Folketingets f0rstebehandling af L 22 bar bl.a. i tilknytning til softwareudvikling praeg af flere misforstaelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets f0rstebehandling af L 22 bar bl.a. i tilknytning til softwareudvikling praeg af flere misforstaelser"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 22 Bilag 3 Offentligt oo T-Branchen DANSK ITEK ERHVERV OO Dansk Industri Folketinget Erhvervs-, Vaekst- og Eksportudvalget 1240 K0benhavn K. Kopi til Folketingets Europaudvalg K0benhavn/ den 21. november 2013 L22 - Notits om patenter og softwareudvikling Folketingets f0rstebehandling af L 22 bar bl.a. i tilknytning til softwareudvikling praeg af flere misforstaelser om, hvordan patentsystemet fungerer, hvad patentreformen indebaerer og betydningen af dansk tilslutning. Da forstaelsen af disse sp0rgsmal synes at have vaesentlig betydning for den videre behandling af lovforslaget; vil Dl ITEK og IT-Branchen, der repraesenterer it- og teknologivirksomheder i Danmark, gerne bidrage til at denne debat kommer til at forega pa et oplyst og faktuelt grundlag. Indledningsvist skal det fastslas, at Dl ITEK og IT-Branchen st0tter dansk deltagelse i patentreformen straks fra dens ikrafttraedelse. Vi mener, at patentreformen er et vigtigt skridt for at fremme vaekst og innovation. Vi finder det isaer positivt, at: Forbuddet i Europa mod patentering af software opretholdes uaendret, Der rokkes ikke ved patentsystemets grundlaeggende funktion, som er at fremme innovation og udvikling samtidig tried, at der er fuld transparens om de teknologiske fremskridt. Ingen eksisterende europaeiske patenter kan omdannes til enhedspatenter. Den faelles europaeiske patentdomstol vil forbedre virksomhedernes retsstilling og forbedre retssikkerheden i Europa pa patentomradet. Uanset om Danmark tilslutter sig patentreformens muligheder kan danske virksomheder blive part i sagerforan patentdomstolen. I det vedhaeftede bilag har vi adresseret nogle af de konkrete temaer med tilknytning til patentering og softwareudvikling, som er bragt frem under debatten i Folketingssalen og i medierne. Jan Simonsen, der er European Patent Attorney og partner i patentagentvirksomheden Inspicos, kommenterer pa konkrete aspekter af disse temaer.

2 Vi haber med dette bidrag at kunne fremme udvalgets behandling af lovforslaget og stiller os naturligvis gerne til radighed for en videre dr0ftelse i udvalget. Med venlig hilsen rom Togsverd Branchediiekt0r Dl ITEK Morten Bangsgaard Administrerende direkt0r IT-Brancher Lars Hblm Nielsen Chefkonsulent Dl Erhvervsjtiricfisk ff Dansk Erhverv :hef 2

3 Bilag Fakta om patenter og softwareudvikling I Patentsvstemets funktion Patentsystemets funktion er at skabe incitamenter til at opfinde og udvikle nye processer og produkter og samtidig skabe abenhed og indsigt i teknologiske fremskridt. Patenthavers gevinst bestar i enerettigheden til i en tidsbegraenset periode at udelukke andre fra uden videre at kunne udnytte den frembragte opfindelse. For alle andre giver offentligg0relsen af patentans0gninger og udstedte patenter fuld transparens om de nyeste opfindelser og deres funktion. Et patent er territorialt afgraenset og har kun gyldighed i lande, hvor det er udstedt eiler valideret. Patentet kan overdrages ligesom der kan udstedes licenser mv.; som giver andre mulighed for at anvende opfindelsen. Selvom et patent ikke er valideret i alle lande forhindrer det andre i at kunne opna patent pa den samme opfindelse andre steder. II Patentudstedelse i Europa og Danmark Det europaeiske patentsamarbejde blev formaliseret med undertegnelsen af den europaeiske patentkonvention (EPK) fra Samarbejdet er mellemstatsligt og har i dag tilslutning fra 38 europaeiske lande. Danmark ratificerede EPK i 1989 og tilsluttede sig fra Den europaeiske patentmyndighed (EPO) behandler ans0gninger og udsteder europaeiske patenter. Retsgrundlaget for patentudstedelse er EPKs bestemmelser og de procedures som er fastlagt af EPOs politiske organ, hvor alle 38 medlemslande deltager og hvor formandskabet p.t. varetages af Patent- og Varemaerkestyrelsens direkt0r. Udstedelsen af europaeiske patenter sker saledes i mellemstatslig regi pa grundlag af en mellemstatslig traktat og procedures som er mellemstatsligt vedtaget. Patenthaver kan efterf0lgende fa valideret et udstedt europaeisk patent i de EPK-medlemslande, hvor man 0nsker beskyttelsen skal gaelde. Oftest udvaelges de konkrete lande efter patenthavers markeder og tilstedevaerelsen af eventuelle konkurrenter. Valideringen kraever i hvert land im0dekommelse af administrative krav, sasom oversaettelse og gebyrbetalinger samt radgiverbistand. Nar et patent er valideret betragtes det som et nationalt patent i hvert af de pagaeldende lande og man skal arligt betale fornyelsesgebyrer for at holde det i live. Validering af europaeiske patenter i Danmark sker hos Patent- og Varemaerkestyrelsen (PVS). Det er ogsa muligt hos PVS at ans0ge om et nationalt dansk patent. Savel dansk validering af europaeiske patenter som sagsbehandling og udstedelse af danske nationale patenter foretages pa grundlag af patentloven. III Patenterbarhedsvurdering - hvad kan patenteres og hvad kan ikke patenteres? For at der kan opnas patent pa en opfindelse skal visse krav opfyldes. Opfindelsen skal vaere ny i forhold til hvad der allerede er kendt, kunne anvendes industrielt og have opfindelsesh0jde (adskille sig vaesentligt fra kendt viden pa omradet). 3

4 EPK har i vidt omfang medf0rt en ensretning af de europaeiske landes patentlovgivning og kriterierne for hvornar en opfindelse er patenterbar. Samtidig har medlemslandenes patentmyndigheder langt hen ad vejen ladet sig inspirere af EPOs fortolkning og lagt sig opad EPOs praksis. Effekten er, at der i h0j grad er europaeisk overensstemmelse nar det kommer til myndighedernes vurdering af hvad der kan patenteres og hvad der ikke kan patenteres, hvilket grundlaeggende betragtes som en fordel for patentsystemets brugere. IV Indsigelsesproceduren Det er efter EPKs regler muligt for enhver person at udtale sig om en opfindelses patenterbarhed undervejs i EPOs behandling af ans0gningen. Dette kan ske ved ganske enkelt at rette henvendelse til EPO. Ligeledes er det muligt over for EPO at nedlaegge indsigelse mod et udstedt patent. Afg0relsen i en indsigelsessag kan efterf0lgende indbringes for Board of Appeal, der er et ankenaevn bestaende af juridiske og tekniske eksperter, som er uafhaengige af EPOs organer og kun er bundet af EPK. EPO afgjorde 2234 indsigelser i 2011 og 2021 indsigelser i Afg0relserne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem 1) opretholdelse af patentet som originalt udstedt, 2) opretholdelse af patentet i indsnaevret form og 3) afslag af patentet. V Softwareimplementering og patentbeskvttelse Bade i EPK og den danske patentlov er der forbud mod udstedelse af patenter, som alene omhandler software eller computerprogrammer. I EPK findes den konkrete bestemmelse i artikel 52, som i stk. 2(c) negativt afgraenser hvad der ikke anses for patenterbare opfindelser: "Som opfindelser [...] anses iseer ikke: [...] dotomatprogrommer". I patentloven findes den tilsvarende konkrete bestemmelse i 1, stk. 2, nr. 3: "Som opfindelse onses isaer ikke, hvad der alene udg0r [...] programmer for datomaskiner". Bestemmelsen i EPK har vaeret en integreret del af traktaten siden den blev oprindeligt vedtaget i Den danske praecisering af, at software ikke kan patenteres, blev indf0rt i patentloven i 1978, dvs. mere end ti ar f0r Danmark i 1989 ratificerede EPK og dermed banede vej for tilslutning til det europaeiske patentsamarbejde fra Patentlovgivningen i Europa adskiller sig markant fra patentlovgivningen i USA nar det konkret gaelder hvad der kan patenteres. Kriterierne for patenterbarhed er generelt mere liberate i USA, hvilket ogsa betyder, at man i Europa anvender vaesentligt snaevrere kriterier for patentering af opfindelser, hvori der indgar software. Jan Simonsen, der er European Patent Attorney og partner i Inspicos forklarer den europaeiske tilgang pa f0lgende made: "Software eller computerprogrammer betragtes ikke som opfindelser, fordi software i sig selv ikke er teknisk. Software, som kan ligestilles med en vilkarlig tekst, er et saet instruktioner (fx en algoritme) rettet mod en processor i en computer, som processoren kan laese og eksekvere. Instruktionerne el ler programmet er imidlertid ikke teknologisk frembragt og derfor isoleret set ikke en opfindelse, der i sig selv kan patenteres. 4

5 Det stiller sig imidlertid anderledes med opfindelser, som indeholder noget ud over den rene soft ware. Sadanne opfindelser, hvor software kan udg0re en st0rre eller mindre del, kaldes computerimplementerede opfindelser. Nar en patentmyndighed skal vurdere patenterbarheden af en patentans0gning vil det forhold, at software indgar som en del af opfindelsen, ikke i sig selv vaere tilstraekkeligt grundlag for at afsla patentudstedelse. I tilfaelde hvor softwaren medvirker til at opna opfindelsens tekniske effekt kan patentet udstedes pa selve den frembragte Msning. I forbindelse med computer-implementerede opfindelser vurderes opfindelsen som et hele (inkl. software), nar man ser pa, om opfindelsen erteknisk. Det skal bemaerkes, at den funktion, en generel processor med specifikt software har, ligeledes kan opnas uden brug af software, fx ved brug af special-designet elektronik og maske endda ren mekanik (eksempel: et ur). Det giver ikke mening at afvise udstedelsen af et patent pa sadanne funktioner, bare fordi de bedst eller heist opnas igennem anvendelse af en generel processor og egnet software. Konkret vil patentkravene i sadanne ans0gninger vaere formuleret sadan, at patentkravene beskriver, hvordan opfindelsen virker eller de fysiske elementer, den udg0res af. Dermed vil det udstedte pa tent beskytte denne beskrevne funktion eller udformning. Det er klart, at denne funktion ikke alene kan opnas ved software. Der kraeves fysiske elementer for at opna en funktion, og dermed bliver op findelsen teknisk. Derimod vil man aldrig se, at patentkravet kun omhandler selve softwaren da det i sig selv vil vaere nok til at udelukke muligheden for at opna patentbeskyttelse." Selve softwaren/computerprogrammet betragtes i IP-retlig forstand som en ophavsrettighed, som er beskyttet i henhold til ophavsretslovgivningen. Det skal ses i sammenhaeng med, at software ikke i sig selv betragtes som en teknisk opfindelse, men snarere som en intellektuel frembringelse pa linje med fx litteratur og musik. Det star samtidig klart, at lovgivers hensigt er, at software ligesom tekniske opfindelser skal kunne beskyttes IP-retligt. Nar software beskyttes som en frembringelse efter ophavsretslovgivningen og en computer-implementeret opfindelse kan beskyttes i henhold til patentretten, er det udtryk for, at lovgiver har fastlagt snitfladerne pa en made som sikrer, at begge dele kan nyde netop den rette form for IP-retlig beskyttelse, der svarer til frembringelsens karakteristika. Denne snitflade og komplementaritet genfindes i den sakaldte TRIPS-konvention (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), der er en international konvention under WTO som Danmark ratificerede i TRIPS specificerer i artikel 27, at: "(...) patents shall be available for any inven tions, whether products or processes, in all fields of technology (...)". TRIPS naevner i artikel 10 soft ware, men at det er en type produkt, der kan beskyttes under copyright-lovgivningen. If0lge Jan Simonsen kan den europaeiske tilgang illustreres med udgangspunkt i nogle af de konkrete computer-implementerede opfindelser, som EPO har udstedt patenter pa: 5

6 "EPO har til brug for patenterbarhedsvurderingen af ans0gninger vedr0rende computerimplementerede opfindelser udarbejdet nogle tests, der skal vaere opfyldt for at opfindelsen vurderes at have en yderligere teknisk effekt ud over den effekt al software har (nar det k0res pa fx en pro cessor). Dermed har man pa dette omrade skaerpet kravene for patentudstedelse sammenlignet med fx mekaniske opfindelser. De patenter, der kort gennemgas nedenfor er udstedt pa grundlag af de skaerpede krav: EP "Fanebladspatentet" Ans0gningen er indleveret til EPO den 2. juni 1995 og er blevet godkendt af EPO den 28. juni F0lgende lande er designeret i ans0gningen: Tyskland, Frankrig, UK, Italien og Sverige. F0lgende lande er patentet valideret i: Tyskland, Frankrig, UK og Italien (sidstnaevnte er p.t. ubekraeftet pga. manglende oplysninger fra Italien). Patentet blev aldrig valideret i Sverige. Patentet er stadig i kraft i: Tyskland, Frankrig og UK. Det fremgar af patentets indledning, at teknologien angar det at have flere saet af informationer, man ofte skal bruge, sasom forskellige menuvinduer i fx et tegneprogram. Tidligere havde man disse vinduer liggende pa sit skrivebord sammen med selve tegneprogramsvinduet, og menuerne kunne flyttes rundt individuelt. De fyldte dog sammenlagt en del areal pa skrivebordet. Opfindelsen angar overordnet det at samle disse saet af informationer i et vindue, hvor hvert saet af informationer repraesenteres ved et faneblad, og hvor aktivering af et faneblad bringer det tilh0rende saet af informationer frem i vinduet. Kun et saet af informationer vises i vinduet. Patentet angar specifikt det at: indf0re et nyt saet af informationer i dette vindue, der allerede repraesenterer et antal saet af informationer med tilh0rende faneblade, hvor det nye saet af informationer derefter repraesen teres ogsa med et faneblad og fjerne eller frig0re et saet af informationer fra et vindue med flere saet af informationer, hvor det frigjorte saet af informationer bagefter vises pa et andet sted pa skaermen. I modsaetning til hvad der indimellem haevdes, angar patentet derfor ikke faneblade i sig selv. Det angar en fremgangsmade, hvor et saet af informationer kan indf0res i eller fjernes fra et eksisterende vindue med faneblade. Patentet hindrer derfor heller ikke nogen i at anvende faneblade pa fx deres hjemmesider EP "lndk0bskurvspatentet" Ans0gningen er indleveret til EPO den 24. december 1996 og er blevet godkendt af EPO den 17. juni F0lgende lande er designeret i ans0gningen: Tyskland, Frankrig, UK, Holland og Sverige. Paten tet blev valideret alle disse lande men er i 2005/2006 faldet ved manglende betaling af fornyelsesafgifter og har siden da ikke haft effekt i Europa. Det fremgar af patentets indledning, at denne teknologi ikke bare angar det at have en indk0bskurv i forbindelse med internethandel. Indk0bskurve var allerede kendt pa ans0gningens indleveringsdato, hvilket i sig selv ville vaere tilstraekkeligt til at afvise en ans0gning, hvis den omhandlede alle fomer for indk0bskurve. For eksempel abnede Amazon.com deres internetbutik aret f0r. 6

7 Opfinderne havde imidlertid identificeret et problem ved de eksisterende indk0bskurve/ da disse var placeret pa butiks-indehaverens server. For at kunne verificere hvilken indk0bskurv; der h0rte til hvilken bruger, skulle brugeren logge ind med ID og password. Ikke alle browsere medsendte infor mation, man kunne identificere brugeren ud fra. Dette var naturligvis en gene for brugeren. Derudover havde butiks-indehaveren en lang raekke indk0bskurve/ som skulle slettes hvis ikke brugerne selv t0mte/slettede indholdet. Opfindelsen gik derfor ud pa at placere indk0bskurvene lokalt pa kundens computer og sende dem til serveren sammen med information om det produkt, der skulle placeres i indk0bskurven. Dermed beh0ver brugeren ikke laengere identificere sig selv, og butiks-indehaveren har ikke laengere et antal indk0bskurve/ han skal tage stilling til. Patentet angar specifikt det, at en kundes computer anmoder butiksindehaverens server om en butiks-hjemmeside (man logger pa butikkens hjemmeside), og at serveren vender tilbage med de 0nskede informationer, som vises pa brugerens computer som en internetbutiks hjemmeside. Herefter modtager serveren en anmodning fra brugerens computer om et produkt, brugeren har valgt (og som skal i indk0bskurven) sammen med kundens nuvaerende indk0bskurv. Serveren opdaterer indk0bskurven og returnerer den til kunden, der nu kan shoppe videre. Patentets kerne er dermed det, at indk0bskurven sendes til serveren med information om endnu et produkt, som skal tilf0jes, at serveren tilf0jer det og derefter returnerer det til kundens computer, der gemmer den. Patentet daekker derfor pa ingen made al internethandel ligesom det hverken forhindrer internethandlende at benytte indk0bskurve placeret pa serveren eller at indk0bskurven ligger pa kundens terminal og aldrig opdateres pa serveren. Hvis man imidlertid 0nsker at tilbyde sine kunder en indk0bskurv med de fordele, opfindelsen giver, kraevede det indtil 2005/2006 patenthavers accept. Dette er i overensstemmelse med indbegrebet af patentering: Der udvikles en ny og fordelagtig opfindelse, som offentligg0res sa andre kan laere af den, mens opfinderen far en tidsbegraenset eneret. Foruden de naevnte eksempler ses der ogsa patenter pa metoder til fremstilling af forskellige produkter og fx analysemetoder, hvor en substans analyseres, og hvor en del af analysen foregar i en com puter." VI Patentreformens betvdning for patentudstedelse Med patentreformen aendres der hverken pa retsgrundlaget eller proceduren for udstedelse af pa tenter i Europa. Tilsvarende aendres der ikke pa indsigelsesmulighederne og -proceduren hos EPO. Forordningen om europaeiske patenter med enhedseffekt regulerer alene tidspunktet efter EPO's meddelelse af, at der kan udstedes europaeisk patent. Patenthaver far fri mulighed for at anvende et enklere og mere omkostningseffektivt alternativ til den gaengse fremgangsmade, hvor patentet valideres i et eller flere af EPK-medlemslandene. Det skal i den henseende naevnes, at de officielle gebyrer endnu ikke er fastlagt. 7

8 En eventuel beslutning om at tildele det udstedte patent enhedseffekt betyder, at patentbeskyttelsen far umiddelbar gyldighed i alle de deltagende lande uden brug af yderligere ressourcer til im0dekommelse af nationale krav, oversaettelse, gebyrbetalinger og radgivning. Det vil isaer vaere til fordel for virksomheder med begraensede administrative og 0konomiske ressourcer samt virksomheder, som har behov for bred geografisk patentbeskyttelse i det indre marked. Et 'enhedspatent' vil saledes vaere udstedt pa praecis samme retsgrundlag og efter samme procedurer som hidtidige og 0vrige europaeiske patenter. Det vil ikke vaere muligt at konvertere allerede udstedte europaeiske patenter til 'enhedspatenter' for derigennem at udbrede det oprindelige beskyttelsesomrade til at daekke lande, som man oprindeligt ikke havde valideret patentet i. VIII Den faelles patentdomstol Domstolen etableres pa mellemstatsligt grundlag efter 0nske fra europaeisk erhvervsliv, som 0nsker et alternativ til det nuvaerende fragmenterede handhaevelsessystem, der opleves som dyrt, ressourcekraevende og ineffektivt med et samtidigt lavt retssikkerhedsniveau. Isaer for mindre og mellemstore virksomheder betyder det, at man ofte undlader at handhaeve sine rettigheder nar de kraenkes eller, at man pa forhand frasiger sig muligheden for at tage patentbeskyttelse i lande, hvor der er ringe tillid til det nationale domstolssystem pa patentomradet. Med den faelles patentdomstol kan tvister om fx kraenkelse og gyldighed af et patent fremover afg0- res i en proces med direkte virkning pa en gang i alle de lande, som deltager. Domstolen etableres som en specialiseret to-instans domstol. Alle sager f0res foran multinational sammensatte dommerpaneler med dommere, som har erfaring og ekspertise inden for patentomradet og i forvejen fungerer som dommere i de deltagende lande. Efter dansk forbillede skal der i sager om gyldigheden af et patent ogsa deltage teknisk sagkyndige dommere i dommerpanelet, som udpeges alt efter hvilket teknisk fagomrade den pagaeldende sag vedr0rer. I appelinstansen deltager altid bade juridiske og teknisk sagkyndige dommere uanset hvad sagen drejer sig om. Uanset ved hvilken afdeling en sag f0res skal det ske efter et faelles saet procesregler, som p.t. er un der udarbejdelse og tilpasses konkret behandling af patentsager. Alle domstolens afg0relser traeffes pa det samme retskildegrundlag og afg0res i trad med domstolens egen udviklede retspraksis. For virksomhederne betyder det, at man ikke laengere beh0ver at skulle f0re parallelle retssager om samme patenttvist mod samme modpart foran de enkelte landes domstole med nationalt udpegede dommere, hvor sagerne f0res efter landets egne retsplejeregler. Nar sadanne sager afg0res sker det i henhold til de enkelte landes nationalt udviklede retspraksis, som ofte er indbyrdes divergerende. Det betyder bl.a. at der er udviklet forskellige principper for bevisf0relse og forskellige kriterier for statuering af kraenkelse ligesom udfaldet af gyldighedssager medf0rer, at patenter med rod i samme europaeiske patent opretholdes i nogle lande og tilsidesaettes i andre og at samme europaeiske pa tent i visse lande anses for at vaere kraenket og i andre lande ikke. 8

9 Alt i alt ser danske virksomheder frem til, at der med den faelles patentdomstol kommer en betydelig forbedring af deres retsstilling og retssikkerhed pa patentomradet. Overgangsordninger og muligheder for 'opt out' g0r det i 0vrigt muligt fortsat at benytte de nationale domstole i en lang arraekke fremover. Den faelles patentdomstol skal pa sigt udelukkende finansieres ved retsafgifter betalt af sagens parter. I en overgangsperiode yder de deltagende lande supplerende bidrag. St0rrelsen af disse afgifter er endnu ikke fastlagt. IX Ugvldigg0relse af patenter ved den faelles patentdomstol Det faelles patentdomstolssystem far enekompetence til at afg0re s0gsmal om gyldigheden af 'enhedspatenter'. Dermed kan man i en samlet proces fa afgjort om et udstedt 'enhedspatent' kan opretholdes, ma aendres eller belt ugyldigg0res. Afg0res det, at patentet ma aendres eller er ugyldigt vil det gaelde direkte i alle lande, som er tilsluttet. Ligeledes far den faelles patentdomstol i udgangspunktet enekompetence til at afg0re s0gsmal om gyldigheden af 0vrige europaeiske patenter, men her naturligvis kun for de lande, hvori det er valideret. Dette kan kun undgas ved, at patentindehaver benytter 'opt out'-muligheden og dermed fravaelger at lade sit patent vaere omfattet af den faelles domstols kompetence, hvorefter de nationale domstole igen bliver vaerneting. 'Opt out'-muligheden kan aktiveres inden for forel0bigt syv ar og indebaerer, at kompetencen forbliver hos de nationale domstole i hele det pagaeldende patents levetid. Patenthaver kan til enhver tid traekke en 'opt out' tilbage, hvormed patentet falder under den faelles patentdomstols kompetence. Bortset fra tilfaelde hvor patenthaver har benyttet 'opt out'-muligheden, kan en sags0ger i en over gangsperiode pa forembigt syv ar frit vaelge mellem at anlaegge s0gsmal om ugyldighed af et europaeisk patent ved den faelles patentdomstol eller en eller flere nationale domstole. Til forskel gaelder en national domstols afg0relse om opretholdelse, aendring eller ugyldighed af et patent alene i det pagaeldende land. X Fremf0rte pastande Det har bl.a. vaeret fremf0rt i debatten, at der eksisterer op imod sakaldte "softwarepatenter", som skulle vaere udstedt af EPO. Hertil kan bemaerkes f0lgende: I patentlovens forstand ville et "softwarepatent" vaere et patent, hvis patentkrav er rettet mod selve softwaren. Sa vidt vides har EPO ikke udstedt et eneste patent, som har patentkrav rettet udelukkende pa software. Derimod har EPO udstedt mange patenter pa computer-implementerede opfindelser- altsa opfindelser, som i st0rre eller mindre omfang kan vaere implementeret som eller styret af software men som har en teknisk effekt ud over den, al software har pa en processor. Det har ogsa vaeret fremf0rt, at eksisterende europaeiske patenter, som ikke er validerede i Danmark i dag vil kunne opna gyldighed i Danmark enten ved at blive konverteret til 'enhedspatenter' eller pa anden made i kraft af den faelles patentdomstols afg0relser. 9

10 Hertil kan bemaerkes f0lgende: Hverken forordningen om enhedseffekt eller EPK tillader en sadan konvertering. Den faelles patentdomstols afg0relser vil alene gaelde i de deltagende lande, hvor det pagaeldende patent har gyldighed. Yderligere er det frennf0rt/ at den europaeiske patentreform og/eller den faelles europaeiske patentdomstol vil f0re til udstedelsen af "softwarepatenter", Hertil kan bemaerkes f0lgende: Patentreformen aendrer ikke pa hverken retsgrundlag eller processer for patentudstedelse. Hverken de mellemstatslige eller de nationale patentregler vedr0rende patentudstedelse ber0- res. Dermed opretholdes specificeringen af, at der ikke kan udstedes patenter, som alene angar software. Den faelles domstol vil ikke kunne udstede patenter, men alene afg0res tvister om fx opretholdelsen af allerede udstedte patenter. Endvidere er det fremf0rt/ at de sakaldte "faneblads- og indk0bsvognpatenter" forhindrer andres brug af faneblade eller indk0bsvogne og/eller at anvendelsen af disse udl0ser en afgiftsbetaling til en patenthaver Hertil kan bemaerkes f0lgende: Som naevnt af Jan Simonsen ovenfor, angar de to konkrete patenter henholdsvis en specifik brug af vinduer med faneblade og en specielt fordelagtig type indk0bsvogn. Disse patenter angar teknologier, som faktisk var nyskabende dengang og af den grund patenterbare. Derudover er det faktuelt forkert, at disse patenter forhindrer alle former for brug af faneblade og alle former for indk0bskurve. Udviklere vil ikke kunne forhindres i at benytte de teknologier (faneblade og indk0bsvogne), som var kendt f0r de tilh0rende ans0gninger blev indleveret - og som i 0vrigt er beskrevet i patenternes indledning. 10

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Jesper Lund IT-Politisk Forening http://itpol.dk Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland Slagelse Bibliotek 24. marts 2014 Disposition Patenter

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR EU-patent og EU-patentdomstolen Nej, man kan ikke få patent på et varemærke! Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Den europæiske patentreform nogle

Læs mere

Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser

Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser Flemming Kønig Mejl Mette Korsholm Politik & Jura, Patent og Varemærkestyrelsen 1 Hvad er en opfindelse? En teknisk anvisning,

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. februar 2004 (11.02) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0047 (COD) 16120/04 ADD 2 PI 77 CODEC

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5808/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 5590/17 Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 Sag 293/2013 (1. afdeling) DuPont Nutrition Biosciences ApS og Danisco US Inc. (advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (advokat Sture

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Forslag 1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Forslag til Lov om ændring af patentloven (Ratifikation af ændringer til Den Europæiske Patentkonvention) 1 I patentloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse om. Februar 2014

Redegørelse om. Februar 2014 Redegørelse om PATENTREFORMEN Februar 2014 03 Indholdsfortegnelse FORord Der har igennem mange år været et ønske fra dansk og europæisk erhvervs liv om en enklere og billigere adgang til patentsystemet

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

Softwaremyte i patentafstemning holder ikke

Softwaremyte i patentafstemning holder ikke BRIEF Softwaremyte i patentafstemning holder ikke Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Det er en myte,

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 361/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket

Læs mere

RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192

RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192 2. 7. 92 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 182/1 (Retsakter hvis offentliggmelse er obligatorisk) RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192 af 18. juni 1992 om indfnrrelse af et supplerende beskyttelsescertifikat

Læs mere

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen EF-patentdomstolen (oversigt) European Patent Litigation Agreement (EPLA) Fremtiden EF-patent domstolen kompromisforslag af 3. marts 2003

Læs mere

EU-patent reformen. Kristian Lund Iversen. Eksamensnummer: 300710. Tine Sommer, Juridisk Institut. Erik Strøjer Madsen, Økonomisk Institut.

EU-patent reformen. Kristian Lund Iversen. Eksamensnummer: 300710. Tine Sommer, Juridisk Institut. Erik Strøjer Madsen, Økonomisk Institut. Bachelorafhandling HA(Jur.) Forfatter: Kristian Lund Iversen Eksamensnummer: 300710 Vejledere: 15 ECTS point Tine Sommer, Juridisk Institut Erik Strøjer Madsen, Økonomisk Institut EU-patent reformen -

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

REDEGØRELSE OM PATENTREFORMEN. Februar 2014

REDEGØRELSE OM PATENTREFORMEN. Februar 2014 REDEGØRELSE OM PATENTREFORMEN Februar 2014 Titel: REDEGØRELSE OM PATENTREFORMEN Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Copyright: Februar 2014 Grafisk tilrettelægning: Public www.patentreformen.dk Formater:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2011 SEK(2011) 483 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Udkast til betænkning (PE 294.978) Ana Palacio Vallelersundi EF-patenter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Udkast til betænkning (PE 294.978) Ana Palacio Vallelersundi EF-patenter EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 9. oktober 2001 PE 294.978/8-72 ÆNDRINGSFORSLAG 8-72 Udkast til betænkning (PE 294.978) Ana Palacio Vallelersundi EF-patenter

Læs mere

Disse to ting stemmes der om. Enhedspatent. Fælles patentdomstol. Fakta. Om patentvirksomheder i Danmark

Disse to ting stemmes der om. Enhedspatent. Fælles patentdomstol. Fakta. Om patentvirksomheder i Danmark Patent Disse to ting stemmes der om Enhedspatent Når et patent udstedes, dækker det alle medlemslandene. Der betales én årlig afgift, og det giver patentbeskyttelse i alle medlemslandene. På nuværende

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 188/2015 FlowCon International ApS (advokat Preben Kønig) mod Frese A/S (advokat Eigil Lego Andersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø-

Læs mere

Hvem skal fortolke loven? UNF Ole Tange 2014-05-20

Hvem skal fortolke loven? UNF Ole Tange 2014-05-20 Hvem skal fortolke loven? UNF Ole Tange 2014-05-20 Ole Tange Partner i lille dansk IT-virksomhed Fortaler for EU Rygmarvsreaktions-ja, hvis Enhedslisten og DF siger nej og resten siger ja Modstander af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport 25. november 2002 FORELØBIG 2002/0047(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Planter - klage over afgerelse om aktindsigt i henhold til lov om aktindsigt i miljooplysninger

Planter - klage over afgerelse om aktindsigt i henhold til lov om aktindsigt i miljooplysninger Pr. e-mail F0devareministeriets Klagecenter Center for Jordbrug / Planter Sagsb.: Lishan J.nr.: 13-3380-000001 17.maj 2013 Planter - klage over afgerelse om aktindsigt i henhold til lov om aktindsigt i

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32.

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32. Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet EF-Tidende nr. L 288 af 18/10/1991

Læs mere

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33 1780 København V Telefon +45 33 19 34 00 Telefax +45 33 19 35 00 www.chashude.dk chashude@chashude.dk

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december Forstærket samarbejde på patentområdet...2

Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december Forstærket samarbejde på patentområdet...2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 56 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Patenters opfindelseshøjde

Patenters opfindelseshøjde Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 110 Offentlig Redegørelse om patenters opfindelseshøjde Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse om patenters opfindelseshøjde december 2004 Patenters opfindelseshøjde

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Nej til patentdomstolen

Nej til patentdomstolen Stem nej til patentdomstolen den 25. maj 2014 Nej til patentdomstolen Hvis vi stemmer ja til patentdomstolen, kommer der til at gælde mange flere patenter i Danmark. Det vil skade samfundsudviklingen.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v. U D K A S T Forslag til Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v. 1 Aftale om en fælles patentdomstol, jf. bilag 1 til denne lov, kan ratificeres på Danmarks vegne. Stk. 2.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 89/647/EØF for så vidt angår tilsynsmæssig godkendelse af kontrakter om nyordning og aftaler om netting ("contractual netting")

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Den fælles patentdomstol

Den fælles patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 7 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2011 Forslag til Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og

Læs mere

Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om oversættelsesordningerne for EU-patentet {SEK(2010) 796} {SEK(2010) 797}

Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om oversættelsesordningerne for EU-patentet {SEK(2010) 796} {SEK(2010) 797} DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2010 KOM(2010) 350 endelig 2010/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om oversættelsesordningerne for EU-patentet {SEK(2010) 796} {SEK(2010)

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser L 213/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til

Læs mere

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent Information Dette undervisningsmateriale er udviklet af OPFINDERtjenesten. Materialet tager udgangspunkt i en række undervisningsmoduler, som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.02.2002 KOM(2002) 92 endelig 2002/0047 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012

Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 260 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 34 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet

Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet NOTAT Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Danmark

Læs mere

Kommissionens IPR-initiativer 2011- Lars Holm Nielsen Souschef, Politik & Jura Patent- og Varemærkestyrelsen

Kommissionens IPR-initiativer 2011- Lars Holm Nielsen Souschef, Politik & Jura Patent- og Varemærkestyrelsen Kommissionens IPR-initiativer 2011- Lars Holm Nielsen Souschef, Politik & Jura Patent- og Varemærkestyrelsen IPR-meddelelse vedtaget 24. maj 2011 Patent Varemærke Håndhævelse Geografiske indikationer Copyright

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 4. marts 2016. Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 1) 1. marts 2016. Nr. 190.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 4. marts 2016. Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 1) 1. marts 2016. Nr. 190. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. marts 2016 1. marts 2016. Nr. 190. Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 1) Herved bekendtgøres lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 24. januar 2012,

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Velkomst ved formanden, Giuseppe Gargani, MEP

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Velkomst ved formanden, Giuseppe Gargani, MEP EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked + ULQJ RPFRPSXWHULPSOHPHQWHUHGHRSILQGHOVHUV SDWHQWHUEDUKHG.20 7RUVGDJGHQQRYHPEHU NOWLO (XURSD3DUODPHQWHW $OWLHUR6SLQHOOL%\JQLQJHQP

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 92 C5-0082/2002 (2002) 0047(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 92 C5-0082/2002 (2002) 0047(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 11. april 2003 PE 327.249/21-74 ÆNDRINGSFORSLAG 21-74 Udkast til betænkning (PE 327.249) Arlene McCarthy Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde

Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde Brief Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME: Risikoen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

(Oplysninger) RÅDET AFTALE. om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01)

(Oplysninger) RÅDET AFTALE. om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01) 20.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 175/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER RÅDET AFTALE om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01)

Læs mere

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 EU-Patentdomstolen Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 Ole Tange Lige så stærk fortaler for EU som modstander af EU-Patentdomstolen Partner i mindre dansk virksomhed som benytter IT men ikke laver udvikling

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere