Banenorm BN Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: Overordnet ansvar: spk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk"

Transkript

1 Udgivet: Overordnet ansvar: spk Godkendt Kontrolleret af: Jbn, svbr, hon Journalnr /08199 Ansvar for indhold: esk, jor Antal sider i alt: 167 Ansvar for fremstilling: mwj Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg Banenorm BN1-82-1

2 Udgivet: Side 2 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: 167 INDHOLD 1. INDLEDNING 6 2. IKRAFTTRÆDEN 7 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 7 4. REFERENCER/GRUNDLAG 8 5. DEFINITIONER/FORKORTELSER Definitioner Generelt vedrørende krav Typer af eftersyn og vedligehold Forkortelser DESKRIPTORER ANVENDELSESOMRÅDE DISPENSATION HISTORIK PLANLÆGNING, DOKUMENTATION OG KVALITETSSTYRING STRØMFORSYNING FJERNBANEN, FORDELINGSSTATIONER Beskrivelse og afgrænsning Strømforsyning Fjernbanen Sektioneringsstationer Fordelingsstationer Vedligeholdelsesaktiviteter for fordelingsstationer Bygninger, hegn og beplantning Jording og potentialudligning Lokal styretavle inklusiv fjernstyring kv effektafbryder Sektioneringsstationer Nødgenerator Egenforsyning inklusiv ladeanlæg Køleanlæg Brandslukningsmateriel, m.m. 20

3 Udgivet: Side 3 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: kv tavleanlæg Motordrev for ledningskoblere Ventilationsanlæg Sikkerhedsudstyr til arbejdsjording STRØMFORSYNING S-BANEN, OMFORMERSTATIONER Beskrivelse og afgrænsning Strømforsyning S-banen Koblingsstationer Omformerstationer Vedligeholdelsesaktiviteter for omformerstationer Bygninger, hegn og beplantning Grund- og regnvandspumper Kompressorer Brandslukningsmateriel, m.m Kabelføringsveje Ladeanlæg inklusiv batterier kv effektafbryder/lastadskillere Ventilationsanlæg Strækningsrelæer Hurtigafbryder, renovering (1650 V DC effektafbryder) V DC-felter inklusiv hurtigafbryder Ensrettergrupper Overstrømsbeskyttelse /10 kv AC-afbrydere Samleskinner Beskyttelsesjording og lynbeskyttelse Egenforsyningsanlæg Motordrev for ledningskoblere Sikkerhedsudstyr til arbejdsjording Fjernstyring og Koblingsstationer AC/DC-, AC/AC- og DC/DC-skabe / målestationer 38

4 Udgivet: Side 4 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: KØRELEDNINGSANLÆG Beskrivelse og afgrænsning Køreledningsanlægget Vedligeholdelsesaktiviteter i køreledningsanlægget Gennemkørsel med målevogn Bærende konstruktioner Beplantning og omgivelser Køreledning, bæretov og hængere Neutralsektioner og systemadskillere (F) Returledere inklusiv klemmer og stropper Sugetransformere (F) Efterspændte opfang for returledere (F) Ledningskoblere og ledningskoblere med jordslutter Ledningsadskillere Effektafbrydere (F) Strækningsisolatorer Beskyttelse ved supplerende isolation Køreledningsophæng Skilte i køreledningsophæng Overspændingsafledere Støtteisolatorer Fødeledning (F) og Forstærkningsledning (S) Strømskinne, stort eftersyn (S) Strømskinne, lille eftersyn (S) Efterspændte opfang Efterspændte opfang med hakkontakter (F) Broophæng Køreledningsophæng i tunneler (F) Fikspunkter, krydsningsbroer, ryttere, trykstivere mv Sikkerhedsudstyr til arbejdsjording hos Beredskaberne RETURSTRØMSKREDSLØBET 63

5 Udgivet: Side 5 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Beskrivelse og afgrænsning Returstrømskredsløbet Vedligeholdelsesaktiviteter i returstrømskredsløbet Returkabler Driftsjordinger (F) Driftsjordinger (S) Sporimpedanser (S) BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Beskrivelse og afgrænsning Beskyttelsesforanstaltninger Vedligeholdelsesaktiviteter vedr. beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsesjordinger Banegnistgab (S) Lynbeskyttelse (S) Faste jordingssteder Jordingsudstyr ved faste jordingssteder Spærringer og beskyttelseshegn BILAGSOVERSIGT 72

6 Udgivet: Side 6 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: INDLEDNING Formålet med denne banenorm er at opnå en dækkende og sammenhængende beskrivelse af vedligeholdelsesaktiviteter på kørestrømsanlæg omfattende såvel køreledningsanlæg, strømforsyningsanlæg, returstrømskredsløb og beskyttelsesjord at sikre at Banedanmark lever op til stærkstrømsbekendtgørelsens krav til årligt eftersyn at sikre at Banedanmark lever op til gældende sikkerhedskrav. Banenormen indgår i Banedanmarks regelsætning for tilstandsinspektion (kontrol med infrastrukturen). Banenormen er baseret på europæiske standarder, Stærkstrømsbekendtgørelsen, leverandøranvisninger, skandinaviske erfaringer, andre banenormer samt eksisterende vejledninger udarbejdet af eller for Banedanmark. Herved er opnået en banenorm, der samlet beskriver vedligeholdelse af kørestrømsanlægget under hensyntagen til elsikkerhedskrav jernbanesikkerhedskrav regularitetskrav / driftssikkerhed omkostninger. Banenormen tager generelt ikke hensyn til hvorledes arbejdsopgaverne på kørestrømsanlægget skal planlægges, så de kan udføres såvel el- som trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt samt under hensyntagen til trafikregularitetsmæssige forhold (afbrydelse af netforsyning og forsyningsstationer, kørestrømsafbrydelse, sporspærring, tidspunkt på døgn af hensyn til trafikafvikling, m.m.). Vedrørende dette henvises til gældende bekendtgørelser, standarder, normer og regler herunder f.eks. SB [8][9][10][11], FKI [4], SKI [5]og SR [1]. Af aktuelt udbudsmateriale vil fremgå hvilke specifikke forhold, der i øvrigt skal tages hensyn til. Ansvarlig for ajourføring af banenormen er Banedanmark, Teknisk Drift. Ændringer i denne norm skal godkendes af Trafikstyrelsen efter indstilling fra Banedanmarks normansvarlige sektionschef (efter godkendelse af Driftslederen for henholdsvis Fjern- og S-bane). Ændringer i kørestrømsanlæggenes konfiguration og komponenter må ikke foretages uden foregående aftale med Driftslederen samt den systemansvarlige for Kørestrøm. Nærværende banenorm kan ikke erstatte eller få forrang for gældende normer og standarder, nævnt i afsnit 4. Banenormen er udarbejdet i henhold til BN2-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark, hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret.

7 Udgivet: Side 7 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: 167 Udgivet af: Fordeling: Banedanmark Banenormen er tilgængelig på Amerika Plads 15 Banedanmarks hjemmeside 2100 København Ø 2. IKRAFTTRÆDEN Denne banenorm træder i kraft ved udgivelsen. Ved indgåelse af kontrakter med eksterne eller interne underleverandører efter normens ikrafttræden er normen gældende. Denne banenorm ophæver ingen andre regler. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der gælder nedennævnte overgangsbestemmelser for denne banenorm: I en overgangsperiode på 4 måneder fra udgivelsesdatoen er alle eksisterende kontrakter med eksterne eller interne underleverandører undtaget fra at opfylde banenormens krav. I denne overgangsperiode er de eksisterende krav beskrevet i kontrakter gældende. Banenormens krav er gældende for og skal indarbejdes i eksisterende kontrakter med eksterne eller interne underleverandører, for så vidt, at disse kontrakter løber ud over overgangsperioden. For så vidt angår nye skærpede eftersynsintervaller skal der senest 4 måneder efter banenormens ikrafttræden foreligge en plan, der sikrer, at banenormen fuldt efterleves med hensyn til eftersynsintervaller senest et år efter banenormens ikrafttræden. Vurderinger, målinger mv. foretaget før banenormens ikrafttræden i forbindelse med eftersyn vil være gyldige indtil første eftersyn er foretaget i henhold til beskrivelserne i nærværende banenorm. For så vidt angår Klassifikationsopdeling og grænseværdier for køreledningers tykkelse gælder: Klassifikationsklasser og grænseværdier er gældende for køreledninger opsat efter dato for banenormens ikrafttrædelse. For køreledninger opsat før banenormens ikrafttrædelse gælder, at der indtil 3 år efter banenormens ikrafttrædelse kan accepteres køreledningstykkelser, der ligger i klasse IV området. Ved udløb af denne 3 års periode skal alle strækninger have køreledningstykkelser der, som minimum ligger i klasse III området. I den 3-årige overgangsperiode er Banedanmarks minimumskrav til køreledningstykkelser 8,5 mm.

8 Udgivet: Side 8 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: REFERENCER/GRUNDLAG Følgende bekendtgørelser, normer, standarder, regler og vejledninger ligger til grund for nærværende banenorm. Ved henvisning skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder senest udsendte version af det, der refereres til se Note 4.1. Hvis der ikke er nævnt andet gælder, at referencerne er normative. [1] Sikkerhedsreglement af 1975 (SR), Banedanmark [2] DS/EN (series). [3] EN 50119:2001. Railway applications Fixed installations Electric trac-tion overhead contact lines. [4] BN1-105, Fjernbanens KørestrømsInstruks, FKI, Banedanmark [5] BN1-106, S-banens KørestrømsInstruks, SKI, Banedanmark [6] Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark, Banedanmark [7] Leverandøranvisninger [8] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 (Drift af elforsyningsanlæg), Sikkerhedsstyrelsen [9] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (Elektriske installationer) ), Sikkerhedsstyrelsen [10] Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 2 (Udførelse af elforsyningsanlæg), Sikkerhedsstyrelsen [11] Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5a (Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg), Sikkerhedsstyrelsen [12] BN2-83, Kørestrømsanlæg, Drifts- og beskyttelsesjordinger på Fjernbanen, Banedanmark [13] BN2-84, Kørestrømsanlæg, Beskyttelsesjording på S-banen, Banedanmark [14] Teknisk meddelelse. Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg, Banestyrelsen [15] Teknisk meddelelse. S-banens returstrømsanlæg. Retningslinier for montage af returstropper, Banestyrelsen [16] Arbejdstilsynets bekendtgørelser (relevante). Note 4-1: Det påhviler brugerne at sikre, at den gældende (nyeste) udgave benyttes, samt at sikre, at ændrede regler og forskrifter i de nye udgaver, som har betydning for entreprenørens arbejde, implementeres. For kørestrømsanlæggene gælder der desuden en stor mængde systemdokumentation - se oversigt i bilag A og leverandørdokumentation - oversigt i bilag B. Endelig findes der anlægsdokumentation i form af planer, snit og specialtegninger, der ikke er yderligere beskrevet i nærværende banenorm.

9 Udgivet: Side 9 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: DEFINITIONER/FORKORTELSER 5.1 Definitioner Generelt vedrørende krav Banenormen er opbygget som krav til vedligeholdelsesopgaver af forskellig type jf. afsnit 5.1.2, opdelt på hyppighedsintervaller og hørende til konstruktioner eller komponenter. Flere af vedligeholdelsesaktiviteterne vil være bundet til konstruktioner eller komponenter placeret på bestemte geografiske steder. Dette vil dog ikke fremgå af banenormen, men af specifikt udbudsmateriale, der ligeledes vil beskrive det kvantitative omfang. Banenormen er opbygget med udgangspunkt i eftersyn opdelt efter komponent, type og frekvens. Tidsmæssigt sammenfaldende eftersyn indenfor samme komponent, type og lokalitet kan udføres samtidigt og sammenfaldende delaktiviteter skal da kun udføres én gang. Note : Eksempel 1: I afsnit vedrørende Ledningskoblere og ledningskoblere med jordslutter findes 2 type-2-eftersyn , der udføres årligt, og , der udføres hvert andet år. Eftersyn udføres hvert andet år samtidig med eftersyn Der er ikke sammenfaldende aktiviteter. Eksempel 2: I afsnit vedrørende Efterspændte opfang med hakkontakter findes 2 type-4-eftersyn , der udføres årligt, og , der udføres hvert andet år. Eftersyn udføres hvert andet år samtidig med eftersyn Der er tre sammenfaldende aktiviteter ( bullits ), der således kun skal udføres én gang. Kravene til kørestrømsanlægget opdeles i krav til køreledningsanlæg, strømforsyningsanlæg, returstrømskredsløb og beskyttelsesjording. For de komponenter/delsystemer, m.m. hvor der findes drifts- og vedligeholdelsesmanualer skal disse anvendes med mindre andet er anført i BN1-82. Måleværdier, grænseværdier, tolerancer, m.m. i forbindelse med eftersyns- og vedligeholdelsesaktiviteter angivet i komponentleverandørens specifikationer skal anvendes som minimum. I visse tilfælde er disse værdier skærpet hos Banedanmark og fremgår da direkte af kravene i denne banenorm. Der må kun benyttes smøremidler, rengøringsmidler og andre forbrugsmidler som er miljømæssigt godkendt og i henhold til komponentleverandørers anvisninger Typer af eftersyn og vedligehold Dette afsnit definerer de principielt forskellige typer af eftersyn og vedligehold, der er relevante for kørestrømsanlæggene. Der refereres til disse typebetegnelser i den resterende del af banenormen. Eftersyn er det samme som i Banedanmarks procedurer benævnes som tilstandsinspektioner.

10 Udgivet: Side 10 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: 167 For hvert delsystem er det anført hvilke typer af eftersyn og vedligeholdelse delsystemet skal underkastes. Der defineres følgende typer af aktiviteter. Type 1: Type 1 omfatter myndighedspålagt el-sikkerhedsmæssigt eftersyn samt andre lovpligtige eftersyn. Der foretages ikke udbedringsarbejder under disse eftersyn. Disse eftersyn udføres af Banedanmark, Teknisk Drift. I praksis bliver visse dele dog udført af andre, typisk på grund af krav til autorisation inden for specielle tekniske områder. Linieeftersyn foretages til fods. Type 2: Eftersyn af Type 2 af kørestrømsanlæggets almene tilstand udføres af hensyn til elsikkerhed, effektivitet og regularitet. Eftersynet indeholder udbedringsaktiviteter (vedligeholdelsesaktiviteter) og udføres af vedligeholdelsesentreprenør. Eftersyn af Type 2 på køreledningsanlæg skal foretages fra egnet arbejdskøretøj. Type 3: Kontrolmåling ved gennemkørsel med målevogn. Målingen skal kontrollere parametre, som er af væsentlig betydning for køreledningssystemets funktion. Målevognskørsel gennemføres kun på fri bane, gennemkørselsspor og gennemgående spor (se note ). Målevognskørsel er ikke beskrevet yderligere i nærværende banenorm. Målevognskørsel udføres af målevognsentreprenør. Note Terminilogien for sporklasserne refererer til SR af 1975 afsnit 10 vedr. ordforklaringer og TIB ens bemærkninger vedrørende stationernes sporopdelinger. Type 4: Præventivt eftersyn og planlagt vedligeholdelse af udvalgte komponenter i kørestrømsanlægget. Eftersyn af Type 4 omfatter også afhjælpning af fejl og mangler identificeret ved eftersyn af typerne 1, 2 og 3. Eftersynet udføres af vedligeholdelsesentreprenør. Type 5: Eftersyn og service som skal udføres for at opretholde leverandørers produkt- og garantiforpligtelser. Eftersyn af Type 5 er ikke detaljeret beskrevet i nærværende banenorm, men vil fremgå separat af udbudsmateriale. Eftersynet udføres af vedligeholdelsesentreprenør. Type 6: Skærpet tilsyn kan iværksættes på specielle lokaliteter, hvor anlæggets konstruktioner krydser passagervendte områder, typisk stationer. Skærpet tilsyn er ikke specificeret i banenormen, men iværksættes efter aftale. Eftersyn af Type 6 udføres af Banedanmark, Teknisk Drift eller vedligeholdelsesentreprenør. Ikke alle typer eftersyn er relevante for alle delsystemer.

11 Udgivet: Side 11 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Forkortelser AC Vekselspænding BDK Banedanmark Corten Korrosionstrægt stål DC Jævnspænding F Fjernbanen. Hvor der er anført (F) betyder det, at pågældende afsnit eller punkt kun er relevant for fjernbanen. FAB Fælles arbejdsbeskrivelser FKI Fjernbanens KørestrømsInstruks FTGS Ferngespeiste Tonfrequenz-Gleichstromkreise (Siemens). Tonesporisolationer til stødløs sporisolation. KC Kørestrømscentralen KH Køreledningshøjde vinkelret afstand mellem køretråd og SO-plan (se SOplan) kmp Kommandopost KOB Koblingsstation (S) OC Omformercentralen OMF Omformerstation OML Kommunikationsmodul fra optisk lys til kobber også kaldet optokobler. ORE Øresundsbanen til Banedanmarks forvaltningsgrænse (km ) PM Profilmidte linie gennem spormidte vinkelret på SO-plan (se SO-plan) RFC/FC Regionale fjernstyringscentraler/fjernstyringscentraler S S-banen. Hvor der er anført (S) betyder det, at pågældende afsnit eller punkt kun er relevant for S-banen. SB Stærkstrømsbekendtgørelsen SEKST Sektioneringsstation (F) SH systemhøjde lodret højde mellem køretråd og bæretov SKI S-banens KørestrømsInstruks SO Skinneoverkant på laveste skinne i et sportværsnit SO-plan Plan gennem overside skinner vandret i spor uden overhøjde SR Sikkerhedsreglement af 1975 Stb Storebæltsforbindelsen SUFO Sugetransformer TIB Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger UPS Uninterruptible power supply ZZ siksak afstand mellem køretråd og PM målt vinkelret på PM

12 Udgivet: Side 12 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: DESKRIPTORER beskyttelsesjord koblingsleder omformerstation dokumentation koblingsskema returstrøm drift koblingsstation sektioneringsstation driftsjord køreledningsanlæg sporspærring Driftsleder køreledningskonstruktion strømforsyningsanlæg el-sikkerhed køreledningsnet stærkstrøm fordelingsstation kørestrøm vedligehold højspænding kørestrømsafbrydelse jordingssystem kørestrømsanlæg 7. ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen anvendes ved udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver (D&V) på Banedanmarks kørestrømsanlæg og andre kørestrømsanlæg hvor Banedanmark har el-driftlederansvaret og/eller infrastrukturforvalteransvaret, se bilag K, men dækker alle eftersynsaktiviteter uanset i hvilket omfang disse udbydes. 8. DISPENSATION Dispensationer fra denne banenorm kan gives af Trafikstyrelsen efter indstilling fra Banedanmarks normansvarlige chef (efter godkendelse af Driftsleder for henholdsvis S- og Fjernbane). Dispensationer vedrørende formkrav til dokumentation frekvenser for eftersyn ned til et årligt eftersyn (med mindre leverandørbetingelserne kræver højere frekvens) valg af aktør kvalitetsmål kan gives af Banedanmarks normansvarlige chef (efter godkendelse af Driftsleder for henholdsvis S- og Fjernbane). Dispensationer kan gives såvel tidsbegrænset som permanent. 9. HISTORIK Der er ingen historik i denne banenorm, da det er første udgave.

13 Udgivet: Side 13 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: PLANLÆGNING, DOKUMENTATION OG KVALITETSSTYRING Inden arbejde i eller ved BDK s højspændingsanlæg skal entreprenøren opnå en delegerings- eller overdragelsesaftale med BDK s Driftsleder iht. SB 5 [8], FKI [4]og SKI [5]. Som en del af entreprenørens kvalitetsstyringsdokumentation skal der udarbejdes rapporteringsblanketter med detaljerede checklister for planlægning og dokumentation af alle vedligeholdelsesaktiviteter. Alle vedligeholdelsesaktiviteter skal dokumenteres umiddelbart ved udførelsen ved anvendelse af standardiserede rapporteringsblanketter som vedlagt i bilag F-J. Rapporteringsblanketterne skal som minimum indeholde oplysninger om: Udførelsesdato og ansvarlig for aktiviteten Hvem der har udført af aktiviteten Beskrivelse af aktiviteten, evt. ved henvisning til nærværende forskrift Entydig identifikation af den/de eftersete/vedligeholdte komponenter Særlige iagttagelser Beskrivelse af eventuelle afvigelser fra foreskrevet vedligeholdelsesmetode. Relevante specifikke oplysninger om komponenter (f.eks. temperatur og målt slitage) Identifikation af blanketten ved unikt nummer efter nærmere aftale med BDK. Udfyldte rapporteringsblanketter skal opbevares i minimum 7 år. Rapporteringsblanketter for planlagte eftersyn og komponentvedligeholdelse på køreledningsanlæg, fordelingsstationer og omformerstationer, bilag F-J overleveres til Driftslederen med en frekvens reguleret af den aktuelle kontrakt. Dog meddeles det til BDK s Driftsleder, hurtigst muligt, hvis der ved eftersynene konstateres forhold som af hensyn til personsikkerhed eller driftssikkerhed kræver hurtig udbedring. Kalibrering: Transportabelt elektrisk måleudstyr skal kalibreres efter fabrikantens ansvisninger. For så vidt angår mikrometerskruer til måling af køreledningstykkelse følges DS 2011:1985 og DS2351:1990 Ved fejlretning, hvor der efter aftale ændres i anlægget, skal der afleveres rød-rettede tegninger iht. Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark. For A/S Storebælts jernbanestrækning (bane 14) skal rød-rettede tegninger fremsendes til A/S Storebælt. Rapportering i andet format end i vedlagte bilag F-J kan kun ske efter aftale med BDK s Driftsleder.

14 Udgivet: Side 14 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: STRØMFORSYNING FJERNBANEN, FORDELINGSSTATIONER 11.1 Beskrivelse og afgrænsning Kørestrømsforsyningen, 25 kv AC, 50 Hz til fjernbanens køreledningsnet, kommer fra fordelingsstationerne. Forsyningen til fordelingsstationerne sker via banetransformere, der forsynes med 132/150 kv AC, 50 Hz. Fjernstyring af ledningskoblere foretages via sektionerings- og fordelingsstationerne, typisk ved neutralsektioner og togfølgestationer. Sektioneringsstationer skal behandles sammen med fordelingsstationer i vedligeholdelsesmæssig sammenhæng Strømforsyning Fjernbanen Strømforsyning Fjernbanen kan opdeles i to dele, som ejes af Banedanmark, men vedligeholdes af forskellige instanser iht. gældende samarbejdsaftale. 1) Vedligeholdes af det lokale netselskab: Banetransformere Samleskinner, koblings- og beskyttelsesudstyr i elforsyningsselskabets transformerstation Faseledere og nulledere mellem transformerstationen og fordelingsstationen Kabelendemuffer for faseledere og nulledere i fordelingsstationen Differentialbeskyttelse incl. signalkabel og styreskab for relæbeskyttelse Grænsefladen mod fordelingsstationen ligger ved tilslutningspunkterne for kabelendemufferne i fordelingsstationen. 2) Vedligeholdes af Banedanmark: Fordelingsstationen (afsnit 11.2) omfattende: Parcellen med bygninger, hegn, beplantning og omgivelser. Alt udstyr i bygningerne. Lokalt jordingsanlæg på parcellen samt forbindelser til skinnejord via samlingspunkter ( juletræer ) ved sporene. Fødekabler inklusiv kabelendemufferne i fødemasterne. Grænsefladen mod køreledningsnettet ligger på kabelendemuffeflangen i mastetoppen. Teknisk afgrænsning: Grænsefladen mod Køreledningsnettet ligger efter fødekablets kabelendemuffe i mastetoppen. Grænsefladen mod Køreledningsnettet ligger ved koblerskabets udvendige drivaksel. Grænseflade mod Returstrømskredsløbet ligger ved returkablets kabelendemuffe, ved tilslutning til nulpunktsskabets samleskinne. Nulpunktsskabet hører til returstrømskredsløbet.

15 Udgivet: Side 15 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Sektioneringsstationer Sektioneringsstationer omfatter: fjernstyringsenhed tavle for koblerstyring styrekabler for koblere koblerskab inklusiv drev. Grænsefladen mod køreledningsanlægget ligger ved koblerskabets udvendige drivaksel. Grænsefladen mod transmission ligger på klemrækken for det lokale datakommunikationsudstyr (router, modem eller lignende) Fordelingsstationer Afgrænsning Se afsnit Kvalitetsmål hændelser pr. 4. år 1 pr. fordelingsstation Aktiviteter Vedligeholdelsen omfatter aktiviteter nævnt i tabellerne i afsnit Af tabellerne fremgår vedligeholdelsesfrekvens og type. Typedefinitioner, se afsnit Grundlag Anlægsdokumentation: Koblingsskemaer Anlægsdokumentation fra fordelingsstation. Systemdokumentation: Udgøres af anlægsdokumentationen Fordelingsstationens relæbeskyttelse. Redegørelse August Beskrivelse af Fordelingsstationer og Strømforsyning Rev Leverandørdokumentation: Anlægsdokumentationen indeholder leverandørdokumentation og servicevejledninger på komponenter i fornødent omfang. Dokumentation/ Kvalitetssikring I henhold til beskrivelsen afsnit 10 og ved rapporteringsskema bilag F.

16 Udgivet: Side 16 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Vedligeholdelsesaktiviteter for fordelingsstationer Bygninger, hegn og beplantning Bygninger, hegn og beplantning Type 2 Type 2 Halvårligt Årligt Der skal udføres følgende: Der skal udføres følgende: Opfyldning af forbrugsartikler og bortskaffelse af affald. herunder for revner i sokler, råd og svamp Bygningens almene tilstand kontrolleres. Kontrol af tyverialarmer og telefoner i samarbejde med KC. Skader på belægninger, udvendig belysning samt behov for maling mv. Eksplosionsklapper efterses. og el-målere kontrolleres. Bygninger kontrolleres for utætte tage, Hegn og låger kontrolleres for skader og knuste ruder, defekte VVS-installationer og matriklen vurderes med henblik på beskæring af vegetation omkring bygning og par- defekte lyskilder. Defekte lyskilder udskiftes. Tagrender og ventilationsskakte renses. keringsareal. Låger, døre og hængsler smøres efter behov. Låse smøres med låseolie Udluftningsriste og taghætter renses. Graffiti registreres og rapporteres. efter leverandørens anvisninger. Ventilationskanalernes indvendige tagrender renses. Er der tale om større bevoksninger og Bevoksning og ukrudts omfang kontrolleres. ukrudt som hindrer adgang/ tilsyn, eller bevoksninger og ukrudt der fremskynder nedbrydning af anlægsdele og belægninger Eftersyn af tagrender skal foretages efter løvfald om efteråret samt efter træerne er sprunget ud indføres dette i eftersynsskemaet. om foråret. Rengøring. Kontrol og rengøring af advarselsbeskiltning. Kontrol af værktøj efter liste. Defekte, slidte eller manglende dele suppleres op. Batterier i måleinstrumenter udskiftes. Dokumentation efterses for mangler og evt. rettelsesblade indsættes. Se Kontrolskema F-1 i Bilag F Se Kontrolskema F-1 i Bilag F

17 Udgivet: Side 17 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Jording og potentialudligning Jording og potentialudligning Type 2 Type 2 Type 2 Halvårligt Årligt Hvert sjette år Nulpunktsskabe ved sporet Der skal udføres følgende: Jordelektrodens (neutral jord) skal åbnes og kontrolleres. De dele af stationens anlæg overgangsmodstand til jord skal for jording og potentialudligning, der er uden for 25 måles og noteres. kv felterne, kontrolleres for Bemærk, at dette skal gøres korrosion og fejl. Forbindelser efterspændes efter af fordelingsstationen!! under fuldstændig udkobling behov. Kabelrender rengøres. Det kontrolleres at de to forbindelser mellem skinnejord og samlingspunkt er intakte. Samlingspunkterne efterspændes efter behov. Forbindelserne til returskinnerne kontrolleres. Nulpunktsskabe ved sporet åbnes, tilslutningerne til samleskinnen kontrolleres og efterspændes efter behov. Skabet og samleskinne rengøres og samleskinnen indfedtes. Kontrol af skilte ved stationsjord. Kontrol af overspændingsventil på indkommende kabler. Se Kontrolskema F-2 i Bilag F Se Kontrolskema F-2 i Bilag F Se Kontrolskema F-2 i Bilag F

18 Udgivet: Side 18 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Lokal styretavle inklusiv fjernstyring Lokal styretavle inklusiv fjernstyring Type 2 Årligt Der skal udføres følgende: Kontrol af lamper og øvrige indikeringer. Tavler/skabe efterses og rengøres udvendigt og indvendigt. Kabelkanaler under tavlerne rengøres. Test af fejlsignaler, lokalt og via fjernstyring. Rengøring af fjernstyringsenhed. Rengøring af relæskab. Se Kontrolskema F-3 i Bilag F kv effektafbryder 25 kv effektafbryder Type 5 Terminen fastsættes efter fabrikantens anvisninger, dog mindst hvert 5. år Der skal foretages renovering og justering af 25 kv effektafbryder iflg. fabrikantens forskrifter. Se Kontrolskema F-4 i Bilag F Sektioneringsstationer Sektioneringsstationer Type 2 Årligt Der skal udføres følgende: KC-hyttens almene tilstand kontrolleres herunder for revner i sokler, råd og svamp samt behov for maling m.v. Rengøring af fjernstyringsenhed. Rengøring af relæskab. Test af fejlsignaler, lokalt og via fjernstyring. Se Kontrolskema F-5 i Bilag F

19 Udgivet: Side 19 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Nødgenerator Nødgenerator Type 2 Type 2 Kvartalsvis Årligt Test af nødgenerator skal udføres. Generatoren Test af kørsel med nødgenerator tilkoblet stationens anlæg. Generator efterses. Brændstof påfyl- skal under testen minimum køre belastet i 2 timer. Belastningen skal være minimum 60 % af des efter prøvekørsel. nødgeneratorens nominelle effekt og kan f.eks. udgøres af varmeblæser eller lignende. Brændstof påfyldes efter prøvekørsel. Skal ikke udføres sammen med det årlige eftersyn. Se Kontrolskema F-6 i Bilag F Se Kontrolskema F-6 i Bilag F Egenforsyning inklusiv ladeanlæg Egenforsyning inklusiv ladeanlæg Type 2 Årligt Der skal udføres følgende: Kontrol af lamper og øvrige indikeringer. Fejlstrømsafbrydere (HFI relæer m.v.) afprøves. Tavler efterses og rengøres ind- og udvendigt. Kabelkanaler under tavlerne rengøres. Batterilader rengøres indvendigt. Batterier efterses for skader, utætheder samt rustdannelse på stativer og hylder. Batterier rengøres. Væskestand kontrolleres og der efterfyldes efter behov. Spænding og strøm kontrolleres og evt. justering foretages. Der foretages tilstandsvurdering i et egnet måleprogram. Se Kontrolskema F-7 i Bilag F

20 Udgivet: Side 20 af 72 Godkendt Journalnr /08199 Antal sider i alt: Køleanlæg Køleanlæg Type 1 Årligt Der skal udføres lovpligtigt eftersyn af fordelingsstationens køleanlæg. Se Kontrolskema F-8 i Bilag F Brandslukningsmateriel, m.m. Brandslukningsmateriel, m.m Type 1 Årligt Der skal udføres følgende: Eftersyn og evt. udskiftning af brandslukningsmateriel. Opfyldning af nødhjælpskasser. Evt. udskiftning af øjenskyl. Se Kontrolskema F-9 i Bilag F kv tavleanlæg 25 kv tavleanlæg Type 2 Halvårligt Der skal udføres følgende: Lytning efter unormal støj fra korona-udladninger mv. Lamper og øvrige indikeringer i lågemonteret udstyr kontrolleres Tavleanlæggets beskiltning samt løse arbejdsskilte kontrolleres. Test af kondensatorudløsning/underspændingsspoler. Afbryderne tages på skift ud af feltet, kontrolleres og aftørres. Afprøvning af kondensatorbatterier (underspændingsudkobling 24 V DC og 230 V AC) for udkobling af afgangsafbrydere. Se Kontrolskema F-10 i Bilag F

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen

Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen Teknisk meddelelse Sikkerhedsbærende Driftsdivisionen Netfunktioner Nr. 02 / 23.03.2001 SB Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen Med baggrund i karv om energibesparelser samt behov for et mere tidssvarende

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 1. Kapacitiv spændingsmåling Af Peter Johansen, www.jomitek.dk Denne artikelserie omhandler emnet DSO, primært for mellemspændingsnettet. Artiklerne

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Trafikstyringssystemer BN1-77-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 23 INDHOLD

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne meddelelse beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe På Årup station har vi haft en hændelse, hvor 2 sporrelæer frøs fast under vinterens hårde

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05

Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING Dieseldrevet sprinkleranlæg MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 A/S De Smithske Tagholm l, DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 96 32 81 11 Fax +45 98 17 54 99 Manual: T1447 Sprog: DK

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg 12.03.2013 Energinet.dk Temadag 1 Agenda ved Energinet.dk Temadag 12.03.13 Kort præsention af tyske DEHN+Söhne GmbH og deres danske afdeling DESITEK A/S

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer

Banenorm, BN2-1-1. Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Udgivet 01.11.2007 Overordnet ansvar: Palle Reenberg Ansvar for indhold: Tom Rasmussen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Struktur, udseende og udvikling af Banenormer Banenorm, BN2-1-1 Udgivet 01.11.2007

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Yderligere information får du ved henvendelse til: Allan Kristiansen Uddannelsesleder tlf: 51 64 99 88 Thomas Wejrup Praktikinstruktør

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere