Kravspecifikation for Business Intelligence System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for Business Intelligence System"

Transkript

1 Kravspecifikation for Business Intelligence System

2 Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen af milepæl sat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det er vigtigt at understrege, at dette er den første version, og derfor ikke er fuldt ud specificeret på mange af de områder den beskæftiger sig med. Odense d. 10. februar 2004 Helge Munk, Munk IT Tim J. M. Hansson, Knowledge Lab Thomas Møhring, Munk IT Christopher Gersbo-Møller, Knowledge Lab

3 Indholdsfortegnelse FORORD INDLEDNING KLAB GENERELT Business IntelIigence-projektet Vision Mission Strategi Identitet Ressourcer Tidshorisont BAGGRUND FOR AT UDVIKLE SYSTEMET FØRSTE PRIORITET ER DE MINDRE VIRKSOMHEDER AUTOMATISERING FORSTÅELIGE INFORMATIONER FREMADRETTEDE VÆRKTØJER UDVIKLINGSMODELLEN EN ITERATIV PROCES SAMARBEJDE MED POTENTIELLE BRUGERE AF SYSTEMET BRANCHEMODELLER Smedebranchen - DS Håndværk og Industri Gartneribranchen Landbruget Den Grafiske branche SYSTEMETS STRUKTUR FUNKTIONER Brug af data fra eksterne systemer Datatyper Importstrategier Online-adgang Fil-baseret adgang Warehousing Budget og budgetsimulering Status på budgetmodel og kommende udvikling Forudsætninger Specifikationer Beregninger og budgetter Simulering og scenarieanalyse Forecast, økonometri og regressionsanalyse Benchmarking Måling af handlingsvariable Produktivitetsudvikling Benchmarking af økonomiske nøgletal TEKNOLOGISKE VÆRKTØJER Automatik Generisk intelligens AKTUEL STATUS... 40

4 1 Indledning Følgende kravspecifikation er ikke nogen helt almindelig kravspecifikation. Rapporten er nemlig ikke udarbejdet for et helt almindeligt IT-projekt, men for et forsknings- og udviklingsprojekt, hvori der optræder adskillige forhold og faktorer, som for de involverede parter er af en ukendt karakter. Et vigtigt element i denne rapport er derfor beskrivelserne af, hvorledes vi har tænkt os at arbejdsprocesserne skal forløbe samt med hvilke parter, vi forventer at indgå tætte relationer. En del af projektarbejdet består således i at udvikle og formalisere den arbejdsform og den samarbejdsmodel, som skal muliggøre en tæt interaktion mellem parter fra universitetsverdenen og erhvervslivet. De endelige krav til funktionalitet og teknologiske muligheder udvikler sig hele tiden, hvilket de selvfølgelig også gerne skulle, og vi har derfor gjort mere ud af at beskrive de overordnede linier for systemets kunnen og de processer, som det skal udfylde, end selve den teknologi, som systemet skal bygge på. 1.1 KLAB generelt I Knowledge Lab arbejder vi med at operationalisere modeller og begreber i konkrete IT-baserede værktøjer, som virksomheder og organisationer kan anvende i deres daglige arbejde til håndtering af viden. Et af vores projekter er udviklingen af et Business Intelligence-system, der skal gøre avanceret teknologi tilgængelig for små og mellemstore virksomheder (SMV) Business IntelIigence-projektet Business Intelligence er en fællesbetegnelse, der dækker over en lang række IT-værktøjer, som har til formål at skabe viden ud af de data, der genereres i en virksomheds processer. Business Intelligence handler med andre ord om at skabe overblik over de enorme mængder af oplysninger, som selv meget små virksomheder i dag akkumulerer om deres kunder, leverandører, konkurrenter og, ikke mindst, sig selv. Midlet er metodisk analyse af data. Målet er et bedre grundlag for beslutningstagning, og dermed en forbedret forretningsmæssig adfærd. Kravspecifikation til VTU 4

5 Hos Knowledge Lab har vi ingen intentioner om at opfinde den dybe tallerken på ny. Til gengæld har vi en klar ambition om at gøre de funktioner, som i dag kun findes i store og dyre BI-løsninger, økonomisk tilgængelige og praktisk anvendelige for de små og mellemstore virksomheder. Vi arbejder derfor målrettet mod at udvikle et system, der dels gør de funktionaliteter, som vi allerede kender fra store eksisterende BI-systemer, let tilgængelige, og som dels kan integreres med eksisterende IT-systemer i virksomhederne. Det er altså ikke et mål i sig selv, at vores BI-system skal indeholde en masse nye revolutionerende funktionaliteter. Til gengæld skal det være nyskabende i forhold til den måde, hvorpå de enkelte elementer hænger sammen og er integrerede samt i forhold til de præsentationsteknikker, som vi vil anvende for at kunne illustrere konsekvenser af handlinger, afvigelser og anbefalinger. Vi er derfor meget fokuserede på at kreere en brugerflade, som vil gøre det nemt og overskueligt for selv små virksomheder at installere, opsætte, anvende og vedligeholde et meget komplekst og teknologisk avanceret system. Tilgængeligheden opnås ved at integrere og samle informationer fra forskellige programmer, som i dag allerede anvendes i SMV er, gennem en proces der er så automatisk, at brugeren på ingen måde besværes med selve fremskaffelsen eller sammenholdelsen af informationer. Virkeligt nyskabende er det at bringe teknologier som neurale netværk og moderne kunstig intelligens, som den der anvendes i den seneste generation af robotter, ind i et system til behandling af regnskabs- og virksomhedsdata. Det er vores klare forventning, at vi kan skabe et system med en generisk intelligens, dvs. et system der hele tiden kan lære af de handlinger/aktioner, som udføres i systemet, og som derfor løbende kan forbedre sin egen og på et tidspunkt også brugerens adfærd i forhold til analyse og beslutningstagning. Ved at kombinere funktioner fra traditionelle regnskabssystemer med et højt automatiseringsniveau og generisk intelligens, får vi et system, der både kan masseproduceres, og som brugeren derefter kan individualisere og tilpasse til netop sin virksomhed; udelukkende ved anvendelse af systemet Vision Visionen bag BI-projektet er at udvikle det bedste BI-system til små og mellemstore virksomheder. I første omgang handler det om at sikre eksisterende arbejdspladser i regionens små og mellemstore virksomheder ved at udvikle og formidle et IT-værktøj, som kan forbedre disse virksomheders konkurrenceevne. Dernæst handler det om at sætte gang i en teknologisk og faglig udvikling indenfor Business Intel- Kravspecifikation til VTU 5

6 ligence og Knowledge Management, der på sigt kan være med til at skabe helt nye arbejdspladser i regionen Mission Missionen for projektet er at gøre en række avancerede IT-redskaber tilgængelige for en bred vifte af virksomheder og derved sætte gang i et generelt IT-løft og en erhvervsfremmende udvikling, samtidig med at forskellige IT-redskaber inddrages og udfordres i forhold til nye anvendelsesområder. Den heraf afledte mission er derfor at udvikle og formidle et værktøj, som kan hjælpe virksomheder til hurtigt og let at skabe sig et overblik over deres aktuelle situation, og som derfor giver muligheder for bedre styring og operationalisering af økonomiske mål og midler. Med andre ord, at skabe et system der er i stand til at komme med forslag til brugerne om taktiske muligheder og operationelle handlinger, som endnu ikke har været overvejet Strategi Vores strategi er at samarbejde med alle, der kan bidrage med viden til dette projekt. Vi søger således at skabe et samspil mellem universitet og erhvervsliv for at forene udvikling og kreativitet med praktisk anvendelighed. Vi søger derfor at etablere et samarbejde med alle, der kan bidrage med viden til projektet, både store som små, teoretikere som praktikere. Vi prøver derfor hele tiden på at bringe eksperter fra forskellige fagområder sammen, samtidig med at vi løbende er i dialog med en række virksomheder, der bl.a. repræsenterer de senere brugere af systemet. Vi tillægger samarbejdet med netop de senere brugere af systemet meget stor vægt, og har et tæt samarbejde med både private virksomheder og forskellige brancheorganisationer Identitet Udsagnet Vi bygger bro er næsten blevet et mantra for BI-projektet, hvor vi efterhånden som projektet har taget form, har fået etableret en bred gruppe af deltagere fra både erhvervsliv og universitet. Gruppen af eksterne deltagere i BI-projektet er efterhånden ved at tælle mange virksomheder og institutioner, og der kommer løbende flere til. Kravspecifikation til VTU 6

7 De teknologiske, industrielle og teoretiske samarbejdspartnere som i øjeblikket er tilknyttet projektet er anført herunder: Munk IT TARGIT A/S Microsoft Business Solutions Horticultural Management Consulting DEG - Dansk Erhvervsgartnerforening Leo Olsen & Dalgaard DS Håndværk & Industri Bramidan A/S Kami Stål A/S Smeden i Gamborg Sv. Frederiksens Maskinfabrik Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet SDU - Økonomisk Institut SDU - Institut for Organisation og Ledelse Ressourcer De personer, som projektet på nuværende tidspunkt råder over, og som i det daglige arbejde udgør den interne arbejdsgruppe, er: Helge Munk, Munk IT, Cand.merc. i Operationsanalyse. Stifter af og bestyrelsesformand for Munk IT A/S, grundlagt 1993, og beskæftiger i dag ca. 170 medarbejdere. Thomas Møhring, Munk IT, Cand.merc. i Planlægning og Finansiering, med speciale i Stokastisk lineær programmering. Tim J. M. Hansson, Knowledge Lab, Cand.merc. i International Management, med speciale i Organizational Design og Knowledge Management. Christopher Gersbo-Møller, Knowledge Lab, Cand.polyt. i Computer Systems Engineering med speciale i Design af Pervasive Software Applikationer. Og der kommer løbende flere til, samtidig med at vi hele tiden bliver bedre til at definere og afgrænse de opgaver, som andre medarbejdere i Knowledge Lab kan løse, selv med en relativt løst tilknytning til selve projektet. Professor Bo Eriksen står, som den daglige leder af Enheden for Knowledge Management (EKM), for den overordnede koordination og kommunikation af projektet i forhold til andre projekter i EKM og i Knowledge Lab. Den primære arbejdsbyrde ligger i dag internt i Knowledge Lab, men efterhånden som målsætningerne og rammerne for projektet bliver formuleret, er det hensigten at benytte eksterne parter til at løse tekniske og branchespecifikke arbejdsopgaver flere af de deltagende parter har givet enten et konkret tilsagn eller en hensigtserklæring om at ville bidrage med et antal timer til projektet. Udviklingen det første halve år har i enkelte perioder ikke været optimal på grund af manglende muligheder for at trække på ekstra ressourcer, men efterhånden som flere og flere eksterne parter deltager i løsningen af separate opgaver, og den interne gruppe langsomt vokser, mener vi godt at kunne leve op til det ressourcekrav, som den videre udvikling vil stille. Kravspecifikation til VTU 7

8 1.1.3 Tidshorisont Tidshorisonten for dette forsknings- og udviklingsprojekt er svært definerbar, men forventes at løbe frem til sommeren Som det fremgår af afsnit 3.1, er det den overordnede plan at strukturere udviklingsarbejdet omkring tre iterationer, hvor en gennemløbning af 1., 2. og næsten hele 3. iteration kan finde sted inden udløb af den bevilligede periode. Opdelingen i tre iterationer, og dermed tre tidsperioder, giver også helt naturlige deadlines og milepæle for udviklingen. Første prototype, indeholdende delelementer og eksempler på alle de, i afsnit 4, beskrevne funktioner og teknologier, forventes således klar til prototypeafprøvning omkring juni Herefter forventer vi at kunne gennemløbe en lignende udvikling, ligeledes på tolv måneder, men fra et noget andet udgangspunkt (se afsnit 3.1), og derved have prototype nummer 2 klar til afprøvning medio Vi har allerede påbegyndt testningen af de dele af systemet, der har været arbejdet med det første halve år, og virksomhederne Bramidan A/S og Kami Stål A/S har modtaget en første version af den budgetmodel, som er udviklet. Virksomhederne er gjort bekendte med modellens svagheder og styrker, og afprøver nu modellen sideløbende med deres egen budgetlægning for Aktiviteterne de følgende 2½ år er skitseret herunder: Primo 2004 Medio 2004 Kravspecifikation indleveres til VTU, og arbejdet med at konkretisere systemets funktioner og den tekniske tilvirkning af disse forsætter. Samarbejdsmodellen er formaliseret, og retningslinier for eksterne parters deltagelse i projektet er udarbejdet. En bred vifte af teknologier er udforsket, og der kan på nuværende tidspunkt træffes et informeret valg om teknikker og programmeringssprog. Primo 2005 Medio 2005 Primo 2006 Medio 2006 Arbejdet med at rekonfigurere systemet ud fra et aktivitetsbaseret udgangspunkt forventes færdigt, og kravspecifikation nr. 2 udarbejdes. Prototype version 2 er klar til testning i flere virksomheder simultant. Tredje iteration, hvor det økonomiske og det aktivitetsbaserede udgangspunkt integreres og udmønter sig i udviklingen af endnu en version af modellen. Udviklingsarbejdet transformeres til en samlet prototype, som gennemløber gennemgribende testning i foråret Prototyperne er nu på et stadie, hvor de kan danne udgangspunkt for udviklingen af egentlige produkter. Herefter følger en kommercialiseringsproces. Kravspecifikation til VTU 8

9 2 Baggrund for at udvikle systemet Den konkrete idé til Business Intelligence-projektet opstod for et par år siden på baggrund af den modsætning, der kan opleves, når man som IT-medarbejder på den ene side arbejder med store og avancerede beslutningsstøttesystemer og på den anden side arbejder med små virksomheder, der ikke aner, hvordan man forholder sig til selv ganske begrænsede mængder information. Teorierne bliver mere og mere forfinede, udbyggede og avancerede, men samtidig er brugerne i den konkrete verden af danske SMV er ikke i stand til at tage værktøjerne til sig. Virksomhederne har hverken medarbejderne med den teoretiske baggrund til at forstå værktøjernes opbygning og anvendelse eller de tidsmæssige ressourcer til selv at strukturere og analysere de mange informationer, som samles i virksomhederne. 2.1 Første prioritet er de mindre virksomheder Samtidig må det konstateres, at det specielt er SMV erne, der har behov for redskaber til konstant at holde øje med udviklingen og opdage forskellige faresignaler. Den typiske situation i de mindre virksomheder er, at man lægger al energi i dagligdagen og glemmer udviklingen af virksomheden og derfor ikke både på kort og lang sigt kan yde kunderne den optimale service. De daglige driftsopgaver, produkterne og kundekontakten fylder så meget, at man ikke når at tage sig af de mere strategiske overvejelser, og derfor heller ikke når at opdage de signaler om farer og muligheder, som ligger i de mange informationer, der strømmer ind i IT-systemerne. Den generelle situation i mange SMV er er, at edb-systemerne bruges til fakturering, momsregnskab og danner grundlaget for, at revisoren laver årsregnkabet. I Knowledge Lab vil vi derfor arbejde med udvikling af BI-systemer, der er målrettede mod de små og mellemstore virksomheder. For mens man i disse virksomheder sjældent har de ressourcer, som store avancerede BI-systemer kræver, så har man her om muligt endnu mere brug for netop sådan et værktøj til at skabe det nødvendige overblik, og dermed reducere usikkerhed i forbindelse med beslutningstagen. Dette skyldes dels at man i disse virksomheder ofte er presset på tid og opererer med en meget lille overskudsmargin, dels at man sjældent har mulighed for at ansætte specialister inden for samtlige områder af moderne virksomhedsledelse. Derfor skal BI-systemerne være med til at aktivere værdierne i de mange informationer, som løbende samles ind i de forskellige edb-systemer. Kravspecifikation til VTU 9

10 Men selv om de større virksomheder burde have ressourcerne til at opsamle, strukturere og analysere de mange informationer, er det bestemt ikke altid, at opgaverne prioriteres tilstrækkelig højt. Derfor er det ikke bare SMV erne, som har behov for værktøjer til at håndtere den opsamlede information og viden. Det er også et udtalt behov i mange af de mellemstore og store virksomheder. 2.2 Automatisering Mange forudgående projekter har fokuseret på informationshåndtering i SMV er, uden at der er kommet væsentlige resultater ud af det. Dette projekt skal derfor forsøge at tage ved lære af denne erfaring og i videst mulig udstrækning sikre, at de udviklede værktøjer rent faktisk er det, som svarer til virksomhedernes behov og fungerer på en sådan måde, at brugerne i praksis vil anvende systemet. Derfor bliver begrebet automatisering ganske afgørende for hele udviklingen. Erfaringerne viser nemlig, at uanset hvor godt et værktøj er og hvor megen værditilvækst, det kan give, vil det altid komme i anden række i forhold til de daglige opgaver, som skal sørge for, at virksomheden også kører i morgen. BI-værktøjerne må altså ikke forudsætte en større uddannelse eller en masse oplæring i nye værktøjer, for det vil være en stor barriere i anvendelsen af de nye ting. Ligeledes må det ikke forudsætte, at for mange og for omfattende arbejdsgange skal ændres, for det vil igen blot være med til at udskyde eller stoppe anvendelsen af værktøjerne. Derimod skal systemet være så automatiseret og integreret med brugernes hverdag, at de, uden overhovedet at spekulere på systemet, får de forskellige resultater præsenteret på de tidspunkter, hvor de rent faktisk er parat til at modtage disse informationer. Det betyder, at man f.eks. skal sende væsentlige advarsler eller anbefalinger som mail eller sms-beskeder direkte til brugeren. Automatikken i BI-værktøjerne skal fungere på samme måde som i en bil, hvor føreren typisk er i stand til at køre bilen ganske tilfredsstillende uden at have nogen konkret viden om, hvordan de forskellige enheder i bilen virker. Kravspecifikation til VTU 10

11 2.3 Forståelige informationer Men forudsætningen for at det kan lade sig gøre er, at alle de informationer og beskeder, som systemet giver brugeren, skal være nemme og enkle at forstå. Selv om der kan være mange detaljer man ønsker, at brugeren skal forholde sig til, bør man sørge for, at signalerne er enkle og klare. I princippet skal BI-systemet ikke forstyrre brugeren, hvis tingene går som ønsket/forventet. Og når der er problemer, er det væsentligt, at modtageren forstår essensen af budskabet, så vedkommende motiveres til aktivt at opsøge og løse eventuelle problemer. På dette område kan der være stor forskel på præsentationen af budskabet for de større og mindre virksomheder, fordi der er stor forskel på de ressourcer, man umiddelbart kan trække på. Den større virksomhed vil typisk have personer til rådighed, der har mulighed for at undersøge tingene i detaljer og forstå problemernes årsag, virkning samt løsningsmuligheder. Den lille virksomhed vil mere have brug for en vejledning til, hvordan man med egen indsats kan ændre på tingene eller en anbefaling om i tide at trække på ekstern assistance. 2.4 Fremadrettede værktøjer Hovedparten af de ressourcer man i dag anvender på administrative informationer bruges på historiske data. Målet er naturligvis at opsamle informationerne, så regnskaber mv. kan aflægges og rapporteres på korrekt vis. Men derudover er målet også at bearbejde og analysere de historiske informationer, så man lærer af fortiden og kan håndtere fremtiden bedre. Faciliteterne i traditionelle regnskabssystemer (Enterprise Resource Planning - ERP) er blot ikke kommet så langt, og hvis man opregner de funktioner, der findes i ERP-systemerne, vil det ikke være atypisk, at mere end 90% af faciliteterne er bagudrettede. Derfor er ERP-systemerne ikke umiddelbart velegnede til at hjælpe og vejlede brugerne i forbindelse med deres beslutninger for fremtiden. Derfor skal et godt Business Intelligence værktøj bygges oven på ERP-systemerne og anvende alle de opsamlede historiske informationer til i stedet at se frem i tiden, så man kan afsløre tendenser, og løbende analysere styrker, svagheder, muligheder og trusler, som vil få betydning for virksomhedens evne til handle effektivt og efficient. Business Intelligence-værktøjet skal gøre virksomhederne i stand til tidligt/tidligere at opdage eventuelle faresignaler samt identificere uudnyttet potentialer og muligheder for værditilvækst. Kravspecifikation til VTU 11

12 3 Udviklingsmodellen Vi har i gruppen omkring BI-projektet besluttet at strukturere udviklingsarbejdet med systemet ud fra den struktur, som vi på nuværende tidspunkt ser systemet bygget op omkring. Det er derfor med udgangspunkt i modellen for systemets opbygning, at udviklingsarbejdet bedst og klarest kan beskrives. Strukturen i systemet vil senere, i afsnit 4, blive nærmere gennemgået og begrundet. Se dog figuren herunder for en illustration af, hvorledes vi tænker Business Intelligence og dermed, hvordan vi forestiller os, at udviklingen vil forme sig i den nærmeste fremtid. Figur 3.1: Sådan tænker vi Business intelligence Det endelige BI-system skal kunne fungere som et avanceret beslutningsstøtte-system, der ikke bare kan identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler, men som ligefrem automatisk formulerer og fremsætter løsningsforslag. Før vi når frem til et sådant system, er der imidlertid en række redskaber og kompetencer, som skal udvikles og tilpasses lige præcis de behov og krav, som brugerne har og stiller til et BI-system. BI-projektet er derfor inddelt i flere udviklingsområder og -faser, ligesom vi forestiller os, at systemet vil være bygget op af brikker, der tilsammen vil udgøre det endelige beslutningsstøttesystem. Målet er at ende ud med puslespillets øverste, højre brik et intelligent beslutningsstøtte-system. Men, for at et beslutningsstøtte-system skal kunne siges at agere intelligent - dvs. i en eller anden forstand tænke selv så mener vi, at en initial forudsætning må være, at systemet kan håndtere afvigelsesrapporteringer. Som et minimum skal systemet med andre ord kunne foretage automatisk identificering af kritiske forhold og uudnyttede potentialer. For at kunne identificere sådanne afvigelser, må systemet imidlertid have noget at måle op imod. Der skal altså være nogle givne faktorer, eller fikspunkter, som man kan måle eventuelle afvigelser ud fra. Et oplagt sted at hente disse fikspunkter er i virksomhedens budget. Vi har dog kunnet konstatere, at de redskaber, som i dag findes til budgetlægning, ikke har den grad af Kravspecifikation til VTU 12

13 automatisering og præcision, som er nødvendig for, at selv de mindste virksomheder får lagt et detaljeret og afstemt budget med tilstrækkeligt mange relevante fikspunkter. Første udviklingsfase, eller første brik, i BI-projektet har derfor været at udvikle en automatiseret budgetmodel, der kan kobles på de eksisterende regnskabssystemer, som fx C5. Herefter påbegynder vi arbejdet med at udvikle og integrere redskaber til simulering, forecasting og benchmarking. Parallelt med arbejdet på disse udviklingsområder sætter vi et udviklingsarbejde i gang inden for hvert af de tre kompetenceområder data mining, automatik og kunstig intelligens. Det er vores klare opfattelse, at integrationen af teknikker og metoder fra disse områder vil kunne bibringe systemet en lang række kompetencer, som man ikke hidtil har set i relation til økonomisystemer. Læs mere om disse i afsnit En iterativ proces Analysen af behov og brug i forrige afsnit tjener til at identificere projektets basale omdrejningspunkt, eller kerne om man vil. Det er hensigten at udbygge BI-systemet gradvist via en iterativ arbejdsproces. Inspirationen hertil er hentet fra de processer, der bl.a. indgår i moderne software-udviklingsmetoder. Den iterative arbejdsform tjener flere formål. For det første er det, ud fra et kompleksitetsreducerende perspektiv, ønskeligt at opdele arbejdet med det samlede system i flere, overskuelige dele. Hver enkelt del, eller rettere iteration, tilføjer funktionalitet til BI-systemet og reviderer det bestående system. I Figur 3.2 er den iterative arbejdsform illustreret vha. en løg-model ; et udviklingsprojekt startes ved løgets kerne og hver iteration føjer et lag til løget. Efter hver iteration foreligger BI-systemet i en, ganske vist ukomplet, tilstand, der er så tilpas afgrænset, at systemet kan testes og evalueres med BIprojektets samarbejdspartnere. Over flere iterationer udbygger vi altså BI-systemet, samtidig med at BIsystemet opnår en større og større anvendelighed og korrekthed i kraft af den konstante evaluering. Et andet formål med en iterativ arbejdsform følger heraf: Ved at foretage planlagte skift i fokus mellem de enkelte iterationer ønsker vi at skabe de bedste muligheder for dialog med og respons fra projektets interessenter. Kravspecifikation til VTU 13

14 Fastlæggelse af mål, alternativer og begrænsninger Evaluer alternativer, Identificer og afklar risici Planlægning af næste iteration Udvikling af næste produktversion Figur 3.2: "Løg-model" for iterativ udvikling BI-projektet har allerede adskillige samarbejdspartnere af meget forskellig karakter. Skiftet i fokus åbner muligheden for, at partnere koncentrerer deres deltagelse i den eller de iterationer samt de specifikke funktionsområder, der berører aspekter med særlig relevans for netop dem, mens deltagelsen kan nedtones i andre iterationer. Delafsnittene herunder gennemgår kort de iterationer, der på nuværende tidspunkt er tænkt ind i projektet. Første iteration vil have et økonomisk udgangspunkt, da der i de regnskabstal og opgørelser, som alle virksomheder bruger meget tid på at lave, ligger meget store mængder af information, som vi umiddelbart ser anvendt i et Business Intelligence-system. Som tidligere nævnt, forventer vi at have en prototype indeholdende delelementer fra hvert af de områder, som er beskrevet i afsnittet omring udviklingsmodellen, klar til præsentation i løbet af sommeren Herefter forestiller vi os, at vi træder adskillige skridt tilbage, og så vrider modellen og hele udviklingsapparatet, så fokus rettes imod aktiviteter og handlinger i virksomhederne. Teoretisk burde et handlingsbaseret system være bedre til at håndtere den fremadrettede planlægning og analyse, som er systemet mål. Det er dog i dag langt fra muligt, at få adgang til lige så store mængder data om virksomhedernes produktionsplanlægning, som der findes, og kan skaffes adgang til, om økonomiske forhold. Ved den tredje iteration er det vores mål at forene fordelene ved de økonomisk registrerede data og den handlingsbaserede planlægning og derigennem opnå en praktisk anvendelig og samtidig teoretisk optimal grundstruktur for BI-systemet. Kravspecifikation til VTU 14

15 I denne tredje udviklingsrunde ser vi det klare potentiale i projektet til at generere et decideret spin-off i forhold til at danne det grundlag, som en virksomhedsetablering kan tage sit afsæt i. 3.2 Samarbejde med potentielle brugere af systemet Gennem vores forskellige arrangementer workshops, besøgsrunder og materialeudveksling forsøger vi hele tiden at bevare blikket for brugernes krav til et Business Intelligence-system. Samtidig er vi meget bevidste om at sætte overliggeren så højt, at der er plads til et højt abstraktionsniveau, store visioner og vilde ideer. Projektet bliver således hele tiden udfordret på mindst to fronter. For at imødekomme disse udfordringer, arbejder vi både med en meget konkret prototypeudvikling, hvor bl.a. produktionsvirksomheder inden for smedefaget tester og afprøver konkrete modeller og formulerer nye krav til systemet, samtidig med at teknologiske, strategiske og teoretiske problemstillinger behandles af fageksperter og virksomheder, der til daglig arbejder med udviklingen af IT-systemer. Det er vanskeligt generelt at formulere det konkrete udbytte, som alle involverede parter vil høste af udviklingen af dette system, men overordnet vil systemet være med til at skabe overblik og overskud i de små og mellemstore virksomheder og samtidig sætte fokus på et teknologisk område, som i længere tid ikke har oplevet de store forandringer. Ved at integrere dele af virksomhedernes forskellige funktioner og ved at standardisere den systematiske anvendelse af brancheoplysninger, prisindeks og udviklingstendenser, vil systemet øge anvendeligheden og dermed værdien af allerede eksisterende oplysninger. Systemet vil gøre det lettere at gennemskue årsagsvirkningssammenhænge og dermed foranledige sikrere processer omkring udarbejdelsen af budgetter og mindske byrden af det bagudrettede administrative arbejde. Anvendelsen af systemet vil således frigøre arbejdsmæssige ressourcer, som efterfølgende kan tage vare om en bedre fremadrettet planlægning og forretningsførelse. De virksomheder, som deltager i projektet, besøges eller indbydes med jævne mellemrum til forskellige arrangementer så som møder og workshops, hvor vi dels søger at skabe et godt miljø for en konstruktiv og produktiv dialog, dels tilstræber at præsentere de deltagende parter for inspirerende og nytænkende oplægsholdere fra forskellige fagområder. Kravspecifikation til VTU 15

16 Med disse simple midler besøg, møder og workshops er det vores klare overbevisning, at vi kan sætte skub i en udvikling, hvor tankeprocesser og vidensdeling finder sted på kryds af fagområder og brancher, og derved skaber en enorm synergieffekt. Samtidig kan vi ved løbende at udvikle prototyper teste og afprøve ideerne i praksis og løbende evaluere den udvikling og de resultater, som projektet genererer. 3.3 Branchemodeller I Business Intelligence-projektet arbejder vi hele tiden med at definere og redefinere de undergrupper eller delmængder af projektet, som løbende bryder ud eller kommer til projektet. Dvs. vi søger at lave et set-up, hvor alle deltagere i projektet er forbundet gennem det generelle udviklingsarbejde, men hvor fraktioner af deltagere også kan påtage sig branchespecifikke opgaver, der kan løses delvist isoleret fra den samlede gruppe. En vigtig parameter i forhold til denne samarbejdsform er udviklingen af det, vi i Knowledge Lab kalder partnerskabsmodellen, hvor vi hele tiden forsøger at skabe en symmetrisk udvikling af forventninger til projektet og samarbejdets udbytte for alle parter. Det gøres bl.a. gennem præsentationer af ideer og gennem udlevering af prototyper til afprøvning. Ud over partnerskabsmodellen arbejder vi også ud fra en opdeling i et generelt udviklingsprojekt, og forskellige branchemodeller. De forskellige branchemodeller indgår som delmængder i det samlede BIprojekt og muliggør, at aktører fra bestemte brancher kan påtage sig opgaver, som umiddelbart kun er gavnlige i relation til deres branche. Branchemodellerne er dog langt fra isolerede fra hinanden eller den generelle udvikling, og vi har meget fokus på at skabe en tovejs kommunikation, hvor ideer og teknologi kan overføres og anvendes i relation til bestemte brancher eller i relation til den generelle udvikling. Dette forhold er forsøgt illustreret i figuren herunder: Kravspecifikation til VTU 16

17 Smede og vvs virksomheder Gartnerier GBIS BI Generelle udviklings projekt? Grafisk branche? Dansk Landbrug Figur 3.3: Generel og branchespecifik udvikling Smedebranchen - DS Håndværk og Industri DS Håndværk og Industri har gennem hele projektets udvikling været utroligt interesseret i projektet, og smede/vvs-branchen har derfor også været den første branche til at deltage i workshops om projektet. Gennem Ole Simmelholdt, konsulent hos DS, har vi fået kontakt til foreløbigt fire smede - virksomheder, som alle har udvist interesse for projektet, og hvoraf to på nuværende tidspunkt deltager i afprøvningen af en budgetmodel. Smedevirksomhederne i Danmark er samlet set en meget lidt homogen gruppe, hvor stort set hver enkelt virksomhed anvender helt specifikke procedurer og kombinationer af IT-redskaber. Vi er netop nu, i samarbejde med Ole Simmelholdt, i gang med at arrangere en ny workshop og etableringen af flere kontakter direkte til smede- og VVS virksomheder Gartneribranchen Gartneribranchen består i modsætning til smedene (målt på procedurer og kombinationer af ITredskaber) af en langt mere homogen gruppe, hvor man også har en lang tradition for at samarbejde og udveksle data. Til gartneribranchen arbejder vi målrettet mod at etablere en gruppe under navnet GBIS Grower Business Intelligence System. Gruppen, der i øjeblikket arbejder på at nå til enighed omkring samarbejdsvilkår og en projektbeskrivelse, består på nuværende tidspunkt af Danske Erhvervs Gartnere (rep. ved Henrik Danielsen), Horticultural Management Consulting (rep. ved Søren Bøgede Andersen), Kravspecifikation til VTU 17

18 Leo Olsen & Dalgaard (rep. ved Palle Knudsen og Jan Erik Henriksen) samt GartPlan (rep. ved Per Kjærulf-Møller) Landbruget Konsulent ved Dansk Landbrugs Rådgivningscenter Leif Herløv, har tidligere på året taget kontakt til BI-projektet, fordi man i dansk landbrug i dag oplever mange af de problemstillinger som projektet netop sigter mod at løse. Vi har dog fra projektets side måtte udskyde den direkte kontakt til Leif Herløv og etableringen af en landbrugsgruppe, med henvisning til en intern ressourcemangel. Kontakten til Landbruget forventes dog genoptaget i starten af det nye år, og Ivan Munk fra Rådgivningscentret deltog derfor i starten af december i en workshop for den generelle udviklingsprojekt Den Grafiske branche Der har igennem det sidste halve år, været udtrykt et meget positivt ønske fra den grafiske branches hovedorganisation, GF Grafisk Forbund, om at deltage i BI-projektet. Branchen har dog som helhed været så ressourcemæssigt trængt, at der endnu ikke er blevet taget aktion på de intentioner som der fra branchens og Knowledge Labs side har været givet udtryk for. Ligeledes har der fra projektets side heller ikke hidtil været den mængde af ressourcer til rådighed, som håndteringen af endnu en branche vil kræve. Der er dog en klar forventning om at genoptage kontakten i løbet af 2004 for at kunne starte en decideret modeludvikling til den grafiske branche. Vi håber fra projektets side løbende at kunne inddrage flere brancher i projektet, som enten kan deltage i kraft af en decideret branchemodel eller som selvstændige deltagere i det generelle udviklingsprojekt. Kravspecifikation til VTU 18

19 4 Systemets struktur Dette kapitel indeholder en beskrivelse af BI-systemets struktur. Som illustreret i figur 3.1, er BIsystemet forsøgt dekomponeret til en række delelementer, der hver især bidrager med en afgrænset del af den samlede funktionalitet. Som beskrevet i kapitel 3, er der fra vore samarbejdspartnere kommet en række konstruktive forslag til systemindhold, som er forsøgt konkretiseret og indarbejdet i systemet. De følgende underafsnit beskriver indhold og egenskaber for de enkelte brikker i figuren, og kapitlet indeholder endvidere en status på den udvikling af en prototype, der allerede er sat i gang. Basalt skal BI-systemet være i stand til at indlæse data fra eksterne kilder, så virksomhedens eksisterende data samt allerede realiserede regnskabstal kan danne grundlag for udarbejdelsen af et budgetudkast. Når et sådant budgetudkast er opstillet gennem en budgetmodel, vil den danne basis for en række budgetsimuleringer. Det er tanken, at applikationen skal kunne håndtere en række simuleringsparametre, således at det bliver muligt at vurdere forskellige påvirkninger og deres konsekvenser for den enkelte virksomhed. Simuleringerne tilføjes en grad af intelligens ved evt. at bygge på kunstige neurale netværk samt at inkludere branchespecifikke indekstal, markedstendenser og teoretiske prognosemodeller i beregningerne. Hvad denne intelligens skal bestå i er på nuværende tidspunkt ikke nærmere defineret, men det er ønskværdigt at få input fra robotteknologien, hvor robotter kan lære af deres erfaringer. I et senere afsnit i dette kapitel vil denne intelligens blive beskrevet yderligere. Et af de output, som anvendelsen af systemet skal resultere i, er et budget, der kan fungere som virksomhedens officielle budget. Der skal således i budgetsimuleringen være taget højde for alle de aspekter, som budgetlæggeren finder relevante. Vi vil her tilstræbe, at både brugere med stor og lille IT-mæssig indsigt kan anvende systemet og opnå de omtalte output. Systemet skal ydermere løbende generere budgetforecasts. Det kan tænkes, at systemet selv kan vurdere, hvornår der er behov for at danne disse forecasts på baggrund af de realiserede tal, der findes i virksomhedernes ERP-system. Når virksomheden ved årets afslutning skal lægge næste års budget, bliver budgetforecastet et godt udgangspunkt. Efterfølgende sammenholder systemets kontrolfunktion løbende de realiserede resultater med de budgetterede, og kan derfor signalere positive og negative konsekvenser af virksomhedens handlinger. Kravspecifikation til VTU 19

20 4.1 Funktioner De følgende afsnit beskriver indhold og egenskaber for de enkelte brikker i Figur Brug af data fra eksterne systemer Som det ses af Figur 4.1, er det tanken at lade BI-systemets funktionalitet trække på data fra en række eksterne datakilder. Begrundelsen herfor er, at de fleste virksomheder allerede benytter en eller flere løsninger, der indeholder de data, som BI-systemet skal have adgang til. Disse løsninger kan være relativt simple løn- og ordrestyringssystemer eller mere komplekse Enterprise Resource Planning (ERP) og Customer Relationship Management (CRM) systemer. Figur 4.1: Strukturen i BI-systemet BI-projektet sigter ikke mod at erstatte disse systemer, men mod at komplementere dem. Ved at lade systemet trække på eksterne datakilder undgås på den ene side de problemer og den kompleksitet, der er Kravspecifikation til VTU 20

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Enterprise Status/Analyse Dette er en indføring i brugen af produktet Mamut Enterprise Status/Analyse. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler virksomheden Kontormøbler AS, blive

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Focus på revisorer i 40 år I januar 1967 blev Sydfyns Datacentral stiftet af Svendborg Bank, Sparekassen for Svendborg og Omegn, Sydfyns Diskontobank i Fåborg

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere