Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Vedel-Petersen, Inger Koch-Nielsen og Dines Andersen Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra "Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne", som oprindeligt blev indsamlet af Jacob Vedel-Petersen, Inger Koch-Nielsen og Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1343). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne. Primærundersøgere: Jacob Vedel-Petersen, Inger Koch-Nielsen og Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet. DDA-1343, 1. udgave (ved Poul Strand Jensen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3606 respondenter, 64 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (55 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Jacob Vedel-Petersen, Inger Koch-Nielsen og Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende, dokumenter blev afleveret til DDA i september 1987 ned henblik på færdigoparbejdning og vidreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Poul Strand Jensen og

3 Astrid Bogh Lauritzen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV November 1987 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle

4 de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er

5 OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: uddannelse; erhvervsuddannelse; skoleuddannelse; arbejdsløshed; bibeskæftigelse; underordnede, antal; erhvervsarbejde, supplerende; indkomst; husstandsindkomst. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne. Primærundersøgere: Jacob Vedel-Petersen, Inger Koch-Nielsen og Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet. DDA-1343, 1. udgave (ved Poul Strand Jensen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3306 respondenter, 64 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (57 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Andersen, Dines. Socialforskningsinstituttet. Borgergade 28, DK-1300 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Vedel-Petersen, Jacob; Koch-Nielsen Inger; Andersen, Dines. Socialforskningsinstituttet. Borgergade 28, DK-1300 København K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: 730. Yderligere oplysninger: Projektnummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Nærværende datamateriale er en del af en større undersøgelse af befolkningens tidsanvendelse. I undersøgelsen indgår der følgende datafiler: DDA-1237: Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable DDA-1342: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne DDA-1345: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større børn DDA-1346: Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre børn Den del af undersøgelsen, der beskrives her, beskæftiger sig med telefoninterview med voksne. Spørgsmålene drejer sig om følgende emner:

8 - Om IP og IP's nærmeste familie; - Om IP's skole- og uddannelsesforhold samt erhvervsuddannelse og beskæftigelsesforhold; - Om IP's ægtefælle/samlevers skole- og uddannelsesforhold samt erhvervsuddannelse og beskæftigelse; - Om IP's og familiens samlede bruttoindkomst i Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Familier/husstande. Observationsenhederne for undersøgelsen som helhed er familier eller husstande, men i de enkelte del-materialer er observationsenhederne individer. Antal observationsenheder (respondenter): 4956 enheder i oprindelig stikprøve; 1350 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 64 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 25 spørgeskemaspørgsmål/tests; 99% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Yderligere oplysninger: Indholdsmæssigt dækker undersøgelsen som helhed vinteren 1986/87. Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003) og 1975 (DDA-0048). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Danske statsborgere født i perioden 1. januar 1912 til 31. december 1970 som stadig er i live, og som er tilmeldt et folkeregister i (syd)danmark. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. I undersøgelsen som helhed blev der anvendt både mundtligt interview (af de mindre børn), telefonisk interview (af de voksne) og postal undersøgelse (af de voksne og de større børn). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder en del halvåbne og nogle enkelte åbne spørgsmål. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Ud over det orienteringsbrev, der blev udsendt for undersøgelsen som helhed, er der ikke taget specielle forholdsregler for denne del-undersøgelse. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Dataindsamlingen er foretaget af Socialforskningsinstituttets sædvanligt benyttede, landsdækkende interviewerstab. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Ingen karakteristika medtaget, da der er tale om telefoninterview.

9 Vægtning: Vægtningskriterier: Datamaterialet er ikke vægtet. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Data er kontrolleret under inddateringen. Kontroloperationer udført af arkivet: ingen. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Al henvendelse bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Socialforskningsinstituttet. Borgergade 28, DK-1300 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Andersen, Dines: Danskernes dagligdag De åriges tidsanvendelse i vintermånederne Bind 1. Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4; 110 pp. (2) Andersen, Dines: Danskernes dagligdag De åriges tidsanvendelse i vintermånederne Bind 2. Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4; 145 pp. 1988; (3) Andersen, Dines: Den daglige kabale - at få tid til det hele. Bilaga 1 (pp ) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København; 1988; (4) Andersen, Dines: Den danske befolknings tidsanvendelse teknisk dokumentation af undersøgelsens database. Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat; 1987; (5) Andersen, Dines: Fritid i 80'erne. I Dines Andersen (red.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj. pp. 9-14; 1988; (6) Andersen, Dines: Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds. Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet; Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Schmidt, Erik Ib: Behøver vi nå det hele? København: Spektrum, 187 pp. 1990; (2) Schmidt, Erik Ib; Körmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon: 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne. Herning: Systime, 231 pp. 1989; (3) Mogensen, Gunnar Viby (ed.): Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades. Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp. 1990; (4) Platz, Merete: Arbejdstid Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8; 110 pp. 1988; (5) Bach, Henning Bjerregård: Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling. Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat; 1988; (6) Bonke, Jens: Den økonomiske fritid. I: Dines Andersen (red.) Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj. 1988; (7) Bonke, Jens: Husligt arbejde - hvad er det værd! København, Forbrugerrådet; 1988; (8) Bonke, Jens: Childcare in Households - an Economic Approach. Annual Report of the Childcare Network. EEC; 1988; (9) Bonke, Jens: Ligestilling i husholdningsarbejdet. I: Køn, arbejde

10 og livsstrategier. Samkvinds Skriftserie nr. 1; (10) Fridberg, Torben: Fritid Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:? 1989; (11) Hansen, Hennings (red.): Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet; 1988; (12) Jensen, Mogens Kjær: Standardiserede og strukturerede interview med børn. I Jensen, Mogens Kjær (red.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9; 1988; (13) Nordisk Ministerråd: Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm; 1988; (14) Djurfeldt, Gøran: Nya begrepp i socialstatistiken? Livsformer och Socialgrupper i Danska "Fritidsundersøgelsen 1987". København, Sociologisk Institut, Arbejdspapir nr. 2, 25 pp. 1989; (15) Bentzon, Karl-Henrik: Befolkningens medieforbrug. Analyse leveret til Danmarks Radio; 1988; (16) Fridberg, Torben: Danskerne og kulturen. København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp. 1989; (17) Bonke, Jens: Ligestilling i husholdningsarbejdet en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne. København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp. 1989; (18) Bonke, Jens: Øget ligestilling i husholdningsarbejdet. København, djøf; Samfundsøkonomen 1991:2, pp ; (19) Schonemann-Paul, Helle; Körmendi, Eszter og Gelting, Thomas: Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet. København: Spektrum, 230 pp. 1992; (20) Bonke, Jens: Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande. København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp. 1995; (21) Bonke, Jens: Faktotum - husholdningernes produktion. København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp. 1995; (22) Fridberg, Torben: Kultur- og fritidsaktiviteter København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp. 1994; (23) Anker, Jørgen; og Koch Nielsen, Inger: Det frivillige arbejde. København, Socialforskningsinstituttet; Rapport 95:3, 128 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; børnenes alder; børnenes køn. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: antal ansatte (hvis arbejdsgiver); respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs); ægtefælle: stillingsbetegnelse. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Respondentens indtægt hvis han/hun har et job. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; ægtefælle: højest opnåede eksamen. INDLEDNING

11 "Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne" er en del af en større undersøgelse af befolkningens tidsforbrug foretaget af Socialforskningsinstituttet i foråret Undersøgelsen blev foretaget som en række delundersøgelser, og på grund af materialets størrelse har DDA valgt at opbevare delundersøgelserne hver for sig. De datamaterialer, der indgår i undersøgelsen, er: DDA-1237 Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable DDA-1342 Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, voksne DDA-1343 Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview, med voksne DDA-1344 Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne DDA-1345 Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større børn DDA-1346 Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre børn DDA modtog materialet fra Socialforskningsinstituttet i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation. Oparbejdningen i DDA har bestået i en let tilretning af dokumentationen og for datas vedkommende en rekodning af visse alfabetiske variable (ugedagsangivelser) til numeriske. Desuden er der tilføjet to variable, et DDA studienummer og et løbenummer. De er anbragt som de to sidste variable i datafilen, da det var ønskeligt at bevare de oprindelige variabelnumre for resten af variablene. Manglende data Der er i datamaterialet anvendt to koder for manglende data: Uoplyst: Hvor et spørgsmål kunne være besvaret, men ikke er blevet det, er variablen kodet 9 (99, 999, etc. afhængigt af variablens bredde). Denne kode er overalt defineret som MD1. Irrelevant: Hvor nogle respondenter var udelukket fra at besvare et spørgsmål pga. deres svar i et tidligere spørgsmål (filtre), har de frafiltrerede respondenter koden 10 (100, 1000, etc. afhængigt af variablens bredde). Denne kode er, overalt hvor den forekommer, defineret som MD2. Referencer

12 Numrene på de spørgsmål, som de enkelte variable er opstået ud fra, er angivet forrest i spørgsmålsteksten. Disse numre kan genfindes i spørgeskemaet, som er optrykt bagest i denne datadokumentation. KODEBOG V0001 SFI UNDERSØGELSES NUMMER start 1, bredde 3 SFI undersøgelsesnummer. Denne variabel indeholder undersøgelsens nummer i Socialforskningsinstituttet og har værdien 730 for alle respondenter. V0002 IP LØBE NUMMER start 4, bredde 6 IP løbenummer. Denne variabel indeholder et løbenummer. Nummeret er sekscifret. V0003 SKEMA TYPE start 10, bredde 1 Skemaidentifikation. I undersøgelse 730 indgår flere delundersøgelser. Denne undersøgelse er baseret på skema 2. IP og IP's familie V0004 IP'S ÆGTESKAB. STILLING start 11, manglende data: = 9 1. Hvad er Deres ægteskabelige stilling rent juridisk? Er De:

13 Separeret Fraskilt Enke(mand) Ugift Gift Uoplyst svarprocent: 100 V0005 PERSONER I BOLIGEN start 12, manglende data: = 9 2. Hvor mange personer bor normalt i lejligheden/huset? (IP medregnet) person personer personer personer personer personer personer Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0006 FAMILIE I BOLIGEN start Hvor mange af dem hører til Deres familie? (Minus IP) (Der kan højst være et ægtepar/samlevende par i IP's nærmeste familie) % antal kode Ingen personer person personer personer personer personer personer personer

14 Vedrørende spm. 4 (V7-V29): Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om Dem selv og Deres nærmeste familie. Vi starter med Dem selv. V IP'S KØN start IP's køn? % antal kode Mand Kvinde V IP'S FØDSELSÅR start 15, bredde IP's fødselsår? Årstallet er kodet direkte i intervallet V STILLING I FAMILIEN start 19, manglende data: >= Persons stilling i familien? Ægtefælle Samlever Barn Barnebarn Forældre/svigerforældre Anden familie Irrelevant svarprocent: 83 V KØN start 21, manglende data: >= Persons køn? Mand Kvinde irrelevant

15 svarprocent: 83 V FØDSELSÅR start 23, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >= Persons fødselsår? Årstallet er kodet direkte i intervallet Ved ikke er kodet 8888, uoplyst er kodet 9999 og irrelevant er kodet V STILLING I FAMILIEN start 28, manglende data: = 9 eller >= Persons stilling i familien? Barn Barnebarn Forældre/svigerforældre Anden familie Andre Uoplyst Irrelevant svarprocent: 48 V KØN start 30, manglende data: = 9 eller >= Persons køn? Mand Kvinde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 48 V FØDSELSÅR start 32, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >= Persons fødselsår? Årstallet er kodet direkte - i intervallet Ved ikke er kodet 8888, uoplyst er kodet 9999 og irrelevant

16 er kodet V STILLING I FAMILIEN start 37, manglende data: = 9 eller >= Persons stilling i familien? Barn Barnebarn Forældre/svigerforældre Anden familie Andre Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V KØN start 39, manglende data: = 9 eller >= Persons køn? Mand Kvinde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V FØDSELSÅR start 41, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >= Persons fødselsår? Årstallet er kodet direkte - i intervallet Ved ikke er kodet 8888, uoplyst er kodet 9999 og irrelevant er kodet V STILLING I FAMILIEN start 46, manglende data: = 9 eller >= Persons stilling i familien? Barn

17 Barnebarn Forældre/svigerforældre Anden familie Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V KØN start 48, manglende data: = 9 eller >= Persons køn? Mand Kvinde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V FØDSELSÅR start 50, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >= Persons fødselsår? Årstallet er kodet direkte - i intervallet Ved ikke er kodet 8888, uoplyst er kodet 9999 og irrelevant er kodet V STILLING I FAMILIEN start 55, manglende data: = 9 eller >= Persons stilling i familien? Barn Barnebarn Forældre/svigerforældre Anden familie Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V KØN start 57, manglende data: = 9 eller >=10

18 Persons køn? Mand Kvinde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V FØDSELSÅR start 59, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >= Persons fødselsår? Årstallet er kodet direkte - i intervallet Uoplyst er kodet 9999 og irrelevant er kodet V STILLING I FAMILIEN start 64, manglende data: >= Persons stilling i familien? Barn Barnebarn Forældre/svigerforældre Anden familie Irrelevant svarprocent: 0 V KØN start 66, manglende data: >= Persons køn? Mand Kvinde Irrelevant svarprocent: 0 V FØDSELSÅR start 68, bredde 5, manglende data: >=10000

19 Persons fødselsår? Årstallet er kodet direkte - i intervallet Irrelevant er kodet V STILLING I FAMILIEN start 73, manglende data: >= Persons stilling i familien? Barn Barnebarn Forældre/svigerforældre Anden familie Andre Irrelevant svarprocent: 0 V KØN start 75, manglende data: >= Persons køn? Mand Kvinde Irrelevant svarprocent: 0 V FØDSELSÅR start 77, bredde 5, manglende data: >= Persons fødselsår? Årstallet er kodet direkte - i intervallet Irrelevant er kodet IP's uddannelsesforhold

20 V0030 SKOLEUDDANNELSE start 82, manglende data: = Hvilken skoleuddannelse har De? Går i skole - gå til spm. 7 (V34) klasse eller mindre klasse/mellemskole uden eksamen klasse statskontrolleret prøve/ folkeskolens afgangsprøver Teknisk forberedelseseksamen Klasse statskontrolleret prøve/ folkeskolens udvidede afgangsprøver Udvidet teknisk forberedelseseks real real real Realkursus uden eksamen Mellemskoleeksamen Real-, pigeskole- og preliminæreksamen Gymnasium/HF uden eksamen Studenter-/HF-eksamen Andet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0031 SKOLEUDDANNELSE ANDET start 84, bredde 30, tekstfelt FILTER: V30 5. Hvilken skoleuddannelse har De? 5.1. Hvis andet: Hvilken skoleuddannelse? Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 16 i V30 V0032 ERHVERVSUDDANNELSE start 114, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V30 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (Fx. en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse

21 uddannelse eller en universitetsuddannelse) Nej, ingen uddannelse Ja, specialarbejderuddannelse, tillæring Lærlingeuddannelse Kortvarig uddannelse, evt. teoretisk under 1 års varighed Egentlig uddannelse 1-3 år, evt. med praktisk uddannelse Egentlig teknikeruddannelse, pædagoguddannelse o.l. (3 år) Videregående teoretisk uddannelse (lærer, journalist o.l.) Akademisk uddannelse o.l Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0033 ERHVERVSUDDANNELSE ANDET start 117, bredde 30, tekstfelt FILTER: V30 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? 6.1. Hvis andet: Hvilken erhvervsuddannelse? Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 09 i V32 IP's arbejdsforhold. V0034 STILLING start Hvad er Deres stilling? % antal kode Selvstændig landmand - gå til spm. 12 (V41) Selvstændig iøvrigt - gå til spm. 12 (V40) Medhjælpende ægtefælle, - gå til spm. 12 (V41) Faglært arbejder - gå til spm. 12 (V41) Ufaglært arbejder - gå til spm. 12 (V41) Funktionær, tjenestemand - gå til spm. 12 (V41) Studerende - gå til spm. 9 (V37)

22 Skoleelev - gå til spm. 9 (V37) Pensionist - gå til spm. 9 (V37) Efterlønsmodtager - gå til spm. 9 (V37) Husmor - gå til spm. 9 (V37) Arbejdsløs/bistandsmodtager - gå til spm. 8 (V36) Andet - gå til spm. 11 (V40) Lærling, efg-elev i håndværksfag - gå til spm. 12 (V41) Lærling, efg-elev i butiks- og kontorfag - gå til spm. 12 (V41) V0035 STILLING ANDET start 149, bredde 30, tekstfelt FILTER: V34 7. Hvad er Deres stilling? 7.1. Hvis andet: Hvilken stilling? Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 13 i V34 V0036 HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS start 179, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V34 8. Hvor længe har De været arbejdsløs? (Seneste periode) Har aldrig været i arbejde - gå til FILTER F2 (V47) Op til en uge Op til en måned Op til 3 måneder Op til 6 måneder Op til et år Mere end et år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0037 ARBEJDE VED SIDEN AF start 181, manglende data: >=10

23 FILTER: V34, V36 9. Har De noget arbejde ved siden af? Ja Nej - gå til FILTER 1 (V39) Irrelevant svarprocent: 26 V0038 ARBEJDE TIMER OM UGEN start 183, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V34, V36, V Hvor mange timer om ugen? (i gennemsnit) Antal timer er kodet direkte - i intervallet Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kode 100 V0039 FILTER NUMMER 1 start 186, manglende data: >=10 FILTER: V34, V36 F1. FILTER Hvis IP er skoleelev eller studerende, - gå til FILTER F2 (V47) IP er ikke skoleelev eller studerende Irrelevant svarprocent: 26 V0040 ERHVERVSARBEJDE FØR start 188, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V34, V36, V Havde De noget erhvervsarbejde, før De blev... (Pensionist/efterlønsmodtager/husmor/arbejdsløs/ bistandsmodtager)? Ja Nej - gå til FILTER F2 (V47)

24 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 23 Vedr. spm (V41-V46): Spm stilles til IP'er, som har eller tidligere har haft erhvervsarbejde. V0041 SOCIALGRUPPE start 190, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36, V39, V Hvad er/var Deres stilling mere præcist? Angiv det så nøjagtigt som muligt. Skriv fx smedesvend; ikke blot smed - kontorchef i skattevæsnet; ikke blot kontorchef Socialgruppe I Socialgruppe II Socialgruppe III Socialgruppe IV Socialgruppe V Uoplyst Irrelevant svarprocent: 89 V0042 PRIVAT/OFFENTLIG ANSAT start 192, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36, V39, V Er/var De privat eller offentligt ansat? NB! Dette spørgsmål stilles kun til lønmodtagere Privat ansat Offentligt ansat Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77

25 V0043 ANSAT ANDET start 194, bredde 60, tekstfelt FILTER: V36, V39, V Er/var De privat eller offentlig ansat? Hvis andet: Hvordan ansat Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 3 i V42 V0044 VIRKSOMHEDENS PRODUKTION start 254, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V36, V39, V Hvad laver man på virksomheden? Angiv det væsentligste i virksomhedens arbejde. Fx fremstiller haveredskaber, handler med trikotagevarer, bygger typehuse, underviser børn Landbrug, gartneri, jagt Skovbrug Fiskeri Brunkulslejer Udvinding og efterforskning af mineralsk olie og naturgas Malmgravning Anden råstofudvinding Nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil, beklædnings- og læderindustri Træ- og møbelindustri Papir og grafisk industri Kemisk industri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalværker og støberier Jern- og metalindustri Anden fremstillingsvirksomhed El, gas, varmeforsyning Vandforsyning Offentlig bygge og anlægsvirksomhed Entreprenører Murer Tømrer Maler Blikkenslager Elektroinstallatør Glarmester Anden bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og vareformidling Detailhandel

26 Restaurations- og hotelvirksomhed Landtransport, søtransport, lufttransport og tjenesteydelser i forbindelse med transport (rejsebureauer, etc.) Post, telegraf, telefon Bank og finansieringsvirksomhed (incl. giro) Forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og handel og forretningsservice (advokater, rådgivende ingeniør, reklamebureauer mv.) Offentlig administration Kloakvæsen, renovationsvæsen, rengøringsvirksomhed Undervisning, sundhedsvelfærdsinstitutione (incl. foreninger, partier, køreskoler mv Forlystelser, sport (herunder film, radio, bibliotek Reparation og anden servicevirksomhed (herunder bilreparation, vaskerier, frisører) Internationale og andre eksterritoriale organer Uoplyst Irrelevant svarprocent: 89 V0045 UNDERORDNEDE/ANSATTE start 257, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36, V39, V Har/havde De nogen underordnede/ansatte? Nej, ingen underordnede/ansatte ja, Ja, Ja, Ja, Ja, 51 eller flere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 89 V0046 LANDBRUGETS STØRRELSE start 259, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V36, V39, V Hvor stort er/var landbruget?

27 NB! Dette spørgsmål stilles kun til selvstændige/medhjælpende ægtefæller i landbrug. Inkl. tilforpagtet jord, men ekskl. bortforpagtet jord. Antal ha. er kodet direkte - i intervallet Ved ikke er kodet 888, uoplyst er kodet 999 og irrelevant er kodet 1000 Ægtefælle/samlevers uddannelsesforhold V0047 FILTER NUMMER 2 start 263 F2. FILTER 2. % antal kode Hvis IP har en ægtefælle/samlever IP har ingen ægtefælle/samlever - gå til spm. 22 (V56) V0048 SKOLEUDDAN. ÆGTEF./SAML. start 264, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle/samlever? Går i skole - gå til spm. 20 (V52) klasse eller mindre klasse/mellemskole uden eksamen klasse statskontrolleret prøve/ folkeskolens afgangsprøver Teknisk forberedelseseksamen Klasse statskontrolleret prøve/ folkeskolens udvidede afgangsprøver Udvidet teknisk forberedelseseks real real real Realkursus uden eksamen Mellemskoleeksamen Real-, pigeskole- og preliminæreksamen

28 Gymnasium/HF uden eksamen Studenter-/HF-eksamen Andet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 68 V0049 SKOLEUDDANNELSE ANDET start 267, bredde 30, tekstfelt FILTER: V47, V Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle/samlever? Hvis andet: Hvilken skoleuddannelse Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spm. til kode 16 i V48 V0050 ERHVERVSUD. ÆGTEF./SAML. start 297, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V47, V Har Deres ægtefælle/samlever, siden han/hun forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? (Fx. en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse) Nej, ingen uddannelse Ja, specialarbejderuddannelse, tillæring Lærlingeuddannelse Kortvarig uddannelse, evt. teoretisk under 1 års varighed Egentlig uddannelse 1-3 år, evt. med praktisk uddannelse Egentlig teknikeruddannelse, pædagoguddann o.l. (3 år) Videregående teoretisk uddannelse (lærer, journalist o.l.) Akademisk uddannelse o.l Andet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 68

29 V0051 ERHVERVSUDDANNELSE ANDET start 300, bredde 30, tekstfelt FILTER: V47, V Har Deres ægtefælle/samlever, siden han/hun forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? Hvis andet: Hvilken erhvervsuddannelse? Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 09 i V50 Ægtefælle/samlevers arbejdsforhold V0052 STILLING ÆGTEFÆLLE/SAML. start 330 FILTER: V Hvad er Deres ægtefælles/samlevers stilling? % antal kode Selvstændig landmand - gå til spm. 22 (V56) Selvstændig iøvrigt - gå til spm. 22 (V56) Medhjælpende ægtefælle - gå til spm. 22 (V56) Faglært arbejder Ufaglært arbejder Funktionær, tjenestemand Studerende - gå til spm. 22 (V56) Skoleelev - gå til spm. 22 (V56) Pensionist - gå til spm. 22 (V56) Efterlønsmodtager - gå til spm. 22 (V56) Husmor - gå til spm. 22 (V56) Arbejdsløs/bistandsmodtager - gå til spm. 22 (V56) Andet - gå til spm. 22 (V56) Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks- og kontorfag Uoplyst Irrelevant

30 V0053 STILLING ANDET start 333, bredde 30, tekstfelt FILTER: V47, V Hvad er Deres ægtefælles/samlevers stilling? Hvis andet: Hvilken stilling Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 13 i V52 V0054 ANSÆTTELSE ÆGTEF./SAML. start 363, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47, V Er Deres ægtefælle/samlever privat eller offentligt ansat Privat ansat Offentligt ansat Andet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0055 ANSÆTTELSE ANDET start 365, bredde 60, tekstfelt FILTER: V47, V Er Deres ægtefælle/samlever privat eller offentlig ansat? Hvis andet: Hvordan ansat Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 3 i V54 Indkomstforhold

31 V0056 SAMLEDE INDKOMST 1986 start 425, manglende data: = Hvor stor var Deres egen samlede indkomst i 1986 brutto, dvs. før skat og fradrag er trukket fra? Lå den i intervallet (læs op): Op til kr kr kr kr Over kr Vil ikke oplyse det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0057 FAMILIENS INDKOMST 1986 start 426, manglende data: = Hvor stor var familiens samlede indkomst i 1986 brutto, dvs. før skat og fradrag er trukket fra? Lå den i intervallet (læs op): Op til kr kr kr kr kr kr kr Over kr Vil ikke oplyse det Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 Tidsskema. Tekst: Så vil jeg gerne have lov at høre specielt om Deres dag i går, hvad De foretog dem på forskellige tider, hvem De var sammen med, og om De hørte radio eller TV. V0058 HVILKEN DAG start 428, manglende data: = 9

32 24. I går var en: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uoplyst svarprocent: 100 V0059 HVILKEN UGE start 429, manglende data: = I uge: februar februar - 1. marts marts marts marts marts marts Uoplyst svarprocent: 98 V0060 HVORNÅR STOD DE OP: DAG start 431, bredde 2, manglende data: = Hvornår stod De op i går? Time Timer er kodet direkte i intervallet Ved ikke er kodet 88 og uoplyst er kodet 99 V0061 HVORNÅR STOD DE OP: MIN. start 433, bredde 2, manglende data: = Hvornår stod De op i går? Minutter Minutter er kodet direkte i intervallet Ved ikke er kodet 88 og uoplyst er kodet 99

33 V0062 BUNKENUMMER start 435, bredde 2 Bunkenummer Bunkenummeret er kodet direkte. Uoplyst er kodet 99 V0063 DDA STUDIENUMMER start 437, bredde 4 DDA-studienummer. Denne varriabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 1343 for alle respondenter. V0064 SEKVENSNUMMER start 441, bredde 4 Sekvensnummer. Denne variabel indeholder respondentens løbenummer inden for datafilen. Nummeret er firecifret og fortløbende, begyndende med 0001 for den første respondent.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne -------------------- ----- --------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne -------------------- ----- --------------- --- ------ DDA-1342 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne -------------------- ----- --------------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af P.-H. Kuhl Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- -------------------

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- DDA-1613 -------- Datamateriale ------------- SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- DDA-1399 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ---- DDA-1553 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- DDA-0828 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ---- DDA-1347 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- DDA-0847 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0558 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1982 ---- ----- ----- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- --------------------

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- DDA-0618 -------- Datamateriale ------------- Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- DDA-0560 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere