NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION"

Transkript

1 NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre

2 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are we? DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på energigasser. DGC er det danske center for gasteknisk rådgivning, udvikling, undervisning og information. DGC arbejder med alle former for energigasser: naturgas, bygas, biogas, flaskegas, forgasningsgas og brint samt med kombinationer af energigasser og vedvarende energi. DGC is a technological consultancy and development company in the fields of energy and the environment. DGC s main focus area is energy gases. DGC is the Danish centre for consultancy services, development, training and information in the gas technology field. DGC works with all forms of energy gas: natural gas, town gas, biogas, LPG, gasification gas and hydrogen, as well as with combinations of energy gases and renewable energy. DGC er et aktieselskab stiftet i 1988 af de danske gasselskaber. Virksomheden ejes i dag af: HMN Naturgas (38,4 pct.) DONG Energy (36,0 pct.) Energinet.dk (15,6 pct.) Naturgas Fyn (6,0 pct.) KE Bygas (4,0 pct.) DGC is a public limited company. It was established by the Danish gas companies in 1988 and is now owned by: HMN Naturgas (38.4 per cent) DONG Energy (36.0 per cent) Energinet.dk (15.6 per cent) Naturgas Fyn (6.0 per cent) KE Bygas (4.0 per cent) DGC udfører rådgivningsopgaver, laboratorieforsøg og -afprøvning, feltmålinger, undervisning og certificering for energiselskaber, myndigheder, organisationer, udstyrsleverandører, installatører, industri, rådgivere og andre kunder i ind- og udland. DGC undertakes consultancy, laboratory experiments and tests, field measurements, training and certification for energy companies, public authorities, organisations, equipment suppliers, installers, industry, consultants and other customers in Denmark and abroad. DGC har hovedkontor og laboratorium i forskerparken Scion DTU ved Hørsholm ca. 25 km nord for København. DGC har et lokalkontor i Aalborg, som er udgangspunkt for virksomhedens landsdækkende akkrediterede energi og miljømåleservice. DGC has its head office and laboratory at the Scion DTU science park in Hørsholm about 25 km north of Copenhagen. DGC has a local office in Aalborg, which is the base for the company s nationwide accredited energy and environmental measurement service. DGC s laboratorium er akkrediteret under DANAK til måling og sikkerhedsmæssig afprøvning af udstyr og anlæg til gasanvendelse. Laboratoriet er endvidere akkrediteret til gasanalyse. DGC s laboratory is accredited under DANAK (The Danish Accreditation and Metrology Fund) for measurement and safety testing of equipment and installations for gas use. The laboratory is also accredited for gas analysis. DGC er dansk Notified Body (godkendelsesinstans) på Gasapparatdirektivets område. DGC driver en kontrolinstans, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, på gas/vvs- og elområdet. DGC udfører verifikation af CO 2 -emission fra kraftvarmeanlæg i samarbejde med LRQA Danmark. DGC is the Danish Notified Body (approving authority) in the areas covered by the Gas Appliances Directive. DGC operates a certification body, which is approved by the Danish Safety Technology Authority, in the field of gas, plumbing and heating and electricity. DGC verifies CO 2 emissions from CHP plants in partnership with LRQA Danmark. Virksomheden har 34 medarbejdere og en årlig omsætning på 31 mio. kr. The company has 34 employees and generates annual revenue of DKK 31 million.

3 DGC Årsberetning Annual report Indhold / Contents Naturgas under forandring Natural gas in transition DGC i 2010 DGC in 2010 Naturgas med tilfredshed Natural gas with satisfaction Naturgas for fremtiden Natural gas for the future DGC s forretningsområder DGC s business areas Navne Names Økonomi Financial highlights Ejere Owners Billedtemaet i denne årsberetning afspejler dagligdagen i DGC: omgivelser, fysiske rammer, kontorer, laboratorium og de mennesker, der færdes i virksomheden. Vi vil gerne vise engagerede medarbejdere, der trives i et moderne og attraktivt miljø i forskerparken Scion DTU ved Hørsholm, nord for København. The photo theme of the 2010 annual report reflects everyday life at DGC: Physical and other surroundings, offices, laboratory and the people who work for and visit the company. We would like to show dedicated employees who thrive in modern and attractive surroundings at Scion DTU in Hørsholm, north of Copenhagen.

4 4 Årsberetning Annual report 2010 DGC Naturgas under forandring Natural gas in transition Udviklingen i det forgangne år har generelt medvirket til et mere positivt og konstruktivt syn på gassystemet. Der er en stigende erkendelse af, at naturgassen og gasinfrastrukturen (ledninger, lagre, etc.) er afgørende både for fastholdelsen af den nuværende stabile energiforsyning og den langsigtede omlægning til et energisystem baseret på øget anvendelse af vedvarende energi (VE). Developments in the past year have generally contributed to a more positive, constructive view of the gas system. There is growing recognition that natural gas and the gas infrastructure (pipelines, storage facilities, etc.) are essential both to maintain the current reliable energy supply and to the long-term transition to an energy system based on increased use of renewable energy. Naturgas dækker i dag en meget stor andel (ca. 25 pct.) af både det danske og det globale energiforbrug. Der findes ikke noget alternativ, der i løbet af kort tid kan erstatte naturgassen. Reservesituationen har i 2010 udviklet sig i gunstig retning, og en høj forsyningssikkerhed kan således fastholdes både på kort og langt sigt. I følge den anerkendte BP Statistical Review of World Energy er der globalt kendte, fundne gasreserver til at dække det nuværende forbrug i godt 60 år. Natural gas currently accounts for a very high proportion (around 25 per cent) of both Danish and global energy consumption. There is no alternative that can replace natural gas in the short term. Reserves developed favourably in 2010, ensuring that a high level of security of supply can be maintained in both the short and long terms. According to the recognised BP Statistical Review of World Energy, there are known, discovered global gas reserves to meet current consumption for just over 60 years. I 2010 kom der for alvor fokus på mulighederne i Unconventional Gas (fra skiferlag og andre hidtil uudnyttede gasformationer). Hvis Unconventional Gas indregnes, vil tidshorisonten let kunne fordobles. Unconventional Gas produceres allerede i stort omfang i USA i dag, og Det Internationale Energi Agentur (IEA) forventer, at den vil udgøre 15 pct. af gasproduktionen i Gasreserverne er spredt over mange lande og regioner, hvilket også øger forsyningssikkerheden. Og 70 pct. af de globale gasreserver ligger mindre end km fra Europa - dvs. bekvemt inden for rørledningsrækkevidde. In 2010, there was serious focus on the potential of Unconventional Gas (from shale strata and other previously untapped gas formations). If Unconventional Gas is included, the time frame can easily be doubled. Unconventional Gas is already produced on a large scale in the USA, and the International Energy Agency (IEA) expects that it will account for 15 per cent of gas production in Gas reserves are spread across many countries and regions, which also enhances security of supply. 70 per cent of global gas reserves are located less than 2,000 km from Europe, i.e. comfortably within pipeline range. Danmark har sine egne gasreserver i Nordsøen, som kan dække vores hjemlige forbrug mindst 10 år endnu, og der er for længst taget en række initiativer til at sikre både nye leverancer og udbygning af infrastruktur til at bringe anden gas frem til det danske transmissionssystem. Danmark er i dag gasmæssigt forbundet til Sverige, Tyskland (og offshore også med Holland), og Energinet.dk er ved at realisere et nyt ledningsprojekt, som vil styrke Danmarks sammenhæng med det europæiske gasmarked. Nye leverancer kan komme fra Tyskland, fra Norge, fra Rusland, fra nye felter i Nordsøen og som flydende gas (LNG). Målsætningen er en bredt sammensat løsning med gasleverancer fra flere kilder til gavn for markedet og for forsyningssikkerheden. Denmark has its own gas reserves in the North Sea that can meet our domestic consumption for at least another 10 years, and a number of initiatives were taken long ago to secure both new supplies and the expansion of the infrastructure to bring other gas to the Danish transmission system. Denmark has gas pipeline links to Sweden and Germany (and also with the Netherlands offshore), and Energinet.dk is in the process of implementing a new pipeline project that will boost Denmark s connectivity with the European gas market. New supplies can come from Germany, Norway, Russia and new fields in the North Sea and as liquefied natural gas (LNG). The objective is a broad-based solution with gas supplies from several sources to the benefit of the market and security of supply. Naturgasnettet er på flere måder en meget attraktiv energiinfrastruktur. Det sørger for sikker, lydløs, usynlig (og næsten uden påvirkning af miljø og mennesker i øvrigt) transport af en meget stor andel af Danmarks energiforbrug gennem nedgravede stål- og plastledninger (mere end km i alt) ud til privatkunder, industri, kraftværker og kraftvarmeværker. (EU27: godt 2 mio. km gasledninger og 115 mio. kunder). Naturgasinfrastruk- The natural gas network is a very attractive energy infrastructure in many ways. It provides safe, silent, invisible transportation (with virtually no impact on the environment and people) of a very high proportion of Denmark s energy consumption through buried steel and plastic pipes (more than 20,000 km in total) to residential customers, industry, power stations and CHP plants (EU27: just over 2 million km of gas pipes and 115 million customers).

5 DGC Årsberetning Annual report Peter A. Hodal Formand, Chairman of the Board Peter Vadstrup Jensen Næstformand, Vice Chairman of the Board Peter I. Hinstrup Direktør, President turen kan lagre meget betydelige energimængder og vil således være en uundværlig og aktiv partner i et fremtidigt energisystem med stærkt svingende energiproduktion. Naturgasnettet kan anvendes til at transportere andre energigasser end naturgas, fx biogas, forgasningsgas og brint, og dermed muliggøre en overgang til mere vedvarende energi, i den takt nye energigasser kan leveres til nettet. Omlægningen af energiforsyningen kan således - bl.a. ved hjælp af gasinfrastrukturen - finde sted, uden at forsyningssikkerhed og velfærd bringes i fare, eller udviklingen sættes i stå. Levetiden for det danske gassystem er (med den aktuelle vedligeholdelse) stort set ubegrænset - undersøgelser har ikke vist nogen væsentlig ældning af systemet. Man kan konkludere, at Danmark har let adgang til et godt energiråstof - naturgassen - og råder over en meget hensigtsmæssig, effektiv, miljøvenlig, langtidsholdbar og velfungerende infrastruktur - gasnettet. Det gælder selvfølgelig om at udnytte disse samfundsvigtige aktiver bedst muligt i omstillingen til en energifremtid baseret på VE. The natural gas infrastructure can store very considerable volumes of energy and will thus be an indispensable, active partner in a future energy system with highly fluctuating energy production. The natural gas network can be used to transport energy gases other than natural gas, for example biogas, gasification gas and hydrogen, and thus facilitate the transition to more renewable energy at the rate at which new energy gases can be supplied to the network. The conversion of the energy supply can therefore be effected with the assistance of the gas infrastructure, among other things, without jeopardising security of supply and welfare or halting development. The service life of the Danish gas system is largely unlimited (with the relevant maintenance). Studies have not revealed any significant ageing of the system. We can conclude that Denmark has easy access to a good energy resource, natural gas, and has a very expedient, efficient, eco-friendly, long-life, well-functioning infrastructure - the gas network. We naturally need to make optimum use of these essential assets in the transition to a future energy supply based on renewables. Det er bl.a. DGC s mission at medvirke proaktivt og visionært til denne videreudvikling af det danske energisystem, samtidig med at den nuværende gasanvendelse fortsat skal ske på sikker, effektiv og miljøvenlig vis. Opgaverne i 2010 har netop budt på denne fagligt spændende blanding af mere eksperimenterende udviklingsprojekter og traditionel gasteknisk rådgivning. It is part of DGC s mission to contribute proactively and in a visionary manner to this development of the Danish energy system, while ensuring that current gas use continues in a safe, efficient and eco-friendly manner. Our tasks in 2010 involved precisely this professionally exciting mixture of more experimental development projects and traditional gas technology consultancy. DGC takker de danske gasselskaber og andre kunder for godt samarbejde om fastholdelse af høj kvalitet i gasforsyningen og konstant fokus på udviklingsmulighederne til gavn for gaskunderne og samfundet generelt. Vi ser frem til fortsat at bidrage til videreudviklingen af det danske energisystem i de kommende år med naturgas - under forandring. DGC would like to thank the Danish gas companies and other customers for working well together to maintain a high quality level in the gas supply and a constant focus on the potential for development to the benefit of gas customers and society in general. We look forward to continuing to contribute to the development of the Danish energy system in the years to come with natural gas - in transition. Peter A. Hodal Formand Chairman of the Board Peter I. Hinstrup Direktør President

6 6 Årsberetning Annual report 2010 DGC Intelligent Gas Technology Naturgassen skal til enhver tid anvendes med maksimal omtanke: effektivt, miljøvenligt og sikkert. Der skal derfor stadig arbejdes på at forbedre effektivitet og miljø i den eksisterende gasanvendelse. Natural gas must always be used with maximum consideration: efficiently, in an eco-friendly manner and safely. It is therefore necessary to work constantly to improve the efficiency and environmental impact of existing gas use. Naturgassen skal søges kombineret med vedvarende energi, fx sol, vind og varmepumper og på den måde facilitere en glidende overgang til det rene VEsystem. Naturgassen skal gøres grønnere ved tilsætning af fx biogas, forgasningsgas og brint. Forsyningssikkerheden skal på ethvert tidspunkt i omstillingsprocessen fastholdes, bl.a. ved at forberede gassystemet på mere varierende gassammensætning. We must attempt to combine natural gas with renewable energy, for example solar energy, wind energy and heat pumps and thus facilitate a gradual transition to a system with 100 per cent renewable energy. Natural gas must be made greener by the addition of, for example, biogas, gasification gas and hydrogen. Security of supply must be maintained at every stage of the transition process, among other things by preparing the gas system for more variation in gas composition.

7 DGC Årsberetning Annual report

8 8 Årsberetning Annual report 2010 DGC DGC i 2010 DGC in 2010 Hverdagen DGC s viden og resultater skal i sidste ende gerne gøre en positiv forskel i hverdagen hos den enkelte gaskunde. Det er derfor naturligt, at mange af DGC s opgaver bestilles af de teknikere fra gasselskaberne, der i dagligdagen har ansvaret for driften af gasforsyningen, og som dermed har førstehåndskendskab til de aktuelle behov for teknisk support. Opgaverne ligger ofte inden for områderne sikkerhed, miljø og energibesparelser. De relaterer sig til kedler og andet gasforbrugende udstyr, installationsforhold, ledninger, afregningsmålere, etc. Everyday life Our ultimate aim is for DGC s knowledge and results to make a positive difference in the everyday lives of individual gas customers. It is therefore natural for many of DGC s tasks to be ordered by the engineers at the gas companies who have day-to-day responsibility for the operation of the gas supply and thus have first-hand knowledge of the needs for technical support. Our tasks often lie in the areas of safety, the environment and energy savings. They relate to boilers and other gas-burning equipment, installation conditions, pipes, meters, etc. DGC løser opgaverne gennem tekniske analyser, beregninger, målinger, laboratorieforsøg, praktisk demonstration og undervisning. Denne rådgivning i hverdagen skal sikre fortsat høj kvalitet i gasforsyningen her og nu, men også at kunderne får glæde af den løbende teknologiske nyudvikling. DGC performs tasks via technical analyses, calculations, measurements, laboratory tests, practical demonstration and training. This day-to-day consultancy is designed to ensure that the quality of the gas supply remains high and also that customers benefit from ongoing technological developments. En af de helt dominerende udfordringer i 2010 har været forberedelsen af gassystemet på ny europæisk gas fra Tyskland af en lidt anden sammensætning end den danske naturgas fra Nordsøen. DGC har i tæt samarbejde med gasselskaber og myndigheder afklaret afregningsproblematikker, sikkerhedsmæssige spørgsmål og driftstekniske spørgsmål. Viden og resultater af DGC s arbejde formidles gennem undervisning, vejledninger, nyhedsmail, hjemmeside og daglig direkte dialog med teknikere, rådgivere, installatører, fabrikanter, myndigheder, kunder, etc. Denne formidlingsaktivitet er en kerneydelse for DGC og et vigtigt element i DGC s teknologiske serviceprogram rettet mod gasselskaber og omverdenen. Det teknologiske serviceprogram betales af DGC s ejere som en serviceydelse over for det danske samfund. Generelt er kunderne meget tilfredse med gassen. Vi tror på, at vi i DGC kan være med til at fastholde dette positive billede ved at være på forkant med potentielle problemer og gennem at yde fremadrettet teknologisk service. DGC s indsats på disse områder er et vigtigt element i strategien Intelligent Gas Technology (se side 6). Hvordan vi udmønter denne i hverdagens praktiske opgaver, kan man læse mere om i afsnittet Naturgas med tilfredshed. Det langsigtede perspektiv Det er ligeledes en vigtig del af DGC s strategi, Intelligent Gas Technology, at bidrage til den mere langsigtede udvikling af gassystemet. Dette gøres gennem udviklingsprojekter inden for biogas, forgasningsgas og brint samt projekter, hvor naturgas og VE-teknologi kombineres. One of the predominant challenges in 2010 was to prepare the gas system for new European gas from Germany, which has a slightly different composition to the Danish natural gas from the North Sea. In close cooperation with gas companies and public authorities, DGC dealt with settlement issues, safety issues and operating issues. The knowledge and results from DGC s work are communicated via training, guidelines, newsletters, our website and daily direct dialogue with engineers, consultants, installers, manufacturers, public authorities, customers, etc. This communication activity is a core service for DGC and an important element of DGC s technological service programme aimed at gas companies and the wider world. The technological service programme is paid for by DGC s owners as a service to Danish society. Customers are generally very satisfied with their gas service. At DGC, we believe that we can contribute to maintaining this positive image by keeping ahead of potential problems and by providing future-oriented technological service. DGC s initiatives in these areas are an important element in the Intelligent Gas Technology strategy (see page 6). You can read more about how we put this strategy into practice in the section Natural gas with satisfaction. The long-term outlook An important component of DGC s Intelligent Gas Technology strategy is to contribute to the long-term development of the gas system. This is done via development projects relating to biogas, gasification gas and hydrogen and projects in which natural gas and renewable energy technology are combined.

9 DGC Årsberetning Annual report DGC undersøger bl.a. aspekter vedrørende afsætning af opgraderet biogas via naturgasnettet. Der er undersøgt opgraderingsteknologier, krav til gaskvalitet, barrierer for afsætning af biogas til nettet, anvendelse af opgraderet biogas, ansvarsforhold, sikkerhedsmæssige forhold, ejerstruktur, driftsøkonomi, samfundsøkonomi og miljøforhold. DGC arbejder endvidere på at kortlægge mulighederne for at indføde forgasningsgas på nettet. Forgasningsgas fremstilles af biomasse og kan opgraderes, så den kommer til at svare til naturgas. Among other things, DGC is studying aspects relating to sales of upgraded biogas via the natural gas network. Areas studied include upgrading technologies, gas quality requirements, barriers to selling biogas to the network, use of upgraded biogas, responsibilities, safety issues, ownership structure, operating finances, economics and environmental conditions. DGC is also working to chart the opportunities for feeding gasification gas into the network. Gasification gas is produced from biomass and can be upgraded so that it is equivalent to natural gas. DGC har gennem en årrække arbejdet med samspillet mellem brint og naturgas. Naturgasnettet kan være en interessant afsætningskanal også for brint (ud over biogas og forgasningsgas). Dels for naturgasselskaberne, som på længere sigt kan distribuere CO 2 -fri vedvarende energi i den eksisterende infrastruktur, dels for brint- og biogasproducenter, som ved hjælp af naturgasnettet kan nå ud til et meget stort marked. DGC s indsats har bla. bestået i at undersøge slutbrugerkonsekvenser med fokus på gasfyrede villakedler. En anden aktivitet har været afprøvning af brints eventuelle påvirkning på plast- og stålrør i det danske naturgassystem. DGC har et rammeprogram for demonstration af naturgas i kombination med VE-teknologier. De tre første konkrete projekter inden for rammeprogrammet er igangsat i De omfatter demonstration af naturgasfyrede kedler i samspil med solfangeranlæg. DGC arbejder endvidere med praktisk afprøvning af gasfyrede varmepumper og brændselsceller til mikrokraftvarme. Projekter med mere langsigtet perspektiv er nærmere beskrevet i afsnittet Naturgas for fremtiden. DGC rækker ud mod omverdenen Danmark er et relativt lille naturgasland (0,3 pct. af global gasproduktion, 0,1 pct. af globalt gasforbrug), og DGC har som nationalt gasteknisk center en vigtig funktion som brohoved for overførsel af viden og teknologi til og fra andre gaslande, hvor langt størstedelen af den energiteknologiske udvikling nødvendigvis må finde sted. Videnudveksling sker først og fremmest gennem DGC s betydelige internationale projektengagement, hvor virksomheden i 2010 har spillet en hovedrolle inden for flere store europæiske projekter, bl.a. vedrørende gaskvalitet og optimering af anvendelsen af gaskedler. DGC s medlemskaber af internationale samarbejdsorganisationer er ligeledes af stor betydning for den løbende udveksling af viden og forskningsresultater. DGC har gennem mere end 20 år repræsenteret Danmark i Marcogaz (de europæiske gasselskabers tekniske interesseorganisation, og i GERG (de europæiske gasselskabers forskningssamarbejde, For a number of years, DGC has been working on the interaction between hydrogen and natural gas. The natural gas network may be an interesting sales channel for hydrogen as well (in addition to biogas and gasification gas). This is true both for the natural gas companies, which will be able, in the longer term, to distribute CO 2 -free renewable energy in the existing infrastructure, and for hydrogen and biogas producers, which will be able to use the natural gas network to reach a very large market. DGC s work has consisted in part in studying end user consequences, with the focus on gas-fired domestic boilers. Another activity has been to test the impact of hydrogen on plastic and steel pipes in the Danish natural gas system. DGC has a framework programme for the demonstration of natural gas in combination with renewable energy technologies. The first three specific projects in the framework programme were initiated in They include demonstration of natural gas-fired boilers in interaction with solar collector systems. DGC is also working on the practical testing of gas-fired heat pumps and fuel cells for micro CHP plants. Projects with a more long-term time frame are described in further detail in the section Natural gas for the future. DGC reaches out to the rest of the world Denmark is a relatively small natural gas country (0.3 per cent of global gas production, 0.1 per cent of global gas consumption). As a national gas technology centre, DGC has an important function as a bridgehead for the transfer of knowledge and technology to and from other gas countries, where the bulk of energy technology development must necessarily take place. Knowledge is exchanged primarily via DGC s considerable international project commitments. In 2010, the company played a major role in several large European projects concerning issues such as gas quality and optimisation of the use of gas boilers. DGC s membership of international cooperation organisations is also extremely important to the ongoing exchange of knowledge and research findings. For more than 20 years, DGC has been representing Denmark in Marcogaz (the Technical Association of the European Gas Industry, and GERG (the European Gas Research Group,

10 10 Årsberetning Annual report 2010 DGC I samarbejde med Marcogaz og GERG afholder DGC d maj 2011 European Gas Technology Conference (EGATEC 2011) i København med temaet Gas Innovation for a Greener Europe. EGATEC 2011 har flot opbakning fra 11 danske og internationale sponsorer. Se mere på In partnership with Marcogaz and GERG, DGC is holding the European Gas Technology Conference (EGATEC 2011) in Copenhagen on May 2011 with the theme Gas Innovation for a Greener Europe. EGATEC 2011 has sound backing from 11 Danish and international sponsors. See more at DGC er endvidere aktiv i IGU (den Internationale Gas Union, og har på vegne af Dansk Gas Forening (det danske medlem af IGU) fået tildelt værtsskabet for IGU s forskningsconference - International Gas Union Research Conference (IGRC) - i DGC is also active in IGU (the International Gas Union, On behalf of the Danish Gas Association (the Danish member of IGU), DGC has been made host of IGU s research conference - International Gas Union Research Conference (IGRC) - in DGC varetager danske interesser på brintområdet som deltager i IEA s (det Internationale Energi Agentur, forskningssamarbejde, hvor DGC er partner i IEA s Hydrogen Implementing Agreement (www.h2-info.dk). DGC looks after Danish interests in the field of hydrogen as a participant in the IEA (International Energy Agency, research partnership, in which DGC is a partner in the IEA Hydrogen Implementing Agreement (www.h2-info.dk). DGC har udviklet og afholdt et flaskegaskursus på Jernog Metalskolen i Nuuk, Grønland ultimo marts Kurset blev afholdt i samarbejde med det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit. Dialogen med grønlandske opdragsgivere om den fortsatte gastekniske udvikling og undervisning på Grønland videreføres i DGC developed and held an LPG course at Jern- og Metalskolen in Nuuk, Greenland, at the end of March The course was held in partnership with the Greenland utility company Nukissiorfiit. The dialogue with Greenland clients on continued gas technology development and training in Greenland will be continued in Økonomiske udfordringer DGC fungerer på forretningsmæssige vilkår og har en bredt sammensat kundeskare omfattende gasselskaber, andre energiselskaber, myndigheder, internationale organisationer, rådgivere, udstyrsleverandører, vvs-installatører, etc. (se bagsiden af denne rapport). Financial challenges DGC operates on commercial terms and has a wide range of customers, including gas companies, other energy companies, public authorities, international organisations, consultants, equipment suppliers, plumbing and heating installers, etc. (see the back of this report). Virksomhedens samlede omsætning udgjorde i ,9 mio. kr., svarende til en stigning på 2 pct. i forhold til Heraf udgør projektomsætningen 20 mio. kr., hvoraf knap halvdelen er omsætning for kunder uden for ejerkredsen. DGC har haft en god ordretilgang i 2010 og en god beskæftigelse, og grundlaget for en sund økonomi er således til stede. En økonomisk udfordring opstod i 2010 i forbindelse med et par større internationale projekter, hvor forsinkelser og uforudsete tekniske problemer medførte væsentlige nedskrivninger. Det har haft afgørende indvirkning på årets resultatet, som er et overskud på 0,2 mio. kr. Vi forventer et resultat på samme niveau i DGC havde 34 medarbejdere ved årets udgang, to færre end i Vi forventer nyansættelser i 2011, så virksomheden kommer tilbage på mindst det samme antal medarbejdere som i Det kommende år DGC vil fortsat følge strategien Intelligent Gas Technology og overvejer som led heri at etablere et The company s total revenue in 2010 was DKK 30.9 million, up 2 per cent on Project revenue accounted for DKK 20 million, of which just under half was revenue from nonowners. DGC had a good volume of orders in 2010 and a good level of employment. The company thus has a sound financial basis. A financial challenge arose in 2010 in connection with a few major international projects on which delays and unforeseen technical problems led to significant impairment losses. This had a decisive influence on the result for the year, which was a profit of DKK 0.2 million. We expect a result on the same level in DGC had 34 employees at the year-end, two fewer than in We expect to appoint new employees in 2011, so the company will return to at least the same number of employees as in The coming year DGC will continue to follow its Intelligent Gas Technology strategy and, as part of this, is considering establishing a Knowledge centre for green gas. The documentation

11 DGC Årsberetning Annual report Alle forsøgsopstillinger i DGC s laboratorium opbygger laboratoriets personale af materialer, der forarbejdes på egne værksteder All experimental set-ups in DGC s laboratory are built by DGC s laboratory staff from materials that are processed in our own workshops. Videncenter for grøn gas. Dokumentationskravet for VE-gasser (biogasser, forgasningsgasser og brint fremstillet via elektrolyse af VE-baseret el) vil blive en stor opgave, som det er helt nødvendigt at løfte, når VE-gasserne indfases i gasnettet. Videncentrets fokusområde vil være måling af VE-gaskvalitetsparametre i forhold til eksisterende kvalitetskrav for injektion af grønne gasser i nettet samt måling af mulige skadelige sporstoffer. DGC råder over de nødvendige kompetencer til at opbygge en facilitet til test og certificering af VE-gasser, og det er visionen at opbygge en testfacilitet, som dels kan fremme integrationen af VE-gasser i energisystemet og dels kan udgøre en forretningsmæssigt bæredygtig enhed for DGC. Der er i 2010 søgt midler under Green Labs DK-ordningen til etablering af Videncenter for grøn gas, og vi forventer svar i løbet af foråret DGC deltager endvidere sammen med en række øvrige parter i en anden Green Labs DK-ansøgning, hvor RISØ DTU er hovedansøger. Denne ansøgning handler om etablering af et testcenter for brint og brændselsceller. Såfremt dette center etableres, vil det kunne medføre en yderligere udbygning af DGC s aktiviteter på brint- og brændselscelleområdet. requirements for renewable energy gases (biogases, gasification gases and hydrogen produced by electrolysis of renewable energy-based electricity) will represent a major task that it is absolutely necessary to perform when renewable energy gases are phased into the gas network. The focus area of the knowledge centre will be measurement of renewable energy gas quality parameters in relation to existing quality requirements for injection of green gases into the network, plus measurement of possible hazardous trace elements. DGC has the necessary expertise to build a facility to test and certify renewable energy gases. The company s vision is to build a test facility that can both promote the integration of renewable energy gases in the energy system and represent a sustainable business unit for DGC. In 2010, DGC applied for funds under the Green Labs DK scheme to set up a Knowledge centre for green gas and we expect a response in the spring of DGC is also participating, with a number of other parties, in another Green Labs DK application, with RISØ DTU as the main applicant. This application is for the establishment of a test centre for hydrogen and fuel cells. If this centre is established, it will represent a further expansion of DGC s activities in the field of hydrogen and fuel cells.

12 12 Årsberetning Annual report 2010 DGC

13 DGC Årsberetning Annual report Naturgas med tilfredshed Natural gas with satisfaction Der er i Danmark i dag godt naturgaskunder og kunder, der bruger Bygas2. (Bygas2 er en blanding af naturgas og luft, som bruges i bygasnettene i København og Aalborg.) Gas bruges overalt i det danske samfund: private hjem, kraft- og kraftvarmeværker (fjernvarme), institutioner, forretning og industri. Ca. 20 pct. af naturgassen anvendes af private kunder. Antalsmæssigt udgør private langt det største kundesegment (97 pct. af samtlige kunder). I private husstande anvendes gas til opvarmning, varmt vand og madlavning. Der er herudover nogle volumenmæssigt mindre private anvendelser såsom tøjtørring, grill, pejse, lamper. Naturgas anvendes endvidere i kedler, motorer og turbiner i både centrale og decentrale kraft- og kraftvarmeværker, der står for ca. 50 pct. af det samlede naturgasforbrug. I industri og erhverv, der står for ca. 30 pct. af naturgasforbruget, anvendes gassen til traditionelle formål som opvarmning, dampproduktion, tørring og smeltning i fx kedelanlæg og ovne, eller direkte i processerne. Langt de fleste gaskunder er rigtig godt tilfredse med gassen, fordi de oplever den som konkurrencedygtig, stabil, problemfri, sikker og miljøvenlig. Det er en vigtig del af DGC s mission at hjælpe med til at fastholde dette positive billede. Det kræver, at vi konstant er på forkant med eventuelle sikkerhedsproblemer, at vi bestræber os på at forbedre effektiviteten i gasanvendelsen, at vi tilgodeser miljøet, og at vi giver kunderne adgang til ny teknologi og nye muligheder for optimal udnyttelse af gassen. I det følgende er givet en række eksempler på denne type aktiviteter i There are just over 400,000 natural gas customers and 180,000 Bygas2 customers in Denmark (Bygas2 is a mixture of natural gas and air that is used in the town gas networks in Copenhagen and Aalborg). Gas is used throughout Danish society in private homes, power stations and CHP plants (district heating), institutions, business and industry. Approximately 20 per cent of natural gas is used by residential customers. In terms of numbers, residential customers make up by far the largest customer segment (97 per cent of all customers). In private households, gas is used for heating, hot water and cooking. There are also a few other residential applications, which are small in terms of volume, such as drying clothes, barbecues, fireplaces and lamps. Natural gas is also used in boilers, engines and turbines at both central and small-scale power stations and CHP plants. This accounts for approximately 50 per cent of all natural gas consumption. In industry and business, which account for approximately 30 per cent of natural gas consumption, gas is used for traditional purposes such as heating, steam production, drying and melting in, for example, boiler plants and furnaces, or directly in the processes. The great majority of gas customers are extremely satisfied with gas because they find it competitive, reliable, problem-free, safe and eco-friendly. It is an important part of DGC s mission to help maintain this positive image. This requires that we are constantly ahead of any safety problems, that we strive to improve the efficiency of gas use, that we take the environment into consideration and that we give our customers access to new technology and new opportunities for optimum utilisation of gas. Nye spændende måder at udnytte gas på (www.gasidithus.dk) DGC har for gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer udviklet en hjemmeside, som på en brugervenlig måde giver oplysninger om anvendelse af naturgas/bygas og tilhørende udstyr. Der er i dag omkring private gaskunder, der bruger enten naturgas eller Bygas2, som er den blanding af naturgas og luft, der har erstattet den tidligere bygas i København og Aalborg. I de fleste private boliger anvendes gassen primært til rumvarme og opvarmning af brugsvand ved hjælp af en gaskedel. Men naturgas bruges også til bl.a. gaskomfur, Exciting new ways to use gas (www.gasidithus.dk) DGC developed the website for the Gas Companies Technical Committee on Gas Utilisation and Installations. In a user-friendly manner, this site provides information on the use of natural gas/town gas and associated equipment. There are around 600,000 residential gas customers, who use either natural gas or Bygas2. The latter is a mixture of natural gas and air that has replaced the previous town gas in Copenhagen and Aalborg. In most private homes, gas is used primarily for room heating and to heat water for domestic use by means of a gas boiler. However, natural gas is also used for gas cookers, gas radiators and tumble dryers. It is also

14 14 Årsberetning Annual report 2010 DGC gasradiator og tørretumbler. Det er endvidere muligt at anvende gas mere utraditionelt i fx en gaspejs, naturgasgrill og eller en naturgasbaseret terrassevarmer. En naturgasfyret grill eller terrassevarmer har en række fordele, der ikke kan opnås med andre brændsler, og de kan installeres med en fast tilslutning eller som flytbare med en fleksibel gasslange. DGC har løbende afprøvet/demonstreret de nye teknologier, og resultaterne er nu samlet i lettilgængelig form på Man kan her også lære om fx gasdrevne varmepumper og mikrokraftvarme, som på sigt kan erstatte det traditionelle gasfyr. Hjemmesiden præsenterer også energimærkningssystemet til gaskedler. Ligesom andre hvidevarer mærkes gaskedler med A til G afhængig af deres energieffektivitet og miljøvenlighed. Forbrugeren får en relativt enkel vejledning om gaskedlernes energieffektivitet, emissioner og varmtvandskapacitet. er udviklet til private, men kan også bruges af fabrikanter, installatører, arkitekter, etc. Find den bedste kedel på Energi til opvarmning og varmt vand udgør en betydelig del (ca. 25 pct.) af det samlede energiforbrug i EU. Kun transportsektoren har et større energiforbrug. Opvarmning og varmtvandsproduktion sker oftest i små centralvarmekedler, som tæller knap 100 mio. i EU25. Information om kedler, og hvor effektivt de fungerer i den aktuelle varmeinstallation, er derfor vigtig for energibesparelser i Europa. possible to use gas in less traditional ways, for example in a gas fireplace, natural gas barbecue or natural gas-based patio heater. A natural gas-fired barbecue or patio heater has a number of advantages that cannot be achieved with other fuels and they can be installed with a fixed connection or as mobile units with a flexible gas hose. DGC has continuously tested/demonstrated the new technologies and the results are now available in one place in easily accessible form at At this site, you can also learn about gas-fired heat pumps and micro CHP plants, for example, which may replace traditional gas furnaces in the long term. The website also presents the energy labelling system for gas boilers. Like other household appliances, gas boilers are labelled A to G, depending on their energy efficiency and eco-friendliness. Consumers can obtain relatively simple guidance on gas boilers energy efficiency, emissions and hot water capacity. was developed for private individuals but may also be used by manufacturers, installers, architects, etc. Find the best boiler at Energy for heating and hot water accounts for a significant proportion (approximately 25 per cent) of total energy consumption in the EU. Heat and hot water are usually produced in small central heating boilers, which number just under 100 million in the EU25. Information on boilers and how efficient they are in their specific heating installations is therefore important for energy savings in Europe. En kedels effektivitet karakteriseres ved en nominel nyttevirkning, som er målt på et laboratorium i forbindelse med CE-certificering. Når kedlen er installeret hos forbrugeren, vil effektiviteten af kedlen dog ofte være meget forskellig fra, hvad der er målt i laboratoriet. Den reelle årsnyttevirkning afhænger bl.a. af varmebehov og samspillet med husets varmesystem. Derfor kan den være meget forskellig fra én installation til en anden, selvom de anvender den samme kedel. The efficiency of a boiler is characterised by a nominal efficiency that is measured in a laboratory in connection with CE certification. When the boiler is installed at the consumer, however, the efficiency of the boiler will often be very different to what was measured in the laboratory. The actual annual efficiency depends on heat requirements and the interaction with the building s heating system, among other things. Therefore, it can vary greatly from one installation to another, although each uses the same boiler. I Danmark har vi i flere år brugt beregningsværktøjerne BOILSIM og GASPRO - begge udviklet af DGC - til vurdering af kedlens årsnyttevirkning. Det var derfor nærliggende for DGC at foreslå udviklingen af et fælleseuropæisk system, der kan det samme som BOILSIM og GASPRO. I samarbejde med REPSOL YPF (Spanien), National Technical University of Athens (Grækenland) og Centro de Apoio Tecnologico a Industria Metalomecanica (Portugal) har DGC i 2010 afsluttet et større EU-støttet projekt med dette formål. Projektets navn er Boiler Information System on Efficiency, kaldet BISON. In Denmark, we have been using the BOILSIM and GAS- PRO calculation tools, both developed by DGC, for several years to evaluate the annual efficiency of boilers. It was therefore natural for DGC to propose the development of a pan-european system with the same features as BOILSIM and GASPRO. In partnership with REPSOL YPF (Spain), the National Technical University of Athens (Greece) and Centro de Apoio Tecnologico a Industria Metalomecanica (Portugal), DGC completed a major EU-funded project with this aim in The name of the project is Boiler Information System on Efficiency, BISON. Formålet har været at opbygge et informationssystem, som beregner den reelle effektivitet af en kedel installeret i et specifikt varmesystem og dermed muliggør et The aim was to build an information system that calculates the actual efficiency of a boiler installed in a specific heating system, thus making it possible to choose the best

15 DGC Årsberetning Annual report optimalt valg af kedel til det pågældende varmesystem. Systemet er offentligt tilgængeligt på internettet og gratis at benytte. Grundideen med BISON har været at integrere BOILSIM i et internetbaseret beregningssystem med en flerstrenget brugerflade, der er tilpasset forskellige målgrupper og nationalsprog. Systemet kan bruges af private, installatører, energikonsulenter, arkitekter og andre interessenter til at vælge den bedst egnede kedel til en ny installation eller i en udskiftningssituation. Systemet indeholder en database med flere hundrede kedler, der i dag anvendes på det europæiske marked. Det forventes, at systemet i fremtiden kan videreudvikles, så det tager hensyn til det nye ecodesigndirektiv, og at markedsovervågning kan introduceres som en ekstra funktion. Gaskvaliteten ændres gradvis i Danmark Det danske gastransmissionssystem forsynes enten direkte fra Nordsøen via gasbehandlingsanlægget ved Nybro, ved import fra Tyskland via Ellund eller fra naturgaslagrene i Ll. Torup og Stenlille. Siden oktober 2010 har der i lange perioder været importeret naturgas fra Tyskland til det danske og svenske marked. Importen af tysk gas, der vil vokse i de kommende år, medfører større variation i gassammensætningen ( gaskvaliteten ), end man har været vant til tidligere, hvor al gas i det danske naturgassystem kom fra de danske felter i Nordsøen. Den ændrede gaskvalitet har kunnet konstateres i store dele af nettet, og et begrænset antal gaskunboiler for the heating system. The system is publicly accessible on the internet and free to use. The basic idea behind BISON was to integrate BOILSIM in a web-based calculation system with a multi-string user interface adapted to different target groups and languages. The system can be used by private individuals, installers, energy consultants, architects and others to choose the most suitable boiler for a new installation or to replace an existing boiler. The system contains a database with several hundred boilers that are currently in use on the European market. The system is expected to be developed in the future to take into account the new Ecodesign Directive and to include market monitoring as an additional function. Gas quality is changing gradually in Denmark The Danish gas transmission system is supplied either directly from the North Sea via the gas treatment plant at Nybro, with imported gas from Germany via Ellund or from the natural gas storage facilities near Ll. Torup and Stenlille. Since October 2010, natural gas has been imported for long periods of time from Germany to the Danish and Swedish markets. The importation of German gas, which will increase in the years to come, means greater variation in the gas composition (gas quality) than we have been used to previously, when all gas in the Danish natural gas system came from the Danish fields in the North Sea.The change in gas quality has been ascertained in large parts of the network and a limited number of gas customers have experienced DGC har 34 medarbejdere: 18 ingeniører, 7 teknikere og 9 administrative medarbejdere. DGC has 34 employees: 18 engineers, 7 technical staff, and 9 support staff.

16 16 Årsberetning Annual report 2010 DGC

17 DGC Årsberetning Annual report der har oplevet mindre driftsmæssige problemer. Gasselskaberne og DGC har for flere år siden iværksat en række tiltag for at være på forkant med situationen, og aktiviteten i DGC på gaskvalitetsområdet har været intens i DGC har for Energinet.dk kortlagt hele den danske population af gasapparater, så det kan fastslås, hvilken betydning de nye gaskvaliteter vil have for de enkelte apparattyper. Der er i alt gasforbrugende apparater installeret i Danmark. Apparaterne er opdelt i grupper efter type og forbrændingssystem. Der er ca forskellige fabrikater og 6000 typer. Der er opgjort gasforbrug, aldersfordeling og antal apparater i de enkelte grupper. Opgørelsen er blevet anvendt til at vurdere de sikkerhedsmæssige, effektivitetsmæssige og miljømæssige konsekvenser af de forventede nye gaskvaliteter. Endelig rapport vil foreligge primo Energinet.dk vurderer herefter de samfundsøkonomiske konsekvenser af variationen i gaskvalitet. DGC har revideret metoderne til indregulering og kontrol af kedler, nye DGC-vejledninger er udsendt, og et kursusprogram for vvs-installatører er iværksat. Flere af DGC s vejledninger indgår i Sikkerhedsstyrelsens Gasreglement. Visse kedeltyper har vist sig vanskelige at indregulere optimalt med varierende gaskvalitet. Der er indledt en dialog med Sikkerhedsstyrelsen om, hvorledes denne situation håndteres mest hensigtsmæssigt. Der er endvidere i laboratoriet gennemført afprøvninger af gasblæseluftbrændere, som på forhånd blev vurderet til at være den mest kritiske apparattype. DGC planlægger endvidere laboratorieforsøg til afklaring af muligheden for at udvikle en simpel wobbetalsmåler. minor operational problems. The gas companies and DGC implemented a number of measures several years ago to keep ahead of this situation and there was intense activity at DGC in the field of gas quality in For Energinet.dk, DGC mapped the entire Danish population of gas appliances to establish the importance the new gas qualities will have for the individual appliance types. There are a total of 486,000 gas appliances installed in Denmark. The appliances are grouped by type and combustion system. There are around 1,200 different makes and 6,000 types. Gas consumption, age distribution and number of appliances were calculated for each group. This calculation was used to assess the consequences in terms of safety, efficiency and the environment of the expected new gas qualities. The final report will be published at the start of Energinet.dk will subsequently assess the economic consequences of variations in gas quality. DGC revised the methods for adjustment and inspection of boilers, new DGC guidelines were distributed and a course programme for plumbing and heating installers was initiated. Several of DGC s guidelines are included in the Danish Safety Technology Authority s Gas Regulations. Certain boiler types have proved to be difficult to adjust optimally with varying gas quality. A dialogue has been started with the Danish Safety Technology Authority on how to handle this situation most appropriately. In addition, laboratory tests were conducted on forced draught gas burners, which were assessed in advance as being the most critical appliance type. DGC is also planning laboratory experiments to establish whether it is possible to develop a simple Wobbe index meter. DGC leder europæisk gaskvalitetskonsortium (www.gasqual.eu) Også på europæisk plan er spørgsmålet om gassammensætning yderst aktuelt. EU-Kommissionen vedtog allerede i 2008 den såkaldte tredje liberaliseringspakke vedrørende el- og gasmarkederne. Pakken vil stimulere transport af naturgas med forskellig sammensætning på tværs af landegrænserne. EU-liberaliseringen kræver således en løsning af de tekniske udfordringer, der ligger i at operere med varierende gaskvalitet - en situation som vil gælde generelt for en række af Europas gaslande. Lokal tilsætning af biogas og brint til gasnettene vil også kunne påvirke gassammensætningen. EU har på denne baggrund givet den europæiske standardiseringsorganisation CEN mandat til at udarbejde en ny standard for gaskvalitet for at fremme realiseringen af det indre marked. Som grundlag for standardiseringsarbejdet skal der gennemføres en undersøgelse af, hvordan eksisterende gasapparater på det europæiske marked vil reagere på forskellige gassammensætninger. DGC leads European gas quality consortium (www.gasqual.eu) The issue of gas composition is extremely relevant at European level as well. Already in 2008, the EU Commission adopted the third liberalisation package concerning the electricity and gas markets. The aim of the package is primarily to intensify competition on the EU single market. It will stimulate trade in and transportation of natural gas with various compositions across national borders. The EU liberalisation thus makes it necessary to resolve the technical challenges associated with operating with varying gas quality. This is a situation that will apply in general to a number of the gas countries in Europe. Local addition of biogas and hydrogen to the gas networks may also affect the gas composition. Against this background, the EU has authorised the European Committee for Standardization (CEN) to draw up a new gas quality standard to promote the realisation of the single market. As a basis for the standardisation work, a study of how existing gas appliances on the European market will react

18 18 Årsberetning Annual report 2010 DGC DGC er leder af et europæisk konsortium, der er dannet for at udføre de nødvendige undersøgelser. Deltagerne i konsortiet er: Germanischer Lloyd, BRG, British Gas, BAXI (England) ; ARGB (Belgien); DVGW-CERT, DVGW-EBI, Vaillant (Tyskland); CETIAT, GDF SUEZ, AFG (Frankrig); KEMA (Holland); INIG (Polen); REPSOL (Spanien) og RIELLO (Italien). I projektets første fase er kedelmarkedet analyseret for at identificere de ca. 100 apparater, der skal afprøves i Fase II. Der er endvidere udviklet en afprøvningsprotokol hertil. I Fase II har DGC og fire andre laboartorier nu afprøvet ca. halvdelen af de udvalgte apparater, og denne aktivitet vil fortsætte i det meste af De første resultater viser, at indreguleringen af apparaterne er en meget væsentlig parameter. DGC har endvidere opbygget en særlig prøvestand i laboratoriet til langtidsafprøvning af et bredt sortiment af gasudstyr. Der skal på denne prøvestand testes ca. 15 apparater, og langtidseffekten af at køre med overbelastning på apparaterne skal undersøges. Ud over selve afprøvningerne skal DGC undersøge en række scenarier for variation i gaskvaliteten og kvantificere påvirkningen af apparaterne med hensyn til sikkerhed, nyttevirkning og emissioner. De mest følsomme markedssegmenter (over for variation i gaskvaliteten) skal udpeges og lokaliseres, så eventuelt yderligere aktion kan sættes i gang, hvis det anses for nødvendigt (udskiftning eller justering af potentielt farlige apparater etc.). Projektet skulle oprindeligt have været afsluttet ultimo 2010, men forsinkelser hos en række af de deltagende laboratorier har betydet en udskydelse af slutrapporteringen til ultimo Bedre bestemmelse af gaskvalitetsvariationer Den forventede fremtidige mere svingende gaskvalitet i det danske distributionsnet vil gøre det aktuelt at kunne bestemme gaskvaliteten flere steder i ledningsnettet ved hjælp af mikro-gaskromatografer (mikro-gc er). (I dag bliver gaskvaliteten målt i transmissionsnettet ved entry-punkter samt ved gaslagrene. Dette gøres ved analyse af gassen på en konventionel gaskromatograf). En mikro-gc er en gaskromatograf, som er tilpasset de konkrete drifts- og installationsbetingelser, ikke optager megen plads og er optimeret til at lave en hurtig analyse. For de undersøgte mikro-gc er var varigheden af en analyse ca. 3 til 5 minutter, hvilket er væsentligt mindre end på en konventionel gaskromatograf. DGC har for gasselskabernes Fagudvalg for Gasmåling testet fire mikro-gc er fra forskellige leverandører med det formål at undersøge, om de fire mikro-gc er kan benyttes i det danske naturgasnet. Testen er udført i Nybro samt i DGC s laboratorium. Der er analyseret gasblandinger, som afspejler de gassammensætninger, der forventes at forekomme i det danske naturgasnet. Både blandinger to varying gas compositions must be carried out. DGC heads a European consortium set up to carry out the necessary studies. The other partners are: Germanischer Lloyd, BRG, British Gas, BAXI (UK); ARGB (Belgium); DVGW-CERT, DVGW-EBI, Vaillant (Germany); CETIAT, GDF SUEZ, AFG (France); KEMA (the Netherlands); INIG (Poland); REPSOL (Spain) and RIELLO (Italy). In the first phase of the project, the boiler market was analysed to identify the approximately 100 appliances to be tested in Phase II. A test protocol for this purpose was also developed. In Phase II, DGC and four other laboratories have now tested around half of the selected appliances and this activity will continue for most of Initial results show that the adjustment of the appliances is a very important parameter. DGC has also built a special test stand in the laboratory for long-term testing of a wide range of gas equipment. Around 15 appliances will be tested on this test stand and the long-term effect of operating with overload on the appliances will be studied. In addition to the tests themselves, DGC will study a number of scenarios for variations in gas quality and quantify the impact on the appliances in terms of safety, efficiency and emissions. The most sensitive market segments (in relation to variations in gas quality) will be identified and localised so that any further action required can be implemented, if deemed necessary (replacement or adjustment of potentially hazardous appliances, etc.). The project was originally to have been completed by the end of 2010, but delays at a number of the participating laboratories have meant that the final reporting has been postponed to the end of Better analysis of gas quality variations The expected future increase in fluctuation in gas quality in the Danish distribution network will make it necessary to be able to determine the gas quality at several locations in the pipeline network using micro gas chromatographs (micro GCs) (gas quality is currently measured in the transmission network at entry points and at the gas storage facilities. This is done by analysing the gas on a conventional gas chromatograph). A micro GC is a gas chromatograph that is adapted to the specific operating and installation conditions, does not take up much space and is optimised to allow quick analysis. For the micro GCs studied, the duration of analyses was approximately 3 to 5 minutes, which is much lower than on a conventional gas chromatograph. DGC tested four micro GCs from various suppliers for the gas companies Technical Committee on Gas Measurement with the aim of studying whether the four micro GCs can be used in the Danish natural gas network. The tests were performed in Nybro and at DGC s laboratory. The gas

19 DGC Årsberetning Annual report som dækker variationsområdet for dansk, tysk og norsk gas, og blandinger som afspejler biogas, både opgraderet (CO 2 -reduceret) og karbureret (tilsat propan). Baseret på testresultaterne, kan alle de testede mikro-gc er benyttes til bestemmelse af den forventede fremtidige gaskvalitet i det danske ledningsnet. Det vil dog altid være en fordel, at mikro-gc en er kalibreret med en gasblanding, som ligger tæt på den gassammensætning, der er størst sandsynlighed for ved den givne placering. NO x og kulbrinte er de største skadevoldere Sammen med Danmarks Miljø Undersøgelser og motorleverandørerne Rolls Royce og Wärtsilä har DGC gennemført et projekt for at bestemme de klima- og sundhedsmæssige skadesvirkninger af emissioner fra naturgasfyrede motorer på kraftvarmeværker. Formålet har været at få klarlagt, hvor man bør fokusere ved reduktion af emissioner. Projektet har omfattet målinger på en række motorer under forskellige driftsforhold, spredningsberegninger, der fortæller, hvor emissionerne bæres hen, og litteraturundersøgelse af skadesvirkninger af de udsendte stoffer. Det konkluderes, at skadesvirkninger af formaldehyd og CO er af minimal betydning sammenlignet med skadesvirkninger forårsaget af NO x - og kulbrinteemissioner. Ved høje NO x -emissioner er omkostninger relateret til skadesvirkninger som følge af NO x -emissioner gange højere end omkostninger relateret til kulbrinteemissioner. Ved lave NO x -emissioner er omkostninger relateret til skadesvirkninger som følge af NO x -emissioner 5-8 gange højere end omkostninger relateret til kulbrinteemissioner. mixtures analysed reflect the gas compositions expected in the Danish natural gas network. These include mixtures that cover the variation range for Danish, German and Norwegian gas and mixtures that reflect biogas, both upgraded (CO 2 -reduced) and carbureted (with propane added). Based on the test results, all the micro GCs tested can be used to analyse the expected future gas quality in the Danish pipeline network. However, it will always be an advantage to calibrate the micro GC with a gas mixture close to the gas composition that is most likely at the given location. NO x and hydrocarbons are the major culprits With the National Environmental Research Institute and the engine suppliers Rolls Royce and Wärtsilä, DGC implemented a project to determine the harmful effects on climate and health of emissions from natural gas-fired engines at CHP plants. The aim was to identify focus areas for emission reduction initiatives. The project covered measurements on a number of engines under different operating conditions, dispersal calculations that indicate where the emissions are carried and a study of the literature on the harmful effects of the substances emitted. The conclusion was that the harmful effects of formaldehyde and CO are insignificant compared with those caused by NO x and hydrocarbon emissions. With high NO x emissions, the costs related to harmful effects as a result of NO x emissions are times higher than the costs related to hydrocarbon emissions. With low NO x emissions, the costs related to harmful effects as a result of NO x emissions are 5-8 times higher than the costs related to hydrocarbon emissions. Betal den rigtige metanafgift Folketinget har med Lov 722 i juni 2010 vedtaget, at man skal betale metanafgift for gasmotoranlæg fra Under visse forudsætninger er der mulighed for at få en del af denne afgift retur. DGC har i som en ny serviceydelse - udviklet en abonnementsordning for udarbejdelse af den dokumentation, der er en forudsætning for, at der kan ske afgiftsrefusion. Ordningen er beskrevet i to produktblade, som gør det muligt for motorejere at vurdere, hvilken afgiftsrefusion de vil kunne opnå for deres motorer. Se Pay the correct methane tax With Act 722 of June 2010, the Danish Parliament decided that a methane tax is payable for gas engine systems with effect from Under certain conditions, it is possible to have part of this tax refunded. In 2010, DGC developed a new service, a subscription scheme for preparing the documentation required to claim a tax refund. The scheme is described in two product data sheets that make it possible for engine owners to assess the tax refund they can claim for their engines. See

20 20 Årsberetning Annual report 2010 DGC Naturgas for fremtiden Natural gas for the future Regeringens Klimakommission har i sin rapport, der udkom ultimo september 2010, konkluderet, at visionen om, at Danmark på sigt skal frigøre sig fuldstændigt fra fossile brændsler, kan gennemføres, og at det stort set ikke vil koste mere, end hvis vi fortsatte med kul, olie og naturgas. Endvidere fastslår Kommissionen, at fremtidens energisystem hovedsagelig vil være baseret på el, og at vi skal have meget mere vind og biomasse. Energisystemet skal være intelligent, og vi skal naturligvis bruge energien meget mere effektivt. Men hvad betyder dette i praksis for naturgassen? Hvad skal der ske med vores naturgassystem, og hvornår skal det i givet fald ske? Det har ikke været kommissionens opgave at svare på disse spørgsmål. Den angiver mål, retning og mulige virkemidler, og det er så op til politikerne og energisektoren i øvrigt at udmønte visionerne i konkret energiplanlægning. Gassektoren har på eget initiativ for længst taget bestik af situationen og er i fuld gang med at forberede sig på en gradvis og forsvarlig omstilling til en grønnere fremtid.det er bl.a. DGC s mission at assistere gasselskaberne med denne teknologisk set meget udfordrende proces. Vi har samlet vores fælles initiativer i strategien Intelligent Gas Technology. I det følgende gives eksempler på projekter i 2010, der indgår i Intelligent Gas Technology. The Danish Government s Climate Commission concluded in its report, which was published at the end of September 2010, that the vision of Denmark completely ceasing to use fossil fuels is feasible in the long term and that it will not generally cost more than if we continued to use coal, oil and natural gas. The Commission also found that the energy system of the future will mainly be based on electricity and that we must have much more wind energy and biomass. The energy system must be intelligent and we must, of course, use energy much more efficiently. But what does this mean for natural gas in practice? What will happen to our natural gas system and when will it happen? It was not the Commission s task to answer these questions. It indicates targets, the direction and possible means and it is then up to the politicians and the energy sector to transform the visions into specific energy planning. On its own initiative, the gas sector took stock of the situation long ago and is in full swing with the preparations for a gradual, sound transition to a greener future. Part of DGC s mission is to assist the gas companies in this technologically very challenging process. We have combined our joint initiatives in the Intelligent Gas Technology strategy. Below are examples of projects in 2010 included in Intelligent Gas Technology. Partnerskabet mellem gas og VE afprøves i praksis DGC har med udgangspunkt i Intelligent Gas Technology -strategien aftalt et rammeprogram med gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer for demonstration af naturgas i kombination med VE-teknologier. De tre første konkrete projekter inden for rammeprogrammet er nu igangsat. Det første omfatter en demonstration af en 15 kw kedelunit med indbygget 160 liters beholder i kombination med en 5 m 2 solfanger. Anlægget er idriftsat i juni 2010 og forsyner en villa på 184 m 2 med varme og varmt vand, hvor solfangeren udelukkende bidrager til varmtvandsbehovet. Energimålere er installeret, og målinger er igangsat oktober Det andet projekt omfatter demonstration af en gas/solinstallation ved en boligbebyggelse. Installationen består af 40 m 2 solfanger og to 1000 liters akkumuleringstanke. Som backup er der installeret to 60 kw kedler koblet i kaskade. Anlægget blev idriftsat i september 2009 og forsyner 7 dobbelthuse med varme og varmt vand. DGC forventer at begynde at måle på anlægget primo Det tredje projekt omfatter en 3000 liters akkumuleringstank i kombination med 25 m 2 solfanger og en 15 kw The partnership between gas and renewable energy is tested in practice On the basis of the Intelligent Gas Technology strategy, DGC has agreed a framework programme with the gas companies Technical Committee on Gas Utilisation and Installations for the demonstration of natural gas in combination with renewable energy technologies. The first three specific projects within the framework programme have now been started. The first involves demonstration of a 15 kw boiler unit with an integrated 160-litre tank in combination with 5 m 2 of solar collectors. The system was taken into operation in June 2010 and supplies a 184 m 2 house with heat and hot water. The solar collectors contribute to the hot water requirements only. Energy meters are installed and measurements began in October The second project involves demonstration of a gas/solar installation in connection with a residential development. The installation consists of 40 m 2 of solar collectors and two 1000-litre accumulator tanks. Two 60 kw boilers have been installed in cascade as backup. The system was taken into operation in September 2009 and supplies 14 semidetached houses with heat and hot water. DGC expects to begin measuring the system at the start of 2011.

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009 12. OKTOBER, 2009 FGE - partners Aalborg Universitet Aarhus Universitet AgroTech A/S Boeing Chr. Hansen A/S Danfoss A/S DI Energibranchen DONG Energy A/S Energinet.dk GridManager A/S Grundfos A/S Landbrug

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere