INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE"

Transkript

1 OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE BILAG 4 Udbudsbetingelser_end2.docx

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE BILAG 4 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4 UDGIVELSESDATO 28. oktober 2014 UDARBEJDET MENO KONTROLLERET HORTEN / SEV GODKENDT MENO

4 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE 4 INDHOLD 1 Udbudsbetingelser Indledning Ordregivende myndighed og kontaktperson Udbudsmaterialet Kontakt i udbudsfasen Tilbudsfrist Krav til tilbuddet Tildelingskriterium Vedståelse Sikkerhedsstillelse og garantitilsagn Alternative tilbud Forbehold Ingen forhandling Accept og kontrakt 13 BILAG Bilag A Tro og love erklæring Bilag B Erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer Bilag C Formular til forhåndstilsagn vedr. sikkerhedsstillelser

5 5 INDSAMLING AF AFFALD OG DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE 1 Udbudsbetingelser 1.1 Indledning Greve Renovation A/S og Solrød Kommune herefter benævnt Ordregiver - udbyder hermed i samarbejde følgende tre entrepriser: Indsamling af affald i Solrød Kommune Indsamling af affald i Greve Kommune Drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve Entrepriserne udbydes som offentligt udbud i henhold til Europa Parlamentets og Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 ( Udbudsdirektivet ). Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer finder tilsvarende anvendelse. De tre entrepriser udbydes samlet, og der skal afgives ét samlet tilbud. Der kan således ikke afgives tilbud på de tre entrepriser hver for sig. Udbuddet er bekendtgjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (TED) i form af en udbudsbekendtgørelse med referencenr Ordregiver har besluttet, at lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse for alle tre ovennævnte entrepriser. Den vindende tilbudsgiver (herefter Renovatøren) skal være indstillet på at overtage et antal medarbejdere, jf. Lov om virksomhedsoverdragelse. Der vil være tale om både medarbejdere beskæftiget med indsamling af affald i Solrød og Greve Kommune og medarbejdere beskæftiget med drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Ordregiver har indsamlet oplysninger, som beskriver rettighederne for de medarbejdere, der i dag er ansatte hos den nuværende renovatør RenoNorden A/S og dennes underleverandør Marius Pedersen A/S, og som efter en virksomhedsoverdragelse skal løse renovations- og driftsopgaver hos Renovatøren.

6 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE 6 Disse oplysninger er vedlagt som bilag 7 til kontrakterne om indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve. Dette bilag indeholder oplysninger om de enkelte medarbejderes anciennitet, løn samt overenskomstmæssige forhold pr. oktober Renovatøren skal som udgangspunkt indtræde i disse forpligtelser overfor medarbejderne på overdragelsestidspunktet. Ordregiver kan ikke gøres ansvarlig såfremt bilag 7 til kontrakterne om indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve måtte indeholde ukorrekte eller upræcise oplysninger. Der er udarbejdet to ydelsesbeskrivelser, én som omfatter indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner, og én som omfatter drift af genbrugspladsen Miljø- Center Greve. De tre entrepriser vil blive opdelt i tre særskilte kontrakter: Kontrakt mellem Solrød Kommune og Renovatøren om Indsamling af affald i Solrød Kommune Kontrakt mellem Greve Renovation A/S og Renovatøren om Indsamling af affald i Greve Kommune Kontrakt mellem Greve Renovation A/S, Solrød Kommune og Renovatøren om Drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve Kontrakterne er indbyrdes afhængige af hinanden, således at, hvis én af kontrakterne bringes til ophør som følge af bestemmelserne i kontrakternes pkt. 8.2, pkt. 9, pkt. 10, pkt. 12 eller pkt. 13, så kan de øvrige to kontrakter ligeledes bringes til ophør. Endvidere er forlængelse efter kontrakternes pkt. 17 betinget af, at de to øvrige kontrakter også forlænges i tilsvarende perioder. Kontrakterne træder i kraft den 1. september 2015 og løber frem til den 31. august Udbuddet omfatter en option på forlængelse af kontrakterne på uændrede vilkår i yderligere to gange ét år. Såfremt optionen udnyttes, vil den blive udnyttet for alle tre entrepriser samlet. 1.2 Ordregivende myndighed og kontaktperson Ordregiver: Greve Renovation A/S Løvmosen Greve og Solrød Kommune Teknik og Miljø Solrød Center Solrød Strand Ordregivers kontaktperson: COWI A/S Att. Mette Norengaard Jens Chr. Skovs Vej Aarhus C Tlf E mail:

7 7 INDSAMLING AF AFFALD OG DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE Alle henvendelser vedr. udbuddet skal ske skriftligt til COWI A/S, Att.: Mette Norengaard på Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser vedrørende udbuddet. 1.3 Udbudsmaterialet Nedenfor nævnte dokumenter danner grundlag for afgivelse af tilbud. 1 Udbudsbekendtgørelse af 24. oktober 2014 med referencenr Udbudsbetingelser (nærværende dokument) inkl. bilag A, B og C (fælles for de tre entrepriser) 3 Ydelsesbeskrivelse vedr. indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner (fælles for de to indsamlingsentrepriser) 4 Ydelsesbeskrivelse vedr. drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve 5 Tilbudsliste 6 Udkast til tre kontrakter som omfatter 1) Indsamling af affald i Greve Kommune, 2) Indsamling af affald i Solrød Kommune og 3) Drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr Eventuelle rettelsesblade som offentliggøres i tilbudsfasen. 9 Eventuelle spørgsmål og svar, som offentliggøres i tilbudsfasen. Alle ydelser beskrevet i ovenstående materialer skal være indeholdt i tilbudsgiverens tilbud ved afgivelse af ét samlet tilbud på de tre entrepriser for hhv. indsamling af affald i Solrød Kommune, indsamling af affald i Greve Kommune og drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve Udbudsmaterialet er tilgængeligt på hjemmesiden: hvor også eventuelt supplerende materiale, rettelser samt eventuelle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort. 1.4 Kontakt i udbudsfasen Besigtigelse af genbrugspladsen MiljøCenter Greve Der vil blive afholdt rundvisning på genbrugspladsen MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve torsdag den 13. november 2014 kl I forbindelse med rundvisningen vil Ordregiver orientere om generelle driftsforhold,

8 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE 8 men der vil ikke blive svaret på spørgsmål. Eventuelle spørgsmål henvises til informations- og spørgemødet. Hvis en Tilbudsgiver har behov for yderligere en besigtigelse skal henvendelse ske til COWI A/S, Att. Mette Norengaard via senest den 24. november Potentielle tilbudsgivere må ikke på egen hånd besigtige genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Der vil ikke blive gennemført besigtigelser efter den 1. december Informations- og spørgemøde Der vil blive afholdt et informations- og spørgemøde torsdag den 13. november 2014 kl i Auditoriet på ErhvervsCentret, Korskildelund 6, 2670 Greve, hvor Ordregiver vil orientere nærmere om udbudsforretningen. Alle interesserede kan møde op og få svar på eventuelle generelle og konkrete spørgsmål vedrørende udbuddet. Der vil blive udarbejdet et referat af dette møde, der offentliggøres på: Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt tilbudsgiverne oplever, at der er uklarheder i udbudsmaterialet, eller der ønskes yderligere oplysninger, kan pr. stilles skriftlige spørgsmål til: COWI A/S Att. Mette Norengaard Alle henvendelser bedes mærket "Renovationsudbud". Spørgsmål skal være på dansk. Tilbudsgiverne opfordres til at stille spørgsmål således, at disse modtages senest mandag den 24. november Alle spørgsmål (også spørgsmål der stilles efter den 24. november 2014) vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare disse 6 dage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål og svar i anonymiseret udgave, såvel som eventuelle ændringer eller tilføjelser til udbudsmaterialet, vil blive offentliggjort på: Det påhviler tilbudsgiverne selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere, om der er kommet supplerende materiale. Såfremt svarene indeholder rettelser til udbudsmaterialet, vil der blive udarbejdet rettelsesblade. Eventuelle rettelsesblade vil ligeledes blive offentliggjort på ovenstående hjemmeside og vil indgå som bilag til kontrakten.

9 9 INDSAMLING AF AFFALD OG DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE 1.5 Tilbudsfrist Sidste frist for modtagelse af tilbud er mandag den 8. december 2014, kl Tilbud skal afleveres/sendes til: Solrød Kommune Teknik og Miljø Solrød Center Solrød Strand Tilbudskuverten skal være mærket: "Renovationstilbud" og skal være mærket med tilbudsgiverens navn og adresse samt være mærket med teksten: "Må ikke åbnes i postafdelingen". Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet er fremme på nævnte adresse senest ved tilbudsfristens udløb. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning. Der gives ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Tilbudsmaterialet returneres ikke. 1.6 Krav til tilbuddet Tilbudsgiveren er pligtig til i fornødent omfang at gøre sig bekendt med forholdene i Greve og Solrød Kommuner (herunder adgangs- og vejforhold, vejbelægning, brohøjder, bredde af veje og gader samt trafikforhold i øvrigt) og på genbrugspladsen MiljøCenter Greve (forhold på genbrugspladsen, containerpark, manøvreplads ved containere m.v.), inden tilbud afgives Formkrav Tilbud skal afgives skriftligt og i 2 eksemplarer: 1 papirbaseret underskreven original 1 elektronisk kopi af tilbuddet på et USB-stik. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den underskrevne originale papirudgave og den elektroniske kopi, er den underskrevne originale papirudgave gældende. Dette afskærer dog ikke Ordregiver fra at tage hensyn til oplysninger, dokumenter m.v., der måtte mangle i den originale papirudgave men forefindes i den elektroniske kopi. Tilbuddet skal afgives på dansk.

10 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE 10 Eventuelle tekniske bilag, brochurer og lignende materiale må dog gerne være på engelsk. Ordregiver er i sin vurdering af tilbuddene berettiget til at se bort fra materiale på andre sprog end dansk og engelsk Tilbudsliste Tilbuddet skal afgives ved udfyldelse af en tilbudsliste. Alle poster i tilbudslisten skal udfyldes, for at det afgivne tilbud er konditionsmæssigt. Alle priser skal være ekskl. moms. De tilbudte priser skal indeholde alle nødvendige ydelser for entreprisernes udførelse i overensstemmelse med betingelserne og kravene i udbudsmaterialet Egnethedsvurdering og -dokumentation Forud for vurderingen af de afgivne tilbud vil der blive foretaget en vurdering af tilbudsgiverens egnethed i relation til udførelse af opgaven, der er afgivet tilbud på. Vurderingen vil bygge på vurdering af tilbuddets dokumentation for tilbudsgivers forhold og formåen, se udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2. Foruden tilbudslisten skal tilbuddet indeholde følgende: Vedr. Personlige forhold 1 Underskreven tro og love erklæring om, at tilbudsgiveren på tilbudstidspunktet ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige over kr. i strid med 1, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 at der ikke er afsagt endelig dom mod tilbudsgiveren af en eller flere af de grunde, der er nævnt i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b) og c) anførte udelukkelsesgrunde. Den som bilag A vedlagte formular kan anvendes. Vedr. Økonomisk og finansiel kapacitet 2 Kopi af de seneste 3 reviderede årsregnskaber for tilbudsgivers virksomhed. Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat beregnet som gennemsnit over de seneste 3 regnskabsår, og have haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i det senest afsluttede årsregnskab. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske kapacitet, skal tilbudsgiver i forbindelse med kontraktindgåelsen fremlægge en juridisk bin-

11 11 INDSAMLING AF AFFALD OG DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE dende erklæring fra de pågældende enheder/virksomheder, som stiller økonomisk kapacitet til rådighed for tilbudsgiver, om at denne enhed/virksomhed indestår direkte overfor Ordregiver for krav, som Ordregiver måtte få mod tilbudsgiver i forbindelse med kontraktens udførelse. 3 En erklæring fra tilbudsgiver eller tilbudsgivers revisor om, at tilbudsgivers økonomiske forhold ikke er væsentligt forringede i forhold til, hvad der fremgår af den senest godkendte årsrapport ( Erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer ). Den som bilag B vedlagte formular kan anvendes. Vedr. Teknisk kapacitet 4a Referencer - Indsamlingsopgaven Tilbudsgiver skal fremlægge referencer for de seneste 3 år vedrørende indsamling og transport af dagrenovation. Referencen skal som minimum omfatte indsamling af dagrenovation i 2- og/eller 4-hjulede beholdere eller sække i fast rute fra minimum husstande/boliger. Dokumentation skal vedlægges i form af en referenceliste med angivelse af følgende for hver enkelt reference: opgaven antal husstande/boliger omfattet af opgaven kontraktperiode kundens navn og kontaktoplysninger Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have minimum én reference, som opfylder kravet ovenfor. 4b Referencer Indsamling af storskrald Tilbudsgiver skal fremlægge referencer for de seneste 3 år vedrørende ruteindsamling af løst storskrald. Referencerne skal omfatte ruteindsamling af løst storskrald fra minimum husstande/boliger. Dokumentation skal vedlægges i form af en referenceliste med angivelse af følgende for hver enkelt reference: opgaven antal husstande/boliger omfattet af opgaven kontraktperiode kundens navn og kontaktoplysninger Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have minimum én reference, som opfylder kravet ovenfor. 4c Referencer Drift af genbrugspladsen Tilbudsgiver skal fremlægge referencer vedrørende transport af affald fra genbrugsplads eller drift af genbrugsplads, hvor kontrakten eller en del heraf har været udført inden for de seneste 3 år. Dokumentation skal vedlægges i form af en referenceliste med angivelse af følgende for hver enkelt reference:

12 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE 12 opgaven årlig kontraktsum kontraktperiode kundens navn og kontaktoplysninger Mindstekrav: Tilbudsgivers referencer vedrørende transport af affald fra genbrugsplads eller drift af genbrugsplads skal indenfor de seneste 3 år i mindst en sammenhængende periode på et år udgøre en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 1 mio. kr./år. 5 Kvalitetssikringssystem Kopi af gyldigt certifikat der dokumenter, at tilbudsgivers virksomhed har et certificeret kvalitetssikringssystem. Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have et ISO 9001 eller tilsvarende certificeret kvalitetssikringssystem. Certifikatet indgår som Appendiks C i den endelige kontrakt med den vindende Tilbudsgiver. 1.7 Tildelingskriterium Ordregiver vil anvende tildelingskriteriet - laveste pris. Tilbuddene vil blive evalueret på baggrund af den tilbudte Samlet Tilbudssum, som anført på side 1 i Tilbudslisten. 1.8 Vedståelse Tilbudsgiver skal uden forbehold vedstå sit tilbud i 6 måneder efter fristen for afgivelse af tilbud, jf. pkt.1.5. Vedståelsen gælder også efter tildelingen af entrepriserne. 1.9 Sikkerhedsstillelse og garantitilsagn Tilbuddet skal indeholde et tilsagn fra bank, penge- eller kautionsforsikringsinstitut om sikkerhedsstillelse som minimum udgør 10 % af den samlede årlige tilbudssum. Den samlede årlige tilbudssum benævnt Samlet Tilbudssum fremgår på side 1 i Tilbudslisten. Den i bilag C vedlagte formular skal anvendes og udfyldes. Det er ikke nødvendigt, at der på tidspunktet for tilbudsafgivelse, foreligger en egentlig garanti, men der skal foreligge et forpligtende tilsagn fra Garanten om, at Garanten i tilfælde af, at Tilbudsgiver tildeles kontrakterne og på baggrund af Tilbudsgivers økonomiske situation på det tidspunkt, hvor tilsagnet gives vil stille garanti inden indgåelse af kontrakterne senest 10 dage efter underskrivelse af Kontrakten. Der skal senest på dette tidspunkt stilles en

13 13 INDSAMLING AF AFFALD OG DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE separat garanti for hver af de tre entrepriser svarende til 10 % af de enkelte årlige kontraktsummer Alternative tilbud Alternative tilbud accepteres ikke Forbehold Ordregiver er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor udbudsmaterialet. Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Hvis der er forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl eller usikkerhed, opfordrer ordregiver til, at dette afklares ved at stille spørgsmål som anført i pkt og pkt Ingen forhandling Ved anvendelse af udbudsproceduren offentligt udbud, har Ordregiver ikke mulighed for at forhandle med Tilbudsgiver om det afgivne tilbud forud for kontraktindgåelsen. Derfor opfordres tilbudsgiveren til at sørge for, at det afgivne tilbud er fyldestgørende, behandler alle relevante forhold, og at det er præcist i enhver henseende, så der kan indgås kontrakt på de enkelte entrepriser uden forudgående drøftelser Accept og kontrakt Ordregiver forventer at underrette om sin tildelingsbeslutning ca. 1. februar Kontraktindgåelse vil tidligst ske efter udløbet af en standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag hvor Ordregiver har underrettet alle tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen pr. . Ordregiver tager forbehold for at anmode den vindende tilbudsgiver om at fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation inden kontraktindgåelsen. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale, at den vindende Tilbudsgiver kan fremvise en sikkerhedsstillelse, som opfylder kravene i kontraktudkastenes pkt. 4 inden kontraktunderskrivelse med forpligtende virkning fra entreprisestart. Garantidokument fra bank eller lignende sikkerhedsstillelse indgår som Appendiks B i den endelige kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale, at den vindende Tilbudsgiver kan fremlægge kopi af forsikringspolice eller forsikringscertifikat, som opfylder kravene i kontraktudkastenes pkt. 5. Den fremlagte dokumentation indgår som Appendiks D i den endelige kontrakt med den vindende tilbudsgiver.

14 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE 14 Resultatet af denne udbudsprocedure vil blive offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (TED) snarest efter kontrakternes indgåelse. Såfremt Ordregiver måtte beslutte at annullere udbudsforretningen i overensstemmelse med EU s udbudsregler, vil alle tilbudsgiverne få direkte besked herom med angivelse af begrundelsen herfor, ligesom beslutningen vil blive offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (TED).

15 Bilag A Tro og love erklæring

16 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE

17 Tro og love erklæring Undertegnede tilbudsgiver erklærer hermed, at tilbudsgiver på tidspunktet for tilbudsafgivelsen ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj stk. 2. Ligeledes erklærer undertegnede tilbudsgiver på tro og love, at der ikke er afsagt endelig dom mod tilbudsgiveren af en eller flere af de grunde, der er nævnt i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 (Direktiv nr. 2004/18/EF) Udelukkelsesgrundene omfatter følgende situationer: medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3 overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr. 2 overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 a overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290. Herudover erklæres det på tro og love, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a, b og c anførte udelukkelsesgrunde. Udelukkelsesgrundende omfatter følgende situationer: at virksomheden er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation at virksomheden er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver anden tilsvarende behandling at virksomheden ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens faglige hæderlighed. Med underskriften gives samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne hos de relevante myndigheder. den Sted Dato Underskrift

18 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE

19 Bilag B Erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer

20 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE

21 I forbindelse med at Erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer [INDSÆT NAVN PÅ TILBUDSGIVER] (Tilbudsgiver) afgiver tilbud på EU-udbud vedr. Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve, erklærer Tilbudsgivers [ledelsens eller revisor] ved sin underskrift herunder, at der ikke er sket væsentlige ændringer i Tilbudsgivers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse. Bemærk: Såfremt der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal tilbuddet i stedet for denne erklæring vedlægges en redegørelse om de indtrufne ændringer i Tilbudsgivers økonomiske situation, som skal være underskrevet af Tilbudsgivers ledelse eller revisor. Sted og dato: (Ledelsens eller revisors underskrift (-er) og stempel (evt.)):...

22 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE

23 Bilag C Formular til forhåndstilsagn vedr. sikkerhedsstillelser

24 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE

25 Forhåndstilsagn - Tilkendegivelse om sikkerhedsstillelse I forbindelse med at [INDSÆT NAVN PÅ TILBUDSGIVER] (Tilbudsgiver) afgiver tilbud på EU-udbud vedr. Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve, tilkendegiver nedenstående bank, pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab ved sin underskrift på denne Tilkendegivelse, 1) at ovenstående Tilbudsgiver er kunde hos os, samt 2) at vi på vegne af Tilbudsgiver er indstillet på at stille de i de tre kontraktudkasts pkt. 4 beskrevne garantier udgørende 10 % af den årlige kontraktsum for hver af kontrakterne. Den samlede årlige kontraktsum for alle tre kontrakter, af hvilken der skal stilles en garanti på 10 %, fremgår på side 1 i Tilbudslisten, og er benævnt Samlet Tilbudssum. Garantien skal ske på de anførte vilkår, som fremgår nedenfor i Udkast til sikkerhedsstillelse. Udbuddet omfatter følgende tre entrepriser: a) indsamling af affald i Solrød Kommune, b) indsamling af affald i Greve Kommune og c) drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. De tre entrepriser udbydes samlet, og der skal afgives ét samlet tilbud. Nedenstående bank, pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab tilkendegiver ved sin underskrift på denne tilkendegivelse, at de tre garantier, som skal stilles gældende for de tre udbudte kontrakter, er omfattet af nærværende forhåndstilsagn. Efter kontrakttildelingen vil Ordregiver med udgangspunkt i tilbudslisten beregne, hvor stor en del af den samlede sikkerhedsstillelse på 10 % af den årlige kontraktsum ekskl. moms som skal stilles for hver enkelt de tre entrepriser. Den del af kontraktsummen, som vedrører den rutebaserede fortovsindsamling vil blive fordelt mellem indsamling i Solrød Kommune og indsamling i Greve Kommune efter en fordelingsnøgle fastsat af Ordregiver. Det samme gælder den del af kontraktsummen, der vedrører tillæg/fradrag for ændret afstand til modtageanlæg (jf. tilbudslistens pkt. G1), således at det bliver muligt at fastlægge, hvor stor en del af den samlede garantisum som skal stilles for de enkelte kontrakter. Sted og dato:. Sikkerhedsstillerens (Bankens, Pengeinstituttets/ kautionsforsikringsselskabets) navn, adresse og kontaktperson: (Underskrift (-er) og stempel):...

26 INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF MILJØCENTER GREVE Udkast til sikkerhedsstillelse vedr. [indsamling af affald i Greve Kommune eller indsamling af affald i Solrød Kommune, eller drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve] SIKKERHEDSSTILLELSE/GARANTI PÅ ANFORDRINGSVILKÅR På foranledning af [Renovatøren] og for [Renovatørens] regning indestår [Navn på pengeinstitut eller lignende] herved uigenkaldeligt overfor [Greve Renovation A/S og/eller Solrød Kommune] som garant for betaling af indtil i alt: [10 % af den pågældende entreprises samlede årlige tilbudssum] DKK ekskl. moms som sikkerhed for, at [Renovatøren] opfylder sine forpligtelser i henhold til den mellem [Renovatøren] og [Greve Renovation A/S og/eller Solrød Kommune] den [dato] indgåede Kontrakt om [indsamling af affald i Greve Kommune eller indsamling af affald i Solrød Kommune eller drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve], EU-udbud 2014 [#S ## ######]. Beløbet udbetales til [Greve Renovation A/S og/eller Solrød Kommune] på anfordring, dvs. på baggrund af en skriftlig henvendelse fra [Greve Renovation A/S og/eller Solrød Kommune], dvs. uden rettergang, og uden forudgående henvendelse fra Sikkerhedsstiller til [Renovatøren]. Garantien nedskrives løbende med de til [Greve Renovation A/S og/eller Solrød Kommune] udbetalte beløb. Kræver [Greve Renovation A/S og/eller Solrød Kommune] garantibeløbet taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidigt til [Renovatøren] og sikkerhedsstilleren, med angivelse af typen og omfanget af den påberåbte misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Beløbet udbetales til [Greve Renovation A/S og/eller Solrød Kommune] inden 10 arbejdsdage efter kravets fremsættelse. Alle omkostninger i forbindelse med udstedelse af garantien afholdes af [Renovatøren]. Sikkerhedsstillelsen frigives 3 måneder efter Kontraktens udløb, medmindre der forinden er fremsat berettiget krav mod [Renovatøren]. Sikkerhedsstillelsen kan således tages i anvendelse efter Kontraktens udløb.

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Transport fra genbrugspladser. Holstebro Kommune. Lemvig Kommune. Tilbudsliste December 2015

Transport fra genbrugspladser. Holstebro Kommune. Lemvig Kommune. Tilbudsliste December 2015 Transport fra genbrugspladser i Holstebro Kommune Og Lemvig Kommune Tilbudsliste December 2015 Nomi4s i/s 1. Tilbudsliste Delpriser i henhold til poster i tilbudslisten: Entreprise 1: kr. Entreprise 2:

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Generelle udbudsbetingelser April 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 3 2.1.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet EU-udbudsnummer: 2015/S 183-332506 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. UDBUDSBETINGELSER JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAMMEAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af levering af 800 liter glasbeholdere til Københavns Kommune

Udbud af levering af 800 liter glasbeholdere til Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Udbud af levering af 800 liter glasbeholdere til Københavns Kommune Udbudsbetingelser 19. maj 2015 Udbudsbetingelser, 800 l glasbeholdere Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. af Rammeaftale om. Levering af udkørselsmaskiner til Naturstyrelsens Driftscenter

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. af Rammeaftale om. Levering af udkørselsmaskiner til Naturstyrelsens Driftscenter Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale om Levering af udkørselsmaskiner til Naturstyrelsens Driftscenter EU-udbudsnummer: 2014/S 121-214999 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Skabelon Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Version 1 Side 1 af 7 Dokumentets anvendelse Når tilbud afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet EU-udbudsnummer: 136322-2015 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere