andre opretningsarbejder, sammenlægning af et antal 1-rums-boliger med henblik på at skabe nye boliger med øget tilgængelighed. Der forventes afklaring af projektets endelige omfang og økonomi i løbet af Gadekæret VA s afdeling Gadekæret er med i omprioriteringsrunden fra år Helhedsplanen her er fortsat under udvikling. Der er behov for omfattende renoveringsarbejder på facader, sokler og i krybekældre samt arbejder, der kan forbedre indeklimaet. Herudover skal der ske opretning og forbedring af udearealer samt sammenlægning af 40 1-rums-boliger til familieboliger. Der er konstateret alvorlige byggetekniske problemer på badeværelser, som i nogle tilfælde medfører opfugtning af vægge og risiko for problemer med skimmelvækst i boligerne. I april 2008 afsluttedes tekniske undersøgelser af problemet. Muligheden for at indarbejde renovering af badeværelser i helhedsplanen vil blive taget op med Landsbyggefonden. Askerød I VA s afdeling Askerød blev skema A godkendt i 2007 omfattende renovering af tagterrasser, badeværelser, facader og indgangspartier, renovering af institutionsbygninger samt forbedring af udearealer. Samtidig med helhedsplanen gennemføres ustøttede forbedrings- og opretningsarbejder. De samlede udgifter er budgetteret til 260 mio. kr. Den tekniske rådgivning har været i EU-udbud, og der blev valgt rådgiver i februar Hele 2008 vil gå med videreudvikling af projektet i samråd med beboerne. Herefter udbydes entreprenørarbejdet. Arbejdet forventes gennemført i perioden frem til marts

Albertslund Boligselskab. Selskabsbestyrelsens årsberetning 2007

Albertslund Boligselskab. Selskabsbestyrelsens årsberetning 2007 Albertslund Boligselskab Selskabsbestyrelsens årsberetning 2007 December 2007 Albertslund Boligselskab Selskabsbestyrelsens årsberetning 2007 Den skriftlige beretning uddybes af formand Karl Neumanns mundtlige

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Almene Boligdage 2008

Almene Boligdage 2008 Almene Boligdage 2008 Den gode historie om organisering af store komplekse renoveringsprojekter med mange interessenter MASTERPLAN SYD August 2008 ALMENE BOLIGDAGE SLIDE 1 BO-VEST Kommunikations- og udviklingschef

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST

Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel. v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST Almen drift og samfundsansvar: når løsningerne overskrider den almene matrikel v/ Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør, BO-VEST SBI-konference om de almene boliger, energisystemet og bæredygtighed i praksis,

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nyhedsbrev Februar 2011 NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Ny direktør i BO-VEST Danny Andersen har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde stillingen som direktør af helbredsmæssige årsager. I bestyrelsen

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Helhedsplaner kursus

Helhedsplaner kursus Helhedsplaner kursus 10.03.2009 Program 1 2 3 4 5 De overordnede rammer Vilkår for støtte Proces, organisering og samarbejde Økonomi Cases: Toften, Etagehusene, Silergården 1. De overordnede rammer Støttemuligheder

Læs mere

Albertslund Boligselskab

Albertslund Boligselskab B ERETNi NG 2008 i økonomiens tegn 2008 blev et år i økonomiens tegn på den positive side. Vi fik medhold i vores sag om manglende betaling af lønsumsafgift, Albertslund Boligselskabs sommerhus blev solgt,

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

FORSLAG. Handlingsprogram

FORSLAG. Handlingsprogram FORSLAG Handlingsprogram 2016-2017 HANDLINGSPROGRAM 2015-2016 1 Maj 2016: BO-VESTs handlingsprogram 2016-17 bygger på fire målsætninger: Mest mulig kvalitet for færrest mulige penge, Øget serviceniveau

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN VINIE HANSEN

NYT FRA FORMANDEN VINIE HANSEN NYT FRA FORMANDEN VINIE HANSEN BO-VEST blad Det er på repræsentantskabsmøde 2011 besluttet, at der skal udarbejdes et prøve-nummer af et BO-VEST beboerblad, og på bestyrelsesmødet den 31. august blev der

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

BO-VEST. - en sammenlægningsproces. Vinie Hansen Formand BO-VEST

BO-VEST. - en sammenlægningsproces. Vinie Hansen Formand BO-VEST BO-VEST - en sammenlægningsproces Vinie Hansen Formand BO-VEST En kort præsentation Vinie Hansen. Formand for BO-VEST og Vridsløselille Andelsboligforening. Næstformand i BL. Styregruppemedlem i sammenlægningen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Den 15. juni 2006 blev der afholdt stiftende repræsentantskabsmøde. Boligselskab (AB), Tranemosegård (TMG) og Vridsløselille Andelsboligforening (VA).

Den 15. juni 2006 blev der afholdt stiftende repræsentantskabsmøde. Boligselskab (AB), Tranemosegård (TMG) og Vridsløselille Andelsboligforening (VA). Beretning 2007 Indholdsfortegnelse: Det første år i et nyt fællesskab... 2-3 Det første år i e Et spirende fællesskab........... 4-5 BO-VEST et robust udgangspunkt....... 5-6 Vores visuelle profil..............

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken,

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, 06.12.2012 DAGSORDEN: 1: Valg af dirigenter 2: Valg af stemmeudvalg 3: Referat fra budgetbeboermødet den 12.09.2012 4: Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nedsættelse af nye udvalg i BO-VEST Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et redaktionsudvalg til at redigere det nye beboermagasin, som skal udkomme to gange om året, første

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Indhold. 2 Tre år med BO-VEST. 4 Det fælles er den røde tråd. 6 Ny lovgivning. 8 Serviceprojekter. 8 På tværs. 10 Økonomi

Indhold. 2 Tre år med BO-VEST. 4 Det fælles er den røde tråd. 6 Ny lovgivning. 8 Serviceprojekter. 8 På tværs. 10 Økonomi Årsberetning 2009 Indhold 2 Tre år med BO-VEST 4 Det fælles er den røde tråd 6 Ny lovgivning 8 Serviceprojekter 8 På tværs 10 Økonomi 11 Massivt behov for renovering 12 Helhedsplaner og renoveringsprojekter

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Torsdag den 7. april 2016 i Albertslund Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen De kommende store opgaver Albertslund Syd Gårdhuse: 1001 boliger, 1.600 mio. kr Albertslund Vest Gårdhuse:

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere