FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Valg af organisationsmodeller til internationalisering SAMARBEJDSFORMER. Side 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Valg af organisationsmodeller til internationalisering SAMARBEJDSFORMER. Side 0"

Transkript

1 Valg af organisationsmodeller til internationalisering SAMARBEJDSFORMER AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION OG LEDELSE FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR DRIFTSØKONOMI OG LOGISTIK SYDDANSK UNIVERSITET, SØNDERBORG INSTITUT FOR MARKETING Side 0

2 Udvikling af Fremtidens Transportkoncepter Udgangspunktet i dette udviklingsprojekt er en række konkrete virksomheders egne projekter indenfor transport og logistik. Krumtappen i udviklingen har været virksomhedernes forskelligartede problemstillinger indenfor transport og logistik i forsyningskæder. Visionen har været at anvende konceptudvikling som en fremgangsmåde til at udvikle innovative transportløsninger samt at effektivisere forsyningskæder. "Udvikling af fremtidens transportkoncepter" er betegnelsen for en række projekter, der dels har været finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under centerkontraktordningen, og dels de deltagende institutioner og virksomheder. Formålet med udviklingsprojektet har været, At forbedre konkurrenceevnen for dansk transporterhverv og også for danske virksomheder generelt. I første omgang gennem udvikling af de deltagende virksomheders forsyningskæde effektivitet og senere gennem udvikling af GTSydelser til gavn for alle virksomheder. At danske forskningsmiljøer og teknologiske servicecentre får adgang til nyeste internationale forskning, dels gennem kortlægning og dokumentation af spydspidsforskningen indenfor distribution og godstransport, dels gennem udvikling af en generel fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter. At udvikle den danske forskningskompetence indenfor distribution og godstransport. Forskningskompetencen opbygges inden for udvalgte områder, der understøtter den nye fremgangsmåde til udvikling af fremtidens transportkoncepter. Udviklingsprojektet har omhandlet den samlede logistikkæde fra forsyning af råvarer til den endelige bruger, og det objekt der har indgået er den eksterne forsyningskæde. Med den eksterne forsyningskæde har der primært været sat fokus på det interorganisatoriske samspil mellem aktørerne i kæden, dvs. leverandører, producenter, distributører, transportører og kunder. Forsyningskæden er opfattet som et samlet system, og logistik er en metodisk fremgangsmåde til at integrere, effektivisere samt udvikle forsatte forbedringer i kæden. Parterne bag Fremtidens Transportkoncepter: Aalborg Universitet Institut for Produktion Afsætningsforeningen for Potteplanter i Danmark Teknologisk Institut Emballage og Transport Roskilde Universitetscenter TEKSAM Flügger A/S Institut for Transportstudier Danmarks Tekniske Universitet Institut for Produktion og Ledelse Handelshøjskolen i Århus Institut for Driftsøkonomi og Logistik Syddansk Universitet, Sønderborg Institut for Marketing Railion Danmark A/S Johannes Fog A/S Side 1

3 INDLEDNING Transport og Logistikservice Udbydere (TLSP er) har anvendt forskellige organisationsmodeller, eller indgangsformer, til deres internationale ekspansion. Eksempler er helejede datterselskaber, fusioner og opkøb, joint ventures, franchising, diverse arbejds- /markedsføringspartnerskaber med andre TLSP er, og den vertikale integration i strategiske alliancer af typen 3. parts logistik og 4. parts logistik. En enkelt TLSP anvender mere end én model til at udføre forretninger i udlandet ved at danne netværk med andre virksomheder. Hvilke samarbejdsformer kunne anvendes til virksomhedsinternationalisering? Hvorfor foretrækker TLSP er en organisationsmodel frem for andre til deres globale ekspansion? Under hvilke konditioner kan en bestemt organisationsmodel være et bedre valg end andre? Det er nogle af de centrale spørgsmål i dette udredningsprojekt, som netop er afsluttet. Projektet er gennemført for Institut for Transportstudier (IFT) og Syddansk Universitet i CALT-regi (Center for Anvendt Logistik og Transportforskning) med støtte fra Ministeriet for Videnskab og fra Center for Logistik og Godstransport (CLT). Projektet indgik som en del af det samlede CLT projekt Udvikling af fremtidens transportkoncepter. Nødvendigheden af at undersøge området understreges af, at den hidtidige forskning især har været centreret om produktionsvirksomheder. Ligeledes en lang række forskning har fokuseret på servicesektoren. På trods a dette har der næsten ikke været interesse for at analysere de faktorer, der kunne påvirke TLSP er valg af organisatoriske forretningsmodeller for internationalisering. Hensigten med denne pjece er at identificere de vigtigste faktorer, der kan forklare TLSP ers valg af organisatoriskmodeller ved gennemførelse af internationale aktiviteter. De afgørende faktorer for valg af organisationsmodeller til internationalisering kan opdeles i eksterne og interne. Til de førstnævnte hører bl.a. usikkerhed omkring sociale, politiske, økonomiske eller teknologiske rammer på såvel globalt som regionalt og lokalt niveau. I de interne faktorer indgår virksomheds immateriel- og materielaktiver, virksomhedsstørrelse m.m. Side 2

4 EKSTERNE FAKTORER Virksomhedsrammevilkår påvirker valget af en organisationsmodel for international ekspansion. Når virksomhederne konfronteres med eksterne konditioner, der er karakteriseret ved stor risici vil de reducere usikkerheden ved at lave kooperative aftaler i stedet for at anvende og binde kapitalen til et eller nogle få helejede investeringer. Omgivelser karakteriserer ved stor usikkerhed på socialt, økonomisk eller politisk niveau medfører en tendens til at foretrække forretningsmodeller, der omfatter kooperative fremgangsmåder fx agenter, licensaftaler, franchising, og joint ventures. Modsat vil virksomheder, hvor den vilkårmæssige usikkerhed er lav, foretrække helejede organisatoriske forretningsmodeller. Anden ekstern faktor med indflydelse på valget af organisatoriske modeller for ekspansion på det internationale marked findes i de såkaldte landespecifikke forhold. De refererer til værtlandes juridiske, politiske og kulturelle rammer. Ifølge nogle undersøgelser kan nationale protektionistpolitikker og lovgivninger tvinge virksomheder til at samarbejde med lokale partnere i stedet for at internationalisere ved anvendelsen af helejede datterselskab eller via fusioner og opkøb. Ligeledes foretrækkes kooperativformer som alliancer og joint ventures når den kulturelle afstand mellem hjemland og værtslandet er stor; i dette tilfælde er virksomhederne mindre villige til at foretage store investeringer i helejede virksomheder. Diverse undersøgelser peger også på industriens konkurrenceniveauet som et ekstern faktor, der påvirker virksomheders valget af en organisatoriskmodel til udførelsen af deres aktiviteter på det internationale marked. Af den generelle litteratur fremgår, at helejede datterselskaber synes at være det foretrukne organisatoriske værktøj i situationer karakteriseret ved lav konkurrence, mens samarbejdsaftaler, opkøb og fusioner foretrækkes, hvor konkurrenceniveauet er højt. På trods af dette synes at indflydelsen af konkurrencen på valg af organisationsmodel at blive påvirket af faktorer som branchetype fx service og produktion, virksomhedsstørrelse, kulturelle forskelle mellem mulige partnere samt opfattelsen af partneropportunisme. Sidst men ikke mindst kan det nævnes udviklingen i informations- og kommunikationsteknologier (IKT) og deres betydning for valg af forretningsmodeller til internationalisering. IKT er gør virksomheder i stand til at overvinde fysiske og tidsmæssige barrierer og til at fremme koblinger mellem virksomheder. IKT er binder det globale marked sammen og muliggør nye former for samarbejde. Firmaer behøver ikke længere at opretholde langfristede forhold med andre virksomheder. Dette synes især at være gældende for e-markedets transaktioner. Udviklingen af IKT er anses for at øge virksomhedernes incitament til anvendelsen af kortfristede kooperative indgangsmåder til at udføre deres udenlandske aktiviteter. Side 3

5 Eksterne fakt orer og indgangsformer i TLSP-branchen Når man ser på TLSP-branchen kan man aflede, at rammemæssige usikkerheder, værtslandets politiske og økonomiske egenskaber, kulturforskelle mellem hjemland og værtsland og konkurrenceniveauet har haft betydning for TLSP ers valg af en organisationsmodel til udførelsen af deres verdensomspændende forretninger. Nogle businessrammer, som eksempelvis den europæiske, karakteriseres ved en stor økonomisk og politisk stabilitet, hvor værtslande har liberale politikker, hvor kulturforskel mellem hjemland og værtsland ikke er stor, og hvor konkurrencen karakteriseres som benhård. Under alle disse omstændigheder foretrækker TLSP er at udføre deres internationale forretningsaktiviteter ved helejede datterselskaber samt at fusionere eller opkøbe andre TLSP er. Fusioner og opkøb af store firmagrupper anvendes som middel til at kontrollere og reducere konkurrenceniveauet på det europæiske marked. I modsætning favoriseres kooperative modeller som eksempelvis joint ventures i regioner som fjerneøsten, hvor den politiske og økonomiske risici kan vurderes som høj, hvor meget restriktive politikker finder sted, og hvor kulturforskellen mellem hjemland og værtslandet er stor. Derudover kan udviklingen af IKT er påvirke TLSP er valg af forretningsmodeller til internationalisering. Det vurderes, at IKT ers indflydelse sker i to forskellige og modsatrettede retninger: Retning 1: Udviklingen af e-markedspladser vil antageligt bestyrke kortfristede kontraktlige aftaler mellem afsendere og TLSP er. Retning 2: Da IKT-udviklinger støtter styring og koordinering mellem uafhængige virksomheder, vil det tilskynde etablering af langfristede samarbejde mellem virksomheder. Det langsigtede samarbejde kan være eksempelvis strategiske alliancer eller joint venture typer. Side 4

6 INTERNE FAKTORER Virksomheds immaterielaktiver har betydning for valget af en organisationsmodel til internationalisering. Blandt de immaterielaktiver spiller firmaernes evner og kompetencer en markant rolle i forbindelse med valget. Udtrykkene kompetence og evner indeholder indikatorer, som eksempelvis medarbejders professionelle færdigheder og firmaers specialiserede knowhow, rutiner og fremgangsmåder. Firmaer med høje immaterielle specialiserede aktiver eller evner og kompetencer vil beskytte og udnytte dem internt ved at udvide deres egen organisation og kontrol over grænsen gennem helejede virksomheder. Firmaer med lave specifikke immaterielle aktiver samt firmaer, der ønsker at udvikle nye kompetencer foretrækker partnerskabsmodeller med kontroldeling til internationalisering. Erfaringsbaseret viden er også en del af en virksomheds ressourcemuligheder og således et immaterielt aktiv, som er i stand til at påvirke valget af organisationsmodel til internationalisering. En stor del af litteraturen peger på, at firmaer der har samlet stor international erfaringsbaseret viden foretrækker at udføre internationale forretningsaktiviteter ved brug af ejerskabsmodeller frem for mere kooperative modeller. Ikke desto mindre antyder de empiriske resultater fra diverse undersøgelser, at betydningen af den erfaringsbaseret viden kan være betinget af firmaets størrelse, nationalitet, og den type erfaring, virksomheden har samlet. Den korporative kultur er andet immaterielt aktiv, der kan påvirke valget af en organisationsmodel til internationalisering. Forskelle i virksomhedskulturer, ledelsesfilosofier og virksomhedspraksis kan afholde virksomheder fra at danne partnerskaber, fusioner og netværk. Desuden kan frygten for partneres opportunisme lukke af for samarbejdsarrangementer. Når der er en omfattende kulturforskel mellem firmaet og dets potentielle partnere, og når der opleves høj grad af opportunisme hos partnerne, vil firmaet være mere tilbøjelig til at internalisere deres aktiviteter end til at anvende kooperative modeller til at gennemføre international ekspansion. Virksomheds materielaktiver spiller også en rolle i valget af organisationsmodel for udførelse af forretninger på de internationale markeder. Firmaer uden kapital, virksomheder der foretager små investeringer og firmaer, der ønsker at dele omkostningerne, er mere tilbøjelige til at implementere samarbejdsmodeller end til at internalisere deres udenlandske aktiviteter ved anvendelse af et helejede selskab. Udover de immateriel- og materielaktiver har anden internfaktor betydning for valget af organisationsmodel for udførelse af aktiviteter på internationalt niveau. Det drejer sig om virksomhedsstørrelsen. Store virksomheders foretrækker ekspansionsmønster baseret på fusioner, opkøb og helejede virksomheder, som kræver stor kapitalinvestering. Små og mellemstore virksomheder synes derimod at præferere mere kooperative samarbejdsmodeller med kontroldeling i forbindelse med udførelsen af internationale aktiviteter. Side 5

7 Interne faktorer og indgangsformer i TLSP-branchen Per definition er TLSP er organisationer som udfører og leder logistikaktiviteter ved anvendelsen af deres egne immateriel- og materielaktiver på vegne af et andet firm. Når man ser på evner og kompetencer, viser litteraturen eksempler på en stærk relation mellem kernekompetencer og valg af en særlig organisatorisk forretningsmodel til udførelsen af TLSP s aktiviteter på den internationale plan. Når kernekompetencer skal bevares, TLSP er foretrækker helejede datterselskaber eller opkøbe/fusionere konkurrenter. Men når TLSP er udvikler nye kompetencer/kerneområder, eller når de ønsker at supplere deres kompetencer, foretrækker firmaerne at danne partnerskab med andre virksomheder. På denne basis kan et firma samtidig anvende forskellige forretningsmodeller fra kortvarige alliancer til fusioner og opkøb og helejede datterselskaber for at beskytte og/eller udvikle deres specifikke aktiver eller kerneområde. Etablering af samarbejdet kan være afhængigt af virksomhedens kultur og de potentielle partneres kultur. Når den kulturelle afstand mellem en TLSP er og den potentielle partner er stor, og når frygten for opportunisme højt vil TLSP er undgå etableringen af et samarbejde, og er ejede modeller fortrukne i forbindelse med internationalisering. Dette udredningsprojekt angav et interessant aspekt omkring TLSP er. Det drejer sig om kundens rolle i det organisatorisk modelvalg. Kunders internationalisering kan tvinge TLSP er til at internationalisere via en 3PL eller 4PL model. Således kan firmaer med denne type forhold i hjemlandet være forpligtet til at følge deres kunder på nye udenlandske markeder. Desuden kan kundens størrelse have indflydelse på TLSP ers internationalisering og valg af organisationsmodel. For eksempel, vil store kunder, og kunder som kræver single sourcing og one stop-shopping måske presse deres TLSP-partnere til at ekspandere internationalt ved at anvende et 3PL arrangement og ved dannelse af et netværk med andre TLSP er. Alt tyder på, at kundernes krav og karakteristika magter valget af forretningsmodel til udførelse af internationale aktiviteter. Materielaktiver som lastbiler, skibe og bygninger betragtes som TLSP ers fysiske kerneaktiver. Undersøgelserne om TLSP er støtter det generelle udsagn vedrørende finansielle ressourcer og fysiske aktiver, internationalisering og valg af organisationsmodel. TLSP er med store ledelsesmæssige og finansielle ressourcer, der har store investeringer i fysiske aktiver som lagerbygninger, lastbiler og skibe foretrækker modeller med kapitalindskud (joint ventures, fusioner og opkøb samt helejede datterselskaber) til at udføre aktiviteter på det internationale marked. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at ovennævnte forhold mellem ressourcer og valg af organisationsmodel kan formindskes af faktorer som fx rammemæssig usikkerhed og tilstand, specielle forhold i værtslandet, virksomhedens størrelse og TLSP s kernekompetencer. Inden for TLSP-branchen har en virksomheds størrelse betydning for valget af organisationsmodeller for etablering i udlandet. Små og mellemstore virksomheder vil formodentligt indgå aftaler uden kapitalinvestering med andre TLSP er med henblik på internationalekspansion. Store firmaer har en dominerende rolle, når de etablerer partnerskaber med små og mellemstore virksomheder. Store firmaer har generelt en central position i et netværk, og alt dette kunne bestyrke en fremgangsmåde med kapitalindskud som fusioner og opkøb. Således vil store TLSP er foretrække at udføre deres aktiviteter i udlandet ved anvendelse af modeller med kapitalinvestering. Desuden har store firmaer generelt allerede international erfaring, eller de er født globale, og de vil derfor foretrække at etablere deres egne datterselskaber eller fusionere med/opkøbe konkurrenter. Side 6

8 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER En af de vigtigste strategiske faktorer, et firma konfronteres med, er valget mellem flere forretningsmodeller i forbindelse med internationalisering. TLSP er har anvendt forskellige organisationsmodeller til at udføre aktiviteter på det internationale marked. Selvom litteraturen omfatter undersøgelser af dynamikken i TLSP ers internationalisering, er der næsten ingen forklaring på, hvorfor TLSP er foretrækker en organisationsmodel frem for andre. I denne pjece blev der identificeret de vigtigste faktorer, der kan forklare TLSP ers valg mellem organisatoriskmodeller som helejede datterselskaber, opkøb, fusioner og partnerskab ved gennemførelse af internationale aktiviteter. Institut for Transportstudier står gerne til rådighed for Transport og Logistikservice Udbydere, der måtte have behov for hjælp i konkrete overvejelser om det mest hensigtsmæssige valg af samarbejdsform. Side 7

9 REFERENCER Arthur Andersen Corporate Finance Beratung GmbH (2002), europæiske deal survey Logistics. Mergers & acquisitions in the logistics industry Bibliothek. Fachstudien DocIDSuffix/Bibliothek_Studien_2002?OpenDocument. (Downloaded April, 2004) Arora, A. og A. Fosfuri (2000) Wholly owned subsidiary versus technology licensing in the worldwide chemical industry. Journal of International Business Studies, 31(4), Brouthers, K. D. og L. E. Brouthers (2000) Acquisition or Greenfield start-up? Institutional, cultural and transaction cost influences. Strategic Management Journal, 21, Brouthers, K. D. og L. E. Brouthers (2003) Why service og manufacturing entry mode choices differ: The influence of transaction cost factors, risk and trust. Journal of Management S udies, t 40(5), Chen, C.-J. (2003) The effects of environmental og partner characteristics on the choice of alliance forms. International Journal of Project Management, 21, Chen, H. og M. Y. Hu (2002) An analysis of determinant of entry mode og its impact on performance. International Business Review, 11: Contractor, F. J. (1990) Contractual and cooperative forms of international business: Towards a unified theory of modal choice. Management International Review, 30 (1), Contractor, F. og S. K. Kundu (1998a) Modal choice in a world of alliances: Analyzing organizational forms in the International Hotel Sector. Journal of International Business Studies, second quarter, 29 (2), Contractor, F. og S. K. Kundu (1998b) Franchising versus company-run operations: Modal choice in the global hotel sector. Journal of international Marketing, 6 (2), Erramilli, M. K og C. P. Rao (1993) Service firms international entry-mode choice: A modified transaction-cost analysis approach. Journal of Marketing, 57, July, Erramilli, M. K., S. Agarwal og C. S. Dev (2002) Choice between non-equity entry modes: An organizational capability perspective. Journal of International Business Studies, 33(2), Erens, F., R. Stoffelen, F. van de Ven og L. Wildeman (1996) Alliancer og Netværks: The Next Generation. KPMG, Netherlands. Hertz, S (1993) The Internationalization Processes of Freight Transport Compa- nies. Towards a Dynamic Network Model of Interna ionalization. t The Economic Research Institute. Doctor s Degree dissertation. Stockholm. Koch, A (2001a) Selecting overseas marked og entry modes: two decision processes or one? Marketing Intelligence & Planning, 19 (1), Koch, A. (2001b) Factors influencing market and entry mode selection: developing the MEMS model. Marketing Intelligence & Planning, 19 (5), Kulkarni, S. P. (2001), The influence of the type of uncertainty on the mode of international entry. American Business Review, 2001(19), Lemoine, W. og L. Dagnæs (2003) Globalisation strategies and business organization of a network of logistics service providers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33(3), Lemoine, W. Organizational Business Models in International operations The Logistics Service Providers Industry. CLAT-Notat nr. 9. Afslutningsrapport for Delprojekt Samarbejdsformer. Fremtidens Transportkoncepter. Side 8

10 Ludvigsen, J. (2001) The international Networking Between European Logistical Operators. Institut of Transport Economics, Norwegian Centre for Transport Research, Stockholm School of Business. EFI, The Economic Research Institute. McIvor, R. og M. McHugh (2000) Partnership sourcing: an organisation change management perspective. Journal of Supply Chain Management, 36(3), Mukherji, A. (2002) The evolution of information systems: their impact on organizations and structures Management decision, 40(5), O Laughlin, K., J. Cooper og E. Cabocel (1993) Reconfiguring European Logistics Systems. Council of Logistics Management, USA. Osland, G E. C. R. Taylor og S. Zou (2001) Selecting modes of entry of expansion. Marketing Intelligence & Planning, 19 (3), Peters, M., J. Cooper, R. C. Lieb og H. L. Randall (1998) The use of third-party logistics industry in Europe: Provider perspectives on the industry s current status og future prospects. International Journal of Logistics: Research and Applications, 1(1), Stone, M. (2001) European expansion of UK third-party logistics service providers. International Journal of Logistics: Research and Applications, 4(1), Stone, M (2002) Has Europe fulfilled its promise to UK third-party logistics provision? European Business Review, Vol. 14 (2), Williams, L.R, T. L. Esper og J. Ozment (2002) The electronic supply chain. Its impact on the current and future structure of strategic alliances, partnerships and logistics leadership. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32 (8), Side 9

11 Side 10

12 DENNE PJECE ER ÉN UD AF 7 PJECER, DER GIVER ET OVERBLIK OVER RESULTATERNE AF PROJEKTET FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. PJECERNES OVERSKRIFTER OG IND- HOLD: FREMGANGSMÅDER FOR KONCEPTUDVIKLING ERFARINGER OG RESULTATER - RÅDGIVNING I TRANSPORT OG LOGISTIK FREMTIDIGE RAMMEBETINGELSER FOR TRANSPORT OG LOGISTIK KONCEPTER & METODER INFORMATIONSTEKNOLOGI SAMARBEJDSFORMER ORGANISATIONSUDVIKLING JANUAR 2005 Side 11

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater.

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER

Læs mere

Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik

Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik Fremtidens rammebetingelser for transport og logistik AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Fremgangsmåder for konceptudvikling - Et udpluk af erfaringer fra fremtidens transportkoncepter

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Fremgangsmåder for konceptudvikling - Et udpluk af erfaringer fra fremtidens transportkoncepter Fremgangsmåder for konceptudvikling - Et udpluk af erfaringer fra fremtidens transportkoncepter AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Erfaringer og resultater Rådgivning i transport og logistik. Side 0 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Erfaringer og resultater Rådgivning i transport og logistik. Side 0 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION Erfaringer og resultater Rådgivning i transport og logistik AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER TEKSAM INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole Hvem er TRIN? CVU Fredericia Maskinmesterskole En succeshistorie inden for klyngeudvikling Cadore - Italien : - approx. 900 virksomheder inden for udvikling og produktion af solbrilleglas - over 35%

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden!

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden! Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To virksomhedsrepræsentanter giver deres syn på behovet for transportforskning - men de havde

Læs mere

Hvad er Impact Grants?

Hvad er Impact Grants? Hvad er Impact Grants? Software, services and consulting designed to help organizations better serve our communities Grants er konsulentbistand og software, som skal styrke kompetencer, kapacitet og effektivitet

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up

MMT3000 Efterårskonference 2015. MBA brush-up MMT3000 Efterårskonference 2015 Fredag 30. oktober 2015 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart MBA brush-up Bliv opdateret på de seneste trends i MBA verdenen Charles Møller Professor Poul Israelsen Professor

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Forsyningskæder i forandring konsekvenser for logistik og transport

Forsyningskæder i forandring konsekvenser for logistik og transport Forsyningskæder i forandring konsekvenser for logistik og transport Lars Chr. Ragus*, W. Lemoine*, Lars Dagnæs* Jette M. Christensen**, Axel Schultz-Nielsen**, Niels Jørgensen** *Institut for Transportstudier,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III samspil og kommunikation mellem it og forretningen It-organisationen og it-ledelsens rolle Samspil

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere