Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus"

Transkript

1 Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015

2 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for energirenovering af murede facader Støttet af EUDP Projektsamarbejde mellem: Teknologisk Institut, Randers Tegl A/S, Møller Nielsens Tegnestue, ekolab, Thyholm Murer A/S samt Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Udarbejdet af: Teknologisk Institut Kongsvang Allé Aarhus C Tlf Byggeri og Anlæg Murværk Abelone Køster Kvalitetssikring: Sagsansvarlig: Abelone Køster, tlf , Godkendt af: Thea Bech-Petersen, tlf , Opgavenr.: P Dato: 12. maj 2015 Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 2 af 17

3 Indhold 1. Indledning Forudsætninger Indsamling af oplysninger Bygningsbeskrivelse Bygningsundersøgelser. Ikke-destruktiv gennemgang, indledende Bygningens energimæssige tilstand Design og forbedringsmuligheder Foreløbig vurdering Bygningsundersøgelser, destruktive Konstruktion Bygningens energimæssige tilstand Er bygningen egnet for renoveringskonceptet Anbefaling Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 3 af 17

4 1. Indledning Denne vejledning anviser de forudsætninger, der som minimum skal være opfyldt, for at konceptet Energirenovering af murede facader med tegl kan anvendes på et parcelhus i én etage. Vejledningen beskriver en systematisk metode til at undersøge, at disse forudsætninger er opfyldt. Der gives desuden anbefalinger til at vurdere, om konceptet er egnet set ud fra et konstruktions- og energimæssigt samt økonomisk synspunkt for et givet hus. Vejledningen henvender sig til rådgivere og udførende med en vis teknisk baggrund. Metode Før energirenovering af facademuren kan planlægges, skal der gennemføres nogle enkle forundersøgelser. Der er 3 områder som indgår i en forundersøgelse: Bygningens tilstand før renovering mht. statik. Er huset stabilt, og har det eventuelt skader, hvilke materialer og hvilken teknik er anvendt. Boligens komfort og energimæssige tilstand. Bygningens design og eventuelle forbedringsmuligheder, herunder om- og tilbygning. Forundersøgelsen gennemføres i følgende trin: 1. Indsamling af oplysninger og en indledende, ikke-destruktiv gennemgang af bygningen. 2. Foreløbig vurdering af bygningens samlede egnethed for konceptet. 3. Hvis punkt 2 er positiv, udføres yderligere bygningsundersøgelser, herunder destruktive, for at afklare de resterende forudsætninger og etablere grundlaget for planlægning af renoveringen. 4. Anbefaling. Kan og bør energirenoveringen gennemføres. Valg af isoleringstype og tykkelse, herunder om sokkel skal isoleres. Forundersøgelserne giver således svar på: Er bygningen egnet konstruktionsmæssigt for energirenoveringskonceptet? Hvilke energi- og komfortmæssige forbedringer kan der opnås? Hvilke andre forbedringer, æstetisk, holdbarhedsmæssigt, kan der evt. opnås? Hvilke ekstraomkostninger kan der påløbe? Hvilken isoleringstype og -tykkelse samt murtykkelse bør vælges? Det anbefales at dokumentere forundersøgelserne i en rapport, der f.eks. kan gives samme opbygning som denne vejledning. På baggrund af forundersøgelserne foretages herefter projektering af EPS-søjler samt projektbeskrivelse, prissætning mv. Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 4 af 17

5 2. Forudsætninger Følgende forudsætninger vedr. husets konstruktioner og statik skal være opfyldt, for at konceptet kan anvendes uden særlige stabilitetsberegninger eller udvidede undersøgelser: a. Huset er i højst 1 etage b. Gavlen er maksimalt 10 meter høj c. Gavlens bredde er maksimalt 10 meter d. Bagmuren er muret i tegl, eller udført i pore- eller letklinkerbeton mindst 100 mm tyk e. Fuger i bagmur er fyldt mindst 85 %, og der er ikke løse sten/partier (bagmuren kan udbedres, hvis denne forudsætning ikke er opfyldt) f. Bagmur og skillevægge er udført i forbandt eller med bindere (kan eftermonteres) g. Formur og bagmur er generelt forbundet med trådbindere (bortset fra evt. murede partier om vinduer og døre) h. Hulrum i hulmur er mindst 72 mm i. Bagmuren er bærende *) j. Den bærende mur må ikke have udbøjninger større end 10 mm (for- eller bagmur) k. Forankring af tag er ført til fundament (kan eftermonteres) l. Huset og hulmuren må som udgangspunkt ikke fremvise tegn på svækkelser eller problemer med statik, så som revner og sætningsskader. Hvis undersøgelserne ikke kan godtgøre, at dette er overholdt, skal der foretages en nærmere vurdering af husets tilstand med statiske beregninger. *) For huse med bærende formur skal der beregnes og udføres afstivning under nedrivning, og tykkelsen af den nye formur må ikke reduceres. De efterfølgende forundersøgelser tager hensyn til, at disse punkter skal afklares. 3. Indsamling af oplysninger En del oplysninger kan normalt fås af husejeren eller via BBR-register. Det vil ofte være muligt at fremskaffe bygningstegninger via kommunens bygningsinspektorat, men disse er ikke altid i overensstemmelse med det byggede, pga. senere ændringer. Nogle af de indsamlede oplysninger er faktuelle, mens andre er mere subjektive vurderinger. Alle indgår i vurderingen af husets egnethed for energirenoveringen, som omfatter både tekniske, energimæssige, økonomiske og æstetiske faktorer Bygningsbeskrivelse På baggrund af de indsamlede oplysninger anbefales det at lave en kortfattet bygningsbeskrivelse. I Typehuset Katalog over typiske løsninger og principper findes hjælp til at fastlægge husets konstruktioner og beskrive det. Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 5 af 17

6 Den indledende beskrivelse vil typisk omfatte punkterne nedenfor, samt om der er betydende til- og ombygninger, facademurens materiale og type, og tagmaterialer og udformning. Hvilket år er bygningen opført? Samlet areal af huset, m 2 Er der bygget om eller efterisoleret, evt. hulmursisoleret? Hvordan er den indvendige vedligeholdelsestilstand? Bagmurens tykkelse og materiale, hvis kendt, evt. via tegninger Hvilken alder har vinduer og udvendige døre? Ejendomsværdi, anslået Vedligeholdelsesudgifter til facaden Bygningsundersøgelser. Ikke-destruktiv gennemgang, indledende Følgende undersøgelser og registreringer foretages. Neden for gives nogle forklaringer og begrundelser vedr. undersøgelserne. Registrering af relevante bygningsmål: Gavlhøjde, målt eller fra tegning Gavlbredde, målt eller fra tegning. De mål, som ikke kan findes på tegninger, eller hvor der er tvivl om tegningsmål er korrekte, måles på huset. Gavlhøjde og gavlbredde skal som minimum måles (jf. forudsætning b og c). Registrering af generel tilstand af huset: Antal etager, angiv også om der er kælder eller krybekælder Ses der revner i indervægge? Synlige revner eller tegn på sætninger i ydermure? Andre tegn på manglende stabilitet? Huset ses efter indvendigt og udvendigt for revner og sætningsskader, herunder: Er der maksimalt 1 etage, er der revner i indervægge, synlige sætninger eller skader på ydermure og tagkonstruktion, eller andre tegn på manglende stabilitet? (jf. forudsætning a og l). Hulmur (jf. forudsætninger d, f, g og h): Registrer hulmurens tykkelse, samlet Forventet hulrum, bredde Bagmurens materiale, hvis det kan erkendes Omfang af faste bindere og udmuringer? Ofte kan bagmurens materialer erkendes uden at åbne formuren, f.eks. ved at se på forbandt og murtykkelse. Normalt vil parcelhuse opført efter 1960 have hulmur med trådbindere. Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 6 af 17

7 Hvis hulmuren er under 29 cm eller har et atypisk murmål, kan der være tale om en 7,5 cm porebetonbagmur. I nogle tilfælde er bagmuren udført som et træskelet med gipsplader. Men vær opmærksom på, at en indvendig væg af gipsplader også kan være en forsatsvæg, som er udført i forbindelse med en indvendig efterisolering. Visse forbandter kan tyde på, at der er massivt murværk, eller binderkolonner, eksempelvis krydsforbandt (ses herunder). En endelig afklaring af hulmurens konstruktion må ofte afvente destruktive indgreb. Bærende mur (jf. forudsætning j): Er for- eller bagmur bærende? Dette kan være lidt vanskeligt at afklare uden destruktive undersøgelser, men hvis tagremmen er synlig, kan det normalt konstateres, om for- eller bagmur er bærende. Ved lange vinduesfelter kan der være stålsøjler i form af rør inden i mure. Endelig afklaring må i nogle tilfælde afvente destruktive indgreb. Sokkel: Udført med letklinkerblokke øverst eller støbt i beton? Dette har dels betydning for energiforbruget, dels har det betydning, hvis den ny facade skal udføres på konsoller, monteret på soklen. Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 7 af 17

8 Tilstand af facade: Er facaden i fin stand eller slidt og nedbrudt? Registrer tilstand af murfuger og teglsten i facaden. Dårlige fuger eller nedbrudte/forvitrede teglsten vil være argumenter for at udføre ny muret facade. Vurder også den æstetiske kvalitet af mursten, forbandter og fuger. Indvendig tilstand. Hvordan er kvaliteten og tilstanden af: Gulve? Køkken? Bad? Andet? Den indvendige tilstand har betydning for, om det kan betale sig at renovere facaden. Det kan være en god idé at gennemgå disse punkter sammen med husejer og i dialog med ham herunder om de er glade for husets funktion eller i virkeligheden ønsker en mere omfattende renovering eller nedrivning. Væsentlige punkter er gulve, køkken, og bad samt alder af disse. Tilstand af tag: Tagudhængets bredde Generel tilstand af taget Som ved den indvendige tilstand er dette en del af vurderingen af, om facaderenovering er en god løsning. Ved udhæng skal dette ofte nedtages delvist for at kunne mure den nye facade op. Det bør derfor vurderes, om man ved samme lejlighed bør efterisolere ved tagfod, evt. udføre en større tagrenovering / efterisolering. I periodens huse er der ofte en alvorlig kuldebro ved tagfoden, hvor isolering i hulmur og tag ikke når sammen. Hvis der er muret gesims ved tagfoden, har dette også betydning for udførelsen af energirenoveringen. Ommuring af gesims kan være en fordyrende faktor, men kan også give mulighed for forbedringer af isolering i tagfod og eventuelt løfte husets udseende. Tilstand af vinduer og udvendige døre: Tilstand, kvalitet og alder af vinduer og døre, herunder æstetisk, teknisk og energimæssig kvalitet. Hvis vinduer og døre er fastgjort til formur eller til murede false, som evt. fjernes eller reduceres, skal de fastgøres til bagmuren i stedet. I forbindelse med renovering af murværket er det naturligt at vurdere, om vinduerne bør skiftes. I denne vurdering bør indgå forhold som: Vinduernes alder og tilstand; er der f.eks. råd i trævinduer, så deres restlevetid er reduceret? Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 8 af 17

9 Vinduernes tekniske kvalitet og U-værdi. Selv nyere vinduer kan have en U-værdi, som ikke lever op til dagens standard. Vinduernes æstetiske kvalitet, herunder om de passer til huset. Ofte er der i tidens løb sket vinduesudskiftninger, hvor man har forsømt at tage hensyn til, om vinduerne passede til huset. Generelle hindringer for nedrivning af facade: Registrer alle umiddelbare hindringer for nedrivning af facaden og opbygning af ny facade, såsom: Kældertrapper Tagudhæng, som må demonteres for opmuring af ny facade Tagrender, kabler etc. som er monteret på facaden Drivhuse og udestuer Læmure, garager og andet, som er muret sammen med husets facademur. Muligheder for forandringer og forbedringer: Dette er et vigtigt punkt, hvor husejeren bør inddrages. Ved en så omfattende renovering bør det omhyggeligt overvejes, hvilke muligheder der er for at forbedre boligen såvel teknisk som æstetisk det koster ofte kun ganske lidt ekstra. Som udgangspunkt kan man registrere omfang af lette facadepartier med f.eks. træbeklædning. Det kan være mellem vinduer i facaden eller i gavle. Det kan være ønskeligt at udskifte disse med ny teglmur. Lette partier i facaden kan gemme på søjler. Ved let beklædning i gavl skal det tjekkes, om der er en bagmur i tagrummet (det er der ofte ikke). Tilstanden af de lette beklædninger er også væsentlig Bygningens energimæssige tilstand Undersøgelse af bygningens energimæssige tilstand skal afklare den energi- og komfortmæssige gevinst af energirenoveringen samt gøre det muligt efterfølgende at dokumentere besparelsen og forbedringen af komfort. Den energimæssige tilstand vurderes ud fra såvel indsamlede oplysninger som bygningsundersøgelserne. Nedenstående punkter giver et overblik over tilstanden. I nogle tilfælde vil det være relevant at lave en egentlige energimæssig beregning. Der kan ses mere information herom i rapporten Analyse vedr. energibesparelser. Registrer: Type af varmeforsyning Årligt varmeforbrug i kwh Årligt varmeforbrug i kr. Disse punkter kan typisk oplyses af husejer. Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 9 af 17

10 Isolering i facade: Type og λ-værdi (isoleringsevne, vurderet. Se omtale af forskellige typer i rapporten Analyse vedr. energibesparelser.) Tykkelse, mm Vurdering af isoleringens tilstand, evt. på grundlag af termografi Vinduers alder og U-værdi Sokkelkonstruktion, er der tale om massiv beton eller letklinkerblokke? Isolering på loft, mm Evt. termografi af facaden, til vurdering af kuldebroer og udmuringer Komfortniveau i huset (oplyses af ejer eller beboer): trækgener, kolde vægge, kondens/skimmelproblemer. Vejledning til ovenstående punkter: Isolering af facaden kan i nogle tilfælde oplyses af husejer, men må i hvert fald bekræftes ved den destruktive undersøgelse. Her er det også vigtigt at konstatere isoleringens tilstand. Den kan være mangelfuldt udført, være opfugtet eller fyldt med mørtelrester. Det kan især være tilfældet nede ved soklen. Vinduernes alder må vurderes, hvis ikke husejeren kan informere konkret herom. En alder på 5 år og derover bør udløse en nærmere vurdering af, om det energimæssigt vil være en god idé at skifte dem ud. Lette facadepartier og gavle i træbeklædning eller lignende kan være dårligt isoleret. Soklen er ofte en voldsom kuldebro i huse opført , især i den første del af perioden. Dels er der ofte tale om en smal sokkel, der kan være udført i beton, eller i fundablokke udstøbt med beton. Dels kan der være en del mørtelspild nederst i hulmuren, som gør kuldebroen endnu mere udtalt. Hvis der ikke som minimum er udført 1-2 skifter i letklinkerblokke (ikke udstøbt med beton) i soklen, bør det overvejes at udvide muren med 60 mm for at kunne isolere soklen tilsvarende. Isolering på loft (pkt. 18) vurderes; det gælder både den generelle tykkelse, udførelse og tilstand. Specielt bør isoleringen langs tagets tagfod vurderes, da der ofte er kuldebroer her. Termografi hvis årstiden passer til det- vil give et godt udgangspunkt for at vurdere kuldebroer ved sokkel, tagfod samt generelt omkring døre og vinduer og kan give en indikation af omfanget af faste udmuringer. Endvidere er det væsentligt at interviewe husejer om eventuelle komfortproblemer, så som træk, kolde vægge etc Design og forbedringsmuligheder En række forhold kan give potentiel merværdi i forhold til komfort og æstetik (overlap til markedsføring): Vurdering af husets værdi Mulighed for tilbygninger Mulighed for at ændre facadepartier og gavle i lette beklædninger, til tegl Opdatering af facadeudtryk valg af stentype, ændringer vedr. gesimser, sålbænke og andet udstyr, ændret forbandt. Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 10 af 17

11 Typisk parcelhus med gule maskinsten i formur og let gavlparti her kunne man evt. overveje at udskifte facadepartier og opdatere facaden med nye sten Nedslidte gule maskinsten i facaden, som med fordel kan udskiftes og give huset et markant æstetisk løft Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 11 af 17

12 Ny formur giver mulighed for enten at bibeholde eller gentænke og opdatere murede detaljeløsninger 4. Foreløbig vurdering På baggrund af de indsamlede oplysninger og den ikke-destruktive gennemgang foretages en foreløbig vurdering af, om konceptet er egnet for huset. Der er ingen endelige facitliste for denne vurdering, men nedenstående tjekliste kan give et fingerpeg. X er i +-siden tilsiger energirenovering X er i -siden undgå. Enkelte forhold er afgørende for, om konceptet kan anvendes. Se del 1. Flere + er end er tilsiger, at man kan gå videre med nærmere forundersøgelser. Del 1. Kritiske tekniske forhold, statik Forudsætning Nedenstående forhold skal kunne angives med plus + - a og b 1-planshus, gavlhøjde maksimalt 10 meter Ja Nej c Gavlbredde højst 10 m Ja Nej d Bagmur i teglmursten eller 100 mm porebeton eller letklinkerbeton Ja Nej h og g Hulmur med trådbindere og hulrum mindst 72 mm Ja Nej l Huset har revner eller andre tegn på manglende stabilitet Nej Ja Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 12 af 17

13 Del 2. Ikke-afgørende tekniske forhold samt øvrige forhold Forudsætning Øvrige tekniske og konstruktive forhold + - Huset har krybekælder eller kælder Ja Nej Der er faste udmuringer ved vinduer og døre Ja Nej i Bærende bagmur Ja Nej Økonomiske/æstetiske forhold + - Husets ejendomsværdi er Høj Lav Generel indvendig stand og vedligehold God Ringe Omfang af hindringer i facaden, for nedrivning Lille Stort Facaden er nedslidt (fuger, sten, tærede bindere) Ja Nej Evt. ønske om tilbygning Ja Nej Evt. lette facadepartier, der ønskes ændret til tegl Ja Nej Komfort/energi + - Gener fra træk, kolde mure, skimmelproblemer Ja Nej Højt varmeforbrug Ja Nej Dyr varmeforsyning Ja Nej Der er gennemført nemme energiforbedringer, som isolering på loft, udskiftning af oliefyr etc. Ja Nej 5. Bygningsundersøgelser, destruktive Her afklares de udestående punkter fra den indledende indsamling af oplysninger og gennemgang. Gennemgangen er opdelt i Kritiske punkter (forudsætninger a til l, se side 4) Understøttende punkter. De kritiske punkter skal være opfyldt for, at energirenoveringen kan gennemføres. Der kan dog være tale om punkter, som kan udbedres i forbindelse med udførelsen, som f.eks. at etablere forankring af tag. De understøttende punkter skal anvendes i forbindelse med projekteringen, såfremt der tages beslutning om at gennemføre energirenoveringen Konstruktion Følgende destruktive undersøgelser gennemføres: Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 13 af 17

14 Undersøgelse af hulmuren og bærende mur Der tages en eller flere sten ud i sammenhæng. Dette gøres helst på alle facader og gavle og gerne i forskellige højde, så hulmuren kan tjekkes både ved sokkel og ved vinduer og døre samt ud for skillevægge. Mindst et sted skal der tages et stort nok hul til at bedømme tilstanden af bagmuren, dvs. om mørtelfuger er fyldte, og om der er tegn på dårlig vedhæftning mellem sten og mørtel, i form af revner, løse partier mv. Der skal endvidere lokaliseres og undersøges en tagforandring, herunder om denne er ført til fundament. Det kan være nødvendigt at friskære omkring vinduer for at konstatere fastgørelse af vinduer mv. Punkt: Forudsætning Kritisk Bagmur: Materiale d Ja Tykkelse d Ja Tilstand (revner, utætheder, etc.) e Ja Fuger (skal være mindst 85% fyldte) e Kan udbedres Bagmur og skillevægge muret i forbandt, eller med bindere f Kan udbedres Trådbindere i hulmur (må ikke være faste bindere), og deres tilstand g Ja Faste udmuringer, omfang (kun omkring vinduer og døre) g Ja Hulrum i hulmur (skal være mindst 72 mm) h Ja Type og tilstand af hulmursisolering Er tagforandring ført til fundament? k Kan udbedres Bagmur er bærende? i Se note Bærende mur i lod (udbøjninger max. 10 mm) j Ja Tagfod, udhæng etc. registrer behov for demontering Hvordan er vinduer fastgjort Tilstand og kuldebroer i sokkel/krybekælder/kælder Nej Nej Nej Forudsætning f: Såfremt skillevægge og bagmur ikke er muret i forbandt, skal det registreres, og det skal indgå i projekteringen, at der skal indsættes bindere. Forudsætning k, tagforandring: Såfremt tagforankringen er mangelfuld og ikke ført til fundament, skal det registreres, og det skal indgå i projekteringen, at der udføres tagforankring, med indboring af ankre i fundamentet. Hvis der er uklarhed om nogle af punkterne, skal det tjekkes i forbindelse med nedrivning, og det skal sikres, at udbedringer foretages. Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 14 af 17

15 Forudsætning i, bærende bagmur: Det skal konstateres, hvor tagspærene hviler af. Det kan være på for- eller bagmur eller fordelt på begge. Hvis der er lette partier, f.eks. mellem vinduerne i en facade, kan der være søjler i form af stålrør. Registrer, hvordan vinduer er fastgjort Registrer tagfod og behov for at demontere, for at kunne udføre opmuring Sålbænke Bygningens energimæssige tilstand Ved den destruktive undersøgelse skal der følges op på de punkter fra den indledende undersøgelser, som der evt. var uklarhed om. Det gælder især isoleringen i hulmuren Er bygningen egnet for renoveringskonceptet På baggrund af de destruktive undersøgelser gennemføres der en fornyet vurdering. Der kan være punkter fra den første undersøgelse som nu må ændres. Der er tilføjet nye punkter. Det gælder på samme måde som før, at de kritiske forudsætninger enten skal være opfyldt eller må opfyldes i forbindelse med renoveringen. Herudover må man vurdere, om der er flest plusser eller minusser ved at gennemføre en renovering. Del 1. Kritiske tekniske forhold, statik Forudsætning Nedenstående forhold skal kunne angives med plus + - a og b 1-planshus, gavlhøjde maksimalt 10 meter Ja Nej c Gavlbredde højst 10 m Ja Nej d Bagmur i teglmursten eller 100 mm porebeton eller letklinkerbeton Ja Nej h og g Hulmur med trådbindere og hulrum mindst 72 mm Ja Nej l Huset har revner eller andre tegn på manglende stabilitet Nej Ja j Den bærende mur har udbøjninger større end 10 mm på en etagehøjde (for- eller bagmur) Nej Ja Del 2. Ikke- afgørende tekniske forhold og forhold, som kan udbedres Forudsætning Øvrige tekniske og konstruktive forhold + - e Fuger i bagmur er fyldt mindst 85 %, og der er ikke løse sten eller partier Ja *) f Bagmur og skillevægge er udført i forbandt, eller med bindere Ja *) Huset har krybekælder eller kælder Ja Nej Der er faste udmuringer ved vinduer og døre Ja Nej i Bærende bagmur Ja *) k Forankring af tag er ført til fundament Ja *) Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 15 af 17

16 *) hvis der må svares nej, er det ikke en absolut hindring for, at et renoveringsprojekt kan udføres, men forholdet må bringes i orden ved en udbedring eller ved tilfældet bærende formur må der tages hensyn til dette, hvilket vil fordyre projektet. Del 3. Øvrige forhold Økonomiske/æstetiske forhold + - Husets ejendomsværdi er Høj Lav Generel indvendig stand og vedligehold God Ringe Omfang af hindringer i facaden, for nedrivning Lille Stort Facaden er nedslidt (fuger, sten, tærede bindere) Ja Nej Facaden har bevaringsværdige teglsten, smukt forbandt eller lignende æstetisk værdifulde elementer og detaljer Nej Ja Evt. ønske om tilbygning Ja Nej Evt. lette facadepartier, der ønskes ændret til tegl Ja Nej Vinduer er i ringe stand eller passer ikke til huset (bør skiftes) Ja Nej Komfort / energi + - Gener fra træk, kolde mure, skimmelproblemer Ja Nej Højt varmeforbrug Ja Nej Dyr varmeforsyning Ja Nej Der er gennemført nemme energiforbedringer, som isolering på loft, udskiftning af oliefyr etc. Ja Nej Hulmursisolering findes ikke, eller er konstateret mangelfuld Ja Nej Sokkel er i massiv beton, eller letklinkerblokke, der er udstøbt med beton Ja Nej Vinduer har dårlige energidata (bør skiftes) Ja Nej Der er konstateret en kuldebro ved tagfod, som kan udbedres ved facaderenoveringen Ja Nej 6. Anbefaling På baggrund af den detaljerede gennemgang kan den indledende vurdering be- eller afkræftes. Skemaet i foregående afsnit skal underbygge den endelige beslutning. Følgende punkter skal gøres op og danner baggrund for den endelige beslutning. 1. Bygningen er egnet konstruktionsmæssigt for energirenoveringskonceptet? 2. Hvilke energi- og komfortmæssige forbedringer vil man få? 3. Hvilke andre forbedringer, æstetisk, holdbarhedsmæssigt kan der evt. opnås? 4. Hvilke ekstraomkostninger kan der påløbe? Ad 1. Bygningen er egnet konstruktionsmæssigt, for energirenoveringskonceptet? Kun hvis alle forudsætningerne a til l kan opfyldes, evt. ved udbedringer, er det teknisk muligt at udføre energirenoveringskonceptet. Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 16 af 17

17 Ad 2. Hvilke energi- og komfortmæssige forbedringer vil man få? Der skal vælges et koncept, for at man kan vurdere, hvilke energimæssige forbedringer man vil få. To eksempler er vist i tabellen nedenfor. Der skal tages stilling til, om formuren skal rykkes 60 mm ud på konsoller og hvilken isoleringstype, der ønskes anvendt mellem EPS-søjlerne. Flere muligheder og detaljer samt hjælp til at vurdere den energi- og komfortmæssige forbedring kan ses i rapporten Analyse vedrørende energiforbedringer. Forudsætning Bærende bagmur. 29 cm hulmur. Sokkel er uisoleret. Bærende formur. 29 cm hulmur. Sokkel er uisoleret. Bærende bagmur. Det er ikke muligt at øge murtykkelse. Anbefalet koncept A: Muren øges med 60 mm. Ny formur 78 mm. Der anvendes 10 % EPS-søjler, 90 % valgfri isolering. Der vil være plads til 16 cm isolering. B: Muren øges med 60 mm. Ny formur 108 mm. Der kan anvendes valgfri isolering, men det anbefales at vælge superisolering, da der kun er plads til 13 cm isolering. C: Ny formur 48 mm, som fuldklæbes til EPS isolering overalt. Ad 3. Hvilke andre forbedringer, æstetisk, holdbarhedsmæssigt, kan der evt. opnås? De relevante punkter må opsummeres fra gennemgangen af huset og drøftelser med husejer om eventuelle ønskede ændringer. Ad 4. Hvilke ekstraomkostninger kan der påløbe? Ekstraomkostningerne udgøres af (men er ikke begrænset til): Statikberegninger hvis bagmur etc. ikke lever op til forudsætningerne Udbedring af fuger i bagmur og evt. ommuring af løse partier Eftermontering af bindere mellem bagmur og skillevægge (hvis ej i forbandt) Forankring af tag, hvis ikke ført til fundament De- og genmonteringer af diverse sager fastgjort til facaden Tagudhæng som skal de- og genmonteres. Sammen med et økonomisk overslag over udgifter til projektering og udførelse, danner punkt 1 til 4 grundlag for beslutning om igangsætning af en renoveringssag. Vejledning forundersøgelser. Energirenovering murede facader Side 17 af 17

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme December 2016 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Konceptet er udviklet i projektet Bæredygtig

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015 EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima Marts 2015 Troels Kildemoes, Ekolab EUDP - J.nr. 64012-0112 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd 12 Enøvej Enøvej 1-10+12+14+16 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 Varmt og koldt vand 196 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013205-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gaabensevej 001 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Mogens Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hejrevænget 018 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001264-001 Energikonsulent: Carsten Dam Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad 1: Skade på fundering ved tilbygning Ad 2: Skade på tagkonstruktion på hovedbygning Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet:

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Møllevej 17B 3630 Jægerspris BBR-nr.: 250-013575-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Vægge, gulve og lofter 02 Linjetab 14 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere