Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010"

Transkript

1 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Beskrivelse af byområdet Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder Grænseværdier Resume af støjkortlægningen Antal støjramte boliger og personer Foranstaltninger frem til år Skøn over effekt Strategi på længere sigt Økonomi Evaluering Offentlig høring... 9 BILAG 1 - antal støjbelastede boliger på de mest støjbelastede veje...11 BILAG 2 - mulige tiltag på de største veje BILAG 3 - oversigtskort over mulige tiltag på de største veje...13 Støjhandlingsplanen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den Udgivet af Lyngby-Taarbæk Kommune, Rådhuset, 2800 Kgs. Lyngby Ansvarshavende Teknisk direktør Bjarne Holm Marcussen Redaktion Teknisk Forvaltning Design og grafisk tilrettelæggelse Lyngby-Taarbæk Kommune Foto Lyngby-Taarbæk Kommune Oplag 300 stk. Tryk Eget trykkeri Støjhandlingsplanen kan downloades på eller afhentes på kommunens biblioteker, på Rådhuset eller i Administrationsbygningen, Toftebæksvej 12, så længe lager haves. Kontakt Teknisk Service, tlf

3 1. Forord Baggrunden for planen er den statslige støjbekendtgørelse, der angiver, at der skal foretages støjkortlægning samt støjhandlingsplaner for følgende: Vejstrækninger med mere end køretøjer Jernbanestrækninger med mere end togpassager pr. år Større lufthavne med mere end operationer pr. år Større samlede byområder med mere end indbyggere Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af det større sammenhængende byområde (Storkøbenhavn) med over indbyggere og skal støjkortlægge og udarbejde en støjhandlingsplan gældende for hele kommunen. De statslige motorveje (Helsingørmotorvejen og Motorring 3) er kortlagt særskilt af staten (Vejdirektoratet), og er desuden medtaget i kommunens samlede kortlægning. Banedanmark har stået for kortlægningen af støj fra S-banen og Kystbanen, hvorimod støjen fra Lokalbanen (Nærumbanen) ikke er kortlagt, da denne ikke er omfattet af støjbekendtgørelsen. 2. Resume af støjhandlingsplanen Støjhandlingsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på en opgørelse over antallet af støjbelastede boliger og personer langs veje og jernbaner i kommunen. Opgørelsen viser, at der samlet i Lyngby-Taarbæk Kommune er ca boliger, som er belastet af vejstøj med L den > 58 db, og ca. 975 boliger er belastet af vejstøj over L den > 68 db. Langs Helsingørmotorvejen er ca boliger belastet med mere end 58 db L den og 132 boliger er belastet med mere end 68 db L den. I støjhandlingsplanen fra Banedanmark opgives det samlede antal boliger til 101, som er støjbelastet med L den > 64 db af banestrækningerne gennem Lyngby-Taarbæk Kommune. Trafikstøj er den primære støjkilde til eksternt støj i kommunen. Derfor udlægges der generelt støjsvag asfalt i forbindelse med renovering af kommunens trafikveje. I 2012 skal der gennemføres en ny støjkortlægning af kommunen, hvor der efterfølgende skal udarbejdes en ny støjhandlingsplan. 3

4 3. Beskrivelse af byområdet Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af et større sammenhængende byområde (Storkøbenhavn), hvor der skal udføres en strategisk støjkortlægning. Kommunen dækker et areal på ca. 39 km 2, hvoraf ca. 22 km 2 er grønne områder. Pr. 1. januar 2009 havde kommunen indbyggere og boliger. I kommunen er der ca. 107 km kommunale veje og ca. 95 km private fællesveje. Desuden er der ca. 4,5 km statsvej (Helsingørmotorvejen og Motorring 3). Kommunen har ingen større virksomheder, der er omfattet af støjbekendtgørelsen. S-banen og kystbanen er støjkortlagt af Banedanmark. 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder Det retslige grundlag udgøres af bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Baggrunden er EU-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj. De danske retningslinier er yderligere udmøntet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006: Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. De ansvarlige myndigheder for kortlægning og støjhandlingsplaner er: Lyngby-Taarbæk Kommune: Kommunale veje Vejdirektoratet: Statens veje - Helsingørmotorvejen og Motorring 3 Banedanmark: S-togs strækning og kystbanestrækning 5. Grænseværdier Støjkortlægningen er foretaget efter en ny beregningsmåde, der beregner støjen i L den (day-evening-night). Her tillægges støjen i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen, da støjen er mest generende i aften- og natperioden. Den nye beregningsmetode betyder, at det beregnede støjniveau bliver ca. 3 db højere end tidligere. Vejstøj Miljøstyrelsen har i vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje fastlagt vejledende grænseværdier for trafikstøjen udtrykt ved den nye indikator L den. De vejledende grænseværdier for støj fra veje er anført i nedenstående tabel : Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Hoteller, kontorer mv. Grænseværdi L den 53 db L den 58 db L den 63 db 4

5 Jernbanestøj: For Banedanmark er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for jernbaner gældende. Disse fremgår af et tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner. De relevante vejledende grænseværdier er anført i nedenstående tabel: Område Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholds-arealer og bydelsparker. Hoteller, kontorer mv. Grænseværdi L den 64 db L den 69 db 6. Resume af støjkortlægningen Støjkortlægningen er foretaget med programmet SoundPlan, som kombinerer beregningsmetoden Nord2000 for vejtrafikstøj med kommunens digitale kort, registeroplysninger om bygninger, boliger og trafikdata. Kortlægningen er foretaget for alle veje med mere end 500 biler pr. døgn. Kortlægningen viser støjens udbredelse i 1,5 m og 4 m højde og er indberettet til Miljøstyrelsen, hvor den kan ses på deres hjemmeside: Kortlægningen skal angives i 5 db intervaller fra 55 db og op. Støjkortlægningen er strategisk, hvilket betyder, at opgørelserne ikke tager højde for detaljerede lokale forhold f.eks. tætte plankeværke m.v., der kan ændre støjbilledet. Støjbilledet på et lokalt sted kan derfor godt være noget anderledes end den strategiske kortlægning viser. Kommunen har desuden foretaget en registrering af støjen i intervaller i forhold til de nye grænseværdier: db, db, db osv. i 1,5 m højde. Støjhandlingsplanen er baseret på denne opgørelse. Illustration:Kortlægning af vejstøj fra de kortlagte vejstrækninger i Lyngby-Taarbæk Kommune i 1,5 m højde, som er indberettet til miljøstyrelsen. 5

6 For at fokusere på de mest støjbelastede områder er der udarbejdet et støjkort for den vejledende grænseværdi (58 db) med et tillæg på 10 db (dvs. 68 db). Støjkortet viser boliger belastet med mere end 58 db i 1,5 meter over terræn. Når støjen overskrider den vejledende grænseværdi med mere end 10 db anses boliger og personer almindeligvis for at være stærkt støjbelastede. Illustration :Kortlægning af boliger med en støjpåvirkning > 58 db på facaden i 1,5, m højde 7. Antal støjramte boliger og personer I nedenstående tabel ses det opgjorte antal personer og boliger, der udsættes for vejstøj i Lyngby-Taarbæk Kommune i de støjkortlagte intervaller. Antallet af personer er afrundet til de nærmeste 100 og antallet af boliger afrundet til de nærmeste 10. Støjinterval L den Boliger personer <53 db db db db db db >78 db 0 0 Optællingen viser, at der er ca boliger med ca personer, der er belastet med vejstøj > 58 db L den. En oversigt over de mest støjbelastede veje fremgår af bilag 1. 6

7 Statens veje Vejdirektoratet har i deres støjhandlingsplan fra marts 2009 opgjort antallet af støjbelastede boliger fra Helsingørmotorvejen, som vist i nedenstående tabel. Opgørelse er foretaget for støj i 1,5 m højde db db db > 73 db I alt Denne opgørelse er ikke i overensstemmelse med kommunens opgørelse, der viser, at der er 130 boliger med mere end 68 db. Vejdirektoratet er informeret om dette. Jernbaner Banedanmark opgør i deres støjhandlingsplan, at 101 boliger er støjbelastet ved 1,5 meters højde L den > 64 db. 8. Allerede indført støjbekæmpelse Dette afsnit rummer en beskrivelse af tiltag, der allerede er gennemført med det formål at begrænse vejstøjen. Afsnittet redegør også for projekter, der er under forberedelse. Støjsvag asfalt Ved udlægning af asfalt i forbindelse med renovering af kommunens trafikveje anvendes fra og med 2009 generelt støjsvag asfalt På følgende veje er der udlagt støjsvag asfalt i 2009: Dyrehavevej, Firskovvej, Stengårds Alle, Frederiksdalsvej (Parcelvej-Virumvej), Skodsborgvej, Lystoftevej (Caroline Amalie Vej-Nærumbanen). I alt ca. 3 km. Nedsættelse af hastigheden I Fokus-Strategi for Trafik fra 2008 er en del af kommunens trafikveje klassificeret med en lavere hastighed end i dag. Bortset fra de tidligere amtsveje er alle trafikveje klassificeret til 50 km eller lavere. På følgende trafikveje er hastigheden allerede nedsat fra 60 til 50 km: Nybrovej, Rævehøjvej, del af Lundtoftegårdsvej og den sydlige del af Hjortekærsvej. Desuden er en del trafikveje forsynet med hastighedsdæmpende foranstaltninger til 40 km - senest Stengårds Allé i Fakta om trafikstøj Støjen fra vejtrafikken kommer dels fra bilernes motorer og udstødning og dels fra kontakten mellem kørebane og dæk. En fordobling af trafikken øger trafikstøjen med 3 db. En forøgelse af lyden med 8-10 db opfattes som en fordobling af lydstyrken. Lastvogne er mere støjende end personbiler. Trafikstøjen øges med bilernes hastighed. Man kan derfor nedsætte støjen ved at sænke hastigheden. Dæmpningen er ca. 1,5 db pr 10 km/t hastighedsnedsættelse. Der er ikke nogen støjmæssigt gevinst ved at sænke hastigheden til under ca. 30 km/t. Dækstøjen afhænger af vejbelægningen. En ru og stiv belægning giver mere støj pga. dækkets vibrationer. En støjsvag belægning kan mindske støjen med op til 3 db. Desuden er der etableret 40 km zoner med hastighedsdæmpende foranstaltninger i Hjortekær nord samt Ulrikkenborg/Engelsborgkvartererne. Støjskærme I forbindelse med byfornyelsesprojekt er der opsat støjskærm på Klampenborgvej ved bebyggelse på den østlige del af Kornagervej. I Hvidegårdsparken er der mod Klampenborgvej opsat enkelt private støjskærme. Derudover er der ældre støjskærme på en del af Lyngby Omfartsvej. I 2009 er der etableret støjskærm på Lyngby Omfartsvej ved det nye byggeri på Mortonsvej. 7

8 Vejdirektoratet I forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen i 1997 blev der etableret støjvolde ved Hvidegårdsparken og Torsvang. Volden ved Hvidegårdsparken blev endelig færdiggjort i 2008 efter nedtagelse af højspændingsledningerne. Ved udvidelse af Motorring 3 blev beboerne i ejendommen Jægersborgvej tilbudt facadestøjisolering. På Helsingørmotorvejen mellem Klampenborgvej og Jægersborgvej er der i efteråret 2009 udlagt ny støjsvag asfalt. Jernbaner Banedanmark har gennem en længere årrække via deres støjpulje tilbudt støjdæmpning til støjbelastede boliger. Således har alle støjbelastede boliger langs Kystbanen fået tilbud om tilskud til facadestøjisolering. Banedanmark har etableret 600 m støjskærm langs S-banen i vestsiden mellem Virumgade og Frederikdalsvej. I 2009 har 96 boliger langs S-banen fået tilbudt tilskud til facadestøjisolering. (Boliger med mere end 65 db). 9. Foranstaltninger frem til år 2013 Kommunen vil prioritere indsatsen i forhold til at opnå den størst mulige reduktion af boliger med mere end 68 db L den, samt i forhold til den største reduktion i støjbelastningstallet i forhold til investeringen. Effekten af mulige støjskærme og støjvolde langs de største veje i Kommunen er undersøgt. De undersøgte strækninger fremgår af bilag 2. Støjbelastningstal (SBT) Støjbelastningstallet beskriver den samlede genevirkning fra trafikken på boligerne på en vejstrækning og er en vægtet sum af antal støjbelastede boliger i de forskellige støjintervaller. I nedenstående tabel er vist de 7 højest prioriterede strækninger ud fra en kombination af de to ovenfor nævnte prioriterings kriterier. prioritet vej lokalitet type reduktion af boliger > 68 db SBT reduktion pris i mio. kr. SBT reduktion pr mio. Støjsvag asfalt på trafikveje Afholdes over det årlige budget til slidlag. Pris pr. km 1-1,3 mio. kr. 1 Helsingørmotorvejen Lundtoftegårdsvej 5-37 vold ,8 9,7 2 Helsingørmotorvejen Eremitageparken, Rævehøjparken skærm ,8 4,8 3 Lundtofteparken og Helsingørmotorvejen Lundtoftegårdsvej skærm ,2 4 Lyngby Omfartsvej - Kongevejen Birkevang syd skærm 2 6 1,4 4,1 5 Lyngby Omfartsvej - Kongevejen Kongevejen skærm ,9 6 Helsingørmotorvejen Nord for Vejporten mod øst skærm 2 7 9,8 0,7 7 Klampenborgvej Bækkevang skærm 1 3 2,2 1,2 Helsingørmotorvejen er en statsvej, hvor det i princippet er Vejdirektoratet, der skal foretage støjdæmpning. 8

9 På veje, hvor det ikke er muligt at etablere støjskærm kan facaden støjisoleres. Dette kan ske ved at udskifte vinduerne til termolydruder og isætning af støjdæmpede friskluftventiler. Der kan afsættes en pulje til facadestøjisolering, hvor borgerne kan søge tilskud. Tilskuddets størrelse kan afhænge af støjpåvirkningen, således at tilskuddet stiger med stigende støjpåvirkning. Erfaringer fra eksisterende tilskudsordninger i andre kommuner er, at kommunens tilskud udgør ca kr. pr. bolig. Kommunen vil fortsat arbejde for at nedsætte hastighederne på trafikvejene i overensstemmelse med hastighedsklassificeringen i Fokus-Strategi for Trafik. Kommunen vil fortsat påvirke Vejdirektoratet/staten til at etablere støjdæmpende tiltag langs Helsingørmotorvejen. Herunder overveje muligheden for støjpartnerskab. Eventuel ren overskudsjord i forbindelse med større byggerier vil forsøges anvendt til støjvold. Vejdirektoratet Vejdirektoratet skriver i deres støjhandlingsplan, at de fremover vil anvende støjsvag asfalt i forbindelse med almindelig vejvedligeholdelse, hvor trafikken støjbelaster bymæssig bebyggelse. Desuden nævnes støjskærm og facadeisolering som mulige virkemidler, men der er p.t. ikke fastlagt konkrete tiltag. 10. Skøn over effekt Effekten vil primært fremkomme som følge af de støjsvage asfaltbelægninger, samt efter eventuel støjdæmpning langs Helsingørmotorvejen. 11. Strategi på længere sigt Lyngby-Taarbæk Kommunes langsigtede mål er, at antallet af boliger med et udendørs støjniveau over den vejledende grænseværdi på 58 db L den reduceres markant, og at ingen boliger udsættes for en støjbelastning over 68 db L den. 12. Økonomi Der er i 2010 afsat 1 mio. kr. til støjdæmpning langs Helsingørmotorvejen i samarbejde med staten (Vejdirektoratet). 13. Evaluering Støjhandlingsplanen forventes evalueret ved udarbejdelse af den næste lovpligtige støjkortlægning i år Offentlig høring Støjhandlingsplanen har været fremlagt i offentlig høring. I høringsperioden er der modtaget 14 høringssvar, der er beskrevet i notatet "Høringsbemærkninger til støjhandlingsplan" som kan ses på kommunens hjemmeside 7 af høringssvarene anbefaler anvendelse af støjsvag asfalt, herunder forslag til udlægning på flere konkrete veje. 9

10 1 finder ikke støjhandlingsplanen konkret nok, da den ikke forpligter kommunen til at udføre støjtiltag. Derudover handlede de indkomne høringssvar blandt andet om følgende problemstillinger: - at der etableres vejforanstaltninger, der dæmper hastigheden på Strandvejen - at nedsætte hastighedsbegrænsningen på Buddingevej, Kongevejen (Rudersdal- Lyngby Omfartsvej) og Strandvejen - at den eksisterende støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Torsvang forlænges mod syd af hensyn til beboerne i Torsvang og Agervang, samt det rekreative område ved Ermelundskilen - at opsætte støjskærm i krydset Kongevejen/Skodsborgvej samt at opprioritere en skærm på Klampenborgvej ved Kornagervej/Agervang - at anvende overskudsjord til støjvolde samt starte med den foreslåede vold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej at støjhandlingsplanen udvides til også indeholder en redegørelse af de rekreative områder ved Mølleådalen, Ermelundskilen samt Prinsessestien/Lyngby sø - at den viste støjskæm øst for Helsingørmotorvejen ved Hjortekær bør forlænges mod syd til Vejporten - at der afsættes en pulje til facadestøjisolering - at kommunen skal påvirke Vejdirektoratet angående tiltag på Helsingørmotorvejen og at kommunen højest bør yde tilskud til støjtiltag her, da det er en statsvej - at de afsatte beløb til støjdæmpende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige og anbefaler muligheden for beboer-medfinansiering. Der er desuden fremsat bemærkninger og spørgsmål til de anvendte beregninger, parametre og længde af støjskærme. Derudover er der kommet forslag om at medtage flystøj og støj fra lokalbanen (Lyngby- Nærum Jernbane). Disse forhold behandles ikke i støjhandlingsplanen. 10

11 BILAG 1 - Antal støjbelastede boliger på de mest støjbelastede veje. Støjklasse Boliger Vej < 53 db > 78 db db db db db db SBT Lyngby Hovedgade Eremitageparken Kollegiebakken Buddingevej Lundtoftegårdsvej Grønnevej Jægersborgvej Kongevejen Frederiksdalsvej Vinkelvej Christian X's Alle Rævehøjvej Lyngbygårdsvej Lundtofteparken Engelsborgvej Jernbanevej Sorgenfrigårdsvej Ring 4/Bagsværdvej Rævehøjparken Nybrovej Data stammer fra Kommunens støjkortlægning i Tabellen er opgjort i forhold til adresser og henfører således ikke til støjkilden (den støjende vej). F.eks. kommer støjen i Eremitageparken fra Helsingørmotorvejen. Evt. uoverensstemmelser mellem denne opgørelse og skemaet i bilag 2 skyldes, at data i bilag 2 er en mere nøjagtig beregning i detaljerede områder. 11

12 BILAG 2 - Mulige tiltag på de største veje. Effekt af mulige foranstaltninger I skemaet nedenfor er angivet effekten af mulige støjskærme eller støjvolde langs de største veje i Kommunen. Desuden er angivet effekten af støjsvag asfalt på Helsingørmotorvejen og Lyngby Omfartsvej/Kongevejen. Effekten er angivet som støjbelastningstallet (SBT) før og efter foranstaltningen. Støjbelastningstallet er et udtryk for støjpåvirkningen på boligerne på den aktuelle strækning. Anlægsudgiften er skønnet og der er angivet den støjreducerende effekt (SBT effekt) pr. investeret kr. Nummeret ved de enkelte tiltag henviser til oversigtskort på bilag 3. Støjbelastningstal (SBT) Støjbelastningstallet beskriver den samlede genevirkning fra vejtrafikken på boligerne på en vejstrækning og er en vægtet sum af antal støjbelastede boliger i de forskellige støjintervaller. Støjbelastningstallet giver således mulighed for at sammenligne vejene indbyrdes samt vurdere effekten af forskellige tiltag. Overordnet vej lokalitet Nr på oversigtstegning Gennemsnitlig daglig trafik SBT før Foranstaltning længde i m højde i m type SBT efter SBT effekt pris i mio. kr. SBT reduktion pr mio. Helsingørmotorvejen Lyngby Omfartsvej - Kongevejen Klampenborgvej Prebens Vænge skærm 2 2 6,1 0 Nord for Vejporten mod øst skærm ,8 1 Lundtofteparken og Lundtoftegårdsvej skærm ,0 1 Eremitageparken, Rævehøjparken skærm ,9 3 Eremitageparken, Rævehøjparken skærm ,8 5 Villum Kann Rasmussen, Kampsax Kollegiet skærm ,9 6 Lundtoftegårdsvej vold ,8 10 Torsvang, lokalskærm i sydskel 7a skærm ,1 0 Torsvang 7b skærm ,3 0 Alle boliger nord for Klampenborgvej 433 støjsvag asfalt ,8 25 Birkevang nord skærm 3 2 0,6 4 Birkevang syd skærm 2 6 1,4 4 Mønsvej & Virumvej skærm 1 1 2,2 0 Kongevejen skærm 3 2 2,0 1 Alle boliger langs Lyngby 190 støjsvag asfalt ,4 14 Omfartsvej Alle boliger ved Kongevejen 55 støjsvag asfalt ,0 19 (Bredevej - Rudersdal) Bækkevang skærm 2 3 2,2 1 Lyngbygårdsvej skærm 5 1 1,5 0 Agervang og Kornagervej skærm 2 3 2,7 1 Trongårdsparken skærm 4 1 2,8 0 Effekt af mulige støjtiltag på de største veje. 12

13 BILAG 3 - Oversigtskort over mulige tiltag på de største veje 13

14 14

15 15

16 16

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN for vejtrafik 2013-2018

STØJHANDLINGSPLAN for vejtrafik 2013-2018 STØJHANDLINGSPLAN for vejtrafik -8 Udgivet af Lyngby-Taarbæk Kommune, Rådhuset, 8 Kgs. Lyngby Redaktion Center for Miljø og Plan og Center for Arealer og Ejendomme Design og grafisk tilrettelæggelse Lyngby-Taarbæk

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning... 3 1. Resumé... 4 2. Gentofte Kommune i tal... 4 3. De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Banedanmarks støjhandlingsplan August 2009 Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Lisette Mortensen Mail: limo@bane.dk

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere