Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014"

Transkript

1 Digitale medier, formater og langtidsbevaring Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014

2 Agenda (tilrettes) Historisk rids fra masseproduktion af papir til masseproduktion af data. Statens Arkivers overvejelser og første regelsæt, begrebet ESDH og elektroniske arkivalier. Overordnet offentlig DK strategi for bevaring + opbevaring Hvad er en (systemuafhængig) arkiveringsversion? Fordele og ulemper ved de forskellige strategier (teknisk, politisk, økonomisk mv.) Øvrige arkiverings standarder et nedslag. SI Produkter til produktion af en arkiveringsversion Det private segment earchive

3 Præsentation Fokus igennem de sidste 12 år på leverandørsiden: En praktisk indgangsvinkel til produktion af arkiveringsversioner efter danske regler som fastsat af Statens Arkiver (Rigsarkivet) På sidelinjen: Fulgt med i standardiseringsdiskussioner, og har konstateret at det på arkivområdet er lige så vanskeligt som alle andre steder at blive enige om fælles standarder.

4 Arkivalier og mængde -et historisk tilbageblik frem mod i går I løbet af 1700 opstod et stigende behov for skriftligt dokumentation, og der udviklede sig 2 til 3 henlæggelses metodikker: Kancelli systemet tildelt nummer ved sagens oprettelse, og senere breve til/fra fik samme nummer. Rentekammer systemet Hvert brev fik nyt (journal)nummer, der blev styret ved henvisninger frem og tilbage. En sag bestod af mange journalnumre Udenrigsministeriets Arkivsystem Blanding af overstående med geografik udvidelse.

5 Papir eksplosionen i det offentlige Journalplanssystemet var indpas fra 1960 erne og frem, hvor der stod klart at de tidligere systemer ikke kunne håndtere de store mængder data/papir. Journalplanen (som I måske kender) er en organiseret fordeling af de emner, som en given myndighed behandlede. Journalplans systemet med variationer stadig den mest udbredte systematik til registrering emne i dagens ESDH systemer.

6 Papir eksplosionen II Journalplanen var bl.a. afgørende for at emne og behandling af et given emne blev styrende for henlæggelse (i stedet for blot kronologi). Desuden indførte man krav til afgræsning af både sager og selve arkivet ved at benytte periodeskift. Kravet om periodeskift er delvist fastholdt i nyt cirkulære fra juni 2013 for de statslige myndigheder, så I vil også fremover møde begrebet.

7 Papir eksplosionen III Journalplanen gav også langt bedre mulighed for kassation af papir arkivalier, da man havde et emne/sagsgruppe, der så igen kunne være historisk bevaringsværdigt eller ej. Der er kun Statens Arkiver der kan indstilles offentlige arkivalier til kassation. Der foretages omfattede kassation af papirarkivalier. Kassation af dele af et ESDH system er tilladt, men foretages sjældent.

8 Papir som medie/arkivalier Opbevaringsmæssigt en masse udfordringeri form af fysiske forhold (sikring af adgang, temperaturstyring, brand og slid ved brug af originaler). Hvis disser er imødegået ved almindelig omtanke kræver konventionelle papirarkivalier meget lidt konvertering i forhold til læsbarhed over tid. Fremskrivningsforsøg fra SA i 90 erne peger på gennemsnitslig nedbrydningstid på 253 år(alt andet lige)

9 EDB første indsamlinger i 1980 erne og 90 erne. Sidste øjebliks bevaring der pga. manglende regler og ressourcer ofte blev gennemført efterhånden som SA fik kendskab til data. Man bevarede på de bånd og i de formater, hvor data var skabt og anvendt uden i øvrigt at foretage konvertering eller modtagelses test. Det blev åbenlyst at man manglede Regelgrundlag specifikt rettet mod elektroniske arkivalier En strategi for hvilke arkivalier der skulle bevares

10 Erfaringer fra indsamling af EDB Desuden opdagede man hurtigt at IT opbevarings enheder nedbrydes og forældres hurtigt i forhold til papir. Og SA kom frem til den grundlæggende konklusion: Data skal opbevares i et andet format end de typisk er produceret i Data skal opbevares på et andet medie end de typisk er lagret på i produktion (og mediet skal fornys ofte).

11 Statens Arkivers første Regelsæt omhandlende elektroniske arkivalier kom i 1997, der introducerede begreber som ESDH og arkiveringsversion I de følgende år et markant vækst i IT kompetencer ved SA, der med oprettelsen af metode sektionen gik efter at indhente de forsømte, og gøre Danmark til foregangsland for elektronisk aflevering og bevaring. Det stod klart at udfordringer var af en helt anden kaliber end ved indsamling af konventionelle (papir) arkivalier.

12 Overordnede strategiske metode valg De 3 overordnede strategier Museums strategien der indebar opbevaring af både software og hardware. Emulerings strategien der basere sig på produktion af programmer, der emulere (efterligner) fortidens programmer Migrerings strategi der indebære at produktionsformat udskiftes til et format særligt velegnet til langtidsopbevaring. Statens Arkiver valgte migrerings strategien, der i en DK kontekst dækker over dels øjeblikkelig datamigrering til arkivformat. Og dels migrering af selve opbevaringsmediet.

13 Overordnet metode valg politik, økonomi mv. Der er mange forskellige tilgange til digital bevaring i forskellige lande. Og valg af metode afhænger til dels af hvem der i sidste ende har opbevaringsforpligtelsen SA DK er rent bevaringsstrategi meget omkostningstung af producere arkiveringsversion, men nemmere og billigere at opbevare, så SA kan garantere for læsning på sigt med et minimeret datatab. Kommer senere tilbage til øvrige strategivalg og standarder.

14 Økonomi -Nye tiltag for sammenligning Af omkostninger ved dels at producere, opbevare og tilgængeliggøre historisk digital information. Meget forenklet kan man bruge de økonomiske ressourcer i arkiveringsøjeblikket eller ved tilgængeliggørelsen. Og i europæisk sammenhæng er man ikke enige om hvilke metode, der er bedst eller økonomisk mest fordelagtig. Se bl.a. i EU projektet 4c (Collaboration to Clarify the Costs of Curation) som Statens Arkiver deltager i.

15 Digital data eksplosion i det offentlige Systemerne bliver større og større, men data er ikke nødvendigvis mere unikke end da de var på papir. Dyrt for myndigheden at gennemføre periodeskift og aflevering pga. mængden af data særligt de filer som nu skal renderes til TIFF og afleveres, hvor disse tidligere blot kunne kasseres i papirform. Reelt set er mediet i sig selv medvirkede til en bevaringsbeslutning (kasseres hvis der ligger i papirform) min anke mod digital bevaring konkret vurdering.

16 Definition af arkiveringsversion i dag Meget overordnet består en arkiveringsversion af fire dele: Dokumenter (leverandør) Registeroplysninger (leverandør) Kontekstdokumentation (myndighed) Metadata om arkiveringsversionen (myndighed) og Statens Arkiver Ad 1) Alle dokumenter/filer skal uanset produktionsformat renderes til arkiveringsformat. For de meste almindelige filtyper, er dette så godt som altid TIFF. Ad 2) Aflevering foretages i form af en XML fil pr. tabel udvalgt til aflevering af Statens Arkiver. Til XML filerne høre et XML skema, der dels beskriver og dels validere dataindhold. Indsamling af såkaldte paradigmesags oplysninger pr. myndighed/ arkiveringsversion. Efterfølgende afgør Statens Arkiver hvilke tabeller/views der skal indgå i pågældende arkiveringsversion. Ad 3) Kontekstinformation er dokumenter, der beskriver myndighedens anvendelse af systemet, f.eks. journalvejledning, elearning guides, procedurer for anvendelse af systemet etc. Ad 4) Indexfiler med oplysninger om arkivskaber, periode, formål, indhold m.v.

17 Grafisk illustration fra SA:

18 Dataformater

19 Eksempel på dataformater -med SA forklaring

20 Fil formater i arkiveringsversion 5.E. Digitale dokumenter 5.E.1.a Et digitalt dokument, jf. dog 5.F og 5.G, skal lagres i ét af følgende formater: det grafiske bitmapformat TIFF, version 6.0 baseline. JPEG-2000 efter standarden ISO/IEC : :2004. Information technology -JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding 5.E.1.b Det er tilladt at benytte begge formater inden for samme arkiveringsversion. 5.E.2 Dokumenter i TIFF skal komprimeres efter følgende kompressionsregler: 5.E.2.a Sort/hvide dokumenter skal komprimeres med CCITT/TSS grp. 3, grp. 4, PackBit eller LZW. 5.E.2.b Dokumenter med gråtoner eller farver skal komprimeres med PackBit eller LZW.

21 Omkring gengivelse og Autenticitet Definition: Egenskab, der sikrer, at en ressource eller person er den hævdede [DS 484:2005] Statens Arkiver benytter typisk begrebet i en bredere forstand. Autenticitet går både på dataindhold og udseende, hvor TIFF bl.a. valgt fordi man ser et autentisk billede som fil/brev fremtræder som den i produktionssystemet.

22 Tilgængeliggørelse af historiske data Statens Arkivers program SOFIA kan læse (eller skal kunne på sigt) alle de systemuafhængige arkiveringsversioner, der er afleveret til offentligt arkiv. Pt. kun adgang for myndigheden selv til udvalgte arkiveringsversioner på læsesal. SA har de senere år kørt pilot omkring online adgang. I forhandling med Datatilsynet om det acceptable i egen acces til myndighedens historiske data (i DT optik er data slettet) Plus det praktiske Sikkerheden fra produktions systemet er udeladt i arkiveringsversionen, da adgang efter aflevering til arkiv er baseret på arkivlovens tilgængeligheds bestemmelser.

23 (op)bevaring ved digitalisering Statens Arkiver har en selvstændig strategi for digitaliserede arkivalier, der skabes som en del af en bevarings-og anvendelsesproces i modsætning til digitalt skabtearkivalier fra ESDH/CRM systemerne. Se eventuelt mere på Offentligt tilsnit: Min påstand at nogle overvejelser i forhold til bevaringsplanlægning, strategisk valg af metode samt benyttelse af standarder Også en sektion omkring det private-private (mere til hjemmebrug, end egentlig privatretsligt kommercielt)

24 Digital bevaring også for private aktører Sikre standarder for langtidsopbevaring af digital information er ikke kun relevant for digitalt fødte medier. Digital bevaring forstået som digitalisering af analoge samlinger forventes i stigning af de kommende år. Bl.a. på grund af De tekniske muligheder og faldende pris. Oplagt som bevarings-og formidlingsstrategi, da ens publikum ikke længere behøver at komme til udstillingen nu kan udstillingen komme til publikum. Undgå derudover slid på originalmateriale. Dokumentation af større samlinger mhp. hurtigere genfinding af eksempelvis teknisk materiale, bygningstegninger mv.

25 Imens udenfor Danmark Sideløbende -og primært efter Statens Arkiver i 1997 de facto havde skabt en lovgivningsorienteret dansk arkiveringsstandard arbejdede man ved mange nationale arkiver med tilsvarende problemstillinger. Det bemærkelsesværdige er, at man stort set aldrig var helt enige om detaljerne. Resultatet er, at der internationalt findes mange andre arkivstandarder og at hvert land reelt benytter sin egen udgave. Rejser spørgsmålet om hvordan man definere og identificere en standard?

26 Arkiv Standarder et nedslag Software Innovations produkter er baseret på den norske standard Noark5. De nuværende danske regler for metadata hviler på den schweiziske SIARD standard (med tilføjelse af TIFF). OAIS (Open Archival Information System) er umiddelbart den bredest accepterede og mest anvendelige model for opbygning og vedligeholdelse af et arkivsystem.

27 OAIS og Statens Arkiver Kan sammenligne arkiveringsversion med i en SIP (Submission Information Package) i OAIS. Tilgængeliggørelsen kan opfattes som en DIP (Dissemination Information Package) i form af Statens Arkivers SOFIA program. Og det løbende SA migrerings arbejde, og den bevaringsversion af data der opbevares ved arkivet kaldes i OAIS en AIP (Archival Information Package) ISO standard hvor etablering af såkaldt TRAC (Trustworthy Repositories Audit & Certification) er underlagt certificering med selvstændige værktøjer og metoder.

28 OAIS og Statens Arkiver II OAIS kan oversættes til Statens Arkivers model og krav. Vil dog ikke på sigt erstatte dansk lovgivning. Dels fordi moddellen ikke er detaljeret tilstrækkeligt på formater. Og dels fordi SA fastholder de danske formatkrav som TIFF og repræsentation hvor OAIS acceptere eksempelvis bit bevaring. Nyeste skud på stammen i EU regi E-Ark, som Statens Arkiver også deltager i, er E-ARK -European Archival Records and Knowledge Preservation

29 Er E-Ark så sidste digitale arkivstandard? Som leverandør synes man det er en overvejelser værd, hvorfor der konstant udvikles nye standarder, når der findes mange (velegnede) i forvejen? Fra et leverandør synspunkt er noget af udfordringen standarderne er vanskelig at konkretiserei systemerne og muligvis ikke efterspørges af kunderne. Internationalt samarbejde må være vejen frem: Tidligere tendens til kun at acceptere og benytte standarder som pågældende arkiv har været direkte involveret i frembringelsen af. Desuden har det tidligere været tendenser til genopfinde standarder nationalt (eller regionalt), og introducere nationale ændringer.

30 Leverandørens syn på standardisering Først rigtigt interessant: Når standard implementeres i lovgivning, og bliver en del af compliancefor salg i det pågældende marked. Når kunde krav bevirker at given standard overholdes eksempelvis ved udbud. Når produkt kan få en positiv særstatus på et givet marked ved som de eneste at opfylde en given standard.

31 Nutidens ESDH systemer er belastede af deres offentlige tilsnit. Er i vidt udstrækning opstået ud fra forgænger systemer. Disse var delvist digitale systemer såkaldte E-journaler der styrede digitale oplysninger/tabeldata om papirsager. Denne arv er til tider synlig i systemerne i dag. En del felter på applikationsniveau i DK systemer er opstået direkte af krav fra Statens Arkiver (eksempelvis lagringsform eller medie ).

32 Hvad er god datakvalitet over tid? (en ikke teoretisk definition) Definition: Ens datakvalitet er god, når den understøtter ens forretning. Dvs. når det registreres tilstrækkeligt til at dokumentere beslutninger/afgørelser nu og over tid, og viden om afgørelser kan spredes/genbruges i organisationen. God datakvalitet er baseret på bevidstbrug af data, på kontrol, integritet, konsistens samt relevans. Definitionsmæssigt er der tale om strukturerede data, når de findes i et ESDH/CRM system. Hertil kommer mange ustrukturerede data i mails, på fællesdrev, hjemmesider mv. Grundlag for al arkivering og genfinding er datakvalitet i produktion en arkiveringsstruktur medføre ikke i sig selv bedre kvalitet.

33 Software Innovation har en mission med data også på længere sigt.

34 SI produktion af arkiveringsversion Er baseret på håndtering af Statens Arkivers regler ved benyttes af 3 standardiserede produkter: Software Innovation Arkiv Check (kontrol af strukturelt dataindhold/udvælgelse af tabeller, views mv. til SA afleveringsbestemmelse) Software Innovation Arkiv Service (validering af fil og filindhold) Software Innovation Arkiv Aflevering (udtræk af relevante tabeller/felter og etablering af nye relationer).

35 Arkiv Check - med supplerende analyser Arkiv Check ud af boksen: Tabeller i løsning med angivelse af rækker/indhold samt forslag til bevaring/kassation. Views med angivelse af relevans i forhold til arkiveringsversion. Uafsluttede eller åbne sager. Mulige ikke journaliserede dokumenter. Dokumenter, som ikke har forbindelse til sager/registreringssystematik (skrivebordssager mv.) Antal dokumenter fordelt pr. filtype. Dokumenter, som ud fra deres filformat ikke umiddelbart kan renderes til arkivformatet TIFF. Verifikation/dokumentation af tilretninger NB: Vigtigt at understrege, at det initialt med Arkiv Check kun undersøges datastrukturer og ikke dataindhold.

36 Arkiv Check -II Oprindeligt beregnet til udtræk af tabeller, felter og views til Statens Arkivers udvælgelse for af data til arkiveringsversion/afleveringsbestemmelse. Yderligere oplysninger om tilsyneladende problematiske formater samt fordeling sager/akter, åbne/lukkede og muligvis ujournaliserede. Dertil en oversigt over hvilke filformater der rent faktisk er registreret som arkiveret i systemet. - Og der er altid nogle overraskende resultater.

37 Arkiv Check III Eventuelle egne supplerende undersøgelser af datakvalitet via eksisterende rapporteringsværktøjer. Kombineret med tilkøb af SI analyser som en udvidelse til standard Arkiv Check. Der kan tilkøbes ekstra kørsler, hvis specifikke resultater ønskes undersøgt nærmere. Endelig kan man også gemmeføre en egentlig audit, der typisk involverer alle forretningsgange (ikke kun de digitaliserede, og ikke begrænset til ESDH systemet).

38 Arkiv Service maskinel kontrol af indholdsmæssig datakvalitet Arkiv Service er den mest omfattede kontrol af datakvalitet idet der også kontrolleres for indhold, læsbarhed, layout, margener, aktive links mv. Formålet er at sikre der kan produceres en nøjagtig grafisk kopi uden at dataindhold ændres overhovedet. Og eneste metoder til at sikre dette, er rent faktisk at rendere til et grafisk format. Omkring 1-3 % af filerne skal normalt håndteres for features i produktionsformater, der ikke kan understøttes i det grafiske format.

39 Arkiv Service -kontrol er bedre end (blind) tillid. 360 Arkiv Service sørger for løbende at kontrollere at alle dokument-filer indlagt i arkivet kan læses og udskrives samt at validere tilhørende metadata. 360 Arkiv Service er dermed med til sikre at arkivet altid indeholder tilgængelig information. Arkiv Service påvirker ikke produktionsmiljøet, da rendering foregår på selvstændige servere. Belastning på organisationen er bl.a. afhængig af valgte notifikationer, og dermed hvordan organisationen opsamler læring omkring fejlsituationer.

40 Software Innovation Arkiv Aflevering (SISA) Ud fra Statens Arkiver afleveringsbestemmelse udvælgelse tabeller og felter til arkiveringsversioner, og der etableres nye relationer til arkiveringsversion. En valideringsmotor bearbejder data gennem en række iterationer, og sluttelig testes med egne værktøjer og ADA. Generelt for produktion af arkiveringsversion: Udfordringen består i at få et dynamiske og fleksibelt system ned i en endimensionel struktur, sådan at denne kan opbevares.

41 Software Innovation Arkiv Aflevering (SISA) Faser ved produktion af arkiveringsversion

42 Virksomheder (på private retslig grundlag) Overkill med produktion af arkiveringsversioner for langt de fleste private aktører og systemer. Ved en DK arkiveringsversionen er genanvendelse af data vanskelig (kræver SA s læseprogram SOFIA) Hvis der i privat regi produceres en arkiveringsversion vil jeg anbefale (betalt) test og opbevaring ved Statens Arkiver. Deponering benyttes bl.a. af Folketinget. Virksomheder kan tillade sig udelukkende at fokusere på egne dokumentationsbehov også på lang sigt.

43 earchive A Records Management Server

44 earchive a stand alone records management server earchive 360 is a stand-alone records management solution for medium or long-term storage of your organization s digital information FGS / Noark cases + documents P360 / B360 / Other systems Files and folders as records File system drive (H: drive) Meta data and files SharePoint lists Invoices and records Financial application HR Records/ other records HR application

45 earchive overview

46 earchive 360 usage scenarios «Black box» records server Archive server for business systems «Historical archive» server for 360 Transfer closed subarchives from Public 360 Data migration tool Import to earchive in stead of data conversion. and combinations..

47 earchive User Interface Focus on search and retrieval Vertical archive navigation Drilling down into archives Cross-archive search Advanced search Admin functions for archivists Import / Export Classification, Disposal, Access

48 Spørgsmål? Henrik Højlund Olsen Teamlead Archiving

49 Software Innovation A/S DK-2840 Holte

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

BEVARINGSINSTITUTIONERS DIGITALE STRATEGIER I DAG TEMADAG FOR STATENS ARKIVER 23. JUNI 2011

BEVARINGSINSTITUTIONERS DIGITALE STRATEGIER I DAG TEMADAG FOR STATENS ARKIVER 23. JUNI 2011 BEVARINGSINSTITUTIONERS DIGITALE STRATEGIER I DAG TEMADAG FOR STATENS ARKIVER 23. JUNI 2011 1 1 Indledning...3 2 Hvad ligger til grund for strategier for digital arkivering?...4 2.1 Institutionens vilkår...4

Læs mere

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen SOFIA Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen www.digitalbevaring.dk Emner www.digitalbevaring.dk Demonstration

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014

Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014 Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014 Introduktion Dette dokument udgør en strategi for langtidsbevaring af materiale

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Statsbibliotekets. Strategi for digital bevaring

Statsbibliotekets. Strategi for digital bevaring Statsbibliotekets Strategi for digital bevaring Version 3 Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 3 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT TU1.UT TUFormålUT TU2.UT TUBeskrivelseUT Statens Arkiver Notat Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT Dato: 04.10.2010 Sagsnr.: 2008-007379 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Digital Bevaring En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Indhold Organisering Bevaringsstrategier Projekter Digital Bevaring er en Projektorganisation + + +

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Dansk Kvalitetssikringsgruppe Arkiv. - IT-advokatens syn på PDF/PDF-A med fokus på retsgyldighed

Dansk Kvalitetssikringsgruppe Arkiv. - IT-advokatens syn på PDF/PDF-A med fokus på retsgyldighed Advokat Per Mejer ActaAdvokater Dansk Kvalitetssikringsgruppe Arkiv - IT-advokatens syn på PDF/PDF-A med fokus på retsgyldighed 30. september 2013 NovoNordisk Bagsværd IT-Advokat Per Mejer pme@mejer.net

Læs mere

Fra papir til digitalisering

Fra papir til digitalisering 11000 10101001011 11000 Fra papir til digitalisering Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk 10101001011 11000 11000 Dokumentfangst

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Digital bevaring status og viden 2014

Digital bevaring status og viden 2014 Digital bevaring status og viden 2014 Indledning I dag dokumenterer den offentlige forvaltning næste udelukkende sit arbejde digitalt, enten i et ESDHsystem og/eller i fagsystemer. Det samme gælder mange

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

scanning.dk Tilgængelighed og bevaring af arkiver

scanning.dk Tilgængelighed og bevaring af arkiver scanning.dk Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm.

Læs mere

ARKIVDANNING OG DIGITAL ARKIVERING I PRIVAT SEKTOR. SAMDOK-konferencen 16. oktober 2014 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit INDHOLD

ARKIVDANNING OG DIGITAL ARKIVERING I PRIVAT SEKTOR. SAMDOK-konferencen 16. oktober 2014 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit INDHOLD ARKIVDANNING OG DIGITAL ARKIVERING I PRIVAT SEKTOR SAMDOK-konferencen 16. oktober 2014 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit www.information-audit.dk INDHOLD Mål med arkivdannelse i private virksomheder

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Nyheder fra Adobe - og lidt til...

Nyheder fra Adobe - og lidt til... Nyheder fra Adobe - og lidt til... Per Haslev Territory Account Manager Adobe Systems Danmark per.haslev@adobe.com 1 AGENDA Adobe Acrobat 8 Adobe løsninger tilknyttet PDF Lidt praktiske eksempler - komprimering

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Hvad er en CAL? (Client Access License) CAL-tildeling baseret på bruger (User) eller enhed (Device) Hvad er en Core CAL? Core CAL

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Dokumentlivscyklus IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Lars Fastrup 14+ års erfaring som softwareudvikler og arkitekt 5+ år som selvstændig IT konsulent med fokus på Microsoft SharePoint

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012 DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Opgaven...2 2 Krav til klargøring og håndtering...2 3 Gennemsyn for personoplysninger...4 4 Filformater og opløsning...5

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Lene Offersgaard, Center for Sprogteknologi, NFI, KU leneo@hum.ku.dk KU, 20. april 2015 DIGHUMLAB har tre søjler: Language-based materials and tools Research

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

DATASIKRING OG E-DISCOVERY

DATASIKRING OG E-DISCOVERY DATASIKRING OG E-DISCOVERY Værktøjer til sikring og intelligent udsøgning af elektroniske informationer DATASIKRING Sikring af data er en klar forudsætning for valid udsøgning og analyse af økonomidata

Læs mere

Spar penge - Solutions Day Torsdag, den 23. september 2010

Spar penge - Solutions Day Torsdag, den 23. september 2010 Spar penge - Solutions Day Torsdag, den 23. september 2010 Agenda Kort præsentation af ReadSoft Hvad koster det at betale sine regninger? Fokuspunkter og succeskriterier ved elektronisk fakturahåndtering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Referat. Statens Arkiver

Referat. Statens Arkiver Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Hvorfor? Oversigt Hvordan?

Læs mere

Filformater... Baggrunden for Statens Arkivers valg og fravalg af filformater til brug for langtidsopbevaring

Filformater... Baggrunden for Statens Arkivers valg og fravalg af filformater til brug for langtidsopbevaring Filformater... Baggrunden for Statens Arkivers valg og fravalg af filformater til brug for langtidsopbevaring af arkivalier, samt gennemgang af de mest udbredte filformater. Af René Mittå Olsen Systemudvikler,

Læs mere