Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010"

Transkript

1 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret Revideret i skoleåret 2010/2011

2 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget engelsk fra 2. klasse til og med 7. klasse. Indholdet giver en sammenhængende beskrivelse af faglige mål på de enkelte klassetrin, metoder og udviklingen i undervisningen. Motivationen for udarbejdelse af fælles mål er: At beskrive det arbejde, der udføres på skolen, så præcist som muligt. At sikre et sprogstimulerende miljø At sikre et fælles værktøj til samarbejde At sikre skolens prioritering i tilfælde af lærerskifte At danne grundlag for udarbejdelse af årsplan At give lærerne et evalueringsredskab At give forældrene mulighed for indblik i klassernes mål Skolens undervisningsplan mv. må overordnet tage udgangspunkt i skolens formålsparagraf og i det supplerende værdigrundlag, som skolen har fastsat i henhold til paragraf 5 stk. 9 i Lov om friskoler og private grundskoler mv. Fælles mål er opbygget efter en fast skabelon: 1. Fagets forord: Her beskrives baggrunden for fælles mål 2. Fagets formål: Her beskrives hvad det enkelte fags læringsstof, fagets metoder og fagets indhold skal føre frem til for eleverne? Hvad er meningen? 3. Fagets trinmål (inddelt i klassetrin): Her beskrives faget engelsk: fagets læringsstof hvad skal eleverne lære? Fagets metode hvordan skal eleverne lære det. 4. Fagets metoder i engelskundervisningen: Her beskrives hvilke metoder der anvendes til at fremme målene for engelskundervisningen. 5. Fagets trinmål. 6. Udviklingen i undervisningen: Her beskrives, hvorledes skolens trinmål fører hen mod slutmålene: 1. forløb: klassetrin 2. forløb: klassetrin 7. Elevernes alsidige personlige udvikling. Her beskrives supplerende hvordan undervisningen i faget bidrager hertil. Skolens værdigrundlag giver overordnet en samlet beskrivelse af, hvilke idealer skolen har for sit arbejde. I tilknytning til beskrivelse af hvert fag, er der redegjort for hvorledes dette fag, dets metoder og øvrige tiltag bidrager hertil. Forord

3 Undervisningen i engelsk på Al-Salahiyah skolen tager udgangspunkt i at møde eleverne på det niveau, hvor de befinder sig. Dette afslører ofte manglende forforståelse, da engelsk selvklart for vores elever indlæres med udgangspunkt i andetsproget dansk, og at vores elever ikke i samme grad som danske børn er en del af den amerikaniserede ungdomskultur, f.eks. med hensyn til musiktekster, film og blade. Vi tager udgangspunkt i retningslinerne fra Fælles mål for engelsk som siger: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. Vi ser de kommunikative færdigheder både mundtlige og skriftlige som helt centrale i engelskundervisningen. Formålet med faget er, at eleverne kan forstå talt og skrevet engelsk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Det er væsentligt, at eleverne vænner sig til at udtrykke sig på engelsk, og at de nedbryder den barriere, som ofte vil være omkring et nyt sprog.

4 Det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge i undervisningssituationen, og at de lærer, at det er bedre at sige eller skrive noget forkert end slet ikke at sige / skrive noget. Eleverne skal opdage, at det engelske sprog kan bruges i mange sammenhænge f.eks. på internettet, ved rejser og ved filmoplevelser. Eleverne skal opleve glæden ved og vigtigheden af at blive forstået og kunne kommunikere på tværs af landegrænser. I undervisningen lægger vi vægt på at inddrage såvel kropssprog og mimik som en metode til at formidle, hvad man mener. Desuden arbejder vi med at gøre eleverne i stand til at søge information og hjælp på engelsk. I vores engelskundervisning inddrager vi ligheder og forskelle på henholdsvis dansk og modersmålet med engelsk. Vi opfordrer vore elever til at anvende det engelske sprog mest muligt også uden for skolen.

5 2. klasse På Al-Salahiyah Skolen har vi valgt at introducerer eleverne for faget engelsk allerede på andet klassetrin. Dette har vi valgt at gøre som et forsøg på yderligere at fremme elevernes kompetencer indenfor faget. På andet klassetrin har eleverne en ugentlig engelsktime. I timerne vil eleverne blive introduceret til grundlæggende emner og ordforråd indenfor faget, dette gøres igennem leg, sange, rim og remser, enkle opgaver og timer i computerrummet hvor eleverne arbejder med simple engelsksprogede hjemmesider. Formålet med den tidlige engelskundervisning er således også, at vække elevernes interesse og nysgerrighed for faget, sådan at eleverne bliver klædt bedre på i forhold til de kommende år, hvor kravene til, hvad de skal kunne indenfor faget, bliver højere. I 2. klasse udspecificeres målene for engelskundervisningen ikke yderligere.

6 Formål: 3 klasse I vores skole med udelukkende tosprogede børn er der skærpet fokus på elevernes forforståelse. Eleverne skal opleve det engelske sprog som kilde til information, oplevelse og begyndende kommunikationsmiddel. Elevernes nysgerrighed for at lære endnu et fremmedsprog skal vækkes. DELMÅL FOR 3. KLASSE: 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte og skrevne sprog og sprog og sprogbrug: 1.a Grammatik 1. Kende til ental og flertal i forbindelse med navneord 2. Kende til nutid i udsagnsord 3. Kende enkelte tillægsord 1.b Mundtlig engelsk 1. Forstå og læse enkelte ord og udtryk indenfor nære genkendelige emner (frugter, farver, kroppen, tøj, familie, dage, måneder,højtider) 2. Svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid, skole og højtider 3. Kende til engelsk intonation og udtale 4. Kende enkelte høflighedsfraser (please) 5. Fremføre mindre rollespil / dialoger i klassen 6. Synge lette sange samt kende til rim og remser 1.c Skriftlig engelsk 1. Stave enkle ord og udtryk 2. Sprogtilegnelse 2.a Sprogtilegnelse 1. Anvende enkle kommunikationsstrategier, f.eks. kropssprog og mimik 2. Have mod på at gætte i forbindelse med forståelsen af lytte- og læsetekster 3. Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til. 4. Indgå i pararbejde på engelsk 5. anvende enkle it-baserede ordforrådsprogrammer. 3.CKF kultur og samfundsforhold færdigheder, der sætter dem i stand til at 1.a Kultur og samfundsforhold

7 1. Kende til engelske sanglege, rim og remser 2. Kende til engelsksprogede lande 4. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i engelsk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 1. Udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. Udvikle begyndende kompetence til konfliktløsning 3. Indordne sig under regler både i og udenfor skolen 4. Arbejde to og to og i grupper 5. Kunne lytte 6. Kunne lade være med at afbryde 7. Kunne give andre plads 8. Udvikle personlige kompetencer som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed. 9. Udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu? og hvordan skal jeg så gebærde mig? 10.Lære at give og modtage konstruktiv kritik 11.Lære at acceptere og respektere andres forskelligheder 12.Bevidstgøres om konsekvenser af egen handling / adfærd 13.Stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt) 14.Turde at stå frem i klassen 15.Begynde at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der f.eks. diskuteres i medierne

8 Formål: 4. klasse 3. klasse. I vores skole med udelukkende tosprogede børn er der skærpet fokus på elevernes forforståelse. Eleverne skal opleve det engelske sprog som kilde til information, oplevelse og begyndende kommunikationsmiddel. Elevernes nysgerrighed for at lære endnu et fremmedsprog skal vækkes. 4. klasse Formålet i fjerde klasse er, at eleverne nu opdager det engelske sprogs anvendelighed, og at de oplever, at en ny verden åbner sig. TRINMÅL FOR 4. KLASSE 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte og skrevne sprog og sprog og sprogbrug: 1.a Grammatik 1. Kende til ental og flertal, bestemt og ubestemt, i forbindelse med navneord 2. Kende til nutid og datid i udsagnsord 3. Kende enkelte tillægsord 4. Genkende og bruge do / don t 5. Genkende og bruge spørgeord 1.b Mundtlig engelsk 1. Forstå og læse enkelte ord, sætninger og tekststykker indenfor nære genkendelige emner (frugter, farver, kroppen, tøj, familie, dage, måneder, hjemmet og dets indretning) 2. Svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole 3. Kende til engelsk intonation og udtale 4. Kende enkelte høflighedsfraser (please) 5. Samtale på begynderniveau på baggrund af film, billeder, lydbånd og tekster 6. Fremføre mindre rollespil / dialoger i klassen 7. Synge lette sange samt kende til rim og remser 8. bruge digitale værktøjer til at finde og udveksle informationer og skabe enkel tekst 9. arbejde med udtale af engelske ord og vendinger 1.c Skriftlig engelsk 1. Stave enkle ord og udtryk 2. Anvende grammatikken i små skriftlige opgaver 3. Kunne oversætte små tekststykker fra såvel dansk til engelsk og engelsk til dansk

9 2. Sprogtilegnelse 2.a Sprogtilegnelse 1. Anvende enkle kommunikationsstrategier, f.eks. kropssprog og mimik 2. Gætte i forbindelse med forståelsen af lytte- og læsetekster 3. Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til 4. Indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave, dialog eller en kommunikationsleg 5. anvende it-værktøjer og ordbøger til tilegnelse af ordforråd. 3. CKF kultur og samfundsforhold færdigheder, der sætter dem i stand til at 3.a Kultur og samfundsforhold 3. Kende til engelske sanglege, rim og remser 4. Kende til engelsksprogede lande 4. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i engelsk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 1. Udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. Udvikle begyndende kompetence til konfliktløsning 3. Indordne sig under regler både i og udenfor skolen 4. Arbejde to og to og i grupper 5. Kunne lytte 6. Kunne lade være med at afbryde 7. Kunne give andre plads 8. Udvikle personlige kompetencer som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed. 9. Udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu? Og hvordan skal jeg så gebærde mig? 10.Lære at give og modtage konstruktiv kritik 11.Lære at acceptere og respektere andres forskelligheder 12.Bevidstgøres om konsekvenser af egen handling / adfærd 13.Stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt) 14.Turde at stå frem i klassen 15.Begynde at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der f.eks. diskuteres i medierne

10 5. klasse Formål: 3. klasse. I vores skole med udelukkende tosprogede børn er der skærpet fokus på elevernes forforståelse. Eleverne skal opleve det engelske sprog som kilde til information, oplevelse og begyndende kommunikationsmiddel. Elevernes nysgerrighed for at lære endnu et fremmedsprog skal vækkes. 4. klasse Formålet i fjerde klasse er, at eleverne nu opdager det engelske sprogs anvendelighed, og at de oplever, at en ny verden åbner sig. 5.klasse Formålet i femte klasse er, at eleverne bliver i stand til at anvende skriftlig og mundtlig engelsk mere sikkert og aktivt, og at eleverne gennem undervisningen får et begyndende indblik i engelsktalende kulturer. DELMÅL FOR 5. KLASSE 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte og skrevne sprog og sprog og sprogbrug: 1.a Grammatik 1. Kende til ental og flertal, bestemt og ubestemt, i forbindelse med navneord 2. Kende til udsagnsord i nutid og datid samt introduktion til stærke og svage bøjninger 3. Kende enkelte tillægsord og deres gradbøjning 4. Genkende og bruge ing-form 5. Genkende og bruge do / don t 6. Kende og bruge spørgeord 7. Kende til ejefald 8. Kende til brugen af sammentrækninger 9. Kende til engelsk ordstilling 1.b Mundtlig engelsk 1. Forstå og læse ord, sætninger og enkle tekststykker indenfor nære genkendelige emner 2. Svare på spørgsmål ud fra tekster gennemgået i undervisningen 3. Svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole 4. Kende til engelsk intonation og udtale fra forskellige engelsksprogede lande 5. Kende høflighedsfraser og omgangsformer 6. Samtale på baggrund af film, billeder, lydbånd og tekster 7. Fremføre rollespil / dialoger i klassen

11 8. Synge samt kende til og kunne formidle rim og remser 9. Deltage i engelske sproglege 10.Fremlægge på klassen om nære emner evt. med brug af it 1.c Skriftlig engelsk 1. Stave flere ord og udtryk 2. Anvende grammatikken i mindre skriftlige opgaver 3. Kunne oversætte lettere tekststykker fra såvel dansk til engelsk og engelsk til dansk 4. Skrive enkle tekster så som: breve, invitationer og referater 5. Arbejde med engelske tekster og kunne genkende deres begyndelse, midte og slutning 6. Kunne skrive enkle ord, udtryk og sætninger indenfor nære emner som familie og fritid 7. Bruge digitale værktøjer til at finde og udveksle informationer og skabe enkel tekst 2. Sprogtilegnelse 2.a Sprogtilegnelse 1. Anvende enkle kommunikationsstrategier, f.eks. kropssprog og mimik 2. Gætte i forbindelse med forståelsen af lytte- og læsetekster 3. Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til. 4. Indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave, dialog eller en kommunikationsleg 5. Betragte ordbøger og ordlister som nyttige hjælpemidler 6. Anvende computer i undervisningen 7. Have mod på at skrive i engelsk 8. Finde ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk / modersmål 3 CKF kultur og samfundsforhold 3.a Kultur og samfundsforhold 1. Kende til engelske sanglege, rim og remser, danse, spil og fortællinger 2. Kende til engelsksprogede lande og kulturforhold herunder arbejde med emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider 3. Give enkle eksempler på forskelle og ligheder mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur

12 4. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i engelsk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 1. Udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. Udvikle kompetence til konfliktløsning 3. Indordne sig under regler både i og udenfor skolen 4. Arbejde to og to og i grupper 5. Kunne lytte 6. Kunne lade være med at afbryde 7. Kunne give andre plads 8. Udvikle personlige kompetencer som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed. 9. Udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu? og hvordan skal jeg så gebærde mig? 10.Lære at give og modtage konstruktiv kritik 11.Lære at acceptere og respektere andres forskelligheder 12.Bevidstgøres om konsekvenser af egen handling / adfærd 13.Stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt) 14.Turde at stå frem i klassen 15.Lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der f.eks. diskuteres i medierne

13 Formål: 6. klasse 3. klasse. I vores skole med udelukkende tosprogede børn er der skærpet fokus på elevernes forforståelse. Eleverne skal opleve det engelske sprog som kilde til information, oplevelse og begyndende kommunikationsmiddel. Elevernes nysgerrighed for at lære endnu et fremmedsprog skal vækkes. 4. klasse Formålet i fjerde klasse er, at eleverne nu opdager det engelske sprogs anvendelighed, og at de oplever, at en ny verden åbner sig. 5.klasse Formålet i femte klasse er, at eleverne bliver i stand til at anvende skriftlig og mundtlig engelsk mere sikkert og aktivt, og at eleverne gennem undervisningen får et begyndende indblik i engelsktalende kulturer. 6. klasse Formålet i sjette klasse er, at elevernes nysgerrighed for at lære engelsk stadig intensiveres, og at de bliver mere fortrolige med at kommunikere på engelsk såvel skriftligt som mundtligt. TRINMÅL FOR 6. KLASSE 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte og skrevne sprog og sprog og sprogbrug: 1.a Grammatik 1. Kende til ental og flertal, bestemt og ubestemt, i forbindelse med navneord 2. Kende til udsagnsord i nutid og datid samt introduktion til stærke og svage bøjninger, samt førnutid og mådeudsagnsord 3. Kende enkelte tillægsord og deres gradbøjning 4. Genkende og bruge ing-form 5. Genkende og bruge do / don t 6. Kende og bruge spørgeord 7. Kende til ejefald 8. Kende til brugen af sammentrækninger 9. Kende til engelsk ordstilling 10.Arbejde med forholdsord 1.b Mundtlig engelsk 1. Forstå og læse ord, sætninger og tekststykker indenfor genkendelige emner 2. udtrykke sig med forståelig udtale 3. forstå hovedindholdet af talt engelsk i såvel samtale og ved film og musik og it om centrale emner fra dagligdagen 4. kunne fortælle og samtale på engelsk

14 5. Svare på og stille spørgsmål ud fra tekster og emner gennemgået i undervisningen 6. Kende til engelsk intonation og udtale 7. Kende til høflighedsfraser og omgangsformer 8. Samtale på baggrund af film, billeder, lydbånd og tekster 9. Fremføre rollespil / dialoger i klassen eller vha it 10.Synge samt kende til rim og remser 11.kommunikere mundtligt og skriftligt i undervisningsforløb med digitale værktøjer 1.c Skriftlig engelsk 1. Stave flere ord og udtryk 2. Anvende grammatikken i skriftlige opgaver 3. Kunne oversætte tekststykker fra såvel dansk til engelsk og engelsk til dansk 4. Skrive mindre tekster så som: breve, invitationer, referater og små historier 5. kommunikere mundtligt og skriftligt i undervisningsforløb med digitale værktøjer 6. anvende engelsk i kontakten med elever eller klasser i udlandet. 2. Sprogtilegnelse 2.a Sprogtilegnelse 1. Anvende kommunikationsstrategier, f.eks. kropssprog, mimik og synonymer 2. anvende et rimeligt ordforråd inden for udvalgte emner 3. kunne tale og skrive engelsk under anvendelse af centrale grammatiske regler (primært ordklasser, ental og flertal og verbernes bøjning) 4. Kunne gætte i forbindelse med forståelsen af lytte- og læsetekster 5. Kunne udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til 6. Indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave, dialog eller en kommunikationsleg 7. Betragte ordbøger og ordlister som nyttige hjælpemidler 8. Anvende computer i undervisningen 9. stave de mest anvendte ord 10. skrive små tekster 11. anvende faste vendinger, der bruges i det engelske sprog 3. CKF kultur og samfundsforhold

15 3.a Kultur og samfundsforhold 1. Kende til engelske sanglege, rim og remser 2. Kende til engelsksprogede lande og kulturforhold 3. Kunne skelne mellem forskellige dialekter i de engelsksprogede lande 4. tale om ungdomskulturer i engelsktalende lande fx på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet 5. kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, 6. drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur. 6. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i engelsk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 1. Stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. Håndtere konflikter 3. Indordne sig under regler både i og udenfor skolen 4. Arbejde to og to og i grupper 5. Kunne lytte 6. Kunne lade være med at afbryde 7. Kunne give andre plads 8. Kunne motiveres arbejde kreativt, selvstændigt og bruge sin fantasi 9. Have en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu? Og hvordan skal jeg så gebærde mig?) 10.Kunne give og modtage konstruktiv kritik 11. Acceptere og respektere andres forskelligheder 12. Kende konsekvenser af egen handling / adfærd og tage ansvar herfor 13.Kende egne stærke og svage sider (fagligt og socialt) 14.Turde at stå frem i klassen 15.Lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der f.eks. diskuteres i medierne 3. CKF kultur og samfundsforhold 5.a Kultur og samfundsforhold 1. Kende til engelske sanglege, rim og remser 2. Kende til engelsksprogede lande og kulturforhold 3. Kunne skelne mellem forskellige dialekter i de engelsksprogede lande 4. Læse lette informationer om forskellige emner fundet på internettet

16 Udviklingen i undervisningen Udviklingen i engelskundervisningen kan beskrives som følger: 1. forløb klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes danskkundskaber. Undervisningen foregår så vidt muligt på engelsk, og sproget stimuleres gennem sange, rim og remser, begyndende tekstlæsning og film. Ved forklaring af regler i sproget anvendes det danske sprog. For at illustrere nye ord bruges mimik og kropssprog samt rollespil, således at der bliver en forbindelse mellem sprog og handling. Det er væsentligt, at eleverne tør anvende sproget, også selv om det ikke er korrekt. Eleverne skal få tillid til egne evner i forhold til kommunikation på det nye sprog. Eleverne anvender dagligdagsfraser hinanden imellem i undervisningen. 2. forløb klasse Undervisningen tager fortsat udgangspunkt i elevernes danskkundskaber. Undervisningen foregår så vidt muligt på engelsk, og sproget stimuleres gennem sange, rim, remser, lettere engelsksproget prosa samt film og lydbånd. Ved forklaring af regler i sproget anvendes det danske sprog. Grammatikken inddrages, når det er naturligt for sammenhængen i den daglige kommunikation. For at illustrere nye ord bruges mimik og kropssprog samt rollespil, således at der bliver en forbindelse mellem sprog og handling. Det er væsentligt, at eleverne stadig tør anvende sproget, selv når det ikke er helt korrekt. Eleverne skal stadig opbygge tillid til egne evner i forhold til kommunikation på engelsk. Eleverne anvender dagligdagsfraser hinanden imellem i undervisningen. Elevernes ordforråd udvides gennem dialog, tekstgennemgang, rollespil og film.

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. HAUBRO FRISKOLE Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ODENSE FRISKOLE Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for engelsk 8.x SJ

Årsplan for engelsk 8.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Kompetencemål for engelskfaget

Kompetencemål for engelskfaget Kompetencemål for engelskfaget Kompetencemål efter 9. klasse: (se kompetencemål for overskolen under pædagogik) Undervisningen giver eleverne mulighed for at: tale et engelsk, der nærmer sig det flydende

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Velkommen tilbage til et nyt år med engelsk! Hermed information om hvad der skal ske i det nye skoleår. Nogle af tingene er genkendelige fra sidste år, men der kommer

Læs mere

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin.

Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. 13. juni 2013 Læreplan for faget engelsk på Faarevejle Friskole Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. Sidst revideret:

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om

følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om

Læs mere

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 Formålet for faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for Billedkunst for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af billedkunstlæreren, skoleåret 2006-2007 23. april 2007 Side 1 af 47 Forord Undervisning i billedkunst på Al-Salahiyah

Læs mere

pong,m.m. tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

pong,m.m. tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter Fag Formål Indhold Undervisningsmetoder Slutmål for tysk Tysk Formålet med undervisningen i tysk Link til undervisningsministeriet - CL-strukturer quiz Undervisningen skal lede På Grønbjerg er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Timefordeling: 2 lektioner om ugen, fredage. Elever: 14 elever. Alle elever er tosprogede, derfor indgår dsa vinklen i undervisningen. Mål for undervisningen:

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Interviews 33-40 Kunne indlede en samtale med en person man ikke kender. Stille spørgsmål og give informationer

Læs mere

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Årsplan 4. klasse Engelsk Trine Persson Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder: Skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Engelsk

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Engelsk Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.

Læs mere

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for dansk for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af dansklærerne, skoleåret 2005-2006 20. januar 2010 Side 1 af 55 Forord Undervisning i dansk på Al-Salahiyah Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan Engelsk 4 klasse

Årsplan Engelsk 4 klasse Årsplan for skoleåret 2017/2018 4 klasse Engelsk Vi tager udgangspunkt i Forenklede Fælles mål: Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber vi har opbygget i 3 klasse. Kommunikative færdigheder:

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Årsplan for Tysk i 4.5. klasse.

Årsplan for Tysk i 4.5. klasse. Uge Emne 33 34 35 36 37 38 39 Præsentation, Farver tal. Sein haben. Spørgeordene wo,wie wer. Der, die das. Familie krop Tallene fra 1 100. Samme grammatik som forrige emne Frugt grønsager Udsagnsord i

Læs mere

Fagplan. Engelsk E-niveau

Fagplan. Engelsk E-niveau Fagplan Engelsk E-niveau UDDANNELSE: GF 2 smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Claus Tassing FORMÅL: Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder

Læs mere

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål.

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. 3b engelsk 2010-11 Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: 1. lære at forstå, tale, læse og skrive engelsk 2. lære udtale,

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole.

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Undervisningen Der undervises i 3. klasse i engelsk to lektioner om ugen. Jeg stiler mod at gøre min engelskundervisning så kommunikativ og levende

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes Årsplan for engelsk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Periode Emne/aktivitet

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Engelsk

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Engelsk Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.

Læs mere

Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole

Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole Undervisningen Der undervises i 1. klasse i engelsk en lektion om ugen. Undervisningen bliver tilrettelagt, så eleverne eksperimenterer, synger

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Odense Friskole. Fagplan for Tysk

Odense Friskole. Fagplan for Tysk Odense Friskole Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt

Læs mere

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Niveauer og vejledende varighed Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau C: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Engelsk

It i Fælles mål 2009 - Engelsk It i Fælles mål 2009 - Engelsk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk

Læs mere

Engelsk. Formål og perspektiv. Emneområder

Engelsk. Formål og perspektiv. Emneområder Engelsk Formål og perspektiv Engelsk er et verdenssprog som eleverne beskæftiger sig med såvel i skolen som i fritiden, og som de har erfaringer med meget tidligt i forbindelse med anvendelse af internettet.

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013 Klassen: 7 elever. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Bogsystemet First Choice for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt. Klassen: 16 elever. 11 piger og 5 drenge. Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13 Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Vi vil arbejde med systemet

Læs mere

Sikring af progression i engelsk mellem 3. og 4. klasse på Skolen ved Bülowsvej.

Sikring af progression i engelsk mellem 3. og 4. klasse på Skolen ved Bülowsvej. Sikring af progression i engelsk mellem 3. og 4. klasse på Skolen ved Bülowsvej. Med udgangspunkt i Fælles mål vil vi beskrive hvordan vi har organiseret undervisningen i 3. & 4. klasse med den hensigt

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole

Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsplan for faget Engelsk på N. Zahles Gymnasieskole N. Zahles Gymnasieskole tilslutter sig Undervisningsministeriets Fælles Mål i Engelsk. Undervisningen i Engelsk påbegyndes på Zahles Gymnasieskole

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Årsplan i engelsk for 6. klasse

Årsplan i engelsk for 6. klasse Årsplan i engelsk for 6. klasse Sproget som et anvendeligt kommunikationsmiddel er i centrum. Periode Fokuspunkt/Emne Mål Handleplan Opfølgning/Evaluering August That s it 2 Chapter 1-2 Holidays countries-

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Engelsk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Engelsk Årsplan Skoleåret 2014/2015 Engelsk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Engelsk KLASSE:

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse 2017/2018

Årsplan for engelsk i 5. klasse 2017/2018 Årsplan for engelsk i 5. klasse 2017/2018 Vi tager udgangspunkt i Forenklede Fælles mål: Vi arbejder videre på de færdigheder og kunstskaber eleverne har lært sidste år Kommunikative færd 5. - 7. klasse

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for engelsk Klasse: 4A/4B Periode: 2013-2014 Team / lærer: AF Årsplan engelsk 4. A og 4.B. Mål for undervisningen Nedenstående arbejdsplan for skoleåret 2013-14 tager udgangspunkt i formålet for

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Engelsk Fælles Mål 2019

Engelsk Fælles Mål 2019 Engelsk Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter klassetrin Efter 4. klassetrin 5 Efter 7. klassetrin 6 Efter 9. klassetrin 7 Fælles Mål efter kompetenceområde

Læs mere

Årsplan for engelsk i 8. klasse

Årsplan for engelsk i 8. klasse Årsplan for engelsk i 8. klasse Fælles Mål for Engelsk 2009 formålsparagraf: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således

Læs mere

Årsplan Engelsk 6. klasse Fagformål beskrevet af Undervisningsministeriet

Årsplan Engelsk 6. klasse Fagformål beskrevet af Undervisningsministeriet Årsplan Engelsk 6. klasse 2018-2019 Ud over nedenstående emner fra taskebogen: First Choice for sjette vil eleverne løbende arbejde med skriftlig fremstilling og grammatik i Workbook og i Break 6. Let`s

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere