Den Sorte Diamant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Sorte Diamant 1999-2013"

Transkript

1 Bibliotekshistorie nr. 11, 2014 Den Sorte Diamant Funktionelle ændringer for at møde IT-udfordringerne Af Steen Bille Larsen I marts 1993 indbød Kulturministeriet til en arkitektkonkurrence om udbygning af Det Kongelige Biblioteks hovedbygning på Slotsholmen i København. Den eksisterende biblioteksbygning fra 1906 havde et areal på m 2. Den blev anlagt på Slotsholmen, et meget vigtigt historisk område, som har rummet kongernes residens, arsenal, orlogshavn, kunstkammer og kongens bibliotek. Slotsholmen er centrum for nationens styrende organer. Havnen har stadig været grundlag for Københavns og landets vækst. Der er sket store ændringer gennem 400 år, men på Slotsholmen ligger stadig landets styrelse, centraladministration og altså også nationalbiblioteket. Man havde oprindeligt en plan om at udvide bygningen fra 1906, men byudviklingen umuliggjorde dette. Allerede efter år var der alvorlige pladsproblemer. Bestræbelser på dengang at afhjælpe pladsproblemerne var utilstrækkelige og uden en langsigtet plan. Det var derfor nødvendigt at udflytte store dele af samlingerne til forskellige steder i København med store ulemper for bibliotekets drift. Langt de fleste bøger stod i lokaler, der var uegnede til opbevaring af biblioteksmateriale. Personalet arbejdede under ringe kontorforhold i overfyldte lokaler og med forældede og trange bogmagasiner. Oplægget i arkitektkonkurrencen var, at arealet i den gamle bygning skulle fordobles fra m 2 til m 2. I konkur- Steen Bille Larsen, cand. mag, chefkonsulent og tidligere vicedirektør, Det Kongelige Bibliotek, Postboks 2149, 1016 København K

2 136 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Det Kongelige Biblioteks bygning fra 1906 var planlagt til at kunne rumme vækst i år. En udvidelse af biblioteket havde været ønsket i mange år, men blev først en realitet i 1999 efter en arkitektkonkurrence med en moderne udbygning mod havnen, kaldet Den Sorte Diamant. renceindbydelsen blev det understreget, at ydre forhold har gjort, at grundlæggende forudsætninger for biblioteksvirksomhed var under forandring, idet videns- og informationsformidlingen i disse år udvikler sig i lyset af IT-udviklingen. Konkurrencekravet var, at den nye bygning skulle give de bedst mulige vilkår for bevaring og benyttelse af samlingerne samt for udnyttelse af de mange muligheder, som er en følge af IT-udviklingen. Især skulle den nye bygning løse de alt for begrænsede muligheder, der var for at præsentere og give adgang til både bibliotekets almindelige bogsamlinger og til særsamlingerne af sjældne og kostbare bøger, håndskrifter, arkivalier, musikalier, kort- og billeder, judaistiske og orientalske samlinger.

3 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Konkurrenceprogrammets krav til det nye byggeri I konkurrenceprogrammet blev der opstillet en række krav til det nye byggeri: For det første skulle det nye bibliotek give en stærkt forbedret betjening af den specialiserede forskning og samtidig også skabe en væsentlig forbedring af de almene formidlings- og kulturaktiviteter, der indgår i et moderne bibliotek og kulturcenter. Udbygningen skulle have særlig vægt på udvidelsen af publikumsarealerne og bibliotekets funktioner som nationalbibliotek. For det andet skulle udbygningen åbne for langt bredere adgang til samlingerne, sikre deres langsigtede bevaring samt videreføre rationalisering og modernisering af publikumsbetjening, samlingsforvaltning og øvrige drift. For det tredje skulle udbygningen skabe nye rammer for en række kulturaktiviteter, der skulle være direkte og umiddelbart tilgængelige for et bredere publikum. I tilknytning til disse funktionelle krav var det også en betingelse, at udbygningen på Slotsholmen skulle indgå i en helhedsplan for hele denne del af det centrale København og de centrale dele af havnen. Sammen med planer om nyt biblioteksbyggeri var det målet at føre Københavns havn ud af en dvaletilstand, bl.a. ved at de eksisterende kajanlæg omdannedes til byformål. Den Sorte Diamant og IT-udviklingen September 1993 forelå resultatet af arkitektkonkurrencen. Vinderen var arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen. Vinderresultatet var en karakteristisk og meget markant bygning, som skulle stå som et skulpturelt pejlemærke i byen. Bygningen svæver på et glasbånd, friholdt fra jorden og giver indblik i bygningens foyeretage. Dens vridning og de skrå facader giver bygningen en dynamik, som adskiller sig fra en traditionel bygnings vinkelrette facader. De skrå forløb ses også i atriets store glasparti mod havnefronten. Set mod øst hælder bygningen fra nord mod syd. Set fra syd hælder bygningen fra øst mod vest. Ved afsløring af konkurrenceresultatet blev bygningen af kulturministeren spontant kaldt en sort diamant.

4 138 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Resultatet af arkitektkonkurrencen i 1993: Den Sorte Diamant, åbnet for offentligheden i Arkitekter var arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen. Den karakteristiske bygning opfyldte målet om, at den skulle stå som et skulpturelt pejlemærke for byen København var både året, hvor Tim Berners-Lee, programmør ved CERN i Geneve, udviklede den første moderne web-browser og året, hvor Det Kongelige Bibliotek skulle konkretisere planerne for den største udbygning i næsten 100 år. I biblioteksverdenen havde man i flere år været klar over, at IT ville få stor betydning for informationsformidlingen. Med Tim Berners-Lee s epokegørende moderne web-browser skete der et ryk. Det stod nu helt klart, at IT-udviklingen ville revolutionere håndteringen af og adgangen til information og dermed også biblioteksvirksomheden. Hvordan, var imidlertid det store spørgsmål. Hvad det betød for den fysiske indretning af den nye bygning var ligeledes et stort spørgsmål. Et var sikkert, at der ville ske forandringer.

5 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Planlægningen af funktionerne i den nye bygning lettedes af, at arkitekterne havde fulgt konkurrenceprogrammet meget nøje. Deres eneste større ændringsforslag til konkurrenceprogrammets krav om en ny stor læsesal med 300 pladser var en opdeling af den store læsesal i to mindre læsesale, hver med ca. 150 pladser, placeret på hver sin side af et midterparti med balkoner samt med en bro, som forbandt de to læsesale. Denne ændring blev gennemført og viste sig at være en fordel. Overskuelighed og fleksibilitet var styrende for hele den fysiske indretning, hvor ruminddeling, skranker osv. i så høj grad som muligt skulle bestå af møbler og vægge, som kunne flyttes uden uoverstigelige omkostninger. I planlægningen var bibliotekets ledelse stærkt inspireret af den engelske arkitekt Harry Faulkner-Brown s ten commandments for godt biblioteksbyggeri, 1 hvor især kravet om fleksibilitet kom til at spille en meget stor rolle i den nærmere planlægning af bygningen. Hovedfunktionerne i Den Sorte Diamant 7. september 1999 blev Den Sorte Diamant officielt åbnet af dronningen og kulturministeren. Dagene derefter var en sand festuge med 11 store arrangementer med deltagelse af regeringen, kulturliv, forskning, uddannelse, biblioteksverdenen. I weekenden september var der åbent hus for hele landets befolkning. 15. september åbnede bygningen for offentligheden. Et af kravene i arkitektkonkurrencen havde været, at den nye bygning skulle gøre en række kulturtilbud umiddelbart tilgængelige for et bredere publikum. Bygningen var derfor opdelt i en Kulturdel og en Biblioteksdel, som er forbundet med en travelator (rullende fortov). Biblioteksdelen er åbent i bibliotekets almindelige åbningstid 9-21, hvorimod Kulturdelen kan have længere åbningstider og kan fungere uafhængigt af biblioteksfunktionerne. 1. Arkitekt Harry Faulkner-Brown s ten commandments for godt biblioteksbyggeri: 1. Flexible; 2. Compact; 3. Accessible; 4. Extendible; 5. Varied; 6. Organized; 7. Comfortable; 8. Constant; 9. Secure; 10. Economic.

6 140 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Funktionerne i Den Sorte Diamant ved åbningen i Bygningen er opdelt i en Kulturdel i gadeplan og øverst en Biblioteksdel. De to dele er forbundet med en travelator. Læsesal Vest er hovedlæsesal og er sammen med centrene for Kort og Billeder, Manuskripter, Musik og Orientalia og Judaica tiltænkt forskere. Center for Internationale Publikationer og Avislæsesalen er tiltænkt et bredere publikum. Benyttelsesmønsteret har siden åbningen i 1999 været det samme, hvor Kultur- og Biblioteksdel kan fungere uafhængigt af hinanden: Den Sorte Diamant åbner om morgenen kl. 8, og brugerne kan benytte biblioteksfunktionerne Kulturelle arrangementer om aftenen kan fortsætte uafhængigt af åbningstiderne i Biblioteksdelen, da travelatoren (det rullende fortov) kan spærres om aftenen. I princippet kan Kulturdelen være åben hele natten, samtidig med at Biblioteksdelen uden for åbningstiden beskyttes af et integreret overvågningssystem med tyverialarmer, videoovervågning, døgnvagt, vagtrundering og adgangskontrol. Døgnvagten styrer åbnings- og lukketider i de forskellige dele af bygningen. Biblioteksdelen blev indrettet med 2 nye læsesale med ca. 150 læsepladser på hver (Læsesal Vest, Forskerlæsesalen og en Avis- og tidsskriftlæsesal) og 5 centre med speciallæsesale: Center for Ma-

7 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant nuskripter og Boghistorie, Center for Musik og Teater, Center for Judaica og Orientalia, og Center for Kort og Billeder. Det sidste center, Center for Internationale Publikationer indrettedes i den gamle læsesal i bygningen fra Kulturaktiviteterne var en vigtig del af planen for den nye bygning. Kulturdelen udvidedes betragteligt og blev indrettet med nye mødelokaler, tre nye udstillingssale og en møde- og koncertsal, Dronningesalen, med op til 600 pladser. Den Sorte Diamant med et kig ned i Kulturdelen. Kulturdelen forbindes med Biblioteksdelen med en travelator. Kulturdelen kan i princippet være åben hele døgnet, medens Biblioteksdelen med de store værdifulde skatte overvåges af døgnvagt.

8 142 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Læsepladserne viste sig at være meget populære blandt de studerende. Biblioteket valgte derfor snart efter åbningen at definere et stort antal pladser som studiepladser, tiltænkt de studerende. Tidligere kendte kun få til Det Kongelige Biblioteks eksistens. Efter åbningen af Den Sorte Diamant rykkede Det Kongelige Bibliotek fra en tilbagetrukken tilværelse til at blive et ikon for hele Danmark. Mange danskere kender i dag til eller har hørt om Den Sorte Diamant. Konkurrenceprogrammets krav om, at den nye bygning skulle være et markant bidrag til Københavns profil og et stærkt signal om moderne byudvikling, var opfyldt. For at kunne fastholde nødvendigheden af den politiske og folkelige forståelse har det været afgørende for biblioteket at fastholde et nyt koncept om, at museumsaktiviteter og kulturaktiviteter understøtter de biblioteksmæssige og forskningsunderstøttende funktioner. Bygningen var populær fra første dag både blandt brugerne og i det almindelige omdømme. Efter en start med over tusinde omvisninger om året for grupper mod betaling ligger besøgstallet nu på ca. 250 omvisninger om året. Mest overraskende var modtagelsen blandt de studerende. Bygningen var tiltænkt forskere og avancerede

9 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant brugere. Der var ikke tiltænkt mange egentlige studenterlæsepladser, fordi der var en arbejdsdeling, hvor betjeningen af de studerende skulle foregå på fakultetsbibliotekerne. Det viste sig imidlertid, at bygningen omgående blev meget populær blandt de studerende, som lod sig inspirere af de fornemme arkitektoniske rammer. En sådan tilstrømning af studerende var ikke forudset og heller ikke, at læsepladserne var optaget fra morgenstunden af studerende. Det var klart at det ville kunne føre til et pres på biblioteket med ønske om flere studiepladser. Biblioteket valgte hurtigt at definere et stort antal pladser som studiepladser for de studerende. Som forventet blev bygningen meget hurtigt stærkt præget af IT-udviklingen, også hurtigere end forudset. Den elektroniske benyttelse steg langt hurtigere end forventet og omvendt var nedgangen i benyttelsen af fysiske samlinger meget markant. Bygningen var planlagt til at håndtere bøger til hjemlån årligt. I 2013 var antallet under bøger. Til gengæld har biblioteket årligt elektroniske udlån (2013). Disse nye udviklingstræk fik indflydelse på udnyttelsen af bygningen. Center for Internationale Publikationer Det indgik i planerne for Den Sorte Diamant, at der skulle være fem specialiserede centre, som skulle forenkle specialisternes adgang til specialsamlingerne af de særlige materialetyper. Center for Internationale Publikationer åbnede i den gamle læsesal i januar Centret havde ca. 95 læsepladser. Centrets ansvarsområde var aktuelle opslagsværker og depotsamlinger fra bl.a. EU, NATO og FN, hvilket understøttede almen vejledning af borgerne i spørgsmål om internationale organisationer, især vedr. EU. Snart efter åbningen skiftede de internationale organisationer udgivelsesform og gik over til e-publicering. Inden for to år havde centret overlevet sig selv. Uden at der er ændret ved de 95 læsepladser blev Center for Internationale Publikationer i 2002 omdannet til Læsesal Nord. Den fungerer nu som en generel studenterlæsesal uden opsyn, hvilket har lettet presset på de øvrige læsesale. De studerendes egen sociale kontrol opretholder ordenen. Læsesal Nord er stærkt benyttet og alle læsepladser er besat det meste af dagen.

10 144 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Studenterlæsesal, Læsesal Nord. Læsesalen åbnedes først som Center for Internationale Publikationer, men da de internationale organisationer overgik til digital publicering ændredes læsesalen til studielæsesal for studerende. Center for Kort og Billeder Et andet af de nye centre var Center for Kort og Billeder, som skulle give adgang til bibliotekets 18,5 millioner billeder (kulturhistoriske billeder, kunstfotografier og luftfotografier) og kort. Centret var indrettet i et lokale med et meget stort bord, med en stor håndbogssamling og 24 studiepladser. Billeder og kort var nogle af de materialetyper, som meget hurtigt udviklede sig til at blive digitale. Biblioteket forudså, at ITudviklingen ville medføre at kort og billeder på papir ville miste deres betydning og at det på langt sigt ville medføre en faldende benyttelse i centret. Uden at afvente denne udvikling besluttede biblioteket derfor at Center for Kort og Billeder skulle nedlægges i sin nuværende form med faste åbningstider. I stedet skulle brugerne henvende sig pr. mail og kommunikere med biblioteket elektronisk. Det ville spare ressourcer til fysisk betjening. De kunne i stedet anvendes til den digitale udvikling.

11 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Resultatet var, at der blev gennemtvunget en ændring i benyttelsesmønstret, hvorved centrets læsesal bliver benyttet mindre. I stedet omdannedes læsesalen til Kulturarvssalen, hvor det store bord kunne anvendes til forevisning af kostbarheder og store formater, enten i forbindelse med besøg af politikere og andre beslutningstagere eller som led i rundvisninger og undervisning. Samtidig fungerer læsesalen stadig som Center for Kort og Billeder, men det sker i meget mindre omfang og kun når salen er reserveret på forhånd. Kulturarvssalen er et fornemt rum, og som ny funktion i biblioteket er det en stor succes. Salen har været ramme om mange danske og internationale besøg, den tjener som lokale for medarbejderorienteringer og som ramme om præsentation af nye services. Brugere af kort og billeder betjenes stadig, men som planlagt er den fysiske benyttelse faldende. Besøg af daværende kulturminister Per Stig Møller i den nyindrettede Kulturarvssal, hvor Det Kongelige Biblioteks direktør Erland Kolding Nielsen (th.) præsenterer sjældne og kostbare værker.

12 146 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Avis- og tidsskriftlæsesalen med tomme tidsskrifthylder efter at de faglige og videnskabelige tidsskrifter var overgået til e-publicering. Det frigjorte areal er udnyttet til at øge antallet af studiepladser til de studerende. Læsesal Øst, avis- og tidsskriftlæsesal Som nævnt ovenfor viste det sig at være en fordel, at arkitekterne valgte at indrette to læsesale med ca. 150 pladser hver, frem for en stor med 300 pladser. Et af de påtænkte formål med den store læsesal var, at den også kunne tjene som avis- og tidsskriftlæsesal. Funktionen som Avis- og tidsskriftlæsesal blev i stedet placeret i læsesal øst med 150 pladser. Avislæsesalen med mikrolæseapparater var et tilbud til hele befolkningen. Desuden var årgange af mere end tidsskrifttitler opstillet på åbne hylder. Den overskydende plads stod til rådighed for studerende, der læste kursuslitteratur. Bibliotekets brugere benytter nu tidsskrifterne i elektronisk form. Det er i hovedsagen lærere og studerende, som har brugerrettigheder til at benytte dem hjemmefra. Brugere af avislæsesalen benytter de elektroniske udgaver af aviserne på stedet, da bibliotekets licensaftale gør det muligt for alle læsesalsbesøgende at benytte avisernes elektroniske udgaver.

13 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Med en hast, som ingen vist havde forudset, overgik de faglige og videnskabelige tidsskrifter til e-publicering. Biblioteket besluttede at ophøre med at modtage papirudgaverne, uanset om forlagene stadig udsendte tidsskrifterne i papirudgave parallelt med e- udgaven. Resultatet var at der kunne gennemføres en stor rationalisering i forvaltningen af tidsskrifterne, og at der blev frigjort et meget stort antal kvadratmeter. Da behovet for studenterlæsepladser stadig var meget stort, blev den frigjorte plads indrettet med 36 nye pc-arbejdspladser, studiepladser og sofaarrangementer, som indbyder til gruppearbejde. Studenterlæsesalen, Læsesal Øst er meget populær og midt på dagen fuldstændig besat med arbejdende studerende. Center for Musik og Teater / Center for Orientalia og Judaica Understøttelse af musikforskningen var et af de meget højt prioriterede tilbud, som biblioteket ønskede at stille til rådighed i Den Sorte Diamant. Derfor indrettedes Center for Musik og Teater i den nye bygning med 20 studiepladser og en helt særlig service, idet centret indrettedes med den ubestridt største musikfaglige håndbogssamling i Norden, herunder en i princippet komplet samling af Samlede Værker af førende danske og internationale komponister. Målet var at musikforskningen i Danmark skulle have fysiske rammer, som ikke tidligere var set. Centret åbnede med en reception, hvor hele det danske musikvidenskabelige og musikfaglige miljø var inviteret. Et par år efter åbningen blev der gennemført brugerundersøgelser, hvis resultat var meget overraskende. Ud af centrets mange besøgende var kun 5 pct. forskere, hvilket bl.a. skyldtes at antallet af musikforskere i København var blevet reduceret stærkt i de foregående år. I stedet blev centret benyttet af privatpersoner og af studerende. For disse grupper var resultatet af brugerundersøgelserne imidlertid meget skuffende med tilfredshedsprocenter på under 50. Dvs. at hver anden bruger var utilfreds med centret. Biblioteket analyserede brugerundersøgelserne og gennemførte en række initiativer, men trods de mange anstrengelser lykkedes det

14 148 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant aldrig at øge brugertilfredsheden. Konklusionen blev derfor i 2011 at nedlægge Center for Musik og Teater. Funktionen blev flyttet til Læsesal Vest. Center for Musik og Teater delte lokale med Center for Orientalia, som også har 20 studiepladser. De orientalske samlinger rummer, hvad der gennem århundreder er indsamlet af kildemateriale vedrørende Asiens lande under tidligere tiders danske ekspeditioner, bl.a. den berømte ekspedition til det lykkelige Arabien i 1760 erne. Den samfundsmæssige og økonomiske udvikling i især Østasien betyder, at det ikke længere giver mening at vesterlændinge skal foretage antropologiske og lingvistiske feltstudier af disse områder, og tilgangen af materiale til de orientalske samlinger er faktisk ophørt. For det judaistiske område er udviklingen gået i retning af en stadig stærkere e-benyttelse og et deraf følgende fald i benyttelsen af centret. Det var derfor uproblematisk at nedlægge Center for Orientalia og Judaica samtidig med Center for Musik og Teater. De frigjorte 2 x 20 læsepladser blev benyttet til at efterkomme de studerendes store pladsbehov, og lokalet er omdøbt til Læsesal E-Vest. Denne læsesal er nu stærkt benyttet, og brugertilfredsheden er meget høj. Diamantinformationen Da Den Sorte Diamant åbnede, var det en del af planen, at bygningen skulle rumme en boghandel, Diamantboghandelen, som en naturlig del af de tilbud, som biblioteket skulle stille til rådighed. Diamantboghandelen var placeret direkte inden for hovedindgangen og var således det første, som mødte de besøgende, når de trådte ind i bygningen. Diamantboghandelen var drevet som privat virksomhed med en forpagtningsaftale. Som privat virksomhed delte boghandelen skæbne med den øvrige bogbranche med vanskelige økonomiske vilkår. På grund af de vanskelige forretningsbetingelser havde boghandelen to forskellige forpagtere i løbet af ti år. Først var boghandelen en del af en stor boghandlerkæde, siden blev den videreført af en ny forpagter, der drev boghandelen som den mest klassiske boghandel i Danmark, hvor faglig viden og ekspertise gik hånd i

15 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Diamantinformationen ved åbningen i Diamantinformationen er placeret lige umiddelbart ved hovedindgangen fra Søren Kierkegaards Plads. Den yder generel vejledning, sælger billetter til arrangementer og sælger bibliotekets egne publikationer. Desuden er der indrettet et område med selvekspedition af reserverede bøger til hjemlån. hånd med det bedst tænkelige udvalg af bøger på det danske marked. Lige meget hjalp det: boghandelen gav underskud. I 2011 meddelte ejerne, at de ikke ønskede at fortsætte, fordi det ikke var muligt at vende underskud til blot balance. Denne meddelelse gav anledning til mange overvejelser om, hvorvidt en boghandel stadig skulle være en del af den profil, som de besøgende møder som det første indtryk. Biblioteket inddrog her et andet forhold i overvejelserne. I brugerundersøgelser var meldingen fra brugerne, at indgangspartiet i Den Sorte Diamant var svært at orientere sig i. Spørgsmålet fra brugerne var: Hvor skal man henvende sig? I boghandelen? I cafeen, Øieblikket? Eller en skranke helt bagerst i lokalet? Konklusionen blev, at problemet med de uklare signaler i indgangspartiet skulle løses ved at ændre området lige inden for indgangen fra boghandel til modtagelsesområde. Det fik navnet Diamantinformationen.

16 150 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Udlånsskranken ved åbningen i Den Sorte Diamant. Det er en lang skranke med fire-fem bemandede udlånsstationer. Det er nu ændret til et udstillings- og receptionsområde og udlånet er ændret til selvbetjening. Når brugerne i dag træder ind i bygningen møder de altså Diamantinformationen i det område, hvor Diamantboghandelen tidligere havde til huse. Tidligere tiders uklarhed er dermed søgt løst. Diamantinformationen er stedet for almen information, for salg af billetter til kulturarrangementerne samt til et sted med salg af bibliotekets egne publikationer. Et andet ønske var at omlægge hjemlånsfunktionen til selvbetjening med lang åbningstid og at flytte selvbetjeningsautomaterne tættere på indgangen. Derfor indrettedes Diamantinformationen også som udlånssted med en selvbetjeningsfunktion, hvor brugerne i åbningstiden for Kulturdelen kan aflevere og afhente bøger til hjemlån. Området, som tidligere har været anvendt til en stor udlånsskranke og planlagt til et udlån af bøger om året, er nu helt ændret. Udlånsskranke, medarbejderarbejdspladser og bogreoler er væk. I stedet anvendes området til udstillinger og mindre arrangementer. Brugerne kan som nævnt hente og aflevere hjemlånsbøger i Diamantinformationen umiddelbart ved hovedindgangen.

17 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Funktionelle ændringer på 15 år Som det fremgår af denne artikel, er der sket mange funktionelle ændringer i Den Sorte Diamant. Alt i alt har en stor læsesal og tre centerlæsesale ændret funktion. Udlånsekspeditionen har skiftet plads og er rykket nærmere på brugerne og har samtidig udvidede åbningstider. Boghandelen er erstattet af en fælles modtagefunktion. Fælles for disse ændringer er, at ingen af dem var forudset eller planlagt, da funktionerne i bygningen blev fastlagt. Det er bemærkelsesværdigt at disse ændringer er gennemført uden at det har været nødvendigt med de store bygningsmæssige forandringer. Lokalerne er de samme, rummene er de samme, væggene er de samme, men funktionerne er ændret. Der er flyttet rundt på møblerne, men ikke meget mere. Der er tale om nye funktioner i eksisterende fysiske rammer, takket være bygningens fleksibilitet. Trods de mange ændringer er den grundlæggende ide for Den Sorte Diamant fastholdt, med en Kulturdel og en Biblioteksdel, hvor Funktionerne i Den Sorte Diamant Den grundlæggende ide er fastholdt med en Kulturdel og en Biblioteksdel. Læsesal Vest og Center for Manuskripter er tiltænkt forskere. Læsesalene E-Vest, Nord og Øst er tiltænkt studerende. Kulturarvssalen anvendes til formidlingsformål.

18 152 Steen Bille Larsen Den Sorte Diamant Kulturdelen kan have længere åbningstider end Biblioteksdelen og kan fungere uafhængigt af biblioteksvirksomheden. Bygningen lever stadig op til konceptet om, at museumsaktiviteter og kulturaktiviteter understøtter de biblioteksmæssige og forskningsunderstøttende funktioner. Den overordnede ide i bygningen er således ikke ændret, men i takt med IT-udviklingen har lokalerne i bygningen fået nye funktioner, med større brugertilfredshed til følge og uden at det har medført meget store bygningsmæssige udgifter.

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

DESIgN- Og PRODUKTION. Samarbejde mellem skole og virksomhed Det virtuelle mødested

DESIgN- Og PRODUKTION. Samarbejde mellem skole og virksomhed Det virtuelle mødested DESIgN- Og PRODUKTION Samarbejde mellem skole og virksomhed Det virtuelle mødested Medvirkende: Engum Skole, Vejle Kommune Skoleafdelingen i Vejle Kommune Leg og Læring - Kids n Tweens Lifestyle Palmelund

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Flytning af Saxo-Biblioteket

Flytning af Saxo-Biblioteket Arbejdsfaser Dubletkassation Kvalitetsbetinget kas- sation Nødkassation Fordeling Målsætning Kassere dubletter. Også dubletter, hvor det ene eksemplar er elektronisk (kun tidsskrifter). Ambition: ca. 23%

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug.

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug. Aalborg Stadsgilde Vejledning for gilder og laug. Elektronisk udgave 0.0 01.02.2012 Forord: Målet med denne elektroniske udgave af regnbuebogen, er at give alle gildebrødre en håndbog, hvori man kan søge

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Højloftet kontor i rå industriomgivelser Fælles reception og kantine Møde- og konferencefaciliteter Attraktivt lejemål til den kreative virksomhed Egen indgang Leje

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE BEVÆGELSE - DANSEHOLD - YOGA - GYMNASTIK - LEG - KLATREVÆG - UDE/ INDE-AKTIVITET - ÅBEN SCENE - MUSIKUNDERVISNING - KONCERT Blandt de kulturhuse vi har undersøgt er flere

Læs mere

Åbne biblioteker i Aalborg

Åbne biblioteker i Aalborg Åbne biblioteker i Aalborg Bodil Have bibliotekschef Aalborg Bibliotekerne 1 hovedbibliotek 13 by- og lokalbiblioteker 3 bogbusser 155 medarbejdere 110 mio. kr. (95 mio. kr.) 1,7 mio. udlån 1,8 mio. besøgende

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 Rapporten er udarbejdet af projektgruppen: Anne Holst, Bente Østergaard, Birgitte Blichfeldt, Jane Rasmussen, Kenth Nielsen, Susanne Linton og Ulla Eltang Sylvestersen

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere