Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus"

Transkript

1 Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi Århus Universitetshospital Århus Sygehus Juni 2009

2 Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Trine Bøje afd. A Afdelingssygeplejerske Marianne Eshøj afd. C Klinisk sygeplejespecialist Annesofie Lunde Jensen afd. C Afdelingssygeplejerske Anne Margrethe Yding afd. E Udviklingssygeplejerske Ellen Margrethe Jacobsen afd. L Dokumentationsansvarlig fysioterapeut Kirsten Poulsen Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Ph.d. stud. Pia Dreyer Anæstesiologisk afd. Ph.d. Stud. Marianne Lisby, Afdeling for Kvalitetsudvikling og Patientsikkerhed Sygeplejekonsulent Else Skånning Nielsen Afdeling for Kvalitetsudvikling og Patientsikkerhed 2

3 INDHOLD 1. Indledning Formål Vision til den sundhedsfaglige dokumentation Status for dokumentationsarbejdet Ledelse og organisering Den sundhedsfaglige styregruppe Gruppen af dokumentationsansvarlige Dokumentationsgrupper på afdelingsniveau og afsnitsniveau Strategi Handleplaner Dataindsamling Plejeplaner Fokus på overgange Dokumentation af korte kontakter Systematisk anvendelse af kliniske retningslinjer Tværfagligt, regionalt og nationalt fokus Det sundhedsfaglige indhold i EPJ (SFI) Akkrediteringsstandarderne i DDKM, e-dok, intranet og internet Monitorering af dokumentationsindsatsen Læringsseminar Kommunikationsstrategi for dokumentation Referencer

4 1. Indledning Den Sundhedsfaglige Styregruppe på Århus Sygehus har i oktober 2004 vedtaget, at der løbende skal udarbejdes en fælles strategi for systematisk dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi. Denne strategiplan erstatter tidligere strategier og handleplaner for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (1, 2). Strategiplanen beskriver organiseringen af dokumentationsarbejdet og fælles indsatsområder for de næste 3 år, hvor dokumentation af de sundhedsfaglige ydelser fortsat vil være et fokusområde. 2. Formål Formålet med strategien og handleplanen er at medvirke til at sikre en såvel lokal som regional og national kvalitet af sundhedsfaglige optegnelser indenfor sygepleje, ergoterapi og fysioterapi at medvirke til et fagligt udviklende miljø og styrke samarbejdet på Århus Sygehus omkring arbejdet med systematisk dokumentation af sundhedsfaglige optegnelser at medvirke til at Århus Sygehus er med til at præge Det Sundhedsfaglige indhold i Den Elektroniske Patientjournal at medvirke til at både evidensbaserede kliniske retningslinjer og ikke evidensbaserede retningslinjer implementeres i den daglige praksis Strategien og handleplanen beskriver krav til den sundhedsfaglige dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi og sammenhænge mellem sygehusets overordnede visioner og de nationale og regionale strategier og retningslinjer status for dokumentationsarbejdet ledelse og organisering af dokumentationsarbejdet på Århus Sygehus strategi og fokusområder for handleplaner kommunikationsplan 4

5 3. Vision til den sundhedsfaglige dokumentation Strategi og handleplanen er et led i kvalitetsarbejdet som skal bidrage til at sundhedspersonalet lever op til Århus Sygehus vision Den største viden - den bedste behandling (3), visionen for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 1 (4). Visionen for den sundhedsfaglige dokumentation er fortsat at den skal være af så høj kvalitet, at ledere og plejepersonale lever op til de krav, der er fastlagt i Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglige optegnelser (5, 6, 7), og udvalgte standarder i Den Danske Kvalitetsmodel (8) sådan at vi opnår bedst mulig kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser, herunder kontinuitet og sikkerhed i pleje og behandling med respekt og omsorg for patienten (3). Det Regionale Sygeplejefaglige råd i Region Midtjylland har primo 2007 etableret et regionalt dokumentationsråd. Rådet har udarbejdet en overordnet strategi- og handleplan for den sygeplejefaglige dokumentation i Region Midtjylland (9). Den er godkendt af Det Regionale Sygeplejefaglige råd i januar Strategien beskriver bl.a. fælles indsatsområder og standarder med indikatorer for monitorering af den sygeplejefaglige dokumentation. 4. Status for dokumentationsarbejdet På Århus Sygehus er der skabt tradition for at samarbejde målrettet om at strukturere og systematisere sundhedsfaglige optegnelser indenfor sygepleje, ergoterapi og fysioterapi, bl.a. for at kunne genfinde og genbruge data. I perioden er der arbejdet målrettet med at ensrette (fælles layout) dokumentationsredskaber med henblik på systematik, forenkling, genkendelighed og et styrket pleje- og terapeutfagligt perspektiv. Der er udarbejdet manualer for sundhedsfaglige optegnelser indenfor de tre fagområder. Dokumentationsredskaberne findes både i papir og i elektronisk form. Der er udarbejdet definitioner på plejeplan og tjekliste. Endvidere er der blevet udarbejdet principper for dokumentation af sygeplejen i forbindelse med korttidskontakter med tilhørende korttidsjournalark. En arbejdsgruppe af dokumentationsansvarlige har udarbejdet et auditredskab, som anvendes i afdelingerne med det formål at skabe læring. De dokumentationsansvarlige har sammen med nøglepersonerne arbejdet intens med at implementere både sygeplejejournalen og terapeutjournalen. Der har i perioden været sat et 1 Visionen er: at patienter indlagt på Århus Sygehus til enhver tid modtager den bedst tilgængelige pleje og behandling at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau 5

6 særligt fokus på at udarbejde individuelle og fortrykte plejeplaner til sygeplejejournalen og standardiserede ark til terapeutjournalen. Fortrykte plejeplaner er placeret på intranettet, hvor de er kategoriseret efter sygeplejefaglige problemområder. Der har været fokus på dels den sygeplejefaglige vurdering ved patientens indlæggelse i form af anamnese og ankomststatus, dels på opdateret status eller epikrise ved patientens overflytning eller udskrivelse. På terapiområdet har der været fokus på opfølgning på implementering af genoptræningsplaner og der er gennemført audits af genoptræningsplaner i et samarbejde mellem Århus Universitetshospital og Århus Kommune med fokus på henholdsvis indhold og det sammenhængende genoptræningsforløb. Der er gennemført audit af terapeutjournalen og opfølgende er der iværksat en revision af manualen og den papirmæssige udformning af terapeutjournalen. Der er udarbejdet en speciel udgave af terapeutjournalen til brug ved dokumentation af holdintervention. Der har været fokus på udarbejdelse af indstiksark inden for de forskellige specialeområder. Der er i perioden afholdt læringsseminar for de dokumentationsansvarlige og for følgegruppen for dokumentation. 5. Ledelse og organisering Arbejdet med dokumentation gennem årene viser, at det er vigtigt med fokuseret ledelsesinvolvering (9). Ledelsesinvolvering skal være med til at sikre, at den faglige dokumentation overholder gældende krav. Ledelsesinvolvering er vigtig i forhold til at forme en kultur med faglig udvikling af den sundhedsfaglige dokumentation, der kan skabe resultater og sikre, at resultater nås til gavn for patienterne. Ledelsesinvolvering på specielt mellemlederniveau (f.eks. afdelingssygeplejersker) er vigtigt i forhold til at fastholde motivation og engagement i det daglige arbejde (10). På Århus Sygehus er dokumentationsarbejdet organiseret i en sundhedsfaglig styregruppe, en følgegruppe, en gruppe af dokumentationsansvarlige og nøglepersoner på afdelingsniveau. 5.1 Den sundhedsfaglige styregruppe Den overordnede udvikling af dokumentationen er en del af den sundhedsfaglige udvikling på Århus Sygehus. Ansvaret for denne udvikling er placeret i den sundhedsfaglige styregruppe for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi med chefsygeplejersken som formand. Der er nedsat tre følgegrupper under styregruppen, én for forskning, én for evidens og monitorering og én for dokumentation. Formålet med denne organisering er, at viden, udvikling og initiativer i de enkelte følgegrupper udveksles og koordineres i den centrale styregruppe med henblik på at skabe synergi og sammenhæng mellem følgegruppernes fremadrettede arbejde - til gavn for den enkelte patient. 6

7 5.2 Følgegruppen for dokumentation Medlemmerne i følgegruppen er strategisk udvalgt med henblik på at skabe en bred opbakning til dokumentationsarbejdet på alle niveauer i organisationen. Ud fra det overordnede formål er følgegruppens ansvar og opgaver at udarbejde visioner, strategier og handleplaner for dokumentationspraksis at sikre gennemførelse og opfølgning af strategier at fastholde og udbygge dokumentationspraksis under hensynstagen til nationale og lokale strategier og retningslinier at skabe ejerskab i det lokale ledelsessystem og blandt fagprofessionelle at medvirke til videndeling mellem forskellige niveauer i organisationen for at skabe ejerskab i det lokale ledelsessystem og blandt fagprofessionelle at introducere nyansatte plejepersonale ved hospitalets fælles introduktion 5.3 Gruppen af dokumentationsansvarlige Oversygeplejersken og de ledende terapeuter har udpeget én dokumentationsansvarlig fra hver afdeling. Fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen deltager både en ergoterapeut og en fysioterapeut. Sygeplejekonsulenten fra Afdeling for Kvalitetsudvikling og Patientsikkerhed er konsulent for gruppen. Gruppens ansvar og opgaver er at skabe et fælles udgangspunkt og læringsrum for implementering af strategier for dokumentation at medvirke til udvikling af metoder og støtteredskaber for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi i klinisk praksis (eksempelvis fortrykte plejeplaner, principper for dokumentation af korttidskontakter, indstiksark til terapeutjournalen. mm.) at medvirke ved implementering af centrale tværfaglige standarder for dokumentation på Århus sygehus at medvirke ved implementering af de evidensbaserede kliniske retningslinier 5.4 Dokumentationsgrupper på afdelingsniveau og afsnitsniveau Afdelingsniveau I hver afdeling er der etableret en dokumentationsgruppe, som skal bestå af oversygeplejersken/ledende fysioterapeut/ledende ergoterapeut, afdelingssygeplejerskerne, den dokumentationsansvarlige sygeplejerske/ergoterapeut/fysioterapeut og repræsentanter fra afdelingens nøglepersoner i dokumentation. I samarbejde med afdelingsledelsen har dokumentationsgruppen ansvaret for at godkende afdelingsspecifikke dokumentationsredskaber eksempelvis støtteark, tjeklister fortrykte plejeplaner mm. 7

8 indsamle og generere erfaringer fra klinisk praksis vedrørende dokumentation implementere kliniske retningslinier i daglig praksis i alle afsnit identificere muligheder for forbedring samt behov for udviklingsområder undervise og vejlede afdelingens nøglepersoner der løbende gennemføres audit Afsnits- og gruppeniveau Afdelingssygeplejersken/den ledende terapeut skal sikre rammer for arbejdet med dokumentation, både for dokumentationsnøglepersoner, plejepersonale og terapeuter med henblik på at fastholde engagementet i afsnittet/gruppen. Afdelingssygeplejersken/den ledende terapeut udpeger nøglepersoner for dokumentation. Nøglepersonerne samarbejder i praksis med afdelingssygeplejersken/den ledende terapeut og den dokumentationsansvarlige. Nøglepersonernes ansvar og opgaver er at implementere fælles og afdelingsspecifikke dokumentationsredskaber i daglig praksis introducere nyansatte i afdelingens dokumentationsredskaber vedligeholde og udvikle dokumentationsredskaber eksempelvis støtteark. fortrykte plejeplaner, indstiksark, tjeklister mm. medvirke ved audit af den faglige dokumentation 6. Strategi Arbejdet med dokumentation har vist, at det er vigtigt og nødvendigt med en vedvarende indsats med videndeling, nytænkning og forenkling af dokumentationsredskaberne (9). Strategien er funderet i visionen for den sundhedsfaglige dokumentation (se kapitel 3). Strategien skal være med til at styrke sammenhæng i patientforløb på tværs af fag, afdelinger, hospitaler og sektorer. Strategien er at der foreligger sygeplejefaglig vurdering ved patientens indlæggelse, herunder systematisk og valid dataindsamling (dokumenteret i form af anamnese og status) at plejeplaner udarbejdes så vidt muligt på baggrund af kliniske retningslinjer og indeholder sygeplejefaglige problemområder, handleplaner og resultater at der sættes fokus på overgange ved, at der foreligger en opdateret status eller epikrise og evt. genoptræningsplan ved patientens overflytning eller udskrivelse at der sættes fokus på dokumentation af korttidskontakter at der systematisk anvendes kliniske retningslinjer at de dokumentationsansvarlige og nøglepersonerne indenfor specifikke patientområder bidrager med at udarbejde egne eller tværfaglige retningslinjer i et forløb eller program at den kommende EPJ forberedes med fokus på det sundhedsfaglige indhold i EPJ (SFI) 8

9 at der leves op til DDKM og krav til anvendelse af e-dok at der foreligger en kommunikationsstrategi at der monitoreres på dokumentationsindsatsen at der arbejdes på systematisk med introduktion og undervisning af nyt personale i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation at den nuværende organisering af dokumentationsarbejdet fastholdes at afholdelse af læringsseminar for de dokumentationsansvarlige og følgegruppen for dokumentation fortsætter at strategien er kendt af både ledere og personale på alle niveauer i organisationen 7. Handleplaner De strategiske fokusområder udmøntes i handleplaner for hvert område i strategien. Handleplanerne er beskrevet på to niveauer, hvor følgegruppen for dokumentation varetager det overordnede niveau, og afdelingernes dokumentationsgrupper varetager det lokale og praksisnære niveau. Handleplanerne skal medvirke til at skabe gennemsigtighed og fremdrift i forhold til hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. 7.1 Dataindsamling I overensstemmelse med den regionale strategi (9) skal plejepersonalet foretage systematisk og valid dataindsamling i form af sygeplejeanamnese og ankomststatus. Sygeplejeanamnese og sygeplejestatus er fundamentet for vurdering af aktuelle sygeplejefaglige problemområder som baggrund for udarbejdelse af plejeplaner. Sygeplejepersonalet foretager systematisk og valid dataindsamling i form af anamnese og ankomststatus i løbet af de første 24 timer, patienten er indlagt Standard 1: 95 % af alle sygeplejefaglige optegnelser/journaler indeholder en anamnese med beskrivelse af følgende områder: kontaktårsag, helbredshistorie, igangværende sygepleje (øvrige kontakter til sundhedsvæsnet), overfølsomhed, social baggrund og livsstil 95 % af alle sygeplejefaglige optegnelser/journaler indeholder en ankomststatus, hvor patienten er vurderet indenfor de sygeplejefaglige problemområder I 95 % af alle sygeplejefaglige optegnelser/journaler er der en oversigt over patientens aktuelle og potentielle sygeplejeproblemer Følgegruppen har besluttet at de nuværende ark (anamnese, ankomststatus og opdateret status) bibeholdes. Afdelingernes dokumentationsgrupper er ansvarlige for at arkene anvendes. 9

10 7.2 Plejeplaner 2 Individuelle plejeplaner udarbejdes på baggrund af prioriterede problemområder i anamnese, ankomststatus og fortløbende statusbeskrivelser. Fortrykte plejeplaner udarbejdes så vidt muligt på baggrund af kliniske retningslinjer. Sygeplejepersonalet udarbejder plejeplaner i form af fortrykte og individuelle plejeplaner indeholdende sygeplejefaglige problemområde. Standard 2: 95 % af alle sygeplejefaglige optegnelser/journaler indeholder plejeplan for de prioriterede problemområder, der fremgår af oversigten over patientens aktuelle og potentielle sygeplejeproblemer - jf. standard 1, pkt. 3. Ved prioriterede problemområder forstås de problemområder, hvor plejepersonalet har vurderet og dokumenteret, at det er relevant at udarbejde plejeplaner. Følgegruppen har besluttet at de nuværende plejeplansark bibeholdes. Afdelingernes dokumentationsgrupper er ansvarlige for at der udarbejdes og anvendes både fortrykte og individuelle plejeplaner. På terapiområdet arbejdes der i forlængelse af audit terapeutjournalen fortsat på at udvikle standardiserede dokumentationsark (indstiksark) til forbedring og effektivisering af dokumentationen af ergoterapi og fysioterapi. 7.3 Fokus på overgange Overgange har vist sig at indebære en særlig risiko for patienter (11). Derfor skal der foreligge en overskuelig dokumentation ved overflytning og udskrivelse af patienter mellem to enheder. Når det drejer sig om overflytning mellem to enheder i samme afdeling udarbejdes opdateret status. Inden for ergoterapi og fysioterapi er der fortsat fokus på anvendelse af ICF-modellen (12) i udarbejdelsen af status i forbindelse med patientens overflytning og udskrivning. Som led i implementeringen af sundhedsaftaler på træningsområdet er genoptræningsplaner fortsat et indsatsområde omkring såvel indhold som sammenhæng i genoptræningsforløbet. I samarbejde med Region Midt, Århus Kommune og CSC planlægges nyt pilotprojekt omkring elektronisk forsendelse af genoptræningsplan. 2 Definitioner: Plejeplan: En skriftlig oversigt over patientens pleje. Består af sygeplejediagnose / problem, mål, planlagte og udførte handlinger samt status i form af resultater og ændringer. Plejeplanen kan være individuel eller fortrykt. Tjekliste: et administrativt redskab til at tjekke at arbejdsgange/instrukser og/eller konkrete handlinger er udført 10

11 Sygeplejepersonalet udarbejder den sygeplejefaglige del af epikrisen ved overflytning mellem hospitalsafdelinger Standard 3: 95 % af alle sygeplejefaglige optegnelser/journaler indeholder en epikrise med beskrivelse af følgende områder: 1. Årsag til overflytning 2. En opdateret status med oplysninger om bl.a. plejeplan og aftaler indgået med primær sektor 3. Oplysninger om patientens aktuelle, ordinerede lægemidler (EPJ Århus Sygehus) 4. Dokumentation for, at patienten er bekendt med årsag til overflytningen 5. Oplysninger om orientering af pårørende Sygeplejepersonalet udarbejder den sygeplejefaglige del af epikrisen ved udskrivelse af patient fra hospital til kommunalt regi Standard 4: 95 % af alle sygeplejefaglige optegnelser/journaler indeholder en epikrise med beskrivelse af følgende områder: 1. Sygeplejestatus 2. Igangværende behandling, herunder aktuel medicinliste 3. Beskrivelse af behov for efterbehandling og opfølgning af sundhedsfremmende og rehabiliterende karakter, herunder evt. genoptrænings- eller rehabiliteringsplan 4. Beskrivelse af behov for hjælpeforanstaltninger Følgegruppen har besluttet at de nuværende ark i forbindelse med udskrivelse og overflytning bibeholdes. Afdelingernes dokumentationsgrupper er ansvarlige for at arkene anvendes. 7.4 Dokumentation af korte kontakter Mange patientforløb omlægges til ambulant, dagsforløb og/eller accelererede forløb i døgnafsnit. Dokumentationen af korte kontakter er derfor fortsat et indsatsområde. Der er brug for særligt fokus på dokumentationen i ambulatorier, behandlingsafsnit, operationsafsnit og dagkirurgiske afsnit, for at skabe yderligere forenkling med minimering af tidsforbruget. Inden for ergoterapi og fysioterapi arbejdes videre med dokumentationsark til brug ved holdintervention og éngangskontakter herunder dokumentation i forbindelse med udlevering af hjælpemidler. 11

12 Følgegruppen har besluttet at der skal arbejdes videre med de nuværende ark til dokumentation af korte kontakter under hensynstagen til de udarbejdede principper for dokumentation af korttidskontakter. Afdelingernes dokumentationsgrupper er ansvarlige for at arkene tilpasses og anvendes. 7.5 Systematisk anvendelse af kliniske retningslinjer Det Regionale Dokumentationsråd anbefaler, at sygepleje tager udgangspunkt i de nationalt godkendte kliniske retningslinjer, som er tilgængelige på De kliniske retningslinjer skal udmøntes i en fortrykt plejeplan eller andet dokumentationsredskab (eksempelvis et observationsskema til måling af vitale værdier med tilhørende beslutningsalgoritme). Ergoterapi og fysioterapi tager udgangspunkt i nationale referenceprogrammer, kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og lokale praksisbeskrivelser. Afdelingens dokumentationsgrupper er ansvarlig for at implementere relevante kliniske retningslinjer. 7.6 Tværfagligt, regionalt og nationalt fokus Følgegruppen anbefaler, at de dokumentationsansvarlige og nøglepersonerne indenfor specifikke patientområder bidrager med at udarbejde egne eller tværfaglige retningslinjer i et forløb eller program. Dette arbejde kan også foregå nationalt og regionalt. Det Regionale Dokumentationsråd opfordrer til videndeling på tværs af regionens hospitaler og anbefaler, at afdelinger og sengeafsnit med veldefinerede fælles patientgrupper udarbejder handleplaner på tværs af regionens hospitaler, så ovenstående standarder sikres. De dokumentationsansvarliges deltagelse i dette arbejde aftales med nærmeste leder. Ergoterapeuter og fysioterapeuter på Århus Sygehus samarbejder tæt med terapeuterne på AUH, Skejby om terapeutjournalen og udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer. Gennem Regionsterapeutrådet understøttes det regionale samarbejde inden for dokumentation og udarbejdelsen af kliniske retningslinjer. 7.7 Det sundhedsfaglige indhold i EPJ (SFI) Den fortsatte strategiudvikling fokuserer dels på løbende at forbedre kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation og dels på at trimme organisationen til implementeringen af den kommende EPJ. Det Regionale Dokumentationsråd ser det fortsat som sin opgave at bidrage til, at den regionale strategi og dermed den sygeplejefaglige dokumentation integreres og er synlig i en kommende fælles regionale elektroniske patientjournal. Som følge heraf ønsker rådet at have indflydelse i de fora, hvor den elektroniske patientjournal bliver drøftet og besluttet, så strategien rummes i EPJ og sådan at sygeplejen bliver tydelig. 12

13 Formanden for Det Regionale Dokumentationsråd indgår derfor som medlem af både EPJstrategigruppen og EPJ-ledergruppen i Region Midtjylland. Det Regionale Dokumentationsråd fungerer som følgegruppe. Århus Sygehus har to repræsentanter i følgegruppen heraf én repræsentant i EPJ-ledergruppen. 7.8 Akkrediteringsstandarderne i DDKM, e-dok, intranet og internet Kvalitetsrådet på Århus Sygehus har det overordnede ansvar for at der bliver udarbejdet centrale retningslinjer og instrukser i forbindelse med akkrediteringsstandarderne. Følgegruppen for dokumentation har ansvar for i samarbejde med de dokumentationsansvarlige at udarbejde de retningslinjer og instrukser, som Kvalitetsrådet peger på som aktuelle for feltet. Følgegruppen er ansvarlig for at lægge retningslinjerne i e Dok. Omfanget af arbejdet er uvist. På terapiområdet samarbejdes tæt med AUH, Skejby og regionshospitalerne omkring e-dok med henblik på fælles begrebsforståelse og ensartet brug af systemet Følgegruppen har det overordnede ansvar for at vedligeholde portalen vedrørende dokumentation (sygepleje, ergoterapi og fysioterapi) på AS Intra og portalen på internettet. De dokumentationsansvarlige er fortsat ansvarlige for at lægge alt fortrykt materiale ud på portalen på AS-Intra, sådan at det er muligt at andre kan lade sig inspirere og genbruge relevant materiale. 7.9 Monitorering af dokumentationsindsatsen Kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation skal overvåges og monitoreres, sådan at der kan følges op på de ændringer, der er foretaget, og følges op på udviklingen indenfor de strategiske indsatsområder. Følgegruppen og de dokumentationsansvarlige afvikler audit på baggrund af standard 3 og 4 i december 2009 og audit af standard 1 og 2 inden udgangen af Følgegruppen anbefaler, at afdelingens dokumentationsgrupper løbende afvikler audit som læringsredskab. Der vil blive foretaget audit af terapeutjournalen i 2010 i samarbejde med terapeuterne på AUH, Skejby Læringsseminar Formålet med læringsseminar er at skabe rum for information, undervisning, viden og erfaringsudveksling, netværkssamarbejde mm. Målgruppen er de dokumentationsansvarlige og følgegruppen for dokumentation. Der er mulighed for, at invitere en nøgleperson med fra hver afdeling afhængig af indholdet på seminaret. 13

14 Der afholdes 2-4 læringsseminar om året. Følgegruppen er ansvarlig for planlægning af læringsseminar Kommunikationsstrategi for dokumentation Strategien skal være udbredt til alle ledelses- og medarbejderniveauer på Århus Sygehus. Følgegruppen orienterer om strategien i de fora de repræsenterer større tiltag annonceres på intranettet referater fra følgegruppemøder og opdateret materiale sikres tilgængelige på intranettet opdateret materiale sikres tilgængelig på Internettet (portalen for Århus Sygehus) orientere om strategien ved den monofaglige introduktion afholde læringsseminar Afdelingernes dokumentationsgrupper afholde temadage/møder for relevante personer undervise nyt personale, herunder sygepleje - og terapeutstuderende og social - og sundhedsassistentelever i anvendelse af afdelingens dokumentationsredskaber 14

15 8. Referencer 1. Følgegruppen for dokumentation Århus Sygehus. Strategi og handleplan for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2. Følgegruppen for dokumentation Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Delstrategi for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. 3. Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Virksomhedsgrundlaget 4. Bruun K, Skånning Nielsen E, Notat vedrørende organisering af forskning, kvalitetsudvikling og dokumentation. Sygepleje, fysioterapi og ergoterapi: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 5. Sundhedsstyrelsen (2005): Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. VEJ nr af 29/04/ Sundhedsstyrelsen marts Vejledning om fysioterapeuters ordnede optegnelser (journalføring). 7. Sundhedsstyrelsen marts Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)den danske kvalitetsmodel, sept IKAS - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 8. Den danske kvalitetsmodel, sept IKAS - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 9. Sygeplejefaglige dokumentationsråd. Region Midtjylland. Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland Januar Damer MR, Ankersen L, Nielsen BG, Landberger G, Lippert E, Egerod I. The effect of a VIPS implementation programme on nurses` knowledge and attitudes towards documentation. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2004; 18(3): Leth D, Bjørnshave B, Nielsen ES, Larsen S. (2006): Amtslig audit af sygeplejejournaler, Sygehusene i Århus Amt. 12. International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand. Sundhedsstyrelsen og Munksgaard,

Delstrategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi

Delstrategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi Delstrategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2007-2008 Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygeplejeergoterapi og fysioterapi Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Randers Regionshospitalerne Silkeborg og Hammel Neurocenter

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Følgegruppen for dokumentation april 2005 Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Hanne F. Skovgaard, afd. F Afdelingssygeplejerske

Følgegruppen for dokumentation april 2005 Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Hanne F. Skovgaard, afd. F Afdelingssygeplejerske Følgegruppen for dokumentation april 2005 Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Hanne F. Skovgaard, afd. F Afdelingssygeplejerske Annesofie Jensen, afd. C, afsnit 120 (orlov fra d. 1/7

Læs mere

M A N U A L T I L SYGEPLEJEJOURNAL ÅRHUS SYGEHUS. April 2005

M A N U A L T I L SYGEPLEJEJOURNAL ÅRHUS SYGEHUS. April 2005 M A N U A L T I L SYGEPLEJEJOURNAL ÅRHUS SYGEHUS April 2005 Revideret november 2005 Godkendt af: Følgegruppen for dokumentation april 2005 Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Elsebeth

Læs mere

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dasys dokumentationskonference 2009 Præsentation Birgitte Rav Degenkolv Ledende oversygeplejerske Medicinsk afdeling F Peter Lorentzen Klinisk lektor Professionshøjskolen

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Lokalt Råd for Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer Regionshospital

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Inge Madsen, sygeplejerske, MI., formand for Dansk Sygepleje Selskab (dasys)

Inge Madsen, sygeplejerske, MI., formand for Dansk Sygepleje Selskab (dasys) Sygeplejefaglige retningslinjer hvordan sikres kvaliteten? Inge Madsen, sygeplejerske, MI., formand for Dansk Sygepleje Selskab (dasys) Agenda Hvad er dasys? Hvorfor kliniske retninglinjer? Hvad er en

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Amtslig audit på sygeplejejournaler, efteråret 2006.

Amtslig audit på sygeplejejournaler, efteråret 2006. Projektprotokol Amtslig audit på sygeplejejournaler, efteråret 2006. Udarbejdet af Sygeplejelærer Dorthe Leth, Sygeplejeskolen i Århus Sundhedsfaglig konsulent Bodil Bjørnshave, Skejby Sygehus Sygeplejekonsulent

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere

Godkendt: 16/

Godkendt: 16/ Overskrift: Kvalitetsarbejdet Akkrediteringsstandard: Kvalitetsarbejdet Formål: Godkendt: 16/12 2014 Revideres: December 2015 At alle medarbejdere skal være involverede i kvalitetsudviklingen i Sundhed

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro.

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje. Århus Universitetshospital,

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005 Standardisering af patientdata Onsdag den 8. juni 2005 ElektRA Den Elektroniske patientjournal i Ringkjøbing Amt G-EPJ baseret (version 1.8) 4. oktober 2004 Gynækologisk Afdeling 15. november 2004 Obstetrisk

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

ÅRHUS SYGEHUS STATUS FOR DOKUMENTATION SYGEPLEJE, ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ÅRHUS SYGEHUS STATUS FOR DOKUMENTATION SYGEPLEJE, ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI STATUS FOR DOKUMENTATION SYGEPLEJE, ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ÅRHUS SYGEHUS Udarbejdet af: Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Elsebeth Thomsen afd. G Oversygeplejerske Hanne F. Skovgaard,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelser Skabelon og manual

Patientforløbsbeskrivelser Skabelon og manual Patientforløbsbeskrivelser Skabelon og manual Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1. version Udarbejdet af: Klinisk sygeplejespecialist Hanne Mainz, cand. scient. san., afd. E Klinisk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas

DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 1 2 DSKS årsmøde 9. januar 2009 Den Danske Kvalitetsmodel v. Anne Mette Villadsen, områdeleder,ikas 3 Formål med workshoppen Introducere til DDKM i kommunerne Kvalitetsudvikling At skabe et grundlag for,

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Baggrund Instrukser er et arbejdsredskab til styrkelse af patientsikkerheden.

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Afdelingen for Kvalitet & Forskning v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Fremtidige udfordringer Studier fra USA og Holland viser at 30% - 40% af patienterne ikke modtager behandling, der er baseret på

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Toftehaven Adresse: Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Plejehjemsleder Torben Østergård Nielsen Telefon: 44 77 31 35 E-post: fra@balk.dk Dato

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

- forudsætninger for sammenhæng med EPJ

- forudsætninger for sammenhæng med EPJ Forløbsprogrammer og sundhedsaftaler - forudsætninger for sammenhæng med EPJ EPJ-Observatoriet Årskonference 2007 11. oktober 2007 Lone de Neergaard Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Sundhedsloven

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Historien om kvalitetssikring af ortopædkirurgisk sygepleje

Historien om kvalitetssikring af ortopædkirurgisk sygepleje Historien om kvalitetssikring af ortopædkirurgisk sygepleje Hvad lærte vi og hvad kan vi bruge erfaringerne til i dag? Yrsa Andersen Hundrup, sygeplejerske, MNS, PhD. World Health Organization Alma Ata

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere