EU-udbud Rådgiverydelse ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud Rådgiverydelse ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark"

Transkript

1 EU-udbud Rådgiverydelse ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt nr. : 2199 Dokument nr. : 11 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Ibni, Maho Version : 1.0

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT Særlige forhold Bilagsmappe Korrespondance Projektportal 4 2 GENERELT Møder Rådgiverens medarbejdere Fugletræksundersøgelse Tidsplan Øvrige udbud 6 3 FASE 1 PLANLÆGNING Planlægning Anmeldelse til Energistyrelsen høring Scopingrapport 8 4 FASE 2 FORUNDERSØGELSER Vurdering af om VVM-arbejdet skal fortsætte 9 5 FASE 3 - VVM-REDEGØRELSE 10 6 FASE 4 HØRING OG GODKENDELSE Stjernehøring og tilretning høring Endelig VVM-redegørelse 11 7 KONTRAKTVILKÅR Bod Ekstraarbejder 12

3 Side Opdeling af kontrakt Udlæg 12 8 SCOPINGOMRÅDER 13

4 Side 3 1 GENERELT Opgaven omfatter rådgiverydelser ifm. VVM for Lillebælt Syd Havmøllepark, herunder både vand- og landanlæg. Den kommende kystnære havmøllepark har navnet Lillebælt Syd. Projektet er en videreførelse af Lillegrund Havmøllepark, men har ændret navn for at undgå forveksling med Vattenfalls Lillgrund Havmøllepark i Øresund. Projektområdet ligger nordøst for Als, mellem Als og Helnæs på Fyn. Området er beliggende indenfor bruttoområdet udpeget af Havmølleudvalget i forbindelse med den energipolitiske aftale fra marts Lillebælt Syd Havmøllepark vil som udgangspunkt blive placeret i den sydlige del af brutto-området, som vist på Kort 1 herunder. Kort 1 Bruttoareal for placering

5 Side 4 Projektet er et led i Sønderborg Kommunes mål om CO 2 neutralitet i Sønderborg. Der er bred politisk, folkelig og erhvervsopbakning til projektet. Havmølleparkens forventede størrelse er MW med møllestørrelse på 3,6-8 MW og dermed et forventet estimeret nettoareal på ca km 2. Vindforholdene i området er blandt de bedste i Danmark. 1.1 Særlige forhold Der foreligger ikke ved udsendelse af udbudsmaterialet en godkendelse af forundersøgelser for projektet fra Energistyrelsen. Den endelige godkendelse til forundersøgelser forventes at foreligge i marts Der foreligger ikke ved udsendelsen af udbudsmaterialet en afklaring af om der vil kunne tilvejebringes støttemidler til projektet. Denne afklaring om tilsagn forventes at være på plads i marts-april Det er en forudsætning for igangsættelse af VVM-undersøgelsen at disse forhold er på plads - hvis disse forhold ikke kan afklares, vil VVM-arbejdet ikke blive igangsat. 1.2 Bilagsmappe I bilagsmappen er alle de undersøgelser og datagrundlag , som er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Der er bilag med dansk og engelsk tekst, Nogle bilag er ikke tidssvarende, men kan give rådgiveren et indblik i, hvilke overvejelser der tidligere har været omkring placering, proces m.v. 1.3 Korrespondance Al korrespondance skal være på dansk, og alle dokumenter skal ligeledes være skrevet på dansk. Undtaget herfor er ESPOO-høringsmateriale, som skal være på engelsk. 1.4 Projektportal Rådgiveren skal etablere en projektportal, hvor Sønderborg Forsyningsservice A/S kan få adgang og hvor der kan udveksles dokumenter m.v. Projektportalen skal indeholde de dokumenter, der indgår i projektet. Dokumenterne skal være styret med dato og versions nr. Al kommentering skal ske direkte i dokumenter hvor dette er muligt, f.eks. med track changes og comments i Word.

6 Side 5 2 GENERELT Rådgiveren skal være den koordinerende, udførende og proaktive part i i VVMarbejdet og bistå med den nødvendige ekspertise og arbejdskraft omkring VVMarbejde for havmølleparker. Evt. ekstra supplerende ydelser, som rådgiveren finder nødvendigt for at gennemføre processen med en endelig VVM-redegørelse skal indgå i tilbuddet dette gælder både hav- og landanlæg. Oversigt over hvilke emner og scopingområder, der skal indgå i rådgiverens arbejde fremgår af kap. 8. Rådgiveren skal udarbejde en projekttidsplan med fastlæggelse af interne og eksterne deadlines og løbende tilrette projekttidsplanen efter behov og i forhold til indgåede aftaler. Projektleder ved Sønderborg Forsyningsservice A/S er Iben Nielsen. VVM-redegørelsen skal være i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. (BEK nr af 23. nov. 2016). Der er følgende faser: Fase 1 Planlægning Fase 2 Forundersøgelser Fase 3 VVM-redegørelse Fase 4 Høring og godkendelse De enkelte faser er beskrevet i detaljer i de efterfølgende afsnit, herunder også hvilke opgaver der ligger i hvilke faser og hvor mange møder, der skal afholdes. 2.1 Møder Møder holdes som udgangspunkt enten ved Sønderborg Forsyningsservice A/S, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg eller på en anden lokalitet i Danmark. Det kan være rådgivernes kontor eller et andet lokale, som rådgiveren stiller frit til rådighed. Hvert møde forventes af have en varighed på 2-3 timer. Møder skal være indarbejdet i den faste pris for hver fase. Evt. ekstra møder afregnes som ekstraarbejde. Rådgiveren vælger selv om det alene er rådgiverens projektleder, der deltager i møder eller om der skal medtages fagmedarbejdere i øvrigt. 2.2 Rådgiverens medarbejdere Rådgiveren skal råde over fagligt kompetente medarbejdere til at kunne løse opgaven og stille de nødvendige ressourcer til rådighed til at løse opgaven i forhold til den fastlagte projekttidsplan for VVM-processen. Rådgiveren skal udpege en projektleder, som skal være den primære kontaktperson til Sønderborg Forsyningsservice A/S. Projektlederen kan ikke ændres uden accept fra Sønderborg Forsyningsservice A/S.

7 Side 6 Rådgiveren skal have udpeget en assisterende projektleder, som overtager projektlederrollen ved projektlederens ferie og fravær. 2.3 Fugletræksundersøgelse Sønderborg Forsyningsservice A/S gennemfører i marts-april 2017 en undersøgelse af fugletræk m.v. i området, og resultaterne herfra vil indgå, som grundlag for og supplement til rådgiverens fugleundersøgelse. 2.4 Projekttidsplan Der er udarbejdet en foreløbig projekttidsplan, som baserer sig på de forventede tidspunkter for kontrahering samt Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsen og afklaring at støttemidler. Foreløbig projekttidsplan: Tidsplan Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan Feb. 2.5 Øvrige udbud Design og projektering af havmølleprojektet, samt geotekniske undersøgelser er ikke indeholdt i rådgiverens ydelser. Der gennemføres i foråret 2017 særskilte udbud på rådgivningsydelse, primært vedr. design og geotekniske undersøgelser. Rådgiveren skal kunne samarbejde og koordinere sin arbejdsindsats i forhold til disse øvrige arbejder, og bruge oplysninger til at opdatere projekttidsplanen m.v. Rådgiveren skal også være indstillet på at der kan være projektmøder, der vil have deltagelse af øvrige rådgivere.

8 Side 7 3 FASE 1 PLANLÆGNING Rådgiveren skal varetage alle opgaver i forbindelse med opstart af projektet, herunder den indledende anmelde og planlægning af 1. offentlige høring i selve idefasen. Der er indeholdt følgende opgaver Planlægning af VVM-forløbet, herunder fastlæggelse af deadlines. Anmeldelse til Energistyrelsen. 1. offentlige høring inden selve udarbejdelsen går i gang. Udarbejdelse af scopingrapport, der beskriver det planlagte VVM-forløb Oversigt over hvilke emner og scopingområder, der skal indgå i rådgiverens arbejde fremgår af kap Planlægning Rådgiveren skal være proaktiv og planlægge VVM-forløbet i et sådant detaljeniveau, at man kan fastlægge relevante interne og eksterne deadlines. Rådgiveren skal desuden udarbejde en projekttidsplan for projektet, der tager hensyn til rådgiverens arbejde, forventede sagsbehandlingstider og høringsperioder. Det skal bl.a. afklares hvordan samarbejdet med myndigheder skal være i forhold til projektet, og kontaktpersoner ved myndighederne og andre relevante samarbejdspartnere fastlægges. Planlægning skal koordineres med Sønderborg Forsyningsservice A/S og evt. relevante myndigheder m.v. og fastholdes i et notat. Der holdes ét møde. Når notatet er godkendt af Sønderborg Forsyningsservice A/S, udarbejder rådgiveren endelig udgave af notatet som fremsendes. Alle deadlines i notatet skal herefter lægges i Outlook med indkaldelse af projektleder og evt. andre nøglepersoner. 3.2 Anmeldelse til Energistyrelsen Rådgiveren skal udarbejde anmeldelse af projektet til Energistyrelsen, herunder besvare evt. indledende spørgsmål m.v. Forslag til anmeldelse skal godkendes af Sønderborg Forsyningsservice A/S høring Myndighederne udsender herefter projektet i 1. høring, hvor der kan komme ideer og forslag til elementer, der skal afklares i VVM-processen. Rådgiveren skal i samarbejde med Sønderborg Forsyningsservice A/S og Sønderborg Kommune planlægge og gennemføre et borgermøde á 4 timer ét sted i Sønderborg Kommune. Leje af egnet lokalitet til borgermødet står Sønderborg Forsyningsservice A/S for. Rådgiveren skal ved borgermødet præsentere de overordnede rammer for VVMredegørelse og det forventede endelige projekt.

9 Side 8 Rådgiveren skal desuden gennemføre en ESPOO 1 -høring. Rådgiverens skal opdatere projekttidsplanen i samarbejde med Sønderborg Forsyningsservice A/S, og flytte evt. deadlines i Outlook. 3.4 Scopingrapport Rådgiveren skal på baggrund af indkomne svar fra 1. høring udarbejde en scopingrapport, der indeholder planlægning af den endelige VVM-proces, herunder hvilke evt. ekstra elementer VVM-redegørelsen skal omfatte. Scopingrapporten skal udarbejdes med inddragelse og samarbejde af Sønderborg Forsyningsservice A/S samt Energistyrelsen. Scopingrapporten skal kommenteres og godkendes af Sønderborg Forsyningsservice A/S. Der holdes ét møde. Rådgivere tilretter herefter scopingrapporten og herefter skal Sønderborg Forsyningsservice A/S godkende den endelige udgave. Scopingrapporten skal forholde sig til støj, landskab, befolkning og sundhed, og øvrige miljøforhold. Scopingrapporten skal desuden have særlig fokus på: Migrerende fugle og flagermus Undervandsstøj Geofysisk datamining ESPOO-høringssvar 1 Espoo konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne

10 Side 9 4 FASE 2 FORUNDERSØGELSER Rådgiveren skal varetage alle opgaver i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelserne, herunder evt. koordinering med underentreprenører i forhold til specielle undersøgelser m.v. Forundersøgelserne skal omfatte støj, landskab, befolkning og sundhed, og øvrige miljøforhold. Forundersøgelsen ska have særlig fokus på: Migrerende fugle og flagermus Marine pattedyr Undervandsstøj Geofysik Hydrografi Marin og terrestriske naturforhold Natura 2000 Visualisering Rådgiveren skal opdatere projekttidsplanen i samarbejde med Sønderborg Forsyningsservice A/S. Rådgiveren skal opdatere datagrundlag og gennemføre de undersøgelser, der er nødvendige for det videre arbejde med VVM-redegørelsen. Der er tidligere gennemført forskellige undersøgelser, som indgår i bilagsrapporten. Der gennemføres desuden en fugletræksundersøgelse i marts-april 2017, som også vil indgå i det eksisterende datagrundlag og supplere den fugleundersøgelse i forhold til nøglearter, som rådgiveren skal udføre. Der skal i alt være tre møder i denne fase. Oversigt over hvilke emner og scopingområder, der skal indgå i rådgiverens arbejde fremgår af kap Vurdering af om VVM-arbejdet skal fortsætte Efter gennemførelse af forundersøgelser, vil Sønderborg Forsyningsservice A/S sammen med rådgiveren vurdere, om VVM-arbejdet skal fortsætte eller ej. Hvis det vurderes, at der reelt ikke er mulighed for at opføre havvindmøller på lokaliteten, vil der ikke være nogen hensigt med at udarbejde VVM-redegørelsen osv. Hvis det vælges, at arbejdet skal indstilles, skal rådgiveren udlevere alt materiale vedr. projektet.

11 Side 10 5 FASE 3 - VVM-REDEGØRELSE Rådgiveren skal varetage alle opgaver i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse. Rådgiveren udarbejder en VVM-redegørelse på baggrund af scopingrapport, data og forundersøgelser m.v. samt en miljørapport. Forslag til miljøredegørelse skal fremsendes til Sønderborg Forsyningsservice A/S til godkendelse, der skal forventes i alt 2-3 korrekturgange inden endelig godkendelse. Der skal i alt være tre møder i denne fase. Rådgiveren sender herefter VVM-redegørelsen til Energistyrelsen.

12 Side 11 6 FASE 4 HØRING OG GODKENDELSE Rådgiveren skal varetage alle opgaver i forbindelse med høring og godendelse af VVM-redegørelsen. Der er indeholdt følgende opgaver Stjernehøring og tilretning 2. høring Endelig VVM-redegørelse 6.1 Stjernehøring og tilretning Rådgiveren skal modtage de høringssvar der er indkommet fra myndighedernes høring (Stjernehøring). Rådgiveren skal herefter forholde sig til høringssvarene og indarbejde de høringssvar der er indkommet under VVM-processen og herefter udarbejde en endelig VVMredegørelse. Revideret VVM-redegørelse skal gennemgås af Sønderborg Forsyningsservice A/S, der skal forventes i alt 2-3 korrekturgange inden endelig godkendelse høring Myndighederne udsender herefter projektet i 2. høring, hvor der kan komme ideer og forslag til elementer, der skal afklares i VVM-processen. Rådgiveren skal i samarbejde med Sønderborg Forsyningsservice A/S og Sønderborg Kommune planlægge og gennemføre et borgermøde á 4 timer ét sted i Sønderborg Kommune. Leje af egnet lokalitet til borgermødet står Sønderborg Forsyningsservice A/S Rådgiveren skal ved borgermødet præsentere de overordnede rammer for VVMredegørelse og det forventede endelige projekt. Energistyrelsen samler de indkomne kommentarer fra høringsperioden i en hvidbog. 6.3 Endelig VVM-redegørelse Rådgiveren skal revidere VVM-redegørelsen på baggrund af hvidbogen. Endelig miljøredegørelse fremsendes til Sønderborg Forsyningsservice A/S til godkendelse. Der skal forventes i alt 2- korrekturgange. Rådgiveren skal opdatere projekttidsplanen i samarbejde med Sønderborg Forsyningsservice A/S, og flytte evt. deadlines i Outlook. Der skal i alt være 1 møde ved Sønderborg Forsyningsservice A/S: Rådgiveren sender herefter den endelige VVM-redegørelse til Energistyrelsen. Hvis der fortsat er uddybende spørgsmål fra Energistyrelsen, skal rådgiveren bidrage med assistance til besvarelse.

13 Side 12 7 KONTRAKTVILKÅR Rådgiverens ydelser skal være baseret på ydelsesbeskrivelsen i AB92, som med de præciseringer og ændringer, der fremgår af Bilag B kontraktudkast. Rådgiverens brug af underentreprenører til forundersøgelser m.v. er ikke udlæg, men skal være indregnet i rådgiverens tilbud. 7.1 Bod Der er en meget stram projekttidsplan for gennemførelse af en VVM, idet der er 12 måneder fra godkendelse af forundersøgelse fra Energistyrelsen og til en endelig VVM skal forelægge. Det er vigtigt for Sønderborg Forsyningsservice A/S, at rådgiveren er opmærksom på dette og dermed gør alt for at overholde den overordnede projekttidsplan, samt tidsplanen for de enkelte faser og evt. møder m.v. Enhver forsinkelse fra rådgiverens side i forhold til den aftalte projekttidsplan vil derfor betyde en bod. Boden måles i forhold til de aftalte deadline for rådgiverens arbejde, som er angivet i projekttidsplanen. Evt. forsinkelse på grund af andre forhold, herunder svar på høring indgår ikke men det forventes, at rådgiveren gør alt for at indhente egen forsinkelse og i sin planlægning af rådgiverens ydelse, selv er med til at definere de deadlines der skal være tale om for rådgiverens arbejde. Overskridelse af deadline vil betyde en éngangsbod på kr. og herefter en bod på yderligere kr. for hver løbende dag rådgiveren er forsinket. Sønderborg Forsyningsservice A/S giver rådgiveren besked om bodens størrelse. Beløbet vil blive modtaget i den følgende betaling for den pågældende fase. 7.2 Ekstraarbejder Alle ekstraarbejder skal godkendes af Sønderborg Forsyningsservice A/S. Hvis rådgiverens har udført ekstraarbejde uden forudgående accept fra Sønderborg Forsyningsservice, vil rådgiverne ikke blive honoreret for dette arbejde. Rådgiveren skal give besked til Sønderborg Forsyningsservice A/S, hvis rådgiveren bliver opmærksom på, at der er behov for et ekstraarbejde. Rådgiveren skal for hvert ekstraarbejde estimere hvor mange timer, der er tale om, og løbende følge op på forbrug af timeforbrug herefter. Ekstraarbejder afregnes efter de timesatser, der er angivet i tilbudsliste Opdeling af kontrakt Hvis det viser sig, at der ikke er mulighed for at gennemføre havmølleprojektet på grund af de erfaringer der gøres frem til fase 2 (forundersøgelser), vil Sønderborg Forsyningsservice A/S kunne ophæve kontrakten for fase 3 og Udlæg Udlæg er på dette projekt alene udlæg for transport til aftale møder med Sønderborg Forsyningsservice transport til interne projektmøder er derfor alene rådgiverens omkostning.

14 Side 13 8 SCOPINGOMRÅDER Oversigten herunder indeholde de hovedemner, der skal indgå i scoping og forundersøgelser samt VVM-redegørelse. Område Geofysik Fugle og flagermus Beskrivelse og indhold (scope) Udgangspunktet er en fladedækkende undersøgelse af det sydlige forundersøgelses området (25-33 km 2 ) samt en kabelkorridor til land på 500 m bredde (ca. 2,5 km). Det antages at der laves fladedækkende MBES (100% dækning) og SSS således at nadir dækkes af nabo linje (dvs. 200% eller mere). Ground truthing med grabprøver (SSS), 1 per km 2. Forventet at der er tale om skibe under skandinavisk flag og at undersøgelserne laves på 12 timers basis. 1. Antaget linjeafstand: 40 m plus infill på lavere vand inkl. kabelkorridor, ca. 10 dages sejlads. 2. Antaget linjeafstand: 40 m plus infill inkl. kabelkorridor, ca. 16 dages sejlads. Der udarbejdes baggrundsnotat. Fugle Der skal gennemføres en kortlægning af hvilke nøglearter af fugle, der er i området. Undersøgelsen skal være baseret på tilgængelige og eksisterende data. Nøglearterne er de arter, der er opført på udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura 2000 områder. Selve fugletræksundersøgelsen indgår ikke i rådgiverens ydelse. Flagermus Informationer baseres på eksisterende viden. Der udarbejdes baggrundsnotat. Havpattedyr Havbundsforhold: Flora, fauna og naturtyper Informationer baseres på eksisterende viden. Nøgleart er marsvin, som er opført på de omkringliggende Natura-2000 områders udpegningsgrundlag. Der udarbejdes baggrundsnotat. Informationer baseres på eksisterende viden samt udarbejdelse af habitatkort på baggrund af den geofysiske kortlægning (SSS). På baggrund af data fra de geofysiske undersøgelser laves dykkerverifikationer med kamera/video og der udtages bundprøver. Der udarbejdes samlet baggrundsrapport.

15 Side 14 Område Fisk og fiskeri Støj (undervands- og luftbåren) Beskrivelse og indhold (scope) Informationer baseres på eksisterende viden, herunder informationer fra Danmarks Fiskeriorganisation og lokale fiskeriorganisation. Oplysningerne heri skal kunne danne grundlag for eventuelle forhandlinger og fiskerierstatninger. Der udarbejdes baggrundsnotat. Undervandsstøj Støjmodelleringer gennemføres efter metoderne der er beskrevet i vejledning for havpattedyr og undervandsstøj i relation til etablering af møllepark, inklusiv nedramning af fundamentpæle. Støjmodelleringer skal være en del af forundersøgelserne, således at projektet kan tilpasses de støjmæssige acceptable forhold. Der udarbejdes baggrundsnotat. Luftbåren støj Informationer baseres på eksisterende viden om støj i forbindelse med installation og drift af en havmøllepark. Der udarbejdes baggrundsnotat. Hydrografi og kystmorfologi Landskab og visuelle påvirkninger Skibstrafik og kollisionsrisiko Flytrafik (civil og militær) Eksisterende forhold og de potentielle påvirkninger fra havmølleprojektet beskrives ved opstilling af modeller. Der udarbejdes baggrundsrapport. Der udarbejdes realistiske foto-visualiseringer til anskueliggørelse af de fremtidige visuelle forhold efter etablering af havmølleparken. Disse dækker også koblingsstation ved i landføring på kysten. Undersøgelsen omfatter indsamling af data, frekvensanalyse, HAZID-workshop, risikoanalyse, øvrige analyser og afrapportering. Der udarbejdes baggrundsnotat. Undersøgelsen omfatter indsamling af data, analyse af eksisterende forhold mht. flytrafik og radarsystemer, vurdering af påvirkning på radarsystemer i Danmark og Sverige. Marinarkæologi 1. Slots- og Kulturstyrelsen (Øhavsmuseet) udfører arkivalsk kontrol, analyse af de geofysiske data, vurdering af stenalderbopladspotentialet, vurdering af behovet for besigtigelser samt vurdering fra GEUS af havspejlsniveauændringer. 2. Beskrivelsen i A samt besigtigelser af potentielle arkæologiske objekter og stenalderbopladspotentiale i ilandføringskorridoren. Der udarbejdes baggrundsnotat

16 Side 15 Område Beskrivelse og indhold (scope) UXO (Ueksploderet ammunition) A: Der udarbejdes skrivebordsstudie for forekomsten af UXO, baseret på historiske data. Der udarbejdes baggrundsnotat. Socioøkonomiske forhold Naturforhold på land Arkæologi på land NATURA-2000 konsekvensvurdering Miljøpåvirkningernes socioøkonomiske påvirkninger kortlægges på baggrund af erfaringer fra lignende projekter. Der skal udføres feltundersøgeler for de beskyttede områder i forbindelse med VVM-redegørelsen. Kabeltracé er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men det forventes, at kablet skal tilsluttes i Sønderborg. Der udarbejdes baggrundsrapport. Slots- og Kulturstyrelsen (det lokale museum) udarbejder arkivalsk kontrol og udarbejder baggrundsrapport. Det forventes at der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til BEK 1476 af 13/12/2010 (elproduktionsanlæg på havet), da der er en rækker arter på udpegningsgrundlaget på de nærliggende Natura-2000 områder som potentielt kan blive påvirket af projektet. Derudover vil vurderingerne inkludere arter opført på habitatdirektivet bilag IV.

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult ApS Iben Nielsen, Projektleder, Sønderborg Forsyning Peter Rathje, Direktør, ProjectZero Anne Eiby, Projektchef,

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Frode Sørensen, Formand for Teknik- og miljøudvalget, Sønderborg Kommune Lars Blædel Riemann, Direktør, Sønderborg Forsyning Peter Rathje, Direktør,

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere 2015 Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere Center for Energiressourcer Energistyrelsen 24-11-2015 Indhold Indledning... 2 1. Administration af åben-dør-proceduren for havvindmøller... 3 1.1 Energistyrelsen...

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping)

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) rev. 2 Aarhus Kommune lægger vægt på, at VVM redegørelsen bruges til at få en god og let læselig belysning af de miljømæssige konsekvenser af projekter, der er omfattet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Kumulative påvirkninger

Kumulative påvirkninger DCEAs miljøvurderingsdage 20. og 27. august 2014 Kumulative påvirkninger Head of Environmental Department Anders Bjørnshave Verdens længste sænketunnel ABJ 2 Sænketunnelen er samlet set den bedste løsning

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 29 EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 29 EVENTUELLE MANGLER 1617 29.1 Det marine område 1617 29.2 Lolland 1619 29.3 Fehmarn 1620 29.4 Sammenfatning

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Omø South Nearshore A/S. Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK

Omø South Nearshore A/S. Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK Omø South Nearshore A/S Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK Omø South Nearshore A/S Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK Rekvirent Rådgiver Omø South Nearshore

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato:

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato: Side 1/10 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: ØK 01.02.00-P20-7-14 Notat status for vindmølleplanlægningen Dato: 01-12-2014 Dette notat har til formål, at give indblik i status for planlægningen for nye vindmølleprojekter

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn Debatoplæg VVM og miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn blev anlagt i 1973, efter en Folketingsbeslutning fra 1969, med det formål at fungere som

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Bornholm Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg Juni 2014 Kolofon Titel: Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Bornholm Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Scoping for Sæby Havmøllepark med tilhørende landanlæg

Scoping for Sæby Havmøllepark med tilhørende landanlæg NOTAT Tværgående planlægning J.nr. Ref. Rev 2/DMM, CFJ Dato 13. juni 2014 Scoping for Sæby Havmøllepark med tilhørende landanlæg Indhold 1. Generelt om scopingnotater... 2 2. VVM-pligt og miljøvurdering

Læs mere

I bilag B til VVM-vejledningen findes en checkliste for brug for fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse.

I bilag B til VVM-vejledningen findes en checkliste for brug for fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse. NOTAT Odense J.nr. MST-1274-00048 Ref: hecla/subjo Den 15.april 2013 Opfølgning på modtagne ideer fra idefasen og overvejelser omkring udarbejdelse af VVMredegørelse for aktivitetsudvidelsen på Inter Terminals

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse

6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse 6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse a) Relevante lovgivning: Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1654

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord Til Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk, teknik@lemvig.dk, Kirsten.eldon@lemvig.dk Att: Kirsten Eldon Struer Kommune teknisk@struer.dk, struer@struer.dk Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk, teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Scoping for Vesterhav Nord Havmøllepark med tilhørende landanlæg

Scoping for Vesterhav Nord Havmøllepark med tilhørende landanlæg NOTAT Tværgående planlægning J.nr. Ref. Dato Scoping for Vesterhav Nord Havmøllepark med tilhørende landanlæg Indhold 1. Generelt om scopingnotater... 2 2. VVM-pligt og miljøvurdering efter lov om miljøvurdering

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

VVM-REDEGØRELSE OG KOMMUNEPLANTILLÆG SEJERØ BUGT HAVVINDMØLLEPARK

VVM-REDEGØRELSE OG KOMMUNEPLANTILLÆG SEJERØ BUGT HAVVINDMØLLEPARK Naturstyrelsen (nst@nst.dk) Bilag: 1 Sagsbehandler: MKR Sagsnummer.: 2015/004919 24. september 2015 VVM-REDEGØRELSE OG KOMMUNEPLANTILLÆG SEJERØ BUGT HAVVINDMØLLEPARK Forsvarsministeriet modtog d. 15. juli

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Scoping for Bornholm Havmøllepark med tilhørende landanlæg

Scoping for Bornholm Havmøllepark med tilhørende landanlæg NOTAT J.nr. Ref. Dato Scoping for Bornholm Havmøllepark med tilhørende landanlæg Indhold 1. Generelt om scopingnotater... 2 2. VVM-pligt... 3 3. Lovkrav til indholdet af VVM-redegørelsen... 3 4. VVM-redegørelsens

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. VVM-REDEGØRELSE FOR BORNHOLM HAVVINDMØLLEPARK

HØRINGSSVAR VEDR. VVM-REDEGØRELSE FOR BORNHOLM HAVVINDMØLLEPARK Energistyrelsen Bilag: 1 Sagsbehandler: MKR Sagsnummer.: 2015/003050 26. juni 2015 HØRINGSSVAR VEDR. VVM-REDEGØRELSE FOR BORNHOLM HAVVINDMØLLEPARK Forsvarsministeriet modtog d. 20. april 2015 VVM-redegørelse

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2011 Lokale: Reno Nord Tidspunkt: Kl. 17:00-17:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen

Læs mere

3 Planlægningsmuligheder for vindmøller

3 Planlægningsmuligheder for vindmøller Åbent punkt 3 Planlægningsmuligheder for vindmøller 01.02.05P21-0294 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2013 7 Økonomi- og Erhvervsudvalget 17-04-2013 20 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG

TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 4. maj 2016 TJEKLISTE TIL ANSØGNINGER VEDR. BØLGEKRAFTANLÆG Der ansøges om tilladelse vedrørende bølgekraftanlæg efter VE-loven. Hvis en ansøger vil søge

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side.

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Thomas Kvarts Kabelingeniør Energinet.dk Dok. 764/09_v2 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, Energiog Boligministeriet

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag Indkaldelse til ideer og forslag Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre Marts 2017 Planlægning og byudvikling Indledning Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig

Læs mere

Procesplan for cykelhandlingsplan

Procesplan for cykelhandlingsplan Procesplan for cykelhandlingsplan Formålet med cykelhandlingsplanen Cykelhandlingsplanen er det instrument, der skal sikre, at de målsætninger og resultatmål, som er vedtaget i forbindelse med cykelpolitikken,

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Natur og landskab i vurdering af vindmøller

Natur og landskab i vurdering af vindmøller Natur og landskab i vurdering af vindmøller Henrik Skovgaard Orbicon A/S Miljøvurderingsdag i Aalborg, 18. august 2016 1 VVM bekendtgørelsens krav om vurdering af virkninger på miljøet, jf. 5 stk. 2. 1)

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby Til Frederikshavn Kommune post@frederikshavn.dk; lemr@frederikshavn.dk Att: Lene Morthensen Kopi til: Naturstyrelsen (nst@nst.dk, Birgitte Wendelboe) Energistyrelsen (ens@ens.dk Therese Kofoed Jensen)

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus

5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus Åbent punkt 5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus 01.02.05P21-0295 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget 25-02-2014 5 Økonomi- og Planudvalget 11-03-2014

Læs mere