Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)"

Transkript

1 Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER Ansøgning: Participatory Design - en styrket nordisk forankring Med denne ansøgning søger en samarbejdsgruppe på 5 nordiske forskere om støtte til afholdelse af et to-dages kursus i Participatory Design* for nordiske ph.d.-studerende samt et opfølgende netværksmøde med henblik på planlægning af lignende kurser og netværksaktiviteter i de kommende 5 år. Participatory Design er et international anerkendt forskningsfelt med nordiske rødder. De planlagte aktiviteter har til formål at knytte stærkere bånd mellem unge og erfarne nordiske forskere inden for feltet, som derved i fælleskab bedre kan videreudvikle denne forskningstradition og dets nordiske særkende. Projektets totale budget er på DKK 342,807, heraf er DKK 78,249 finansieret af Roskilde Universitet, DKK 32,742 søges ved anden bidragsyder Stiftelsen Clara Lachmanns Fond, og DKK 231,816 søges støttet af Nordisk Kulturfond. Baggrund Forskere fra de nordiske lande har spillet en stor rolle i etablering af det internationale forskningsfelt Participatory Design. Forskningsfeltet fokuserer på, hvordan brugerne (medarbejdere, borgere, patienter osv.) kan inddrages aktivt i udformningen af de nye informationsteknologier som til stadighed og i stigende grad påvirker og forandrer vores samfund og vores arbejds- og fritidsliv. Brugerdeltagelse omkring udformning og indførelse af ny informationsteknologi, eller edb som det hed dengang, startede i 1970érne som en række samarbejdsprojekter mellem universitetsansatte forskere og fagbevægelsen, som på forskellig vis var involveret både centralt og lokalt i projekterne. Det var f.eks. NJMF projektet i Norge, DEMOS i Sverige og DUE i Danmark. Disse projekter var med til at sætte mange nye dagsordener. En ny bog som udgives af Routledge til august 2012, (Simonsen and Robertson (eds.) International Handbook of Participatory Design), fremhæver specielt den Nordiske forskning inden for feltet som den historisk set mest indflydelsesrige. Fra starten af 1990 erne etablerede en række forskere i Nordamerika de første Participatory Design Conferences, hvor dagsordenen var at undersøge om og hvordan erfaringer fra projekterne i de nordiske lande kunne overføres til en international kontekst. Etablering af forskningsfeltet Participatory Design har vist sig holdbar og området har stor international indflydelse. Forskere fra de nordiske lande spiller * Participatory Design er den internationale betegnelse for dette forskningsområde. På dansk er betegnelsen i dag ofte Brugerdreven ITinnovation, og tidligere blev det refereret til som Systemudvikling med brugere. UNIVERSITETSVEJ 1, Bygning 42.3, POSTBOX 260, 4000 ROSKILDE TELEFON: DIREKTE NUMMER: , E-POST: Roskilde Universitet CVR-nr.:

2 Side 2 stadig en stor rolle og var bl.a. velrepræsenteret ved de foregående to internationale konferencer i Participatory Design afholdt i hhv i Sydney, Australien og 2008 i Indiana, USA. I takt med den stigende udbredelse af informationsteknologi til alle samfundsområder har svenske forskere f.eks. undersøgt betingelser for brugerinddragelse og -involvering i e-government projekter (Blekinge Tekniska Högskola), forskere fra Finland har undersøgt brugerinddragelse i e-science projekter (Turku Universitet), forskere fra Norge har undersøgt hvordan brugerdeltagelse kan indgå i store internationale projekter, inden for sundhedsområdet i udviklingslande i Afrika og Asien (Universitetet i Oslo) og mht. telemedicin i Norge (Universitetet i Tromsø), og danske forskere har undersøgt hvordan brugerdeltagelse kan foregå med børn i museumssammenhænge (Aarhus Universitet), i familier med diabetes (Aalborg Universitet) eller hvordan brugerdeltagelse kan indbygges i sundhedsvæsenet og andre industrielle projekter (Roskilde Universitet). Der eksisterer ikke nogen forskeruddannelse i Participatory Design i Norden. De seneste års institutionalisering af phd-uddannelserne har bidraget til et øget behov for en forskeruddannelse inden for området for at fastholde og udvikle den nordiske position og indflydelse på Participatory Design. Med dette initiativ søges etableret en platform, hvor de nordiske forskere bedre kan udveksle forskningsresultater og erfaringer, og hvor forskeruddannelse til nye forskertalenter kan udvikles. Om ansøgergruppen Hovedansøger er Professor Jesper Simonsen fra Informationsteknologier, Roskilde Universitet. Institut for Kommunikation, Virksomhed og Han har siden 1991 forsket i Participatory Design. Han har en central position inden for forskningsområdet, og har bl.a. været Program Chair for konferencen i Participatory Design i 2008, og er General Chair for konferencen i Han har udgivet en række centrale publikationer, bl.a. bøgerne Participatory IT Design. Designing for Business and Workplace Realities, (MIT press, 2004); Professionel it-forundersøgelse: - grundlag for brugerdrevet innovation (2 udg. Samfundslitteratur, 2008); Design Research: Synergies from Interdisciplinary Perspectives (Routledge, 2010); og International Handbook of Participatory Design (Routledge, 2012). I disse år leder Jesper Simonsen bl.a. et forskningsprogram i effekdrevet IT-udvikling hvor der fokuseres på, at de effekter som brugerne ønsker at opnå af informationsteknologier også styrer udviklingen og indførslen af dem. Dette stiller nye krav til hvordan man måler og evaluerer effekter af IT-løsninger og til hvordan kunde og leverandør skal samarbejde om at opnå dem. Jesper Simonsens forskning gennemføres som aktionsforskning i tæt samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner. For indeværende samarbejdes der bl.a. med KMD A/S, CSC Scandihealth A/S, og regioner og kommuner i Danmark. Jesper Simonsens medansøgere er følgende: : Fra Danmark: Lektor og phd skoleleder Keld Bødker, Roskilde Universitet. Keld Bødker har over 10 års erfaring i opbygning og ledelse af forskeruddannelser og er tillige en central forsker i Participatory Design. Fra Sverige: Professor Sara Eriksén, Blekinge Institute of Technology. Sara Eriksén er leder af forskningsprojekter i brugerinddragelse og -involvering i e-government projekter. 2

3 Side 3 Fra Finland: Professor Helena Teija Karasti. Helena Teija Karasti har en delt stilling på dels University of Oulu og Luleå Technical University hvor hun bl.a. leder forskning i brugerinddragelse i e-science projekter. Fra Norge: Professor Gunnar Ellingsen, University of Tromsø. Gunnar Ellingsen er leder af Tromsø s forskningsgruppe i Telemedicine and ehealth. Ansøgergruppen repræsenterer en solid baggrund i feltet og kendskab til de nordiske lokale forskningsmiljøer, og vil kunne interessere og tiltrække såvel nye nordiske forskertalenter som førende internationale forskere i Participatory Design. Projektet vil styrke ansøgergruppens interne samarbejde og etablere en stærk platform med henblik på at udvikle en nordisk forskeruddannelse i Participatory Design. Plan for forskerkursus august 2012 Anledningen for afholdelse af det første forskerkursus er, at Jesper Simonsen er General Chair for den 12. internationale konference i Participatory Design som for første gang afholdes i Danmark, i Roskilde til august Mange forskere fra Norden er interesseret i denne konference - og der er især mange ph.d.-studerende og yngre forskere fra Norden som er interesserede. Det foreslåede projekt vil benytte denne mulighed til i anledning af, og i umiddelbar tilknytning til konferencen, at afholde et ph.d.- netværksmøde/kursus (doctoral consortium) for nordiske ph.d.-studerende og samtidig give dem lejlighed til at deltage i konferencen og møde de internationale gæster som forventes at deltage. Nordiske ph.d.-studerende udenfor Danmark har ofte meget lille budget til rådighed for kurser, rejsegebyr og rejser. Det, at give flere unge forskere mulighed for både at deltage i den internationale konference samt at udveksle forskningserfaringer i mindre forum inden konference, anses som en vigtig måde at styrke forskningsfeltet og den nordiske forankring blandt forskere i fremtiden. Målet for dette, i nordisk regi første ph.d.-netværksmøde/kursus, er at samle de førende nordiske ph.d. forskertalenter sammen med en gruppe af internationalt førende forskere i Participatory Design (inkl. ansøgergruppen). De ph.d. studerende vil blive introduceret til Participatory Design og få deres forskning grundigt diskuteret og kommenteret. Ansøgergruppen vil tillige være ansvarlige for at etablere deltagerne i et netværk og tage initiativ til opfølgende forskeruddannelsesaktiviteter. De 24 deltagere udvælges blandt de interesserede nordiske ansøger. Indkaldelse af ansøgninger til kurset udsendes til samtlige relevante nordiske universiteter bl.a. via den omfattende medlemsliste for The IRIS association, hvor Jesper Simonsen er medlem af Executive Board. IRIS (Information Systems Research in Scandinavia) blev grundlagt i Finland i 1978 (Scandinavia er her synonymt med Norden), er verdens ældste konference inden for Information Systems (som omfatter Participatory Design) og udgør også The Scandinavian Chapter of The Association for Information Systems (se evt. iris-sjis.org og aisnet.org). Ansøgerne skal i god tid inden kurset begrunde deres interesse i kurset og give en foreløbig 2-siders beskrivelse af deres ph.d.-projekt. Deltagerne til kurset udvælges på basis af en konkret vurdering af deres individuelle ansøgninger. Det forventes, at ansøgerne kommer fra alle 4 nordiske lande med en lille overvægt af ansøgere fra Danmark og Sverige. Plan for forskerkurset og beskrivelse er vedlagt som bilag. 3

4 Side 4 Mål for opfølgende netværksmøde november 2012 Formålet er efterfølgende at etablere et nordisk forsker-uddannelsessamarbejde/forskerkursus inden for Participatory Design. Et netværksmøde blandt ansøgerne fra de nordiske lande vil evaluere og følge op på det afholdte ph.d.-netværksmøde/kursus. Målet for dette netværksmøde er at organisere og planlægge etableringen af en permanent nordisk forskeruddannelse i Participatory Design. Ansøgergruppen vil fungere som fælles nordisk styregruppe for forskeruddannelsen. Gruppen vil koordinere kontakten til universiteter og ph.d. skoler over hele Norden og udarbejde en arbejdsstruktur for planlæggelsen og afholdelse af lignende kurser fem år frem på skift i de nordiske lande, dvs. Danmark, Sverige, Norge og Finland. Herudover vil gruppen udarbejde en større ansøgning om støtte til etablering af dette nordiske forskeruddannelsessamarbejde og fremtidige forskerkurser. Målsætningen er at konsolidere Norden som international førende inden for Participatory Design. På sigt er målet at etablere en nordisk forskeruddannelse med international opmærksomhed som årligt afholder forskerkurser i Participatory Design i samarbejde med nordiske universiteter og phd skoler. Forskeruddannelsen skal støttes med oprettelsen af et dedikeret nordisk/internationalt videnskabeligt tidsskrift som løbende publicerer og formidler de videnskabelige resultater. Der skal årligt uddannes mindst 24 ph.d. studerende og udgives mindst en udgave af tidsskriftet. Participatory Design konferencen skal jævnligt (mindst hver tredje gang) afholdes i et nordisk land. Konferencen skal fortsat fungere som det internationale forum for Participatory Design og som en regelmæssige anledning til udbredelsen af en klar nordisk forskningsprofil. Opsummering af forventede resultater såfremt projektet opnår støtte 24 nordiske ph.d.-studerende vil få mulighed for at deltage i en international konference og et målrettet forskerkursus om Participatory Design som kun få ellers ville have mulighed for at deltage i. Forskningsfeltet Participatory Design forankres herved bedre i fremtiden blandt unge nordiske forskere og øger deres tilskyndelse til at inddrage feltets teorier og metoder i deres ph.d.-afhandlinger og efterfølgende forskning. Hermed forventes feltet at blive styrket og videreudviklet i nordisk regi. Ansøgergruppen på 5 nordiske forskere vil få mulighed for at mødes under kurset og på det opfølgende netværksmøde. Fysiske møder vil skabe mulighed for et styrket samarbejde og koordinering omkring udviklingen af en nordisk forskeruddannelse i Participatory Design, fx konkret planlægning af netværksgruppens opgaver, næste års kursus, skrivning af ansøgning, diskussioner af hvordan potentialet i et nordisk samarbejde omkring Participatory Design bedre kan udnyttes i fremtiden. Budget og finansieringsplan Projektets totale budget er på DKK 342,807, heraf er DKK 78,249 finansieret af Roskilde Universitet, DKK 32,742 søges ved anden bidragsyder Stiftelsen Clara Lachmanns Fond, og DKK 231,816 søges støttet af Nordisk Kulturfond. 4

5 Side 5 Nordisk Kulturfond søges specifikt om tilskud til afholdelse af forskerkursus d august, støtte til ph.d.-studerendes deltagelse i den efterfølgende PDC konference august samt dækning af udgifter forbundet med projektledelse og -administration. Bilag 1. Budget 2. CV for ansøgergruppen 3. Plan for forskerkursus d august og efterfølgende konference d august 4. Beskrivelse af PDC konferencen 5

6

7 CV Jesper Simonsen Jesper Simonsen er professor på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier ved Roskilde Universitet. Han har siden 1991 forsket i Brugerdreven IT-innovation (Participatory Design). Han leder disse år et forskningsprogram i effekdrevet IT-udvikling hvor der fokuseres på, at de effekter som man ønsker opnået af informationsteknologier også styrer udviklingen og indførslen af dem. Dette stiller nye krav til hvordan man måler og evaluerer effekter af IT-løsninger og til hvordan kunde og leverandør skal samarbejde om at opnå dem. Jesper Simonsens forskning gennemføres som aktionsforskning i tæt samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner. Disse år samarbejdes der bl.a. KMD, CSC Scandihealth, og regioner og kommuner i Danmark. Kontaktoplysninger Jesper Simonsen, Professor, Ph.D. Cpr.nr: Hus 43.2, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT), Roskilde Universitet, 4000 Roskilde. Tlf.: URL: jespersimonsen.dk Uddannelse og ansættelser 2009-: Professor i Design Studier, Roskilde Universitet 1998: Lektor, datalogi, Roskilde Universitet 1994: Adjunkt, datalogi, Roskilde Universitet 1994: Ph.D. i datalogi, Roskilde Universitet 1989: Systemudvikler og projektleder, Dansk Data Elektronik A/S 1989: Cand.comm, kommunikation og datalogi, Roskilde Universitet 1988: B.Sc. administrativ datalogi, Roskilde Universitet. Forskningsprogrammer Jesper Simonsen has established and managed the following research programs. Note: All amounts in externally funded net research grants as net revenue for the university : EDIT Program, 6.0 M. kr. Focus: To investigate how the effects of the use of a system could play a prominent role in the contractual definition of IT projects and how contract fulfilment could be determined on the basis of proven utility value and measured effects. Partners: KMD A/S, CSC Scandihealth A/S, Imatis A/S, Hospitals and IT units within the Zealand, South Denmark, North Denmark, and the Capital Regions of Denmark, health care centres and municipalities in Denmark : SourceIT Program, 3,3 M. kr.

8 Focus: How can a partnership be organised between customer and vendor in order to achieve an optimal combination of in- and outsourcing? The purpose is to develop a contract model for effects-driven IT development including an optimal organisation of ongoing configuration of large systems in a customer-vendor relation. Partners: CSC Scandihealth A/S, PBS A/S, Danske Bank A/S, DELTA : HIT Program, 2.0 M. kr. Focus: IT-supported communication, coordination, and knowledge sharing in the health care domain. Purpose: To develop conceptual frameworks, design principles, prototypes, contract models, and methods for collaborative healthcare information systems. Partners: CSC Scandihealth A/S, Hospitals and EPR units within the Zealand and the Capital Regions of Denmark, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning, Sundhed.dk, Acure A/S : DIWA program, 6.9 M. kr. Focus: Design, management, and use of interactive web-based IT in distributed organisational settings. Purpose: To develop conceptual frameworks and guidelines to support the practice of designing and managing web-based IT. Partners: Nordea A/S, Bombardier Transportation A/S, Net bureauet A/S, Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk IT A/S, Statens Information : MUST program, 2.9 M. kr. Focus: Participatory design, ethnographically inspired techniques, and strategic alignment. Purpose: To develop a method based on sensible, general, and workable guidelines for the introduction of new IT into an organization. Partners: WM-data Consulting A/S, The Danish Broadcasting Corporation, The Danish Film Institute, Stanford University, The Community of Copenhagen Hospitals, an American airline, an American research centre, a multinational pharmaceutical company. Udvalgte nye forskningspublikationer Simonsen, J. and T. Robertson (Eds.) (2012), International handbook of Participatory Design, Routledge, Simonsen, J. and Hertzum, M. (2012) Sustained Participatory Design: Extending the Iterative Approach, Design Issues, 28(3), MIT Press Journals. Hertzum, M., and J. Simonsen (2011): Effects-Driven IT Development: Specifying and Measuring Usage Effects, Scandinavian Journal of Information Systems, Vol. 23, No. 1, pp Bødker, K.,F. Kensing, and J. Simonsen (2011): Participatory Design in Information Systems Development, in H. Isomäki and S. Pekkola (Eds.): Reframing Humans and Information Systems, Springer, p Simonsen, J., J.O Bærenholdt, M. Büscher, and J.D. Scheuer (Eds.) (2010): Design Research: Synergies from Interdisciplinary Perspectives, Routledge. Hertzum, M., and Simonsen, J. (2010): Effects-Driven IT Development: An Instrument for Supporting Sustained Participatory Design, in K. Bødker et al. (Eds.): Proceedings of the 11th biennial conference on Participatory Design: Participation the challenge, November 29 December 3, 2010, Sydney, Australia, ACM press, 2010, pp

9 Curriculum Vitae for Keld Bødker Personal information I was born 20. May 1954 in Aalborg, Denmark. I am a Danish citizen. I speak Danish and English (fluency in writing and speaking). Education 1990 Ph.D. in Computer Science, Roskilde University, Denmark Master of Science in Computer Science, University of Copenhagen, Denmark; minor subject: Sociology Academic Positions 1995 Visiting researcher at Work Practice and Technology, Xerox Palo Alto Research Center, invited by Area Manager Lucy Suchman (January-July 1995) Associate Professor, Department of Communication, Business and Information Technologies, Roskilde University, Denmark Assistant Professor ( ), PhD Candidate ( ), Computer Science, Roskilde University, Denmark Project Manager, Dansk Edb Regnecentrum, Copenhagen, Denmark Computer Scientist, Dansk Datamatik Center, Copenhagen, Denmark Research Areas Information Systems, Participatory Design, Computer Supported Cooperative Work, and Healthcare IT. Publications: A current total of 66 publications, including 48 peer-reviewed. Research projects SourceIT Many Danish companies have established sourcing relations insourcing and outsourcing as well as sourcing in strategic partnerships with clients. The project will research into the relations between successful sourcing decisions and innovation capabilities Healthcare IT (HIT) Topic: IT-supported communication and coordination in the healthcare domain. The purpose of the project is to develop conceptual frameworks, design principles, prototypes, and methods to support the design, implementation, and use of collaborative healthcare information systems. HIT is co-funded by the Danish Research Council's Program on Information Technology DIWA Topic: Design, management, and use of interactive web-based IT in distributed organisational settings. Purpose: To examine how web-based IT will change IS development and use as well as to develop conceptual frameworks and guidelines to support the practice of designing and managing web-based IT MUST Participatory design, ethnographically inspired techniques, and strategic alignment. Purpose: To develop a method based on sensible, general, and workable guidelines for the introduction of new IT into an organization.

10 Management and Academic Services Head of Doctoral School, Department of Communication, Business and Information Technologies, Roskilde University Editorial Board, Scandinavian Journal of Information Systems; Editor-in-Chief Member of the Management Group of the "Danish Research School for Information Systems" (DaRSIS) Member of the Steering Committee for the HIT research project (4-year research project funded by the "Programkomiteen for Nanovidenskab og -teknologi, Bioteknologi og IT") Project manager "RUC-online"; a research initiative supported by Roskilde University and staffed with researchers from Communication Studies and Computer Science to study the introduction and use of it support for students at Roskilde University Director of Studies, Computer Science, Informatics and Interdisciplinary IT Dev Head of PhD Programme Design and Management of Information Technology Member of the Steering Committee for the DIWA research project (4-year research project with a 7 mio. DKK research grant from the interdisciplinary research program in "Informationsteknologi" (total budget: 15 mio. DKK.) Member of the Steering Committee for the regional Ph.D. program "Design and Management of Information Technology" (DMIT) Member of the Steering Committee for the research project "MUST" (3 year research project with a 3 mio. DKK grant from the Danish National Center for IT Research) 1997 Chairman of the RUC/Computer Science Education Evaluation Group Head of the Computer Science Section, Roskilde University, Denmark. Graduate Teaching Experience (summary since 2000) I have taught a great variety of undergraduate and graduate courses in Information Systems and Software Engineering, including Interactive Systems and Project Management (2001) Systems Development (2000) IT Applications in Organizations (2004, 2005, 2006, 2007) IT systems in context (2008) Project Management (2010, 2011) I have been a supervisor for approximately 50 master thesis students. Among other activities of the Ph.D.programs DMIT and DaRSIS I have been involved in offering a 1-week summer school for 30 Scandinavian Ph.D. students each year since I have been the principal supervisor for the following Ph.D. students: Helge Kahler (finished 2001) Dixi L. Henriksen (finished 2003) Markus Rohde (finished 2007) Peter Danholt (finished 2008)

11 Name: Born: Brief CV for Sara Eriksén Sara Eriksén May 2 nd 1950 in Syracuse, N.Y., USA (family from Seattle, WA) Moved to Sweden 1955, dual citizenship, US and Swedish Current position: Professor of Human Work Science and Informatics School of Computing Blekinge Institute of Technology, Sweden Education: Senior lectureship (Docentur) in Informatics, Lund University, Sweden, 2004 Ph D in Informatics, Lund University, Sweden, 1998 Degree of Bachelor of Social Science, Gothenburg University, Sweden, 1986 Employments: Professor at Blekinge Institute of Technology (from April 2005) Associate professor at Blekinge Institute of Technology (from May 2004) Assistant professor at Blekinge Institute of Technology Ph D student/lecturer (50% teaching, 50% research) at the University of Karlskrona/Ronneby (renamed 1999 to Blekinge Institute of Technology) Part-time assistant lecturer of Human Work Science at the University of Karlskrona/Ronneby (now Blekinge Institute of Technology) Consultant and systems developer at Municipal Data Limited (Kommundata AB, now TietoEnator AB), at the regional office in Karlskrona, Sweden Coordinator of administrative data processing at Library Services Limited (Bibliotekstjänst AB) in Lund, Sweden Commissions (a selection): Member of the national reference group for the Swedish Agency of Innovation Systems (VINNOVA) investment/expansion area e-services in the public sector Member of the Board for Nita, the Swedish IT-User Centre, see Autumn 2005 Guest professor/part time teaching (30%) on the international master s program IT Product Design at the Mads Clausen Institute (MCI), University of Southern Denmark, Sønderborg, Denmark for 6 months Member of the program committee for Netlearning 2006, a Scandinavian conference focusing on netbased, flexible learning within higher education Member of the Working Committee for Nita, the Swedish IT-User Centre, see Member of the program committee for the fourth international EGOV conference, EGOV 06, held in Cracow, Poland in September Guest professor (20%) of Work Integrated Learning at University West, Sweden Member of the Danish National Corps of External Examiners in Mechanical Engineering (appointed by the Danish Ministry of Education for the period April 2006 March 2010, as a result of IT Product Design cooperation, see above) Member of the program committee for the fifth international EGOV conference, EGOV07, Regensburg, Germany. September 3rd-7th Member of the program committee for the 2nd International Workshop on Applied Information Technology 2007 (IAIT2007), Bankok, Thailand, November 1st-2nd Member of expert panel for the evaluation of the European egovernment Awards Member of the Swedish Agency of Innovation Systems (VINNOVA) expert panel for the evaluation of applications within the call Banbrytande Informations- och Kommunikationsteknik [Pioneering Information- and Communication Technologies], aiming to promote research on innovative embedded systems, software and hardware Member of the Faculty Board, Blekinge Institute of Technology Member of the Board for Nita,

12 Papers and publications (a selection): Eriksén, S. (1998), Knowing and the Art of IT Management. An inquiry into work practices in onestop shops. Ph D thesis, 273 p. Lund: Dept. of Informatics, Lund University. Eriksén, S. (2002), Localizing Self on the Internet: Designing for Genius Loci in a Global Context. Book chapter in Dittrich, Y., C. Floyd and R. Klischewski (eds.), Social Thinking Software Practice, MIT Press, Cambridge, MA. Dittrich, Y., S. Eriksén and C. Hansson (2002.), PD in the Wild; Evolving Practices of Design in Use. In Binder, T., J. Gregory and I. Wagner (eds.), PDC 2002 Proceedings of the Participatory Design Conference, Malmö, Sweden, June 2002 (pp ). Marchese, M., G. Jacucci, M. Martin, B. Wessels, Y. Dittrich and S. Eriksén (2002), A Participatory Design Approach for the Development of Environments in egovernment Services to Citizens. In Binder, T., J. Gregory and I. Wagner (eds.), PDC 2002 Proceedings of the Participatory Design Conference, Malmö, Sweden, June 2002 (pp ). Eriksén, S. (2002), Designing for Accountability. In Berthelsen, O., S. Bødker and K. Kuutti (eds.), NordiCHI 2002 Proceedings of the Second Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Tradition and Transcendence, Oct , 2002, Århus, Denmark (pp ). Dittrich, Y., A.Ekelin, P. Elovaara, S. Eriksén and C. Hansson (2003), Making e-government Happen. Everyday co-development of services, citizenship and technology. In Sprague, Jr., R.H. (ed.), Proceedings of the Thirty-Sixth Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Dittrich, Y. and S. Eriksén (2003), Situated Innovation. Exploring new forms of co-operation in innovation and design between academics, user-groups and ICT providers. Paper presented at Nordic R & D Conference on University and Society Cooperation, Ronneby, Sweden, May 14 16, Fiedler, M., A. Ekelin, Y. Dittrich and S. Eriksén (2003), E-government as co-construction. Networks, accountability, and working relations of technology production and use. In Laukkanen, S. and S. Sarpola (eds.), Electronic Proceedings of the 26 th Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS26, Finland, Aug. 9-12, Dittrich, Y., A. Ekelin, P. Elovaara, S. Eriksén, C. Hansson, S. Landén, A. Larsson, I. Olén and J. Winter (2004), KomInDu - A Small Project about Big Issues. In PDC-04 Proceedings of the Participatory Design Conference. Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Practices. Vol. 2, pp.28-31, Toronto, Canada, July 27 th -31 st Eriksén, S., A. Ekelin, P. Elovaara, Y. Dittrich, C. Hansson and J. Winter (2004), What have we learned from the TANGO arena for regional cooperation in Southern Sweden? In Traunmüller, R. (ed.), Electronic Government. Third International Conference, EGOV 2004, Zaragoza, Spain, August/September 2004, Proceedings. LNCS 3183, pp , Springer Verlag Eriksén, S. and A. Ekelin (2008), Beyond the Buzz: Participatory, sustainable, convergent and high quality public e-services - developing methods and practices in India and Sweden. In Proceedings of the 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS Dittrich, Y. S. Eriksén and B. Wessels (2009), From Knowledge Transfer to Situated innovation: Cultivating spaces for co-operation in innovation and design between academics, usergroups and ICT providers. Blekinge Institute of Technology Research Report 2009:1. Lindblad-Gidlund, K., A. Ekelin, S. Eriksén and A. Ranerup [eds.] (2010), Förvaltning och medborgarskap i förändring / Ongoing change in public administration and citizenship established practice and critical perspectives. / Studentlitteratur, Lund. Ekelin, A. And S. Eriksén (2010), Aktiv på egna eller andras villkor hur blir man delaktig? /Active on one s own conditions or those of others how does one become participative? / Chapter 2 in Lindblad-Gidlund, K., A. Ekelin, S. Eriksén and A. Ranerup [eds.] (2010), Förvaltning och medborgarskap i förändring / Ongoing change in public administration and citizenship established practice and critical perspectives. / Studentlitteratur, Lund. Ekelin, A. and S. Eriksén, Does user participation matter in the design and development of e- participation tools? Experiences from a proof-of-concept project. In Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and epart Trauner Verlag, Linz.

13 Curriculum Vitae Karasti, Teija Helena Date and place of birth: March 22, 1964; Oulu, Finland Current position Professor, Data and System Science, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Luleå Technical University, Sweden (Jan ongoing) Academy of Finland Research Fellow, Department of Information Processing Science, University of Oulu, Finland (Oct July ) Academic education Adjunct Professor (Docent), Information Systems, Specialization in Computer Supported Cooperative Work (CSCW), Univ. of Turku, Finland (Aug 2008) Doctor of Philosophy, Dept of Information Processing Science, Univ. of Oulu (May 2001) Master of Science, Dept of Information Processing Science, Univ. of Oulu (March 1993) Professional career Various positions (including professor, assistant professor, researcher, assistant, full-time teacher), Dept of Information Processing Science, Univ. of Oulu (Sept 1987 Sept 2007). Excluding the following: - Professor, Work Informatics, Department of Information Technology, University of Turku, Finland (Jan July ) - Maternity leave (Aug 2004 April 2005) - Postgraduate Researcher, Department of Communication, University California at San Diego (UCSD), USA (Jan 2002 Dec 2002) - Researcher, Clinic of Radiology, Oulu University Hospital, Finland (July 1997 Jan 1998) Recent research projects and collaborations The Virtual Learning Commons: STEM Research Communities Learning about Data Management, Geospatial Informatics, and Scientific Visualization ( ) The Challenge of the Long-Term Perspective for Data-Intensive Collaboration in e-research. Academy Research Fellowship ( ) Openrisk Social media support for communities advancing workplace security and wellbeing ( ) External positions of trust International Long-Term Ecological Research (ILTER) Network - European representative of ILTER Information Management Committee (2008-ongoing) European Long-Term Ecosystem Research Network (LTER-Europe) - Member of Information Management Expert Panel (2008-ongoing) Finnish Long-Term Socio-Ecological Research (FinLTSER) Network (2006- ongoing) - Co-lead for the FinLTSER Information Management Group and member of FinLTSER Steering Group (2008-ongoing) Major visits abroad Visiting Scholar, Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS- STS), Graz, Austria (Oct Nov2010 and Feb March 2011). Postgraduate Researcher, University of California at San Diego (UCSD) (Jan Dec 2002). Recent Editorship Special Issue entitled Sociotechnical Studies of Cyberinfrastructure and e-research: Supporting Collaborative Research for Computer Supported Cooperative Work (CSCW): The Journal of Collaborative Computing. Guest Edited by Charlotte P. Lee, David Ribes, Matthew J. Bietz, Helena Karasti and Marina Jirotka (2010, Vol. 19, Nos. 3-4).

14 Member of editorial board for journal Naistutkimus Kvinnoforskning (Women Studies) ( ). Referee of Scientific Articles I review regularly articles for the following journals: Computer Supported Cooperative Work: The Journal for Collaborative Computing; Scandinavian Journal of Information Systems. I have also reviewed articles for the following journals: Interacting with Computers: The Interdisciplinary Journal for Human-Computer Interaction; HumanTechnology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments; Ecological Informatics: An International Journal on Ecoinformatics and Computational Ecology; Naistutkimus (Gender Research). I review articles for the following conferences regularly: Participatory Design (PDC); European Computer Supported Cooperative Work (ECSCW). I have also reviewed articles for the following conferences: e-science; Computer-Supported Cooperative Work (CSCW); Computer-Human Interaction (CHI); European Conference on Information Systems (ECIS); International Conference on Information Systems (ICIS); Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS); Nordic Computer-Human Interaction Conference (NordiCHI); Women, Work and Computerization Conference (WWC). Recent Activities with Organizing Conferences Member of Program Committee for the PDC 2012, Aug , Roskilde, Denmark. Member of Program Committee for the ECSCW 2011, Sept , Aarhus, Denmark. Member of Program Committee for the Third International Symposium on End-User Development (IS-EUD 2011), June , Torre Canne, Brindisi, Italy. Member of Program Committee for the e-science 2010, Dec , Brisbane, Australia. Member of Program Committee for the PDC2010, Nov 29 Dec 3, 2010, Sydney, Australia. Member of Program Committee for the Aalto Event on Science and Technology in Society, Helsinki, Finland; Aug Coordinator of Infrastructures of Science theme together with Nina Janasik and Sanna K. Talja. Supervision of Dissertations Anna-Liisa Syrjänen: Lay participatory design: A way to develop information technology and activity together (Doctoral Degree, accomplished 2007) Tonja Molin-Juustila: Cross-functional interaction during the early phases of user-centered software new product development (Doctoral Degree, accomplished 2006) Anna-Liisa Syrjänen: Knowledge in the making: A practitioner-intensive systems development (Licentiate Degree, accomplished 2004) Heidi Hartikainen: Secure communications of emergency response organisations (Data and System Sciences, Luleå Technical University) (Under Supervision) Margarita Korenkova: Quality Framework for Long-Term Digital Preservation. (Data and System Sciences, Luleå Technical University) (Under Supervision) Anitta Kyllönen: Work Place Bullying and Social Media Support (Dept of Info Proc Science, Univ. of Oulu) (Under Supervision) Banji Li: Conceptualizing information infrastructure (Dept of Info Proc Science, Univ. of Oulu (Under Supervision) Teija Oikarinen: Improving collection and analysis processes of archaeological information (General archaeology, Faculty of Humanities, Univ. of Oulu) (Under Supervision) Sari Salmela: Encounters of expertises in the co-construction of shared understandings in information system s requirements analysis. (Dept of Info Proc Science, Univ. of Oulu) (Under Supervision)

15 Gunnar Ellingsen - Curriculum Vitae Professor, head of Telemedicine and ehealth research group, Dept of Clinical Medicine, 9037 University of Tromsø Phone: or Homepage: Education 1989 University of Tromsø, MSc. In Computer Science 2003 NTNU, Dr. scient in Computer and Information Science. Employment 1989/90 IT consultant, Department of Community Medicine, University of Tromsø IT consultant, Regional Hospital of Tromsø IT consultant, University Hospital of North Norway (August 2002 April 2003) IT consultant, Helse Nord IKT (20% position) PhD candidate at NTNU (August 1999 August 2002) Researcher at the Norwegian EHR Research Centre (20 %) Associate Professor, Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø Professor, Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø Development and management of research projects Project manager for UiTø s application to the Research Council to establish a national centre for electronic patient records at the University of Tromsø Manager of a project at Tromsø Telemedicine Laboratory (part of the Centre for Research-based Innovation programme initiated by the Research Council of Norway) (3 PhD candidates) Project manager for electronic core record and electronic prescriptions. The project is funded through the telemedicine research programme of the Northern Norway Regional Health Authority (1 PhD candidate) Project manager in "Regional Communication". The project is a collaborative programme with the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), the University of Tromsø and a consortium of industry partners (1 PhD candidate) Manager of the sub-project at "Tromsø Telemedicine Laboratory", Enabling new healthcare services through an on-line ICT tool (2 PhD candidates) Administrative experience Head of Section, Telemedicine and ehealth, Department of Clinical Medicine (IKM), UiTø ( ) Head of research group for Telemedicine and ehealth, IKM (2010-) Academic responsibility for the international master's programme in telemedicine and ehealth ( ) Sub-project manager at "Tromsø Telemedicine Laboratory" (2006-) Articles in peer-reviewed journals Olsen, B.I., Lund, N.W., Ellingsen, G. and Hartvigsen, G. (2011): Document Theory for the Design of Socio-Technical Systems. (Accepted for publication in Journal of Documentation) Johannessen, L.K., Gammon, D. and Ellingsen, G. (2011): Users as designers of information infrastructures (Accepted for publication in AIS Transactions on Human-Computer Interaction) Johannessen, L.K. and Ellingsen, G. (2011): Lightweight Design Methods in Integrated Practices (Accepted for publication in Design Issues) Meum, T. and Ellingsen, G. (2011): Sound of silence Change from an oral to a computer-mediated handover, Behaviour & Information Technology, Vol. 30, No. 4, pp Ellingsen, G. and Røed, K. (2010): The role of integration in health-based information infrastructures, Journal of Computer Supported Cooperative Work, Vol. 19, pp [Diana E. Forsythe Award Finalist (American Med. Info Assoc.) 2011] Mørk, B.E.; Hoholm, T.; Ellingsen, G., Edwin, B. and Aanestad, M. (2010): Challenging expertise: On power relations within and across communities of practice in medical innovation, Management Learning, Vol. 41, No. 5, pp

16 Johannesen, L.K. and Ellingsen, G. (2009): Integration and Generification Agile Software Development in the Healthcare Market, Journal of Computer Supported Cooperative Work, Vol. 18, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2008): The organising vision of integrated health information systems, Health Informatics Journal, Vol. 14, No. 3, pp Ellingsen, G. and Munkvold, G. (2007): Infrastructural arrangement for integrated care implementing an electronic nursing plan in a psychogeriatric ward, International Journal of Integrated Care, Vol. 7, 16 May 2007, pp Ellingsen, G., Monteiro, E. and Munkvold, G. (2007): Standardisation of work: co-constructive practice, The Information Society, Vol. 23, No. 5, pp Ellingsen, G., and Obstfelder, A. (2007): Collective expectations individual action: Implementing electronic booking systems in Norwegian health care, International Journal of Medical Informatics, Vol. 76, Supplement 1, June 2007, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2006): Seamless integration: Standardisation across Multiple Local Settings, Journal of Computer Supported Cooperative Work, Vol. 15, No. 5-6, pp Ellingsen, G. (2004): Tightrope walking: Standardisation meets local work-practice in a hospital, The International Journal of IT Standards & Standardization Research, Vol. 2, no. 1, pp Ellingsen, G. (2003): Coordinating work in hospitals through a global tool: Implications for the implementation of electronic patient records in hospitals, Scandinavian Journal of Information Systems, Vol. 15, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2003): Mechanisms for producing working knowledge: enacting, orchestrating and organizing, Information and Organization, Vol. 13, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2003): Big is beautiful: electronic patient records in large Norwegian hospitals 1980s 2001, Methods of Information in Medicine, Vol. 42, pp Ellingsen, G. (2003): Knowledge work and the role of trust: A case study of physicians at work at the University Hospital of Northern Norway, Informing Science, Vol. 6, pp Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2003): A Patchwork Planet: Integration and Cooperation in hospitals. Journal of Computer Supported Cooperative Work, Vol. 12, no. 1, pp Lærum, H. Ellingsen, G and Faxvaag, A. (2002): Elektronisk pasientjournal ved somatiske sykehus - utbredelse og klinisk bruk. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2002; 122; Lærum, H., Ellingsen, G. and Faxvaag, A. (2001): Doctors use of electronic medical records systems in hospitals: cross sectional survey. British Medical Journal, Vol. 323, no. 7325, pp Conference papers (peer-reviewed) (latest from 2011) Meum, T., Monteiro, E. and Ellingsen, G. (2011): The Pendulum of Standardization (accepted for ECSCW 2011, the 12 th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work, Århus, Denmark) (Acceptance rate: between 20 and 25 %). Ellingsen, G. (2011): Any role for interpretive research in the design of healthcare infrastructures? (abstract accepted for the Third international workshop on Infrastructures for healthcare: Global Healthcare, Copenhagen June 2011 ) Meum, T. and Ellingsen, G. (2011): Standardization in nursing practice: Cross-contextual information sharing (Accepted at ECIS2011, Helsinki) (Acceptance rate: 31 %). Pedersen, R. and Ellingsen, G. (2011): The Electronic Patient Record - sufficient quality for clinical research? (Accepted at ECIS2011, Helsinki) (BEST PAPER NOMINEE) (Acceptance rate: 31 %). Pedersen, R.; Ellingsen, G. and Monteiro, E. (2011): The standardized nurse: mission impossible? (Accepted at IFIP in Turku Finland) (Acceptance rate: 30 %). Røed, K. and Ellingsen, G. (2011): Users as heterogeneous engineers - The challenge of designing sustainable information systems in health care. In Proceedings of the 44 th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 1-10, Hawaii, USA. 2

17 Plan for forskerkursus og efterfølgende konference Ansøgningen vedrører forskerkurset som afholdes i anledning af den internationale konference i Participatory Design som for første gang afholdes i Danmark. Forskerkurset holdes umiddelbart før konferencen og planen for konferencen er derfor skitseret i forlængelse af planen for kurset. Forskerkursus Forskerkurset afholdes d. 12. og 13. august I god tid inden kurset: Indkaldelse af ansøgninger til kurset udsendes til samtlige relevante nordiske universiteter bl.a. via medlemslisten for the IRIS association (iris-sjis.org). Deltagerne til kurset udvælges på basis af en konkret vurdering af deres individuelle ansøgninger som indeholder en foreløbig 2-siders beskrivelse af deres ph.d.-projekt. De 24 udvalgte deltagerne modtager fire key-note artikler repræsenterende Participatory Design fra hhv. Danmark, Norge og Sverige. Artiklerne danner baggrund for kursets foredrag som introducerer nordisk forskning i Participatory design. Deltagerne indsender 5-siders position paper der beskriver deres ph.d.-projekt inkl. forskningsspørgsmål, motivation, metode, relation til Participatory Design, status for arbejdet, foreløbige resultater samt planen for resten af ph.d.-projektet. Disse position papers danner baggrund for en grundig diskussion/review fra de deltagende seniorforskere samt kommentarer og spørgsmål fra de andre deltagere. Lørdag d. 11. august 2012 Deltagerne ankommer og indlogeres Søndag d. 12. august 2012 Velkomst og præsentation af kursus netværks-initiativ Foredrag 1: Participatory Design og forskermiljøet i Danmark, v. Jesper Simonsen og Keld Bødker, Roskilde Universitet Foredrag 2: Participatory Design og forskermiljøet i Norge, v. Gunnar Ellingsen, University of Tromsø Frokost Ph.d.-studerende fremlægger deres ph.d.-projekter og får grundig feedback (1 time pr. ph.d.-studerende). Deltagerne opdeles i tre grupper med 8 ph.d.-studerende og 2 seniorforskere i hver.

18 Middag Mandag d. 13. august 2012: Opsummering på ph.d.-fremlæggelserne fra dagen før Foredrag 3: Participatory Design og forskermiljøet i Sverige, v. Sara Eriksén, Blekinge Institute of Technology. Foredrag 4: Participatory Design og forskermiljøet i Sverige og Finland, v. Helena Teija Karasti, Luleå Universitet og University of Oulu. Frokost Ph.d.-studerende fremlægger deres ph.d.-projekter og får grundig feedback (1 time pr. ph.d.-studerende). Deltagerne opdeles i tre grupper med 8 ph.d.-studerende og 2 seniorforskere i hver. Opsummering på ph.d.-fremlæggelserne Opstilling af posters der formidler ph.d.-projekterne til deltagerne på Participatory Design konferencen. Etablering af netværk og planlæggelse af opfølgning Afslutning og reception på CBIT, Roskilde Universitet

19 Konference Konferencen i Participatory Design afholdes d. 14., 15. og 16. august Tirsdag d. 14. august 2012: Åbning af konferencen v. Rektor Ib Poulsen og General chair Jesper Simonsen, Roskilde Universitet Opening Keynote, v. Nicola Bidwell, Principal Researcher at CSIR- Meraka and Associsted Professor affiliated with Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa Pause Research papers (3 papers, single track) Frokost Parallel Sessions of Exploratory papers (12 papers, 4 tracks) Pause Research papers (3 papers, single track) Reception, hosted af Roskilde Universitet (ph.d.-posters vil blive præsenteret) Onsdag d. 15. august 2012: Industry Keynote (to be announced) Pause Parallel sessions of industry case studies and exploratory papers (12 papers, 4 tracks) Frokost Panel discussions (3 tracks) Research papers (3 papers, single track) Conference Banquette, Sagnlandet Lejre Torsdag d. 16. august 2012: Research papers (3 papers, single track) Pause Parallel Sessions of Exploratory papers (12 papers, 4 tracks) Frokost og PDC business meeting Research papers (3 papers, single track) Integrators Award Closing Keynote (to be announced) Konference afslutning og præsentation af næste konference i 2014

20 PDC2012 PDC conferences Participatory Design is a diverse collection of principles and practices aimed at making technologies, tools, environments, businesses, and social institutions more responsive to human needs. A central tenet of Participatory Design is the direct involvement of people in the co-design of things and technologies they use. Participatory Design Conferences have been held every two years since 1990 and have formed an important venue for international discussion of the collaborative, social, and political dimensions of technology innovation and use. More recently, the conference agendas have broadened to address participatory approaches in a variety of other arenas, including communications, computer supported cooperative work (CSCW), healthcare, new media, architecture, the arts, and others. The conferences started as a dialogue about user involvement in IT systems development between, on the one hand, Scandinavian scholars and promoters and, on the other hand, European and Americans interested in how the Scandinavian experience could be adopted and extended. Since then, the conference agendas have broadened to address participatory approaches in a variety of other arenas, including communications, computer supported cooperative work (CSCW), healthcare, new media, architecture, the arts, and others. PDCs bring together a multidisciplinary and international group of software developers, researchers, social scientists, managers, designers, practitioners, users, cultural workers, activists and citizens who both advocate and adopt distinctively participatory approaches in the development of information and communication artifacts, systems, services and technology. A central concern has always been to understand how collaborative design processes can be driven by the participation of the people affected by the technology designed. Important dates Jan 15, 2012, 11pm PDT (Pacific Daylight Time): submission of title and 200-word abstract (to match reviewers) Feb 3, 2012, 11pm PDT: submission deadline all categories but doctoral consortium (NOT to be extended) May 1, 2012: author notification Jun 1, 2012: final version due Aug 12-16, 2012: PDC2012 in Roskilde Participatory Design approaches have been used in traditional application domains (such as computer systems for business, CSCW, healthcare and government) and more recently in areas such as web-portal design, e-government services, community networks, enterprise resource planning, social administration and community development, university/community partnerships, telehealth, communities of practice and political deliberation/mobilization (e-democracy), digital arts and design, scholarship and teaching with mediated technologies (e-learning), the experience of a sense of place, Participatory Design in developing countries, cultural production and cultural institutions. 1 of 1 1/5/12 3:00 PM

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Effektdrevet it-udvikling

Effektdrevet it-udvikling Oplæg til programblokken om Rammevilkår: kravspecifikationen og udbudsregler, Teknologirådets workshop om bedre styring af offentlige it-projekter, fredag d. 21. Maj, Borups Højskoles konferencelokale,

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning per 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member Public research budget 2002-2011 Billion DKK National Research Foundation Municipal and regional grants International

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 Kære medlemmer, Hermed en påmindelse om vores to næste medlemsmøder i DSPM. På næste mandag den 25. februar 2008 kl. 13-16 afholder vi som tidligere udmeldt et møde i samarbejde

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Datalogi for kvinder, humanistisk datalogi og sundhedsinformatik it, kvinder og humaniora

Datalogi for kvinder, humanistisk datalogi og sundhedsinformatik it, kvinder og humaniora Datalogi for kvinder, humanistisk datalogi og sundhedsinformatik it, kvinder og humaniora Ann Bygholm Institut for kommunikation, Virtuelt center sundhedsinformatik Aalborg Universitet http://www.v-chi.dk/,

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM www.engagingexperience.dk/gymnasiedage.pdf VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM, MA. Ph.D. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Århus Universitet Danmark under pres uddannelse & IT er

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere