15. møde i FOT Specifikationsforum den 10. november 2010, kl. 10:00-17:00 efterfulgt af middag kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. møde i FOT Specifikationsforum den 10. november 2010, kl. 10:00-17:00 efterfulgt af middag kl"

Transkript

1 REFERAT 15. møde i FOT Specifikationsforum den 10. november 2010, kl. 10:00-17:00 efterfulgt af middag kl Sted FOTdanmark Weidekampsgade København S Deltagere Inge Flensted (Herning Kommune), Hanne Christensen (Hillerød Kommune), Per Johannsen (Kolding Kommune), Helge Nielsen (Vejdirektoratet), Brian Hansen Damsgaard (Fåborg-Midtfyn Kommune), Åge Nielsen (KMS), Brian Skjold Elnegaard (Geoforum, Nyborg Forsyning & Service A/S), Kurt Toft (Kort og Matrikelstyrelsen), Dorte Holm (FOT-sekretariatet), Rikke Folving Ginzburg (Specifikationssekretariatet) Inviterede gæst Thomas W. Møller (FOT-sekretariatet) Afbud: Niels Mørck (Grontmij CarlBro) Karen Skjelbo (Erhvervs- og Byggestyrelsen) Dagsorden 1 Velkomst Formanden bød velkommen og orienterede om, at Ian Berg Sonne (KMS) grundet for stor arbejdsbelastning har meldt sig ud af Specifikationsforum. Formanden bød velkommen til forummets to nye repræsentanter Åge Nielsen fra KMS, som erstatter Ian Berg Sonne som ansvarlig for Natur & Miljø, samt Brian Skjold Elnegaard, som erstatter Dorthe Krøyer som Geoforums ledningsejer repræsentant. Brian kommer fra Nyborg Forsyning. Desuden bød formanden velkommen til Thomas W. Møller fra FOT-sekretariatet, som under punkt 5 vil give forummets medlemmer en status på arbejdet med en ny arkitektur i FOT. Alle de tilstedeværende præsenterede dernæst dem selv. 2 Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) Specifikationsforum godkendte dagsordenen med enighed om, at nå så langt som muligt og efter behov udskyde eventuelle udeladte punkter til næste møde. 3 Godkendelse af referat fra 14. møde (beslutningspunkt) Specifikationssekretariatet orienterede at sidste mødes referat vil blive udsendt til forummet snarest via mail og bad efterfølgende Specifikationsforum godkende udkast til referat med eventuelle bemærkninger via mail. 4 Status på udeståender fra Specifikationsforums workshop om Hovedoprydningen juni 2010

2 Specifikationssekretariatet bad forummets medlemmer gennemgå listen med punkter til opfølgning fra sidste møde (bilag 1 til dagsordnen) og orienterede om, at status for behandling af punkterne er anført men at der endnu er enkelte udeståender med angivelse af tovholder. Tovholdere bedes efterfølgende melde tilbage til Specifikationssekretariatet med status via mail. Inge og Dorte vil følge op med Ian på hhv. punkt 1 og 2 på listen og Kurt vil følge op på punkt 7. 5 Status og meddelelser (orienteringspunkt) 5.1 Orientering fra FOTdanmarks sekretariat v/ Thomas W. Møller Arbejdet med en ny arkitektur i FOT Thomas gav forummets medlemmer en status på arbejdet med en ny arkitektur i FOT ud fra en gennemgang af konsulentfirmaet Devoteams PowerPoint præsentation om emnet. Overordnet set, havde Specifikationsforum to anbefalinger til forbedring af arbejdet med arkitekturen. For det første var forummet enigt om, at der er behov for en begrebsafklaring af Devoteams begrebsapparat, hvis forummet skal komme med faglige anbefalinger til debatten, således at misforståelser undgås. Der var flere begreber som forummets medlemmer mente, kunne tolkes forskelligt, eksempelvis "sagsdata", "Governance", osv. For det andet var der helt konkret en længere diskussion af figuren over FOTs rolle og strategiske forudsætninger (slide nummer 19). Der var stærke argumenter for, at flyveren på figuren under "data produktion" på sigt bør minimeres og suppleres med administrativt indberettet data fra sektorerne, som kan forventes at føde data ind i FOT i fremtiden. Desuden bør der suppleres med en lille flyver under "ajourføring", som skal repræsentere fotogrammetrisk registrering i forbindelse med ÆUP (ændringsudpegning). I forlængelse af Thomas' gennemgang af Devoteams præsentation om arkitektur i FOT, besluttede Specifikationsforum at Specifikationssekretariatet skriftligt melder forummets kommentarer til præsentationen tilbage til Thomas. Proces for revision af Kommissorium for Specifikationsforum Thomas orienterede Specifikationsforum om, at bestyrelsen har besluttet at processen for revisionen af Specifikationsforummet kommissorium skal forankres i bestyrelsen og at FOT-sekretariatet indkalder dele af bestyrelsen og FOT-sekretariatet samt Specifikationsforummets formand til en workshop i februar omkring revisionen. Specifikationsforum besluttede, at indlede opgaven i et underudvalg af Specifikationsforum forud for workshoppen, for at afklare Specifikationsforum medlemmernes synspunkter. Formanden indkalder til møde i december måned hvor formanden selv, Kurt samt en anden KMS-repræsentant og Thomas deltager. Orientering om det årlige FOT-sekretariatsinternat d januar 2011 Specifikationssekretariatet orienterede kort om det årlige FOT-sekretariatsinternat, som i år foregår d december 2011 og bad Specifikationsforum overveje, om der er nogle emner, som forummet ønsker behandlet på internatet. Uddrag af referat fra FOTdanmarks bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2010 Specifikationssekretariatet orienterede kort om det udsendte uddrag af referat, fra det sidste møde i FOTdanmarks bestyrelse, omhandlende de punkter som Specifikationsforum havde indstillet forud for mødet. Disse punkter blev behandlet mundtligt på Specifikationsforummets sidste møde og uddraget er blot vedlagt, til skriftlig orientering. 5.2 Orientering om Projekt Digital Vejnet v/ Inge Flensted Helge orienterede kort om projekt Digital Vejnet og at COWI har foretaget den første leverance med revideret FOT-data. Planen er, at næste leverance foretages i medio januar, hvor projektet afprøver den ene af de to skitserede løsningsmodeller for kobling mellem FOT og Vejadministrationssystemerne, som Vejmidtegruppen p.t. er i gang med at beskrive, baseret på en koblingstabel. 2

3 5.3 Øvrige Formanden bad de af forummets medlemmer, som deltog på FOT-sessionen på Kortdage i Århus i begyndelsen af november, give et kort referat af sessionen. Oplæggene var forløbet godt og der havde været en del tilskuere men der havde været meget begrænset spørgsmål og ingen debat. Kurt orienterede kort om status på FOT-udbud. 6 Projekter under FOTdanmarks arbejdsprogrammer (orienteringspunkt) v/ projektledere/projektdeltagere/fotdanmark 6.2 Revision af Vejmidterapporten v/helge Nielsen. Helge orienterede kort om at Vejmidtegruppen holder møde den efterfølgende dag og at gruppen skal enes om et fælles grundlag. Gruppen arbejder i øjeblikket på to løsningsmodeller for kobling mellem FOT og Vejadministrationssystemerne; den ene baseret på en ekstern koblingstabel og den anden med direkte reference mellem FOT og VD Strækningsdataprojektet v/ Dorte Holm. Dorte orienterede, at hun efter samtale med Peter Højholt, som både deltager i Vejmidtegruppen samt i den nu afsluttede Strækningsdatagruppe, var af den opfattelse, at det er mest hensigtsmæssigt at afvente Vejmidtegruppens anbefaling, før en ny arbejdsgruppe påbegynder arbejdet med at udrede de tekniske konsekvenser af Strækningsgruppens anbefalinger. Argumentet er, at de to opgaver rent teknisk har en vis grad af sammenfald og at en beslutning for løsningen af Vejmidtegruppens udfordring med at koble FOT med Vejadministrationssystemerne, muligvis påvirker beslutningsgrundlaget for Strækningsdatagruppens anbefalinger. Denne tilbagemelding udløste en del debat om hvorvidt sekundære attributter for strækningsdata bør afskaffes eller ej. Specifikationsforummet var enigt i, at punktet skal tages op igen, på forummets næste møde, hvor der forventes at være et udspil fra Vejmidtegruppen. 7 Kommunegrænseprojekt (beslutningspunkt) v/inge Flensted og Rikke Folving Ginzburg Formanden redegjorde for Kommunegrænseprojektgruppens sidste møde d. 20. oktober, hvor de indhøstede erfaringer fra de 3 medarbejder fra KMS som har afprøvet den forslåede objektdefinition i praksis, blev diskuteret og definitionen tilpasset. Der var bla. spørgsmål til, hvordan de afledte effekter på overskårne FOT-objekttyper (eksempelvis veje, som går på tværs af kommunegrænsen) efterfølgende skal håndteres. Projektgruppen har foreslået at dette arbejde varetages ved den 3. årige ajourføring men både VD og KMS synes, at det er for lang en tidshorisont. Specifikationssekretariatet vil adspørge KMS om KMS har noget alternativt bud på, hvordan denne opgave forankres og melder efterfølgende tilbage til Specifikationsforum. Der var en diskussion af, om formålet med objekttypen bør udvides til at objekttypen især er nødvendigt for de ikke-matrikuleret arealer, eksempelvis havneområder, jernbanearealer, osv. Dette har ikke oprindeligt været formålet med at revidere objekttypen men er en ekstra nytteværdi. Specifikationsforum godkendte derefter den endelige objektdefinition og beskrivelse, som efterfølgende skal indarbejdes i en fremtidig version af specifikationen. Specifikationssekretariatet orienterede dernæst om, at KMS har påtaget sig objektansvaret for objekttypen og igangsætter den landsdækkende etablering af Topografisk Kommunegrænse i starten af 2011, samt påtager sig ajourføringsansvaret af objekttypen i fremtiden. 3

4 8 Business Case værktøj i FOT (beslutningspunkt) v/ Dorte Holm Revision af regnearket for indberetning af ændringsforslag Dorte gennemgik regnearket for skemaet til indberetning af ændringsforslag til specifikationen. Forummets medlemmer havde enkelte rettelser til værdierne i drop-down listerne (faneblad E) samt strukturen i skemaet, som Dorte følgende retter op på. Specifikationssekretariatet adspurgte til, hvilke retningslinjer der bør gælde for at melde tilbage til forslagsstiller. Specifikationsforum besluttede, at der bør svares indledningsvis med en kvittering på modtagelsen med besked om, at forslaget behandles i Specifikationssekretariatet og Specifikationsforum, dernæst ved udmelding om evt. udsættelse samt ved endelig beslutning. Kort gennemgang af omkostningsestimater for ændringer i FOT2007-systemet samt konsekvenser af nedlæggelse af objekter Peter Højholt Sørensen (KMS) havde afleveret et overslag over omkostningerne forbundet med de anbefalede specifikationsændringer samt en beskrivelse af nogle scenarier for hvordan følgeændringer på allerede eksisterende data bør håndteres, ved sletning af en objekttype i FOT2007-systemet. Specifikationsforum takkede Peter (in absentia) for udredningerne. Specifikationsforum diskuterede hvorledes omkostningsestimatet indeholder anslåede udgifter forbundet med konstruktion af testdata til både intern og ekstern brug og bad Specifikationssekretariatet om at adspørge Peter. Forummet diskuterede dernæst fordele og ulemper ved de forskellige scenarier ved nedlæggelse af objekter. Forummet besluttede at anbefale scenarie 2, ud fra et rationale om, at dette er den bedst mulige løsning indenfor omkostningerne/økonomien. Scenarie 2 indebærer, at man opretter en ny specifikation med tilhørende gml-input format. I det nye gml format er objekttypen gjort ulovlig. Dermed sikrer man sig, at objekttypen ikke findes som levende objekter i de områder, der er etableret efter den nye specifikation. I områder, der allerede er etableret, men nu skal dækkes af den nye specifikation, skal alle objekter af den pågældende type trækkes ud af databasen, markeres som historiske og lægges tilbage i databasen igen. Dette er ifølge Peter s udredning den simpleste, men sikreste løsning. Beslutning om etablering af databaseløsning og indstilling herom til FOTdanmarks bestyrelse Specifikationsforum havde bedt Ian Berg Sonne fra KMS om at komme med en beskrivelse af mulige databaseløsninger for håndtering af ændringsskemaer baserede på BC-værktøjet, samt bud på omkostninger forbundet med etableringen heraf. På baggrund af Ian s udredning besluttede forummet at indstille for FOTdanmarks bestyrelse at den næst billigste løsning (ud af tre mulige (løsningsforslag 2)) bliver iværksat. Begrundelsen for, at etablere en database med ændringsskemaerne er, at sørge for at historikken for behandlingen af ændringsforslagene ikke går tabt, således at begrundelse for en afvisning eller godkendelse bliver gemt for eftertiden. Dorte fik til opgave at indhente mere detaljeret budget fra Ian til selve indstillingen. (N.B. indstillingen blev forsinket og udsættes til næste bestyrelsesmøde d. 20. januar 2011). 9 Opfølgning på workshops (orienterings- og beslutningspunkt) v/ Rikke Ginzburg og Dorte Holm 9.1 Hovedoprydningsprojektet Specifikationssekretariatet gav en kort mundtlig opfølgning på hovedkonklusionerne fra workshoppen omkring Hovedoprydningsprojektet. Efterfølgende diskuterede Specifikationsforum de forslag til specifikationsændringer, som dukkede op i løbet af workshoppene, herunder sammenlægning af objekttyperne ANLÆG_DIVERSE og BYGVÆRK; en udvidelse af objekttypen BYGVÆRK til at inkludere ophalingsbeddinger; en ændring af objekttypen OMRÅDEPOLYGON til kun at omfatte en todelt Land og By registrering; et forslag om et nyt objekt for Vejnavne; samt et forslag om en ny attributtype Cy- 4

5 kelbane for Vejmidte/sti, som skal bruges for de cykelstier langs vej som kun er adskilt ved påmalede markering. Alle forslag blev behandlet med følgende udfald; sammenlægning af objekttyperne ANLÆG_DIVERSE og BYGVÆRK afvist fordi der var flere på workshoppene som havde udvist interesse for at bibeholde ANLÆG_DIVERSE og de tilladte mindste størrelse for BYGVÆRK gør, at mange elementer ville bortfalde i registreringen hvis BYGVÆRK definitionen skulle gælde for begge objekttyper. Omvendt, hvis detaljeringsgraden for ANLÆG_DIVERSE skulle gælde for BYGVÆRK så ville OP1 områderne indeholde for mange detaljer og således fordyres i produktionen. udvidelse af objekttypen BYGVÆRK til at inkludere ophalingsbeddinger afvist med den begrundelse at dette er en unødig detaljeringsgrad. Hvis der er behov for denne udvidelse, så kræver det en mere udførlig indstilling af ændringsforslag med beskrivelse og begrundelse forslag om et nyt objekt for Vejnavne afvist fordi det i specifikationen er valgt at benytte CPR-vejkoder, som unikke identer, hvorved der kan kobles til vej-sektoren som har informationen om vejnavne forslag om en ny attributtype Cykelbane for Vejmidte/sti Specifikationsforum mente, at dette bør tages op i forbindelse med Projekt Danmarks Naturruter s forslag til specifikationen på et kommende møde ændring af objekttypen OMRÅDEPOLYGON til kun at omfatte en todelt Land og By registrering generelt mente Specifikationsforum at dette bør overvejes på sigt men p.t. mangler vi et overblik over, hvilke FOT-samarbejder der har registreret i hvilken OP område. Kurt fik til opgave at samle en oversigt over dette, til næste møde. Endelig drøftelse og godkendelse af skema med ændringsforslag til FOT-specifikationen samt beslutning om anbefalet tidsplan for afslutning af Hovedoprydningsprojektet Specifikationsforum havde tidligere på efteråret bedt Peter Højholt Sørensen (KMS) om at komme med et overslag over omkostningerne forbundet med ændringsforslag til FOT-specifikationen, både enkeltvis men også initial omkostninger, i FOT2007 (m.m.). På baggrund at disse estimater besluttede Specifikationsforum endeligt at anbefale FOTdanmarks bestyrelse at vedtage ændringsforslagene og udkomme med en ny FOT-specifikation omkring marts måned, Der var i forummet enighed om, at der ikke er tale om en dissideret Hovedoprydning, idet ændringerne er af mindre omfang. Men ikke desto mindre mener forummet at ændringerne er af så vigtig karakter, at de bør implementeres nu. Det blev derfor besluttet at ændringsforslagene indstilles for FOTdanmarks bestyrelse på det kommende bestyrelsesmøde d. 29. november Udkast til foreløbig liste over mulige sektor-specifikke objekt- og attributtyper i FOT-specifikationen Specifikationssekretariatet orienterede om den foreløbige liste over mulige sektor-specifikke objekt- og attributtyper i FOT-specifikationen, som specifikationssekretariatet har udarbejdet på baggrund af specifikationsforummets arbejde med Hovedoprydningen. Specifikationsforummets medlemmer var enige om, at listen løbende skal ajourføres og at vi skal overveje at vedlægge listen i bilag til forummets fremtidige kommissorium. Kurt orienterede om et møde med Banedanmark om brugen af FOT-data, hvor tanken om hvorledes Banedanmark på sigt kan overtage sektoransvaret for deres egne baner blev luftet. Banedanmark bør i forlængelse heraf overføres til listen. Gennemgang og godkendelse af Business Case vurderinger af ændringsforslag Specifikationssekretariatet orienterede om at specifikationssekretariatet i samarbejde med FOTsekretariatet er i gang med at udarbejde BC vurderinger for samtlige ændringsforslag til FOTspecifikationen. Men pga. den store arbejdsbyrde forbundet hermed har sekretariaterne brug for input fra forummets medlemmer. Dorte vil uddelegere arbejdet med at udfylde skemaerne til forummets medlemmer i december måned og disse skal efterfølgende godkendes endeligt på et møde i

6 9.2 Kort opfølgning på Kvalitetssikring Specifikationsforum havde grundet tidspres ikke tid til at behandle punktet, som udsættes til næste møde. Forummet var dog enigt om, at FOTdanmarks hjemmeside bør have sit eget faneblad for Kvalitetssikring, som blandt andet skal bruges til erfaringsopsamling indenfor emnet. Dorte ligger de tilsendte erfaringsopsamlingsdokumenter ud på hjemmesiden samt selve opfølgningen fra medlemsworkshoppene. 10 Tilrettelæggelse af kommende møder i 2011 (beslutningspunkt) Specifikationsforum besluttede følgende mødedatoer for 2011: Onsdag d. 5. januar 2011 i Nyborg Torsdag d. 3. marts 2011 i KL-huset, København Torsdag d. 5. maj 2011 i Kolding Torsdag d. 16. juni 2011 i KL-huset, København Torsdag d. 1. september 2011 i Nyborg Torsdag d. 13. oktober 2011 i KL-huset, København Torsdag d. 24. november 2011 i Kolding 11 Henvendelser vedrørende specifikationen (beslutningspunkt) Forslag om nye objekttyper DÆMNING, PLADS, REKREATIVT_OMRÅDE og BYGVÆRK (punkt) samt ændringsforslag til eksisterende objekttype BYGVÆRK KMS har stillet forslag om følgende nye objekttyper DÆMNING, PLADS, REKREATIVT_OMRÅDE og BYGVÆRK (punkt) samt ændring til den nuværende objekttype BYGVÆRK. Grundet tidspres, behandlede Specifikationsforum forslagene på et overordnet niveau (med henblik på forhåndsgodkendelse) og besluttede at tage forslagene op igen, i det omfang det er nødvendigt, på næste møde. Følgende blev besluttet: 1. Med hensyntagen til KMS forpligtigelser overfor Stats- og Kommuneaftalerne blev forslag til objekttypen DÆMNING vedtaget (under objektgruppen NATUR) 2. Med hensyntagen til KMS forpligtigelser overfor Stats- og Kommuneaftalerne blev forslag til objekttyperne PLADS og REKREATIVT_OMRÅDE vedtaget (under objektgruppen ADMINI- STRATIV), dog under forudsætning af, at disse objekttyper indberettes administrativt af KMS, som påtager sig objektansvaret, samt at objekttypernes afgrænsning forbliver uafhængig af andre objekttyper og ikke forårsager cut-out i andre flade objekttyper. Argumentationen herfor var, at Specifikationsforum mente, at det vanskeligste ved disse objekttyper er, at formulere en tilstrækkelig præcis beskrivelse af afgrænsningsproblematikken. FOT-specifikationsforum besluttede derfor, at KMS selv må etablere disse objekttyper, på ikke fotogrammetrisk vis, for derved at opnå den afgrænsning der efterspørges, uden at FOT-specifikationsforum skal opstille komplicerede regler for grænsedragningen i specifikationen. Dog påpegede forummet at afgrænsningen for objekttyperne ikke bør gå til vejmidten af de omkringliggende veje men til vejkanten, således at det kun er det faktuelle areal, som indgår i pladsen/det rekreative område, der registreres. Dette indebærer, at der skal skabes en ny fladeregelsgruppe (se figur på side ) som defineres ud fra, at gruppens objekttyper ikke må forårsage cut-out i andre flader. Objekttypen PARKERING bør også grupperes i denne fladeregelsgruppe. 3. Forslag til objekttypen BYGVÆRK_PUNKT samt forslag til ændring af definitionen af objekttypen BYGVÆRK blev afvist, med begrundelsen at OP1 områderne skal holdes fri for detaljer, således at OP1 områderne forbliver billige i produktionen. Specifikationsforum mente, at hvis der opstår et behov for at registrere f.eks. en bro som indgår i et offentligt sti-anlæg eller en rute (jf. Naturruteprojektet), så kan der laves en undtagelse for reglen. Desuden mente forummet ikke, at der er behov for registrering af STATUE_STEN i OP1 områder. (N.B. afvises på lige fod med, at ANLÆG_DIVERSE og BYGVÆRK ikke sammenlægges) 6

7 Forespørgsel fra Fødevare og Erhverv v/dorte Holm Fødevarer og Erhverv har forslået en mere differentieret skala for attributten bredde på vandløbsmidten, for de smalle vandløb. Specifikationsforum var af den opfattelse, at dette ikke kan registreres fotogrammetrisk og at en sådan detaljeringsgrad kun kan komme fra sektoren egen data. Åge fik til opgave at afklare med Ian Berg Sonne (KMS) om denne data findes. Desuden efterspurgte forummet en Business Case vurdering fra Fødevarer og Erhverv. Fødevarer og Erhverv har desuden forslået en opdateringsattribut samt en stabilitetsattribut. Specifikationsforummet afviste disse forslag med begrundelsen at disse attributter umiddelbart skønnes for dyre og at Fødevarer og Erhverv må komme med en Business Case vurdering af forslagene. Desuden henviste forummet til, at information om et objekts alder og status fremgår af metadata ved udtræk, hvorfor en stabilitetsattribut umiddelbart skønnes overflødig. Dorte fik til opgave at melde tilbage til Fødevarer og Erhverv, når endelig beslutning foreligger. Forespørgsel fra Peter H. vedr. uoverensstemmelse mellem FOT-specifikationen og FOT2007- systemet (knuder på VEJMIDTE) Forslaget blev ikke behandlet grundet manglende materiale fra forslagsholder. Punktet afventer eventuel opfølgning fra forslagsholder. Forslag til ny objekttype i FOT-specifikationen SKOLEDISTRIKTER fra Politiet Specifikationsforum diskuterede henvendelsen og om hvorledes et sådant objekt høre hjemme i FOT, frem for eksempelvis i DAGI, samt i hvilket omfang dette ville give anledning til merarbejde i kommunerne, som påtænkes at skulle varetage administrationsforpligtigelsen. Forummet var enigt om, at der er behov for en yderligere udredning inden forslaget kan færdig behandles. Formanden påtog sig dette udredningsarbejde og punktet tages op igen på det næste møde. Forespørgsel fra Lasse Kjemtrup (Ringsted Kommune) vedr. ændring af attributten BYGNING_ID for objekttypen BYGNING Specifikationsforum godkendte ændringsforslaget om at ændre attributten BYGNING_ID således at denne er i overensstemmelse med den nye Unikke ID (UUID) i BBR og tillader op til 36 cifre. 12 Opfølgning på tidligere henvendelser vedrørende specifikationen (beslutningspunkt) Opfølgning på forespørgsel fra Anne Grete Rasmussen (Kolding kommune på vegne af Sydkort) vedr. alternativ FOT-kortlægning Dorte informerede om korrespondance med Anne Grete og forummet afventer tilbagemelding. Opfølgning på forespørgsel fra BlomInfo vedrørende håndtering af z ved opsplitning af bygninger i forbindelse med geokodning af bygninger i FOT2007 opfordring fra FOT2007 Forum Specifikationsforum var enigt om, at tage opfordringen fra FOT2007 Forum om at indarbejde retningslinjerne for håndtering af z-værdier ved opsplitning af bygninger til efterretning. Forummet besluttede, at indarbejde beskrivelsen i specifikationen. 13 Gennemlæsning af specifikationen v/ Rikke Folving Ginzburg Grundet tidspres blev punktet udsat til et senere møde. Det blev kort diskuteret om specifikationen bør indeholde en læsevejledning og dette skal drøftes yderligere. 14 Orientering af FOT2007-Forum 7

8 Specifikationsskeretariatet orienterede kort om dette nye faste punkt, som specifikationsforum tilbage på mødet d. 19. maj 2010 tog beslutning om. Fremover vil dette punkt være fast på dagsordnen. 15 Eventuelt Der var ingen bemærkninger under evt. 8

14. møde i FOT Specifikationsforum den 30. september 2010, kl. 10:00-15:00

14. møde i FOT Specifikationsforum den 30. september 2010, kl. 10:00-15:00 Referat 14. møde i FOT Specifikationsforum den 30. september 2010, kl. 10:00-15:00 Sted Kolding Kommune Nytorv 11 6000 Kolding Inviterede gæster Thomas W. Møller (FOT-sekretariatet) Jens Hollænder (KMS)

Læs mere

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 REFERAT 19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 51 65 www.fot.dk e mail: krpol@kms.dk ref.:

Læs mere

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat Direkte: 20370597 e-mail: inf@kl.dk ref: inf Møde i FOT-Specifikationsforum den 15. maj 2014, kl. 10:00-15:00 12. maj 2014

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark

Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark Direkte: 33 70 37 44 e-mail: amc@kl.dk ref: AMC Resumé Nærværende notat

Læs mere

Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej København NV REFERAT

Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej København NV REFERAT REFERAT 18. møde i Specifikationsforum den 5. maj 2011, kl. 10-15 Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 51 65 www.fot.dk e mail: krpol@kms.dk ref.: Kristine

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 2 Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 3 Dagsorden punkt 3: > Oplæg om status på sidste års arbejdsprogram samt præsentation

Læs mere

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15)

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Referat v. 2,0 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Direkte: 33 70 3743

Læs mere

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset FOT2007 Forum FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, 10-15 i KL-huset Deltagere Peter Schack Madsen, Aarhus

Læs mere

Referat. Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej København NV

Referat. Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej København NV Referat Specifikationsforums Workshop (26. møde) den 27.-28. november 2012 Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 51 07 www.fot.dk e mail: rilfo@kms.dk ref.:

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

Referat for 6. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Referat for 6. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf.: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: Catje@gst.dk ref.: Catrine Jensen Referat for 6. møde i GeoDanmark Produktionsforum 17. februar

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010

Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010 Bilag 1b FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010 Direkte: e-mail:

Læs mere

25. møde i FOT Specifikationsforum den 25. september 2012, kl. 10:00-15:00

25. møde i FOT Specifikationsforum den 25. september 2012, kl. 10:00-15:00 REFERAT 25. møde i FOT Specifikationsforum den 25. september 2012, kl. 10:00-15:00 Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 51 07 www.fot.dk e mail: rilfo@kms.dk

Læs mere

Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007.

Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007. Ref: sabje@kms.dk September 2010 FOT2007 datailægning Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007. Når FOT-data er godkendt af det lokale FOT-samarbejde, skal

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat fra 16. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. Fraværende. Dagsorden. GeoDanmark Weidekampsgade København S

Referat fra 16. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. Fraværende. Dagsorden. GeoDanmark Weidekampsgade København S Referat fra 16. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk e-mail: kft@sdfe.dk ref: Kurt Toft 21. juni 2016 Tid og Sted Onsdag den

Læs mere

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Gylling Jensen 23. juni 2015 Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Læs mere

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 8. december 2014 Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 Baggrund

Læs mere

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning 22-11-2011 Side 2 Disposition > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning FOTdanmark 2011 22-11-2011 Side 3 FOTdanmark Det Fællesoffentlige

Læs mere

Referat af 10. møde i FOT2007 Forum, torsdag den 12. maj 2011, kl. 10:00 til 16:00

Referat af 10. møde i FOT2007 Forum, torsdag den 12. maj 2011, kl. 10:00 til 16:00 FOT2007 Forum FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af 10. møde i FOT2007 Forum, torsdag den 12. maj 2011, kl. 10:00 til 16:00 Direkte: 33 70 37 44 e-mail: amc@kl.dk

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Emne Tid Formål, produkt Metode

Emne Tid Formål, produkt Metode Referat Møde i Administrativt Ajourføringsforum Tid og sted: Deltagere: Afbud: Torsdag den 31. august 2017, kl. 9.00-15.00 i KL-huset. Mette Hansen, Hvidovre Kommune (formand). Sten Frandsen, Odense Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015. Tid og Sted. Deltagere

Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015. Tid og Sted. Deltagere GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: xx@gst.dk ref: : Referat for 11. møde i GeoDanmark Produktionsforum 14. oktober 2015 Tid og Sted

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse

Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1a FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref: twm 27. marts 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe:

Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe: Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe: Elite- og Uddannelsesudvalget Dato 2806-2011 Sted Nykredit, Kalvebod Brygge Deltagere Lars Guldbrandt (), Bo Christiansen (BC), Henning Hansen (HH), Karina Hørdum

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT 2015 F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 30-04-2015 15:30 Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Om Nordvands ret til anvendelse af Kommunens FOT-data indenfor Kommunens geografiske område.

Om Nordvands ret til anvendelse af Kommunens FOT-data indenfor Kommunens geografiske område. Mellem Nordvand ØrneGårdsvej 17 2820 Gentofte CVR-nr. xxxxxxxx ( Ledningsejeren ) og Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg CVR-nr. 62761113 ( Kommunen ) AFTALE Om Nordvands

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum

Dansk Ledningsejerforum Årsberetning for Dansk Ledningsejerforum 2008 SEKRETARIAT : Dansk Ledningsejerforum c/o Dansk Energi, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C, tlf. 35 300 414, Fax: 35 300 401, srh@danskenergi.dk www.dansk-ledningsejerforum.dk

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 17. januar 2011 på Lautruppark hotel, Ballerup

Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 17. januar 2011 på Lautruppark hotel, Ballerup Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 17. januar 2011 på Lautruppark hotel, Ballerup Tilstede Tore Harritshøj (formand), Morten Skovgaard, Peter Nisbeth, Erling Hugger Jakobsen, Per

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur FOT-3 Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur Formål og mål med gruppens arbejde At fastlægge en samlet specifikation

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 18-11-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-04 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdtes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal,,. Til stede: Mette Jørgensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 15-12-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale 4-02 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...

Læs mere

Referat MED-møde Forebyggelse og Sundhed

Referat MED-møde Forebyggelse og Sundhed Referat MED-møde Forebyggelse og Mødedato: 14. marts 2007 Tidspunkt: 08:15 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Indkaldelse Sten Dokkedahl Conny Elnegaard Pia Kalmer Jørgensen Lisa Brandt Jørgensen Elsebeth

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den kl. 18.00 22.00 Sted Ejby Hallen Halvej 5 5592 Ejby Mødedeltagere Administrationen Stig Egede Hansen, HB formand for Jagthundeudvalget Kirstein Henriksen,

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmark-data i 2016.

Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmark-data i 2016. 12. maj 2016 Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmark-data i 2016. Baggrund: Forretningsmodellen indeholder en forpligtelse for kommunerne til at udpege de

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere