Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 grundejeren dk F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n April/maj 2005 Nr 1 Fællesforeningens Repræsentantskabsmøde 2005 finder sted hos R98 den 19 maj kl Stop udstykningen af grunde i København! side 4-5 Vejrenoveringen i København Fælles renoveringsaftale i København? side 3 Ingen fælles overenskomster I København hersker der særlige vilkår for grundejerne omkring vedligeholdet af de private fællesveje efter opsigelsen af de kommunale vedligeholdsaftaler Ved Kommunens overdragelse af vejvedligeholdelsen til grundejerne selv i 2000/2001, bortfaldt den fælles overenskomst og dermed den solidariske aftale ved fordelingen af udgifterne på kvarterets grundejere Efter overdragelsen administreres der efter privatvejsloven, hvorefter ansvaret alene påhviler den tilstødende grundejer Uanset om det er vej, fortov eller den regnvandsbrønd, man deler med en halv snes andre grundejere En uigennemtænkt plan Fra politisk hold har man nok ikke været helt bevidst om de uheldigheder der kunne opstå i kølvandet på effektueringen af deres beslutning Men det var nok nemmere at sælge idéen om en overdragelse end at varsle en omforhandling af den fælles overenskomst med en femdobling af det årlige vejbidrag til følge Og så nævner vi slet ikke noget om de private fællesvejes - mange steder - ringe tilstand ved overdragelsen Nu blev det så smidt i hovedet på grundejerne, der selv kan klare det, hvis der er nogle behjertede grundejere eller vejforeningsbestyrelser, der orker bøvlet Der, hvor de ikke har en forening, har man til gengæld gjort administrationen af påbud mere besværlig for Vej & Park Politik i sagen Da opsigelserne af overenskomsterne blev varslet i 1999, udsendte man en 4- farvet folder om alle de lyksaligheder der ville overgå grundejerne ved overdragelsen Man lovede samtidig, at de frigjorte ressourcer hos Vej & Park bl a ville blive brugt på en bedre rådgivning af grundejerne Men som så ofte før lover politikerne mere, end de kan holde De aftaler, paraplyorganisationerne fik i stand med Vej & Park om 2-årige vejgennemgange, er nu aflyst, fordi det politiske system er løbet fra aftalerne fortsættes side 2 Parkeringskaos ved metrostationer! side 10 Ledningsejernes opgravninger side 7

2 Medlemmer Da undertegnede startede i grundejerforenings-branchen, et halvt år før den kommunale overenskomst udløb, vidste jeg ikke hvad det egentlig var man frivilligt og med åben pande rodede sig ind i Der rendes jo nat og dag pga huller i vejen, fortovsskader, sammensynkninger, stoppede brønde, trykkede kantstene, påbud mig her og advokater mig der For slet ikke at tale om medlemmerne der klager over naboens hund eller hegns- og støjproblemer med genboen Når man ikke er den, der stikker halen mellem benene - men prøver at løse opgaverne møder man stolt op på generalforsamlingen og fortæller om årets arbejdsindsats Nu skal man imidlertid ikke tro at deltagerne i en generalforsamling nødvendigvis respekterer en formand som en behjertet sjæl, der bruger tid på at betjene fællesskabet og dermed - måske - fortjener lidt anerkendelse Nej en formand for en grundejerforening er et serviceapparat eller en klagecentral, der i mange tilfælde også betragtes som myndighedernes forlængede arm Får han godkendt sin beretning uden de store armbevægelser har han gjort det godt ellers skal han nok få læst og påskrevet Man løber med mellemrum ind i en mur, når et problem skal løses hos myndighederne Når dette meddeles medlemmerne, er der altid et par bedrevidende grundejere, der belærer formanden om, at han bare skal tale med store bogstaver over for myndighederne Når sådanne medlemmer, der mener at have de gyldne løsninger på foreningens problemer, opfordres til at deltage i foreningsarbejdet har de desværre sjældent tiden til det I FF, hvor vi er bekendt med problemerne, har vi stor respekt for alle Jer, der stadig hænger på - og gør en uegennyttig kæmpe indsats for det lokale fællesskab E H Vejrenoveringen i København fortsat fra forsiden Den vilje, som Vej & Park har vist til at samarbejde med grundejerne, elimineres på Rådhuset, idet man skærer så dybt i deres ressourcer og mandskab, at det kan knibe med at varetage de lovmæssige funktioner, de er pålagt Københavns private fællesveje risikerer at blive et stort uorganiseret kludetæppe, hvilket bygge- og teknikborgmesteren oven i købet gav os ret i, da vi protesterede Bygge- og teknikudvalget kigger den anden vej og overser protesten fra grundejerne - i larmende tavshed Kommunalgarantien Når man på rådhuset ikke har tænkt sig at indfri løfterne om en rådgivning af foreningsbestyrelserne af netop den myndighed, der har ekspertisen og i sidste ende skal godkende renoveringsplanerne, kunne man jo helt passende kompenserer os ved at gøre kommunalgarantien noget mere brugervenlig I dag er ordningen administrativt meget besværlig og næsten umulig at opnå De foreninger, der har behov for en lånefinansiering - grundet for lavt kontingent i starten eller meget nedslidte veje og fortove - møder krav hos bankerne om solidarisk hæftelse Fokus på Vanløse I vort nye blad, grundejeren dk, vil der udover generelt stof om København, blive sat fokus på de enkelte bydele I dette første nummer er vi så startet med Vanløse Læsestoffet herfra er leveret af Damstien, GF Åbakken, GF Katrinedal, Vanløse Stationsby og VGS Lånefinansiering Nogle foreninger bruger lånefinansiering bevidst til at sikre: 1 At der i en vejforening kan langtidsplanlægges med faste årlige vejbidrag 2 At hele vejen kan nyrenoveres, og renteudgiften udlignes ved sparede prisstigninger på senere arbejder og reparationsudgifterne 3 At det er den til enhver tid boende grundejer, der gennem faste vejbidrag betaler til vejanlæggets vedligeholdelse Hver enkelt forening må jo indrette sig efter omstændighederne Men for de foreninger, der har brug for at lånefinansiere og har svært ved at finde forståelse blandt medlemmerne for at indføre solidarisk hæftelse, ville en mere smidig kommunalgaranti være at foretrække En garanti, der ydes foreningen, såfremt der er det nødvendige flertal på foreningens generalforsamling Politisk handling Og mens de så kigger på kommunalgarantien, kunne de så også se på privatvejsloven, som nu er den, der handles efter Den har da et par passager, der skal kigges efter i sømmene Nu, hvor grundejerforeningerne og deres paraplyorganisationer har taget udfordringen op, synes, vi at man fra politisk hold skulle belønne det ved at gøre livet lidt nemmere for de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer, der med åben pande har kastet sig ud i den ofte utaknemmelige foreningsopgave Det vil vi så også følge op på i Fællesforeningen Erik Honoré 2

3 Ny vejrenoveringsaftale for foreningerne i København? Sundbyernes Grundejerforening har gjort det nemmere for sine foreningsbestyrelser at være vejplanægger - konceptet breder sig nu til resten af Københavns bydelsforeninger I Vanløse er der nedsat en gruppe, der dels skal varetage forhandlingerne med entreprenøren, og dels evaluere renoveringerne Dette arbejde skal naturligvis foregå i samarbejde med de øvrige bydele Således at der sikres ensartede aftaler i hele København SGF-standard-manual For nogle år siden bad Sundbyernes Grundejerforening - på vegne af sine ca 75 medlemsforeninger - det rådgivende ingeniørfirma Henry Jessen ved Halldór Stefansson om at udarbejde en vejmanual for foreningsbestyrelser Den skulle præcisere, hvordan forskellige typer af arbejder skal udføres, efter hvilke forskrifter og med hvilke materialer Hovedidéen var at sikre de enkelte foreninger, at tilbudsmaterialet fra entreprenørene byggede på præcis de samme krav og materialevalg og dermed blev sammenlignelige Inden færdiggørelsen af manualen rundede den Vej & Park, der udtalte deres tilfredshed Herefter blev den sendt i licitation, idet manualens mange typer af arbejder nu skulle prissættes Således at foreningerne i deres planlægning af vejrenoveringen samtidig kan lægge nogle realistiske budgetter Entreprenøraftale 3 virksomheder forhandlede med SGF om at prissætte arbejderne i manualen og NCC Roads løb med aftalen Der er knyttet nogle rabataftaler til ordningen, som er en sag mellem NCC og SGF Men kort fortalt - des større arbejder jo lavere priser og jo flere foreninger, der er med des større rabat Ingen forening er bundet op på aftalen Man kan hente alternative tilbud og afprøve NCC s priser Palle Wraa og Carsten Schouw har været tovholderne for SGF i forløbet Palle Wraa fortæller - efter det første års erfaringer - at foreningerne har været meget tilfredse Der har selvfølgelig været nogle fødselsvanskeligheder og sager at følge op på 13 foreninger deltog i vejrenoveringen i 2004 Vanløse, Brønshøj, Valby og Tårnby Vanløse og Tårnby Grundejersammenslutninger har udvist interesse for SGFstandard (som manualen hedder) og Tårnby har allerede fået den godkendt hos Tårnby kommune Et møde mellem Vanløse, Tårnby og Sundbyerne blev sat i stand, hvor man drøftede mulighederne for at andre bydele kunne overtage konceptet Desuden talte man om, at samordne renoveringerne og de årlige forhandlinger og evalueringer af aftalerne - samt en fælles opdatering af manualen Møde i Vanløse Vanløse Grundejersammenslutning og Brønshøj Gundejerforening inviterede den 13 april deres medlemsforeninger til en orientering om manualen og aftalen om en fælles vejrenoveringsaftale Der var ialt fremmødt 34 foreninger fra de to bydele, der opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med sagen Senest har Valby Grundejerforening også vist interesse for samarbejdet 3 Men først og fremmest får vi et stykke nyttigt værktøj tilat indhente sammenlignelige tilbud på Dertil kan der så budgetteres efter de prislister som NCC Roads har vedlagt manualen Microholdets prisliste på småarbejder er ligeledes vedlagt Dansk Standard Dansk Standardiseringsråd og Vejdirektoratet har nu også kastet deres øjne på manualen De har fået den til fortroligt gennemsyn Idéen er at kunne blåstemple manualen som dansk standard Hvordan det nærmere samarbejde med Dansk Standard skal foregå, bliver en sag mellem dem og Sundbyernes grundejerforening, der ejer konceptet Den pressemeddelelse, der udgik fra SGF efter indgåelsen af aftalen med NCC med overskriften En historisk aftale, bliver måske netop eftermælet Godt gået Sundby!

4 Stands udstykningen af grunde i København Af Bent Andersen Københavns Kommune mener, at man uden byplanmæssige overvejelser principielt kan dispensere fra reglerne om, at villagrunde skal være på mindst 700 m 2 Det gør kommunen med henvisning til byggelovgivningens bestemmelser om udstykning En gammel byplanvedtægt, hvori det er bestemt, at der på den grund, hvorfra der udstykkes, kun må være én bygning med 2 beboelseslag, behøver kommunen ikke at rette sig efter Der står nemlig ikke i byplanvedtægten, at grunden ikke må udstykkes! I Kommuneplan 2001 er der ikke omtalt planer om, at villaområderne skal fortættes med yderligere bebyggelse Der står blot, at områdernes karakter skal opretholdes Denne uklare formulering udnytter Københavns Kommune til at give dispensation til fortætning af bebyggelsen Det er den korte version af erfaringerne fra en udstykningssag på Damstien ved Damhussøen For at bevare de store haver indeholder byplanvedtægten en bestemmelse om, at der på hver enkelt grund kun må bygges et husmed 2 beboelseslag Grundenes matrikelnumre er nævnt i byplanvedtægten Vi fik orienteringen nogle dage før Vejforeningens traditionelle fælles rengøringsdag af vejen Der blev selvfølgelig snakket om sagen, og der var fuldstændig enighed om, at den foreslåede udstykning og bebyggelse ville skæmme området ved Damhussøen Med baggrund i kommunens orientering var det imidlertid også klart, at sagen var afgjortpå forhånd Bygge- og Teknikforvaltningen gik jo principielt ind for udstykningen Forargelsen over den forestående ødelæggelse af områdets karakter var dog stor nok til, at engruppe beboere påtog sig at formulere en protest Den blev underskrevet af alle beboere på Damstien og Søkrogen På Damstien har vi oplevet et sagsforløb, som er så mærkværdigt, at jeg ikke længere har tillid til, at indholdet i Kommuneplanen, Småhusreglementet og den tinglyste byplanvedtægt efterleves Mulighederne for at dispensere er så uklare og vidtgående, at selv klare bestemmelser i byplanvedtægten ikke skal overholdes Derfor opfordrer jeg Fællesforeningen til allerede nu at tage initiativ til at udarbejde et forslag til kommuneplan 2005, hvor dispensation til udstykning i villaområderne forbydes I 2004 blev en gammel villa med en grund på 1150 m 2 købt af en byggespekulant, som ville udnytte grundens beliggenhed ud til Damhussøen Ejendommen er pålagt en byplanvedtægt fra 1954, der også omfatter bebyggelsen Åbjergvejens Rækkehuse Byplanvedtægten er antageligt etableret for at undgå alt for tæt bebyggelse i området Villakvarterets store haver skulle bevares, så der blev luft rundt om den meget tætte rækkehusbebyggelse Men det gik anderledes I løbet af erne blev der givet tilladelser til udstykning af koteletgrunde, og en del af Damstien er i dag så tæt bebygget, at det er husenes tagflader, der dominerer synsindtrykket Om det har været juridisk praksis i erne at tillade en bebyggelse, der er i strid med byplanvedtægtens ord kan kun have historisk interesse Men nogen i kommunen må jo have vidst, at der i byplanvedtægten var en bestemmelse, som kommunen kunne sætte ud af kraft ved at henvise til reglerne om udstykning Damstiens beboere fik orientering fra kommunen i november 2004 om, at man principielt kunne gå ind for udstykningen Begrundelsen var, at der tidligere (som nævnt ovenfor i 1960erne) var udstykket små koteletgrunde 4 Hovedargumentet var, at bebyggelsens placering ville være ødelæggende for områdets åbne karakter Protesten kan læses på hjemmesiden www vanloese dk, Indhold, Damstiens Vejforening Protestens argumenter er så generelle, at de kan benyttes som udgangspunkt for andre grundejerforeninger, der kommer i samme situation Det fastslås, at plangrundlaget er kommuneplanen fra 2001, Småhusreglementet fra 1998 og byplanvedtægten fra 1954 I kommuneplanen står der intet om, at kommunen ønsker en yderligere fortætning af bebyggelsen tæt på Damhussøen Dispensationen har derfor ikke baggrund i de senest vedtagne planer og emnet har aldrig været til offentlig diskussion

5 Yderligere er byplanvedtægtens bestemmelse om, at der kun må være én bygning på hver grund, overtrådt offentlig Sagen endte med, at Københavns Kommune vendte på en tallerken og afslog at give dispensation til udstykningen Det var vi selvfølgelig meget tilfredse med, og det blev da også markeret på behørig vis Ejendommen er siden solgt igen og vil også fremover være bolig for én familie Tilbage er imidlertid den meget ubehagelige fornemmelse, at årsagen til afslaget skal søges i, at beboerne reagerede så massivt Ved at trække den påtænkte dispensation tilbage undgik man at få en domstols afgørelse af, om Bygge- og Teknikudvalget kan overtræde/bortfortolke kommuneplanen og den gamle byplanvedtægt uden at blive personligt erstatningsansvarlige Jeg har efterfølgende sendt sagen til vurdering hos Københavns Borgerrådgiver, fordi jeg mener, at det er nødvendigt at få etableret en klar retstilstand Desværre viste det sig, at Borgerrådgiveren ikke kan tage sig af den type sager I stedet har jeg sendt sagen til Byggeog Teknikforvaltningen og beder om svar på spørgsmålet om, hvor der er hjemmel til at give dispensation til en udstykning, der er i strid med den gamle byplanvedtægt Sagen burde efter min mening være afvist rutinemæssigt med henvisning til byplanvedtægtens bestemmelse om, at der kun må være en bygning på hver grund Tiden vil vise, om der overhovedet kan svares på spørgsmålet Derfor foreslår jeg, at der i kommuneplan 2005 tilføjes en bestemmelse om, at der ikke må foretages udstykninger i villaområderne Sammenlægninger af villagrunde bør forbydes samtidigt jf nedenstående En grundejerforening ved Bellahøjvej oplevede, at den tyske discountkæde LIDL gav 8 grundejere et tilbud om at købe deres huse med nedrivning for øje Der skulle bygges en stor butik på arealet Selvom grundene i kommuneplanen var udlagt til villaområde, mente LIDL ikke, at det var noget problem Kommunen ville selvfølgelig give dispensation til byggeriet Det lykkedes Vanløse Grundejersammenslutning at overbevise LIDL om, at det kommuneplantillæg, der i så fald skulle udarbejdes, ville blive mødt med massive protester Og så opgav man I forløbet forsøgte vi at få de kommunale politikere til at meddele, at de bakkede den vedtagne kommuneplan op Men vi fik aldrig svar! Bent Andersen Damstien 18, 2720 Vanløse 5 Frederikssundsvej mere sikker! En ombygning af Frederikssundsvej har ført til en reduktion på 60 procent i antallet af tilskadekomne fodgængere Desuden er antallet af tilskadekomne cyklister faldet med 50 procent, og det samlede antal tilskadekomne i trafikken på den pågældende strækning er faldet med 39 procent Kontorchef Niels Tørsløv fra Vej & Park under Københavns Kommune oplyser, at erfaringerne fra Frederikssundsvej bruges til ombygning af andre veje i kommunen Kommunen bruger cirka 10 mill kroner om året på forbedring af trafikforhold på vejstrækninger med mange uheld Kommunens næste større ombygningsprojekt bliver en ombygning af krydset Gyldenløvsgade/Nørre Søgade, der er det farligste kryds i byen, oplyser Niels Tørsløv (Kilde: Politiken ) Forstæderne frygter flere p-pladser i city Nabokommunerne til Københavns Kommune frygter stigende mængder trafik, hvis Københavns Kommune etablerer flere parkeringspladser i Indre By Det vil nemlig få endnu flere til at tage bilen ind til København Derfor protesterer kommunerne mod Københavns Kommunes planer om at opføre et stort underjordisk parkeringsanlæg under Vesterbrogade I forvejen mærker omegnskommunerne en stigende pendlertrafik gennem deres kommuner Den seneste trafiktælling fra Københavns Kommune bekræfter tendensen Således er biltrafikken til og fra kommunen steget med fire procent i forhold til 2003 Formand for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt, borgmester i Rødovre Erik Nielsen (S) påpeger, at det er et problem, at der ikke findes en overordnet plan for trafikken i hele hovedstadsområdet (Kilde: MetroXpress )

6 Myndigheds- og serviceopgaver på private fællesveje Fra Vej og Parks aktivitetsredegørelse - december 2004 De private fællesveje i Københavns Kommune administreres i henhold til Lov om private fællesveje Det er grundejerne til de private fællesveje, der er ansvarlige for vedligeholdelsen, og Vej & Park er vejmyndighed De fleste private fællesveje er beliggende i Brønshøj, Husum, Vanløse, Valby og på Amager og udgør omkring halvdelen af det samlede vejnet For omkring halvdelen af de private fællesveje er der grundejerforeninger eller vejlav, som sørger for vejvedligeholdelsen på vegne af de øvrige grundejere Indtil år 2000 var der indgået overenskomster om vejvedligeholdelse på ca halvdelen af de private fællesveje Den 14 maj 1998 besluttede Borgerrepræsentationen at opsige samtlige overenskomster, hvilket medførte at overenskomsterne udløb i slutningen af år 2000 Samtidig med opsigelsen vedtog Borgerrepræsentationen, at der skulle afholdes vejgennemgange hvert andet år på samtlige private fællesveje Vej & Park holdt vejgennemgang i samarbejde med grundejerforeningen eller vejlavet, hvis et sådant eksisterede På vejgennemgangene redegjorde Vej & Park for akutte vedligeholdelsesarbejder, samt for hvilke større samlede istandsættelser grundejerforeningen eller vejlavet burde iværksætte inden for en nærmere årrække Som en følge af personalenedskæringer holdes vejgennemgangene ikke længere, men Vej & Park kommer en gang årligt på en såkaldt lapperute på de private fællesveje På lapperuten registreres, hvor der er trafikfarlige forhold, som gør, at der er behov for en hurtig udbedring af skaden Der skrives en forvarsling til den grundejer, som skaden er registreret hos, da denne har pligt til at sørge for vedligeholdelsen Undlader grundejeren at efterkomme forvarslingen, skrives der et påbud Hvis grundejeren heller ikke efterkommer dette, sørger Vej & Park for vedligeholdelsen, og regningen sendes efterfølgende til grundejeren Hvis Vej & Park vurderer, at det ikke længere er økonomisk rentabelt for grundejerne at fortsætte lapninger på en vej Driftskontorets Driftsstab/Sektionsleder: Heidi Skygge Distrikt 1 Indre By/ Christianshavn Distriktsleder: Betina Grimm Distrikt 2 Vesterbro/ Valby/ Kgs Enghave Distriktsleder: Kim Jørgensen 6 Driftschef: Thomas Rasch Vicedriftschef: Poul Wendel-Jessen Distrikt 3 Amager Distriktsleder: Inge Elvekjær som er i meget dårlig stand, dvs hullet, revnet, krakeleret eller meget lappet, gives i stedet et stort samlet påbud Det betyder, at samtlige grundejere på en strækning er fælles om at afholde udgiften for ny belægning efter en beregnet fordelingsnøgle De store samlede påbud er meget ressourcekrævende for vejmyndigheden, der i stort omfang overtager grundejernes ansvar Påbudsstatitik Antal påbud Påbud Store samlede påbud opgjort den 14 oktober De offentlige og private fællesveje Km privat fællesvej 1 jan jan jan ,4 km 382,5 km 384,1 km Km offentlig kommunevej 369,9 km 369,7 km 371,2 km organisation Driftsplan/Sektionsleder Michael Højer Distrikt 4 Østerbro Nørrebro Distriktsleder: Jens J Knudsen Distrikt 5 Brønshøj/ Husum/ Vanløse Bispebjerg Distriktsleder: Jane Snog

7 Grundejerforeningernes trængsler med ledningsejerne Der bruges alt for megen tid på opgravningerne Ledningsejerne Vi kender det alt for godt Fortov eller vej synker sammen om en vandlås eller en fjernvarmeopgravning Københavns Energi kontaktes for en udbedring af skaderne Svaret er ofte, at de ikke har været der i flere år, eller om man er sikker på at det er KE s opgravning, der har forårsaget skaderne Mange foreninger er selv begyndt at registrere opgravningerne og har opdaget, at halvdelen af tilfældene slet ikke er registreret hos Vej & Park Københavns Energi og TDC har stående gravetilladelser i vore veje, glemmer at meddele, når de kaster sig over vore veje og fortove Den stående gravetilladelse betyder, at de ikke behøver at søge tilladelsen, men blot meddele, at de graver Men det sidste gør de - ifølge flere foreninger - ikke i mange af tilfældene Grundejerne har 5 års klageret over en dårlig retablering Og skal der efterfølgende repareres på en sådan opgravning, forlænges klagefristen yderligere Da ledningsejerne er klar over, at grundejerne - efter overdragelsen af vejvedligeholdet - er blevet mere opmærksom på opgravningerne, har de måske ikke den store lyst til at indberette om deres meriter En grum historie Med hensyn til færdselen på fortovene og ledningsejernes uanmeldte hærgen illustrerer følgende episode ganske godt de problemer bestyrelsen slås med En større bil, formentlig en skraldebil, kører op på fortovet ud for Kilholmvej 44 og beskadiger 14 meter fortov R98 kan ikke finde den formodede synder Da vi på samme adresse har Københavns Energi mistænkt for en dårlig retablering efter en fjernvarmeopgravning nogle år tidligere med en sammensynkning af kørebanen som resultat, sætter vi Microholdet til at undersøge sagen KE afviste i første omgang, at de havde et ansvar Efter opgravningen viser det sig, at KE har glemt at understøtte et varmerør, som så har trykket et drænrør i stykker Herefter må KE krybe til korset og overtager reparationsarbejdet Medens reparationen pågår, opstilles der afspærring rundt om udgravningen Nye skader En transportbil kan en dag ikke passere afspærringen og vælger at køre op over fortovet i den modsatte side Endnu 16 meter fortov bliver ødelagt Da første fortov er ordnet og sammensynkningen i kørebanen er udbedret, indhentes der tilbud på det andet fortov Det bliver så KommuneTeknik, der laver helt nyt fortov for ca kr Men ak, en måned senere graver KE hele fortovet op igen, da man skal nedlægge stærkstrøm GIS-systemet Havde vi haft adgang til det elektroniske meldesystem (GIS-systemet), som Vej & Park blev pålagt at indføre i forbindelse med opsigelsen af de kommunale overenskomster, kunne vi selv konstatere, om der var påtænkt en udgravning i det pågældende fortov Når KE f eks skal grave 800 meter fortov op for nedlæggelse af stærkstrøm, er det for dårligt med en orientering af grundejerne kun 8 dage før aktionen Det skete for to foreninger i Vanløse og en i Brønshøj Fliseoptagning En af foreningerne klagede dels over det dårlige arbejde og dels måden, hvorpå det foregår Foreningen har på alle sine fortove to rækker fliser Når ledningsejerne graver, tager de kun den ene række fliser op Under arbejdet, som foreningens bestyrelse fulgte tæt, kunne det konstateres, at den tilbageblevne række fliser blev undermineret Der blev derfor advaret om, at resultatet ville blive en sammensynkning i midten af fortovet med regnvandsopsamling i til følge Dette blev afvist af KE, der yderligere henviste til, at metoden og arbejdet var godkendt af Vej & Park Vi klagede derfor til Vej & Park, der lovede at kigge på sagen I dag to år efter gik foreningens profeti desværre i opfyldelse Fliserne på 1/3 af strækningen hælder nu mod hinanden, hvorved regnvandet opsamles I Brønshøj og Vanløse er der normalt et godt samarbejde med Vej & Parks distrikt 5, og vi har da også fået sat et møde i stand den 5 april med distriktschef Jane Snog, Jan Elvekjær fra driften og Henrik Aagaard fra Driftsplan Fortsættes side 8 7

8 Grundejernes trængsler Fortsat fra side 7 Mødet var foranlediget af Henrik Langhede fra GF Aabakken, der i sit indlæg krævede kvalitetssikring, orientering om opgravninger og mere præcise angivelser af hvor der graves Envidere sanktionsmuligheder over for de ureglementerede opgravninger De slemme ledningsejere Vej & Park har tjek på de ledningsejere (underleverandørere), der ikke kan finde ud af procedurerne og har svært ved efterleve de kommunale krav De indkaldes til samtale i Vej og Park, hvilket de ikke brøder sig om Man har ingen lovhjemmel til at sanktionere mod ledningsejerne De stående gravetilladelser - gælder i øjeblikket kun KE og TDC Stående gravetilladelse betyder, at de ikke skal ansøge om tilladelse til at grave, men blot meddele sig inden påbegyndelsen, når det drejer sig om mindre arealer (med mindre stedet er meget befærdet eller på anden måde kræver særlige foranstaltninger ) Fortovsopgravning skal f eks være under 15 meters længde Ved større arbejder er der kommet nye regler, hvor ledningsejeren bl a skal indsende komprimeringsprøver for hver 10 meter Retablering med OB Mange opgravninger står i længere tid inden der pålægges overfladebelægning Det har man hos KE og TDC tilladelse til, da en evt dårlig komprimering som regel først viser sig efter flere måneder Går der derimod længere tid før der lægges overfladebelægning på må man meget gerne kontakte Vej & Park/Drift, der så vil skride til handling Det indskærpes ledningsejerne, at belægningen skal være den samme som forefandtes på vejen Det kan yderligere forsinke arbejdet, da forskellige belægningstyper så laves i bundter GIS/Vejman Vej & Paks database for gravninger hedder Vejman Man vil gerne gøre den tilgængelig for foreningerne, men også her kniber det med ressourcerne Men Henrik Ågaard vovede pelsen og lovede at kigge på det over sommeren så det måske kan virke fra næste år Konklusionen var, at vi fremover hjælper hinanden med at holde styr på ledningsejerne Vej & Park vil meget gerne hjælpe os og vi aftalte at føre en løbende dialog om de mange problemer, der ikke blot er vores, men sandelig også Vej & Parks Der søges af og til fra ledningsejerne, om at skyde genvej over private fællesveje, når der lægges forsyningsledninger i de offentlige veje Med mindre at der er kunder, som skal tilsluttes på fællesvejene, nægtes de denne genvej Anmeldte gravearbejder på private fællesveje i København Bogholder Allé (Fra banen til Ålekistevej) (KE-vand) Bygmestervej (KE fj varme) Degnemose Allé (Fr sundsv til Sv lejren) (VP-vedligeh ) Drechelsgade (Artillerivej til J O Kragsg ) (VP-drift) Drejervej (Fr borgv tl Rebslagerv) (KE fj varme) Fenrisgade (Fra Heimdalsg til Hamletsg ) (KE-vand) Flakholmen (Fra Linde Alle til Bogh Alle) (KE-vand) Frejasgade (Fra Jagtvej til Thorsgade) (KE-vand) Hveensvej Fra Kirkegårdsv til Am brog ) (VP-drift) Irlandsvej (Fra Sundbyv vej til Windsorv ) (KE-fj varme) Italiensvej Fra Backersv Engvej) (VP-vedligeh ) Klintevej (Fra Præstegårds Alle til Ærtev ) Udført (Lækage) Korfuvej (Fra Kastrupvej til Backersv ) (VP-drift) OB Kurlandsgade (Am brog til Romsdalsvej) (VP-drift) OB Landsdommervej (Fr borgv - Tagensv ) (KE-el) Lybækgade (KE-el) Mellemforts Allé (VP-drift) OB Nannasgde 2-12 (Rådmandsg til Vulkang ) (KE-vand) Niels Brocks Gade (KE-vand) Odinsgade 6 22 (Jagtvej til Thorsg ) (KE-vand) Palermovej (Fra Engvej til Strandlodsv ) (VP-drift) OB Peder Lykkes Vej (Engl v til Vatnav ) (VP-vedligeh ) Rebslagervej (Fra Drejervej tl Rentemesterv ) (KE-fj varme) Rentemestervej (Lygten til Fr borgvej) (KE-fj varme) 8 Ribegade (KE-fj varme) Roselillevej Udført (KE-el) Siciliensgade (Fra Kretavej til Parmagade) (VP-drift) OB Skaffervej (Rentemesterv til Skaffervej 5) (KE-fj varme) Svanevej (Fra Ørnevej til r sundsv ) (VP-vedligeh ) Fortov Svend Vonvedsvej (Fra Am Strandv til Am Strandv ) (KE-afløb) Titangade 7 13 (Fra Sigurdsg til Vermundsg ) (KE-vand) Tycho Brahes Allé (Kirkegårdsv til Amagerbrog ) (VP-drift) OB Ved Skansen 1-5 Udført (KE-el) Veras Allé 2 28 (Fra Klingseyv til Ålekistev ) (KE-vand) Ærtevej Udført (KE-gas) Lækage

9 De udsatte fortove Fra grundejerforeningen Katrinedals medlemsblad i marts Kære fortovsejer Bestyrelsen vil gerne understrege endnu en gang, at ren- og vedligeholdelse af fortov og vejbane ud til dennes midte, samt regnvandsbrønde ifølge privatvejsloven påhviler den tilstødende grundejer GF Katrinedal har dog pålagt sin bestyrelse at forestå den almindelige vedligeholdelse af de nævnte områder samt de grønne fællesanlæg Men akut opståede skader skal af hensyn til sikkerheden afspærres, indtil skaden kan udbedres Indtil dette er sket, har den tilstødende grundejer ansvaret skyld få lavet en midlertidig afspærring Det er da også det råd, man vil få i Vej & Park, hvis man kontakter dem Dog vil de i tilfælde af særlig fare (f eks et opbrudt fortov eller en vejsammensynkning) foretage en afspærring Såfremt tilsynet selv ser pludseligt opståede skader, opsætter de en simpel afspærring og giver grundejeren et påbud Vi har den aftale med Vej & Park, at de i vores forening kontakter bestyrelsen, inden der skrides til påbud Når vi tager emnet om især vores fortove op igen, skyldes det, at de udsættes for flere og flere skader Når skraldeog flyttebiler og andre tunge køretøjer boltrer sig på fortovene og ikke bliver opdaget - ja, så hænger vi grundejere på udbedringen af skaderne Heldigvis er mange grundejere blevet opmærksomme på problemerne På deres daglige spadsereture indrapporterer de løbende de observationer, der er gjort Dem er vi glade for, idet 2 vidner er rigeligt til at politiet tager affære, såfremt vognmanden kvier sig ved at betale for udbedringen af skaden Flere grundejere har anskaffet sig mobiltelefoner med indbygget digitalkamera, og vi vil da gerne kvittere for de billeder, vi allerede har modtaget fra vågne medlemmer Endelig skal de grundejere, der graver på grunden eller ombygger huset, opfordres til at være opmærksomme på hvad entreprenør og leverandør forårsager af skader på vej og fortov Entreprenør og leverandør har normalt forsikringer, der dækker den slags skader Så vent med at betale regningen, indtil skaderne er udbedret på en måde, der kan godkendes af Vej & Park eller bestyrelsen Det er vel ikke rimeligt, at disse skader skal betales af grundejerforeningens øvrige medlemmer Nu sidder bestyrelsen desværre ikke altid brandvagt Så en mail adresseret til bestyrelsen (på en forlængst nedlagt hotmail-adresse i juledagene) dur ikke Hvis ikke der er respons fra bestyrelsen - f eks telefonisk - bør man for sin egen 9

10 Kampen om p-pladserne! Der er blevet en voldsom trængsel på de private fællesveje i kvartererne omkring Sundby og Vanløse metrostationer Parkeringsproblemerne med metropendlere i villakvartererne er blevet et megaproblem i flere af Københavns bydele Fra politisk hold har man ingen planer om at afhjælpe problemet og lukker tydeligvis øjne og ører Da man i sin tid byggede metroen og nu ringbanen, var argumenterne ellers, at pendlerne skulle stille bilen og tage toget Ifølge prognoserne vil en pendler kun stille bilen, såfremt gå-afstanden til toget er mindre end 6 minutter Søndag middag på Kilholmvej ved den ny Flintholm Station i Vanløse Når der ikke skabes faciliteter, der kan dække dette P-behov skal man jo ikke have en højere uddannelse for at kunne regne ud, hvor der så parkeres Jeg bor selv 8 minutters gang fra Vanløse station og er indtil nu lige netop fritaget for pendlerplagen Så prognoserne holder hverdage Grundejerne i de plagede områder må så overveje om de skal opsætte disse P-skilte, der i GF Vestervang vil koste kr, og beboerne bliver selv underlagt reglerne Dette tilbud fik man også i GF Vanløse Stationsby, da man søgte om tilladelse til at lukke vejen for uvedkommende færdsel Det blev dog afslået bl a med henvisning til, at det ville blive svært at håndhæve et sådant forbud Afslaget er dog anket til trafikministeriet, der har videresendt den til Vejdirektoratet, der så i første omgang har bedt kommunen om en udtalelse Da Flintholm Station skulle bygges, blev Vanløse Stationsby lukket inde mellem de to stationer, og vejene har derfor ingen værdi som gennemkørselsvej for andre end cyklisterne Vanløse har en meget lille bymidte omkranset af villakvarterer Man lider, som de fleste andre bydele i København, under de manglende p-muligheder Men med to metrostationer, den ene endda et af Køben-- havns store knudepunkter holder der biler på enhver ledig plet villavej inden for den før omtalte gå-afstand Nordvest for København bruger man da ikke parkeringspladserne i f eks Kildedal ved Måløv, og tager alle de dyre togzoner til metroen, når man kan parkere gratis Vanløses villaveje Måske skulle vi tale med store bogtaver til vore lokale politikere ved det kommende kommunalvalg Først forærer de os de private fællesveje i en elendig tilstand, derefter fjerner de de ressoucer fra Vej & Park, der skulle bruges på den rådgivning vi blev lovet i forbindelse med vejoverdragelsen Nu skal vi så også løse de p-problemer som man på rådhuset må have vidst ville komme ifølge prognoserne 3-timers parkering i Vestervang? Fra Amagers opland er der anlagt et P- anlæg i Sundby, men uden for de 6 minutters gåafstand Så her fik GF Vestervang broderet vejene til med bilpendlere til Sundby metrostation Og det på en måde så vejen blev svært fremkommelig og nogle grundejere lukket inde Ved henvendelse til Vej & Park, der reagerede hurtigt, fik man tilbudt indførelse af 3-timers parkering mellem 9 og 16 på Flintholm station set fra Kilholmvej i første parket De foranholdende pendlere har under et minuts gang til Metro samt Frederikssund/Farum- og Ringbanen 10

11 Tinglysning af vedtægter! Fra Lise Karsten i Frederiksgårds Alle s Vejlav har vi modtaget et notat om tinglysning med kun en afgift Et dokument, der indleveres til tinglysning, skal øverst på første side forsynes med et hoved, der indeholder forskellige oplysninger bl a matrikelnummer og navnet på anmelderen, dvs den person, der indleverer dokumentet til tinglysning Det fremgår af de vedlagte vedtægter for Frederiksgårds Alle s vejlav, hvad et sådant hoved skal indeholde Det, der er anført med håndskrift, er udfyldt af tinglysningskontoret Alt andet skal være påført vedtægterne ved indleveringen til tinglysningskontoret, og skal fremstå som på de vedlagte vedtægter Dernæst skal vedtægterne forsynes med en påtegning, der indeholder en begæ- ring om tinglysning Af sidste side i de vedlagte vedtægter fremgår, hvilke oplysninger en sådan påtegning skal indeholde, og hvorledes den skal udformes Tinglysningsbegæringen skal underskrives af bestyrelsen Det er nødvendigt, at man ved fremsendelsen til tinglysningskontoret vedlægger dokumentation for, hvem der er valgt til bestyrelsen og dermed er underskriftberettigede Dette vil fremgå af generalforsamlingsreferater og vedtægter Der skal desuden vedlægges en generalforsamlingsudskrift, hvoraf fremgår, at beslutningen om at tinglyse vedtægterne er vedtaget på en generalforsamling med fornødent flertal Ved indlevering til tinglysningskontoret skal der vedlægges en genpart af vedtægterne inkl påtegningerne i starten og slutningen af dokumentet samt underskrifter Denne kopi skal være på noget særligt tinglysningsgenpartspapir, der kan købes hos en boghandler Før vedtægterne indleveres til tinglysning, skal de fremsendes til Københavns kommune, Plan & Arkitektur, for at få påført den påtegning, som er anført på sidste side i de vedlagte vedtægter Med den beskrevne fremgangsmåde lykkedes det Frederiksgårds Alle s vejlav at få vedtægterne tinglyst på alle ejendomme mod betaling af en enkelt retsafgift på 1400 kr Lise Karsten Ejerlav: Brønshøj Matr nr 2181 m fl Retsafgift: kr 1400 Gade og husnr: Frederiksgårds Alle 3 m fl Frederiksgårds Allé s vejlav Vedtægter Akt: skab 0 nr 544 Anmelder: Tlf nr Lise Karsten Frederiksgårds Allé 3 Matr nr 3146, Brønshøj, ejerlejlighed nr 1-16 Frederiksgårds Allé 16A/Himmerlandsvej 23, 2720 Vanl Matr nr 2488, Brønshøj, Frederiksgårds Allé 17-19, 2720 Vanløse Matr nr 3129, 3130, 3132, og 2068, Brønshøj, Sallingvej 23, 2720 Vanløse Med hensyn til de på ejendommens påhvilende panthæftelser, servitutter og andre byrder henvises til de pågældende ejendommes blad i tingbogen Påtaleberettiget i henholdtil denne servitut er Frederiksgårds Allé s Vejlavs bestyrelse København den 4/ Bestyrelsens underskrifter: Samtykke efter bestemmelse i 42 stk 1, i lov om planlægning til tinglysning af nærværende dokument er ufornødent Københavns Kommune, Plan & Arkitektuer, den 13 maj 2004 Finn Larsen Eksp sekr 11

12 40 km s zoner i store dele af København! Status på etapeplanen for gennemførelse af hastighedszoner Adresser Vej & Park Njalsgade 13-15, 2300 S Tlf : Mail: kk dk Hjemmeside: www vejpark kk dk Bygge & Teknikudvalget har godkendt forslag til etapeplan for gennemførelse af Københavns Kommunes hastighedsplan (BTU 289/2001) Indtil videre er der etableret hastighedszoner i Middelalderbyen og i delområder i Valby, Kgs Enghave og Ydre Østerbro Forudsætningerne for, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at gennemføre 40 km/t hastighedszoner, har ændret sig siden godkendelsen af etapeplan 2001 Gennemførelsen skal ske i overensstemmelse med de trafik- og bymiljøplaner, der udarbejdes for de forskellige bydele - også tidsmæssigt Tilsvarende skal gennemførelsen planlægges i sammenhæng med de øvrige projekter, der sættes i værk i byen I takt med at byen hele tiden udvikles, og der sker ændringer i den øvrige planlægning, må det forventes, at forudsætningerne for gennemførelse af hastighedsplanen ændres løbende - Der er gennemført forsøg med 40 km/t hastighedszoner i området afgrænset af Vigerslev Allé, Vigerslevvej, Folehaven og Gl Køge Landevej i Hastighedszone er etableret i Middelalderbyen i Hastighedszone i Kgs Enghave i området afgrænset af Ellebjergvej, P Knudsens Gade, Sydhavnsgade, Scandiagade og mod syd af jernbanen i Hastighedszone i Ryvangskvarteret på ydre Østerbro, afgrænset af Ryvangs Allé, Strandvejen og Tuborgvej i 2003 og 2004 Udførelse af hastighedszoner står foran påbegyndelse i følgende bydele: Amager, Vesterbro og Bispebjerg Gennemførelsen i disse bydele skulle ifølge etapeplanen være startet i 2004 på nær Amager For Amager var det planen at udførelsen skulle starte i 2003 Planlægningen af de øvrige hastighedszoner skulle ifølge den reviderede etapeplan påbegyndes i : Indre og ydre Nørrebro : Vanløse, Brønshøj-Husum : Resterende del af Indre By Forudsætningerne for, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at gennemføre zonerne ændrer sig dog konstant, idet det som nævnt skal hænge tidsmæssigt sammen med de øvrige tiltag og projekter, der gennemføres i København 12 Plan & Arkitektur Rådhuspladsen 77, 1550 Kbh V Tlf : Mail: kk dk Hjemmeside: www pa kk dk Byggeri & Bolig Byggesagsafdelingen Ottiliavej 1, 2500 Valby Tlf : Mail: kk dk 2 Bygningsinspektorat Frederiksborgvej 13, 2400 NV Tlf : Mail: 2 kk dk Københavns Energi Servicecentret Vogmagergade 8, 1149 Kbh K Tlf : Mail: dk Hjemmeside: www ke dk Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45, Postbox Kbh V Tlf : Mail: kk dk Hjemmeside: www miljoe kk dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13, postbox Kbh K Tlf : Mail: dk Hjemmeside: www vejdirektoratet dk Hjemmesideadresser Vejforhold og lovgivning: www vejsektoren dk Oplysninger om parkering på bl a private fællesveje www parkering dk

13 Den ny Fællesforening Strukturændringen i Fællesforeningen (FF) har været hårdt arbejde for bestyrelsen - og op ad bakke i 2004 Idéen var at gøre det muligt for de københavnske grundejerforeninger at blive medlemmer af FF uden nødvendigvis at være bundet op på et medlemsskab af andre paraplyorganisationer Indtil 1 januar 2004 virkede FF som en særlig københavnsk afdeling af Parcelhusejernes Landsforening (PL) Dette organisatoriske samarbejde er nu ophørt, men et fortsat samarbejde med PL, der hvor vi har fælles berøringsflader eller der hvor vi kan øve indflydelse ved fælles hjælp, er naturligvis ønskeligt FF skal altså ikke konkurrere med PL, hvilket vi også vil få svært ved med det forholdsvis beskedne kontingent vi opkræver FF er jo baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft og et tæt samarbejde mellem - i første omgang - de fire bydelsforeninger i Brønshøj, Sundbyerne, Valby og Vanløse FF skal være paraplyorganisation og talerør for de af Københavns grundejervej-, ejer- og andelsbolig-foreninger, der har vedligeholdspligten på de private fællesveje Det gælder over for vejmyndigheden, forsyningsselskaberne og ikke mindst politikerne på rådhuset Dertil arbejdes der på medlemsmøder samt flere medlemstilbud Et medie mere! Efter oprettelsen af vores hjemmeside, besluttede FF at udgive et blad Det er så hermed en realitet Begge medier er selvfølgelig stærkt afhængige af medlemmernes medvirken Bladets indhold skulle - ud over Fællesforeningens tiltag - gerne indeholde nyttige oplysninger til brug for løsningen af de mange opgaver, man har påtaget sig ude i foreningerne Derudover en generel information om emner, der vedrører grundejerne Og som det fremgår allerede af første nummer: Spaltepladsen er åben for alle bidrag Den geografiske fordeling af Fællesforeningens medlemmer De nummererede områder er Vej & Parks distriktsinddeling Medlemsforeninger pr 1 januar 2005 Allégårdens Villaby Bakke Allé Bakkedal Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Brønshøjgårds Haveby Brønshøj Haveforstad Brønshøj Kirkevejs Vejlaug Brønshøj Parcelforening Brønshøj Præstegårds Vejlaug Brønshøj Præstegaardsø Dortheavej Ejerlaug Enighedens Vejlaug Fossgården Frederiksgårds Allé Vejlaug Fredens Bo Godthåbs Minde Grønvangen Holcks Plads Holmehus Husum Ny Haveby Højmark Håbets Allé Vejlaug m fl Katrinedal Kløverbladet Kirkemosens Haveby Langkærvej/Ledagersti Lykkehøj Lyset Løvholmens Vejlaug Morsøvej af 1945 Nybovej Ny Østergaard Villaby Odin Ofea Plads Slotsherrens Bro Slotsherrens Vænge Strandengen Strandlyst Sundbyvang Søholm Parkby Søndervang Søndre Hanssted Thorupgårdens Haveby Trekantens Vejlag Tryggevældevej Vejlaug Ulrick Birchs Allé Vejlaug Ulriksdal Utterslevhøj Valby Bakkes Vejlag Valby & Omegns Byggeforening Valhal Vanløse Haveby Verner Parcelforening Vestre Solvang Vigerslev Haveforstad Aabakken 13

14 Fællesforeningens medlemstilbud Ledelses- og ansvarsforsikring Forsikringen dækker alle nuværende, tidligere*) og fremtidige medlemmer af bestyrelsen / den daglige ledelse af den juridiske enhed Forsikringen dækker erstatningsansvar for formuetab og renter heraf, som sikrede pådrager sig i sin egenskab af medlem af bestyrelsen og / eller ledelsen i den juridiske enhed, eller som valgt dirigent ved generalforsamling i den juridiske enhed Forsikringen dækker endvidere sagsomkostninger, der vedrører et af forsikringen omfattet erstatningsansvar Dækningssum: kr 1 5 mill pr skade Selvrisiko: kr pr skade Præmie: kr 740 pr år *) Forsikringen dækker sager, hvor hændelsen, som er skyld i sagen, er opstået op til 12 måneder bagud ift tidspunktet for tegning af forsikringen Forsikringsaftalen indgåes mellem den enkelte forening og selskabet Præmie opkræves af Fællesforeningen Advokatordningen Juridsk hotline Fællesforeningen og advokatfirmaet Vilh Skouenborgs efttf, ved advokat Jens Duus, Vejlands Allé 21, 2300 S, har indgået aftale om advokatrådgivning for bestyrelser i grundejerforeninger og vejlaug, som er tilsluttet Fællesforeningen Det enkelte bestyrelsesmedlem kan kontakte advokatkontoret for rådgivning, uden der beregnes honorar for henvendelserne Enkelt medlemmer i en grundejerforening eller vejlaug kan i første omgang ikke direkte benytte sig af aftalen Her skal man i stedet henvende sig til sin bestyrelse, som derefter kontakter advokatkontoret Ved henvendelse til advokatkontoret skal der oplyses hvilken forening eller vejlaug man repræsenterer Dette for at sikre mod henvendelser fra ikke medlemmer, og fordi en sådan service-aftale selvfølgelig ikke er gratis Fællesforeningen betaler for ordningen, som herved tilbydes medlemmerne uden beregning Advokatkontoret bliver løbende opdateret om, hvilke foreninger, der kan benytte sig af aftalen Aftalen omfatter følgende ydelser enkelte besvarelser, så vel mundtligt som skriftligt, uden at dette skal opfattes som en afgrænsning: - medlemmernes ejendomme - skat vedrørende fast ejendom - deklarationer og servitutter - hegnsforhold - vejforhold - grundejerforeninger - vedtægtsforhold - lejeforhold - forsikring - byggesager Hvis besvarelserne eller en videre behandling ikke kan klares med en enkel besvarelse, meddeles dette til den der rettede henvendelse På advokatkontoret, som har møderet for Højesteret, kan følgende advokater kontaktes: Preben Dickow, Stefan Skouenborg og Jens Duus Det er fortrinsvis Preben Dickow som tager sig af henvendelserne Tlf nr til adv kontoret: Husk inden henvendelse at have indsamlet alle relevante informationer og have nedskrevet evt stikord og relevante spørgsmål Husk også at oplyse hvem du repræsenterer som medlem i Fællesforeningen, når du henvender dig 14 Vejledning i vejvedligeholdelsen Fællesforeningen har indgået en aftale med Jane Tværmose fra Kommune Teknik om vejledning i forbindelse med vejvedligeholdelsen Foreningerne kan her rekvirere en vejgennemgang, hvor vej, fortov og regnvandsbrønde m m besigtiges, hvorefter der udarbejdes en rapport til foreningen Det forudsættes ikke at Kommune Teknik skal udføre evt opgaver, men kan selvfølgelig altid afgive et tilbud såfremt det ønskes Dette er alene ment som et tilbud til de foreninger, der ønsker et overblik på, hvad der bør laves på kort sigt og hvad der skal laves på det lange sigt, således at foreningsbestyrelsen kan lægge nogle fornuftige planer og budgetter Når vi i Fællesforeningen netop har valgt at indgå denne aftale med Jane Tværmose skyldes det, at hun som tidligere driftsleder i KTK (nu salgschef samme sted) for det første har fingeren på pulsen omkring vejrenovering generelt og for det andet, at man kan trække på Janes mange års erfaring fra sin tidligere ansættelse som leder af privatvejs-afdelingen hos Vej & Park som vejmyndighed Rådgivningen koster kr 600,- excl moms i timen, der afregnes direkte med KTK En gennemsnitsforening vil typisk tage 2-3 timer Da Vej & Parks 2-årige vejgennem-gange er midlertidigt indstillet pga manglende ressourcer - er det i Fællesforeningens øjne et godt alternativt tilbud KommuneTeknik København Jane Tvermose Ragnhildsgade Kbh Ø Tlf: Fax: Mail: kk dk

15 Bydele, Lokalråd og R98 Bestyrelsens 11 medlemmer er rekrutteret blandt frivillige formænd for grundejerforeningerne og bydelsforeningerne i København 4 bestyrelsespladser er besat af de 4 bydelsforeninger, hvis medlemsforeninger pt udgør 85% af medlemsskaren Repræsentantskab og bestyrelse i R98 Fællesforeningens bestyrelse besætter 13 pladser i repræsentantskabet hos R98 Desuden er Fællesforeningens formand repræsenteret i R98 s bestyrelse H J Lykkeboe Formand for Fællesforeningen Best medl i R98 Formand for Valby Lokalråd dk H Å Zabel Formand: Brønshøj Grundejerforening Medlem af Brønshøj Lokalråd tele dk Lisbeth B Ritter Formand: Valby Grundejerforening Medlem af Valby Lokaludvalg dk Svend Vexby Formand: Sundby Grundejerforening dk Erik Honoré Formand: Vanløse Grundejersammensl Medlem af Vanløse Lokalråd erik dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans Jørgen Lykkeboe JPE Hartmanns Allé 26, 2500 Valby Tlf Mail: dk Kasserer: Lisbeth B Ritter Bjørnsonsvej 86, 2500 Valby Tlf : Mail: dk Sekretær: Bjarne Kallesøe Italiensvej 23, 2300 S Tlf : Mail: bk dk Næstformand: Erik Honoré Bangsbo Plads 59, 2720 Vanløse Tlf : Mail erik dk Medlemsskab af Fællesforeningen Enhver vej-, grundejer- eller boligforening i København, der beskæftiger sig med vejvedligeholdelse kan indmeldes Medlemsskabets kontingent er fastsat af repræsentantskabet og er for tiden kr 15,- pr medlem i den enkelte forening FF arrangerer møder med emner af interesse for grundejerforeningsbestyrelser FF har en løbende dialog med Vej & Park og forsøger efter bedste evne, at holde styr på ledningsejerne FF samarbejdermed Vej & Park om registrering af samtlige Københavns vejog grundejerforeninger FF har en hjemmeside og udgiver grundejeren dk, nyhedsbreve m m Vi melder os ind i Fællesforeningen -eller vil gerne høre mere Forening: Antal medl Navn: Adr Postnr Tlf : Mail Send, ring eller mail indmeldelsen til bestyrelsen Er du medlem af en bydelsforening eller sammenslutning i Brønshøj, Sundby, Valby eller Vanløse kan du indmelde dig gennem dem Hans Bo Larsen Storkebakken 28, 2400 NV Tlf : Mail: dk Hans Åge Zabel Basnæsvej 10, 2700 Brønshøj Tlf : Mail: tele dk Jens B van der Watt Stubbevangen 23, 2700 Brønshøj Tlf : Mail: dk Niels Hansen Mellemvangen 58, 2700 Brønshøj Tlf : Mail: tele dk Poul Haunsgaard Ove Billes Vej 15, 2300 Sundby Tlf : Mail: dk Svend Vexby Amsterdamvej 11, 2300 Sundby Tlf : Mail: dk 15

16 TyveriAlarm DER VIRKER Døgnet har 24 timer er du tryg ved det? TYVERIALARMER TÅGESIKRING DIGITAL VIDEOOVERVÅGNING ADK SPECIEL SIKRING..MERE END SIKKERHED TRYGHED I SJÆLEN F&P FORSIKRINGSGODKENDT ( SKAFOR NR ) VI YDER EN AKTIV PROFESSIONEL INDSATS Strik en god bolig økonomi sammen med Jyske Prioritet Jyske Prioritet er en ny, fleksibel finansieringsform, som i mange tilfælde er et godt alternativ til tradi- tionelle realkreditlån. Jyske Prioritet er med lav, variabel rente og med indbygget afdragsfrihed efter ønske. Du får frihed til selv at bestemme, hvornår og hvor meget, du vil afdrage. Faktisk kan du få afdragsfrihed i 10 år, men du kan frit nedbringe gælden på de tidspunkter og med de beløb, der passer dig og din økonomi. Ligeledes kan du samle opsparing og lån og kun betale renter af differencen. Kom ind i Jyske Bank og hør, om Jyske Prioritet er ret eller vrang for dig. Jernbane Allé 56 A Vanløse tlf

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk

København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk ADVOKATFIRMA OLAF GORMSEN SVEN O. LARSEN JØRGEN BRO BENT KROMANN BREDGADE 33. 1260 KØBENHAVN K TLF. (01) *13 12 06 OG 13 76 06 København,den 13.1.1975. Sag: 129/62 /kk Til grundejerne I Heibergs Have,

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.05.2013-1004536468 TINGLYSNINGSDATO: 14.05.2013 11:39:49 EJENDOM: Adresse: Ragnhildgade 1 5457a Adresse: Emblasgade 3 5457b Adresse: Rovsingsgade

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere