Salgs- og leveringsbetingelser gældende for Combine A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser gældende for Combine A/S"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser gældende for Combine A/S Aalborg d. 1/ ANVENDELSE OG GYLDIGHED Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (herefter benævnt disse vilkår eller vilkårene ) er gældende for salg af enhver leverance fra Combine A/S (herefter benævnt Combine), herunder men ikke begrænset til salg af hardware, software og konsulentbistand, medmindre disse vilkår udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Disse vilkår gælder, uanset om aftalen er indgået via , telefon eller på anden vis. Købers angivelse af særlige eller generelle betingelser eller krav i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Combine udtrykkeligt og skriftligt har accepteret fravigelserne. Afsnit A indeholder generelle bestemmelser, som gælder for enhver leverance fra Combine med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af de specielle vilkår for de beskrevne leverancer i afsnit: - B (hardware) - C (software) - D (konsulentydelser) - E (serviceløsninger) A. FÆLLES BESTEMMELSER A1. TILBUD / ORDRE A1.1 Aftale mellem Køber og Combine anses først for indgået, når Combine har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser imod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Combine i hænde senest indenfor 24 timer, som ordrebekræftelsen modtages af Køber. A 1.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Combines skriftlige godkendelse. A2. Betaling Medmindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer, såvel komplette som delleverancer; forfaldne til betaling netto kontant 10 dage ved leveringen. Betaler køber ikke købesummen inden betalingsfristens udløb, kan Combine fra forfaldsdagen beregne sig morarenter med 1,5 % af købesummen per påbegyndt kalendermåned. Combine er endvidere berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 100,- for hver rykkerskrivelse til køber. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. A3. EJENDOMSFORBEHOLD Combine har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, forpligter køber sig til at holde leverancen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til nyværdi og ikke foretage nogen ændringer, flytning, pantsætning, udlejning eller udlån af leverancen. A4. LEVERING Med mindre leveringstid er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af Combine er leveringstid angivet omtrentligt og er uforbindende. Levering sker Ex Works ab Combines adresse i Aalborg, medmindre andet er aftalt. A5. TEGNINGER OG BESKRIVELSER Alle tegninger og tekniske dokumenter med relation til varen eller fremstilling af denne, som er fremsendt af den ene part til den anden, før eller efter aftalens indgåelse, skal forblive den afsendende parts ejendom. Køber indestår for at tegninger, tekniske dokumenter m.v. leveret af denne såvel som den endelige vare produceret efter sådanne tegninger, tekniske dokumenter m.v. ikke krænker tredjemands immaterielle ret. Såfremt tredjemand hævder, at dennes immaterielle ret er krænket, er Combine berettiget til at stoppe produktion og/eller levering af varen. A6. GARANTI Såfremt der ydes garanti fra Combines side vil garantien være udtrykkelig og skriftlig aftalt. A7. REKLAMATION Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Combine straks efter manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde leveringsdato, en specifikation af manglen samt angivelse af tidspunkt for konstatering af manglen. Uanset af hvilken årsag, der ikke er reklameret, fortaber køber sine indsigelser, såfremt han ikke inden 3 måneder fra levering har reklameret overfor Combine. Nye dele, der indenfor reklamationsfristen leveres til udskiftning af mangelbehæftede dele, er undergivet reklamationsret indtil udløbet af den oprindelige reklamationsfrist, dog mindst i 2 måneder regnet fra tidspunktet for udskiftningen. Det er Combines afgørelse om en mangel skal afhjælpes ved omlevering, afhjælpning eller ved at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag. Såfremt køber ikke underretter Combine om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til Combine uden dennes skriftlige godkendelse. Ved uberettiget reklamation forbeholder Combine sig ret til at debitere sine omkostninger i forbindelser hermed. Reklamation vedrørende fakturaer skal fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse. 1

2 A8. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSET HÆFTELSE Combines ansvarsbegrænsning efter dette afsnit indskrænker ikke Combines forpligtelser eller ansvar efter ufravigelig lovgivning. Combine hæfter i intet tilfælde, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, ikke for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. Ligeledes fraskriver Combine sig ethvert ansvar for tab af data, software eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf. Combines ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, køber har erlagt for den del af leverancen (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for leverancen, er Combines samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til dkk ,00 pr. aftale. Combine har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser med mindre der er indgået udtrykkelig og skriftlig aftale herom. A9. FORCE MAJEURE Køber er ikke berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. Såfremt force majeure omstændighederne vedbliver i mere end tre måneder står det dog køber frit for at ophæve aftalen uden krav på erstatning. Force majeure foreligger, såfremt Combine eller dennes underleverandører forhindres i at opfylde sine forpligtelser som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud, samt arbejdskonflikter, strejke, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale eller hertil knyttede aftaler. A10. PRODUKTANSVAR For produktansvar er Combine ansvarlig i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Combine fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag. Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er Combine alene ansvarlig efter nedenstående regler: I) Combine er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. II) Combine er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre som købers produkt måtte forårsage som følge af en defekt i varen. III) Combine er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Combines ansvar kan endvidere ikke overstige den betalte købesum, ligesom Combine kun er ansvarlig i 3 måneder fra varens overgivelse til køber. I den udstrækning, Combine måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Combine skadesløs i samme omfang som Combines ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse. I tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse, er Combine ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom. Et eventuelt produktansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige det beløb, der udbetales fra Combines produktansvarsforsikring. A11. MARKEDSFØRING Combine er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende køber og leverancer til køber som reference. A12. ÆNDRINGER Combine forbeholder sig ret til at foretage ændring eller udskiftning af leverancer forudsat at sådan ændring eller udskiftning ikke har væsentlig negativ indflydelse på leverancens funktion eller kvalitet. A13. PERSONDATA Køber er ansvarlig for at persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om sikkerhed, overholdes, og kan ikke gøre Combine ansvarlig herfor forudsat, at Combine overholder købers forskrifter. A14. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V. Combines skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Combine og må ikke uden Combines godkendelse overlades til tredjemand. Hvad Combine har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, som reproduktions- og trykmedia, uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj er Combines ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. Combine bevarer den fulde ophavsret til enhver leverance og køber opnår først brugsret til det leverede, når den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt. A15. UNDERLEVERANDØRER Combine er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. A16. KORREKTUR/GODKENDT MATERIALE Combine har intet ansvar for fejl, som konstateres efter at køber har haft det pågældende materiale til korrektur og godkendt materialet. Dette gælder også, selvom trykkeriet er skyld i de pågældende fejl, medmindre Combine har handlet groft uagtsomt. 2

3 Såfremt køber selv sender materialet til trykkeri, anses køber for at have godkendt materialet, og Combine er derfor fri for ansvar. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke køber til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. Såfremt køber selv tilvejebringer materialer eller andet til leverancen, hæfter Combine ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. A17. LOVVALG OG VÆRNETING Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om aftalegrundlaget, herunder forståelsen og rækkevidden af disse salgs-og leveringsbetingelser afgøres ved byretten i Aalborg under anvendelse af dansk ret. Førnævnt lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler B. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR HARDWARE Dette afsnit B gælder for Combines salg og levering af varer (alle former for udstyr/hardware/produkter). B 1. TREDJEPARTSPRODUKTER For tredjepartsprodukter gælder der garanti- og/eller reklamationsbestemmelser svarende til dem, som Combine har modtaget fra Combines underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandører/producenters til enhver tid gældende garanti- og/eller reklamationsbestemmelser. B 2. AFHJÆLPNING AF MANGLER Med mindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt afhjælper Combine i garanti- og/eller reklamationsperioden oprindelige mangler. Combine er altid uden ansvar for mangler som bl.a. skyldes konstruktion, udførelse eller ændringer foretaget af Køber, reparation udført af andre end Combine eller Combines autoriserede servicepartnere. B 3. RETURNERING Varer tages ikke retur, med mindre der indgås skriftlig aftale herom. Såfremt det aftales at varer kan returneres, skal retur-sendinger være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato. Combine forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag af et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien. B 4. PRISER B 4.1 Den endelige pris vil fremgå af Combines ordrebekræftelse, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms og andre gebyrer. B 4.2 Combine forbeholder sig ret til prisændringer ved ekstraordinære prisstigninger, kursudsving, strejker, lockout og andre forhold, som Combine ikke selv er herre over, jvf. i øvrigt punkt A 2. B 5. LEVERING B 6.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. B 7.2 Combine er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Combine ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt A 2. B 7.3 Leveringsstedet er i mangel af anden særlig angivelse i ordrebekræftelsen Combines adresse. C. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR SOFTWARE SALG Dette afsnit C gælder for Combines salg og levering af softwarelicenser, herunder softwarelicenser medfølgende eller integreret i hardware. Gælder der for den leverede software særlige licensvilkår/-betingelser, gælder disse dog forud for nærværende afsnit C, uanset om den leverede software eller de særlige licensvilkår stammer fra tredjemand eller Combine. Softwarelicens aftaler samt evt. omfang af licens vedligehold og opdaterings aftaler specificeres i Software licens, vedligehold og opdateringsaftalen. C1. BRUGSRETTEN Mod rettidig betaling af det aftalte vederlag (licensafgift) giver Combine (licensgiver) Køber (licenstager) en ikkeeksklusiv, uoverdragelig og tidsubegrænset brugsret til det leverede software med eventuelt tilhørende moduler og skriftligt dokumentationsmateriale. Brugsretten er begrænset til købers egen interne brug for det a ftalte antal brugere (user licens) og/eller den aftalte virksomhed (site licens). Licens typens anvendelses vilkår som f.eks. navngivne brugere samtidige brugere etc. angives på Software licens, vedligehold og opdateringsaftalen. Det leverede software har køber ret til at installere på det maskinel, der er ydet licens til jf. Software licens, vedligehold og opdateringsaftale. C2. KOPIERING AF SOFTWARE Køber er uberettiget til at kopiere softwaren eller dele heraf, bortset fra den ved installationen eller lovlige brug nødvendige kopiering. Køber er dog berettiget til at fremstille 1 stk. sikkerhedseksemplar af det leverede software til backup eller arkiveringsformål, såfremt dette er nødvendigt for benyttelsen af det leverede. Eksemplar fremstillet til backup eller arkiveringsformål er ligeledes underlagt nærværende licensvilkår. C3. ÆNDRINGER Køber er uberettiget til at foretage ændringer i software, herunder er køber uberettiget til at forestå eller lade forestå reverse engineering eller dekompilering af softwaren udover, hvad der måtte være tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning, som finder anvendelse på disse licensvilkår. I tilfælde af, at køber eller tredjemand foretager indgreb eller ændringer i softwaren, bortfalder Combines forpligtelser i henhold til disse licensvilkår uden varsel, og Combine fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af sådanne indgreb eller ændringer. C4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER Combine har ophavsret og enhver anden rettighed til det leverede software eller er berettiget til at sublicensere dette på vegne af tredjemand. Køber skal respektere 3

4 Combines/tredjemands rettigheder og Køber er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af softwaren til tredjemand. Køber er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom køber er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i softwaren eller på de medier, hvorpå softwaren leveres vedrørende rettighedsforhold, varemærker m.v. Køber er forpligtet til at sikre, at softwaren opbevares utilgængeligt for tredjemand og at softwaren ikke på anden vis kommer i tredjemands besiddelse. C5. OVERDRAGELSE Køber er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive eksemplarer af softwaren eller brugsretten til softwaren til tredjemand. Softwaren må ikke uden særskilt aftale med Combine herom anvendes i forbindelse med, Købers leverancer af hosting ydelser eller lignende. C6. AFHJÆLPNING AF OPRINDELIGE FEJL Køber er forpligtet til at gennemgå og afprøve softwaren umiddelbart efter levering. Indtil 30 dage efter levering af softwaren er Combine forpligtet til at levere en ny kopi af softwaren, såfremt et medium (f.eks. en DVD) ikke er læsbar. Softwaren kan - som anden software - indeholde uhensigtsmæssigheder eller mindre fejl. Sådanne mindre fejl og uhensigtsmæssigheder betragtes som uvæsentlige, og berettiger ikke køber til afhjælpning eller andre mangelsbeføjelser. Combine vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af softwaren. En oprindelig fejl i softwaren anses for væsentlig, hvis den indebærer, at væsentlige dele af softwarens funktionalitet ikke opfylder den medfølgende dokumentation, eller hvis den er til hinder for softwarens afvikling. Såfremt køber skriftligt dokumenterer, at der foreligger en oprindelig og væsentlig fejl i softwaren, er Combine i indtil 3 måneder efter levering af softwaren forpligtet til efter eget valg enten vederlagsfrit at levere en ny version af softwaren uden den væsentlige fejl, eller vederlagsfrit rette fejlen eller ophæve aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det modtagne vederlag helt eller delvist mod tilbagelevering af samtlige Købers versioner og kopier af softwaren, manualer, tilhørende dokumentation m.v. Køber er afskåret fra at gøre yderligere krav eller misligholdelsesbeføjelser gældende mod Combine. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder ("work arounds"), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på købers anvendelse af softwaren. Softwaren gives i licens som den er og forefindes og uden andre tilsikringer, afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesforpligtelser end de ovenstående. Combine yder således ingen garanti for, at drift og afvikling af softwaren vil være uden afbrydelser eller fejlfri, eller for, at softwarefejl kan eller vil blive rettet. C7. KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RET Combine er over for køber ansvarlig for, at s oftwaren ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod køber, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er køber forpligtet til straks at give Combine underretning herom. Combine eller den tredjemand fra hvem Combine har softwaren i licens overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og Combine har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssagen eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser. Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er Combine berettiget til efter eget valg enten at skaffe Køber ret til fortsat at benytte softwaren eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte softwaren med andet software, der i det væsentlige har samme funktionalitet eller ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning mod at tilbagebetale det af Køber erlagte vederlag. Køber kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod Combine. C8. SUPPORT OG OPDATERING Såfremt der ikke er indgået en Software licens vedligehold og opdateringsaftale, der regulerer Combines support og udsendelse af nye versioner m.v., kan Combine tilbyde at bistå Køber med besvarelse af spørgsmål og løsning af problemer (herefter samlet kaldet support ) mod betaling af den til enhver tid gældende timetakst for Combines konsulenter. For support gælder bestemmelserne i afsnit D (særlige bestemmelser for konsulentydelser mv.) nedenfor. Såfremt Combine udsender nye versioner og releases, er køber berettiget til at købe disse i overensstemmelse med Combines listepriser Combine påtager sig ingen forpligtelse til at udsende nye versioner og releases af softwaren, og Køber henvises til at rekvirere support, i det omfang Combines udsendelse af nye version og releases ikke tilstrækkeligt tilgodeser Købers behov. D. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KONSULENTYDELSER MV.: Dette afsnit D gælder for Combines salg og levering af alle former for tjenesteydelser (herunder for eksempel support og vedligeholdelse, reklame, markedsføring, projektledelse, driftsassistance, programmeludvikling, tilretninger, uddannelse, forundersøgelser, rådgivning eller implementering i forbindelse med levering af hardware/software m.v.), ligesom afsnit D gælder for eventuelle øvrige ydelser, som ikke er omfattet af bestemmelserne i afsnit B og C. Ydelserne omfattet af dette afsnit D kaldes samlet konsulentydelser. D 1. TILBUD D 1.1 Combines tilbud om salg af konsulentydelser er gældende i 28 dage fra datoen på tilbuddet, medmindre en kortere frist er fastsat i tilbuddet. Combines tilbud bortfalder, hvis accept ikke er kommet frem til Combine inden fristens udløb. D 1.2 Annullering eller ændring af en aftale om konsulentydelse kan kun ske med Combines skriftlige godkendelse. 4

5 D. 1.3 Combines tilbud er afgivet på baggrund af de oplysninger, som Combine har modtaget fra køber. Køber er forpligtet til at sikre, at Combine forud for tilbuddets afgivelse har modtaget alle for opgaven relevante informationer fra køber. D2. YDELSEN Konsulentydelserne, som skal leveres af Combine, er som udgangspunkt nærmere beskrevet i særskilt skriftlig aftale med køber. Er indhold og omfang af konsulentydelsen ikke tilstrækkeligt fastlagt, skal Combines opfattelse heraf lægges til grund. Konsulentydelserne leveres på basis af medgået tid og medgåede omkostninger, medmindre der er indgået en aftale om et fast honorar og omkostninger for de i tilbuddet anførte ydelser. Konsulentydelserne udføres, medmindre andet er skriftligt aftalt, indenfor normal arbejdstid, som er arbejdsdage mellem kl til Combine er berettiget til efter eget valg ved udførelsen af konsulentydelserne at anvende egne ansatte, underleverandører valgt af Combine eller andre, som efter Combines opfattelse har den fornødne kompetence til at udføre konsulentydelserne. Combine er uden ansvar for, om de af køber forventede resultater opnås, med mindre Combine skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig et sådant ansvar. Hvis køber er berettiget til at ophæve aftalen om levering af konsulentydelser på grund af Combines misligholdelse, og køber vælger at ophæve, har ophævelsen alene virkning for fremtiden, således at køber fra Combine modtager de resultater af konsulentydelsen, som foreligger på ophævelsestidspunktet, og således at Combine har ret til vederlag (inkl. eventuelle udlæg) frem til ophævelsestidspunktet. Køber kan ikke gøre yderligere krav eller misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af ophævelsen. D3. KØBERS MEDVIRKEN Køber er forpligtet til at stille de for konsulentydelsernes levering nødvendige oplysninger til rådighed for Combine. Køber er vederlagsfrit endvidere forpligtet til at stille de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne forsynet med IT kommunikationsfaciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning, at medvirke til at tilrettelægge arbejdet og tildele ressourcer, således at konsulentydelsen kan leveres som aftalt, at give konsulenterne den fornødne adgang til købers IT-installation og databaser efter konsulenternes nærmere anvisning, at sikre, at der altid er taget tilstrækkelig backup, således at købers data til hver en tid let kan rekonstrueres, at køber har udpeget en medarbejder, der er berettiget til at indgå bindende aftaler på købers vegne. Bevirker forhold, for hvilke køber er ansvarlig, at den aftalte konsulentydelse ikke kan leveres eller at den forsinkes, er Combine berettiget til at kræve vederlag for de konsulenter, der var disponeret til levering af konsulentydelsen samt de ekstraordinære ressourcer, som Combine har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen alene med fradrag for den fakturering til anden side, som Combine har været i stand til at foretage for disse konsulenter i samme periode. Misligholder køber i øvrigt aftalen om levering af konsulentydelser, er Combine berettiget til at kræve det fulde vederlag for konsulentydelsen betalt, uanset om omfanget af konsulentydelsen kun er anslået eller estimeret af Combine. Er der ikke anslået eller estimeret noget vederlag hhv. tidsforbrug, er Combine berettiget til et vederlag, der modsvarer det tidsforbrug, der sædvanligvis ville medgå til en opgave af den omhandlende karakter. D4. VEDERLAG, OMKOSTNINGER OG UDLÆG D4.1 Combine fakturerer køber på basis af medgået tid og medgåede omkostninger, herunder for rejsetid, på grundlag af Combines timepriser for de medarbejdere, der leverer konsulentydelserne, medmindre der er indgået en aftale om et fast honorar og omkostninger for de i tilbuddet anførte ydelser. Arbejde der efter aftale med køber udføres udenfor ovennævnte normale arbejdstid sker mod et ekstra tillæg i overensstemmelse med Combines til enhver tid gældende priser. Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale herom, faktureres afholdte udlæg, herunder udgifter til transport, ophold og forplejning, og Combines vederlag bagud hver måned for den i måneden anvendte tid. D4.2 Har køber anmodet Combine om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er Combine berettiget til at få dette arbejde betalt. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Combine berettiget til at kræve betaling for: 1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, køber har givet Combine, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. 2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med køber efter aftalens indgåelse. Alle priser er beregnet for levering Ex Works ab Combines adresse i Aalborg. Omkostninger til transport og til transportsikring heraf betales af køber ud over en aftalte pris. Ønsker køber, og påtager Combine sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Combines, betaler køber vederlag herfor ud over den aftalte pris. D5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER Combine har ophavsret og enhver anden rettighed til resultatet af konsulentydelsen og eventuelle delresultater, idet køber alene erhverver en tidsubegrænset og ikkeeksklusiv brugsret til resultatet af konsulentydelserne. Dette indebærer, at køber kan anvende resultatet af konsulentydelserne til eget brug uden nogen tidsbegrænsning. Endvidere erhverver køber ejendomsret til eventuelle eksemplarer af skriftligt materiale, som er udarbejdet specifikt til køber. Ethvert koncept, knowhow eller metode, som vedrører konsulentydelserne, og som er udviklet eller tilført i forbindelse med konsulentydelserne af en af parterne eller af parterne i fællesskab, kan køber anvende frit til eget brug og Combine udnytte frit i sin øvrige virksomhed. 5

6 Nærværende bestemmelse omfatter ikke parternes eksisterende immaterielle rettigheder, herunder værktøjer, metoder og andet, der er anvendt til levering af konsulentydelserne. D6. TIDSPLAN Konsulentydelserne udføres fra det aftalte opstartstidspunkt. Såfremt der er aftalt en tidsplan, er dette - med mindre det udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, alene udtryk for et skøn på det foreliggende grundlag og ikke udtryk for en absolut leveringsfrist. Såfremt Combine kan forudse, at der vil indtræde forsinkelse i forhold til en eventuelt aftalt tidsplan, skal Combine kontakte køber herom, med henblik på at tilpasse tidsplanen til de ændrede forhold. D 7. BETALING D 7.1 Medmindre andet er aftalt faktureres konsulentydelser hver 4. uge bagud. D 7.2 Såfremt der er aftalt et fast honorar, sker betaling i henhold til den i ordrebekræftelsen fastsatte betalingsplan. D 7.3 Såfremt Køber ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 8 dage efter fakturadato. D 7.4 Betaling skal være Combine i hænde senest 10 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges rente på 1,5 % per påbegyndt kalendermåned. Combine er endvidere berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 100,- for hver rykkerskrivelse til køber. D 7.5 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. D 8. AFTALENS VARIGHED D 8.1 Aftalen er som udgangspunkt uopsigelig fra begge parters side, indtil den i Combines tilbud specificerede konsulentydelse er udført, medmindre andet er specifikt aftalt mellem parterne. D 9. KØBERS ANSVAR D 9.1 Køber er selv ansvarlig for forhold, som kan henføres til Købers manglende opfyldelse af sine forpligtigelser i henhold til denne aftale, Combine kan ikke gøres ansvarlig for sådanne forhold. E. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LEVERANCE AF SERVICELØSNINGER Dette afsnit E gælder for Combines salg og levering af Serviceløsninger. Serviceløsninger omfatter CMS-, E- Commerce- og Software as a Service (SaaS) løsninger i det omfang hvor Combine leverer løsning, hosting af løsning og support til løsningen. Gælder der for den leverede løsning særlige licensvilkår/-betingelser, gælder disse dog forud for nærværende afsnit E, uanset om den leverede ydelse eller de særlige ydelsesvilkår stammer fra tredjemand eller Combine. E1. BRUGSRETTEN Mod rettidig betaling af det aftalte vederlag giver Combine Køber en ikke-overdragelig, tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til den leverede løsning. Brugsretten er begrænset til købers egen interne brug for det aftalte antal brugere (user licens) og/eller den aftalte virksomhed (site licens). Service- eller Saas løsningens anvendelsesvilkår som f.eks. navngivne brugere samtidige brugere etc. angives i den specifikke leverance aftale. E2. IMMATERIELLE RETTIGHEDER Combine har ophavsret og enhver anden rettighed til den leverede løsning eller er berettiget til at sublicensere dette på vegne af tredjemand. Køber skal respektere Combines og/eller tredjemands rettigheder og Køber er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder. E3. OVERDRAGELSE Køber er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive løsningen eller brugsretten til tredjemand. Løsningen må ikke uden særskilt aftale med Combine herom, anvendes i forbindelse med Købers leverancer af hosting ydelser eller lignende. E4. AFHJÆLPNING AF OPRINDELIGE FEJL Køber er forpligtet til at gennemgå og afprøve løsningen umiddelbart efter levering. Løsningen kan - som andre software baserede produkter - indeholde uhensigtsmæssigheder eller mindre fejl. Sådanne mindre fejl og uhensigtsmæssigheder betragtes som uvæsentlige, og berettiger ikke køber til afhjælpning eller andre mangelsbeføjelser. Combine vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af løsningen. En oprindelig fejl i løsningen anses for væsentlig, hvis den indebærer, at væsentlige dele af softwarens funktionalitet ikke opfylder den medfølgende dokumentation, eller hvis den er til hinder for løsningens afvikling. Såfremt køber skriftligt dokumenterer, at der foreligger en oprindelig og væsentlig fejl i løsningen, er Combine forpligtet til efter eget valg enten vederlagsfrit at levere en ny version af løsningen uden den væsentlige fejl, eller vederlagsfrit rette fejlen eller ophæve aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det modtagne vederlag helt eller delvist. Køber er afskåret fra at gøre yderligere krav eller misligholdelsesbeføjelser gældende mod Combine. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder ("work arounds"), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på købers anvendelse af løsningen. E5. KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RET Combine er over for køber ansvarlig for, at løsningen ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod køber, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er køber forpligtet til straks at give Combine underretning herom. Combine eller den 6

7 tredjemand fra hvem Combine har softwaren i licens overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og Combine har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssagen eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser. Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er Combine berettiget til efter eget valg enten at skaffe Køber ret til fortsat at benytte softwaren eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte softwaren med andet software, der i det væsentlige har samme funktionalitet eller ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning mod at tilbagebetale det af Køber erlagte vederlag. Køber kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod Combine. E6. ADGANG TIL LØSNINGEN Combine tilstræber en døgndriftsoppetid (7 dage pr. uge i 52 uger pr. år), dog eksklusiv driftsforstyrrelser der på forhånd er varslet som vedrører servicevinduer til OS patchning, sikkerheds- og softwareopdateringer. Det tilstræbes at planlagte servicevinduer planlægges og varsles 3 dage inden eksekvering. Ved driftsnedbrud forstås, at produktet er utilgængeligt via Internettet pga. fejl på Combines datacenter, herunder netværksudstyr, servere, m.v., til og med snitfladen hos Combines ISP. Oppetid defineres som den tid, hvor Combines infrastruktur er tilgængelig for kunden, og inkluderer således ikke applikationer, udstyr eller faciliteter på kundens lokation, uanset om de måtte være leveret af Combine eller ej. Ved beregning af oppetid tages ikke hensyn til nedbrud eller planlagte varslede driftsforstyrrelser, der er nødvendiggjort af softwareopdateringer eller øvrige vedligeholdelser. E7. SUPPORT Support omfang, tidsperioder, kontakt måde etc. aftales i den specifikke aftale mellem Kunden og Combine. E8. DRIFTSVAGT Driftsvagt omfang, tidsperioder, kontakt måde etc. aftales i den specifikke aftale mellem Kunden og Combine. E9. DATA Kunden har fuld råderet over de data, der genereres - f.eks. som backup vedr. Kundens brug af den specifikke løsning i aftalens løbetid. E10. BACKUP Backup foretages som udgangspunkt en gang i døgnet. Evt. afvigelser hertil, samt øvrige tiltag til sikring af data, aftales i den specifikke aftale mellem Kunden og Combine. 7

Lundberg. Lundberg Data A/S Sjælland Jylland/Fyn

Lundberg. Lundberg Data A/S Sjælland Jylland/Fyn Almindelige salgs- og leveringbetingelser for salg 1. Anvendelse Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Lundberg Data A/S (herefter benævnt LD ) er gældende for salg af enhver ydelse/leverance

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

LICENS- OG VEDLIGEHOLDELSESBETINGELSER FOR REVIMENTOR

LICENS- OG VEDLIGEHOLDELSESBETINGELSER FOR REVIMENTOR LICENS- OG VEDLIGEHOLDELSESBETINGELSER FOR REVIMENTOR VERSION RM.10.2008 INDHOLD: I Generelt...3 1 Struktur og anvendelse af disse betingelser...3 II Licens...3 2 Licensrettens omfang...3 3 Uberettiget

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Side 1 / 8 Dato: Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Licensbetingelser Licensen vedrører programmets/applikationens såkaldte ss-elementer. Licenstagers navn: Adresse: Kontaktnavn: Tif.nr.:

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Pandi Web ApS Generelle forretningsbetingelser. Pandi Web

Pandi Web ApS Generelle forretningsbetingelser. Pandi Web Pandi Web ApS Generelle forretningsbetingelser Pandi Web 25-01-2016 1. Anvendelse 2. Definitioner Stk. 1. Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle salg af Pandi Web ApS ( Leverandøren ) ydelser,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Pilot Cph Aps Generelle Forretningsbetingelser

Pilot Cph Aps Generelle Forretningsbetingelser 1 Pilot Cph Aps Generelle Forretningsbetingelser 1. ANVENDELSE Stk. 1. Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle salg af Pilot Cph ApS ( Leverandøren ) ydelser, herunder men ikke begrænset

Læs mere

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d. 04.10.2017 1. Gyldighedsområde Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. De generelle salgs-

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Generelle salgs- og leverancevilkår

Generelle salgs- og leverancevilkår Vi mener en aftale er en aftale - begge veje... Anvendelsesområde: Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Højgaard IT fastsætter vilkårene for Højgaard IT levering af ydelser og varer til kunden.

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere