PROJEKTBESKRIVELSE Udfordringer for public service på multimediale markeder - En komparativ analyse af Danmark, Norge og Sverige Formålet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE Udfordringer for public service på multimediale markeder - En komparativ analyse af Danmark, Norge og Sverige Formålet"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE Anker Brink Lund, Copenhagen Business School International Center for Business and Politics: Udfordringer for public service på multimediale markeder - En komparativ analyse af Danmark, Norge og Sverige Medieudviklingen i Skandinavien har mange lighedspunkter. Ikke desto mindre påviser samfundsvidenskabelig forskning også mange institutionelle og politiske forskelle. Senest var den norske magtudredning (Østerud m.fl. 2003) således væsentligt mere pessimistisk på vegne af public service end den tilsvarende danske (Togeby m.fl. 2003). På den baggrund er det ekstra tankevækkende, at amerikaneren Daniel C. Hallin og italieneren Paolo Mancini i bogen Comparing Media Systems (2004) opererer med en særlig nordisk mediemarkedsmodel kaldet Democratic Corporatist som idealtype i modsætning til to andre modeller: den liberale og den polariserede. På grundlag af samfundsvidenskabelige data trækkes fire karakteristika frem, der antages at have afgørende betydning for mediemarkedet i de skandinaviske småstater: 1. Stor udbredelse af trykte medier på markedsvilkår 2. Markedskorrigerende drift af public service radio og tv 3. Professionel og selvregulerende nyhedsformidling 4. Konkurrenceforhold reguleret gennem kulturpolitisk intervention Det første og tredje punkt er velbelyste i nordisk medieforskning (Lund, 2005; Nord, 2005). Men de øvrige punkter er kun i begrænset omfang blevet analyseret komparativt. Når det undtagelsesvist har fundet sted, har datagrundlaget været ufuldstændigt, jf. udtalelse fra Nordisk Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (bilagt denne ansøgning). Der er således et udtalt behov for systematisk indsamling af sammenlignelige markedsdata på public service området. Ansøgerne er p.t. i gang med en tilsvarende kortlægning af den kommercielle og politiske styring af skandinaviske medieforhold (punkt 4), bl.a. finansieret af Demokratirådet i Sverige og Dagspressens Fond i Danmark. Med denne ansøgning til forskningspuljen om public service ønsker vi at komplettere den igangværende forskning i form af komparative analyser vedrørende punkt 2. Formålet med projektet er for det første at kortlægge det eksisterende datagrundlag omhandlende konkurrencevilkår for Public Service Broadcasters (PSB) i Sverige, Norge og Danmark. Herefter indsamles supplerende data med henblik på en vurdering af det, vi inspireret af Hallin & Mancini (2004) vil betegne som den demokratisk-korporative mediemodel som forståelsesramme

2 om public service radio og tv på fremtidens multimediale marked. Under forudsætning af, at der tilknyttes et ph.d. forløb (se separat ansøgning), suppleres den interskandinaviske komparation med et bredere europæisk blik ved at inddrage alternative mediemodeller: den liberale (eksemplificeret ved Storbritannien), den pluralistisk-polariserede (med Spanien som case) og den østeuropæiske hybridmodel (baseret på polske og estiske data). Vi betragter således ikke multimedialitet primært som et teknologisk fænomen, men som en ledelsesmæssig udfordring i krydsfeltet mellem økonomi og politik. Anskuet i et strategisk perspektiv er det særligt interessant at undersøge, i hvilket omfang nationale PSB-modeller konvergerer/divergerer, og hvilke elementer, dansk/skandinavisk public service med fordel kan udvikle/afvikle med henblik på at styrke konkurrencekraften på det globaliserede multimedie-marked. Det stiller bl.a. nye krav til udøvelse af regulerende magt, som p.t. primært har karakter af intervention baseret på et nationalt kulturgrundlag. Forskergruppen fremlægger på dette grundlag alternative scenarier med særlig henblik på perspektiver for dansk public service radio og tv. Arbejdspakke 1 vil blive produceret i perioden af seniorforskerne Lars Nord (Demokratiinstitutet i Sundsvall), Johann Roppen (Møreforskningen i Volda) og Anker Brink Lund (CBS Center for Business and Politics) samt forskningsmedhjælp med revisionsmæssige færdigheder. Arbejdspakkens overskrift bliver: Public service data anskuet i et markedsperspektiv. Der foreligger masser af komparativ statistik for PSB-markedsandele i form af seer- og lyttertal fra Danmark, Norge og Sverige, men kun få data, som på tilsvarende vis kan belyse skandinavisk PSB som økonomisk faktor i konkurrence med kommercielle spillere. Det gælder f.eks. produktivitet og rentabilitet på nye forretningsområder som web-media og mobiltelefoni, hvor de oprindelige public service argumenter (knaphed og folkeoplysning) kun har betinget vægt, og hvor gratis-princippet påvirker produktudviklingen. Desuden er det på disse felter uhyre vanskeligt at adskille kommerciel fra nonkommerciel service. På grundlag af interview med centrale spillere i markedet, vil forskergruppen undersøge, hvordan sådanne markedsforhold kan defineres og måles. Det andet spørgsmål knyttet til arbejdspakken er, om PSB under multimediale betingelser på længere sigt bliver nødt til at levere kvalitetsprogrammer på ændrede markedsvilkår. I den forbindelse mangler vi et sobert grundlag til sammenligninger af produktionsforhold under private og offentlige organisationsformer herunder partnerskaber (Ejersbo & Greve, 2002). Der vil blive konstrueret komparative kvalitetsmål til belysning af teser om mindste 2

3 fællesnævner (Sepstrup, 2004) kontra mangfoldighed under konkurrence (Tadayoni, Skouby & Henten, 2000). I den forbindelse inddrages ikke kun output og konsum (som er velbelyst i officielle data), men også virksomhedens proces- og input-side (som er underbelyst), bl.a. i form af timepriser for forskellige typer medieindhold samt beregning af nettoudgifter til webdistribution og multimedial genbrug sammenlignet med original produktion af radio og tv. For det tredje tilvejebringes et forskningsgrundlag for kritisk revision af den kulturpolitiske regulering af PSB-virksomhed i Skandinavien. Fortidens interventioner styrker ikke nødvendigvis fremtidens konkurrencekraft. Radio og tv i Norden er vokset ud af en fælles tradition med vægt på idealer om ytringsfrihed, demokrati og folkeoplysning. Men reguleringsregimerne i Danmark, Norge og Sverige afviger på væsentlige punkter fra hinanden. Vi vil kritisk gennemgå reguleringsgrundlaget og vurdere det i et multimedialt markedsperspektiv. Arbejdspakke 1 vil blive dokumenteret i en sammenfattende rapport på dansk samt en engelsksproget artikel i det peer-reviewede tidsskrift Nordicom Review (publicering medio 2007). Arbejdspakke 2 vil blive produceret i perioden af seniorforskerne Lars Nord (Demokratiinstitutet i Sundsvall), Johann Roppen (Møreforskningen i Volda) og Anker Brink Lund (CBS Center for Business and Politics) samt forskningsmedhjælp med driftsøkonomiske færdigheder. Arbejdspakkens overskrift bliver: Public service i den multimediale værdikæde. På grundlag af data tilvejebragt gennem Arbejdspakke nr. 1 bliver det muligt at kortlægge innovationskraft og diffusionsprocesser på multimediaområdet i Danmark, Norge og Sverige. Lanceringen af flermedialitet i PSB og andre medievirksomheder betragtes som en evolutionær innovation, der sættes i drift gennem målrettet ledelsesadfærd. I den sammenhæng vurderes fire institutionelle karakteristika, der diffusionsteoretisk (Rogers, 1995) anses for afgørende for innovativ konkurrencekraft: Relative fordele og ulemper for organisationen og dens brugere, kompatibilitet med eksisterende værdier, kompleksitet i driftsorganisationen samt mulighed for afprøvning under eksperimentelle former, inden nye medieformer indføres som integreret led i PSB-virksomheden. De teknologiske sider af diffusionsprocesserne i de udvalgte mediemarkeder forekommer relativt ensartede. Men der er markante forskelle i den organisatoriske og ledelsesmæssige PSBhåndtering. Vor hypotese er, at disse forskelle kan forklares dels gennem analyse af interne prioriteringer (Lund, 2004), nationale reguleringsregimer (Svendsen, 2004), samt vurdering af konkurrencemæssige forhold (herunder ejerskab og kommerciel rentabilitet) på de respektive mediemarkeder (Roppen, 2004). På baggrund af de komparative forskelle er det projektets tese, at skandinaviske PSB-virksomheder kun kan lære af hinandens erfaringer, hvis man tager højde 3

4 for de strukturelle og politiske eksternaliteter. Der lægges således ikke op til en harmonisering (selvom EU-reguleringens betydning naturligvis inddrages i vurderingerne), men på en forskningsbaseret afklaring af, hvordan PSB på trods af markedsmæssige og politiske forskelligheder kan operere inden for rammerne af en demokratisk grundmodel ad modus Hallin & Mancini (2004) kan klare sig under globaliserde konkurrencebetingelser. En sådan udredning kræver et nuanceret datagrundlag med strategisk sigte, som kan munde ud i konstruktive fremtidsscenarier for skandinavisk PSB. Foruden ledelses- og reguleringsmæssige aspekter inddrager driftsøkonomiske vurderinger af forskellige finansieringsformer (licens, medieskat, direkte brugerbetaling), samspil med kommercielle spillere (udlicitering, partnerskaber, privatisering) samt konsekvenser for den nuværende radio- og tv-produktion ved omkostningskrævende satsning på nye medieplatforme (konvergens, divergens, synergi). Arbejdspakke 2 vil blive dokumenteret i en sammenfattende rapport på dansk samt en engelsksproget artikel i det peer-reviewede tidsskrift European Journal of Communication (publicering medio 2008). Arbejdspakke 3 produceres af en ph.d.-stipendiat medfinansieret og tilknyttet CBS International Center for Business and Politics under vejledning af professor Anker Brink Lund. Der søges særskilt støtte til denne pakke gennem separat ansøgning til Mediesekretariatet. Nærværende projekt er budgetteret og konstrueret således, at pakke 1 og 2 kan produceres uden pakke nr. 3. Men kun ved inddragelse af sidstnævnte, kan de særlige styrker og svagheder ved en skandinavisk PSB-model anskues i et bredere europæisk perspektiv på et komparativt datagrundlag, jf. typologien hos Hallin & Mancini (2004:70), jf. nedst. Figur: 4

5 Metodisk fungerer Hallin & Mancinis typologi (Se Figur ovf.) som komparativ ramme om projektet. I regi heraf anvendes diffusionsteori (Rogers, 1995) samt institutionel analyse med hovedvægt på public choice (Mueller, 2003) og path dependent change (Cambell, 2004). Ved primært at sætte fokus på disse nøgleaspekter i det demokratisk-korporatistiske hjørne af typologien øges forskningens reliabilitet, idet problemfokuseringen sikrer ensartethed i de mediestrukturelle grundvilkår, der danner baggrund for sammenligningerne. Etnocentrisk bias søges bevidst minimeret ved at lade forskergruppens medlemmer (to og to) bearbejde tredjelandets rådata. Arbejdspakke 1 baseres hovedsageligt på kvantitative og kvalitative data offentliggjort af PSB-organisationer i Skandinavien. Med den indbyggede kildeafhængighed må det betragtes som en afgørende styrke for forskergruppen, at vi samtidig gennemfører markedsorienterede analyser uden for PSB-institutionen, og derigennem får adgang til sammenlignelige data for kommerciel radio, tv og web. Desuden tester vi kildekritisk primærkilder knyttet til PSB- årsberetninger og regnskaber for perioden , hvor den 5

6 multimediale udvikling for alvor påvirkede virksomheden. Bearbejdningen af disse data suppleres med semi-strukturerede interview omfattende centrale beslutningstagere på området fra Danmark, Norge og Sverige. Arbejdspakke 2 bygger videre på data indsamlet i arbejdspakke 1, suppleret med scenariemetodik (Hayes, 2002) og ledelsesstrategiske case-studier (Brunson 2002). Det komparative design sikrer i den forbindelse, at der tages højde for metodiske problemer knyttet til proaktiv forskning i komplekse organisationer (Coghlan & Brannick, 2001). Vi benytter således ikke kun simple fremskrivninger af dokumenterede tendenser, men søger gennem eksperimentel og kontrafaktisk modellering at vurdere alternative udviklingsmuligheder. Ved hjælp af webkonference-metodik etableres grundlag for prioritering og regulering af multimedial indsats. Hvis bevillingsmyndighederne supplerer pakkerne 1 & 2 med det skitserede ph.d.-forløb, giver det kombinerede metode-mix desuden mulighed for triangulering, idet vi ikke kun kan validere de selvrapporterede PSB-data med et tværgående, interskandinavisk perspektiv, men også evaluere de fremanalyserede hovedtendenser i et bredere internationalt perspektiv, der omfatter de øvrige hjørner af Hallin & Mancinis typologi. Anvendelighed: Forskningsprojektet skaber ikke kun bedre grundlag for forståelse af vilkårene for public service i Danmark. Med udgangspunkt i Hallin & Mancinis teoretiske forarbejde bidrages også mere alment til den internationale udforskning af multimediale markeder, som p.t. er i sin vorden. Forskningsindsatsen er så omfattende og international i sit sigte, at projektet kun kan gennemføres ved ekstern medfinansiering, ikke alene inden for projektgruppens begrænsede forskningstid og de til rådighed stående grundbevillinger. Det helt afgørende og originale ved forskningsprojektet i en skandinavisk sammenhæng er det eksplicitte markedsperspektiv, der ikke i udgangspunktet placerer public service som noget sakrosankt i den kulturelle og politiske offentlighed (Syvertsen, 1999). I modsætning til, hvad tilgangen normalt har været inden for den skandinaviske medieforskning, betragter vi heller ikke primært PSB som udgiftskrævende aktivitet, men også som potentielle erhvervslokomotiver i den såkaldte oplevelsesøkonomi. PSB analyseres således kritisk og strategisk som et historisk betinget forsøg på fra politisk hold at korrigere markedsfejl (Lindblom, 2001) betinget i en mangelsituation (begrænsede frekvenser) og kulturpolitiske hensyn (folkeoplysning). Derved er der i Skandinavien blevet etableret særegne konkurrencebetingelser på medieområdet, som stadig spiller en væsentlig markedskorrigerende rolle, selvom de oprindelige forudsætninger for den valgte forretningsmodel ikke længere ganske uproblematisk kan begrundes på samme vis som tidligere. Forskningsledelsen varetages af professor Anker Brink Lund, CBS International Center for Business and Politics, der også er budgetansvarlig for 6

7 projektets gennemførelse. ABL har 30 års erfaring med samfundsvidenskabelig medieforskning, herunder medlem af The European Media Research Group, Demokratirådet i Sverige og styregruppen for det tværvidenskabelige forskningsrådsprojekt MODINET Medier og Demokrati i Netværkssamfundet. ABL har foruden de nordiske medforskere Lars Nord og Johann Roppen tilsagn om medvirken fra en følgegruppe bestående af direktør Ulla Carlsson (Nordisk Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning), fhv. generaldiretør Christian Nissen og medieøkonom Preben Sepstrup. Referencer Brunson, Nils (2002): The Organization of Hypocrisy. Copenhagen Business School Press. Cambell, John L. (2004): Institutional Change and Globalization. Princeton University Press. Carlsson, Ulla & Eva Harrie (2002). Media Trends in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Nordicom. Coghlan, David & Teresa Brannick (2001): Doing Action Research in Your Own Organization. SAGE, Ejersbo, Niels & Carsten Greve (2002): Det offentlige på kontrakt. Børsens Forlag. Hallin, Daniel C. & Paolo Mancini (2004). Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press. Hayes, John (2002): The Theory and Practice of Change Management. Palgreve. Mueller, Dennis C. (2003): Public Choice III. Cambridge University Press. Nissen, Christian (2005): Public Service Media in the Information Society. Council of Europe. Lindblom, Charles E. (2003): Marknad och samhälle. SNS Förlag. Lund, Anker Brink (2004): Projekt forandringsledelse. Dagspressens Fond. Lund, Anker Brink (2005a): Mediemagt i Norden et komparativt perspektiv. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 21(1): Lund, Anker Brink (2005b): Forskningsbaseret kig i krystalkuglen I: Andersen, Ole E. Nye kurver I medielandskabet. Forlaget Markedsføring. Nord, Lars (2005): Att jämföra nordiska mediesystem. Sundsval: Nordisk Mediekongres. Rogers, Everett M (1995): Diffusion of Innovations. The Free Press. Roppen, Johann (2004). Medieindustrien Innføring i medieøkonomi. Det Norske Samlaget. Sepstrup, Preben (2004): Fra medieforskning ti såkaldt medieforskning en model til beskrivelse af mediestrukturen. I: Bruun, Hanne et al (red). Forskning i mediepolitik mediepolitisk forskning. Modtryk:

8 Svendsen, Erik Nordahl (2004): Tillid er godt er kontrol bedre? Aktuelle tendenser i reguleringen af public service i Europa. I: Bruun, Hanne et al (red). Forskning i mediepolitik mediepolitisk forskning. Modtryk: Syvertsen, Trine (2001). The Many Uses of the Public Service`Concept. Nordicom Review 20(1):5-12. Tadayoni, Reza, Knud Erik Skouby & Anders Henten (2000). Kan den danske radio- og tv-forsyning fungere på markedsvilkår? Samfundsøkonomen 10(6): Togeby, Lise m.fl. (2003). Magt og demokrati I Danmark hovedresultater fra Magtudredningen, Aarhus Universitetsforlag. Østerud, Øyvind m.fl. (2003). Makten og demokratiet. En slutbok fra Makt- og demokratiudredningen. Gyldendal Akademisk. 8

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

SMiD - Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark

SMiD - Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark Artikel til Nordicom SMiD - Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark Indledning Sammenslutningen af medieforskere i Danmark (SMiD) er en bred forening, som rummer mange forskellige forskere ansat forskellige

Læs mere

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer Anker Brink Lund: Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer abl.dbp@cbs.dk Den digitale distributionsrevolution XXIth century XXth century ANALOGUE SATELLITE TELEVISION CINEMA DVB-H 3G SVOD

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse?

Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Hvordan kan skolelederne manøvrere mellom ekstern accountability og intern pædagogisk ledelse? Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell, 2007 Lejf Moos Forskningsprogram om Profession og Ledelse Disposition

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Årets Økonomist yringskonference 2010 Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Når Balanced Scorecard og akkreditering ikke mere kan sikre konkurrencekraft, innovationsevne

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Institutionel konkurrenceevne på mediemarkedet

Institutionel konkurrenceevne på mediemarkedet Institutionel konkurrenceevne på mediemarkedet ANKER BRINK LUND Medier mellem politik og marked Jeg har valgt at benytte denne anledning til at introducere et nyt forskningsfelt, som CBS International

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Carsten Greve Copenhagen Business School Oversigt Markedsgørelse (her primært udlicitering) af den offentlige sektor En styringsmodel for markedsgørelse Faktorer

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011 Forsøgs- og udviklingsprogrammer i idrætten - og evalueringer deraf Lidt om mig selv Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

DR Digitalt! En undersøgelse af DR s muligheder og rolle i den danske digitaliseringsproces. Ditte Sig Kramer

DR Digitalt! En undersøgelse af DR s muligheder og rolle i den danske digitaliseringsproces. Ditte Sig Kramer DR Digitalt! En undersøgelse af DR s muligheder og rolle i den danske digitaliseringsproces. Ditte Sig Kramer Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Silkeborg Buisness College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

PÅ VEJ MOD D-LAND? MULIGHEDER, PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2012

PÅ VEJ MOD D-LAND? MULIGHEDER, PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2012 PÅ VEJ MOD D-LAND? MULIGHEDER, PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2012 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING, FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Klagedrevet brugerkommunikation

Klagedrevet brugerkommunikation Anker Brink Lund CBS International Center for Business and Poltics Klagedrevet brugerkommunikation abl.cbp@cbs.dk International Center for Business and Politics abl.cbp@cbs.dk Privatlivet (u)fred Offentlighed

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

VIDEN I KONKURRENCE. Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner

VIDEN I KONKURRENCE. Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner VIDEN I KONKURRENCE Udgivelse om konkurrenceret og videninstitutioner 1 Kolofon 2 Titel: Viden I konkurrence Copyright: Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel Udgiver: Det Nationale Netværk for

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Mediepolitiske forslag til styrkelse af frie og uafhængige medier i Danmark. Rasmus Helles & Henrik Søndergaard Københavns Universitet

Mediepolitiske forslag til styrkelse af frie og uafhængige medier i Danmark. Rasmus Helles & Henrik Søndergaard Københavns Universitet Mediepolitiske forslag til styrkelse af frie og uafhængige medier i Danmark Rasmus Helles & Henrik Søndergaard Københavns Universitet September 2012 Rasmus Helles er Ph.D. og lektor i Kommunikation og

Læs mere

www.inno-network.com

www.inno-network.com www.inno-network.com Vi gør teori til praksis Dette landsdækkende netværk er et laboratorium, hvor forskere og praktikere tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og samarbejder om at udvikle og implementere

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 UDVALGTE CASES AMFU DSRELE ANTFOR KNING ÅCBS SAMFUNDSRELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 udvalgte cases DENNE PUBLIKATION BYGGER PÅ EN RAPPORT UDARBEJDET AF OPERATE A/S

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere