Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab"

Transkript

1 Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business case-redskab Business case-redskab Notat fra KL ang. Effektiviseringspotentiale for Kommunernes Ydelsessystem 1. Baggrund KL s bestyrelse har tidligere bedt KOMBIT om at udarbejde en udbudsplan for monopolbruddet og gennemføre de nødvendige udbud på kommunernes vegne. Det drejer sig om løsningerne vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt. Ved årsskiftet 2012/13 tilsluttede alle kommuner sig udbuddene og efterfølgende aftagelse af løsningerne Kommuneres Sygedagpengesystem, Kommunernes Ydelsessystem og Sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur (Støttesystemer og Serviceplatform). I 2016 er Kommunernes Ydelsessystem klar til udrulning i de første kommuner. Kommunernes Ydelsessystem (KY) bliver et moderne sagsbehandlings- og beregningssystem, der skal understøtte den kommunale sagsbehandling på kontanthjælpsområdet og tilhørende områder. Denne varetages i dag i KMD Aktiv, der skal konkurrenceudsættes. Dette dokument giver baggrund og introduktion til at udfylde det business case-skema, der danner baggrund for den enkelte kommunes lokale business case ved forberedelsen til Kommunernes Ydelsessystem. I dokumentet Instruktion til udfyldelse af business case-skema får du vejledning til, hvordan felterne i skemaet skal udfyldes, og hvad du skal være opmærksom på. Det skal understreges, at den lokale business case ikke er et beslutningsgrundlag for kommunenens overgang til KY, men skal anvendes til at understøtte kommunen i den fremadrettede budgetlægning. 1.1 Forberedelse af projektorganisation KOMBIT anbefaler, at kommunerne allerede i 2014 tager indledende skridt til at etablere en projektorganisation, der kan varetage planlægningen af opgaverne i forbindelse KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/7

2 med monopolbruddet. De specifikke opgaver og aktiviteter vil for KY s vedkommende starte op ca. 6 mdr. inden idriftsættelse af systemet i den enkelte kommune. For de fleste kommuner vil det betyde, at der i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2015 skal afsættes et omkostningsbeløb til de forberedende aktiviteter, ligesom der skal afsættes et beløb til den efterfølgende implementering og idriftsættelse i Business cases giver overblik Den lokale business case vil give kommunen overblik over de opgaver og aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med implementeringen af KY, og samtidig hjælpe til at kunne foretage en vurdering af omfanget af ressourcer, der skal afsættes til opgaven. Business casen kan derfor anvendes til at synliggøre og understøtte behovet for nødvendige ressourcer (kommunens investering) med henblik på at sikre en succesfuld implementering og høstning af de potentielle gevinster Den lokale business case-model er en version 1.0, som kan bruges til det indledende arbejde og give kommunen et overordnet overblik over omfang af ressourcer. KOMBIT vil, når der er underskrevet kontrakt med en leverandør af det nye system, opdatere den lokale business case med nye data (bl.a. pris pr. borger). 1.3 Drejebog understøtter kommunernes forberedelse En vigtig inspirationskilde for kommunen ved udarbejdelsen af den lokale business case er Kommunernes drejebog for monopolbruddet (www.kombit.dk/drejebogen). I Drejebogen har KOMBIT samlet information til kommunerne om arbejdet med monopolbruddet, og den understøtter kommunernes informationsbehov i forbindelse med forberedelsen og implementeringen af de nye løsninger, herunder KY. Kommunerne bør være opmærksomme på de aktiviteter, der jfr. Drejebogen allerede på nuværende tidspunkt skal igangsættes i kommunerne, specielt i forbindelse med projektorganisering og fastlæggelse af roller i projektet. Drejebogen kan selvsagt ikke stå alene. Den bliver løbende suppleret med kommunikation direkte fra KY-projektet til kommunernes relevante kontaktpersoner. 2. Gevinster I forbindelse med Kommunernes Ydelsessystem er der en række potentielle gevinster at hente for kommunerne; dels en besparelse på de eksisterende it-omkostninger og dertil et administrativt potentiale i forbindelse med automatisering og ændrede arbejds- KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/7

3 gange. Det er kommunens ledelse, der beslutter, hvordan effektiviseringspotentialet skal realiseres i den enkelte kommune. 2.1 Gevinster besparelse på it-omkostninger Den samlede pris, som kommunerne under ét kommer til at betale for monopolbrudsløsningerne, vil være minimum 25 % lavere end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD s monopolløsninger fortsatte som hidtil. Kommunernes Ydelsessystem forventes under ét ligeledes at give kommunerne en samlet besparelse på minimum 25 %. Da udbuddet af systemet endnu ikke er gennemført, kendes den endelige besparelse ikke. Den vil blive udmeldt, så snart den kendes. 2.2 Administrative gevinster Ud over de it-mæssige besparelser forventes KY også at tilvejebringe et effektiviseringspotentiale hos kommunerne. Et sådant potentiale vil primært være baseret på de områder, hvor der er mulighed for at automatisere sagsbehandlingen. KL og KOMBIT har gennemført en analyse over mulige effektiviseringer i administrationen af kontanthjælpsområdet og tilhørende ydelser ved automatisering af en række processer, der vil blive understøttet i et nyt system. Når der tages højde for den usikkerhed, der generelt er forbundet med tallene, vurderes det realistisk, at et nyt system vil medføre en effekt på ca 20%. Det skal dog understreges, at tallet er et gennemsnit for kommunerne under ét, og der vil derfor i nogle kommuner kunne opnås en højere gevinst. KOMBIT har i business case-redskabet anført et vejledende bud på realiseringen af effektiviseringspotentialet, som også er afhængig af en forventet stigende datakvalitet og automatisering i systemet. Effektiviseringspotentialet kan ikke forventes realiseret straks fra kommunens ibrugtagning af KY. Kommuner, der vælger en offensiv gevinstrealiseringsstrategi, vil hurtigere og med større udbytte kunne hjemtage den administrative gevinst. De administrative gevinster skal indgå i den lokale business case på baggrund af ovenstående vurderet ud fra de lokale forhold. For en konkret oversigt over opgaver og processer, hvor der er konstateret potentielle administrative gevinster, henvises til notat fra KL ang. Effektiviseringspotentiale for Kommunernes Ydelsessystem. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/7

4 2.3 Andre forhold i relation til den lokale business case Ud over de ovenstående it-mæssige og administrative gevinster vil der være en række kvalitative gevinster, som ikke er medtaget i business casen, og som generelt for alle monopolbrudsløsninger bl.a. omfatter: Fælles udbud, der afløfter kommunernes udbudsforpligtelse Kommunernes ejerskab til løsning Gennemsigtige kontraktvilkår Kommunerne definerer den løbende udvikling Ingen dobbeltudvikling Adgang til egne data uden meromkostninger Udvikling betales kun en gang Budgetsikkerhed For KY specifikt er kommunernes kvalitative gevinster identificeret således: Større understøttelse af sagsbehandlingens enkelte skridt gennem strukturerede valg, vejledninger og genbrug af data. Kvalitetssikring af sagsbehandlingen gennem ensartethed i og dokumentation af de enkelte sagsbehandlingsskridt. Hurtigere sagsbehandling for både sagsbehandlere og borgere, herunder på sigt mulighed for straks-afgørelser. Bedre it-mæssig sammenhæng til tilgrænsende områder på f.eks. jobcenter- og pensionsområdet. Større brugertilfredshed blandt sagsbehandlere og nemmere oplæring af nye medarbejdere. Bedre ledelsesmæssigt overblik over sagsbehandling og ydelser gennem adgang til lokal ledelsesinformation, og mulighed for højere grad af prioritering. Udvidede tilpasningsmuligheder i it-understøttelsen gennem tilpasning af breve, advis er og proces-understøttelse. Mulighed for selvbetjening for borgere gennem som minimum etablering af standardiseret snitflade, som muliggør indberetning, sagsstatus og adgang til min side Øget retssikkerhed og støtte til borgerne gennem regelstyring og forbedret adgang til data. De kvalitative gevinster er ikke kapitaliseret i denne business case. Det er op til den enkelte kommune, hvorvidt og i givet fald i hvor stort omfang, man ønsker at medtage disse i en business case. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/7

5 3. Afregning Første betaling for KY forventes at finde sted når kommunen får stillet systemet til rådighed fra medio 2016 og fremefter. Første opkrævning forventes at blive foretaget ultimo året. Kommunernes betaling for KMD Aktiv har overvejende været baseret på pris pr. sag, men vil for KY blive beregnet på baggrund af kommunens indbyggertal. I det fremtidige driftsbidrag er der yderligere fastsat en rabatordning for kommuner med mere end indbyggere. 4. Snitflader Alle snitflader, der skal anvendes af samtlige 98 kommuner indgår i borgerprisen på KY. Derudover stiller KOMBIT en snitflade til rådighed til anvendelse af kommunens løsning til: Økonomi Jobcenter Ledelsesindformation Det er kommunens opgave i god tid at indgå aftale med leverandørerne af ovenstående løsninger om tilpasning af snitfladerne. Udgiften afholdes af den enkelte kommune. Herudover kan der i den enkelte kommune være et ønske om tilpasning af integrationer til andre lokale løsninger, herunder ESDH-systemer. Disse integrationer kan i antal variere fra kommune til kommune og dermed også påvirke kommunens samlede omkostning til leverandørerne for tilpasning af snitfladerne. 5. Udrulning af systemet periodisering af beløb i business casen Udrulningen af KY til landets 98 kommuner er planlagt til at foregå over en periode på 9-18 måneder, og vil blive endelig fastlagt, når der er indgået aftale med en leverandør i efteråret Når perioden for uldrulning kendes og rækkefølgen af kommunernes idriftsættelse er fastlagt, vil det være muligt præcist at periodisere de beløb, der skal indgå i den lokale business case. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/7

6 6. Opsigelse af kontrakt på KMD Aktiv For at sikre, at der ikke forekommer overlappende udgifter til to systemer, skal der være overensstemmelse mellem kommunens opsigelse af eksisterende løsning (KMD Aktiv) og idriftsættelsen af KY. KOMBIT vil på et senere tidspunkt orientere om de nærmere retningslinjer for kommunens opsigelse af kontrakten vedr. KMD Aktiv. Det kan dog anbefales allerede nu at orientere sig i egen kommunes opsigelsesvarsel. Ligeledes skal kommunerne være opmærksom på eventuelle opsigelsesvarsler af snitflader/integrationer i forhold til KMD Aktiv. 7. Næste version Business case-redskabet med tilhørende vejledning og instruktion vil blive opdateret, når der ændringer, der har betydning for business casens indhold. Næste version af business case-redskabet forventes offentliggjort på baggrund af kontraktindgåelsen med leverandøren af Kommunernes Ydelsessystem. Kontraktindgåelsen sker på baggrund af den igangværende udbudsforretning. Det opdaterede business case-redskab forventes offentliggjort omkring årskiftet 2014/ Generelt input til den kommunale business case Dokumentet Instruktion til udfyldelse af business case-redskab indeholder forklaring til de poster i business case-modellen, der bør vurderes og medtages i kommunens business case. Der henvises i den forbindelse også til Drejebogen (www.kombit.dk/drejebogen) særligt til notatet Estimering af kommunernes interne ressourcetræk ved implementering af monopolbrudsprojekterne, hvori der kan hentes inspiration til de underopgaver, der indgår (bilag 1). Ligeledes kan det anbefales at anvende estimeringsmodellen til fastlæggelse af kommunens timeestimering (bilag 2). Business case-redskabet indeholder et hovedskema samt et skema der giver et overblik over de specifikke opgaver, der skal udføres i forbindelse med implementeringen af KY. Ressourceforbrug/omkostninger fra skemaet over specifikke opgaver i forbindelse med implementeringen overføres automatisk til hovedskemaet. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/7

7 Skemaets enkelte poster er beskrevet i Instruktion til udfyldelse af business caseredskab. KOMBIT gør opmærksom på, at forbruget af interne ressourcer primært vil forekomme i 2015 og 2016, men den endelige periodisering vil afhænge af idriftsættelsestidspunktet i den enkelte kommune, som der senere vil tilgå information om. Når der i business casen og i den tilhørende vejledning nævnes udgifter/omkostninger, kan det dække over både interne som eksterne udgifter og omkostninger. Hvor eksterne omkostninger udmønter sig i en faktura kan det være anderledes med interne omkostninger. Uanset ekstern eller intern omkostning bør udgiften/omkostningen medtages/beregnes, hvorved business casen giver er retvisende billede. Omfanget af opgaver, egen tid samt eventuelle priser fra eksterne leverandører beregnes og fastsættes af den enkelte kommune. Det er således kommunens egne vurderinger, ud fra de lokale forhold, der til syvende og sidst bør indgå i kommunens business case. Opstår der spørgsmål til anvendelsen af business case-redskabet kan Chefkonsulent Steen Pedersen kontaktes på tlf og KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/7

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere