Indstilling. af forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det. åbne land.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. af forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det. åbne land."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 2. maj 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det åbne land. Tillæg til Spildevandsplan for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land. 1. Resume Som følge af Vandmiljøplan II og Århus Kommunes Spildevandsplan for det åbne land skal der gennemføres forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Nærværende indstilling vedrører gennemførelse af kloakering af landsbysamfundene, som er vedtaget med Spildevandsplanen, suppleret med nogle mindre bebyggelser samt forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det åbne land. Kloakanlæg Bautavej Århus V Sagsnr. MIL/03/ Journalnr. Sagsbeh. Kim H. Meilstrup/LTo Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Der søges en projekterings- og anlægsbevilling på 86,5 mio. kr. til gennemførelse af forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det åbne land samt til kloakering af landsbysamfundene. Samtidig søges der en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. i mindreudgifter til gennemførelse af forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å s øvre del, Vadbro Bæk, Enghave Bæk, Egåens opland samt en del af oplandet til Lilleåen. Mindreudgiften skyldes, at antallet af tilmeldte ejendomme til Kloakforsyningen er mindre end forventet. Endelig søges om godkendelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen, idet ejendomsejerne i flere områder udtrykker stor interesse for kloakering, hvilket vi fra Vand og Spildevands side kan tilslutte os, idet skitseprojekter på de aktuelle lokaliteter viser, at økonomien ikke afviger nævneværdigt fra andre områder, hvor der allerede er valgt kloakering.

2 2. Tidligere beslutninger Spildevandsplan for det åbne land, vedtaget af byrådet den 14. december Indstilling om forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å s øvre del, Vadbro Bæk, Enghave Bæk, Egåens opland samt en del af oplandet til Lilleåen, vedtaget af byrådet den 22. juni Indstilling om forbedret spildevandsrensning for oplandet til Solbjerg Sø, vedtaget af byrådet den 8. september Beskrivelse af indstillingen 3.1 Generelt Vedtagelsen af Spildevandsplan for det åbne land er en følge af, at kommunerne i henhold til Vandmiljøplan II skal sikre et forbedret vandmiljø i søer, vandløb og fjorde, blandt andet ved forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Fastlæggelsen af, hvilke vandløb og søer der har en utilfredsstillende miljøtilstand på grund af udledning af urenset spildevand fra ejendomme i det åbne land, er foretaget af Århus Amt, Natur og Miljø. Resultatet fremgår af Amtets Regionplan 2001, Vandkvalitetsplanen. Ny Regionplan 2005 har været i høring og er endelig vedtaget. Officiel udsendelse er sket i foråret Der er ingen ændringer i forhold til Regionplanforslaget omkring forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Gennemførelse af forbedret spildevandsrensning i det åbne land er lovbestemt, mens tidsplan og detaljeret planlægning er fastlagt i Spildevandsplanen. 3.2 Forholdene i Århus Kommune I Århus Kommune er der i alt ca ejendomme i det åbne land, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. I henhold til Spildevandsplanen for det åbne land skal der gennemføres forbedret spildevandsrensning på ca ejendomme ud af i alt ejendomme, der ligger inden for kravoplande. De resterende ca. 400 ejendomme har allerede tilstrækkelig rensning af spildevandet. Ud af de ejendomme skal ca. 450 ejendomme kloakeres med tryksatte systemer. Såfremt vedlagte Tillæg til Spildevandsplanen vedtages, øges dette antal til ca. 540 ejendomme. I overordnede træk kan kravområder og oplande omfattet af nærværende indstilling ses af vedlagte oversigtskort (bilag 3). De områder, der påregnes kloakeret, fremgår af oversigtsplanen (bilag 5). 3.3 Ejendomsejernes valgmuligheder I de oplande, hvor der skal gennemføres forbedret spildevandsrensning, er der forskellige løsningsmuligheder, der dog afhænger af de aktuelle forhold for den enkelte ejendomsejer. Side 2 af 12

3 Af individuelle løsningsmuligheder har ejerne sædvanligvis følgende muligheder: Nedsivningsanlæg Sandfilteranlæg Rodzoneanlæg Biologisk minirenseanlæg Pileanlæg Etablering af nedsivningsanlæg kræver, at jordbunds- og grundvandsforholdene er egnede, og at der ikke er vandindvindingsinteresser i området. Sandfilteranlæg og rodzoneanlæg er noget dyrere og kan kun bruges i de oplande, hvor der ikke er krav om fosforrensning. Biologiske minirenseanlæg kan altid benyttes, men er også relativt dyre og bruger en del strøm. Pileanlæg er også forholdsvis dyre og kræver et meget stort areal, men er billige i drift. Ejerne kan inden for en given tidsfrist vælge medlemskab af Kloakforsyningen, og såfremt de vælger dette, er det kommunen, der skal gennemføre en renseløsning på ejernes matrikel. Ejer skal i så fald betale tilslutningsbidrag (se senere). Derudover kan kommunen, i tilfælde hvor forholdene er egnede til det, vælge at kloakere nogle tættere bebyggelser. I disse tilfælde skal ejer ligeledes betale tilslutningsbidrag og sørge for ledningsarbejderne inde på egen grund. 3.4 Gennemførte og igangværende aktiviteter I Århus Kommune er den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land startet i oplandet til Giber Å, med såvel kloakering af samlede bebyggelser, som gennemførelse af forbedret spildevandsrensning på enkeltejendomme. De sidste arbejder vedrørende den ydre del af Giber Å oplandet er netop gennemført frem til årsskiftet 2005/2006. Herudover er der gennemført forbedret spildevandsrensning i det åbne land i oplandet til Solbjerg Sø, ligeledes med såvel kloakering med tryksatte systemer, som forbedret rensning for enkeltejendomme. Der er således på nuværende tidspunkt gennemført kloakering eller forbedret spildevandsrensning for i alt ca. 500 ejendomme. En del private anlæg er dog endnu ikke etableret, hvilket Vand og Spildevand følger op omkring. 3.5 Beskrivelse af projektets omfang I henhold til Spildevandsplan for det åbne land er der i alt ca ejendomme, der skal have forbedret spildevandsrensning i de kommende oplande, hvoraf de skal have forbedret spildevandsrensning ved individuel rensning på enkeltejendomme. En del af ejendommene har på nuværende tidspunkt fået gennemført forbedret spildevandsrensning eller er i gang med at få det gennemført. Side 3 af 12

4 Kloakering påregnes gennemført for bebyggelserne, som er vedtaget i Spildevandsplanen, suppleret med kloakering for de relativt koncentrerede bebyggelser i Torshøjvænget, på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), ved bebyggelser i Edslev samt en række enkeltejendomme. For disse ekstra områder er der fra ejernes side fremsat ønske om gennemførelse af kloakering. Forinden gennemførelse har Vand og Spildevand anmodet om skriftlig interessetilkendegivelse fra de ejere, der vil blive omfattet af kloakeringen. Bebyggelserne på Torshøjvænget omfatter 3 ejendomme i det åbne land (lige uden for byzone) samt 6 ejendomme beliggende umiddelbart inden for kanten af byzone. Kun ejendomsejerne i det åbne land er blevet anmodet om skriftlig tilkendegivelse, idet de nævnte 6 ejendomme under alle omstændigheder forventes kloakeret ved en given lejlighed. Ejerne har på nuværende tidspunkt returneret en positiv tilkendegivelse. På et borgermøde den 6/ fremsatte borgerne på Thomasminde Mark (ved Hæstvej) umiddelbart vest for Todbjerg ønske om kloakering, hvorfor Vand og Spildevand har udarbejdet et skitseprojekt til beregning af omkostningerne for eventuel kloakering af i alt 27 ejendomme. De 21 ejendomme havde fået varsel af påbud om forbedret spildevandsrensning. Økonomioverslaget viser, at omkostningerne er på niveau med omkostningerne i flere andre områder, der er valgt kloakeret, og omkring 80 % af de adspurgte borgere har tilkendegivet, at de ønsker kloakering. Det indstilles derfor, at området kloakeres. Vand og Spildevand er af en vognmandsforretning på Torshøjvej 45 blevet forespurgt om, det kan lade sig gøre at kloakere området. Såfremt dette område skal kloakeres, kan det også omfatte bebyggelserne i Edslev. Forvaltningen har udarbejdet et skitseprojekt for området, men har ikke haft kontakt til ejerne. Projektets økonomi viser, at omkostningerne på grund af de ekstra tilslutningsbidrag fra transportvirksomheden ser bedre ud end de fleste andre områder. Med baggrund i tidligere forespørgsler og begrundet i, at ejendommene i Edslev under alle omstændigheder vil blive påbudt at forbedre spildevandsrensningen, forventes ejerne at være interesseret i en kloakeringsløsning. Kloakering af området er derfor indeholdt i vedlagte tillæg til Spildevandsplanen. Ejerne vil blive informeret om den planlagte kloakering ved fremsendelse af informationsbrev i høringsperioden, hvorefter de vil få mulighed for at gøre indsigelser. Projektet forventes således at omfatte følgende hovedgrupper: A: Forbedret spildevandsrensning for 818 enkeltejendomme B: Tryksat kloakering for 538 ejendomme Ad A: Gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning sker ved udsendelse af påbud til ejendomsejeren, der samtidig modtager et tilbud om medlemskab af Kloakforsyningen. Side 4 af 12

5 Såfremt ejendomsejeren vælger at benytte sig af dette tilbud, skal kommunen etablere og drive de individuelle anlæg. Ejeren skal i dette tilfælde betale tilslutningsbidrag samt efterfølgende vandafledningsbidrag for rensning af spildevandet. Taksterne herfor er svarende til byboernes indbetalinger og i overensstemmelse med Århus Kommunes betalingsvedtægt for spildevand. De fleste eksisterende bundfældningstanke/septiktanke har ikke tilstrækkelig kapacitet eller er i for dårlig stand. Ejendomsejerne skal selv bekoste etablering af en tidssvarende to- eller tre-kammer bundfældningstank og eventuelle ledningsomlægninger før disse tanke. For nogle af ejendommene vil det være muligt at etablere nedsivningsanlæg, og i disse tilfælde vælger ejerne som regel selv at stå for etableringen, idet dette på lang sigt vil være billigere end medlemskab af Kloakforsyningen. For andre anlægstyper vælger ejerne i adskillige tilfælde også selv at stå for etableringen. Den forbedrede spildevandsrensning gennemføres af hensyn til vandkvaliteten i vandløbene. Ifølge Spildevandsplanen for det åbne land er rensekravet for vandløb angivet som et O-krav (krav om rensning for Organisk materiale), mens rensekravet for ejendomme, der leder til søer (evt. via vandløb), er angivet som et OP-krav (krav om rensning for Organisk materiale og Phosfor). I nogle tilfælde vil vandindvindingsinteresserne eller jordbundsforholdene gøre det umuligt eller meget vanskeligt at lave nedsivningsanlæg. I disse tilfælde vil etablering af sandfilteranlæg eller biologiske minirenseanlæg blive anbefalet, men også etablering af beplantede filteranlæg eller pileanlæg lever op til rensekravene. Etablering af disse anlæg er dog noget dyrere end etablering af nedsivningsanlæg. Det samlede resterende antal ejendomme, der skal have forbedret spildevandsrensning, er opgjort til 908 ejendomme, men eftersom der løbende forventes flere ejendomme, hvor egentlig kloakering påregnes udført, reduceres dette antal skønsmæssigt med 90 ejendomme, hvorved det samlede antal ejendomme reduceres fra 908 til 818 ejendomme. Ad B: I henhold til Spildevandsplanen skal en række mindre landsbybebyggelser kloakeres med tryksatte systemer. Det drejer sig om i alt ca. 448 ejendomme. Under gennemførelsen viser der sig ofte interesse for kloakering fra flere ejendomme, og såfremt det er praktisk rimeligt at medtage disse enkeltejendomme, indstilles det fra Forvaltningens side, at sådanne ejendomme medtages i kloakeringsprojekterne. I vedlagte tillæg til Spildevandsplanen er således indstillet, at 61 ekstra ejendomme kloakeres, og det forventes, at i resten af perioden vil yderligere ca. 30 ejendomsejere anmode om at blive kloakeret. Disse forventede 30 ekstra ejendomme er økonomisk indeholdt i nærværende indstilling, mens kloakeringen er betinget af vedtagelse af forslag til Tillæg til Spildevandsplanen. Side 5 af 12

6 Der forventes således skønsmæssigt at blive tale om i alt ca. 90 ekstra ejendomme, som ønskes kloakeret i løbet af de kommende 4 år, hvorved det samlede forventede antal ejendomme, der skal kloakeres, stiger fra 448 ejendomme til i alt 538 ejendomme. Gennemførelse af kloakering i form af tryksat system på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt en række enkeltejendomme er betinget af en godkendelse af vedlagte forslag til Tillæg til Spildevandsplanen (bilag 6). Der vil for alle kloakeringsområder være tale om løsninger, hvor alle ejerne i området bliver pålagt medlemskab af Kloakforsyningen mod betaling af tilslutningsbidrag og efterfølgende mod betaling af vandafledningsbidrag. Ejere, der allerede har etableret en renseløsning, der kan godkendes i henhold til nugældende regler (typisk anlæg fra 1998 eller senere), får dog mulighed for en afskrivningsperiode på 20 år fra etableringstidspunktet, førend tilslutning skal effektueres. Udførelse Projekterne skal gennemføres under en rammeaftale i partnering for hver af de to projekttyper. Der er allerede indgået en aftale for projektet med forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme (jf. indstilling vedtaget af Byrådet den 22. juni 2005). Denne indstilling omfatter dog kun aktiviteterne i 2005 og første halvdel af Der er i 2005 gennemført kloakering for ca. 150 ejendomme med tryksat system i Solbjerg Sø området. Dette arbejde blev gennemført i en partneringaftale med et godt resultat, og det er erfaringerne herfra, der er blevet indarbejdet i et udbud blandt prækvalificerede entreprenører med henblik på at indgå en 4-årig ramme- og partneringaftale for de resterende 538 ejendomme. Henvendelse til borgerne Første henvendelse til borgere, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning på enkeltejendomme i de berørte oplande, sker ved udsendelse af Varsel af påbud. Sammen med varslet er vedlagt en informationsskrivelse, der informerer mere detaljeret om grundlag og muligheder for at leve op til kravene på de enkelte ejendomme. Desuden vedlægges en Miljøteknisk redegørelse for hver enkelt ejendom, hvori der redegøres for de oplysninger om ejendommens afløbsforhold, Vand og Spildevand er i besiddelse af. Der er også givet information om de løsningsmuligheder, der for den konkrete ejendom forekommer mest relevant at undersøge nærmere. Side 6 af 12

7 Sammen med varslet indkaldes også til borgermøde, hvor der bliver givet en præsentation af baggrund og efterfølgende tiltag for at leve op til kravene om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Der er ved borgermøderne lejlighed til at stille spørgsmål. Herefter bliver påbuddene udsendt. Byrådets medlemmer bliver informeret om afholdelse af borgermøderne. Kloakering: For de borgere, der er omfattet af beslutningen om kloakering, bliver der indkaldt til informationsmøde ca. 3 måneder før, at arbejdet igangsættes. Borgerne får samtidig en skitse, der viser, hvor stikledningen påregnes ført ind på deres ejendom. På informationsmødet kan borgerne drøfte de specifikke forhold vedrørende deres ejendom. Efter arbejdets gennemførelse udsendes et spørgeskema, hvor borgerne kan give udtryk for deres oplevelse af Forvaltningens og entreprenørernes måde at gennemføre projektet på. Til orientering er resultatet af undersøgelsen for enkeltejendommene vedlagt nærværende indstilling som bilag 7, og resultatet for tryksat kloakering er vedlagt som bilag 8. Ekspropriation Etablering af et nyt renseanlæg skal normalt ske inde på matriklen for den aktuelle ejendom, uanset om ejeren ønsker medlemskab af Kloakforsyningen eller ej. I tilfælde, hvor det viser sig umuligt at finde plads til etableringen, kan det blive nødvendigt at erhverve et areal på en anden matrikel, enten ved frivillig aftale om køb, eller som sidste mulighed ved ekspropriation. Kloakering: Af økonomiske årsager lægges en stor del af spildevandsledningerne i markareal i stedet for i vejen. For at kunne gennemføre dette, skal der indgås forligsaftale med de enkelte lodsejere om opgravning og lægning af ledningerne. Som regel kan dette gennemføres i enighed med ejerne. I et enkelt tilfælde har vi oplevet, at ejeren alligevel ikke ville underskrive de aftalte dokumenter. Af hensyn til arbejdets fremdrift valgte Forvaltningen derfor at placere ledningerne på en mindre hensigtsmæssig måde. Det indstilles, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til at erhverve de for gennemførelse af projekterne nødvendige arealer, henholdsvis rådighedsindskrænkninger af arealanvendelse ved frivillig aftale. Da der i sjældne tilfælde ikke kan opnås enighed med lodsejeren, søges bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning med henblik på ekspropriation. Det bemærkes, at en egentlig ekspropriationsbeslutning skal træffes af byrådet. 4. Økonomiske konsekvenser Priserne for anlæggene er fastlagt ud fra Spildevandsplanens økonomiske forudsætninger med nogle mindre korrektioner. Erfaringerne fra de tidligere gennemførte projekter viser, at færre end forventet benytter sig af muligheden for medlemskab af Kloakforsyningen. Side 7 af 12

8 Dette medfører mindre udgifter for Kloakforsyningen end indarbejdet i Spildevandsplanen. Der er til gengæld stor interesse for gennemførelse af kloakering med tryksat system, hvorfor Vand og Spildevand har indarbejdet yderligere 90 ejendomme, hvor det forventes praktisk muligt at gennemføre kloakering, og hvor ejerne påregnes at ønske tilslutning til spildevandssystemet. Disse korrektioner formodes i alt væsentligt at opveje hinanden, hvorved den samlede økonomi ventes at svare til det i Spildevandsplanen godkendte beløb. Herved opnås nedenstående prisoverslag over den samlede anlægsøkonomi for gennemførelse af forbedret spildevandsrensning eller kloakering i samtlige resterende oplande i det åbne land. Enkeltanlæg: Anlægstype Nedsivningsanlæg Nedsivning, tryksat Biologisk sandfilteranlæg Biologisk minirenseanlæg Antal anlæg i alt Samlet pris i alt Totalt antal Tilslutningsgrad % Antal medlemmer af Kloakforsyningen Enhedspris Kr. Total bruttoudgift, alle Kloakforsynin- Bruttoudgift for ejendomme gen Kr. Kr Kloakering med tryksat system: Anlæg Totalt antal Enhedspris Bruttoudgift for Kloakforsyningen Kloakering Ekstra ejd. der kloakeres (kun meromkostninger) Antal i alt 448 Pris i alt Alle beløb er ekskl. moms. Det samlede antal medlemmer af Kloakforsyningen forventes at blive = De samlede omkostninger for Kloakforsyningen beløber sig til i alt ca. 86,5 mio. kr. Side 8 af 12

9 I forbindelse med gennemførelsen af projektet vil der blive opkrævet tilslutningsbidrag, hvilket i henhold til betalingsregler for spildevandsanlæg andrager kr. ekskl. moms pr. ejendom i 1997-priser. Da der ikke kloakeres for regnvand, men alene for spildevand, opkræves for spildevandsdelen 60 % af dette beløb, og efter fremskrivning til 2006 prisniveau bliver beløbet, der skal opkræves, kr. ekskl. moms pr. ejendom. Beløbet pristalsreguleres årligt. Den samlede indtægt herfra vil derved andrage 22,8 mio. kr. Den samlede nettoudgift vil således blive på 63,7 mio. kr., jf. nedenstående skema: Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Pris mio. kr. ekskl. moms Udførelsesomkostninger, enkeltejendomme 40,4 Udførelsesomkostninger, tryksat kloakering 46,1 Bruttoomkostning i alt 86,5 Tilslutningsbidrag 22,8 Nettoomkostning i alt 63,7 Bruttoomkostningen på i alt 86,5 mio. kr. finansieres af de rådighedsbeløb, der er afsat på sektor 2.32, jf. budget for Kloakforsyningen. Beløbene bruges med stort set ens beløb over årene Der må dog påregnes nogle afsluttende aktiviteter i 2010, ligesom økonomien først vil blive afsluttet i løbet af Der er derfor indregnet en del økonomiske posteringer i Bruttobeløbet pr. år i = 19,5 mio. kr. Bruttobeløbet i 2010 = 8,5 mio. kr. Nettobeløbet pr. år i = 14,4 mio. kr. Nettobeløbet i 2010 = 6,1 mio. kr. De økonomiske konsekvenser af nærværende indstilling er forbundet med en vis usikkerhed, idet det ikke vides, hvor mange ejendomme der vil benytte sig af tilbuddet om medlemskab af Kloakforsyningen, og hvor mange der selv vil stå for gennemførelsen. Tillægsbevilling (mindrebevilling) til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å s øvre del, Vadbro Bæk, Enghave Bæk, Egåens opland samt en del af oplandet til Lilleåen Som beskrevet i tidligere indstilling, blev der i 2005 gennemført forbedret spildevandsrensning i ovennævnte oplande. Side 9 af 12

10 Ved projektets gennemførelse er det endelige antal tilmeldinger til Kloakforsyningen mindre end forudsat. Den lavere tilmeldingsgrad er den direkte årsag til, at det bevilgede beløb på brutto 13 mio. kr. bliver 4,2 mio. kr. lavere. Der ansøges derfor om en mindrebevilling på de nævnte 4,2 mio. kr. 5. Miljømæssige konsekvenser Projektet for det åbne land er blevet miljøvurderet efter den i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udviklede model for miljøvurdering. Resultatet af miljøvurderingen er fremsendt i forbindelse med vedtagelse af en tidligere indstilling vedrørende det åbne land. Af væsentlige konklusioner fremhæves specielt, at de billigste løsninger, såsom nedsivning (evt. med trykfordeling) også er de mindst miljøbelastende løsninger. Denne konklusion er også gældende for driftsfasen. Etablering af biologiske sandfiltre er i driftsfasen - og ud fra en samlet miljøvurdering - mere miljøbelastende end nedsivningsanlæggene, men til gengæld mindre miljøbelastende end de biologiske minirenseanlæg. Imidlertid kan sandfiltrene ikke rense fosfor og kan derfor ikke benyttes i de store oplande til Brabrand Sø, hvilket er årsagen til, at der forventes etableret relativt mange biologiske minirenseanlæg. En del borgere udtrykker - blandt andet på borgermøderne - stor interesse for egentlig kloakering, og eftersom kloakering er mindre miljøbelastende end de biologiske minirenseanlæg, søger Vand og Spildevand at imødekomme borgernes ønsker om kloakering i de områder eller for de enkeltejendomme, hvor forholdene er egnede til det. Desuden må kloakeringsløsningen betragtes som en mere robust og driftsikker løsning, og på lang sigt er kloakeringsløsningen også vurderet som mere økonomisk. Sikkerhed mod grundvandsforurening: Alle løsninger er godkendte løsninger, der bør give tilstrækkelig sikkerhed mod grundvandsforurening. Uanset dette, vil kloakeringsløsningen dog også her være en mere sikker løsning, idet den vil minimere antallet af nedsivningsanlæg, hvilket på lang sigt giver størst mulig frihed til etablering af vandindvinding. 6. Konsekvenser i forhold til mål Byrådets godkendelse af nærværende indstilling vil medvirke til at følgende overordnede mål i Budget , for sektor 2.30 Spildevandsanlæg, opfyldes. Side 10 af 12

11 Overordnede mål Med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven er det Sektorens opgave at sikre et rent vandmiljø i vore søer, vandløb og i Århus Bugt, det vil sige opfylde Recipientkvalitetsplanens målsætninger om f.eks. fiskevand og badevand gennem den forudsatte spildevandsrensning og ledningssanering samt at sikre byudvikling, der isoleret set stiller store krav til ledningsanlæg og renseanlæg, men som også yder sit bidrag til påvirkning af recipienternes (vandløb, søer og havet) forureningstilstand. Den vedtagne Spildevandsplan er udarbejdet med henblik på at opfylde de ovenfor nævnte overordnede målsætninger, og vedtagelse af nærværende indstilling bidrager til opfyldelse af Spildevandsplanen. Opfyldelse af effektmål Vandløb, som pt. ikke opfylder kvalitetsmålsætningen på grund af spildevandsudledninger fra ejendomme i det åbne land eller regnbetingede udledninger fra kloaksystemet, skal bringes til at opfylde målsætningerne. Ifølge Amtets Vandkvalitetsplan var der i 2003 i alt 68 km vandløb, der ikke levede op til målsætningerne på grund af spildevandsudledninger i det åbne land. Tidligere gennemførte aktiviteter i det åbne land har reduceret dette tal til 50 km vandløb. Med gennemførelse af aktiviteterne, omfattet af nærværende indstilling, forventes disse vandløb alle at leve op til målsætningerne, og vandmiljøet i Brabrand Sø forventes også at blive forbedret. 7. Beslutningspunkter Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstiller, 1) at projekterings- og anlægsudgifterne, på i alt brutto 86,5 mio. kr. ekskl. moms, til gennemførelse af forbedret spildevandsrensning på enkeltejendomme og ved tryksat kloakering i det åbne land, bevilges, 2) at mindreudgiften, på 4,2 mio. kr. i 2005/2006, til gennemførelse af forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Å s øvre del, Vadbro og Enghave Bæk, Egåens opland samt del af oplandet til Lilleåen, bevilges, 3) at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til at erhverve de for gennemførelse af projektet nødvendige arealer, henholdsvis rådighedsindskrænkninger af arealanvendelse ved frivillig aftale, 4) at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til om nødvendigt at afholde åstedsforretning med henblik på ekspropriation, og Side 11 af 12

12 5) at byrådet godkender vedlagte forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan , dateret 19. april 2006, til offentlig fremlæggelse i 8 uger, hvorefter Tillægget skal godkendes af byrådet. Peter Thyssen / N. J. Ravn Sørensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Bevillingsskema 1 Vedrørende budget og rammeændringer. Vedlagt originalsagen/+elektronisk. (Må ikke offentliggøres på hjemmesiden). Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bevillingsskema 2 Vedrørende anlægsbevillinger. Vedlagt originalsagen/+elektronisk. (Må ikke offentliggøres på hjemmesiden). Oversigtskort, Kravoplande. Vedlagt originalsagen/+ elektronisk. (Må offentliggøres på hjemmesiden). Oversigtskort, Overordnet tidsplan for forbedret spildevandsrensning. Vedlagt originalsagen/+ elektronisk. (Må offentliggøres på hjemmesiden). Oversigtskort, Kloakering af landsbyer i henhold til Spildevandsplanen. Vedlagt originalsagen/+ elektronisk. (Må offentliggøres på hjemmesiden). Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land, dateret 19. april Vedlagt originalsagen/+ elektronisk. (Må offentliggøres på hjemmesiden). Resultat af spørgeskemaundersøgelse: Spildevandsrensning i det åbne land, Giber Å, Århus Bugt, dateret 6. april Udarbejdet af Falko Nørr. Vedlagt originalsagen/+ elektronisk. (Må ikke offentliggøres på hjemmesiden). Resultat af spørgeskemaundersøgelse: Spildevandsrensning i det åbne land, Tryksat kloakering i oplandet til Solbjerg Sø, dateret 14. april Udarbejdet af Falko Nørr. Vedlagt originalsagen/+ elektronisk. (Må ikke offentliggøres på hjemmesiden). Side 12 af 12

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. juni Natur og Miljø

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. juni Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. juni 2008 Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009 til offentlig fremlæggelse. Forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Silkeborgvej Åbyhøj

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Silkeborgvej Åbyhøj ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Silkeborgvej 260. 8230 Åbyhøj Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. maj 2004 via Magistraten J.nr. MIL/03/00054/004 Ref.: Tlf.nr. KHM/LTo/33

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2006-2009 for kloakering af ejendomme på Thomasminde Mark (ved Hæstvej), Edslev samt enkeltejendomme i det åbne land. 1. Planlægningsforhold Arealplanlægning: Områderne

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1

TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1 TEKNIK & MILJØ I MILJØ OG KLIMA 1 2 TEKNIK & MILJØ I SPILDEVAND Spildevandsrensning i det åbne land hjælper! Spildevandsrensning i det åbne land er dyrt, men hjælper på tilstanden i vandløb og søer. Det

Læs mere

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan

TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan TILLÆG NR 7 Til Spildevandsplan 2006-2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Den 3. november 2008 Vandmiljø og Landbrug Valdemarsgade 18 8000 Århus C Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009.

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Indstilling. Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. januar 2014 Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt Anlæg af kloak i fire kolonihaveforeninger ved Brabrand Sø samt

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Den 3. januar 2007 Århus Kommune

Den 3. januar 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Vand og Spildevand Teknik og Miljø Forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn. Projekterings-

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 2

Spildevandsplan Tillæg nr. 2 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 2 Spildevandsrensning i det åbne land ved Vonsild syd-fovslet og Åstorp-Vejstruprød By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand April 2013 Spildevandsplan Spildevandsplanen

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Teknik og Miljø Høve og Oreby

Teknik og Miljø Høve og Oreby Teknik og Miljø 2016 Høve og Oreby Tillæg 2 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering... 3 Berørte ejendomme... 4 Liste over ejendommenes adresser... 4 Liste

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Forslag til Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Forslag til Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Forslag til tillæg har været i høring fra XX

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand Spildevandsplan 2007 201 Forslag Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest By- og Udviklingsforvaltningen Natur & vand Dato 26. maj 2010 Sagsnr. 09/1146 Løbenr. 48607/10 Sagsbehandler Birgitte Braae Andresen

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land

Tillæg nr Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 Tillæg nr. 1-2016 Frivillig kloakering af 11 ejendomme i det åbne land Godkendt den 19. december 2016 Forslag til tillæg har været

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Indstilling. Harlev, lp 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8.

Indstilling. Harlev, lp 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 8. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Harlev, lp 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller 1. Resume I

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Den 3. oktober 2006 Århus Kommune

Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Byggemodning og salg af del af lokalplan nr. 751 i Skødstrup. 1. Resume

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø 18. november 2013 Notat om kloakering i det åbne land Dette notat indeholder en vurdering af, i hvilken udstrækning der efter Center for Teknik & Miljøs opfattelse bør ske kloakering

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Sag Tillæg 1 til spildevandsplan åbenland gl. Vallø mm - oplæg til nye kloakoplande Sagsnr. 12/3313 Initialer Heidkjae. Åben sag

Sag Tillæg 1 til spildevandsplan åbenland gl. Vallø mm - oplæg til nye kloakoplande Sagsnr. 12/3313 Initialer Heidkjae. Åben sag Sag Tillæg 1 til spildevandsplan åbenland gl. Vallø mm - oplæg til nye kloakoplande Sagsnr. 12/3313 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé I forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af Spildevandsplan

Læs mere

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Langeland forsyning A/S Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens af Vandsektorloven.

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 7

Spildevandsplan Tillæg nr. 7 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 7 Spildevandsrensning i det åbne land ved Svanemosen, Hylkedal, Gelballe Skov, Ejstrup-Harte, Lunderskov og Ødis Kroge By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere