Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magistratsafdelingen for Børn og Unge"

Transkript

1 Magistratsafdelingen for Børn og Unge Hovedrapport

2 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Om undersøgelsen... 3 Hovedkonklusion på resultaterne af Social kapital Resultater af Social kapital 2017 på organisationsniveau... 5 Resultater fordelt på arbejdspladstyper... 7 Resultater fordelt på medarbejdergrupper... 9 Social kapital sammenholdt med sygefravær Metode

3 Baggrund for undersøgelsen Børn og Unge, Aarhus Kommune har i mange år arbejdet med social kapital. Arbejdet med social kapital i Børn og Unge har, ligesom forskningen, vist, at social kapital har stor betydning for løsningen af kerneopgaven. Social kapital 2017 er en temperaturmåling af samarbejdet, og giver indblik i de styrker og fokusområder, der er i samarbejdet om at sikre den bedst mulige kvalitet for børnene og de unge. Tillid, retfærdighed og fælles forståelse af kerneopgaven er omdrejningspunktet i målingen. Aarhus Kommunes øverste samarbejdsudvalg, FællesMEDudvalget, har besluttet at tage temperaturen på samarbejdet og lave en årlig måling af social kapital i hele Aarhus Kommune. Målingen blev gennemført i januar 2017 blandt alle ansatte i Aarhus Kommune. Formålet er at give arbejdspladserne et datainformeret redskab til løbende at arbejde med at udvikle den attraktive og bæredygtige arbejdsplads. Derudover indgår resultaterne i den årlige Personaleredegørelse der udarbejdes i Aarhus Kommune. Tidligere er målingen af social kapital foretaget igennem trivselsundersøgelsen som en del af APV en. I 2017 er der for første gang blevet foretaget en særskilt måling af den sociale kapital på arbejdspladserne i Børn og Unge. De overordnede resultater for Børn og Unge vil blive behandlet i denne rapport. Om undersøgelsen Til målingen af den sociale kapital har FællesMEDudvalget i Aarhus Kommune besluttet, at der anvendes spørgeskema udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) til måling af social kapital. Spørgsmålene i spørgeskemaet er således forskningsbaserede og evidente. Spørgeskemaet består af 16 spørgsmål, hvor resultaterne afrapporteres på en skala fra 0 til 100, og hvor NFA definerer en udvikling på +/- fem point eller derover som en mærkbar forandring. En udvikling på 0-4 point defineres således som værende status quo. Derudover er det væsentligt at være opmærksom på, at der i trivselsundersøgelsen i 2015 blev introduceret tre nye dimensioner til at måle social kapital. Det drejede sig om relationer til kolleger, relationer til nærmeste leder samt relationer til arbejdspladsen som helhed. Disse tre dimensioner optrådte i 2015 som supplement til de tre velkendte dimensioner, vandret tillid, lodret tillid og retfærdighed. Der er evidens for, at de tre nye dimensioner samvarierer med de tidligere dimensioner således, at der er samvariation mellem vandret tillid og relationer til kolleger, ligesom lodret tillid samvarierer med relationer til nærmeste leder, og endeligt, at retfærdighed samvarierer med relationer til arbejdspladsen som helhed. Fremadrettet vil social kapital måles ved hjælp af de nye dimensioner. Udover disse tre dimensioner, der blev introduceret i 2015, måles social kapital i 2017 også af en ny fjerde dimension relationer til andre grupper. Det er væsentligt at bemærke, at selvom der er samvariation mellem de tidligere og de nye dimensioner, så er scoren en anelse lavere på de nye dimensioner, hvad angår relationer til kolleger og nærmeste leder. Retfærdighedsdimensionen er på niveau med den tilsvarende nye dimension. I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen blev der afgivet besvarelser i Børn og Unge, svarende til en svarprocent på 86 %. Til sammenligning var svarprocenten 88 % i 2015 og 84 % i

4 Hovedkonklusion på resultaterne af Social kapital 2017 Undersøgelsen af social kapital på arbejdspladserne i Børn og Unge i januar 2017 viser en overordnet positiv udvikling for organisationen. Den positive udvikling findes i særdeleshed på dimensionen omhandlende relationer til nærmeste leder, hvor der er oplevet en mærkbar forbedring siden trivselsundersøgelsen i Otte ud af ti arbejdspladstyper i Børn og Unge har oplevet en mindre fremgang på mellem et og tre point i forhold til trivselsundersøgelsen i Denne fremgang skyldes hovedsageligt en forbedring i relationerne til nærmeste leder samt arbejdspladsen som helhed. Medarbejdere i sundhedsplejen har samme score i 2017 som i 2015, mens tandplejen som eneste arbejdspladstype oplever et lille fald. Til trods for den overordnede udvikling i positiv retning, er der fortsat stor variation mellem de forskellige arbejdspladstyper. Samme tendens gør sig ligeledes gældende, når fokus rettes imod medarbejdergrupperne. Her ses det ligeledes, at langt størstedelen af alle medarbejdergrupper oplever en stigning i den sociale kapital. Dog har klinikassistenter oplevet en mindre tilbagegang, mens de administrative medarbejdere i fritids- og ungdomsskolen har oplevet en mærkbar nedgang i deres sociale kapital. Det findes endnu en gang, at der er sammenhæng mellem social kapital og sygefravær. Jo højere grad af social kapital, desto lavere sygefravær. Denne tendens findes bredt i hele organisationen. 4

5 Resultater af Social kapital 2017 på organisationsniveau Børn og Unge har i flere år arbejdet med social kapital og styrkelsen af samarbejde og tillid. Herunder ses udviklingen i den sociale kapital i Børn og Unge fra 2009 til seneste måling i Før tallene sammenlignes på tværs af de forskellige år og målinger er det væsentligt at tage forbehold for de ændringer, der har fundet sted i målemetoden over årene. De største ændringer er sket i 2015, hvor der blev tilføjet tre nye dimensioner til at måle begrebet social kapital. Disse tre dimensioner indgik for første gang i trivselsundersøgelsen i 2015 som supplement til de tidligere dimensioner, og har i 2017 erstattet de tidligere dimensioner. Tallene fra trivselsmålingerne i 2009, 2011, 2013 og 2015 er således sammenlignelige da social kapital er målt på de samme dimensioner. De nye dimensioner fra 2015 og fremefter indfanger samme tendenser som de tidligere dimensioner, men scorer en anelse anderledes. I nedenstående tabel 1 er tallene på de nye dimensioner afrapporteret i parentes for I 2017 er der tilføjet endnu en ny dimension således social kapital i denne undersøgelse måles på fire dimensioner. Herunder ses udviklingen i social kapital i perioden fra 2009 til 2017 for Børn og Unge samlet: Tabel 1: Resultaterne i Børn og Unges sociale kapital over tid siden * Vandret tillid / Relationer til kolleger Lodret tillid / Relationer til nærmeste leder Retfærdighed / Relationer til arbejdspladsen som helhed (70)** (68)** (65)** 66 Relation til andre grupper*** Børn og unge samlet (68) 69 * Trivselsundersøgelse udelukkende gennemført på skolerne. Kan derfor ikke sammenlignes direkte med andre år. ** Nye dimensioner tilføjet i Disse dimensioner samvarierer med hhv. vandret og lodret tillid samt retfærdighed, og vil derfor fremover erstatte disse. Bemærk dog de mindre forskelle, når der sammenlignes over tid. *** Ny dimension tilføjet i 2017 Som det fremgår af tabel 1 ligger scoren relativt tæt når der sammenligenes på tværs af år. Dette skyldes organisationens størrelse, der vanskeliggør større udviklinger på organisationsniveau. Når der sammenlignes på tværs af år skiller 2014 sig ud, og det skyldes, at der i 2014 var tale om en ekstraordinær undersøgelse, kun på skoleområdet i forlængelse af folkeskolereformen tallene repræsenterer således blot en del af organisationen og kan derfor ikke sammenlignes direkte med resultaterne de andre år. Det er ligeledes væsentligt at bemærke, at selvom der er samvariation mellem de tidligere og de nye dimensioner, så er scoren en anelse lavere på de nye dimensioner, hvad angår relationer til kolleger og nærmeste leder. Hvor der i 2015 scores 74 og 71 på vandret og lodret tillid scores der 70 og 68 på de tilsvarende nye dimensioner i En score på henholdsvis 73 og 74 i 2017 vurderes i det lys positivt sammenlignet med tidligere år. Hvad angår retfærdighedsdimensionen er scoren på den nye dimension højere end tidligere. Det skyldes ikke alene samvariationen mellem de to dimensioner, men også, at der i dimensionen relationer til arbejdspladsen som helhed er tilføjet et nyt spørgsmål, der trækker den samlede score på dimensionen op. Det er derfor svært at sammenligne denne dimension over tid, men det kan blot konstateres, at der er sket en fremgang fra 65 i 2015 til 66 i

6 Hvor ovenstående tabel 1 viser resultaterne for hele magistratsafdelingen Børn og Unge, vil der i det følgende blive gennemgået resultaterne for ledere og medarbejdere særskilt. Eftersom medarbejderne udgør langt størstedelen af de ansatte i Børn og Unge ligger medarbejdernes resultater naturligvis meget tæt op af de samlede resultater for Børn og Unge. Herunder ses resultaterne for medarbejderne i Børn og Unge: Tabel 2: Overblik over medarbejdernes resultater Dimension: Relationer til kolleger Relationer til andre grupper* - 64 Relationer til nærmeste leder Relationer til arbejdspladsen som helhed * Ny dimension tilføjet i 2017 Som det fremgår af tabel 2 herover har der været en fremgang at spore på alle tre dimensioner, hvor det er muligt at benchmarke i forhold til Hvad angår relationen til kolleger er der oplevet en stigning på tre point. Udviklinger på under fem point defineres dog af NFA som svarende til status quo. Dog taler organisationens størrelse her for, at der er tale om en mindre fremgang. I forhold til dimensionen relationer til arbejdspladsen som helhed er oplevet en stigning på et point, hvilket er at betragte som status quo. Den største fremgang er sket i relationen mellem medarbejderne og nærmeste leder. Her har der været en mærkbar fremgang idet scoren er steget med seks point fra 67 i 2015 til 73 i Herunder ses resultaterne for lederne i Børn og Unge: Tabel 3: Overblik over ledernes resultater Dimension Relationer til kolleger Relationer til andre grupper* - 69 Relationer til nærmeste leder Relationer til arbejdspladsen som helhed * Ny dimension tilføjet i 2017 Som det fremgår af tabel 3 herover har lederne ligeledes oplevet en mærkbar fremgang hvad angår relationer til nærmeste leder. Relationer til arbejdspladsen som helheder steget med tre point. Lederne i Børn og Unge har således oplevet en forbedring i den forbindende sociale kapital, der går på tværs af de hierarkiske lag i organisationen. Hvad angår den sidste dimension, relationer til kolleger, ligger lederne, med en fremgang på tre point. På bagrund af ovenstående tre tabeller tegner der sig et tydeligt billede af en positiv udvikling i den sociale kapital i Børn og Unge som organisation. Udviklingen ses især i relationerne til nærmeste leder, hvor der er tale om en stigning på seks point, og dermed det, der af NFA defineres som en mærkbar stigning. Der er endda tale om en mærkbar stigning på alle fire spørgsmål, der tilsammen udgør dimensionen omkring relationer til nærmeste leder. Det drejer sig mere specifikt om følgende spørgsmål: - Vores nærmeste leder tager hensyn til vores behov og synspunkter, når han eller hun træffer beslutninger. - Den nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen. - Vores nærmeste leder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører. - Gruppens forhold til vores nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse. 6

7 Der tegner sig således et overordnet billede af, at særligt lederne i organisationen har udviklet sig positivt. Det gælder både medarbejdernes relationer til deres ledere, men ligeledes hvad angår leder-til-leder relationer. Resultater fordelt på arbejdspladstyper I det kommende afsnit vil resultaterne blive belyst i forhold til Børn og Unges forskellige arbejdspladstyper, ligesom udviklingen i den sociale kapital siden trivselsundersøgelsen i 2015 vil blive afrapporteret. I tabel 4 herunder fremgår de overordnede resultater fra både 2015 og 2017 samt udviklingen mellem de to målinger fordelt på arbejdspladstype. Tabel 4: Overblik over social kapital blandt medarbejderne fordelt på arbejdspladstyper. Social kapital Udvikling Børn og Unge samlet Dagpleje Dagtilbud Forvaltning Fritids- og ungdomsskole SFO Skoler administration Skoler undervisning Sundhedsplejen Særlige tilbud Tandplejen Som det fremgår af ovenstående tabel 4, ligger dagtilbud, fritids- og ungdomsskole, og dagplejere over det samlede gennemsnit for Børn og Unge. Forvaltningen ligger på samme niveau som det samlede Børn og Unge, mens de resterende arbejdspladstyper scorer lavere end den gennemsnitlige score på 69. Den højeste samlede score findes hos dagtilbuddene, der scorer 73, mens den laveste score findes hos skolernes undervisningspersonale samt i SFO erne, der begge scorer 64. Hvad angår udviklingen viser det sig, at Børn og Unge samlet befinder sig på status quo, men dog har oplevet en fremgang på et point, fra en score på 68 i 2015 til en score på 69 i Den største udvikling findes hos dagplejerne, medarbejderne i SFO erne, skolernes undervisningspersonale, samt i forvaltningen. Disse fire arbejdspladstyper oplever alle en stigning på tre point. Dagplejen ligger i 2017 over gennemsnittet for Børn og Unge, mens forvaltningen ligger på niveau med gennemsnittet. Skolernes undervisningspersonale og medarbejderne i SFO erne fortsat ligger under gennemsnittet i Børn og Unge. Det er dog værd at bemærke, at netop disse to arbejdspladstyper med den laveste grad af social kapital, samtidig er blandt de fire, der har oplevet den største fremgang. Tandplejen har som den eneste arbejdspladstype oplevet en tilbagegang siden 2015, og ligger nu under gennemsnittet i Børn og Unge. Det er væsentligt at bemærke, at scoren i 2017 er baseret på et gennemsnit at fire dimensioner, mens scoren i 2015 er baseret på et gennemsnit af tre dimensioner. Den nye dimension i 2017, relationer til andre grupper, er ligeledes den dimension, hvor der scores lavest, hvilket påvirker den samlede score i negativ retning. 7

8 I tabel 5 herunder præsenteres resultaterne for de enkelte dimensioner fordelt på Børn og Unges forskellige arbejdspladstyper. En grøn markering illustrerer en mærkbar positiv udvikling. Tabel 5: Overblik over udviklingen på de forskellige dimensioner blandt medarbejderne fordelt på arbejdspladstype Relationer til Relationer til Relationer til Arbejdspladstype kolleger andre grupper nærmeste leder Relationer til arbejdspladsen Børn og Unge samlet Dagpleje Dagtilbud Forvaltning Fritids- og ungdomsskole SFO Skoler administration Skoler undervisning Sundhedsplejen Særlige tilbud Tandplejen Når de overordnede tendenser analyseres yderligere, fremkommer det, at syv ud af elleve arbejdspladstyper har oplevet en mærkbar fremgang hvad angår relationerne til nærmeste leder. Også som organisation har Børn og Unge oplevet en mærkbar fremgang hvad angår relationerne til nærmeste leder. På organisationsniveau er der, som tidligere nævnt, tale om en mærkbar fremgang på alle fire spørgsmål, der tilsammen udgør dimensionen omkring relationer til nærmeste leder. Ligeledes positivt er det, at ingen arbejdspladstyper har oplevet et mærkbart fald i den sociale kapital. Et mærkbart fald defineres som et fald på fem eller flere point. Ikke på et eneste af undersøgelsens 16 spørgsmål har nogen arbejdspladstyper oplevet et mærkbart fald. 8

9 Resultater fordelt på medarbejdergrupper Efter at have belyst udviklingen på Børn og Unges forskellige arbejdspladstyper, rettes blikket nu mod de forskellige medarbejdergrupper. I tabel 6 herunder fremgår medarbejdergrupperne i Børn og Unge, samt udviklingen fra 2015 til Tabel 6: Social kapital og udvikling fordelt på medarbejdergrupper Medarbejdergruppe Antal 2017 Udvikling Lærer Pædagog forvaltning Pædagog dagtilbud Pædagog SFO/Skole Pædagog FU Pædagog Særlige tilbud Pædagogmedhjælper dagtilbud Pædagogmedhjælper SFO/Skole Pædagogmedhjælper FU Pædagogmedhjælper Særlige tilbud Dagplejer Teknisk servicemedarbejder Køkken-/kantinemedarbejder Rengøringsassistent Administrativ medarbejder forvaltning Administrativ medarbejder dagtilbud Administrativ medarbejder SFO/Skole Administrativ medarbejder FU Administrativ medarbejder Særlige tilbud Administrativ medarbejder Sundheds- og tandplejen Akademisk medarbejder /konsulent Tale-hørelærer/-konsulent Sundhedsplejerske Klinikassistent Tandplejer/tandtekniker Tandlæge Læge eller psykolog Elev, praktikant, studenter-medhjælper eller lign Som det fremgår af tabellen har langt størstedelen af medarbejdergrupperne oplevet en fremgang i den sociale kapital, men er dog fortsat status quo i forhold til 2015 jf. NFAs definitioner. Klinikassistenterne har oplevet et mindre fald i social kapital. Med et fald på tre point ligger klinikassistenterne således under gennemsnittet for Børn og Unge. De administrative medarbejdere i fritids- og ungdomsskolen har som den eneste medarbejdergruppe i Børn og Unge oplevet et markant fald i den sociale kapital, og det endda fra et niveau, der i forvejen lå under gennemsnittet for Børn og Unge. 9

10 Fraværsdage pr. fuldtidsansat Tre medarbejdergrupper har oplevet en mærkbar fremgang i deres sociale kapital. Den største positive udvikling findes blandt de administrative medarbejdere i dagtilbuddene, hvor der er oplevet en stigning på 12 point. Lægerne og psykologerne har ligesom de administrative medarbejdere i sundheds- og tandplejen oplevet en fremgang på fem point. Det er dog værd at bemærke, at der er tale om meget små medarbejdergrupper. De tre grupper tilsammen tæller således under 100 ansatte. Det er ligeledes værd at bemærke, at den største medarbejdergruppe i Børn og Unge, nemlig lærerne, oplever en mindre fremgang på fire point. Når det er sagt ligger lærerne dog fortsat under gennemsnittet i Børn og Unge. Hvis der ses bort fra de administrative medarbejdere i fritids- og ungdomsskolen, er lærerne fortsat den medarbejdergruppe med lavest social kapital i Børn og Unge. De bevæger sig dog i den rigtige retning. Bemærkelsesværdigt er det ligeledes, at rengøringsassistenterne samt gruppen af elever, praktikanter, studentermedhjælpere eller lignende, er dem, der har den højeste sociale kapital. Denne tendens er fortsat fra 2015, hvor det ligeledes var disse to medarbejdergrupper, der scorede højest. Social kapital sammenholdt med sygefravær Forskning har tidligere vist, at der findes en sammenhæng mellem social kapital og sygefravær, således at jo højere social kapital, der findes på arbejdspladsen, desto lavere er sygefraværet. Dette udsagn er tidligere blevet undersøgt i Børn og Unge, og også her er der tidligere fundet tendenser til denne sammenhæng. I det nedenstående vil social kapital blive koblet sammen med sygefraværet i en illustration af sammenhængen baseret på de nyeste data. Sygefraværet er opgjort i gennemsnitlige fraværsarbejdsdage i løbet af de seneste 12 måneder fra februar 2016 til og med januar Som det fremgår af figur 1 herunder, findes der ligeledes på skolerne i Børn og Unge en sammenhæng mellem social kapital og sygefravær. Sammenhængen illustreres af den sorte linje, der som det ses har en negativ hældning. Det betyder med andre ord, at jo højere social kapital, der er på skolen, jo lavere sygefravær har skolens ansatte. Figur 1: Sammenhæng mellem social kapital og sygefravær på skolerne i Børn og Unge Social kapital 10

11 Fraværsdage pr. fuldtidsansat Fraværsdage pr. fuldtidsansat Samme tendens fremgår ligeledes af figur 2, der illustrerer sammenhængen mellem social kapital og sygefravær på dagtilbuddene i Børn og Unge. Der ses dog en noget større spredning blandt afdelingerne på dagtilbudsområdet, hvad angår både sygefraværet og den sociale kapital. Hvor skolerne scorer mellem 55 og 80 på social kapital scores der i dagtilbudsafdelingerne mellem 40 og 100. Hvad angår sygefraværet i dagtilbudsafdelingerne, spænder det fra 0 til 45 arbejdsdage pr. fuldtidsansat, mens det på skolerne ligger mellem 5 og 25 arbejdsdage. Nogle af disse udsving, særligt i sygefraværet, skyldes, at afdelinger på dagtilbudsområdet generelt har færre medarbejdere, hvorfor det gennemsnitlige sygefravær således vil være mere følsomt overfor langvarige enkelttilfælde. Figur 2: Sammenhæng mellem social kapital og sygefravær i dagtilbud i Børn og Unge Social kapital I figur 3 herunder illustreres det, at der også på fritids- og ungdomsskoleområdet er der tegn på en sammenhæng mellem social kapital og sygefravær. Til trods for noget færre enheder og noget større spredning mellem enhederne, er der stadig noget, der tyder på, at jo højere social kapital, der findes på arbejdspladsen, jo mindre er sygefraværet. Figur 3: Sammenhæng mellem social kapital og sygefravær i fritids- og ungdomsskolen Social kapital På baggrund af ovenstående figurer fremgår det, at den i forskningsøjemed tidligere viste sammenhæng, at høj grad af social kapital fører til lavt sygefravær ligeledes gør sig gældende i Børn og Unge. Tendensen er således gennemgående for både skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomsskolen. 11

12 Metode Undersøgelsen af social kapital blev gennemført i januar Der blev indledningsvist gennemført en validering, hvor arbejdsmiljøgrupperne på arbejdspladserne i Børn og Unge godkendte oplysninger om deres medarbejdere/kolleger. Den sociale kapital er blevet kortlagt ved hjælp af et spørgeskema fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Personlige log-in breve med link til spørgeskemaet blev uddelt via arbejdspladsen, via (kun ansatte med eller via e-boks (dagplejere) til samtlige månedslønnede ansatte, som var ansat i Børn og Unge den 15. november Denne rapport er baseret på besvarelserne af spørgeskemaet. Rambøll Management Consulting har foretaget dataindsamling, databearbejdning og rapportering for Børn og Unge. Der er som udgangspunkt lavet en rapport pr. arbejdsplads samt summerede rapporter opad i MEDorganisationen. Ledere og medarbejderes svar afrapporteres adskilt. Der er således udarbejdet medarbejderrapporter for de enkelte arbejdspladser, ligesom der er udarbejdet lederrapporter. Ligeledes er der udarbejdet tværgående rapporter og en hovedrapport for hele Børn og Unge. Beregning af point Spørgsmålene giver henholdsvis 0, 25, 50, 75 eller 100 point for de fem svarkategorier. Altså lige stor afstand mellem svarmulighederne og altid fra 0 til 100. Svarmuligheden Ved ikke/ikke relevant medregnes ikke. Resultatet for en dimension er udregnet som et gennemsnit af resultaterne for de spørgsmål, der indgår i dimensionen. Hvis de fire spørgsmål, som indgår i en dimension, har pointtal 62, 64, 68 og 70, så er pointtal- let for dimensionen gennemsnittet af de fire tal, i dette tilfælde, 66. Nyt spørgsmål i dimensionen Relationer til arbejdspladsen som helhed Resultatet for dimensionen Relationer til arbejdspladsen som helhed består i 2017 af fire spørgsmål, som i 2015-undersøgelsen lå under to forskellige dimensioner. Derfor er denne dimensions historiske resultat forskelligt fra resultatet for Relationer til arbejdspladsen i 2015-rapporten. Anonymitet Der er udarbejdet lokale rapporter med resultater, hvis der har været minimum fem personer har besvaret spørgeskemaet. Dette gøres for at sikre den enkelte respondents anonymitet. Sygefravær Sygefraværet, der er sammenholdt med social kapital, er trukket i ledelsesinformationssystemet (LIS) den 8. februar Der er tale om sygefravær opgjort i arbejdsdage pr. fultidsansat og med udgangspunkt i følgende fraværskoder: Sygdom, Sygdom med 56-aftale, Arbejdsskade, Nedsat tjeneste Arbejdsskade, Delvist syg og Nedsat tjeneste. 12

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Social kapital Nyhedsbrev nr. 1 November 2016 INDHOLD:

Social kapital Nyhedsbrev nr. 1 November 2016 INDHOLD: Social kapital 2017 Nyhedsbrev nr. 1 November INDHOLD: Formål med Social kapital 2017 Valg af leverandør til Social kapital 2017 Social kapital spørgeskema Social kapital 2017 på AMBUonline Kick-off møder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Børn og Unge, Århus Kommune

Børn og Unge, Århus Kommune Kort version af hovedrapport Capacent Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 4 3. Overblik over dimensioner 6 4. Jobtilfredshed 10 5. Social kapital 15 6. Sammenhænge mellem dimensionerne 17 1. Resumé 8.595

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Børn og Unge, Århus Kommune. Trivselsundersøgelse - Hovedrapport

Børn og Unge, Århus Kommune. Trivselsundersøgelse - Hovedrapport Capacent Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1 Kort om undersøgelsen 5 2.2 Rapportens opbygning 6 3. Overblik over dimensioner 8 4. Jobtilfredshed 12 4.1 Hvem har størst jobtilfredshed? 14 4.2 Hvad har

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015

APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015 APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015 INDHOLD Fysisk APV: Frist 1. december 2015 husk dokumentation i arbejdsmiljødatabasen i LIS Psykisk APV: Trivselsundersøgelsen er afsluttet svarprocent på 88 % Rapporterne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Social kapital 2017 INDHOLD:

Social kapital 2017 INDHOLD: Social kapital Nyhedsbrev nr. 2 Januar INDHOLD: Modtagelse af login-breve o Medarbejdere i dagplejen modtager login-brev i e-boks Rykkerbreve i e-boks Anonymitet i Social kapital Planlæg en høj svarprocent

Læs mere

Social kapital målingen. BORGMESTERENS AFDE- LING HR og Jura Aarhus Kommune

Social kapital målingen. BORGMESTERENS AFDE- LING HR og Jura Aarhus Kommune Social kapital målingen Baggrund I Aarhus Kommune prioriteres det løbende at udvikle vores samarbejdsrelationer omkring at løfte kerneopgaven. Som et redskab i det arbejde har Fælles MED Udvalget besluttet

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Fører trivselsmålinger til mere trivsel? De allerfleste

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015

APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015 APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015 INDHOLD Lokale spørgsmål (frist den 13. september) Det fælles spørgeskema udvides med ekstra spørgsmål om social kapital Få de rigtige trivselsrapporter lav en grundig

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER Til Børn og Unge, Aarhus Kommune Dokumenttype Hovedrapport Dato December, 2015 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER Hovedresultater og analyser 1 Revision ENDELIG VERSION Dato 2015-12-16

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse 215 i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM HK DANMARK Analyse på arbejdspladsen Denne rapport bygger på en undersøgelse om social kapital blandt

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp.

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at ringe til (relevant kontaktperson indsættes her). På forhånd tak for din hjælp. Instruktion Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at du svarer på alle spørgsmålene. Du svarer på alle spørgsmål ved at sætte ét kryds. Du skal ikke bruge

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Politikområdemål 2018

Politikområdemål 2018 Mål på politikområde Undervisning, Børne- og Skoleudvalg Mål 1: Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 og har senest fra skoleåret

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Ledelsesevaluering. - Navn på leder

Ledelsesevaluering. - Navn på leder Ledelsesevaluering - Navn på leder Ledelsesevaluering - Navn på leder 5. maj 214 TULE-sekretariatet: Generelt Trine Holck Dahl, Adm. medarbejder Koncern HR, OLP Tlf. 7841 812 E-mail: Trine.Dahl@stab.rm.dk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-Undervisning 32 06 SFO 49 07 Klub 64 08 Specialpædagogisk dagtilbud

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1

Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere, Ergoterapeuter, Fysioterapeut. Created by Orbicon A/S Side 1 Virksomhedsrapport : Træning og Aktivitet Område : Sundhed, Idræt og Kultur Antal besvarelser : 42 Besvarelsesprocent : 93 Dato : 8. April 216 Administrative og øvrige medarbejdere, Aktivitetsmedarbejdere,

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere