INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG

2 BIOLOGI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget biologi. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder: De levende organismer og deres omgivende natur. Miljø og sundhed. Biologiens anvendelse. Arbejdsmåder og tankegangen 8. klasse: Bios 8 (Gyldendal) Internetbaserede værktøjer. 9. klasse: Bios 9 (Gyldendal). Internetbaserede værktøjer. Gennemsnitligt 1 lektion ugentligt. Ekskursioner, klasseundervisning med læreroplæg, elevfremlæggelser, konkrete undersøgende aktiviteter og eksperimenter, analyse af data, klassediskussioner, skriftligt arbejde med mindre rapporter, informationssøgning på Internettet, rollespil, film og medier. I forbindelse med bearbejdning af en temarelevant naturvidenskabelig artikel vil eleverne blive stillet til opgave at trække begreber og sammenhænge frem og relatere disse til forskellige samfundsproblematikker så som etiske og miljømæssige sammenhænge. Der evalueres undervejs i forløbet gennem samtale med den enkelte elev både af faglærer selv og af kontaktgruppelærer. Skriftlige afleveringer i løbet af året. Eventuel afholdelse af FSA-afgangsprøve for 9. klasse (udtræksfag). 2

3 DANSK Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget dansk. Det talte sprog: Samtale og argumenterende drøftelser i både større og mindre grupper. Mundtlig fremstilling med efterfølgende debat. Elevernes og lærernes oplæsning og fremførelse Forstå norsk og svensk i store træk Det skrevne sprog: Læsning af både skøn-og faglitteratur, såvel selvstændig læsning og som læsning med specifikke formål Arbejde med forståelse af det læste stof, såvel forståelsen af det enkelte ord som forståelsen af teksten som helhed og endvidere forståelse af teksten i bredere sammenhæng både mundtlig og skriftligt. Brug af digitale medier Sprog, litteratur og kommunikation: Arbejde med identificering og analyse af forskellige genrer inden for et bredt spektrum af tekster og andre kommunikationsformer. Arbejde med etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer. Formidling af tekster, egne erfaringer og holdninger for en specifik målgruppe. Tekster: Fiktion: Ældre og nyere litteratur (poesi, prosa), f.eks. romaner, noveller, dramaer, digte, essays, manuskripter og eventyr. Ikke-fiktion: Sagprosa (fra aviser, tidsskrifter etc.), f.eks. artikler, avisledere, læserbreve, rejsebeskrivelser, annoncer, fagbogsuddrag, Essays. Andre udtryksformer: Anden fiktion end litteratur: Spillefilm, novelle- eller kortfilm, musikvideoer, tegnefilm, tegneserie. Kunstbilleder. Andet sags stof end sag tekster: Dokumentarprogrammer, interviews, blogge, pressefotos, Internetsider. I 8. klasse læses to danske romaner samt ses to danske spillefilm. I 9. klasse læses mindst to danske romaner samt ses en spillefilm, original. I 10. klasse læses mindst én dansk roman samt ses mindst én dansk spillefilm. Gennemsnitligt 5 lektioner ugentligt. Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde samt projekter og fællestimer for alle årgange. I danskundervisningen benytter vi IT i videst mulige omfang i undervisningen, i det daglige arbejde og ved skriftlige afleveringer. Vi arbejder online på I 10. klasse forbereder vi eleverne til ungdomsuddannelserne. Der arbejdes meget selvstændigt, og der bygges oven på 9. klasses afgangsprøve. Eleverne påvirkes til at udvikle sig fra at være elev til at blive studerende. 3

4 Fremlæggelser for klassen. Samtaler i løbet af skoleåret. Alle årgange har 5 skriftlige afleveringer i løbet af året. Der aflægges læseprøve, retskrivningsprøve, prøve i skriftlig fremstilling og mundtlig prøve i dansk i 9. klasse. Terminsprøver. Der aflægges skriftlig og mundtlig prøve i dansk i 10. klasse. Vi har valgt at både 9. og 10. klasse prøves efter Prøveform B til den mundtlige danskprøve. ENGELSK Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget engelsk. Fagets indhold sigter mod at: Styrke elevernes mulighed for at indgå i et samfund, hvor engelsk har stor betydning på alle planer. Engelsk skal bidrage til forståelsen for andre kulturer. Klæde eleverne på til at deltage aktivt i debatten i en globaliseret verden. Opfordre eleverne til at tænke og handle kritisk som borger i en multikulturel verden. Eleverne skal tilegne sig færdigheder, så de kan forstå talt engelsk inden for forskellige genrer. Eleverne tilegner sig viden om engelsktalende landes sprog og kultur. Får forståelse for det engelske sprogs opbygning. Indholdet bygges op omkring: Sprog og sprogbrug. Kommunikative færdigheder. Sprogtilegnelse. Kultur- og samfundsforhold. 8. klasse. Blue Cat for 8. klasse. Gyldendal.dk Cliro.dk 9. klasse: Blue Cat for 9. klasse. Gyldendal.dk Cliro.dk 4

5 10. klasse: Blue Cat for 10. klasse. Gyldendal.dk Cliro.dk Gennemsnitligt 3 lektioner ugentligt. Engageret deltagelse. Løse opgaver i samarbejde. Varierende undervisningsformer der på forskellig vis pirrer til den enkelte elevs lyst til læring. Fællesskab og ejerskab om undervisningen, der styrker elevernes forståelse for andres holdninger og tilgange. Derudover udnyttes muligheden for at kombinere efterskoleformen og engelsk: Bruge sproget uden for den normale undervisningstid, i situationer man ellers ikke ville møde. Det er i særdeleshed med til at styrke brugen af engelsk i hverdagen, og dermed give et bedre flow i sproget. Fordybelse i emner der i særdeleshed fanger elevens interesse kan ske med hjælp og støtte fra faglærer. Der evalueres undervejs i forløbet gennem samtale med den enkelte elev både af faglærer selv og af kontaktgruppelærer. Alle årgange har skriftlige afleveringer i løbet af året. Terminsprøver. Afholdelse af FSA og FS10-afgangsprøver. FYSIK/KEMI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget fysik/kemi. Undervisningen tilrettelægges så den mundtlige såvel som den skriftlige kommunikation og problemløsning tilgodeses. Der arbejdes frem mod at eleverne lærer at forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af fysisk og kemisk art. Eleverne kommer til at arbejde ud fra de krav der stilles i henhold til slutmål for faget fysik, og som sigter mod folkeskolens afgangsprøve. Gennem hele året trænes eleverne i FSA/FS10-prøverne med henblik på at gennemføre prøven. 8. klasse: Prisma 8 (Malling Beck). Internetsider. 5

6 9. klasse: Prisma 9 (Malling Beck). Internetsider. 10. klasse: Prisma 10 (Malling Beck). Ny fysik/kemi (Gyldendal). Phet.colorado.edu (internettet). Gennemsnitligt 3 lektioner ugentligt. Undervisningen veksler mellem praktisk arbejde samt teori. Eleverne arbejder såvel individuelt, parvis som i grupper. Fremlæggelser for klassen. I undervisningen lægges der vægt på kommunikationen med hver enkelt elev, og på at eleven får udviklet de kompetencer og potentialer som vedkommende er i besiddelse af. Alle årgange har skriftlige afleveringer i løbet af året. Terminsprøver. Afholdelse af FSA og FS10-afgangsprøver. GEOGRAFI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget geografi. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder: Regionale og globale mønstre. Naturgrundlag og dets udnyttelse. Kultur og levevilkår. Arbejdsmåder og tankegangen. Emner i 8. klasse: Vand. Folk og steder i Danmark. Den fattige verden. Kortlære. Danske naturlandskaber. 6

7 Emner i 9. klasse: Naturgenopretning. Globalisering. Pres på Europa. Geologi og mineraler. Det geologiske kredsløb. Menneskeskabte naturkatastrofer. Klimaændringer. Aluminium og genbrug. Analyse af et land. 8. klasse: Geotope (lærebog). Internetsider. 9. klasse: Geotoper (lærebog). Internetsider. Gennemsnitligt 1 lektion ugentligt. Ekskursioner, klasseundervisning med læreroplæg, elevfremlæggelser, konkrete undersøgende aktiviteter og eksperimenter, analyse af data, klassediskussioner, skriftligt arbejde med mindre rapporter, informationssøgning på Internettet, rollespil, film og medier. I forbindelse med bearbejdning af en temarelevant naturvidenskabelig artikel vil eleverne blive stillet til opgave at trække begreber og sammenhænge frem og relatere disse til forskellige samfundsproblematikker så som etiske og miljømæssige sammenhænge. Der evalueres undervejs i forløbet gennem samtale med den enkelte elev både af faglærer selv og af kontaktgruppelærer. Skriftlige afleveringer i løbet af året. Eventuel afholdelse af FSA-afgangsprøve for 9. klasse (udtræksfag). 7

8 HISTORIE Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget historie. Eleverne i 8. klasse skal i skoleåret arbejde med temaerne Kunsten fortæller, Ind i de voksnes rækker, Ungdomskulturer, Folk og fædreland og Korstog. Kunsten fortæller: Historikere bruger ofte fund og tekster, når de forsker i gamle dage. Men kunsten, menneskers billeder skulpturer, fortæller noget om samfundet, livet, religionen, hvad man anså for at være rigtig og forkert. Ind i de voksnes rækker: Vi undersøger hvordan konfirmationer og dens betydning har ændret sig i tidens løb. Ungdommens kulturer: For et par hundrede år siden var man enten barn eller voksen. Ungdommen som en særlig periode i livet eksisterede ikke. Folk og fædreland: Danskhed, dansk kultur og dansk national identitet. Vi undersøger udviklingen i løbet af 1800 tallet gennem en række dramatiske begivenheder. Korstog: Vi arbejder med middelalderens korstog. Eleverne i 9. klasse skal i skoleåret bl.a. arbejde med temaerne Danskhed, Frihed er det bedste guld, Det onde samt Den kolde krig. Danskhed: Hvad er danskhed og hvad vil det sige at være dansk. Er danskhed noget uforanderligt eller har det ændret sig i tidens løb? Frihed er det bedste guld: Hvad er frihed og hvorfor er den så vigtig: frihed og menneskerettigheder er ikke en selvfølge, men noget mennesker har kæmpet og ofret sig for gennem historien. Det onde: Dette tema omhandler især nazisternes forfølgelse af jøderne. Hvad kan få mennesker til at hade andre befolkningsgrupper så meget, at man vil udrydde dem. Hvordan starter sådan en udvikling og kan det undgås? Den kolde krig: Her lægges især vægt på hvordan politiske fjendebilleder opstår, og hvilke faktorer der kan forstærke eller nedtone dem. Fokus er på Berlinmuren og Cubakrisen. Faget vil blive samlæst med dansk og kristendom i det omfang der er oplagte sammenfald som f.eks.: Romantikken og Danskhed, eller Det onde og Teodicé problematikken. Eleverne skal især arbejde med Hit med Historien til 8. og 9. klasse. Gennemsnitligt 1 lektion ugentligt. 8

9 Undervisningen vil veksle imellem foredrag, gruppearbejde, historisk kildekritik, besvarelse af arbejdsspørgsmål individuelt og gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser. Endvidere vil IT blive integreret i faget efter behov. Derudover udnyttes muligheden for at kombinere efterskoleformen og samfundsfag: Lære om demokrati gennem hverdagens udfordringer. Lære om samvær og forståelse for andre gennem hverdagens udfordringer. Have et elevråd med reel indflydelse, deriblandt deltagelse i beslutningsprocesser vedrørende deres eget ophold. Italesættelse af den socialisering der vil foregå ved at bo mange sammen. Der evalueres undervejs i forløbet gennem samtale med den enkelte elev både af faglærer selv og af kontaktgruppelærer. Skriftlige afleveringer i løbet af året. Eventuel afholdelse af FSA-afgangsprøve (udtræksfag). IDRÆT Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget idræt. Generelt indhold: Bmi og kost. Konditest og grundtræningsprincipper. Holdspil. Fodbold. Volleyball. Ultimate. Hockey. Rundbold. Høvdingebold. Individuelle idrætsgrene: Cykling. Løb. Andet: Opvarming. Dans. Idrætsteori. 9

10 Relevante redskaber samt relevant teoretisk stof. Gennemsnitligt 1 lektion ugentligt. Undervisningen veksler mellem teori og praktik. 2 gange årligt afholdes der en særlig Kost og motionsdag. Der evalueres løbende i undervisningen. Evalueringen vil f.eks. bestå af test og samtaler med eleverne om deres mål og beskrivelser af sig selv med hensyn til kondition, kost og fysisk aktivitet. Eventuel afholdelse af FSA-afgangsprøve (udtræksfag). KRISTENDOM Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget kristendom. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder: Livsfilosofi og etik. Bibelske fortællinger. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Undervisningen tilrettelægges, således eleverne får mulighed for at: Uddybe deres erfaringer og oplevelser i mødet med det faglige stof. Forholde sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske, for mellemmenneskelige relationer og for forskellige samfund. Styrke deres indsigt i kristendommen samt andre religioner og livsopfattelser, som de kommer til udtryk i Danmark og resten af verden. Forholde sig til grundlæggende livsspørgsmål og etiske problemstillinger samt handle i overensstemmelse hermed. Som undervisningsmateriale vil bogen Liv og Religion fra Gyldendal blive brugt som grundbog suppleret af forskellige film, artikler, tekster og Internettet. Gennemsnitligt 1 lektion ugentligt. 10

11 Undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, gruppearbejde, diskussioner, undersøgelser. Der vil løbende vil blive evalueret gennem klasse debatter, fremlæggelser, produkt- og opgaveafleveringer. Der evalueres undervejs i forløbet gennem samtale med den enkelte elev både af faglærer selv og af kontaktgruppelærer. Skriftlige afleveringer i løbet af året. Eventuel afholdelse af FSA-afgangsprøve (udtræksfag). MATEMATIK Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget matematik. Der differentieres mellem de enkelte elever, således at undervisningen tilpasses elevens niveau. Undervisningen tilrettelægges så den mundtlige såvel som den skriftlige kommunikation og problemløsning tilgodeses. Der arbejdes frem mod at eleverne lærer at forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art. Eleverne skal endvidere forstå matematikken som en del af vores kultur samt udbygge deres matematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb. Gennem hele året trænes eleverne i 9. og 10. klasse i FSA/FS10-prøverne med henblik på at gennemføre prøven. 8. klasse: Faktor 8 (Malling Bech). Opgavesæt i færdighedsregning og problemregning. Matematikfessor.dk. Opgaver fra nettet. Lærerfremstillet materiale. 9. klasse: Matematik håndbogen. (Susanne Damm) Grundbog, Matematik i niende. (Gyldendal uddannelse) Opgavesæt i færdighedsregning og problemregning. Matematikfessor.dk. Opgaver fra nettet. Lærerfremstillet materiale. 11

12 10. klasse: Faktor (Malling Bech). Matematikfessor.dk. Frividen.dk. Lærerfremstillet materiale. Gennemsnitligt 3 lektioner ugentligt. Undervisningen veksler mellem praktisk arbejde samt teori. Eleverne arbejder såvel individuelt, parvis som i grupper. Eleverne lærer at bruge IT som matematisk værktøj, både som skriveværktøj og net baseret undervisning. Fremlæggelser for klassen. I undervisningen lægges der vægt på kommunikationen med hver enkelt elev, og på at eleven får udviklet de kompetencer og potentialer som vedkommende er i besiddelse af. Alle årgange har skriftlige afleveringer i løbet af året. Terminsprøver. Afholdelse af FSA og FS10-afgangsprøver. SAMFUNDSFAG Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget samfundsfag. Ved skoleårets afslutning har eleverne modtaget undervisning i: Politik, magt og beslutningsprocesser. Sociale og kulturelle forhold. Økonomi arbejde og forbrug. Undervisningen i samfundsfag bygges op således at: Faget tydeliggør demokratiets opbygning, og hvordan man som borger har mulighed for indflydelse. Eleverne får kendskab til og kan kende forskel på de forskellige ideologier. Eleverne får kendskab til forskellen på de forskellige partier og deres holdninger. Eleverne lærer om mediernes indflydelse på demokratiet og samfundet generelt. Eleverne tilegner sig kulturel viden både om andre og egen kultur. Vi lægger særlig vægt på: Forståelsen for de forskellige ideologier de forskellige partier bygger på. Forståelsen for hvordan man kan yde indflydelse på demokratiet som enkelt person. At give eleverne redskaberne til at kunne deltage i samfundsdebatten på en saglig måde. 12

13 8. klasse: Gyldendal.dk. Tidsaktuelle tekster og artikler. Samfundsstudier (lærebog). Relevante internetsider. Lærerfremstillet materiale. 9. klasse: Gyldendal.dk. Tidsaktuelle tekster og artikler. Samfundsstudier (lærebog). Relevante internetsider. Lærerfremstillet materiale. Gennemsnitligt 1 lektion ugentligt. Undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, gruppearbejde, diskussioner, undersøgelser. Der vil løbende vil blive evalueret gennem klasse debatter, fremlæggelser, produkt- og opgaveafleveringer. Der evalueres undervejs i forløbet gennem samtale med den enkelte elev både af faglærer selv og af kontaktgruppelærer. Skriftlige afleveringer i løbet af året. Eventuel afholdelse af FSA-afgangsprøve (udtræksfag). TYSK Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget tysk. Der arbejdes med tekstlæsning herunder læsestrategier, skriftlighed og skrivestrategier, lytteøvelser, udtale, sprogiagttagelse, grammatiske øvelser, brug af ordbog, lyd- og billedmedier samt digitale medier. Lytteøvelser skal sigte mod at skærpe eleverne opfattelse af lyd, intonation, tryk og rytme idet tyske sprog, dels mod at give dem færdighed i indholdsforståelse. Eleverne skal opøves i at stille og besvare spørgsmål og i at bruge sproget i almindelige daglige spørgsmål. Endvidere skal eleverne kunne udtrykke sig skriftligt på en klar og sammenhængende måde, og dette vil blive trænet gennem procesorienteret skrivning og skriftlige opgaver af forskellig art og længde. 13

14 På alle klassetrin anvendes lærebogssystemet Alles Klappt. Audio visuelt materiale. Gennemsnitligt 3 lektioner ugentligt. Klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Undervisningen er bygget op over 5 emner. Til hvert emne vil der være et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med tekster, lyd, film og skriftlige opgaver. 9. og 10. klasse samlæses. Der differentieres og tages hensyn til, at der er niveauforskelle. Eleverne går op til to forskellige prøver. Fremlæggelser for klassen. Samtaler i løbet af skoleåret. 9. og 10. klasse har 6 skriftlige afleveringer i løbet af året. Terminsprøver. Afholdelse af FSA og FS10-afgangsprøver. 14

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder. - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning

Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder. - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning Prøven Forløb Overblikket tekster og multimodale tekster Fiktion tekster

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i 7. 10. kl. afdelingen

Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i 7. 10. kl. afdelingen Årsplan for 8.a Skoleåret 2010/2011 Lærerteam: TJ, SL, TE, LA, AM og LB Klassen lige nu: 8.a består af 22 elever, 9 drenge og 13 piger samt 5 lærere. Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan for 0.x i engelsk

Årsplan for 0.x i engelsk Årsplan for 0.x i engelsk Lærer Hold Katrine Amtkjær Nielsen Engelsk Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Fame the American dream 33-35 + (37),

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km.

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg Fra skoleåret 2015/2016 har kulturfagene samfundsfag, historie og kristendomskundskab fået ny prøveform med selvvalgt

Læs mere

Årsplan for 9. A. 2011-2012 - Gudumholm Skole. Årsplan 2011-2012. Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering

Årsplan for 9. A. 2011-2012 - Gudumholm Skole. Årsplan 2011-2012. Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering Årsplan 2011-2012 Uge Fordybelsesemne/aktivitet Materialer Mål og evaluering 33-34 Velkommen til det nye skoleår! Fredag den 19. august er vi i Fårup Sommerland. Mandag den 22. august er der forældremøde

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Emne Tema Materialer. aktiviteter. 9/10 klasse

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Emne Tema Materialer. aktiviteter. 9/10 klasse Fag:Kultur/Samfund Hold: 15 Lærer: Torben H. Kristensen Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 33-40 En uge er køkkenuge At kunne gøre

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye mål for faget.. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i emnerne i Samfundsstudier samt

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Indholdsplan for Tjele Efterskole. Skoleår 2015/2016 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 25-07-2015

Indholdsplan for Tjele Efterskole. Skoleår 2015/2016 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 25-07-2015 splan for Tjele Efterskole A_ indholdsplaner Skoleår 2015/2016 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 25-07-2015 beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet Alle skolens

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2016-17 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer under Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af Fag: DANSK Hold: 12 Lærer: HVJ Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse 33-37 38-39 Målsætningen for undervisningen i skriftlig og mundtlig dansk ( i alle temaer/ emner) er at skabe et bredt kendskab til

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 Juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Helle Strøm STU-SamfundsfagChh1315-E15-VØ Oversigt over

Læs mere

Årsplan Hold 5 14/15 dansk historie - samfundsfag

Årsplan Hold 5 14/15 dansk historie - samfundsfag Årsplan Hold 5 14/15 dansk historie - samfundsfag Uge Indhold Materialer 33 Intro til afgangsprøverne retstavning læsning og sprogbrug skriftlig fremstilling mundtlig dansk valg af prøveform (elevsider

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Årsplan for faget: Engelsk 10. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 10. klasse 2013/14 på Øse Efterskole:

Årsplan for faget: Engelsk 10. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 10. klasse 2013/14 på Øse Efterskole: Årsplan for faget: Engelsk 10. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo Mål og indhold for engelsk i 10. klasse 2013/14 på Øse Efterskole: Overordnede formål og værdier Denne årsplan for 10. kl på Øse Efterskole

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Årsplan for faget: Engelsk 9. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 9. klasse 2013/14 på Øse Efterskole.

Årsplan for faget: Engelsk 9. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo. Mål og indhold for engelsk i 9. klasse 2013/14 på Øse Efterskole. Årsplan for faget: Engelsk 9. X skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo Mål og indhold for engelsk i 9. klasse 2013/14 på Øse Efterskole. Overordnede formål og værdier Denne årsplan for 9. kl på Øse Efterskole

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Geografi

UVMs Læseplan for faget Geografi UVMs Læseplan for faget Geografi Undervisningen i geografi bygger fortrinsvis på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere