Boliger ved Slotsgade i Fredensborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger ved Slotsgade i Fredensborg"

Transkript

1 Lokalplan nr. F110 Samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Boliger ved Slotsgade i Fredensborg

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL... 6 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 8 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR FREDENSBORG KOMMUNE LOKALPLAN F110 BOLIGER VED SLOTSGADE I FREDENSBORG LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNINGER VEJE, STIER OG PARKERING TEKNISKE INSTALLATIONER BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING OG UDFORMNING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN BÆREDYGTIGHED UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN TEKNISKE INSTALLATIONER FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING OPHÆVELSE AF LOKALPLAN LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER OG DISPENSATIONER FRA LOKALPLANEN BILAG Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2: Byggefelter og byggelinier Kortbilag 3: Veje og parkering Kortbilag 4: Illustrationsplan, eksempelprojekt Redaktionelle bemærkninger Lokalplanen er udarbejdet af Fredensborg Kommune i samarbejde med bygherre. Lokalplanen er trykt i Fredensborg Kommunes trykkeri.

4 Luftfoto over området 3

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Dette hæfte indeholder Lokalplan F110 Boliger ved Slotsgade i Fredensborg, samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget var fremlagt til offentlig høring fra den 14. maj 2014 til den 25. juli 2014 og der blev afholdt borgermøde den 21. maj Lokalplanen og kommuneplantillægget blev endelig vedtaget af Fredensborg Byråd den 29. september Vedtagelsen blev annonceret den 9. oktober 2014 på Fredensborg Kommunens hjemmeside KLAGEVEJLEDNING I henhold til planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed. Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet, men klagen skal sendes til Fredensborg Kommune eller Fredensborg Kommune, Plan, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Kommunen videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kommunens bemærkninger. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen jf. planlovens 60. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens 62. 4

6 LOKALPLANOMRÅDET Afgrænsning Lokalplanområdet er beliggende i byzone og udgør 4430m2. Lokalplanområdet omfatter ejendommene Slotsgade 2A/2B (matr.nr.66a og 66b Fredensborg By, Asminderød). Se kortbilag 1. Lokalplanområdet ligger syd for Fredensborg Slot, i den nordlige ende af Slotsgade. Området afgrænses mod nord af Skipper Allé, mod øst af Slotsgade og mød syd og vest af tilstødende boligejendomme. Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af Lokalplan F30 for et område omkring Slotsgade i Fredensborg. En del af lokalplan F30 vil derfor med vedtagelsen af denne lokalplan blive ophævet. Se 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN. Bebyggelse og omgivelser Lokalplanområdet anvendes til bolig og grønt område. Den fremtidige anvendelse vil være boligområde. Der er i dag tre bygninger på ejendommene, to beboelsesbygninger og én garage. Boligbebyggelserne hhv. det fredede hovedhus Villa Gallina og baghuset, er opført i anden halvdel af 1700-tallet. Garagen er fra Ejendommene er markant placeret i bybilledet og Slotsgademiljøet. Slotsgade er med de bevaringsværdige og fredede bygninger adgangsvejen fra byen til slottet, og den understreger slotsanlæggets hovedakse. Ejendommenes store have ligger på en lavere del af grunden, nord for bygningerne, og udgør den østlige del af en lavning, som strækker sig ud til Esrum Sø. Haven er omgivet af levende hegn mod Skipper Allé og Slotsgade. Mod Slotsgade afgrænses haven endvidere af skrænten af en dæmning som Slotsgade fra gammel tid er ført hen over. 5

7 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Fredensborg Kommune besluttede i 2013 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommene Slotsgade 2A/2B (matr.nr.66a og 66b Fredensborg By, Asminderød), med henblik på at ændre anvendelsen fra bolig- og grønt område til boligområde. Baggrunden er et ønske fra ejerne om i højere grad at kunne udnytte ejendommene og fortætte bebyggelsen gennem udstykning og nybyggeri af boliger. En væsentlig del af ejendommenes haver har siden 1970 været udlagt til offentlige formål; grønt område. Med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg ændres anvendelsen til boligformål for de dele af ejendommene, der er udlagt til grønt område. Samtidig gives der mulighed for at udstykke og etablere ét nyt énfamiliehus samt ét nyt dobbelthus i stedet for det eksisterende baghus. I forbindelse med beslutningen om at igangsætte lokalplanprocessen vurderede kommunen, at etablering af ét nyt enfamiliehus og dobbelthus kan ske uden at skade det særlige kultur- og gademiljø omkring Slotsgade, forudsat at nybyggeriet opfylder en række vilkår, herunder for arkitektur/udseende, omfang/placering og trafik. Endvidere vurderede kommunen, at adgangen til grønne områder allerede er tilgodeset ved det nærliggende slotsanlæg. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, med det formål at tage højde for de arkitektoniske/ udseendemæssige og miljømæssige konsekvenser for området, herunder at bevare bydelens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter og struktur med grøn beplantning mellem bygningerne og langs veje. Arkitektur/ udseende For at sikre, at ny bebyggelse passer ind i områdets arkitektur og gademiljø indeholder lokalplanen bestemmelser om facaders og tages udformning/ taghældning. De eksisterende bygninger i lokalplanområdet er opført i henholdsvis bindingsværk og mursten. Tagene på boligerne er tegl og taget på garagen er tagpap. I forbindelse med om- eller nybygning skal der vælges materialer, der i stil og udseende passer med den eksisterende bebyggelse. Omfang/ placering I forbindelse med om-/ nybygning holdes bebyggelsesprocent for det samlede lokalplanområde væsentligt under 25 %, der gælder for det omkringliggende boligområde Lokalplanen fastlægger, at der kan opføres ét nyt enfamiliehus på maksimalt 350 etagemeter. I forbindelse med baghuset kan der om- eller nybygges til et dobbelthus, med et samlet etageareal på maksimalt 300 m2. Endvidere fastlægges, at bygningerne maksimalt må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage og en totalhøjde på 8,5 m. For énfamiliehuset fastlægges, at bebyggelsen skal opføres i niveauplan kote 28,5 m. og at bebyggelsens grundplan (fodaftryk) ikke må overstige 250 m2. Da enfamiliehuset placeres på lavere terræn (stiplet blå linie) end det eksisterende byggeri, er det kommunens vurdering, at énfamiliehuset ikke kommer til at dominere over den fredede Villa Gallina eller blikket fra Slotsgade (blå linie), se tværsnit. 6

8 Tværsnit gennem området Ved at fastsætte et maksimalt grundplan på 250 m2 for énfamiliehuset sikres det, at bygningsvolumenet/ bygningens proportioner harmonerer med områdets øvrige bebyggelse Da dobbelthuset placeres umiddelbart bag Villa Gallina, i samme terrænhøjde, er det væsentligt at bygningen ikke bliver for visuelt dominerende i forhold til den fredede Villa Gallina. Lokalplanen fastlægger derfor, at dobbelthuset ikke må placeres nordligere end den eksisterende gavl på nabobebyggelsen Østerupvej 4. Vejbetjening Den nuværende vejbetjening til Villa Gallina og den bagvedliggende bolig er via en overkørsel fra Slotsgade. Lokalplanen fastlægger, at Villa Gallina og dobbelthuset vejbetjenes via eksisterende overkørsel fra Slotsgade, mens det nye énfamiliehus skal vejbetjent via en overkørsel fra Skipper Allé. Vejbetjening af det nye énfamiliehus via Skipper Alle sikrer, at Slotsgade påvirkes mindst muligt af den nye udstykning og bebyggelse. Der er i dag en eksisterende overgang (havelåge) fra Skipper Álle til ejendommene. Ifølge kommunens luftfotos har den eksisteret i mindst 17 år. Ejendommene har således allerede i dag én vejret til Skipper Álle Det bør overvejes, om der kan etableres en delt overkørsel og vejadgang som betjener det nye énfamiliehus og naboejendommen på Skipper Alle nr. 1. Bæredygtigt byggeri Kommuneplan 2013 fastlægger, at der ved udarbejdelse af lokalplaner som udgangspunkt skal stilles krav om bæredygtigt byggeri, og at de præcise krav skal fastsættes efter en konkret vurdering i hver enkelt sag. Kommunens oversvømmelseskort udpeger den nordvestlige del af ejendommen matr.nr.66a som område med risiko for oversvømmelse, se illustration. Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med kommuneplanen, at nybyggeri placeres uden for risikoområdet i en højde, der tillader afledning til kloak. Af samme årsag er det ikke hensigtsmæssigt, at skabe mulighed for LAR (lokal afledning af regnvand) løsninger på grunden. 7

9 Risikoområde for oversvømmelse Nybyggeri er omfattet af byggereglementets krav til lavenergibebyggelse. Lokalplanen vil sikre at nybyggeri mindst skal opfylde byggereglementets lavenergiklasse LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Byzone Lokalplanområdet ligger inden for byzonen. Kommuneplan 2013 Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområderne FB03 og FR01 som fastlæggerfølgende rammer for lokalplanlægningen: For FB03 gælder: Anvendelse: Max. Bebyggelsesprocent: Max. Højde: Andet: Boligområde. 30 % for den enkelte ejendom. 1 etager med udnyttelig tagetage for åben-lav og 2 etager for tæt-lav a) Blandet boligformål, åben-lav, samt tæt-lav. b) Karakteristiske bygninger og bymiljøer skal bevares. For område FR01 gælder: Anvendelse: Rekreativt grønt område Andet: a) Offentligt formål, grønt område. b) Området friholdes for anden bebyggelse og indretning end den, der knytter sig til områdets anvendelse som grønt område. 8

10 FR01 FB03 Kommuneplan Rammeområde FB 03 og FR 01. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område FR01, i det anvendelsen er fastsat til rekreativt grønt område. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, bliver der samtidig med lokalplanen fremlagt et tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013, hvor afgrænsningerne af rammeområde FB03 og FR01 ændres. FR01 FB03 Kommuneplan 2013, tillæg Rammeområde FB 03 og FR 01. Øvrige særligt relevante retningslinjer i Kommuneplan 2013: Retningslinjer i afsnit 2.1 Områder til boliger Retningslinjer i afsnit 4.1 Veje. Retningslinjer i afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri. Retningslinjer i afsnit 7.2 Grønne områder. Eksisterende lokalplan F30 Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan F30 for et område omkring Slotsgade i Fredensborg, hvor det udgør en del af område A (boligområde til åben/ lav bebyggelse) og F2 (grønt område). Ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan F30 for det område, der er omfattet af den nye lokalplan F110. 9

11 Lokalplan F30 (rød) og lokalplan F110 (sort prikket) Servitutter For matr.nr. 66a og 66b Fredensborg By, Asminderød (lokalplanområdet) er der foretaget en gennemgang af tinglyste servitutter og det er fundet, at der ikke er servitutbestemmelser i strid med denne lokalplan. Bevaringsværdi Bygninger, der er SAVE-registreret med en samlet bevaringsværdi fra 1 til 4 er udpeget i Kommuneplanen som bevaringsværdige. Forhuset, Villa Gallina, Slotsgade 2A, har en samlet bevaringsværdi på 1. Ved bygningsmæssige ændringer skal bygningens karakter og byggestil respekteres. Det gælder f.eks. ved: Om- og tilbygning til eksisterende bevaringsværdig bygning. Istandsættelse som udskiftning af vinduer, døre, tagmaterialer og overfladebehandling. Energirenoveringer En bevaringsværdig bygning som er udpeget i Kommuneplanen må ikke nedrives uden byrådets tilladelse. Du kan læse mere om SAVE registeret og bevaringsværdige bygninger på Kulturstyrelsens hjemmeside: Fredning Fredningsbestemmelser for bygninger der er fredet og pålagt bevaringsbestemmelser, ophæves ikke ved denne lokalplan. Forhuset, Villa Gallina, Slotsgade 2A, er fredet. Du kan læse mere om fredningen på Kulturstyrelsens hjemmeside: 10

12 Naturbeskyttelsesloven Der er ikke registreret beskyttet natur i området. Museumsloven Der er ikke registreret fund eller fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes jordfaste fortidsminder, er disse omfattet af Museumsloven, og arbejdet skal stoppes og Museum Nordsjælland - Hørsholm skal tilkaldes. Grundvand Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Med henblik på at beskytte grundvandet m.v. henstiller Fredensborg Kommune til, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler og lignende til vedligeholdelsen af de ubebyggede arealer. Vandforsyning Området er omfattet af Fredensborg Kommunes vandforsyningsplan og forsynes fra den kommunale vandforsyning. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Fredensborg Kommunes spildevandsplan. Området ligger i separatkloakeret opland og skal kloakeres således, at spildevand ledes til offentlig kloak. Der skal indhentes tilladelse fra kommunen til tilslutning til kloakken. Varmeforsyning Lokalplanområdet er naturgasforsynet. Affald Affald skal håndteres og sorteres i henhold til det enhver tid gældende affaldsregulativ. Vejlovgivning Omlægning af eksisterende og anlæg af nye p-pladser er reguleret af vejlovene og skal godkendes af kommunens vejmyndighed og kræver politiets tilladelse efter færdselslovgivningen. Jordforurening Lokalplanområdet er områdeklassificeret. Flytning af jord er dermed omfattet af krav om analyse, som beskrevet i jordflytningsbekendtgørelsen. Miljøvurdering Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning til miljøvurdering Afgørelsen om, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen sendes til Fredensborg Kommune som videresender til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal sendes til eller som brevpost til Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Klagen skal være modtaget af Fredensborg Kommune inden 4 uger fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder ikke behand- 11

13 ling af klagen, før gebyret er betalt. Vejledning om gebyrordningen kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Natur- og Miljøklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis klageren får helt eller delvist ret. Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter 17 i Planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen. 12

14 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR FREDENSBORG KOMMUNE. I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan F110 Boliger ved Slotsgade er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen forudsætter ændring af afgrænsningen for rammeområderne FB 03 og FR 01. FR01 FB03 Kommuneplan Rammeområde FB 03 og FR 01. Ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr.4, ændres afgrænsningerne af FB 03 og FR 01, i henhold til nedenstående kortskitse. FB03 FR01 Kommuneplan 2013, Tillæg Rammeområde FB 03 og FR 01. I henhold til Lov om planlægning vedtages ovenstående tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 endeligt.. Fredensborg Byråd, den 29. oktober 2014 Thomas Lykke Pedersen Borgmester / Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør 13

15 LOKALPLAN F110 BOLIGER VED SLOTSGADE I FREDENSBORG I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse 587 af ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1. At sikre lokalplanområdet som boligområde. 2. At skabe grundlag for udstykning og nybyggeri 3. At sikre nybyggeriets indpasning i det eksisterende bymiljø 4. At sikre bevaring af den fredede bygning Villa Gallina 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nummer 66a og 66b Fredensborg By, Asminderød, samt alle matrikler der udstykkes indenfor lokalplanområdet efter lokalplanens vedtagelse. 2. Lokalplanområdet ligger i byzone 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 1. Området må anvendes til boligformål, med tilhørende friarealer og færdsels- og parkeringsarealer. 2. Den fredede Villa Gallina, skal bevares. 3. Der må opføres ét fritliggende énfamiliehus indenfor byggefelt Der må opføres ét enfamilie-/ dobbelthus indenfor byggefelt 2, forudsat at den eksisterende bolig (baghuset) vest for Villa Gallina nedrives. 4 UDSTYKNINGER 1. Villa Gallinas matrikel (matr, nr. 66b) skal have et areal på minimum 1000 m2 og en facadelængde langs Slotsgade på minimum 30 meter, eksempelvis som vist på kortbilag Det fritliggende énfamiliehus skal ligge på matr. nr. 66a. 3. Der kan nyudstykkes én samlet, eller to selvstændige ejendomme til énfamilie-/ dobbelthuset. 14

16 5 VEJE, STIER OG PARKERING 1. Der skal etableres en privat fællesvej i en bredde på minimum 5 meter, som vist på kortbilag 3, således at matr. nr. 66b (Villa Gallina) og den/de nye matrikler (énfamilie-/ dobbelthuset) får vejadgang ad eksisterende overkørsel til Slotsgade. 2. Matr. nr. 66a (det fritliggende énfamiliehus) har vejadgang til Skipper Allé. Overkørslen skal placeres i det nordvestlige hjørne ved skel som vist på Kortbilag Der skal etableres minimum 2 p-pladser pr. bolig, eksempelvis som vist på kortbilag 3. 6 TEKNISKE INSTALLATIONER 1. Der må inden for lokalplanområdet ikke etableres individuelle antenner, paraboler eller lignende på bygninger eller antennemaster. 7 BEBYGGELSENS OMFANG, PLACERING OG UDFORMNING 2. Villa Gallina må ikke udvides. 3. Beboelsesbygninger skal placeres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter 1 og Det fritliggende énfamliehus (byggefelt 1) må maksimalt have et bruttoetageareal på 350 m2. 5. Énfamilie-/ dobbelthuset (byggefelt 2) må maksimalt have et bruttoetageareal på 300 m2. 6. For byggefelt 1 gælder, at det bebyggede areal (fodaftrykket af beboelsesbygning, garage, skure og lignende) maksimalt må være på 250 m2. 7. Bygninger må opføres i maksimalt 1 etage, med udnyttet tagetage. Facadehøjden må ikke overstige 4 m og totalhøjden må ikke overstige 8,5 m. 8. For det fritliggende énfamiliehus (byggefelt 1) fastlægges niveauplanet i kote 28,5 m, hvor højder måles fra. Der må ikke etableres kælder i forbindelse med det fritliggende énfamiliehus. 9. Der må ikke opføres bebyggelse nærmere end: 24 m fra Slotsgades vejmidte 10 meter fra Skipper Allés vejmidte Den nordlige gavl på énfamilie-/ dobbelthuset (byggefelt 2) må ikke ligge nordligere end flugtlinjen med gavlen på nabobebyggelsen Østrupvej 4. Se byggelinjerne på korbilag Hvis der på grund af brand eller anden beskadigelse bliver nødvendigt at nedrive Villa Gallina helt eller delvist, kan kommunen forlange den nye bebyggelse opført med samme beliggenhed og hovedform som den nedrevne 15

17 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 1. Facader på beboelsesbygninger skal være teglsten som blank eller pudset mur. 2. Tagbeklædningen skal være røde vingeteglsten, skifer eller sort tagpap med listedækning. Evt. garager, carporte, udhuse o.lign. kan udføres med fladt tag i andre tagmaterialer. 3. Taget på énfamilie-/ dobbelthuset (byggefelt 2) skal være saddeltag eller halvvalmstag. Der kan etableres kviste eller frontispice på husets østlige tagflade. 4. Vinduesrammer skal udføres i træ. 9 BÆREDYGTIGHED 1. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglements krav til energiramme, og mindst opfylde Bygningsreglement 2010, lavenergiklasse UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN 1. Ubebyggede arealer som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have. 2. Hegn skal udføres som levende hegn. Undtaget er hegn til afskærmning af terrasser i direkte tilknytning til beboelsesbygningerne. 3. Der må maksimalt terrænreguleres +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Dog må der omkring det fritliggende énfamiliehus (byggefelt 1) terrænreguleres i det omfang det er nødvendigt for at sikre et niveauplan i kote 28,5 meter. 4. Reguleret terræn skal udformes så det ligner områdets naturlige terrænformer mest muligt. 11 TEKNISKE INSTALLATIONER 1. Facader og tage på Villa Gallina må ikke anvendes til, paraboler, solenergianlæg o.l. 2. Solenergianlæg kan opsættes på bygningers tagflader under forudsætning af, at anlægget ikke har reflekterende overflade. 3. Solenergianlæg skal opsættes ensartet på tage og farve på rammer skal fremstå i mørk nuance grå eller sort. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 1. Før énfamilie-/ dobbelthuset (byggefelt 2) tages i brug skal den i 5 nævnte private fællesvej være etableret. 16

18 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 1. Ved Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan F30 for det af nærværende lokalplan omfattede område. 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER OG DISPENSATIONER FRA LOKALPLANEN 1. Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører i sig selv ikke krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i denne lokalplan kan indrømmes af byrådet, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Ændringer i lokalplanen kan ske efter Byrådets vedtagelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye lokalplaner. Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående Lokalplan F110 Endeligt. Fredensborg Byråd, den 29. oktober 2014 Thomas Lykke Pedersen Borgmester / Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør 17

19 Lokalplangrænse Matrikelskel Matrikelnummer Eksisterende Bebyggelse Højdekurver 0,5 m Lokalplan nr. F110 Boliger ved Slotsgade i Fredensborg Kortbilag nr. 1 Lokalplanens afgrænsning Oktober 2014

20 Lokalplangrænse Matrikelske Eks. på nye matrikelskel Matrikelnummer Eksisterende Bebyggelse Byggefelter Højdekurver 0,5 m Byggelinier Lokalplan nr. F110 Boliger ved Slotsgade i Fredensborg Kortbilag nr Byggefelter og byggelinier Oktober 2014

21 Lokalplangrænse Matrikelnummer Eksisterende Bebyggelse Byggefelter Overkørsel Kørebanegrænse Parkering Lokalplan nr. F110 Boliger ved Slotsgade i Fredensborg Kortbilag nr Veje og parkering Oktober 2014

22 Lokalplan nr. F110 Boliger ved Slotsgade i Fredensborg Kortbilag nr Illustrationsplan, eksempelprojekt Oktober 2014

23 22

Forslag til lokalplan nr. N103 Samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013. Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013

Forslag til lokalplan nr. N103 Samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013. Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. N103 Samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 For område ved Mariehøj INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING...

Læs mere

Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk

Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk Lokalplan nr. H103 Samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk PLAN OG MILJØ 2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 FORUDGÅENDE BORGERINDDRAGELSE

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag Tillæg 1 til lokalplan nr. H19

Forslag Tillæg 1 til lokalplan nr. H19 Forslag Tillæg 1 til lokalplan nr. H19 Sletten MILJØ OG TEKNIK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Generel orientering... 3 Indholdsoversigt... 4 Lokalplantillæggets formål og indhold... 4 Lokalplantillæggets

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Forslag til Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG...

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 22. oktober 2012 vedtaget ovenstående kommuneplantillæg. Planerne

Læs mere

Lokalplan H108 Humlebæk Center 44

Lokalplan H108 Humlebæk Center 44 Lokalplan H108 Humlebæk Center 44 INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO MED LOKALPLANAFGRÆNSNING 1 REDEGØRELSE 2 INDLEDNING 2 OFFENTLIG HØRING 2 LOKALPLANOMRÅDET 3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL 3 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR For et offentlig område i Nr. Lyndelse ÅRSLEV KOMMUNE 2003.

LOKALPLAN NR For et offentlig område i Nr. Lyndelse ÅRSLEV KOMMUNE 2003. LOKALPLAN NR. 3018. For et offentlig område i Nr. Lyndelse ÅRSLEV KOMMUNE 2003. Lokalplan 3018 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Offentliggørelse. Lokalplanen har været fremlagt til offentlig høring og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere