Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold"

Transkript

1 Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen Nyt navn for prøverne i folkeskolen Ny prøve i faget idræt Ny prøve i valgfaget madkundskab Ny og frivillig prøve i faget håndværk og design i skoleåret 2014/ Oplysninger om kurser m.v. fra ungdomsskolen på beviser Andre ændringer Kommunale censorer Afholdelse af prøver til udtræk Opgaver til lodtrækning ved mundtlige prøver Lyd- og billedoptagelse ved mundtlige prøver Adgang til at overvære voteringen Prøveafholdelse på et andet sted end skolen Videokonference ved mundtlige prøver Anvendelse af elektroniske hjælpemidler Præcisering af regler om bortvisning Tekstopgivelser i forbindelse med prøver i udlandet Krav til censorer Censorindberetninger Flere eksaminatorer ved prøver Flere censorer ved mundtlige prøver Meddelelse af karakterer ved gruppeprøver Format m.v. for beviser Fejl og mangler ved prøver Klageregler Afholdelse af omprøve Vigtigt materiale for den statsligt beskikkede censor Nye initiativer Mulighed for adgang til internettet ved skriftlig prøve i dansk 9. og 10. klasse Forsøg med adgang til internettet ved skriftlige prøver i fremmedsprog - 9. klasse Mulighed for at tilrettelægge prøven i fysik/kemi som gruppeprøve og 10. klasse Mulighed for at aflægge prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab 9. klasse Pilotforløb med digital prøve i dansk læsning og retskrivning og frivillig digital prøve i matematiske færdigheder Digital prøve i dansk læsning og retskrivning Digital prøve i matematiske færdigheder Indstilling som statslig beskikket censor Kvalifikationer Censorkurser Inhabilitet Mundtlig censor Generelle regler Skriftlig censur Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen...17 Side 2

3 8. Forsendelsesprocedure Skriftlige prøver i dansk og matematik i 9. klasse og 10. klasse Tidsplan - skriftlige prøver i dansk og matematik i 9. klasse og 10. klasse Skriftlige prøver i engelsk, tysk og fransk i 9. klasse og 10. klasse Tidsplan - skriftlige prøver i engelsk, tysk og fransk i 9. klasse og 10. klasse Procedure for den skriftlige censur Brug af computer og internet ved prøverne Generelle regler om brugen af computer ved de skriftlige afgangsprøver Support Nedbrud eller lignende Printere, udskrivning og identifikation Kladder Tilsynsførende Kopi af besvarelsen USB-stik og lignende Andre filer Elektroniske ordbøger og onlineordbøger Ingen ændring i reglerne om hjælpemidler Snyd Musikafspillere og den skriftlige prøve Karaktergivning Uenighed ved karakterfastsættelse Mundtlig censur Bedømmerne (censorer og eksaminatorer) Bemærkninger Forberedelse og eksamination Prøveoplæg/fordybelsesområde må gå igen to gange Prøveformer Tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser og prøveoplæg Håndarbejde og sløjd og Håndværk og Design Madkundskab Censors forfald Manglende aflevering Prøve med forberedelse forud for prøveafholdelse Elevens noter Afslutning af eksaminationen Hvornår er en mundtlig/praktisk prøve gået i gang? Klager Grafisk oversigt over klageproceduren Censorernes evalueringsrapporter Kontaktpersoner Praktiske forhold i forbindelse med skriftlig censur Evalueringsskema for hvert fag/hver prøve Lønordreblanket Tidsterminer for maj-juni prøverne Udbetaling af forskud Udspecificeret regning Udbetaling af censorvederlag Hvornår afregnes for den skriftlige censur?...39 Side 3

4 15. Praktiske forhold i forbindelse med mundtlig censur Udbetaling af rejse- og opholdsudgifter Udbetaling af forskud Hotelregninger/kvitteringer/boner Regler for udbetaling af rejse- og opholdsudgifter Udgifter til transport Togrejser Bil eller motorcykel Skib/færge Broafgift/Brobizz Fly Taxikørsel Anden transport Time- og dagpenge Hvornår udbetales forskud og rejse- og opholdsudgifter Valg af hotel...42 Bilag 1, Tidsplan i Side 4

5 Forord Censorvejledning maj/juni 2015 indeholder de væsentligste oplysninger, som de skriftlige og mundtlige censorer skal vide om prøveafholdelsen. Vejledningen henvender sig hovedsageligt til de statsligt beskikkede censorer. Dette gælder især afsnittene vedrørende de praktiske og økonomiske forhold. De øvrige afsnit kan med fordel læses af de lokalt beskikkede censorer. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen/februar 2015 Formål I henhold til Prøvebekendtgørelse nr af 15. september 2014 om folkeskolens prøver, 48, stk. 1, skal censor: påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler medvirke til og påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Censor skal desuden: afgive indberetning til skolens leder, hvis det konstateres, at kravene, efter 48, stk. 1, ikke er opfyldt. Giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor ligeledes indberetning herom til skolens leder, jf. 48, stk. 4. Skolens leder skal, efter 48, stk. 5, videresende indberetningen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med sine eventuelle bemærkninger. Baggrundsmaterialer At være beskikket censor indebærer, at du skal kende gældende regler, som det fremgår af Prøvebekendtgørelsen og andre bestemmelser (se oversigt på side 6), der omfatter prøveafholdelse, herunder i særdeleshed de vurderingskriterier, der ligger til grund for afgivelse af karakterer. Generelt Desuden henvises til vores hjemmeside Der henvises endvidere til vedrørende Fælles Mål og til om 7-trins-skalaen og vejledende karakterbeskrivelser. Censorvejledningen fremhæver de væsentligste bestemmelser i henhold til gældende regler om prøveafholdelsen. Censor må derfor orientere sig om mere specifikke forhold i ovennævnte regler. Censor bedes sætte sig grundigt ind i afsnittene om de praktiske forhold i forbindelse med mundtlig og skriftlig censur, så administrationen af censors afregning for censuren kan foregå så hurtigt og problemfrit som muligt for alle parter. Side 5

6 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen I oktober 2014 trådte den nye bekendtgørelsen om folkeskolens prøver i kraft med følgende ændringer: 1.1 Nyt navn for prøverne i folkeskolen Ordene "afgangsbevis", "afgangsprøver" og "afsluttende prøver" er konsekvensrettet i overensstemmelse med folkeskolereformen (lov nr af 26. december 2013). Folkeskolens afgangsprøver benævnes fremover "9.-klassesprøver" og samlebetegnelsen for prøverne på 9. og 10. klassetrin er "folkeskolens prøver". Afgangsbeviser benævnes fremover "beviser". 1.2 Ny prøve i faget idræt Der er udformet en ny prøve i faget idræt, jf. bilag 1, afsnit 2, pkt. 14. Prøven er en udmøntning af lov nr af 26. december 2013, ved hvilken idræt er blevet gjort til prøvefag. Den nye prøve i faget idræt, der udtrækkes som en del af den naturfaglige blok, er obligatorisk fra skoleåret 2014/ Ny prøve i valgfaget madkundskab Der er udformet en ny prøve i det nye valgfag madkundskab, jf. bilag 1, afsnit 3, pkt. 19. Der er tale om udmøntning af lov nr af 26. december Ny og frivillig prøve i faget håndværk og design i skoleåret 2014/15 Med lov nr af 26. december 2013 om folkeskolereformen blev der indført et nyt valgfag, håndværk og design, der erstatter de hidtidige valgfag håndarbejde og sløjd. Det nye valgfag bliver først obligatorisk fra skoleåret 2015/16, men skolerne kan vælge at tilbyde undervisning i faget allerede fra skoleåret 2014/15. Såfremt en skole vælger at tilbyde håndværk og design som valgfag allerede fra skoleåret 2014/15, kan skolen afholde prøve i faget efter reglerne herom i bilag 1, afsnit 3, pkt. 20. De gældende prøver i håndarbejde og sløjd finder fortsat anvendelse for skoler, der ikke ønsker at udbyde det nye valgfag håndværk og design fra skoleåret 2014/ Oplysninger om kurser m.v. fra ungdomsskolen på beviser Det er i bilag 3 præciseret, at eventuelle fag og kurser, der er gennemført i den kommunale ungdomsskole kan medtages på beviset. Forslaget er en udmøntning af lov nr af 26. december 2013, hvorefter beviser fra folkeskolen fremover efter elevens valg kan udvides med oplysninger om kompetencer opnået i den kommunale ungdomsskole. Side 6

7 2. Andre ændringer 2.1 Kommunale censorer Fremover skal samtlige skriftlige prøver bedømmes af en faglærer (eksaminator) og en statslig beskikket censor. Ændringerne er begrundet i et ønske om at skabe ens vilkår i forhold til bedømmerne ved samtlige skriftlige prøver i folkeskolen. 2.2 Afholdelse af prøver til udtræk Der er i Prøvebekendtgørelsen indsat en ny regel 6, stk. 2, som giver mulighed for, at også prøver til udtræk kan afholdes i prøveterminen december-januar, hvilket hidtil ikke har været muligt. Det er en forudsætning for anvendelsen, at undervisningen i alle prøvefag i den pågældende fagblok afsluttes i den nævnte prøvetermin. Ændringer vil imødekomme et stort ønske fra skolerne. 2.3 Opgaver til lodtrækning ved mundtlige prøver Der er indsat en ny regel i 20, stk. 2, hvorefter udtrukne muligheder i forbindelse med en mundtlig prøve kan udtrækkes op til to gange. Baggrunden er at sikre ensartethed i forhold til samtlige prøver med mundtlig besvarelse. 2.4 Lyd- og billedoptagelse ved mundtlige prøver Der er i 21, stk. 5, indsat en ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre, at lyd- og billedoptagelse ved mundtlige prøver ikke er tilladt. Skolens leder kan dog tillade, at en elev kan foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve, forudsat at censor og eksaminator har samtykket heri. Formålet er at sikre ensartethed i retsgrundlaget for prøver og eksamen inden for de uddannelser, der hører under Undervisningsministeriet. Det bemærkes, at ministeriet ofte modtager henvendelser omkring dette spørgsmål. 2.5 Adgang til at overvære voteringen Der er, i Prøvebekendtgørelsen indsat en ny regel 21, stk. 6, som præciserer, at skolens leder kan tillade, at ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære en votering. 2.6 Prøveafholdelse på et andet sted end skolen Der er, i 22, stk. 2, indsat en regel, hvor skolens leder kan beslutte, at prøveaflæggelse kan foregå et andet sted end på skolen. Bestemmelsen er indført for at imødegå de mange henvendelser fra skolerne om, hvorvidt det er et krav, at prøverne afholdes fysisk på den pågældende skole. 2.7 Videokonference ved mundtlige prøver Der er, i 22, stk. 3, indsat en ny regel, der giver mulighed for, at en prøve med mundtlig besvarelse kan afholdes som videokonference mellem elev, eksaminator og censor. Formålet er at gøre prøverne mere tidssvarende og sikre ensartethed i retsgrundlaget for prøver og eksamen inden for uddannelser, der hører under Undervisningsministeriet. 2.8 Anvendelse af elektroniske hjælpemidler Det er, i 23, stk. 2, præciseret, at skolens leder kun undtagelsesvist kan beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde. Præciseringen er sket for at undgå tvivl om, at bestemmelsen kun må anvendes restriktivt, og når det vurderes påkrævet for at gennemføre en prøve. Side 7

8 2.9 Præcisering af regler om bortvisning Reglerne om bortvisning, herunder skolelederens beføjelser i forbindelse med bortvisning, er blevet præciseret, jf. Prøvebekendtgørelsens 39. Reglerne er blevet indført som følge af, at mange skoler har rettet henvendelse og forespurgt til forståelsen heraf Tekstopgivelser i forbindelse med prøver i udlandet Der er i 40, stk. 3, indsat en regel om, at en ansøgning om godkendelse af afholdelse af folkeskolens prøver i udlandet skal ledsages af en foreløbig tekstopgivelse. Baggrunden er, at der på nuværende tidspunkt ikke kræves dokumentation for undervisningens gennem-førelse, hvilket kan skabe tvivl omkring den forudgående undervisning Krav til censorer Der er i 45 og 46, stk. 2, indsat krav om, at censorer skal have gennemført et undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve, indenfor de sidste tre år. Herved tydeliggøres det, at beskikkelse som censor til en eller flere af folkeskolens prøver kræver, at den pågældende har den nødvendige og tidsmæssigt, forsvarlige undervisningserfaring Censorindberetninger Der er foretaget en udvidelse af indberetningspligten vedrørende uregelmæssigheder mv. ved prøverne, således at pligten hertil ikke kun er begrænset til de beskikkede censorer ( 27, stk. 5, om beskikkede censorers indberetninger om uregelmæssigheder m.v. ved prøverne), jf. Prøvebekendtgørelsens 48, stk. 4 og Flere eksaminatorer ved prøver Der er indsat en ny regel i 49, stk. 3, der giver mulighed for, at mere end én eksaminator kan deltage i en prøve, hvis flere lærere har haft ansvaret for elevens undervisning. Baggrunden er bl.a., at ministeriet meget ofte modtager henvendelser fra skoler, der oplyser, at de har svært ved at foretage et valg, når der har været to lærere, der har haft ansvaret for elevernes undervisning i et bestemt fag Flere censorer ved mundtlige prøver Som konsekvens af den nye regel i 49, stk. 3, jf. foregående punkt, er der tilsvarende indsat en ny regel i 50, stk. 2, om antallet af censorer, der kan medvirke ved en mundtlig prøve, hvor der har deltaget mere end én eksaminator. Formålet er at skabe proportionalitet imellem antallet af eksaminatorer og censorer i forbindelse med bedømmelsen Meddelelse af karakterer ved gruppeprøver Der er i bekendtgørelsens 52, stk. 2, indsat en regel, der gør det muligt for elever, der deltager i en gruppeprøve, at få meddelt deres karakter samlet og i gruppens påhør. Der er tale om en imødekommelse af et udbredt ønske fra eleverne, der ønsker åbenhed om bedømmelsen og begrundelserne knyttet til disse, når der har været tale om en gruppe-prøve. Enighed mellem eleverne er en betingelse Format m.v. for beviser Reglerne om beviser er blevet ændret, så det fremover vil være op til skolens leder at vælge udseende, papir, layout m.v., så længe de overholder bekendtgørelsens krav til indholdet i beviser, jf. prøvebekendtgørelses kapitel 8 samt bilag 3. Der er tale om forenkling af administrative procedurer forbundet med udstedelse af beviser. Forslag til skabeloner for udformning af beviser vil blive offentliggjort på Side 8

9 2.17 Fejl og mangler ved prøver Reglerne omkring fejl og mangler ved prøver er blevet præciseret, således at skolens leder fremover får mulighed for at annullere en allerede afholdt prøve, såfremt der er tale om fejl og mangler af særlig grov karakter. En tilsvarende mulighed er tillige indført for Undervisningsministeriet, såfremt der er tale om fejl eller mangler i en prøve, der er stillet af ministeriet, jf. 59, stk Klageregler Reglerne vedrørende klage i forbindelse med prøver er blevet præciseret, jf. 61. Bedømmernes udtalelser til brug for en klagesag skal fremover sendes til skolens leder inden for en bestemt frist, ligesom klager skal have mulighed for at kommentere på bedømmernes udtalelser, inden der træffes en endelig afgørelse. Der er tale om en justering af kendte regler, så de følger forvaltningslovens bestemmelser om bl.a. partshøring Afholdelse af omprøve Der er indsat nye bestemmelser, i 59 og 61, hvorefter skolens leder forpligtes til at tilbyde afholdelse af omprøve snarest muligt. Med ændringerne tydeliggøres det, at skolens leder har pligt til - på samme måde som ved sygeprøve m.v. - at foranstalte en eventuel omprøve afholdt snarest muligt. Side 9

10 3. Vigtigt materiale for den statsligt beskikkede censor Nedenstående er vigtige love, regler og vejledninger m.v.: Bekendtgørelse nr af 15. september 2014 om folkeskolens prøver (Prøvebekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2014 formål, kompetencemål og færdighed- og vidensmål for folkeskolens fag og emner. De nye forenklede Fælles Mål træder i kraft fra skoleåret 2015/16. Dette gælder dog ikke for håndværk og design og madkundskab. Læs mere på: Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens prøver Prøvevejledningerne for fagene Fælles mål for fagene Prøver, Evaluering, Undervisning (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens årlige evaluering af prøveforløbet i de enkelte fag) Rettevejledninger Prøveeksempler og vejledende prøveoplæg til mundtlig matematik Side 10

11 4. Nye initiativer Folkeskoleforligskredsen blev i november 2014 enige om flere initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. En del af disse initiativer giver jer nye muligheder i dette skoleår. 4.1 Mulighed for adgang til internettet ved skriftlig prøve i dansk 9. og 10. klasse Til prøven med internetadgang bliver der udviklet et selvstændigt opgavesæt med fire opgaver, hvor der er mulighed for anvendelse af internettet i skriveprocessen. Opgaverne i prøvesættet vil kræve, at eleverne benytter internettet. I denne prøve skal eleven blandt andet via søgning på nettet og læsning af multimodale tekster arbejde med billeder og filmklip, undersøge forskellige forhold og på den baggrund skrive sin besvarelse. 10. klassesprøven består af 3 dele (a, b og c), og det er alene del b og c, der er omfattet af forsøget med adgang til internettet. Færdighed i og viden om informationssøgning på nettet er en naturlig forudsætning i denne prøve, ligesom evnen til at forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk. 4.2 Forsøg med adgang til internettet ved skriftlige prøver i fremmedsprog 9. klasse Til prøven med internetadgang bliver der udviklet et selvstændigt opgavesæt, hvor der er mulighed for anvendelse af internettet i skriveprocessen. Det digitale opgavesæt består af en opgave, og eleverne skal besvare hele opgaven. Nogle af opgaverne i prøvesættet vil kræve, at eleverne benytter internettet. Der er tale om et to-årigt forsøg. Skoler, der deltager i forsøget skal deltage i en efterfølgende evaluering. Nærmere beskrivelse af forsøgsprogrammet vil være på - under punktet aktuelt. 4.3 Mulighed for at tilrettelægge prøven i fysik/kemi som gruppeprøve 9. og 10. klasse maj/juni 2015 Med den nye mulighed for afholdelse af gruppeprøve, får den enkelte elev mulighed for enten at vælge at aflægge prøven som gruppeprøve eller at aflægge prøven som en individuel prøve. Eleverne kan gå op i grupper á 2-3 elever. Afholdelse af gruppeprøve i faget gælder kun ved prøveform A, og medfører ingen ændringer for, hvad den enkelte elev prøves i. For de elever, som går til gruppeprøve, er følgende gældende for prøveform A: Gruppen trækker et fælles prøveoplæg Gruppen samarbejder under prøvens praktisk/mundtlige del Selve bedømmelsen er individuel og afspejler den enkelte elevs præstation. 4.4 Mulighed for at aflægge prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab 9. klasse Den projekt- og produktorienterede prøveform indebærer, at eleverne op til prøveaflæggelsen skal udarbejde et produkt (fx et filmklip, en tredimensionel genstand, et rollespil eller en plakat), der under eksaminationen inddrages i besvarelsen af problemstillingen. Side 11

12 Da fagene samfundsfag, historie og kristendomskundskab alle indgår i den humanistiske udtrækspulje, kan en prøve i henholdsvis samfundsfag, historie eller kristendomskundskab kun gennemføres, hvis et af de pågældende fag udtrækkes. For de elever, som går til en prøve i selvvalgt problemstilling, er følgende forhold centrale i prøveformen: Eleven udarbejder alene eller i gruppe en problemstilling, som knytter sig til det emne fra undervisningen, som eleven har trukket og et produkt, som biddrager til at belyse problemstillingen ved en fremlæggelse. Arbejdet gennemføres i den sidste del af undervisningstiden og med lærervejledning. Selve produktet indgår ikke i bedømmelsen. Eleven får alene eller i gruppe forberedelsestid forud for eksaminationen, hvor der arbejdes med nogle uddybende spørgsmål formuleret af læreren. Eleven eksamineres alene eller i gruppe, hvor der indledes med et oplæg knyttet til produktet. Efterfølgende gennemføres en dialog om det samlede prøveoplæg. Du kan læse mere om initiativerne på vores hjemmeside: Styrelsen har bedt skoler, som har tilmeldt elever til de nye prøveformer, om at orientere censor herom. Side 12

13 5. Pilotforløb med digital prøve i dansk læsning og retskrivning og frivillig digital prøve i matematiske færdigheder 5.1 Digital prøve i dansk læsning og retskrivning Den 4. maj 2015 får elever mulighed for at aflægge prøven i dansk læsning og retskrivning digitalt som led i et pilotforløb. Hvis pilotforløbet som forventet gennemføres med succes i maj 2015, får alle skoler mulighed for at vælge, om deres elever skal tage prøven digitalt allerede fra næste skoleår 2015/ Digital prøve i matematiske færdigheder Den 7. maj 2014 blev der afholdt et pilotforløb med en digital prøve i matematiske færdigheder. Pilotforløbet blev gennemført med succes, og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har derfor besluttet, at alle skoler frivilligt kan tilmelde sig den digitale prøve i matematiske færdigheder ved sommer terminen De digitale prøver afvikles fra på samme måde som de digitale prøver i biologi og geografi. Side 13

14 6. Indstilling som statslig beskikket censor Censorer, der bliver indstillet som statsligt beskikkede censorer, skal have undervist og ført til prøve i faget inden for de seneste tre år. Arbejdet som censor skal medvirke til en ensartet bedømmelse på tværs af landet og tilgodese hensynet til elevens retssikkerhed, herunder sikre, at det alene er elevens præstation ved prøven, som vurderes uden inddragelse af elevens daglige skolearbejde og adfærd. Dette bidrager til at skabe et godt og troværdigt censorsystem. Det er den enkelte skoleleder, der indstiller lærer til - for en periode - at fungere som censor. En sådan indstilling er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens garanti for, at læreren er fagligt og har den fornødne viden og erfaring til at virke i arbejdet som censor. 6.1 Kvalifikationer Arbejdet som statsligt beskikket censor stiller ud over faglige krav og pædagogiske krav også nogle menneskelige krav, som omfatter evnen til at kunne samtale, beredvillighed til at forhandle, imødekommenhed og hjælpsomhed. 6.2 Censorkurser Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen afholder hvert forår censorkurser. Det forventes, at samtlige statsligt beskikkede censorer deltager i disse kurser. Det er læringskonsulenterne i de enkelte prøvefag, der er kursusholdere. Formålet med disse kurser er, at censorerne: bliver opdateret i forhold til regler og procedurer i forbindelse med folkeskolens prøver får mulighed for at danne netværk med andre statsligt beskikkede censorer i samme fag Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen afholder udgifter til transport, forplejning og oplægsholdere, og censors ansættelsessted afholder udgiften til løn. 6.3 Inhabilitet Du skal som censor være opmærksom på forvaltningslovens regler om inhabilitet. Reglerne om inhabilitet er med til at sikre, at der ikke kan sås tvivl om bedømmelsen af elevpræstationerne. Følgende forhold kan bl.a. gøre dig inhabil: Hvis du er i nær familie med en elev eller eksaminator. Hvis du har en nær tilknytning til en elev eller eksaminator. Hvis du har en særlig personlig interesse i bedømmelsen af en eller flere elevpræstationer. Hvis du tidligere har været indblandet i klagesager med en elev eller eksaminator. Hvis du bliver bekendt med, at der er forhold, der gør, at du kan være inhabil, skal du straks underrette din skoleleder. Det er din skoleleder, der træffer afgørelse om, hvorvidt du er inhabil eller ej. Du må ikke selv deltage i behandlingen og i afgørelsen i spørgsmålet om inhabilitet. Side 14

15 Uddrag fra forvaltningsloven, kapitel 2, om inhabilitet): 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. 6.4 Mundtlig censor Den mundtlige censorvirksomhed skal være et kvalitetsløft for alle parter. Kontakten med kolleger fra andre dele af landet åbner ofte øjnene for nye og anderledes måder at håndtere undervisningen og tilrettelæggelse af prøven. Ideer på tværs af landet kan medføre erkendelse af anderledes undervisningsformer og medvirke til en ensartet forståelse af tolkninger af bestemmelserne. Det sidste er et vigtigt aspekt i arbejdet som censor. En censor kan dermed kvalificere sig selv og tilføre sit eget undervisningssted en værdifuld viden. 6.5 Generelle regler De generelle regler vedrørende mundtlig og skriftlig censur fremgår af Prøvebekendtgørelsen. 46 omfatter også tilfælde, hvor skolen skal foranstalte prøveafholdelse for elever fra skoler, der ikke er prøveafholdende og for privatister. Uddrag fra Prøvebekendtgørelsens kapitel 6- Bedømmere (censorer og eksaminatorer): 42. Ved bedømmelsen af elevens præstationer medvirker censorer, medmindre andet er fastsat i bilag 1 og Undervisningsministeriet beskikker censorer til prøver med skriftlig besvarelse. Ministeriet kan beskikke censorer til andre prøver. Stk. 2. Undervisningsministeriet beskikker censorer efter indstilling fra skolernes ledere. Ministeriet kan beskikke andre censorer end de af skolelederne indstillede. 44. Censorerne pålægges censoropgaver af Undervisningsministeriet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ved de mundtlige og praktiske prøver i folkeskolen pålægges censoropgaverne af lederen af censors skole. Beskikker Undervisningsministeriet censorer til disse prøver, pålægger ministeriet dem censoropgaverne. 45. Skolens leder er ansvarlig for at påse, at de censorer, der indstilles af denne, er kvalificerede til at gennemføre et undervisningsforløb frem til den pågældende prøve, og at de indstillede censorer har gennemført et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve, inden for de sidste tre år. 46. Censorerne må ikke være ansat på den skole, hvor de skal virke som censorer. Når skolens leder fordeler censorarbejdet, skal det tilstræbes, at der ikke forekommer gentagen og gensidig censur indenfor en samlet periode på Side 15

16 to år. Stk. 2. Censorer, der beskikkes af Undervisningsministeriet, skal have gennemført et undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve, inden for de sidste tre år. Stk. 3. For censor gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. 47. Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolens leder en anden censor, som opfylder kravene i 45. Uddrag fra Prøvebekendtgørelsen, kapitel 7, om Bedømmelse: 51. Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af elevens præstation. Stk. 2. Bedømmelse sker efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 52. Når bedømmelsen af en prøve foreligger, meddeles bedømmelsen straks eleven. Ved gruppeprøver skal bedømmelsen meddeles eleven individuelt uden gruppens påhør, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Fremsætter eleverne til en gruppeprøve forud for prøven ønske om, at bedømmelse skal meddeles samtidigt for alle i gruppen, kan bedømmelsen meddeles samlet i hele gruppens påhør. Hvis blot én af eleverne ikke ønsker en bedømmelse i gruppens påhør, skal bedømmelsen meddeles eleverne individuelt i overensstemmelse med stk Skriftlig censur Uddrag af karakterbekendtgørelsen 14. Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Stk. 2. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Stk. 3. Hvor der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til Bestået eller Ikke bestået, er censors bedømmelse afgørende. 15. Hvis der medvirker flere censorer eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under ét henholdsvis censor- og eksaminatorkompetencen efter 14, stk. 1. Inden for hver gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karakterer. Side 16

17 7. Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen, jf. Prøvebekendtgørelsens 3. Målet for beskrivelserne i retningslinjerne er at skabe den mest hensigtsmæssige gennemførelse af prøverne. Det er faglæreren, som skal kontakte den statslige beskikkede censor pr. mail eller telefon. Når censor sender opgavebesvarelserne tilbage til skolen, vedlægges kontaktoplysninger. Oversigtsmæssigt skal Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fremhæve følgende: Skolen beslutter hensigtsmæssig forsendelse i overensstemmelse med gældende regler for prøveafholdelsen. Skolen giver fyldestgørende oplysninger til bedømmerne om kontaktadresser mv. (tlf., , adresser) til faglæreren. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen betaler som hidtil al forsendelse, som den statsligt beskikkede censor har og dermed også forsendelse fra den statsligt beskikkede censor til faglæreren. Bedømmerne kan modtage kopi af hinandens karakterlister for tidsmæssigt at lette drøftelsen. Karakterlisten kan sendes via mail. Hvis karakterlisten sendes via mail, må elevnavne ikke fremgå af listen, men skal erstattes af et elevnummer, som også skal fremgå af elevbesvarelsen. Det er vigtigt at eleverne ikke kan identificeres på karakterlisten, hvis denne sendes via mail. Skolens leder kontrollerer efter modtagelse af begge bedømmeres karakterlister, at skolen har modtaget de endeligt, fastsatte og enslydende karakterer. Side 17

18 8. Forsendelsesprocedure Bemærk, at der er 2 forsendelsesprocedurer en for dansk og matematik og en for engelsk, tysk og fransk. Procedurerne adskiller sig ved deadlines. 8.1 Skriftlige prøver i dansk og matematik i 9. klasse og 10. klasse Elevbesvarelserne bedømmes af statsligt beskikket censor og faglærer. Forsendelsen af elevbesvarelser kan ske på én af de to beskrevne måder. De farvede felter markerer forskellene mellem de to muligheder. Mulighed nr. 1 med ét eksemplar af elevbesvarelsen: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor. Mulighed nr. 2 med to eksemplarer af elevbesvarelsen *: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolen karakterliste og elevbesvarelserne som sikker post til den statsligt beskikkede censor, samtidig med at faglæreren får et eksemplar udleveret. Censor retter i perioden frem til den 21. maj 2015 Censor sender senest den 21. maj 2015 elevbesvarelse og kontaktoplysninger til skolens leder som sikker post. Karakterliste vedlægges i en lukket konvolut med oplysninger om holdets/klassens betegnelse udenpå. Skolens leder udleverer elevbesvarelserne og censors kontaktoplysninger til faglæreren. Skolens leder opbevarer karakterlisten. Censor sender kontaktoplysninger til skolen (faglæreren) senest den 21. maj Oplysningerne kan med fordel sendes via mail. Skolens leder udleverer censors kontaktoplysninger til faglæreren. Faglæreren retter elevbesvarelserne og sender karakterlisten til censor senest den 1. juni Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis faglærer har en kopi af karakterlisten. Karakterlisten kan sendes via mail. Hvis karakterlisten sendes via mail, må elevnavne ikke kunne identificeres, men skal erstattes af et elevnummer, som også skal fremgå af elevbesvarelsen. Skolens leder udleverer censors karakterliste til faglæreren. Når censor har modtaget faglærerens karakterliste, sender censor sin karakterliste til faglæreren. Karakterlisten kan sendes via mail. Side 18

19 Mulighed nr. 1 med ét eksemplar af elevbesvarelsen: Mulighed nr. 2 med to eksemplarer af elevbesvarelsen *: Faglæreren kontakter censor inden for det tidsrum, censor har angivet i sine kontaktoplysninger. Censor og faglærer drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, i perioden den juni 2015 Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver censor og faglærer hver sin karakterliste med de endelige karakterer. Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer være ulæselige. Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 12. juni Censor sender karakterlisten til skolens leder. Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis censor har en kopi af karakterlisten. Censor sender elevbesvarelserne og karakterlisten som sikker post til skolens leder. Censor og skolen kan aftale en anden procedure. Faglærer afleverer elevbesvarelserne og karakterlisten til skolens leder. Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endelig fastsat. * Denne mulighed forudsætter, at elevbesvarelser udarbejdet på papir kopieres, så kopieringen ikke forringer besvarelsens læsbarhed, og at elevbesvarelser udarbejdet på computer printes i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven og attesteres af tilsynsførende. Side 19

20 8.1.1 Tidsplan - skriftlige prøver i dansk og matematik i 9. klasse og 10. klasse Dato i 2015 Afsender/ansvarlig Emne 21. maj Den statsligt beskikkede censor og faglærere 1. juni Faglærer Bedømmelse af opgavebesvarelser afsluttes, og opgaverne sendes i henhold til forsendelsesproceduren (jævnfør nedenstående link): Bedømmelse af opgavebesvarelser afsluttes, og opgaverne sendes i henhold til forsendelsesproceduren (jævnfør nedenstående link): og-10,-d-,-klasse proever/afholdelse/forsendelsesprocedurer/proever-i-dansk-og-matematik-i-9,-d-,-klasse- og-10,-d-,-klasse juni Bedømmerne Drøftelse og fastsættelse af bedømmelsen. Drøftelsen kan evt. begynde tidligere, hvis bedømmerne er enige heri. 12. juni Censorer/skolen Karakterlister returneres underskrevet, og drøftelser mellem lærer og censor skal være afsluttet. 12. juni Skolen/censorer Skriftlig censur skal være afsluttet. Side 20

21 8.2 Skriftlige prøver i engelsk, tysk og fransk i 9. klasse og 10. klasse Elevbesvarelserne bedømmes af statsligt beskikket censor og faglærer. Forsendelsen af elevbesvarelser kan ske på én af de to beskrevne måder. De farvede felter markerer forskellene mellem de to muligheder. Mulighed nr. 1 med ét eksemplar af elevbesvarelsen: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor. Mulighed nr. 2 med to eksemplarer af elevbesvarelsen *: Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolen karakterliste og elevbesvarelserne som sikker post til den statsligt beskikkede censor, samtidig med at faglæreren får et eksemplar udleveret. Censor retter i perioden frem til den 28. maj Censor sender senest den 28. maj 2015 elevbesvarelse og kontaktoplysninger til skolens leder som sikker post. Karakterliste vedlægges i en lukket konvolut med oplysninger om holdets/-klassens betegnelse udenpå. Skolens leder udleverer elevbesvarelserne og censors kontaktoplysninger til faglæreren. Skolens leder opbevarer karakterlisten. Censor sender kontaktoplysninger til skolen (faglæreren) senest den 28. maj Oplysningerne kan med fordel sendes via mail. Skolens leder udleverer censors kontaktoplysninger til faglæreren. Faglæreren retter elevbesvarelserne i perioden frem til den 8. juni Faglæreren sender senest den 8. juni 2015 karakterlisten til censor. Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis faglærer har en kopi af karakterlisten. Karakterlisten kan sendes via mail. Hvis karakterlisten sendes via mail, må elevnavne ikke kunne identificeres, men skal erstattes af et elevnummer, som også skal fremgå af elevbesvarelsen. Skolens leder udleverer censors karakterliste til faglæreren. Når censor har modtaget faglærerens karakterliste, sender censor sin karakterliste til faglæreren. Karakterlisten kan sendes via mail. Faglæreren kontakter censor inden for de tidsrum, censor har angivet i sine kontaktoplysninger. Side 21

22 Mulighed nr. 1 med ét eksemplar af elevbesvarelsen: Mulighed nr. 2 med to eksemplarer af elevbesvarelsen *: Censor og faglærer drøfter og fastsætter de endelige karakterer efter karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og 2, i perioden den juni Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver censor og faglærer hver sin karakterliste med de endelige karakterer. Kun de endelige karakterer må fremgå af karakterlisten. Hvis der er rettet i karakterlisten, skal tidligere afgivne karakterer, være ulæselige. Karakterfastsættelsen skal være afsluttet senest den 22. juni Censor sender karakterlisten til skolens leder. Karakterlisten skal ikke sendes som sikker post, hvis censor har en kopi af karakterlisten. Censor sender elevbesvarelserne og karakterlisten som sikker post til skolens leder. Censor og skolen kan aftale en anden procedure. Faglærer afleverer elevbesvarelserne og karakterlisten til skolens leder. Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to karakterlister. Skolens leder må først være bekendt med karaktererne, når de er endelig fastsat. * Denne mulighed forudsætter, at elevbesvarelser udarbejdet på papir kopieres, så kopieringen ikke forringer besvarelsens læsbarhed, og at elevbesvarelser udarbejdet på computer printes i to eksemplarer, som begge underskrives af eleven og attesteres af tilsynsførende. Side 22

23 8.2.1 Tidsplan - skriftlige prøver i engelsk, tysk og fransk i 9. klasse og 10. klasse Dato i 2015 Afsender/ ansvarlig Emne 28. maj Den statsligt beskikkede censor og faglærere Bedømmelse af opgavebesvarelser afsluttes, og opgaverne sendes i henhold til forsendelsesproceduren (jævnfør nedenstående link): proever/afholdelse/forsendelsesprocedurer/proever-i-engelsk-tysk-og-fransk-i-9,-d-,-klasse-og-10,- d-,-klasse 8. juni Faglærer juni Bedømmerne 22. juni Censorer/skolen Bedømmelse af opgavebesvarelser afsluttes, og opgaverne sendes i henhold til forsendelsesproceduren (jævnfør nedenstående link): proever/afholdelse/forsendelsesprocedurer/proever-i-engelsk-tysk-og-fransk-i-9,-d-,-klasse-og-10,- d-,-klasse Drøftelse og fastsættelse af bedømmelsen. Drøftelsen kan evt. begynde tidligere, hvis bedømmerne er enige heri. Karakterlister returneres underskrevet, og drøftelser mellem lærer og censor skal være afsluttet. 22. juni Skolen/censorer Skriftlig censur skal være afsluttet. Side 23

24 9. Procedure for den skriftlige censur Alle sider i udskriften skal være forsynet med oplysninger om: elevens navn (eller initialer), elevens nummer ifølge karakterlisten, skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold og sidenummer og det samlede antal ark. Dette kan for eksempel være skrevet som top-/bundtekst, inden prøven begynder. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af elevbesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som skal afleveres til bedømmelse. Elevens samlede besvarelse kan bestå af: håndskrevne ark, udskrevne ark fra computeren, tegninger og grafer på specialpapir, udfyldte svarark. Den tilsynsførende skal sikre sig og kontrollere: at alle identifikationsoplysninger er på besvarelsen, at antallet af ark svarer til det i felterne noterede, at arkene er fortløbende nummereret, at eleven har underskrevet første side af besvarelsen afleveres 2 eksemplarer af elevbesvarelsen underskrives begge af eleven og tilsynsførende (første side af elevbesvarelsen) Den tilsynsførende skal med sin underskrift attestere, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse. Besvarelsesark (i papir eller i digital form) ikke bringes ud af prøvelokalet. Eventuelle ikkeafleverede besvarelsesark indsamles af de tilsynsførende, som afleverer dem til skolens leder. Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser inklusive eventuelle USB-stik eller lignende (back-up af besvarelsen) til skolens leder eller dennes stedfortræder. USB-stik eller lignende skal opbevares på skolen, indtil bedømmelsen er færdig. Side 24

25 9.1 Brug af computer og internet ved prøverne Der henvises til: Generelle regler om brugen af computer ved de skriftlige afgangsprøver Skolens leder kan undtagelsesvist beslutte at begrænse adgangen til brug af it-udstyr og internet under prøveaflæggelsen eller i forberedelsen forud for mundtlige prøver. Det gælder også beslutningen om, hvorvidt eleverne må medbringe deres eget it-udstyr. Skolens leder kan tillade, at eleverne medbringer deres egen computer til prøverne. Det er skolelederens ansvar at kontrollere, at eleverne ikke benytter computerne til kommunikation med andre, og at kravene i øvrigt overholdes i forhold til gældende regler. Inden prøven opstilles det computerudstyr, der skal anvendes ved prøven, med en sådan indbyrdes afstand, at eleverne hverken kan nå hinanden eller læse hinandens skærmtekster. Forud for prøveafholdelsen skal elev og tilsynsførende være bekendt med reglerne for brug af computer, herunder konsekvenser ved nedbrud eller lignende. Ved prøvetidens udløb skal opgavebesvarelsen foreligge færdigudskrevet på papir. Prøvernes varighed er den samme som for elever, der ikke benytter computer Support I prøvetiden skal der være it-support til rådighed for de elever, der har behov for det. Dette gælder også elever, der medbringer deres egen computer. Hvis it-supporten ikke er til stede i lokalet, skal skolens leder sikre, at de tilsynsførende er bekendt med it-supportens kontaktoplysninger i prøvetiden Nedbrud eller lignende Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med computerudstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte uden anvendelse af computer. Hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afholdelse, retter skolens leder eller itsupporten straks henvendelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som vil råde og vejlede skolens ledelse i den konkrete situation Printere, udskrivning og identifikation Inden prøven begynder, skal skolens leder sikre, at alle elever har mulighed for at udskrive. Det er skolens leder, der afgør, om udskrivningen skal ske via skolens netværksprintere, eller om eleverne skal medbringe deres egne printere til prøven. Skolen skal sikre, at udskrivningerne ikke virker forstyrrende på prøveafholdelsen. Der bør i god tid fastlægges en udskrivningsprocedure, som skal være velkendt af eleverne. Under prøven skal eleverne have mulighed for at udskrive deres udkast, hvis de ønsker det. Hvis eleverne udskriver fra samme printer, skal det være muligt at identificere den enkelte elevs besvarelse. Eleverne må kun få adgang til egne udskrifter. Side 25

26 9.1.5 Kladder Der er ikke krav om kladder. Kladder er ikke mere omfattet af bestemmelserne i Prøvebekendtgørelsen. Det er eleven, der afgør hvilke ark, der er kladder. Besvarelsesark (i papir eller i digital form) ikke bringes ud af prøvelokalet. Eventuelle ikke-afleverede besvarelsesark indsamles af de tilsynsførende, som afleverer dem til skolens leder Tilsynsførende Tilsynsførende må ikke være it-support. Ingen lærer må føre tilsyn med elever, som læreren selv underviser i det pågældende fag. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen Kopi af besvarelsen Det er skolens leder, der afgør, om skolen skal opbevare kopi af elevens besvarelse, mens bedømmelsen foregår. Kopien kan være i elektronisk form eller på papir USB-stik og lignende Hvor der anvendes USB-stik, cd er mv., skal de udleveres af skolen umiddelbart før, prøven begynder. Hvis eleverne medbringer egne USB-stik eller cd er mv., skal de på forhånd være godkendt af skolen og være forsynet med både skolens og elevens navn. I de fag, hvor eleven må medbringe noter, optegnelser mv., kan skolens leder tillade, at de er tilgængelige på USB-stik og cd er. Skolens leder skal dog sikre sig, at det enkelte USB-stik eller cd en kun indeholder de filer, programmer, hjælpemidler og noter mv., som må benyttes ved den enkelte prøve, jævnfør de enkelte prøvevejledninger og afsnittet om hjælpemidler Andre filer Anvender eleven andre programmer eller filer end fastsat for faget, opfattes det som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jævnfør 39 i Prøvebekendtgørelsen Elektroniske ordbøger og onlineordbøger Det er tilladt at benytte elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger. Hvis eleverne anvender elektroniske ordbøger, er det en forudsætning, at de også har adgang til en trykt ordbog. 9.2 Ingen ændring i reglerne om hjælpemidler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen gør opmærksom på, at der med mulighed for adgang til internettet hverken ændres i reglerne for de enkelte prøver eller i de tilladte hjælpemidler. Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre via e- mail eller sociale medier som for eksempel Messenger, Facebook, Twitter med flere, men alene til at få adgang til de tilladte hjælpemidler, som er nævnt under de enkelte fag i Prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2. Muligheder og begrænsninger for brug af hjælpemidler vil desuden fremgå af prøvevejledningerne for de enkelte fag. Side 26

27 9.3 Snyd Skolens leder skal sikre, at snyd undgås Det er fortsat skolelederens ansvar, herunder ved tilsyn og it-foranstaltninger, at sikre, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolens leder informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for brugen af internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne. Skolens leder kan undtagelsesvis beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde, jævnfør Prøvebekendtgørelsens 23, stk Musikafspillere og den skriftlige prøve Der findes ikke regler om brugen af Ipods eller andre musikafspillere ved folkeskolens prøver. Prøvebekendtgørelsen indeholder imidlertid regler, der relaterer sig til brugen af musikafspillere: Skolen skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der umuliggør, at eleverne kan kommunikere med hinanden, jf. Prøvebekendtgørelsens 22, stk. 1. Skolen skal sikre, at eleverne har hensigtsmæssige arbejdsforhold under prøven, jf. Prøvebekendtgørelsens 22, stk. 1. Det vil sige, at der skal være ro, og at eleven ikke må forstyrres. Anvendelse af hjælpemidler er tilladt, medmindre der er fastsat begrænsninger i brugen heraf i reglerne for de enkelte fag, jf. Prøvebekendtgørelsens 23, stk. 1. Reglerne om anvendelse af hjælpemidler til de enkelte afgangsprøver fremgår af bilag 1 og 2 i Prøvebekendtgørelsen. Endvidere findes der en oversigt over tilladte hjælpemidler på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen hjemmeside: En elev, som ved en prøve gribes i snyd, bortvises fra prøven, jf. Prøvebekendtgørelsens 39. Skolelederen er ansvarlig for afholdelse af prøverne, jf. Prøvebekendtgørelsens 3, hvilket betyder, at skolelederen har ansvaret for, at afholdelse af prøverne foregår efter reglerne. Det er således også skolelederens beslutning, om eleverne må bruge Ipods eller andre musikafspillere ved de skriftlige prøver. Side 27

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2016. for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold.

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2016. for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold. Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2016 for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver formål opgaver praktiske forhold Februar 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Formål...

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Folkeskolens prøver Informationsmøder 2014 17-09-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Velkommen til informationsdag om folkeskolens prøver Præsentation Hvem er vi Hvad laver

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

Konference om mundtlige prøver. PRØV! Et program til de mundtlige prøver (og det daglige arbejde?)

Konference om mundtlige prøver. PRØV! Et program til de mundtlige prøver (og det daglige arbejde?) Konference om mundtlige prøver PRØV! Et program til de mundtlige prøver (og det daglige arbejde?) Faglig læsning for matematiklærere Bekendtgørelse nr. 1824 af 16. december 2015 om folkeskolens prøver

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring. Se vedlagte høringsliste Afdelingen for Grundskole Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver

2008/2009. Orientering om. afsluttende prøver 2008/2009 Orientering om afsluttende prøver 2008/2009 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Information om afgangsprøven 2018

Information om afgangsprøven 2018 Information om afgangsprøven 2018 1 Information om afgangsprøverne 2018 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-15. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de praktisk/mundtlige prøver afholdes

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver 2007/2008 Orientering om afsluttende prøver 2007/2008 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 10. Aabenraa EKSAMEN 2016 UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken 13.30 17.30 TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 13.00 17.00 EKSAMEN 2016 UGE 19: ONSDAG DEN 11. MAJ 2016: ENGELSK

Læs mere

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER 2009/2010 ORIENTERING OM FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF PRØVEAFHOLDELSEN

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Solhverv Privatskole

Solhverv Privatskole Solhverv Privatskole EKSAMENSFOLDER 2011 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2010/11 på Solhverv Privatskole. Side 1 INDHOLD Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever,

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen 1 Juni/juli August INRISAAVIK Årsplan

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Dato: 27.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Eksamensfolder 2018 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Indhold Generelle regler Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole,

Læs mere