Banenorm BN Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: Overordnet ansvar: spk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk"

Transkript

1 Udgivet: Overordnet ansvar: spk Godkendt Kontrolleret af: Jbn, svbr, hon Journalnr /08199 Ansvar for indhold: esk, jor Antal sider i alt: 167 Ansvar for fremstilling: mwj Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg Banenorm BN1-82-1

2 Udgivet: Side 2 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: 167 INDHOLD 1. INDLEDNING 6 2. IKRAFTTRÆDEN 7 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 7 4. REFERENCER/GRUNDLAG 8 5. DEFINITIONER/FORKORTELSER Definitioner Generelt vedrørende krav Typer af eftersyn og vedligehold Forkortelser DESKRIPTORER ANVENDELSESOMRÅDE DISPENSATION HISTORIK PLANLÆGNING, DOKUMENTATION OG KVALITETSSTYRING STRØMFORSYNING FJERNBANEN, FORDELINGSSTATIONER Beskrivelse og afgrænsning Strømforsyning Fjernbanen Sektioneringsstationer Fordelingsstationer Vedligeholdelsesaktiviteter for fordelingsstationer Bygninger, hegn og beplantning Jording og potentialudligning Lokal styretavle inklusiv fjernstyring kv effektafbryder Sektioneringsstationer Nødgenerator Egenforsyning inklusiv ladeanlæg Køleanlæg Brandslukningsmateriel, m.m. 20

3 Udgivet: Side 3 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: kv tavleanlæg Motordrev for ledningskoblere Ventilationsanlæg Sikkerhedsudstyr til arbejdsjording STRØMFORSYNING S-BANEN, OMFORMERSTATIONER Beskrivelse og afgrænsning Strømforsyning S-banen Koblingsstationer Omformerstationer Vedligeholdelsesaktiviteter for omformerstationer Bygninger, hegn og beplantning Grund- og regnvandspumper Kompressorer Brandslukningsmateriel, m.m Kabelføringsveje Ladeanlæg inklusiv batterier kv effektafbryder/lastadskillere Ventilationsanlæg Strækningsrelæer Hurtigafbryder, renovering (1650 V DC effektafbryder) V DC-felter inklusiv hurtigafbryder Ensrettergrupper Overstrømsbeskyttelse /10 kv AC-afbrydere Samleskinner Beskyttelsesjording og lynbeskyttelse Egenforsyningsanlæg Motordrev for ledningskoblere Sikkerhedsudstyr til arbejdsjording Fjernstyring og Koblingsstationer AC/DC-, AC/AC- og DC/DC-skabe / målestationer 38

4 Udgivet: Side 4 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: KØRELEDNINGSANLÆG Beskrivelse og afgrænsning Køreledningsanlægget Vedligeholdelsesaktiviteter i køreledningsanlægget Gennemkørsel med målevogn Bærende konstruktioner Beplantning og omgivelser Køreledning, bæretov og hængere Neutralsektioner og systemadskillere (F) Returledere inklusiv klemmer og stropper Sugetransformere (F) Efterspændte opfang for returledere (F) Ledningskoblere og ledningskoblere med jordslutter Ledningsadskillere Effektafbrydere (F) Strækningsisolatorer Beskyttelse ved supplerende isolation Køreledningsophæng Skilte i køreledningsophæng Overspændingsafledere Støtteisolatorer Fødeledning (F) og Forstærkningsledning (S) Strømskinne, stort eftersyn (S) Strømskinne, lille eftersyn (S) Efterspændte opfang Efterspændte opfang med hakkontakter (F) Broophæng Køreledningsophæng i tunneler (F) Fikspunkter, krydsningsbroer, ryttere, trykstivere mv Sikkerhedsudstyr til arbejdsjording hos Beredskaberne RETURSTRØMSKREDSLØBET 63

5 Udgivet: Side 5 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Beskrivelse og afgrænsning Returstrømskredsløbet Vedligeholdelsesaktiviteter i returstrømskredsløbet Returkabler Driftsjordinger (F) Driftsjordinger (S) Sporimpedanser (S) BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Beskrivelse og afgrænsning Beskyttelsesforanstaltninger Vedligeholdelsesaktiviteter vedr. beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsesjordinger Banegnistgab (S) Lynbeskyttelse (S) Faste jordingssteder Jordingsudstyr ved faste jordingssteder Spærringer og beskyttelseshegn BILAGSOVERSIGT 72

6 Udgivet: Side 6 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: INDLEDNING Formålet med denne banenorm er at opnå en dækkende og sammenhængende beskrivelse af vedligeholdelsesaktiviteter på kørestrømsanlæg omfattende såvel køreledningsanlæg, strømforsyningsanlæg, returstrømskredsløb og beskyttelsesjord at sikre at Banedanmark lever op til stærkstrømsbekendtgørelsens krav til årligt eftersyn at sikre at Banedanmark lever op til gældende sikkerhedskrav. Banenormen indgår i Banedanmarks regelsætning for tilstandsinspektion (kontrol med infrastrukturen). Banenormen er baseret på europæiske standarder, Stærkstrømsbekendtgørelsen, leverandøranvisninger, skandinaviske erfaringer, andre banenormer samt eksisterende vejledninger udarbejdet af eller for Banedanmark. Herved er opnået en banenorm, der samlet beskriver vedligeholdelse af kørestrømsanlægget under hensyntagen til elsikkerhedskrav jernbanesikkerhedskrav regularitetskrav / driftssikkerhed omkostninger. Banenormen tager generelt ikke hensyn til hvorledes arbejdsopgaverne på kørestrømsanlægget skal planlægges, så de kan udføres såvel el- som trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt samt under hensyntagen til trafikregularitetsmæssige forhold (afbrydelse af netforsyning og forsyningsstationer, kørestrømsafbrydelse, sporspærring, tidspunkt på døgn af hensyn til trafikafvikling, m.m.). Vedrørende dette henvises til gældende bekendtgørelser, standarder, normer og regler herunder f.eks. SB [8][9][10][11], FKI [4], SKI [5]og SR [1]. Af aktuelt udbudsmateriale vil fremgå hvilke specifikke forhold, der i øvrigt skal tages hensyn til. Ansvarlig for ajourføring af banenormen er Banedanmark, Teknisk Drift. Ændringer i denne norm skal godkendes af Trafikstyrelsen efter indstilling fra Banedanmarks normansvarlige sektionschef (efter godkendelse af Driftslederen for henholdsvis Fjern- og S-bane). Ændringer i kørestrømsanlæggenes konfiguration og komponenter må ikke foretages uden foregående aftale med Driftslederen samt den systemansvarlige for Kørestrøm. Nærværende banenorm kan ikke erstatte eller få forrang for gældende normer og standarder, nævnt i afsnit 4. Banenormen er udarbejdet i henhold til BN2-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark, hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret.

7 Udgivet: Side 7 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: 167 Udgivet af: Fordeling: Banedanmark Banenormen er tilgængelig på Amerika Plads 15 Banedanmarks hjemmeside 2100 København Ø 2. IKRAFTTRÆDEN Denne banenorm træder i kraft ved udgivelsen. Ved indgåelse af kontrakter med eksterne eller interne underleverandører efter normens ikrafttræden er normen gældende. Denne banenorm ophæver ingen andre regler. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der gælder nedennævnte overgangsbestemmelser for denne banenorm: I en overgangsperiode på 4 måneder fra udgivelsesdatoen er alle eksisterende kontrakter med eksterne eller interne underleverandører undtaget fra at opfylde banenormens krav. I denne overgangsperiode er de eksisterende krav beskrevet i kontrakter gældende. Banenormens krav er gældende for og skal indarbejdes i eksisterende kontrakter med eksterne eller interne underleverandører, for så vidt, at disse kontrakter løber ud over overgangsperioden. For så vidt angår nye skærpede eftersynsintervaller skal der senest 4 måneder efter banenormens ikrafttræden foreligge en plan, der sikrer, at banenormen fuldt efterleves med hensyn til eftersynsintervaller senest et år efter banenormens ikrafttræden. Vurderinger, målinger mv. foretaget før banenormens ikrafttræden i forbindelse med eftersyn vil være gyldige indtil første eftersyn er foretaget i henhold til beskrivelserne i nærværende banenorm. For så vidt angår Klassifikationsopdeling og grænseværdier for køreledningers tykkelse gælder: Klassifikationsklasser og grænseværdier er gældende for køreledninger opsat efter dato for banenormens ikrafttrædelse. For køreledninger opsat før banenormens ikrafttrædelse gælder, at der indtil 3 år efter banenormens ikrafttrædelse kan accepteres køreledningstykkelser, der ligger i klasse IV området. Ved udløb af denne 3 års periode skal alle strækninger have køreledningstykkelser der, som minimum ligger i klasse III området. I den 3-årige overgangsperiode er Banedanmarks minimumskrav til køreledningstykkelser 8,5 mm.

8 Udgivet: Side 8 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: REFERENCER/GRUNDLAG Følgende bekendtgørelser, normer, standarder, regler og vejledninger ligger til grund for nærværende banenorm. Ved henvisning skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder senest udsendte version af det, der refereres til se Note 4.1. Hvis der ikke er nævnt andet gælder, at referencerne er normative. [1] Sikkerhedsreglement af 1975 (SR), Banedanmark [2] DS/EN (series). [3] EN 50119:2001. Railway applications Fixed installations Electric trac-tion overhead contact lines. [4] BN1-105, Fjernbanens KørestrømsInstruks, FKI, Banedanmark [5] BN1-106, S-banens KørestrømsInstruks, SKI, Banedanmark [6] Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark, Banedanmark [7] Leverandøranvisninger [8] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 (Drift af elforsyningsanlæg), Sikkerhedsstyrelsen [9] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (Elektriske installationer) ), Sikkerhedsstyrelsen [10] Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 2 (Udførelse af elforsyningsanlæg), Sikkerhedsstyrelsen [11] Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5a (Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg), Sikkerhedsstyrelsen [12] BN2-83, Kørestrømsanlæg, Drifts- og beskyttelsesjordinger på Fjernbanen, Banedanmark [13] BN2-84, Kørestrømsanlæg, Beskyttelsesjording på S-banen, Banedanmark [14] Teknisk meddelelse. Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg, Banestyrelsen [15] Teknisk meddelelse. S-banens returstrømsanlæg. Retningslinier for montage af returstropper, Banestyrelsen [16] Arbejdstilsynets bekendtgørelser (relevante). Note 4-1: Det påhviler brugerne at sikre, at den gældende (nyeste) udgave benyttes, samt at sikre, at ændrede regler og forskrifter i de nye udgaver, som har betydning for entreprenørens arbejde, implementeres. For kørestrømsanlæggene gælder der desuden en stor mængde systemdokumentation - se oversigt i bilag A og leverandørdokumentation - oversigt i bilag B. Endelig findes der anlægsdokumentation i form af planer, snit og specialtegninger, der ikke er yderligere beskrevet i nærværende banenorm.

9 Udgivet: Side 9 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: DEFINITIONER/FORKORTELSER 5.1 Definitioner Generelt vedrørende krav Banenormen er opbygget som krav til vedligeholdelsesopgaver af forskellig type jf. afsnit 5.1.2, opdelt på hyppighedsintervaller og hørende til konstruktioner eller komponenter. Flere af vedligeholdelsesaktiviteterne vil være bundet til konstruktioner eller komponenter placeret på bestemte geografiske steder. Dette vil dog ikke fremgå af banenormen, men af specifikt udbudsmateriale, der ligeledes vil beskrive det kvantitative omfang. Banenormen er opbygget med udgangspunkt i eftersyn opdelt efter komponent, type og frekvens. Tidsmæssigt sammenfaldende eftersyn indenfor samme komponent, type og lokalitet kan udføres samtidigt og sammenfaldende delaktiviteter skal da kun udføres én gang. Note : Eksempel 1: I afsnit vedrørende Ledningskoblere og ledningskoblere med jordslutter findes 2 type-2-eftersyn , der udføres årligt, og , der udføres hvert andet år. Eftersyn udføres hvert andet år samtidig med eftersyn Der er ikke sammenfaldende aktiviteter. Eksempel 2: I afsnit vedrørende Efterspændte opfang med hakkontakter findes 2 type-4-eftersyn , der udføres årligt, og , der udføres hvert andet år. Eftersyn udføres hvert andet år samtidig med eftersyn Der er tre sammenfaldende aktiviteter ( bullits ), der således kun skal udføres én gang. Kravene til kørestrømsanlægget opdeles i krav til køreledningsanlæg, strømforsyningsanlæg, returstrømskredsløb og beskyttelsesjording. For de komponenter/delsystemer, m.m. hvor der findes drifts- og vedligeholdelsesmanualer skal disse anvendes med mindre andet er anført i BN1-82. Måleværdier, grænseværdier, tolerancer, m.m. i forbindelse med eftersyns- og vedligeholdelsesaktiviteter angivet i komponentleverandørens specifikationer skal anvendes som minimum. I visse tilfælde er disse værdier skærpet hos Banedanmark og fremgår da direkte af kravene i denne banenorm. Der må kun benyttes smøremidler, rengøringsmidler og andre forbrugsmidler som er miljømæssigt godkendt og i henhold til komponentleverandørers anvisninger Typer af eftersyn og vedligehold Dette afsnit definerer de principielt forskellige typer af eftersyn og vedligehold, der er relevante for kørestrømsanlæggene. Der refereres til disse typebetegnelser i den resterende del af banenormen. Eftersyn er det samme som i Banedanmarks procedurer benævnes som tilstandsinspektioner.

10 Udgivet: Side 10 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: 167 For hvert delsystem er det anført hvilke typer af eftersyn og vedligeholdelse delsystemet skal underkastes. Der defineres følgende typer af aktiviteter. Type 1: Type 1 omfatter myndighedspålagt el-sikkerhedsmæssigt eftersyn samt andre lovpligtige eftersyn. Der foretages ikke udbedringsarbejder under disse eftersyn. Disse eftersyn udføres af Banedanmark, Teknisk Drift. I praksis bliver visse dele dog udført af andre, typisk på grund af krav til autorisation inden for specielle tekniske områder. Linieeftersyn foretages til fods. Type 2: Eftersyn af Type 2 af kørestrømsanlæggets almene tilstand udføres af hensyn til elsikkerhed, effektivitet og regularitet. Eftersynet indeholder udbedringsaktiviteter (vedligeholdelsesaktiviteter) og udføres af vedligeholdelsesentreprenør. Eftersyn af Type 2 på køreledningsanlæg skal foretages fra egnet arbejdskøretøj. Type 3: Kontrolmåling ved gennemkørsel med målevogn. Målingen skal kontrollere parametre, som er af væsentlig betydning for køreledningssystemets funktion. Målevognskørsel gennemføres kun på fri bane, gennemkørselsspor og gennemgående spor (se note ). Målevognskørsel er ikke beskrevet yderligere i nærværende banenorm. Målevognskørsel udføres af målevognsentreprenør. Note Terminilogien for sporklasserne refererer til SR af 1975 afsnit 10 vedr. ordforklaringer og TIB ens bemærkninger vedrørende stationernes sporopdelinger. Type 4: Præventivt eftersyn og planlagt vedligeholdelse af udvalgte komponenter i kørestrømsanlægget. Eftersyn af Type 4 omfatter også afhjælpning af fejl og mangler identificeret ved eftersyn af typerne 1, 2 og 3. Eftersynet udføres af vedligeholdelsesentreprenør. Type 5: Eftersyn og service som skal udføres for at opretholde leverandørers produkt- og garantiforpligtelser. Eftersyn af Type 5 er ikke detaljeret beskrevet i nærværende banenorm, men vil fremgå separat af udbudsmateriale. Eftersynet udføres af vedligeholdelsesentreprenør. Type 6: Skærpet tilsyn kan iværksættes på specielle lokaliteter, hvor anlæggets konstruktioner krydser passagervendte områder, typisk stationer. Skærpet tilsyn er ikke specificeret i banenormen, men iværksættes efter aftale. Eftersyn af Type 6 udføres af Banedanmark, Teknisk Drift eller vedligeholdelsesentreprenør. Ikke alle typer eftersyn er relevante for alle delsystemer.

11 Udgivet: Side 11 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Forkortelser AC Vekselspænding BDK Banedanmark Corten Korrosionstrægt stål DC Jævnspænding F Fjernbanen. Hvor der er anført (F) betyder det, at pågældende afsnit eller punkt kun er relevant for fjernbanen. FAB Fælles arbejdsbeskrivelser FKI Fjernbanens KørestrømsInstruks FTGS Ferngespeiste Tonfrequenz-Gleichstromkreise (Siemens). Tonesporisolationer til stødløs sporisolation. KC Kørestrømscentralen KH Køreledningshøjde vinkelret afstand mellem køretråd og SO-plan (se SOplan) kmp Kommandopost KOB Koblingsstation (S) OC Omformercentralen OMF Omformerstation OML Kommunikationsmodul fra optisk lys til kobber også kaldet optokobler. ORE Øresundsbanen til Banedanmarks forvaltningsgrænse (km ) PM Profilmidte linie gennem spormidte vinkelret på SO-plan (se SO-plan) RFC/FC Regionale fjernstyringscentraler/fjernstyringscentraler S S-banen. Hvor der er anført (S) betyder det, at pågældende afsnit eller punkt kun er relevant for S-banen. SB Stærkstrømsbekendtgørelsen SEKST Sektioneringsstation (F) SH systemhøjde lodret højde mellem køretråd og bæretov SKI S-banens KørestrømsInstruks SO Skinneoverkant på laveste skinne i et sportværsnit SO-plan Plan gennem overside skinner vandret i spor uden overhøjde SR Sikkerhedsreglement af 1975 Stb Storebæltsforbindelsen SUFO Sugetransformer TIB Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger UPS Uninterruptible power supply ZZ siksak afstand mellem køretråd og PM målt vinkelret på PM

12 Udgivet: Side 12 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: DESKRIPTORER beskyttelsesjord koblingsleder omformerstation dokumentation koblingsskema returstrøm drift koblingsstation sektioneringsstation driftsjord køreledningsanlæg sporspærring Driftsleder køreledningskonstruktion strømforsyningsanlæg el-sikkerhed køreledningsnet stærkstrøm fordelingsstation kørestrøm vedligehold højspænding kørestrømsafbrydelse jordingssystem kørestrømsanlæg 7. ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen anvendes ved udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver (D&V) på Banedanmarks kørestrømsanlæg og andre kørestrømsanlæg hvor Banedanmark har el-driftlederansvaret og/eller infrastrukturforvalteransvaret, se bilag K, men dækker alle eftersynsaktiviteter uanset i hvilket omfang disse udbydes. 8. DISPENSATION Dispensationer fra denne banenorm kan gives af Trafikstyrelsen efter indstilling fra Banedanmarks normansvarlige chef (efter godkendelse af Driftsleder for henholdsvis S- og Fjernbane). Dispensationer vedrørende formkrav til dokumentation frekvenser for eftersyn ned til et årligt eftersyn (med mindre leverandørbetingelserne kræver højere frekvens) valg af aktør kvalitetsmål kan gives af Banedanmarks normansvarlige chef (efter godkendelse af Driftsleder for henholdsvis S- og Fjernbane). Dispensationer kan gives såvel tidsbegrænset som permanent. 9. HISTORIK Der er ingen historik i denne banenorm, da det er første udgave.

13 Udgivet: Side 13 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: PLANLÆGNING, DOKUMENTATION OG KVALITETSSTYRING Inden arbejde i eller ved BDK s højspændingsanlæg skal entreprenøren opnå en delegerings- eller overdragelsesaftale med BDK s Driftsleder iht. SB 5 [8], FKI [4]og SKI [5]. Som en del af entreprenørens kvalitetsstyringsdokumentation skal der udarbejdes rapporteringsblanketter med detaljerede checklister for planlægning og dokumentation af alle vedligeholdelsesaktiviteter. Alle vedligeholdelsesaktiviteter skal dokumenteres umiddelbart ved udførelsen ved anvendelse af standardiserede rapporteringsblanketter som vedlagt i bilag F-J. Rapporteringsblanketterne skal som minimum indeholde oplysninger om: Udførelsesdato og ansvarlig for aktiviteten Hvem der har udført af aktiviteten Beskrivelse af aktiviteten, evt. ved henvisning til nærværende forskrift Entydig identifikation af den/de eftersete/vedligeholdte komponenter Særlige iagttagelser Beskrivelse af eventuelle afvigelser fra foreskrevet vedligeholdelsesmetode. Relevante specifikke oplysninger om komponenter (f.eks. temperatur og målt slitage) Identifikation af blanketten ved unikt nummer efter nærmere aftale med BDK. Udfyldte rapporteringsblanketter skal opbevares i minimum 7 år. Rapporteringsblanketter for planlagte eftersyn og komponentvedligeholdelse på køreledningsanlæg, fordelingsstationer og omformerstationer, bilag F-J overleveres til Driftslederen med en frekvens reguleret af den aktuelle kontrakt. Dog meddeles det til BDK s Driftsleder, hurtigst muligt, hvis der ved eftersynene konstateres forhold som af hensyn til personsikkerhed eller driftssikkerhed kræver hurtig udbedring. Kalibrering: Transportabelt elektrisk måleudstyr skal kalibreres efter fabrikantens ansvisninger. For så vidt angår mikrometerskruer til måling af køreledningstykkelse følges DS 2011:1985 og DS2351:1990 Ved fejlretning, hvor der efter aftale ændres i anlægget, skal der afleveres rød-rettede tegninger iht. Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark. For A/S Storebælts jernbanestrækning (bane 14) skal rød-rettede tegninger fremsendes til A/S Storebælt. Rapportering i andet format end i vedlagte bilag F-J kan kun ske efter aftale med BDK s Driftsleder.

14 Udgivet: Side 14 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: STRØMFORSYNING FJERNBANEN, FORDELINGSSTATIONER 11.1 Beskrivelse og afgrænsning Kørestrømsforsyningen, 25 kv AC, 50 Hz til fjernbanens køreledningsnet, kommer fra fordelingsstationerne. Forsyningen til fordelingsstationerne sker via banetransformere, der forsynes med 132/150 kv AC, 50 Hz. Fjernstyring af ledningskoblere foretages via sektionerings- og fordelingsstationerne, typisk ved neutralsektioner og togfølgestationer. Sektioneringsstationer skal behandles sammen med fordelingsstationer i vedligeholdelsesmæssig sammenhæng Strømforsyning Fjernbanen Strømforsyning Fjernbanen kan opdeles i to dele, som ejes af Banedanmark, men vedligeholdes af forskellige instanser iht. gældende samarbejdsaftale. 1) Vedligeholdes af det lokale netselskab: Banetransformere Samleskinner, koblings- og beskyttelsesudstyr i elforsyningsselskabets transformerstation Faseledere og nulledere mellem transformerstationen og fordelingsstationen Kabelendemuffer for faseledere og nulledere i fordelingsstationen Differentialbeskyttelse incl. signalkabel og styreskab for relæbeskyttelse Grænsefladen mod fordelingsstationen ligger ved tilslutningspunkterne for kabelendemufferne i fordelingsstationen. 2) Vedligeholdes af Banedanmark: Fordelingsstationen (afsnit 11.2) omfattende: Parcellen med bygninger, hegn, beplantning og omgivelser. Alt udstyr i bygningerne. Lokalt jordingsanlæg på parcellen samt forbindelser til skinnejord via samlingspunkter ( juletræer ) ved sporene. Fødekabler inklusiv kabelendemufferne i fødemasterne. Grænsefladen mod køreledningsnettet ligger på kabelendemuffeflangen i mastetoppen. Teknisk afgrænsning: Grænsefladen mod Køreledningsnettet ligger efter fødekablets kabelendemuffe i mastetoppen. Grænsefladen mod Køreledningsnettet ligger ved koblerskabets udvendige drivaksel. Grænseflade mod Returstrømskredsløbet ligger ved returkablets kabelendemuffe, ved tilslutning til nulpunktsskabets samleskinne. Nulpunktsskabet hører til returstrømskredsløbet.

15 Udgivet: Side 15 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Sektioneringsstationer Sektioneringsstationer omfatter: fjernstyringsenhed tavle for koblerstyring styrekabler for koblere koblerskab inklusiv drev. Grænsefladen mod køreledningsanlægget ligger ved koblerskabets udvendige drivaksel. Grænsefladen mod transmission ligger på klemrækken for det lokale datakommunikationsudstyr (router, modem eller lignende) Fordelingsstationer Afgrænsning Se afsnit Kvalitetsmål hændelser pr. 4. år 1 pr. fordelingsstation Aktiviteter Vedligeholdelsen omfatter aktiviteter nævnt i tabellerne i afsnit Af tabellerne fremgår vedligeholdelsesfrekvens og type. Typedefinitioner, se afsnit Grundlag Anlægsdokumentation: Koblingsskemaer Anlægsdokumentation fra fordelingsstation. Systemdokumentation: Udgøres af anlægsdokumentationen Fordelingsstationens relæbeskyttelse. Redegørelse August Beskrivelse af Fordelingsstationer og Strømforsyning Rev Leverandørdokumentation: Anlægsdokumentationen indeholder leverandørdokumentation og servicevejledninger på komponenter i fornødent omfang. Dokumentation/ Kvalitetssikring I henhold til beskrivelsen afsnit 10 og ved rapporteringsskema bilag F.

16 Udgivet: Side 16 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Vedligeholdelsesaktiviteter for fordelingsstationer Bygninger, hegn og beplantning Bygninger, hegn og beplantning Type 2 Type 2 Halvårligt Årligt Der skal udføres følgende: Der skal udføres følgende: Opfyldning af forbrugsartikler og bortskaffelse af affald. herunder for revner i sokler, råd og svamp Bygningens almene tilstand kontrolleres. Kontrol af tyverialarmer og telefoner i samarbejde med KC. Skader på belægninger, udvendig belysning samt behov for maling mv. Eksplosionsklapper efterses. og el-målere kontrolleres. Bygninger kontrolleres for utætte tage, Hegn og låger kontrolleres for skader og knuste ruder, defekte VVS-installationer og matriklen vurderes med henblik på beskæring af vegetation omkring bygning og par- defekte lyskilder. Defekte lyskilder udskiftes. Tagrender og ventilationsskakte renses. keringsareal. Låger, døre og hængsler smøres efter behov. Låse smøres med låseolie Udluftningsriste og taghætter renses. Graffiti registreres og rapporteres. efter leverandørens anvisninger. Ventilationskanalernes indvendige tagrender renses. Er der tale om større bevoksninger og Bevoksning og ukrudts omfang kontrolleres. ukrudt som hindrer adgang/ tilsyn, eller bevoksninger og ukrudt der fremskynder nedbrydning af anlægsdele og belægninger Eftersyn af tagrender skal foretages efter løvfald om efteråret samt efter træerne er sprunget ud indføres dette i eftersynsskemaet. om foråret. Rengøring. Kontrol og rengøring af advarselsbeskiltning. Kontrol af værktøj efter liste. Defekte, slidte eller manglende dele suppleres op. Batterier i måleinstrumenter udskiftes. Dokumentation efterses for mangler og evt. rettelsesblade indsættes. Se Kontrolskema F-1 i Bilag F Se Kontrolskema F-1 i Bilag F

17 Udgivet: Side 17 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Jording og potentialudligning Jording og potentialudligning Type 2 Type 2 Type 2 Halvårligt Årligt Hvert sjette år Nulpunktsskabe ved sporet Der skal udføres følgende: Jordelektrodens (neutral jord) skal åbnes og kontrolleres. De dele af stationens anlæg overgangsmodstand til jord skal for jording og potentialudligning, der er uden for 25 måles og noteres. kv felterne, kontrolleres for Bemærk, at dette skal gøres korrosion og fejl. Forbindelser efterspændes efter af fordelingsstationen!! under fuldstændig udkobling behov. Kabelrender rengøres. Det kontrolleres at de to forbindelser mellem skinnejord og samlingspunkt er intakte. Samlingspunkterne efterspændes efter behov. Forbindelserne til returskinnerne kontrolleres. Nulpunktsskabe ved sporet åbnes, tilslutningerne til samleskinnen kontrolleres og efterspændes efter behov. Skabet og samleskinne rengøres og samleskinnen indfedtes. Kontrol af skilte ved stationsjord. Kontrol af overspændingsventil på indkommende kabler. Se Kontrolskema F-2 i Bilag F Se Kontrolskema F-2 i Bilag F Se Kontrolskema F-2 i Bilag F

18 Udgivet: Side 18 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Lokal styretavle inklusiv fjernstyring Lokal styretavle inklusiv fjernstyring Type 2 Årligt Der skal udføres følgende: Kontrol af lamper og øvrige indikeringer. Tavler/skabe efterses og rengøres udvendigt og indvendigt. Kabelkanaler under tavlerne rengøres. Test af fejlsignaler, lokalt og via fjernstyring. Rengøring af fjernstyringsenhed. Rengøring af relæskab. Se Kontrolskema F-3 i Bilag F kv effektafbryder 25 kv effektafbryder Type 5 Terminen fastsættes efter fabrikantens anvisninger, dog mindst hvert 5. år Der skal foretages renovering og justering af 25 kv effektafbryder iflg. fabrikantens forskrifter. Se Kontrolskema F-4 i Bilag F Sektioneringsstationer Sektioneringsstationer Type 2 Årligt Der skal udføres følgende: KC-hyttens almene tilstand kontrolleres herunder for revner i sokler, råd og svamp samt behov for maling m.v. Rengøring af fjernstyringsenhed. Rengøring af relæskab. Test af fejlsignaler, lokalt og via fjernstyring. Se Kontrolskema F-5 i Bilag F

19 Udgivet: Side 19 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Nødgenerator Nødgenerator Type 2 Type 2 Kvartalsvis Årligt Test af nødgenerator skal udføres. Generatoren Test af kørsel med nødgenerator tilkoblet stationens anlæg. Generator efterses. Brændstof påfyl- skal under testen minimum køre belastet i 2 timer. Belastningen skal være minimum 60 % af des efter prøvekørsel. nødgeneratorens nominelle effekt og kan f.eks. udgøres af varmeblæser eller lignende. Brændstof påfyldes efter prøvekørsel. Skal ikke udføres sammen med det årlige eftersyn. Se Kontrolskema F-6 i Bilag F Se Kontrolskema F-6 i Bilag F Egenforsyning inklusiv ladeanlæg Egenforsyning inklusiv ladeanlæg Type 2 Årligt Der skal udføres følgende: Kontrol af lamper og øvrige indikeringer. Fejlstrømsafbrydere (HFI relæer m.v.) afprøves. Tavler efterses og rengøres ind- og udvendigt. Kabelkanaler under tavlerne rengøres. Batterilader rengøres indvendigt. Batterier efterses for skader, utætheder samt rustdannelse på stativer og hylder. Batterier rengøres. Væskestand kontrolleres og der efterfyldes efter behov. Spænding og strøm kontrolleres og evt. justering foretages. Der foretages tilstandsvurdering i et egnet måleprogram. Se Kontrolskema F-7 i Bilag F

20 Udgivet: Side 20 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Køleanlæg Køleanlæg Type 1 Årligt Der skal udføres lovpligtigt eftersyn af fordelingsstationens køleanlæg. Se Kontrolskema F-8 i Bilag F Brandslukningsmateriel, m.m. Brandslukningsmateriel, m.m Type 1 Årligt Der skal udføres følgende: Eftersyn og evt. udskiftning af brandslukningsmateriel. Opfyldning af nødhjælpskasser. Evt. udskiftning af øjenskyl. Se Kontrolskema F-9 i Bilag F kv tavleanlæg 25 kv tavleanlæg Type 2 Halvårligt Der skal udføres følgende: Lytning efter unormal støj fra korona-udladninger mv. Lamper og øvrige indikeringer i lågemonteret udstyr kontrolleres Tavleanlæggets beskiltning samt løse arbejdsskilte kontrolleres. Test af kondensatorudløsning/underspændingsspoler. Afbryderne tages på skift ud af feltet, kontrolleres og aftørres. Afprøvning af kondensatorbatterier (underspændingsudkobling 24 V DC og 230 V AC) for udkobling af afgangsafbrydere. Se Kontrolskema F-10 i Bilag F

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg

Banenorm BN1-99-1. Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg Udgivet 01.11.2014 Overordnet ansvar: Søren Thrane, Vilhelm Mortensen Ansvar for indhold: Christian R Pedersen, Henrik M Hansen Ansvar for fremstilling: Mette W Johansson Banenorm BN1-99-1 Eftersyn og

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

37 og 75 - Kørestrøm. AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

37 og 75 - Kørestrøm. AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 5 5 37 og 75 - Kørestrøm AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 37 og 75 - Kørestrøm AIS I 37 og 75 - Kørestrøm I 5. januar 2010 I version1.00 I 2 I 5 37 og 75 - Kørestrøm

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Banenorm BN1-176-1. Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg

Banenorm BN1-176-1. Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg Udgivet 21.10.2010 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg Banenorm BN1-176-1

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

S-banens returstrømssystem. Retningslinier for montage af returstropper.

S-banens returstrømssystem. Retningslinier for montage af returstropper. Teknisk meddelelse Nr. 03 / 25.07.2006 S-banens returstrømssystem. Retningslinier for montage af returstropper. Udarbejdet af: Mogens Carlsen, Atkins Danmark Steen Aabech, lok 16090 Kontrolleret af: Per

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

Banenorm BN1-105-1. FKI Fjernbanens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 25kV, 50 Hz.

Banenorm BN1-105-1. FKI Fjernbanens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 25kV, 50 Hz. Udgivet 01.10.2006 Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Godkendt 01.10.2006 Ansvar for indhold: Erik Skov Jnr.: 74-0015 Kvalitetskontrol: Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen FKI

Læs mere

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl, Direktør og partner Spangenberg og Madsen Grundlagt

Læs mere

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene.

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene. Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 28 / 01.02.2014 Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæfelter Feltenhed ETS-52-03-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 19842/11 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Svend Brinch

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0a teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44533/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Banenorm BN1-106-1. SKI S-banens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 10 kv / 1650 V

Banenorm BN1-106-1. SKI S-banens Kørestrømsinstruks. Sikkerhedsinstruks for baner elektrificeret med 10 kv / 1650 V Udgivet 01.10.2006 Overordnet ansvar: melo Godkendt 01.10.2006 Ansvar for indhold: plf Jnr.: 74-0032 Kvalitetskontrol: jbn Ansvar for fremstilling: tmr SKI S-banens Kørestrømsinstruks Sikkerhedsinstruks

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring.

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet 01.03.2013 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: BIDY/KVH/CASK/PDH/HMOH/STA/ECPN/SNJ Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

Transformerstation, kontrol og service

Transformerstation, kontrol og service Transformerstation, kontrol og service INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, kontrol og service... 3 Transformerstation, kontrol og service... 4 Stikordsregister... 37 2-37 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:24

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-48 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Transformerstation, adfærd og færdsel

Transformerstation, adfærd og færdsel Transformerstation, adfærd og færdsel INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, adfærd og færdsel... 3 Stikordsregister... 21 2-21 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:15 Ordre 000 EVU Forord Dette er en kort gennemgang

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Ribe Kammersluse. Drifts- og eftersynsmanual. Revision : Udkast Dato : xx.xx.2013 Udarbejdet : Andrew Godshaw Kontrolleret : Godkendt :

Ribe Kammersluse. Drifts- og eftersynsmanual. Revision : Udkast Dato : xx.xx.2013 Udarbejdet : Andrew Godshaw Kontrolleret : Godkendt : Drifts- og eftersynsmanual Dokument nr : Kammerslusen DriftEftersyn udkast.docx Revision : Dato : xx.xx.2013 Udarbejdet : Andrew Godshaw Kontrolleret : Godkendt : Drifts- og eftersynsmanual side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 01.00 Udgavedato: 11.11.2010

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS Rev. 0

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS Rev. 0 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS-52-02-04 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24721/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Bilag 6 - Særlige krav til kørestrøms-dokumentation

Bilag 6 - Særlige krav til kørestrøms-dokumentation Bilag 6 - Kørestrøm Særlige krav til kørestrøms-dokumentation Udarbejdet af: MWGR Kontrolleret af: MARO Godkendt af: RSKG Gyldig fra: 14.10.2016 Normniveau: BN2 side 1(5) 0. Ændrings- og godkendelseslog

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Bilag 6 Kørestrøm. Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation. 01-02-2015 Bilag 6 Særlig krav til Kørestrøm dokumentation. side 1(5)

Bilag 6 Kørestrøm. Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation. 01-02-2015 Bilag 6 Særlig krav til Kørestrøm dokumentation. side 1(5) Bilag 6 Kørestrøm Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(5) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Ingen særlige

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Banenorm BN Kørestrømsanlæg Drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen

Banenorm BN Kørestrømsanlæg Drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen Udgivet 26.04.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol: Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg Drifts- og beskyttelsesjording

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Banenorm BN1-172-1

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Kubehusene - Lejligheder El entreprisen Forord El-team fyn a/s ønsker jer tillykke med din nye Bolig. I denne drift og vedligeholdes manual finder du vigtige oplysninger/vejledninger

Læs mere

Kørestrømsanlæg. Montage af reflekser og advarselsskilte. sikkerhedsskilte på galgemaster på Fjernbanen Bilag til AAB-montage.

Kørestrømsanlæg. Montage af reflekser og advarselsskilte. sikkerhedsskilte på galgemaster på Fjernbanen Bilag til AAB-montage. Kørestrømsanlæg på bærende konstruktioner samt montage af sikkerhedsskilte på galgemaster på Dokument: Mont af reflekser og advarels- skilte på bær kon samt mont af sikkerhedsskilte på galgem på F-banen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler Teknisk Tema aften - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler - Installation af LED belysning DC-strømme Hvilke brugsgenstande/komponenter

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Fritstående Strømtransformere ETS-50-06-08 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24392/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 37 1. udgave / 8.11.2015 SB Krav til udførelse af elektriske installationer Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for udførelse af elektriske installationer.

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

DTU standard for styretavler

DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler Gældende fra 07. februar 2017 Version 1.5 MSKLA Indhold Forord... 3 Formål... 3 Definition på en styretavle... 4 Generelle krav... 4 Komponentkrav...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Ny serie 10 ka Automatsikring

Ny serie 10 ka Automatsikring Ny serie 10 ka Automatsikring NYHED Modulærprodukter Automatsikringer til beskyttelse af kabler og ledninger Få flere oplysninger på Til effektiv beskyttelse af kabler og ledninger mod over - belastning

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Introduktion til kurset:

Introduktion til kurset: Introduktion til kurset: Du opnår kendskab til udskiftning af defekte El-komponenter i styretavler, samt funktionstest af anlæg. Du vil få kendskab til, hvordan man ændre El-diagrammet så det passer til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere