Handlingsplan for program 1: Monopolbrud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for program 1: Monopolbrud"

Transkript

1 Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind /10-15 Udkast Kommentarer fra styregruppe indarbejdet /11-15 Udkast /11-15 Udkast /11-15 Udkast Til kommentar/høring i D /12-15 Forslag /12-15 Forslag Ingen indholdsændringer /1-16 GF Grafik over gevinstpotentiale indsat under pkt 3.1 Forslag: Program 1 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Læsevejledning Baggrund for programmet Målsætning for programmet Resultater og gevinster Succeskriterier Tilgang til programmet STS-projektet SAPA-projektet KY-projektet KSD-projektet Tidsplan Organisering af programmet Sammenhæng med andre programmer og aktiviteter Programmer og aktiviteter der er afhængige af dette program Andre programmer og aktiviteter som dette program 1 er afhængige af Økonomisk ramme for programmet Betinget mandat til følgeanskaffelser Risikobillede for programmet...10 Forslag: Program 1 2

3 1 Læsevejledning Handlingsplanen for program 1 - Monopolbrud beskriver et fælles grundlag for gennemførelse af programmet, og beskriver dermed retning, overordnet indhold, overordnet tidsplan og økonomiske rammer for foreningens støtte til medlemmernes gennemførelse af monopolbruddet. Handlingsplanen har til formål at give foreningen mandat til at gennemføre handlinger mellem generalforsamlinger, og giver således foreningens bestyrelse og direktion bemyndigelse til at igangsætte projekter og aktiviteter der, jf. foreningens øvrige styringsforhold, kan føre til realisering af de i handlingsplanen beskrevne ønskede forhold. Dette dokument skal således læses i kontekst af foreningens virke, mål og struktur, som det fremgår af nedenstående figur, der gengiver dokumenthierarkiet. Dette dokument konkretiseres yderligere af projektbeskrivelser. Figur 1 Grafisk gengivelse af dokumenthierarkiet, som sætter den kontekst som handlingsplanen for program 1 skal læses i. 2 Baggrund for programmet Foreningen er ikke etableret alene med det formål at understøtte medlemmerne med implementering af monopolbruddet. Men sammenfaldet i tid har gjort, at det blev vurderet, at monopolbruddet kunne være den begivenhed som foreningen, og foreningens medlemmer kunne anvende til at skabe erfaring for et forpligtende digitaliseringsarbejde. Forslag: Program 1 3

4 Således har Rambøll tidligere vurderet, at omkostningerne til monopolbruddet kunne reduceres så meget for foreningens medlemmer, at det kunne finansiere etableringen af foreningen og foreningens drift i 2 år, og stadig efterlade en lille økonomisk gevinst hos medlemmerne. 3 Målsætning for programmet Den overordnede målsætning med programmet er, at foreningen gennemfører en række af kommunernes monopolbrudsopgaver i fællesskab, og understøtter medlemmerne med deres implementering. Dette skal gøres på en måde: Så medlemmernes kompetenceudfordringer overkommes og Så medlemmerne samlet set, får en bedre og billigere implementering af monopolbruddet, end hvis programmet ikke blev etableret. 3.1 Resultater og gevinster Programmets resultater er Gennemførte analyser, inden for emner hvor der er erkendte kompetencemæssige udfordringer hos medlemmerne og/eller hvor dette er nødvendigt for at sikre foreningens langsigtede målsætninger. Dokumenter (produkter) der enten kan indgå direkte hos medlemmerne, eller som kan mindske kompleksiteten og tidsforbruget af monopolbrudsimplementeringen hos medlemmerne. Dokumenterne vil især omhandle o Arkitekturforhold o Forhold vedr. gevinstrealisering o Forhold vedr. arbejdsgange og processer o Behov for følgeanskaffelser Afklaring af uafklarede forhold i relation til KOMBIT Implementeringsplaner for såvel Digitaliseringsforeningen s ydelser som medlemmernes projekter. Herunder med afbalancerede, fastsatte og mere konkrete målsætninger for implementeringen hos medlemmerne. Implementeringsplanerne konkretiserer hvad der skal gøres hvornår, så kompleksiteten og tidsforbruget ved monopolbrudsgennemførelsen hos medlemmerne sænkes. Væsentlig støtte til implementeringsaktiviteter i kommunerne, især i forhold til uddannelse af brugerne Væsentlig støtte til planlægning af gevinstrealisering og dokumentation af gevinstrealisering hos kommunerne Det sikres, at erfaringer (negative som positive) gjort ved implementeringer i de første kommuner, kommer implementeringer i de efterfølgende kommuner til nytte Hvis der viser sig behov for følgeanskaffelser, er det Digitaliseringsforeningen der varetager disse på medlemmernes vegne På baggrund af disse elementer er der beregnet en business case (Rambøll januar 2015, justeret af PWC oktober 2015). Business casen anskueliggør den helt overordnede vision for foreningen, nemlig at det vil være dyrere for kommunerne at gennemføre programmet hver for sig. Stordriftsfordelene, som skabes i regi af foreningen, vil reducere kommunernes samlede timeforbrug til gennemførsel af monopolbrudsprogrammet. Forslag: Program 1 4

5 Foreningens : ydelser: 14,0 mio. kr For. Drift: 5,6 mio Bespar. 8,6 mio. Internt timeforbrug 63,7 mio. kr. Internt timeforbrug 35,5 mio. kr. Kommuner alene Kommuner i foreningen 3.2 Succeskriterier Succeskriteriet for programmets leverancer er, at medlemmerne har en række succesfulde implementeringer af monopolbruddet, at implementeringen af monopolbruddet efterlader medlemmerne mere en mere ensartet implementering medlemmerne i mellem, end set i forhold til landets øvrige kommuner og at implementeringen hos hvert medlem, har været billigere, end hvis medlemmet skulle løse alle opgaver selv. 4 Tilgang til programmet Den overordnede tilgang til programmet, følger principper i projekt- og programmodellen om indledende afklaringer og fastlæggelser af rammer for implementeringerne i kommunerne og efterfølgende opfølgning på om gevinster er realiseret. Program 1 forventes at bestå af fire projekter. Et STS-projekt, et SAPA-projekt, et KY-projekt og et KSD-projekt. I det følgende beskrives de hver for sig. Der skal udarbejdes projektbeskrivelser for hvert projekt, som det er påkrævet af foreningens projektmodel. I tillæg sker der en styring af programmet, som også varetager en række overordnede opgaver knyttet til monopolbruddet. Styringen indeholder koordination af de tilhørende aktiviteter og projekter som kommunerne skal gennemføre. Resultatet af projekterne i programmet vil medføre krav og/eller anbefalinger til hvordan kommunerne skal/kan gennemføre deres implementeringer, jf. styringsmodellen for Digitaliseringsforeningen. Forslag: Program 1 5

6 4.1 STS-projektet STS-projektet er allerede igangsat. Greve kommune stiller projektleder. STS-projektet skal bl.a.: Gennemføre nødvendige analyser herunder i forhold til arkitektur og administrative arbejdsgange. Fastlægge en fælles strategi for hvordan støttesystemer skal anvendes hos kommunerne. F.eks. i forhold til hvordan adgangsstyringskomponenterne skal anvendes (kun til monopolbrud, føderering eller centralisering?) Vælge en fælles tilgang til jobfunktionsroller. Vurdere om det er hensigtsmæssigt at gennemføre systemmæssige fællesanskaffelser (f.eks. til IDP) og i givet fald vurdere dem. Vurdere om der er uddannelsesmæssige behov rettet mod kommunernes itmedarbejdere og andre der måtte være involveret i at adgangsstyring, og i givet fald sikre at uddannelsen bliver planlagt og gennemført. Det bemærkes, at Greve Kommune har en pilot-implementeringslignende rolle hos KOMBIT i forbindelse med implementering af STS. 4.2 SAPA-projektet SAPA-projektet er igangsat. Næstved kommune stiller projektleder. SAPA-projektet skal bl.a.: Gennemføre nødvendige analyser herunder i forhold til snitflader og arbejdsgange, herunder om muligt hjælpe kommunerne med at få overblik over kontrakter, snitflader, anvendelsen af KMD-sag, brugsmønsktre mm. Og sikre at kommunerne har et overblik over deres afhængighed af KMD-sag. Give input til et eventuelt program om anskaffelse af ESDH-system. Vurdere om det er hensigtsmæssigt at gennemføre systemmæssige fællesanskaffelser i forhold til snitflader, og i givet fald vurdere dem. Vurdere om der er særskilte uddannelsesmæssige behov, og om disse kan varetages gennem uddannelsesaktiviteter vedr. KY og KSD. Det bemærkes, at Næstved Kommune er pilot-kommune for implementeringen af SAPA. 4.3 KY-projektet KY-projektet er allerede igangsat. Vordingborg kommune stiller projektleder. Projektet skal bl.a.: Gennemføre arbejdsgangsanalyser og udarbejde forslag til nye fælles arbejdsgange Vurdere behov for uddannelse og planlægge dette. Det bemærkes, at Vordingborg Kommune er pilot-kommune for implementeringen af KY. 4.4 KSD-projektet KSD-projektet skal igangsættes efter vedtagelsen af denne handlingsplan. Det skal bl.a.: Gennemføre arbejdsgangsanalyser og udarbejde forslag til nye fælles arbejdsgange Vurdere behov for uddannelse og planlægge dette Forslag: Program 1 6

7 Det bemærkes, at ingen af foreningens medlemmer er pilot-kommune for implementeringen af KSD. 4.5 Tidsplan Tidsplanen er baseret på KOMBIT s udmeldte tidsplan sommeren 2015, og det forhold, at Greve er STS-pilot, at Næstved er SAPA-pilot og at Vordingborg er KSD-pilot. Projekt Igangsættelse Forventet afslutning STS Oktober 2015 Sommeren 2017 SAPA November 2015 Sommeren 2017 KY Februar 2016 December 2017 KSD April 2016 December Organisering af programmet Programmet er organiseret jf. styringsprincipperne. Programmet indeholder koordinering med projekter i kommunerne. Styregruppen for programmet er: Rikke Skram-Skuldbøl, borgerservicechef, Køge kommune Kim Serup, arbejdsmarkedschef, Næstved kommune Søren Nonbo, borgerservicechef, Vordingborg kommune Mikkel Solgård, sekretariats- og udviklingschef, medlem af D11, Lejre kommune Ole Bech, Roskilde, digitaliseringschef, medlem af D3, Roskilde kommune 5 Sammenhæng med andre programmer og aktiviteter 5.1 Programmer og aktiviteter der er afhængige af dette program 1 Medlemmernes implementeringsopgaver i forbindelse med monopolbruddet er meget afhængige af program 0. Et evt. ESDH-program vil være afhængig af især SAPA-projektet. 5.2 Andre programmer og aktiviteter som dette program 1 er afhængige af Der er en del etableringsaktiviteter som dette program 1 har brug for. Dette er: Etablering af fællesressourcer (program 0). Foreningens organisering og styring, herunder i forhold til porteføljestyring og projektmodel Adgang til eksterne konsulenter Ansættelse af sekretariatsmedarbejdere 6 Økonomisk ramme for programmet Nedenstående økonomiske ramme for monopolbrudsprogrammet er baseret på foranalysen til dannelsen af Digitaliseringsforeningen, med højde for, at der er færre kommuner der deltager end oprindeligt forudsat. Rammerne og aktiviteterne er skønsmæssigt anslået. Der skal laves en opdatering af programøkonomien baseret på færdige projektbeskrivelser, når disse foreligger. Forslag: Program 1 7

8 Der er anvendt følgende satser: Timepris internt: 550 kr. Timpris konsulent:1.250 kr. Antal timer pr. uge: 37. Antal uger pr. år: 52. I tillæg kan der til de enkelte aktivitetsområder ligge arbejdsopgaver i de enkelte kommuner, hver på mellem 2 og 5 arbejdsdage pr. kommune. Dertil kommer arbejdstid brugt på deltagelse i uddannelsesforløb ved implementering. Tabel 1 Budget Der er anvendt følgende principper: Angivelserne er skønnede på baggrund af tidsestimater og skønnet behov for eksterne konsulenter. Aktivitet Styring af programmet: Estimeret arbejdsomfang Budget kr. Programleder 125 interne dage (Koordinering, kommunikation, udarbejdelse af implementeringsplaner, evalueringer mm.) kr. STS-projekt kr. Projektleder 50 interne dage kr. Projektgruppe 50 interne dage i alt kr. 15 interne dage kr. 35 eksterne dage kr. Arbejdsgangsanalyse 12½ eksterne dage kr. Valg af implementeringsmodel 10 eksterne dage kr. 1 5 dage internt kr. (Forberedelse af uddannelse) 5 dage eksternt kr. Arkitekturanalyse (Arkitektur, arbejdsgange, implementeringsvalg) SAPA-projekt kr. Projektleder 50 interne dage kr. Projektgruppe 50 interne dage kr. Analyser (Snitflader, arbejdsgange, implementeringsvalg) 15 eksterne dage kr. KY-projekt KSD-projekt I ALT 2016 (Forberedelse af uddannelse) 5 dage internt 5 dage eksternt kr kr kr. Projektleder 50 interne dage kr. Projektgruppe 50 interne dage kr. Analyser (Diverse) 25 eksterne dage kr. (Forberedelse af uddannelse) 5 dage internt 5 dage eksternt kr kr kr. Projektleder 37½ interne dage kr. Projektgruppe 37½ interne dage kr. Analyser (Diverse) 15 eksterne dage kr. (Forberedelse af uddannelse) 5 dage internt 5 dage eksternt Omkostning til interne dage Omkostning til eksterne dage (konsulenter) kr kr kr kr. 1 Implementeringsstafetten udligner sig selv, og kører uden for dette regnskab. Projektlederen koordinerer sammen med ressourceejeren. Forslag: Program 1 8

9 Omkostning andet Omkostning i alt 0 kr kr. Tabel 2 Budgetoverslag 1 (2017) - Der er anvendt følgende principper: Angivelserne er skønnede på baggrund af tidsestimater og skønnet behov for eksterne konsulenter. Aktivitet Estimeret arbejdsomfang Budgetoverslag 1 (2017) Styring af programmet: kr. Programleder (Koordinering, kommunikation, udarbejdelse af implementeringsplaner, evalueringer mm.) 250 interne dage kr. STS-projekt kr. Projektleder 100 interne dage kr. Projektgruppe 100 interne dage kr. (Gennemføre uddannelse) 20 dage internt 40 dage eksternt kr kr. SAPA-projekt kr. Projektleder 100 interne dage kr. Projektgruppe 100 interne dage kr. KY-projekt KSD-projekt I ALT 2017 (Gennemføre uddannelse) 40 dage internt 20 dage eksternt kr kr kr. Projektleder 150 interne dage kr. Projektgruppe 150 interne dage kr. (Gennemføre uddannelse) 40 dage internt 10 dage eksternt kr kr kr. Projektleder 150 interne dage kr. Projektgruppe 150 interne dage kr. (Gennemføre uddannelse) 40 dage internt 10 dage eksternt Omkostning til interne dage Omkostning til eksterne dage (konsulenter) Omkostning andet Omkostning i alt kr kr kr kr. 0 kr kr. Tabel 3 - Budgetoverslag 2 (2018) - Der er anvendt følgende principper: Angivelserne er skønnede på baggrund af tidsestimater og skønnet behov for eksterne konsulenter. Aktivitet Styring af programmet: Programleder (Koordinering, kommunikation, udarbejdelse af implementeringsplaner, evalueringer mm.) KY-projekt Estimeret arbejdsomfang 155 interne dage Budgetoverslag 2 (2018) kr kr kr. Forslag: Program 1 9

10 KSD-projekt I ALT 2018 Projektleder 125 interne dage kr. Projektgruppe 125 interne dage kr kr. Projektleder 125 interne dage kr. Projektgruppe 125 interne dage kr. Omkostning til interne dage Omkostning til eksterne dage (konsulenter) Omkostning andet Omkostning i alt kr. 0 kr. 0 kr kr. 6.1 Betinget mandat til følgeanskaffelser I de(t) tilfælde, at der viser sig behov for en række fælles følgeanskaffelser, kan det være nødvendigt at udvide budgettet. Med denne handlingsplan gives der mandat til, at bestyrelsen kan udvide den økonomiske ramme med 2 mio. kr, hvis en business case overbevisende viser, at alle medlemmer vil få en økonomisk gevinst ved at anskaffelsen sker i fællesskab. Hvis mandatet ikke er tilstrækkeligt, skal der jf. styringsprincipper og vedtægter en generalforsamlingsbeslutning til at udvide programmets budget i indeværende år. 7 Risikobillede for programmet De væsentligste risici for programmet er: Uens forventninger til hvad foreningen løfter af monopolbrudsopgaver, og især, hvad den ikke løfter. At medarbejdere delvist indstationeret til projektrollerne prioriterer opgaver i egen kommune over opgaver i foreningen. At etablering af sekretariatet trækker yderligere ud, og at opbygningen af fællesressourcerne dermed bliver igangsat så sent, at foreningen kommer sent i gang med programmet. Forslag: Program 1 10

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.5 20. november Udkast Første bud på struktur og indhold 0.9 24/11-15 Udkast Til kommentar/høring

Læs mere

Handlingsplan for program 0: Fællesressourcer

Handlingsplan for program 0: Fællesressourcer Handlingsplan for program 0: Fællesressourcer Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.3 22. oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 27/10-15 Udkast Til kommentarer

Læs mere

Digitaliseringsforeningen. Præsentation af hovedpointer i forbindelse med stiftelse af foreningen d. 17.marts 2016

Digitaliseringsforeningen. Præsentation af hovedpointer i forbindelse med stiftelse af foreningen d. 17.marts 2016 Digitaliseringsforeningen Præsentation af hovedpointer i forbindelse med stiftelse af foreningen d. 17.marts 2016 Oversigt Deltagende kommuner Foreningens vedtægter Generalforsamlingen Overordnet organisering

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med det tværkommunale ansættelsesudvalg

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Digitaliseringsforeningen Budget

Digitaliseringsforeningen Budget Budget 2016-2018 Version 1.0 Dato 15.01.16 Status Til generalforsamling 2016 Forfatter Interimledelsen Distribution Foreningens medlemmer Formål Nærværende beskriver foreningens budget for 2016 til 2018

Læs mere

STATUS PÅ KIGO. Netværksmøde maj 2015 KY og KSD v. Sidsel Skovborg

STATUS PÅ KIGO. Netværksmøde maj 2015 KY og KSD v. Sidsel Skovborg STATUS PÅ KIGO Netværksmøde maj 2015 KY og KSD v. Sidsel Skovborg Agenda 1. Kort om KIGO 2. Hvordan ser KIGO ud 3. Opgaverne i KIGO nu 4. Vejledning og support til KIGO 5. Videreudvikling af KIGO 6. Kort

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

SAPA projektorganisering - kom godt i gang

SAPA projektorganisering - kom godt i gang SAPA projektorganisering - kom godt i gang Fem gode råd Fem første steps 1. Skab overblik over alle projekter og få skabt ledelsesmæssig bevågenhed, synlighed og forankring 2. Informér om forandringer

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. - Chefkonsulent Flemming Engstrøm

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. - Chefkonsulent Flemming Engstrøm KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET - Chefkonsulent Flemming Engstrøm Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse af monopolbruddet

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse

Læs mere

SPOR 1: IMPLEMENTERING

SPOR 1: IMPLEMENTERING SPOR 1: IMPLEMENTERING V/ Christian Aalbæk KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Dagsorden Eksempel på implementeringsplan Overordnet faseplan for udvikling og implementering af en løsning Udkast til implementeringsplan

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

SPOR 2 - PROJEKTLEDERE

SPOR 2 - PROJEKTLEDERE SPOR 2 - PROJEKTLEDERE Kort om Yammer V. Mia Valentiner Opfølgning på snitflader V. Steen Pedersen Hedensted Kommune Networking walk n talk YAMMER Digital videndeling for projektledere på KY og KSD V/

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt

Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt Lars Duval, KOMBIT Thor Herlev Jørgensen, Lyngby-Taarbæk Kommune 10. juni 2014 Forudsætninger Afgrænsning Der er taget udgangspunkt i erstatning for KMD Sag dvs.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Programledelse. Digitalisering og monopolbrud. Kim Nielsen Ranch Programleder. 13. januar 2014

Programledelse. Digitalisering og monopolbrud. Kim Nielsen Ranch Programleder. 13. januar 2014 Programledelse Digitalisering og monopolbrud.. Kim Nielsen Ranch Programleder 13. januar 2014 Hvem er jeg? Digitalisering og monopolbrud Dagsorden Kort om Herning Kommune Baggrunden for porteføljestyring

Læs mere

KSD Netværksmøde I. Implementeringshåndbogen. Mette Bagge, KMD

KSD Netværksmøde I. Implementeringshåndbogen. Mette Bagge, KMD KSD Netværksmøde I Implementeringshåndbogen Mette Bagge, KMD INDHOLD 1. Opbygning af implementeringshåndbogen 2. Formål med Implementeringshåndbogen 3. Målgrupper 4. Roller og ansvar 5. Beskrivelse af

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet Baggrund Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE - FRA TANKE TIL HANDLING. Kenneth Møller Johansen Peter Hansen Martin Scheil Corneliussen

STØTTESYSTEMERNE - FRA TANKE TIL HANDLING. Kenneth Møller Johansen Peter Hansen Martin Scheil Corneliussen STØTTESYSTEMERNE - FRA TANKE TIL HANDLING Kenneth Møller Johansen Peter Hansen Martin Scheil Corneliussen Kommunedage januar 2016 Dagsorden Status på STS-projektet v/ Kenneth Møller Johansen Implementering

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Status på projekt støttesystemerne

Status på projekt støttesystemerne Status på projekt støttesystemerne Støttesystemerne fra sidst Støttesystemerne siden sidst Gennemført tilbudsfase og modtaget tilbud fra tilbudsgivere til kontrakt om udvikling, vedligehold og drift af

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD)

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) PARATHEDSANALYSE Kommunespecifikke produkter * Formulér SMARTe mål Udarbejd plan for uddannelse af øvrige brugere Udfør konfigureringsopgaver

Læs mere

KONTRAKTER, LEVERANDØRER OG FORHANDLINGER. Projektleder Louise Dalby Markedschef Jesper Seidler

KONTRAKTER, LEVERANDØRER OG FORHANDLINGER. Projektleder Louise Dalby Markedschef Jesper Seidler KONTRAKTER, LEVERANDØRER OG FORHANDLINGER Projektleder Louise Dalby Markedschef Jesper Seidler Kommunedage januar 2016 Videncenteret er Overblik Vejledninger Inspiration Videncentret samler trådene Økonomien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

SPOR 4. Projektlederens rolle, opgaver og estimering. København 11. marts og Horsens 12. marts 2015

SPOR 4. Projektlederens rolle, opgaver og estimering. København 11. marts og Horsens 12. marts 2015 SPOR 4 Projektlederens rolle, opgaver og estimering København 11. marts og Horsens 12. marts 2015 Hvem er jeg? Seniorkonsulent/Implementering af Støttesystemerne 2 måneder i KOMBIT 14 år i en kommune Dagsorden

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS STØTTESYSTEMER STS Organisering i kommunerne V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS Hvem er jeg? Seniorkonsulent/Implementering af Støttesystemerne 4 måneder i KOMBIT 14 år i en kommune Dagsorden

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE

STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE Spørgsmål, kommentarer og svar 14. december Indledning v/ Peter Hansen Strategi for jobfunktionsroller v/ Brian S. Graversen Hvorfor samles implementeringshåndbøgerne for Klassifikation

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Proces for etablering af kommunale samarbejder

Proces for etablering af kommunale samarbejder Proces for etablering af kommunale samarbejder Fra idé til etableret samarbejde Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 2 Etablering af kommunale samarbejder 4 2.1 Sondering

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 5. oktober 2015 Devoteam Vision og formål for foreningen Vision: at digitaliseringen i medlemskommunerne skaber større værdi i den enkelte kommune,

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

KOMMUNERNES FORBEREDELSE OG IMPLEMENTERING

KOMMUNERNES FORBEREDELSE OG IMPLEMENTERING KOMMUNERNES FORBEREDELSE OG IMPLEMENTERING Ved Steen Pedersen og Mette Vinther Poulsen, KOMBIT Netværksmøder, november 2014 Du får svar på: Hvordan det samlede kommunale implementeringsforløb ser ud? Hvilke

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Aktivt projektejerskab

Aktivt projektejerskab Aktivt projektejerskab Juni 2017 Aktivt Projektejerskab understøttes af stærk rolle- og ansvarsfordeling i projektets øverste ledelse 1. Bestem, hvordan projektorganisationen skal se ud Topledelse/direktion

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Den Kommunale Digitaliseringsforening CVR:

Den Kommunale Digitaliseringsforening CVR: Den Kommunale Digitaliseringsforening CVR: 37849375 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Den Kommunale Digitaliseringsforening. Årsrapporten er aflagt

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder 7. & 8. marts Arbejde med kravspecifikationen Workshops gennemført: Lærere Dagtilbudsledere og pædagoger Vejledere & it-konsulenter Ledere og adm. medarbejdere Skoleledere

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG?

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017 Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Dagsorden MONOPOLBRUDDET Status Forlig med KMD den 13. marts 2017 Alternativ

Læs mere