Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer. Afd Irmelinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer. Afd. 1-71 Irmelinen"

Transkript

1 Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer Afd Irmelinen fsb juli 2014

2 Indholdsfortegnelse GENERELT VEDRØRENDE PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANEN 4 Formål 4 Omfang 4 ARBEJDETS UDFØRELSE 5 Generelt 5 Gødning 6 Grønt affald 6 Glatførebekæmpelse 6 Etableringsfase, efter renovering og efterplantning 6 Udbud af arbejder 7 ELEMENTOVERSIGT MED PLEJEANVISNINGER 8 BUNDDÆKKENDE PLANTER 8 Bunddækkende plantning af vedbend 8 BUSKE 10 Prydbuske 10 Busket 12 Bunddækkende buske 14 HÆKKE OG HEGN 16 Hæk 16 Fritvoksende Hæk 18 BLOMSTER 20 Bede med stauder og mindre buske 20 Roser 22 Staudebede 24 2

3 Klatre- og slyngplanter 26 TRÆER 28 Trærækker 28 Fritvoksende træer store træer 30 Fritvoksende træer mindre træer 31 Stedsegrønne træer 33 GRÆS 34 Brugsplæne 34 BELÆGNINGER 35 Beton- og naturstensbelægninger 35 Asfaltbelægninger 37 Regnvandsbrønde og afløbsriste 37 Snerydning og glatførebekæmpelse 38 Faldunderlag 39 Sand i sandkasser 40 INVENTAR 40 Legeredskaber 40 ORDFORKLARING 42 BILAG Arbejdsplan Oversigtsplan, Plejeplan, mål 1: Københavns kommunes retningslinier for vintervedligeholdelse 43 4 Fejeerklæring til Københavns kommune 43 3

4 Generelt vedrørende Pleje- og vedligeholdelsesplanen Formål Formålet med udarbejdelsen af en pleje- og vedligeholdelsesplan for afd er at sikre kvaliteten af den pleje, som udføres på udearealerne. Udearealerne skal fremstå velplejet og med en varieret beplantning, som kan give beboerne en oplevelse året igennem. Plejeplanen er udarbejdet, så det kan anvendes, dels som et arbejdsredskab til afdelingens medarbejder(e) til brug i den daglige drift, dels som beskrivende udbudsmateriale og en del af aftalegrundlaget, med ekstern gartner, såfremt dele af vedligeholdelsen ønskes udliciteret Plejeplanen kan desunden fungere som redskab ved en fremtidig justering af forholdet mellem de arbejder, der ønskes udført af henholdsvis ejendommens medarbejdere og ekstern gartner. Hvor plejen er omfattet af og beskrevet i servicekoncept, vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog eller andet, henvises til disse Omfang Pleje- og vedligeholdelsesplanen beskriver den pleje og vedligeholdelse, som skal udføres for at sikre, at uderummene i afdelingen fremstår velplejet, og at driftsopgaver udføres i det aftalte omfang og kvalitet. For præcist at kunne beskrive plejen og driften er arealet først opdelt i en række arealtyper. Disse arealtyper er dernæst opdelt i elementer, dvs. områder eller enheder med behov for den samme type pleje. Nærværende plejeplan er opdelt i følgende arealtyper og elementer: AREALTYPER BUNDDÆKKENDE PLANTER 4 ELEMENTER - Bunddækkende plantning af vedbend BUSKE - Prydbuske - Busket (type 1-4) - Bunddækkende buske HÆKKE OG HEGN - Hæk (type 1-6) - Fritvoksende hæk BLOMSTER - Bede ved indgange med stauder og lave buske - Roser - Staudebede - Klatre- og slyngplanter (type 1-4)

5 TRÆER GRÆS BELÆGNINGER INVENTAR - Trærækker - Fritvoksende træer store træer - Fritvoksende træer mindre træer - Stedsegrønne træer - Brugsplæne - Faste belægninger - Beton- og naturstensbelægninger - Asfaltbelægninger - Regnvandsbrønde og afløbsriste - Glatførebekæmpelse - Faldunderlag - Sandkassesand - Legeredskaber Planen omfatter drift og vedligeholdelse af beplantninger, træer, græs, belægninger, legeredskaber mv. Følgende er ikke omfattet af planen: Inventar og serviceopgaver: Renholdelse/ for affald, graffittiafrensning, renovation og affaldshåndtering, tømning af affaldsspande, service på borde, bænke, havehegn og mure, cykelstativer, skilte, belysning, juletræ mv. (se servicekonceptet) Dog er sikkerhed og holdbarhed på legepladsredskaber omfattet af planen Beplantning i private haver (se vedligeholdelsesreglement, husorden og råderetskatalog) Dog er følgende elementer i beboerhaverne ved gårdhavehusene, omfattet af planen: De fælles træer, hækkene omkring beboerhaver og de fritvoksende hække, der adskiller beboerhaver. Bede ved indgangene ud for de to lange blokke, som vedligeholdes af beboere. (se vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog m.m.) Der henvises til servicekocept, vedligeholdelsesregelment, råderetskatalog og husorden for de dele, som ikke er omfattet af plejeplanen Arbejdets udførelse Generelt Plejebeskrivelserne er opdelt i henholdsvis pleje og supplerende pleje. Desuden indledes hver elementbeskrivelse med en kort beskrivelse af elementets forventede udtryk. Plejen er den årlige tilbagevendende pleje. Den supplerende pleje udføres efter behov eller med det angivne tidsinterval. Nogle steder er angivet, at der skal udføres opsyn med behov for efterplantning, beskæring, udtynding m.m. Arbejdet med efterplantning, beskæring, udtynding m.m. skal således kun udføres, såfremt der observeres et behov. 5

6 Økonomi til supplerende pleje, herunder efterplantning, udskiftning, renovering m.m., er ikke omfattet af den almindelige pleje. Der skal afsættes midler særskilt til disse arbejder. Der afsættes efter behov. Der forventes en sædvanlig gartnerfaglig håndværksmæssig korrekt udførelse af de beskrevne arbejdsgange. Opsyn med behov for beskæring, udtynding m.m. kan eventuelt udføres af landskabsarkitekt eller ekstern gartner. Ukrudtsbekæmpelse skal ske uden anvendelse af kemiske sprøjtemidler. Ved brug af brændere, varmt vand, skum eller anden ukrudtsbekæmpelsesmetode på belægninger skal der udvises stor forsigtighed ved overgang mellem belægninger og beplantning. Beplantning skal skærmes, så den ikke tager skade af varmevirkningen fra brændere og udlæggere af vand og skum. Brug af brændere i øvrigt i henhold til regler for varmt arbejde. Gødning Til gødskning af buske, hække, prydbuske mv. anvendes omsat kompost. Til gødskning af roser anvendes kompost eller særlig rosengødning. Til gødskning af stauder anvendes kompost eller NPK. Til gødskning af græs anvendes NPK, eller alternativt topdressing suppleret med kalksalpeter. Handelsgødninger udbringes af 2-3 gange over sæsonen. Grønt affald Grønt affald, som er egnet til kompostering, komposteres. Alt øvrigt grønt affald bortskaffes på lovlig vis. Glatførebekæmpelse Der skal anvendes et minimum af salt i forbindelse med glatførebekæmpelse af hensyn til beplantninger og til belægningers levetid. Der skal tages et særligt hensyn, da arealet er meget intensivt udnyttet. Der må ikke anvendes materiel, som udlægger salt ud over belægningskanter. Anvendelse af saltvand anbefales. Etableringsfase, efter renovering og efterplantning Ved nyetablering af plantebede skal der, indtil planterne har lukket helt sammen, eventuelt luges en til flere ekstra gange i løbet af vækstsæsonen. Jorden løsnes med kultivator i de øverste 5 cm af mulden. Ved vedvarende tørke kan der i etableringsfasens første år opstå behov for vanding. Der skal ikke vandes så mange gange, hellere én gang grundigt, min 20 mm, end flere mindre gange. Alternativt kan vandes med siveslanger. Ved nyplantede træer anbefales vandingsposer. 6

7 Udbud af arbejder Ved udbud af arbejder gælder følgende: Ved arbejdets udførelse skal overholdes arbejdsmiljøloven, herunder: Bekendtgørelse om arbejdsstedets indretning. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Bekendtgørelse om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Arbejdskørsel må ikke komprimere jorden, beskadige belægninger eller foranledige andre skader. Arbejdet med farlige og støjende maskiner skal begrænses mest muligt. Ingen køretøjer eller maskiner må henstilles/parkeres på området uden for normal arbejdstid. I særlige tilfælde kan der efter aftale med tilsynet dispenseres herfor. Arbejdet skal gennemføres i normal arbejdstid ( ) på ugens 5 hverdage. I særlige tilfælde kan der efter aftale med tilsynet træffes anden aftale. Dog kan arbejdet påbegyndes tidligere, når der ryddes sne. For snerydning af de private fællesveje, både på fortove og veje, gælder de kommunale regler. Såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være til stede, skal dette meddeles til tilsynet. Kontrol: For at sikre at arbejdet udføres i henhold til plejeplanen, skal der i forbindelse med udbud af arbejder aftales, hvilken kontrol der skal føres med arbejderne. 7

8 Elementoversigt med plejeanvisninger Bunddækkende planter Bunddækkende plantning af vedbend Bunddækkende vedbendplantniger skal fremstå som en ensartet sammenhængende og fuldt bunddækkende flade. Beplantningen skal fremstå med en for arten naturlig form. Beplantningen skal med dens vækst dække overgangen mellem bed og flise- /græskanter. Der må ikke forekomme synlig jordkant mellem beplantning og græs/stiarealer. Der må ikke forekomme synlige huller i beplantningen. Plejen sigter mod at opnå et tæt bunddække så ukrudt har svært ved at etablere sig, og desuden fremstå som en ensartet og frodig flade Vedbenden skal holdes fri af træer og buske. Pleje Renholdelse for ukrudt, 6 gange/år Der ukrudtsbekæmpes min. 6 gange årligt. Der startes i marts/april og fortsættes til ultimo oktober / medio november, afhængig af vejret. Rodukrudt må ikke forekomme. Rodukrudt fjernes med rod. Frøukrudt må ikke være højere end 50 cm og skal fjernes, før det smider frø. Beskæring af tykkelsesvækst og tilvækst der vokser ud over stier, græskanter mv. og tilvækst der vokser op i træer og buske, 1-2 gange /år Beplantningen eftergås 1 gang årligt for justering af tykkelsesvæksten Beplantningen eftergås 1-2 gange årligt for beskæring af den tilvækst, der vokser ud over belægninger o.lign. og tilvækst som vokser op i træer og buske. Beskæring foretages så beplantningen bibeholdes i en lav bunddækkende forrm og gerne så den fremstår naturlig. Det er vigtigt, at planterne fortsat dækker overgang mellem bed og flise- eller græsareal efter beskæringen Al vedbend på træers og buskes stammer og grene fjernes. Fjernelse af vedplanter, 1 gang /år Opvækst af selvsåede vedplanter fjernes løbende i sæsonen. De fjernes med rod, evt. med drænspade. I efterår gennemgås beplantningen grundigt og eventuelle selvsåede vedplanter fjernes. Opsyn med behov for efterplantning, 1 gang /år. Beplantningen gennemgås 1 gang årligt for behov for efterplantning. I september laves en samlet opgørelse over hele afdelingens behov for efterplantning. 8

9 Supplerende pleje Efterplantning Udgåede planter og planter i dårlig vækst, konstateret ved den årlige gennemgang, udskiftes i efteråret. Efterplantning er vigtig, så et tæt jorddække opretholdes. Efterplantning kan evt. udføres af en ekstern gartner. 9

10 Buske Prydbuske Prydbuske er solitære buske, som med stor frodighed og stor blomsterrigdom skal fremstå særlig i forhold til de omgivende planter. Prydbuske kan være rumskabende alene eller i grupper. Prydbuske er udvalgt på grund af deres blomstring, dufte, løv, høstfarve, frugter, form eller anden karakter Prydbuskene i afdelingen er placeret i en bunddækkende beplantning, staudeplantning eller i græs. Enkelte af prydbuskene i afdelingen er buskroser. En enkelt af prydbuskene er en sommerfuglebusk. Plejen sigter mod, at planten skal have en optimal fremtoning og prydbuske plejes individuelt i henhold til den enkelte plantes krav og behov. Pleje Beskæring af eventuelle udhængende grene, der generer færdslen på stier, 1-2 gange /år Prydbuske langs gangarealer eftergås 1-2 gange årligt for udhængende grene, hvis de generer færdslen på stier. Der beskæres, så plantens karakter bevares. Beskæring udføres med håndværktøj, grensaks eller lignende. Opsyn med behov for beskæring og udførelse af eventuel beskæring, 1 gang /år. Prydbuskene gennemgås 1 gang årligt for behov for beskæring i henhold til blomstring, vækstform, størrelse og foryngelse. Der beskæres kun, hvis der er behov. Der beskæres i henhold til de enkelte arters form, foryngelse og karakteristika. Der beskæres på rette tidspunkt iht. den enkelte plante. Beskæring foretages med håndværktøj som f.eks. ørnenæb/grensav. Opsyn med behov for beskæring kan udføres af landskabsarkitekt eller evt. ekstern gartner. Beskæring kan udføres af ekstern gartner. Afskårne grene fjernes. Sommerfuglebuske kan med fordel skæres helt tilbage til cm over terræn hvert forår, når der ikke længere er risiko for nattefrost. Alternativt beskæres disse som buske. Opsyn med behov for udskiftning af planter i dårlig vækst, 1 gang /år. Prydbuske vurderes 1 gang årligt for behov for udskiftning.. I september laves en samlet opgørelse over hele afdelingens behov for efterplantning 10

11 Supplerende pleje Efterplantning Udgåede planter og planter i dårlig vækst udskiftes i efteråret. Dette udføres evt. af en ekstern gartner. Gødskning Der gødes med kompost, hvis behov for gødskning opstår. 11

12 Busket Type 1: Pil ved legepladsen Type 2: Busket ved græsareal mellem blokkene og gårdhavehusene Type 3: Busket i opholdshaven, Type 4: Plantebede ved indkørsel til parkeringspladsen Busketter skal danne og adskille rum samt afgrænse arealer, og skabe en frodig helhed af buske. Buskettet er en sammenhængende plantning, ofte af flere forskellige arter af buske, hvor den enkelte arts særpræg er underlagt helhedsindtrykket. Busket 1 er en monokultur af pil, placeret ved legepladsen, og kan derfor også indgå i en del af børnenes leg. Busket 2, 3 og 4 er mindre busketter, sammensat af en til flere arter. Beplantningen skal med dens vækst dække bedet og overgangen mellem bed og flise- /græskanter. Der må ikke forekomme synlig jordkant mellem busket og græs/stiarealer. Plejen sigter mod at udvikle en frodig og karakteristisk helhed. Pleje Renholdelse for ukrudt og kultivering, 6 gange/år Der ukrudtsbekæmpes min. 6 gange årligt. Der startes i marts/april og fortsættes til ultimo oktober / medio november, afhængig af vejret. Rodukrudt må ikke forekomme. Rodukrudt fjernes med rod. Frøukrudt skal fjernes før det smider frø. Eventuel synlig jord mellem planter løsnes med kultivator. Beskæring af eventuelle udhængende grene, der generer færdslen på stier m.m., 1-2 gange /år Beplantningen eftergås 1-2 gange årligt for udhængende grene ved indkørsel, sti og opholdsplads. Der beskæres, så plantens karakter bevares. Beskæring udføres med håndværktøj, grensaks eller lignende. Der må ikke anvendes hækklipper. Fjernelse af vedplanter, 1 gang /år Opvækst af selvsåede vedplanter fjernes løbende i sæsonen. De fjernes med rod, evt. med drænspade. I efterår gennemgås beplantningen grundigt og eventuelle selvsåede vedplanter fjernes. Opsyn med behov for efterplantning, 1 gang /år. Beplantningen gennemgås 1 gang årligt for behov for efterplantning. Kantstikning, 1 gang/år En gang årligt oprettes kanter mellem græs og plantebede, så græsset ikke vokser langt ind i bede. Det er vigtigt, at planternes grene fortsat dækker overgang mellem bed og græsareal efter kantstikning, så der ikke er synlig jordkant mellem busket og græsarealer. Kantstikning kan udføres i vinter/tidlig forår. 12

13 Supplerende pleje Efterplantning Udgåede planter og planter i dårlig vækst, konstateret ved den årlige gennemgang, udskiftes i efteråret. Efterplantning kan eventuelt udføres af en ekstern gartner. Foryngelsesbeskæring af busket 1, pil Hvert år udføres en foryngelsesbeskæring i form af en tilbageskæring af pilebuskene, for at holde beplantningen tæt fra bunden. Beskæring udføres i vinterperioden. Efter en tilbageskæring af hele beplantningen vil der i en periode være behov for ekstra ukrudtsbekæmpelse, indtil beplantningen igen er lukket helt til. Beskæring af busket 2, 3 og 4 Hvert år vurderes behovet for beskæring. Der beskæres mindst muligt og kun efter behov. Beskæring udføres som en buskbeskæring ved fjernelse af enkelte ældre grene ved basis, og under hensyntagen til de enkelte arters form, foryngelse og karakteristika. Beskæring foretages med håndværktøj som f.eks. ørnenæb/grensav. Gødskning Der gødes med kompost, hvis behov for gødskning opstår. 13

14 Bunddækkende buske De bunddækkende buske findes ved legepladsen under syrenen og pæretræet Bunddækkende buske skal fremstå som en ensartet sammenhængende og fuldt bunddækkende flade. Beplantningen skal fremstå uklippet og med en for arten naturlig form. Beplantningen skal med dens vækst dække overgangen mellem bed og flise- /græskanter. Der må ikke forekomme synlig jordkant mellem beplantning og græs/stiarealer. Der må ikke forekomme synlige huller i beplantningen. Plejen sigter mod at opnå et tæt bunddække så ukrudt har svært ved at etablere sig, og desuden fremstå som en ensartet og frodig flade Pleje Renholdelse for ukrudt, 6 gange/år Der ukrudtsbekæmpes min. 6 gange årligt. Der startes i marts/april og fortsættes til ultimo oktober / medio november, afhængig af vejret. Rodukrudt må ikke forekomme. Rodukrudt fjernes med rod. Frøukrudt må ikke være højere end 50 cm og skal fjernes før det smider frø. Beskæring af eventuelle udhængende grene, der generer færdslen, 1-2 gange /år Beplantningen eftergås 1-2 gange årligt for udhængende grene. Der beskæres, så plantens karakter bevares. Beskæring udføres med håndværktøj.. Fjernelse af vedplanter, 1 gang /år Opvækst af selvsåede vedplanter fjernes løbende i sæsonen. De fjernes med rod, evt. med drænspade. I efterår gennemgås beplantningen grundigt og eventuelle selvsåede vedplanter fjernes. Opsyn med behov for efterplantning, 1 gang /år. Beplantningen gennemgås 1 gang årligt for behov for efterplantning. Kantstikning, 1 gang/år En gang årligt eftergås og oprettes kanter mellem græs og plantebede, så græsset ikke vokser langt ind i bede. Det er vigtigt, at planternes grene fortsat dækker overgang mellem bed og græsareal efter kantstikning. Kantstikning kan udføres i vinter/tidlig forår. 14

15 Supplerende pleje Efterplantning Udgåede planter og planter i dårlig vækst, konstateret ved den årlige gennemgang, udskiftes i efteråret. Efterplantning er vigtig, så et tæt jorddække opretholdes. Efterplantning kan evt. udføres af en ekstern gartner. Foryngelsesbeskæring Opsyn med behov for beskæring og/eller foryngelsesbeskæring vurderes ved en gennemgang hvert år. Dette kan udføres af landskabsarkitekt eller ekstern gartner. En eventuel foryngelsesbeskæring udføres i vinterperioden. Beskæring udføres under hensyntagen til hvilken planteart bunddækket består af. Beskæring foretages med håndværktøj som f.eks. ørnenæb/grensav o. lign.. For bunddækket af typen lav snebær består foryngelsesbeskæring i form af nedklipning af planter til ca. 10 cm over terræn. (findes under syren ved legepladsen) Gødskning Der gødes med kompost, eller jordforbedres med kompostblandet muld,hvis behov for gødskning opstår. 15

16 Hække og hegn Hæk Hækken skal skabe rum, opdele, afgrænse eller skabe læ. De forskellige hæktyper i afdelingen har forskellige funktioner. Se typer nedenfor Den klippede hæk er en smal rækkeplantning med en synlig ensartet form, som opnås gennem valg af planteart, planteafstand og klipning. Beplantningen skal med dens vækst dække overgangen mellem bed og flise- og græskanter. Der må ikke forekomme synlig jordkant mellem hæk og græs/stiarealer. Plejen sigter mod at opnå en synlig ensartet fast form gennem klipning. Der er 6 hækkatagorier i afdelingen Type 1 Bøgehæk langs fortov mod Tovelillevej, Kirsten Kimersvej og Pallesvej højde som nuværende (ca. 325 cm) Type 2 Bøgehæk mellem gårdhusene og rækkehusene, samt ved vaskeri, boldbane mv. højde som nuværende (ca. 180 cm) Type 3 Bøgehæk omkring gårdhaver ved kommunens lejemål højde max. 110 cm. Det er vigtigt at hækhøjden holdes, da hækken skaber afgrænsning, men er underordnet den samlede rumopfattelse. Type 4 Bøgehæk i skel ved det tidligere plejehjem ( max. 135 cm) og ved fællesarealet/samlingspladsen ud for plejehjemmet højde max cm. Vigtigt at hækhøjde holdes, da hækken skaber afgrænsning, men er underordnet den samlede rumopfattelse. Type 5 Bøgehæk omkring beboerhaver ved gårdhavehusene højde max. 110 cm. Vigtigt at hækhøjde holdes, da hækken skaber afgrænsning, men er underordnet den samlede rumopfattelse. Type 6 Bøgehæk omkring haver ved blokkene - højde efter beboernes ønske 16

17 Pleje Hækklipning, 2 gange/år Alle hække klippes 2 gange/år, i henholdsvis juni og august. Hækken skal fremstå med lige sider og vandret top og må aldrig være smallest forneden. Hækken skal klippes så dens vækst dækker overgangen mellem bed og flise- og græskanter. Klipning udføres så hækken holdes i højde og bredde i henhold til målsætningen. Klipning udføres med hækklipper. Afklip fjernes. Renholdelse for ukrudt, 6 gange/år Der ukrudtsbekæmpes min. 6 gange årligt langs og under hæk. Der startes i marts/april og fortsættes til ultimo oktober / medio november, afhængig af vejret. Rodukrudt må ikke forekomme. Rodukrudt fjernes med rod. Frøukrudt skal fjernes før det smider frø. Må max. være 30 cm. Fjernelse af vedplanter, 1 gang /år Opvækst af selvsåede vedplanter fjernes løbende i sæsonen. De fjernes med rod, evt. med drænspade. I efterår gennemgås beplantningen grundigt og selvsåede vedplanter fjernes. Opsyn med behov for efterplantning, 1 gang /år. Hækken gennemgås 1 gang årligt for behov for efterplantning. Kantstikning, 1 gang/år En gang årligt eftergås og oprettes kanter mellem græs og plantebede (hvor hække grænser op til græs), så græsset ikke vokser langt ind i bede. Det er vigtigt, at planternes grene fortsat dækker overgang mellem bed og græsareal efter kantstikning. Kantstikning kan udføres i vinter/tidlig forår. Supplerende pleje Efterplantning Udgåede planter og planter i dårlig vækst, konstateret ved den årlige gennemgang, udskiftes i efteråret. Dette udføres evt. af en ekstern gartner. Opsyn med behov for gødskning, 1 gang /2 år Der holdes opsyn med behov for gødskning hvert andet år (alle ulige år). Der gødes med kompost, eller jordforbedres med kompostmuld, hvis behov for gødskning opstår. 17

18 Fritvoksende Hæk Placeret mellem beboerhaver ved gårdhavehusene Den fritvoksende hæk skal skabe opdeling og afgrænsning mellem beboerhaver. Den fritvoksende hæk er en tæt rækkeplantning, hvis form og højde er karakteriseret af den valgte plantearts egenskaber. Den fritvoksende hæk skal ikke klippes i højde og bredde, men have lov at vokse i henhold til dens naturlige vækstform. Planterne til den fritvoksende hæk er særlig udvalgt med hensyntagen til, at hækkens højde er underlagt den samlede rumopfattelse i hele arealet mellem bygningerne. Beplantningen skal med dens vækst dække overgangen mellem bed og græskanter. Der må ikke forekomme synlig jordkant mellem beplantning og græs. Plejen sigter mod at opnå en ensartet helhed og for arten karakteristisk form. Pleje Renholdelse for ukrudt, 6 gange/år Der ukrudtsbekæmpes min. 6 gange årligt. Der startes i marts/april og fortsættes til ultimo oktober / medio november, afhængig af vejret. Rodukrudt må ikke forekomme. Rodukrudt fjernes med rod. Frøukrudt skal fjernes før det smider frø. Fjernelse af vedplanter, 1 gang /år Opvækst af selvsåede vedplanter fjernes løbende i sæsonen. De fjernes med rod, evt. med drænspade. I efterår gennemgås beplantningen grundigt og selvsåede vedplanter fjernes. Opsyn med behov for efterplantning, 1 gang /år. Beplantningen gennemgås 1 gang årligt for behov for efterplantning. Kantstikning, 1 gang/år En gang årligt oprettes kanter mellem græs og fritvoksende hæk, så græsset ikke vokser langt ind i hækken. Det er vigtigt, at planternes grene fortsat dækker overgang mellem bed og græsareal efter kantstikning, så der ikke er synlig jordkant mellem hæk og græsarealer. 18

19 Supplerende pleje Efterplantning Udgåede planter og planter i dårlig vækst, konstateret ved den årlige gennemgang, udskiftes i efteråret. Dette udføres evt. af en ekstern gartner. Foryngelsesbeskæring Opsyn med behov for beskæring vurderes ved en gennemgang hvert 5. år. Dette udføres eventuelt af landskabsarkitekt eller ekstern gartner. En eventuel foryngelsesbeskæring udføres i vinterperioden. Beskæring udføres ved fjernelse af enkelte ældre grene ved basis, og under hensyntagen til de enkelte arters form, foryngelse og karakteristika. Beskæring foretages med håndværktøj som f.eks. ørnenæb/grensav. Gødskning Der gødes med kompost, eller jordforbedres med kompostmuld, hvis behov for gødskning opstår. 19

20 Blomster Bede med stauder og mindre buske Gårdhavehusene: Bede ved indgange og bede i hjørne mellem sti og terrasser Desuden bede ved terrasser ved Kommunens lejemål Bedene er anlægt med en blanding af stauder og mindre buske. De skal skabe sanselige oplevelser gennem blomsterrigdom, duft og farveoplevelser. Bedenes visuelle fremtoning skal prioriteres højt. Plejen sigter mod, at beplantningen skal fremstå som en tæt beplantning med stor blomsterrigdom. Bedene skal være helt dækket af planter. Bar jord må ikke forekomme. Bedene består fortrinsvist af robuste planter. Der skal i plejen tages hensyn til de forskellige stauders og buskes egenskaber. Bed ved indgang Pleje Renholdelse for ukrudt, 6 gange/år Der ukrudtsbekæmpes min. 6 gange årligt. Der startes i marts/april og fortsættes til ultimo oktober / medio november, afhængig af vejret. Rodukrudt må ikke forekomme. Rodukrudt fjernes med rod. Frøukrudt må ikke være højere end planterne, må max udgøre 5 % af bladmassen og skal fjernes før det smider frø. Opvækst af vedplanter må ikke forekomme. Forårsklargøring, nedklipning og fjernelse af visne plantedele,1 gang /år Stauder: Visne plantedele fra stauder skæres ned og fjernes i tidlig forår før planterne begynder at skyde. Hortensiabuske: Hortensia eftergåes for døde, frostskadede eller brækkede grene og blomstersstande, som fjenes. Der skæres ned til friskt træ. VIGTIGT: Der må kun skæres det absolut nødvendige. Hvis der skæres for meget i hortensiaen, vil den ikke blomstre senere på sæsonen. Andre buske, f.eks. potentil: Ingen forårsklargøring. 20

21 Opsyn med behov for efterplantning, 1 gang /år. Beplantningen gennemgås 1 gang årligt for behov for efterplantning. I september laves en samlet opgørelse over hele afdelingens behov for efterplantning. Supplerende pleje Efterplantning Udgåede planter og planter i dårlig vækst, konstateret ved den årlige gennemgang, udskiftes. Efterplantning er vigtig, så et tæt jorddække opretholdes. Efterplantning udføres evt. af en ekstern gartner. Gødskning Der gødes med kompost, eller jordforbedres med kompostmuld, hvis behov for gødskning opstår. Foryngelsesbeskæring Hvis buske i bedene efter en årrække trænger til en foryngelsesbeskæring skal disse beskæres som prydbuske. Der beskæres i henhold til og i henhold til den enkelte arts form, foryngelse og karakteristika. Der beskæres på rette tidspunkt iht. den enkelte plante. Beskæring foretages med håndværktøj som f.eks. ørnenæb/grensav Beskæring kan evt. udføres af ekstern gartner eller med vejledning fra professionel. Bed ved indgang og bed i hjørne mellem sti og terrasse 21

22 Roser Rosenbedene skal skabe sanselige oplevelser gennem blomsterrigdom, duft og farveoplevelser. Rosenbedenes visuelle fremtoning skal prioriteres højt. Der skal regnes med en større plejeindsats end for de øvrige beplantninger, herunder er det vigtigt med afpudsning af visne blomster, så remontering sikres og blomsterrigdommen holdes ved lige. Plejen sigter mod, at beplantningen skal fremstå med en vedvarende blomstring gennem hele sæsonen. Enkelte roser står i vedbendbunddække. Disse plejes som roser i øvrigt. Pleje Renholdelse for ukrudt, 6 gange/år Der ukrudtsbekæmpes min. 6 gange årligt. Der startes i marts/april og fortsættes til ultimo oktober / medio november, afhængig af vejret. Rodukrudt må ikke forekomme. Rodukrudt fjernes med rod. Frøukrudt må ikke være højere end planterne, må max udgøre 5 % af bladmassen og skal fjernes før det smider frø. Opvækst af vedplanter må ikke forekomme. Fjernelse af visne blomsterdele, gange/år Afvisnede blomster pudses af løbende, så roserne remonterer. Gennem sæsonen gennemgåes roserne hver til hver anden uge. Afklip fjernes. Forårsklargøring, nedklipning og fjernelse af visne plantedele,1 gang /år Roserne gennemgås i forår, når der ikke længere er risiko for nattefrost. Visne plantedele fjernes, før planterne begynder at skyde. Buket- og storblomstrede roser skæres tilbage til mellem 2/3 og 1/3 afhængig af arten. Busk- og bunddækkeroser plejes som buske. Gødskning, 1 gang/år Der gødes med kompost eller en special rosengødning i april/maj. Opsyn med behov for efterplantning, 1 gang /år. Beplantningen gennemgås 1 gang årligt for behov for efterplantning. I september laves en samlet opgørelse over hele afdelingens behov for efterplantning. 22

23 Supplerende pleje Efterplantning Udgåede planter og planter i dårlig vækst, konstateret ved den årlige gennemgang, udskiftes. Efterplantning er vigtig, så et tæt blomsterflor opretholdes. Ved efterplantning skal jord udskiftes, så rosentræthed forebygges. Efterplantning udføres evt. af en ekstern gartner. 23

24 Staudebede Staudebedene er hovedsagelig placeret i opholdshaven ved plejecenteret Staudebedene skal skabe sanselige oplevelser gennem blomsterrigdom, duft og farveoplevelser. Staudebedenes visuelle fremtoning skal prioriteres højt. Der skal plejes i henhold til den enkelte arts behov. Staudebedene i afdelingen består af forholdsvist robuste planter. Plejen sigter mod, at beplantningen skal fremstå som en tæt beplantning med stor blomsterrigdom. Bedene skal være dækket af planter. Der bør ikke være bar jord. Pleje Renholdelse for ukrudt, 6 gange/år Der ukrudtsbekæmpes min. 6 gange årligt. Der startes i marts/april og fortsættes til ultimo oktober / medio november, afhængig af vejret. Rodukrudt må ikke forekomme. Rodukrudt fjernes med rod. Frøukrudt må ikke være højere end planterne, må max udgøre 5 % af bladmassen og skal fjernes før det smider frø. Opvækst af vedplanter må ikke forekomme. Fjernelse af visne blomsterdele, 5 gange/år Visne blomster og andre plantedele der skæmmer helhedsindtrykket i løbet af vækstsæsonen, fjernes. Dekorative blomsterstande og visne plantedele må dog gerne stå vinteren over. Forårsklargøring, nedklipning og fjernelse af visne plantedele,1 gang /år Visne plantedele skæres ned og fjernes i tidlig forår før planterne begynder at skyde. 24

25 Opsyn med behov for opbinding, 1 gang/år Planter der ikke har den fornødne styrke, opbindes. Bedene gennemgås i løbet af foråret for afdækning af behov for opbinding. Opsyn med behov for efterplantning, 1 gang /år. Beplantningen gennemgås 1 gang årligt for behov for efterplantning. Gennemgangen kan udføres i samarbejde med landskabsarkitekt. Supplerende pleje Efterplantning Udgåede planter og planter i dårlig vækst, konstateret ved den årlige gennemgang, udskiftes. Efterplantning er vigtig, så et tæt jorddække og blomsterrigdom opretholdes. Dette udføres evt. af en ekstern gartner. Gødskning Der gødes med kompost, eller jordforbedres med kompostmuld, hvis behov for gødskning opstår. Alternativt kan gødes med NPK. 25

26 Klatre- og slyngplanter Klatre- og slyngplanter anvendes på gavle, havemure, hegn og lignende til dekoration, begrønnelse og/eller afdækning af større flader. Klatreplanterne på gavle er med til at skabe den særlige havestemning ved gårdhavehusene og de danner ramme og baggrund for opholdsbænkene langs stien. En del af klatreplanterne på gavlene er blevet kaftigt skåret tilbage, og nogle er gået ud, i løbet af den sidste årrække. Disse bør genetableres/genplantes Klatre- og slyngplanterne i afdelingen kan opdeles i 4 typer: 1. Rådhusvin på gavle ved gårdhavehusene, selvhæftende klatreplante 2. Vedbend på havemur mellem Pallesvej og parkeringspladsen, selvhæftende klatreplante 3. Klematis på hegn ved gårdhavehuse, blok 1, støttekrævende slyngplante 4. Brogetbladet vedbend på hegn ved gårdhavehuse, blok 1, selvhæftende klatreplante Pleje af type 1, 2, 3, og 4 Renholdelse for ukrudt, 6 gange/år Der ukrudtsbekæmpes i bede under klatre- og slyngplanter min. 6 gange årligt. Der startes i marts/april og fortsættes til ultimo oktober / medio november, afhængig af vejret. Rodukrudt må ikke forekomme. Rodukrudt fjernes med rod. Frøukrudt må ikke være højere end planterne, må max udgøre 15 % af bladmassen og skal fjernes før det smider frø. Opvækst af vedplanter må ikke forekomme. Pleje, type 1 Beskæring af rådhusvin, 2 gange/år Rådhusvin på gavle beskæres 2 gange årligt i højde, bredde og tykkelse. Udstrækningen begrænses i højden til ca. 3 m over terræn og i bredden til min. 1 m fra murhjørner, vinduer og tage. Der holdes fri omkring lamper ved en lidt hyppigere beskæring. Tykkelsesvæksten begrænses til cirka 20 cm. Beskæring udføres i hhv. vinter- og sommerperioden. Afklip fjernes. Pleje, type 2 Beskæring af vedbend, 2 gange /år Vedbend på havemuren beskæres 2 gange årligt i højde, bredde og tykkelse. Beplantningen skal fremstå som et præcist hæklignende element. Beskæring udføres i hhv. vinter- og sommerperioden. Afklip fjernes. Der beskæres, så beplantningens udstrækning begrænses til muren og 26

27 tykkelsesvæksten begrænses til ca 10 cm. Der holdes fri omkring lamper ved en lidt hyppigere beskæring, fri så de virker efter hensigten. Afklip fjernes. Klatre- og slyngplanter, type 1 Klatre- og slyngplanter, type 2 Pleje, type 3 Opsyn med behov for beskæring af klematis på hegn, 1 gang / år Klematis på hegn, ved gårdhavehusenes blok 1, gennemgåes 1 gang årligt for behov for beskæring. Hvis slyngplanterne på hegnet breder sig for meget, beskæres planterne. Beskæring skal må først foretages efter afblomstring af klematis. Der skæres i henhold til art/type af klematis. Afklip fjernes. Pleje, type 4 Opsyn med behov for beskæring af brogetbladet vedbend, 1 gang /år Den brogetbladede vedbend, på hegnet ved gårdhavehusenes blok 1, beskæres 1 gang årligt i højde, bredde og tykkelse. Udstrækningen begrænses til hegnet og tykkelsen begrænses til cirka cm. Beskæring udføres i vinterperioden. Afklip fjernes. 27

28 Træer Trærækker Træerne skal fremstå som et samlet element, en trærække, et lineæt element, langs vejen, henholdsvis Pallesvej og Kirsten Kimersvej. Det betyder, at træerne skal fremstå forholdsvist ensartede, hvad angår højde, udtryk og art. Trærækken skal kunne opfattes som et sammenhængende element. Træerne skal plejes som fritvoksende træer, med fuld krone. Trærækkerne består af asketræer, (Fraxinus excelsior) et kraftigt voksende træ, der har en forholdsvis lysåben krone med overhængende grene på ældre træer. Træets færdige højde er på ca. 30 m, afhængig af vækstbetingelserne. Der skal være en frihøjde på 2,80 m over fortov og 4,50 m over kørebane. Trærække langs Pallesvej Pleje Eftersyn af træer Træerne efterses 1 gang hvert 3. år. En gennemgang med landskabsarkitekt anbefales. Der har tidligere være gravet i vejen langs trærækken på Pallesvej, hvilket har svækket træernes vækst, og udviklingen i træernes tilstand bør følges nøje. Det kontrolleres, om der er lavthængende/udhængende grene, der generer færdselen. Eventuelle syge, døde eller knækkede grene fjernes. Eventuelle vanris fra basis og på stamme fjernes. Desuden efterses træet for en eventuel nødvendig opstamning. Der beskæres i henhold til træets naturlige vækstform. Der skæres mindst muligt. Arbejdet udføres i vinterperioden. Fjernelse af vanris, 2 gange /år Eventuelle vanris fra basis og på stamme fjernes. Græsklipning omkring træer Ved træer i græs må der kun håndklippes omkring stammen tæt ved barken. Der håndklippes min. 6-7 gange/år 28

29 Supplerende pleje Udtynding i trærækker Hvis der opstår behov for udtynding i trærækken, for at sikre træernes vækst eller på grund af mistrivsel, skal en sådan udføres under hensyntagen til, at elementet fortsat kan fremstå som et samlet element, en trærække langs vejen. En udtynding bør altid planlægges og udføres under vejledning fra fsb s landskabsarkitekter. 29

30 Fritvoksende træer store træer Træerne skal fremstå som fritvoksende træer med fuld krone. Der skal plejes individuelt i henhold til den enkelte arts krav og behov. Der er følgende store træer: Robinia, 2 stk. på arealet ud for plejecenteret (Robinia pseudoacacia, m) Hængebirk, 2 stk, på græsareal ml. blokke og gårdhavehuse (Betula pendula Bøghs, 15 m) Himalaya-birk, 5 stk. på græsarealet ved legepladsen (Betula utilis, m) Ask, 2 stk. ved vaskeri og boldbane (Fraxinus excelsior, 30 m) Ildløn, 1 stk. ved opholdspladsen ud for plejecenteret ( Acer ginnala, ca. 6-8 m) I parentes er nævnt det latinske plantenavn og færdig højde afhængig af vækstbetingelser Robinia har en lysåben, uregelmæssig og kroget kronebygning. Ældre træer afstøder mindre grene regelmæssigt. Hængebirk har en vækstform med overhængende grene. Himalaya birk har en åben og ægformet, senere mere hvælvet krone Ildløn har en åben udbredt krone. Arten kan udvikle sig ret forskelligt. Som udgangspunkt skal træerne ikke beskæres, men vokse og udvikle sig frit. Hvis der opstår behov for beskæring skal denne foretages under hensyntagen til træernes karakteristiska og vækstform. Pleje Eftersyn af træer Træer efterses 1 gang hvert år. En gennemgang med landskabsarkitekt eller anlægsgartner anbefales. Ved gennemgangen fjernes eventuelle syge, døde eller knækkede grene. Udhængende grene, der er generende for færdslen, kan beskæres. Desuden efterses træet for, om der er behov for en opstamning og mindre justeringer. Der skæres mindst muligt. Beskæring foretages under hensyntagen til træernes vækstform. Arbejdet udføres i vinterperioden. Træerne beskæres som udgangspunkt ikke. Fjernelse af vanris, 1 gang/år Eventuelle vanris fra basis og på stamme fjernes. Græsklipning omkring træer Ved træer, der står placeret i græs, må der kun håndklippes omkring stammen tæt ved barken. Der håndklippes min. 6-7 gange/år Supplerende pleje Beskæring af træer Hvis der opstår behov for beskæring bør planlægning og udførelse ske under vejledning fra fsb s landskabsarkitekter. 30

31 Fritvoksende træer mindre træer Træerne skal fremstå som fritvoksende træer med fuld krone. Der skal plejes individuelt i henhold til den enkelte arts krav og behov. Der er følgende mindre træer: Ved fælles opholdsplads og arealet ud for plejecenteret, i alt 5 stk.: Paradisæble, 1 stk Magnolia, 1 stk. Hjortetaktræ, 1 stk. Japansk løn, rødløvet, 1 stk. Bærmispel (Amelanchier), 1 stk. I beboerhaver ved gårdhavehusene, 9 stk.: Hjertetræ, 2 stk Hjortetaktræ, 1 stk Alm. Røn, 1 stk. Æbletræ, 1 stk Paradisæble, 1 stk. Magnolia, 1 stk. 2 stk. mangler I haver ved Kommunens lejemål, 5 stk: Japansk kirsebær, 1 stk. Bærmispel (Amelanchier), 1 stk. Acer rufinerve, 1 stk. Ildløn, Acer ginnala, 1 stk. 1 stk. mangler I havearealet ved de lange blokke, 8 stk.: Æbletræer, 3 stk. Pæretræ, 2 stk. Blommetræ, 1 stk Japansk kirsebær, 1 stk. Hyldetræ, 1 stk. Da der er en del yngre træer (under ca. 10 år) er plebeskrivelsen opdelt i to katagorier, henholdsvis Pleje i etableringsfasen og Pleje i funktionsfasen. Træer under 10 år følger plejebeskrivelsen Pleje i etableringsfasen Træer over 10 år følger plejebeskrivelsen Pleje i funktionsfasen, såvidt de er kommet godt og rigtigt i gang. 31

32 Pleje i etableringsfasen træer under ca. 10 år Etableringsbeskæring af nyplantede træer og træer yngre end 10 år inkl. kontrol af opbinding, - 1 gang/år Træerne eftergåes 1 gang/år for behov for beskæring i etableringsfasen. Etableringsbeskæring bør udføres af faguddannet gartner. Det kontrolleres, om der er en gennemgående stamme, om der er konkurrerende topskud, medløbende grene og krydsende grene. Der forberedes eventuelt for opstamning og opstammes. Etableringsbeskæring foretages under hensyntagen til træernes art og fremtidige vækstform Syge, døde og knækkede grene fjernes. Arbejdet udføres gartnerisk korrekt, så grenkrave beholdes intakt og sårheling fremmes. Beskæring udføres i vinterperioden. En lettere tilbageskæring af grene, der generer færdslen kan dog fortages i løbet af vækstsæsonen. Kontrol af opbinding: Opbinding kontrolleres løbende, 1-2 gange/år. Opbindingen skal fremstå fast, så træet ikke beskadiges af stokkene, men må ikke være helt stram om stammen, så tykkelsesvæksten generes. Opbinding og stokke fjernes helt efter 4-5 år. Pleje i funktionsfasen træer over ca. 10 år Eftersyn af træer Træer efterses 1 gang hvert år. En gennemgang med landskabsarkitekt eller anlægsgartner anbefales. Ved gennemgangen fjernes eventuelle syge, døde eller knækkede grene. Udhængende grene, der er generende for færdslen, kan beskæres. Desuden efterses træet for, om der er behov for en opstamning og mindre justeringer. Der skæres mindst muligt. Beskæring foretages under hensyntagen til træernes vækstform. Arbejdet udføres i vinterperioden. Træerne beskæres som udgangspunkt ikke. Fjernelse af vanris, 1 gang/år Eventuelle vanris fra basis og på stamme fjernes. Græsklipning omkring træer Ved træer, der står placeret i græs, må der kun håndklippes omkring stammen tæt ved barken. Der håndklippes min. 6-7 gange/år Supplerende pleje træer i funktionsfasen Beskæring af træer Hvis der opstår behov for beskæring bør planlægning og udførelse ske under vejledning fra fsb s landskabsarkitekter. 32

33 Stedsegrønne træer I opholdshaven ved gårdhavehusene er der et enkelt stedsegrønt træ. Træet kan eventuelt anvendes til juletræsbelysning i december. Træets udvikling følges. Det er ikke hensigtsmæssig, hvis det kommer til at dominere stemningen i opholdshaven. Det er heller ikke hensigtsmæssig, hvis det bliver så stort, at det besværliggør montering af belysning. Når det bliver for stort, udskiftes det til et mindre træ. Pleje Eftersyn af træ Træet følges. Hvis træet påbegynder afstødning af de nederste grene skal disse fjernes. Når det bliver for stort udskiftes det. Derudover er der ikke pleje på træet. 33

34 Græs Brugsplæne Pleje Vejledende klipning ca gange/år. Græsset skal være tæt og sammenhængende Græsset må ikke være højere end ca. 8 cm. Klippehøjde 3,5-4 cm Eftergåelse af kanter, kantklipning, 6-7 gange årligt Kanter eftergåes og der kantklippes efter hver græsklipning Kantskæring, 1 gang/år Der kantskæres 1 gang/år. Kanter skal være præcise og regelmæssige. Mod bede kantskæres, så beplantningen fortsat dækker overgang mellem bed og græs. Der må ikke være synlig jord. Gødskning 2 gange/år 2 kg NPK pr. 100 m 2 pr. gang. Der gødes i maj/juni og prímo august Der gødes når græsset er tørt. Eftersåning, - opsyn med behov for og eventuel eftersåning, 1 gang/år Bare pletter større end 20 x 20 cm eftersås Opsyn med mængden af ukrudt, 2 gange/år Græsplanterne skal dække 80% af arealet. Eventuelt større ukrudt fjernes. Supplerende pleje Vertikalskæring og topdressing Hvis græsvæksten bliver dårligere og ukrudtsmængden stiger, vil der være behov for en vertikalskæring og efterfølgende topdresing og eftersåning. Vertikalskæring og topdressing kan også indføres i driftsplanen som en basispleje, til udførelse hvert år, for at styrke græssets vækst og modvirke ukrudtsvækst. 34

35 Belægninger Beton- og naturstensbelægninger Belægning på stier, adgangsveje, fortov, overkørsler og i havearealer Fortovsbelægning består af fortovsfliser, chaussesten og kantsten, Overkørsler består af brosten, øvrig belægning består hovedsagelig af belægningssten. Belægningen skal sikre vandafledning og bæreevne og danne underlag for færdsel, cykelparkering og ophold mv. Ukrudtsbekæmpelse på belægningerne er vigtigt for at sikre belægningens levetid. Hvis ukrudt ikke bekæmpes, må der forventes en nedsat levetid på 30-60%. Ukrudtsbekæmpelse skal ske uden anvendelse af kemiske sprøjtemidler. Brug af brændere i henhold til regler for varmt arbejde. Fuger skal være fugefyldte og tætte, så ukrudtsvækst forebygges, bundopbygning og belægningssten beskyttes og bæreevne opretholdes. Tilstandskrav: Belægningerne skal stort set være fri for ukrudt. Der tillades op til 5 % ukrudt i fuger, men det må ikke brede sig ind over belægningen og medvirke til nedbrydning af belægningen. Etableret ukrudt må ikke brede sig, men skal fjernes, så niveauet genoprettes til ukrudtsfrit. Fuger skal være fugefyldte og tætte. 35

36 Pleje Fejning/renholdelse af belægning, ca. 52 gange/år (1 gang/uge) Fortovs- og stibelægnigner og belægnigner i haverum fejes 1 gang ugentlig. Jord, planterester, visne blade, cigaretskod og lignende fjernes. Ukrudtsbekæmpelse, løbende opsyn og brænding (eller behandling med varmt vand eller skum), 1 gang /2 uger, ca gange/år Ukrudt fjernes dels ved fejning dels ved brænding (eller behandling med varmt vand eller skum). Hvis der registreres større ukrudtsplanter, fjernes disse manuelt inden brænding. I forbindelse med fejning kontrolleres for ukrudt i fuger langs bygning, ved bedkanter og ved brønde mv. Ukrudt fjernes. Der brændes (eller behandles med varmt vand eller skum) på belægninger ca. 1 gang hver 2. uge i vækstsæsonen. Sæsonens første brænding foretages i februar- marts afhængig af temperaturen. Ved første brænding fjernes spirende ukrudt og ukrudtsfrø, som kan være havnet i fuger over vinter. Ved brug af brændere på belægninger skal der udvises stor forsigtighed ved overgang mellem belægninger og beplantning. Beplantning skal skærmes, så den ikke tager skade af varmevirkningen fra brændere. Efterfyldning af fuger, 1 gang /år Efter vintervedligeholdelsen efterfuges alle belægninger, så de fremstår med tætte og fyldte fuger. Opsyn med behov for opretning, 1 gang /år. Belægningerne gennemgås 1 gang årligt for eventuelle lunker og ujævnheder og behov for opretning. Supplerende pleje Opretning af lunker Konstaterede lunker og ujævnheder i belægninger udbedres straks. Udføres eventuelt af ekstern anlægsgartner. 36

37 Asfaltbelægninger På vejarealer, parkeringsplads og boldbane Belægning består af asfalt. Belægningen skal sikre vandafledning og bæreevne og danne underlag for færdsel, parkering, affaldsgård og boldspil. Både Pallesvej, Kirsten Kimersvej og Tovelillevej er private fællesveje, og skal vedligholdes af afdelingen frem til vejmidte. Pleje Fejning/renholdelse af belægning, ca. 52 gange/år (1 gang/uge) Asfaltbelægnigner fejes og der opsamles affald hver uge. Jord, planterester, visne blade, cigaretskod og lignende fjernes. Ukrudtsbekæmpelse, løbende opsyn og brænding (eller behandling med varmt vand eller skum) langs kanter, 1 gang /2 uger, - ca gange/år Ukrudt fjernes dels ved fejning dels ved brænding (eller behandling med varmt vand eller skum). Hvis der registreres større ukrudtsplanter, fjernes disse manuelt inden brænding. I forbindelse med fejning kontrolleres for ukrudt langs kanter og ved brønde mv. Ukrudt fjernes. Der brændes langs kant af belægninger ca. 1 gang hver 2. uge i vækstsæsonen. Sæsonens første brænding foretages i februar- marts afhængig af temperaturen. Ved første brænding fjernes spirende ukrudt og ukrudtsfrø Opsyn med revner, huller og lunker Der holdes løbende opsyn med revner og huller. Supplerende pleje Oplapning og udbedring af revner, huller m.m. Såfremt der konstateres revner og huller i belægning tilkaldes ekstern fagperson Revner og huller udbedres straks og altid inden vinter. Regnvandsbrønde og afløbsriste Brønde og afløbsriste skal sikre afvanding af belægningerne i området. Pleje / Indsats Oprensning af brønde og afløbsriste, 2 gange/år. Brønde efterses og oprenses efter vinteren og efter bladfald i efterår. Affald bortskaffes. 37

38 Snerydning og glatførebekæmpelse Der foretages snerydning og saltning på følgende arealer - Veje og fortove på Pallesvej, Kirsten Kimersvej og Tovelillevej (der ryddes til vejmidte) - Parkeringsplads herunder opretholdelse af adgang til containerplads - Alle adgangsstier i bebyggelsen herunder opretholdelse af adgang til affaldsøer og affaldrum ved gårdhavehusene Der sneryddes og glatførebekæmpes ikke i haverum og på opholdspladser Der skal anvendes et minimum af salt i forbindelse med glatførebekæmpelse af hensyn til beplantninger og til belægningers levetid. Der skal tages et særligt hensyn, da arealet er meget intensivt udnyttet. Der må ikke anvendes materiel, som spreder salt ud over belægningskanter. Anvendelse af saltvand anbefales. Snerydning og saltning foretages efter behov Snerydning skal være påbegyndt senest kl Både Pallesvej, Kirsten Kimersvej og Tovelillevej er private fællesveje På fortove og veje med offentlig adgang henvises til kommunens retningslinier, Vinter i København (bilag 4) Se også følgende link Pleje / Indsats Der holdes opsyn med behov for snerydning og saltning. Der ryddes efter behov Snerydning skal være påbegyndt senest kl På fortove og veje med offentlig adgang henvises til kommunens retningslinier, Vinter i København (bilag 4) 38

39 Faldunderlag Faldunderlaget er et løst underlag, der er beregnet til at optage stød og derved forhindre, at der sker alvorlige ulykker ved f. eks. fald fra legeredskaber. Faldunderlag bør være i overensstemmelse med DS/EN 1176 og Vedligeholdelsen sigter mod renholdelse for ukrudt, fjernelse af løse genstande i faldområdet, samt regulering af faldunderlagets tykkelse Pleje Regulering af faldunderlagets tykkelse (min. 1 gang/uge) Faldunderlaget efterses dagligt. Faldunderlaget reguleres og rives tilbage på plads min. 1 gang ugentlig og oftere, hvis der er behov for det. Fjernelse af løse genstande, affald m.m. Underlaget efterses dagligt og oprenses for efterladte genstande der kan være til skade for børns leg, som f.eks. skarpe og spidse genstande, glasskår mv og for borde, stole eller andet der er efterladt i legeredskabernes faldrum. Fjernelse af ukrudt Faldunderlaget eftergås og oprenses for ukrudt 4-6 gange årligt Opsyn med behov for efterfyldning, 1 gang årligt Faldunderlaget vurderes 1 gang årligt for behov for efterfyldning. Supplerende pleje Efterfyldning af faldunderlag. Såfremt det konstateres, at der mangler faldunderlag, skal der efterfyldes. Der skal anvendes samme materiale som tidligere anvendt, da underlagets egenskaber kan ændres ved opblanding med andet materiale. 39

40 Sand i sandkasser Sandet i sandkasser er beregnet til leg. Vedligeholdelsen består hovedsagelig i renholdelse for genstande der kan være til fare for børns leg, og oprensning af urenheder, herunder dyreekskrementer. Af hensyn til sikkerheden udskiftes sandet en gang årligt. Pleje Renholdelse for urenheder og fremmede genstande (min. 1 gang/uge) Sandkasserne efterses dagligt. Sandet oprenses for urenheder og fremmede genstande, der kan være til fare for leg. Sandet renses for eventuelt ukrudt. Udskiftning af sand, 1 gang/år Sandkassesandet udskiftes 1 gang årligt Regulering af niveau, 6-8 gange årligt Sandkassesandet løsnes og reguleres en gang imellem, bl.a. når sandet er flyttet udenfor sandkasen mv., så sandet er på plads og klar til brug. Inventar Legeredskaber Legeredskaber er til børns leg og udfoldelse. Legeredskaberne skal til enhver tid være sikre og opfylde kravene til sikkerhed i standarderne for legepladser (herunder DS/EN 1176 og 1177). De skal desuden fremstå indbydende og velholdte. Pleje Rutinemæssigt opsyn med legeredskaber dagligt/ugentligt (min. 1 gang/uge) Legeredskaber efterses dagligt/ugentligt. Hvis der er skader, der kan være til fare for sikkerheden, oprettes skaden straks, eller legeredskabet afspærres indtil opretning har fundet sted. Driftsinspektion, 4-12 gange pr. år Der udføres en systematisk driftsinspektion hvor redskabet efterses for defekte og slidte dele. Legeredskabets tilstand vurderes generelt og eventuelle defekte og slidte dele udskiftes, og eventuelt manglende dele monteres. Udstikkende søm og skruer sættes fast og splinter og lign. fjernes. Redskabets stabilitet tjekkes. Der føres logbog på inspektionen og resultatet, så der er dokumentation af tilsynet. Ved reparation er det vigtigt, at der ikke sker ændringer i redskabet. Legepladsstandarderne skal fortsat være overholdte efter reparation. Hvis der er tvivl, rettes henvendelse til fsb s landskabsarkitekter. 40

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN ERIKSMINDEKVARTERET HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN DRIFT- OG PLEJEPLANEN Indhold/gennemgang af elementer og tilbudsliste, kvalitetssikring mv. Hvad er det I skal bruge

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Ravnsborgvej Køge Boligselskab

Ravnsborgvej Køge Boligselskab Ravnsborgvej Køge Boligselskab Plejeplan Landskab Sagsnr. 460 Dokumentnr. RK_DPLAN_L_001 Dato: 2011.02.07 Rev. Dato: 2012.02.22 Totalentreprenør Landskabsarkitekt E. Pihl & Søn A/S Thing & Wainø ApS Nybrovej

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013.

Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013. Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013. Statusplan HedeDanmark, havde kun én måned til at starte op i efter kontrakt indgåelse. Det betød at HedeDanmark fik

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder i Sønderborg Kommune 2012

Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder i Sønderborg Kommune 2012 Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder i Sønderborg Kommune 2012 Forord Kvalitetshåndbogen beskriver plejen af alle de grønne områder, der administreres af Veje & Trafik, Sønderborg kommune. Kvalitetshåndbogen

Læs mere

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer.

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Billede: Nordic Green Space Award.com Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen Grønne

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Christian Philip Kjøller Dias 1 Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Indhold Udvikling

Læs mere

Frodige uderum ved stier og huse

Frodige uderum ved stier og huse Frodige uderum ved stier og huse Blomstrende sommerfuglebuske, tæt grønt bunddække og et væld af stauder lad os få mangfoldigheden tilbage. Buske og stauder sætter sanserne i spil og giver afslappende

Læs mere

I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune.

I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune. 1 Indledning Denne kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet, for at samarbejdet mellem Park & Natur (bestiller) og entreprenøren (udfører) kan være baseret på et så godt og klart grundlag som muligt. I kvalitetsbeskrivelsen

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 03.11.2004 Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Kvalitetsbeskrivelserne... 3 2. Græs... 4 Sportsplæne... 4

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Trekroner - Øst Driftsinstruks for friarealer

Trekroner - Øst Driftsinstruks for friarealer Trekroner - Øst Driftsinstruks for friarealer Marts 2006 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Græs... 4 Træer... 10 Buske... 16 Hække... 20 Belægninger... 23 Legepladser... 26 Terræninventar... 30 Renholdelse...

Læs mere

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Synlige bare pletter må forekomme i begrænset omfang, afhængig af udbredelsen af Poa Annua. Klippehøjden er 3,7-5mm dog 5-8 mm i starten og slutningen af vækstsæsonen.

Læs mere

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY. KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY. KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder Maj 2012 Fredericia Kommune, Renhold og pleje Fredericia Midtby Kvalitetsstandard Maj2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober 2013 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde

Læs mere

PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE

PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE 2003 65 DANSKE ANLÆGSGARTNERE PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER Forlaget Grønt Miljø Forsidebillede: Offentligt friareal ved Asnæsværket, Kalundborg. (Foto: Kim Tang)

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

HØJAGERPARKEN 1 - FRIAREALER Registrering, områdeinddeling og pleje-start

HØJAGERPARKEN 1 - FRIAREALER Registrering, områdeinddeling og pleje-start PLANTER og RUMKatrine Thuesen landskabsarkitekt MDL Sandbjergvej 3, 2970 Hørsholm Tlf. 4542 0204-2679 2850 www.planterogrum.dk HØJAGERPARKEN 1 - FRIAREALER Registrering, områdeinddeling og pleje-start

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Sæby Kommune. Teknisk Forvaltning Drifts- og Forsyningsafdelingen. Driftsentreprise Drift og vedligehold af sportspladser.

Sæby Kommune. Teknisk Forvaltning Drifts- og Forsyningsafdelingen. Driftsentreprise Drift og vedligehold af sportspladser. Sæby Kommune Teknisk Forvaltning Drifts- og Forsyningsafdelingen Driftsentreprise Drift og vedligehold af sportspladser Servicestrategi Indholdsfortegnelse 1. Omfang og ydelsesbeskrivelse, - sportspladser

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER, PARKER, VEJPLANTNINGER MV.

VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER, PARKER, VEJPLANTNINGER MV. Faaborg - Midtfyn Kommune, Natur og Landskab VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER, PARKER, VEJPLANTNINGER MV. Kvalitetsbeskrivelser Juni 2011 Faaborg - Midtfyn Kommune VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER,

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Bagenkop - By. Opgaver. Græsslåning: 4700 m 2 - Klasse timer. 140 timer. Samlet timer. Gælder for alle områderne.

Bagenkop - By. Opgaver. Græsslåning: 4700 m 2 - Klasse timer. 140 timer. Samlet timer. Gælder for alle områderne. Bagenkop - By Græsslåning: 4700 m 2 - Klasse 3 120 timer Ukrudtbekæmp. 20 timer 140 timer Gælder for alle områderne. Bagenkop - Fodboldbaner Græsslåning: 16400 m 2 - Klasse 1 52 timer Græsslåning: 2100

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Beskæring af vejens træer. - en vejledning

Beskæring af vejens træer. - en vejledning Beskæring af vejens træer - en vejledning FORORD I 2009 besluttede Vejlauget, at gøre en ekstra indsats for, at vi kan få en endnu flottere og harmonisk Håbets Allé og Karlstads Allé med fine nauer vejtræer.

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Afdeling Servicekoncept

Afdeling Servicekoncept Afdeling 0105 Servicekoncept Besluttet af Søren Østergaard / Henrik Tønnersen Den 21. november 2013 Hovedområde 5 Administrativt arbejde 14% Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 13% Hovedområde 4

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

Plejeplan for Østre Kirkegård

Plejeplan for Østre Kirkegård Plejeplan for Østre Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 6 Forklaring til Elementoversigt... 7 Tre forskellige Udtryk... 7 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018.

Nordborg Golfklub. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Perspektiv plan for Nordborg Golfklub 2014 2018. Denne plan er udarbejdet af baneudvalget med input og ideer fra personer rundt om baneudvalget. Denne udviklingsplan vil beskrive banepleje og målsætning

Læs mere

KVALITETSBESKRIVELSE (SAB light)

KVALITETSBESKRIVELSE (SAB light) KVALITETSBESKRIVELSE (SAB light) Sammendrag af kvalitetsbeskrivelserne for den grønne drift i Esbjerg Kommune Baseret på kvalitetsbeskrivelsen til udbuddet i 2009 udgaven 17. november 2008 Indhold 1 Generelt...

Læs mere

INDHOLD. Forord Introduktion Træer

INDHOLD. Forord Introduktion Træer INDHOLD Forord Introduktion Træer Nuværende forhold Vedligeholdelse Fremtidige forhold Ny beplantning Udearealer i dag Typiske træer Særlige træer Område 1 - Alarmpladsen Område 2 - ved Gammel Byvej Område

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde.

Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde. 1 Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde. Arbejdsbeskrivelse for renholdelse mv. på Horne og Asdal kirkegårde. Marts Kranse, juleting o.l. flyttes væk fra de grave med legat og renholdelsesaftaler

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar 2016 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse

Læs mere

Plejeplan for Nyborg Kirkegård

Plejeplan for Nyborg Kirkegård Plejeplan for Nyborg Kirkegård Inholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Oversigtskort over plejeniveau...

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Praktiske foranstaltninger for friarealer

Praktiske foranstaltninger for friarealer Praktiske foranstaltninger for friarealer 1 Indledning Dette bilag giver råd til, hvad man kan gøre for at undgå eksponering fra let forurenet jord: Generelt for alle råd er, at man skal tildække eller

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Driftsmanual for Skanderborg Kommunes grønne områder

Driftsmanual for Skanderborg Kommunes grønne områder Driftsmanual for Skanderborg Kommunes grønne områder Generelt om pleje af græs, blomster, buske, træer m.m....2 1 - Græs...2 1.1 Brugsgræs x20...3 1.2 Græs x6...4 1.3 Græs x2...5 1.4 Naturgræs x1...5 2

Læs mere

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m..

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Tilstand firarealer Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Græs Kortklippet græs Slåning af volde Opsamling af blade Træer og randplantninger

Læs mere

Taghave på P-Huset i Køge

Taghave på P-Huset i Køge Taghave på P-Huset i Køge Skitseforslag 18.11.2015 Køge Kyst - Etape 0 Opdagelsen - Udekøkken Tidsrummet - Ophold Madlavning Infotrappe - Mødested, oplysning og ophold Bier Nyttehaver Nyttehaver Dyrkningshaver

Læs mere

Botofte - Alle. Opgaver. Renhold. Rabatten. Rabatten slås 2 gange årligt.

Botofte - Alle. Opgaver. Renhold. Rabatten. Rabatten slås 2 gange årligt. Botofte - Alle Rabatten Træer: Lind 44 stk. 20 timer Rabatten Rabatten slås 2 gange årligt. Træer Vanris fjernes en gang årligt, døde og syge grene fjernes ifald de er til fare for trafikken. Der må ikke

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S ANNONCERING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER KRAVSPECIFIKATION JANUAR 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet Det er ikke tilladt at ændre væsentligt ved beplantningen i haverne uden afdelingsbestyrelsens tilladelse. Kontakt derfor afdelingsbestyrelsen inden du sætter gang i omfattende havearbejde. Det gælder

Læs mere

Servicekonceptet. servicekonceptet 1

Servicekonceptet. servicekonceptet 1 Servicekonceptet servicekonceptet 1 Servicekoncept Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at sikre, at ejendomskontoret er bekendt med beboernes ønsker til ren- og vedligeholdelsen på afdelingens inde- og

Læs mere

Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer

Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer Center for Miljø & Teknik Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Redigering Kontrol Godkendt MBF TEAM PARK

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 )

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blidahpark Træregistrant opdateret pr. 01-05-2017 ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blok 7 S 221A, Ma 1 Nuv.alder/højde Max.alder/højde Bem. Vedr. dette træ Blidah plan Robinie S 150år 15m 200år 20m

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker.

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Formål: Formålet er at komme med et oplæg til hvordan den kan etableres en Vejfond i Grundejerforeningen Amstrup Bakker samt påvise,

Læs mere

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Forord Denne driftsinstruks for regnvandsanlæg fastlægger plejen og vedligeholdelsen af

Læs mere

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY Denne guide skal bruges af alle beboere, der har fået stillet en have til rådighed i forbindelse med lejemål i rækkehusene

Læs mere

Vedligeholdelsesplan - Grønne områder differentieret

Vedligeholdelsesplan - Grønne områder differentieret Vedligeholdelsesplan - Grønne områder differentieret I denne vedligeholdelsesplan følger frekvenserne for arbejdsgangene det pågældende områdes klasse. A-kl Græs er allerede differentieret i PGO og områdets

Læs mere

GRØN KVALITETSHÅNDBOG. Kvalitets og ydelsesbeskrivelser for Høje Taastrup kommunes grønne arealer

GRØN KVALITETSHÅNDBOG. Kvalitets og ydelsesbeskrivelser for Høje Taastrup kommunes grønne arealer GRØN KVALITETSHÅNDBOG 2010 Kvalitets og ydelsesbeskrivelser for Høje Taastrup kommunes grønne arealer BAGGRUND Kvalitets og ydelsesbeskrivelserne (fremover benævnt Grøn Kvalitetshåndbog)er et arbejdsredskab,

Læs mere

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Pleje- og kvalitetsbeskrivelser Forskelligt formål, forskellig målgruppe 2 3 4 Sammenhæng i driftsstyringen Kvalitetsbeskrivelser

Læs mere

Entreprisebeskrivelse

Entreprisebeskrivelse Februar 2013 Ringkøbing Skjern Forsyning Østergade 130 6900 Skjern Udbud af drift af Grønne områder Entreprisebeskrivelse Februar 2013 I/II Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 1 1.1. Orientering...

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård

Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård Inholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Oversigtskort

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009 Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009 Introduktion Indledning Signaturforklaring Vejledning Ordliste Oversigtskort 5 ABC 1. Blomster 1.a Rosenbede 1.b Staudebede 1.c+i Staudeflader

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 013 Kirke Værløse Kirke Værløse Kirke Hareskov Kirke Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Plejeplan for de grønne områder på Herlufsholm Idrætscenter

Plejeplan for de grønne områder på Herlufsholm Idrætscenter Plejeplan for de grønne områder på Herlufsholm Idrætscenter Udarbejdet august 2010 Plejeplan for Herlufsholm Idrætscenter 260810 1 Indhold Udarbejdet august 2010... 1 Indledning... 3 Vejrlig... 3 Sportsplæner...

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Serviceaftale / Tilbud

Serviceaftale / Tilbud Serviceaftale / Tilbud Mellem og træffes aftale om : Grundejerforeningen Espedammen Espedammen 52 2605 Hammerholmen 28 port 3 2650 Hvidovre Ejendomsservice på ejendommen Grundejerforeningen Espedammen

Læs mere