Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale medier, formater og langtidsbevaring. Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014"

Transkript

1 Digitale medier, formater og langtidsbevaring Henrik Højlund Teamlead Archiving 6. november 2014

2 Agenda (tilrettes) Historisk rids fra masseproduktion af papir til masseproduktion af data. Statens Arkivers overvejelser og første regelsæt, begrebet ESDH og elektroniske arkivalier. Overordnet offentlig DK strategi for bevaring + opbevaring Hvad er en (systemuafhængig) arkiveringsversion? Fordele og ulemper ved de forskellige strategier (teknisk, politisk, økonomisk mv.) Øvrige arkiverings standarder et nedslag. SI Produkter til produktion af en arkiveringsversion Det private segment earchive

3 Præsentation Fokus igennem de sidste 12 år på leverandørsiden: En praktisk indgangsvinkel til produktion af arkiveringsversioner efter danske regler som fastsat af Statens Arkiver (Rigsarkivet) På sidelinjen: Fulgt med i standardiseringsdiskussioner, og har konstateret at det på arkivområdet er lige så vanskeligt som alle andre steder at blive enige om fælles standarder.

4 Arkivalier og mængde -et historisk tilbageblik frem mod i går I løbet af 1700 opstod et stigende behov for skriftligt dokumentation, og der udviklede sig 2 til 3 henlæggelses metodikker: Kancelli systemet tildelt nummer ved sagens oprettelse, og senere breve til/fra fik samme nummer. Rentekammer systemet Hvert brev fik nyt (journal)nummer, der blev styret ved henvisninger frem og tilbage. En sag bestod af mange journalnumre Udenrigsministeriets Arkivsystem Blanding af overstående med geografik udvidelse.

5 Papir eksplosionen i det offentlige Journalplanssystemet var indpas fra 1960 erne og frem, hvor der stod klart at de tidligere systemer ikke kunne håndtere de store mængder data/papir. Journalplanen (som I måske kender) er en organiseret fordeling af de emner, som en given myndighed behandlede. Journalplans systemet med variationer stadig den mest udbredte systematik til registrering emne i dagens ESDH systemer.

6 Papir eksplosionen II Journalplanen var bl.a. afgørende for at emne og behandling af et given emne blev styrende for henlæggelse (i stedet for blot kronologi). Desuden indførte man krav til afgræsning af både sager og selve arkivet ved at benytte periodeskift. Kravet om periodeskift er delvist fastholdt i nyt cirkulære fra juni 2013 for de statslige myndigheder, så I vil også fremover møde begrebet.

7 Papir eksplosionen III Journalplanen gav også langt bedre mulighed for kassation af papir arkivalier, da man havde et emne/sagsgruppe, der så igen kunne være historisk bevaringsværdigt eller ej. Der er kun Statens Arkiver der kan indstilles offentlige arkivalier til kassation. Der foretages omfattede kassation af papirarkivalier. Kassation af dele af et ESDH system er tilladt, men foretages sjældent.

8 Papir som medie/arkivalier Opbevaringsmæssigt en masse udfordringeri form af fysiske forhold (sikring af adgang, temperaturstyring, brand og slid ved brug af originaler). Hvis disser er imødegået ved almindelig omtanke kræver konventionelle papirarkivalier meget lidt konvertering i forhold til læsbarhed over tid. Fremskrivningsforsøg fra SA i 90 erne peger på gennemsnitslig nedbrydningstid på 253 år(alt andet lige)

9 EDB første indsamlinger i 1980 erne og 90 erne. Sidste øjebliks bevaring der pga. manglende regler og ressourcer ofte blev gennemført efterhånden som SA fik kendskab til data. Man bevarede på de bånd og i de formater, hvor data var skabt og anvendt uden i øvrigt at foretage konvertering eller modtagelses test. Det blev åbenlyst at man manglede Regelgrundlag specifikt rettet mod elektroniske arkivalier En strategi for hvilke arkivalier der skulle bevares

10 Erfaringer fra indsamling af EDB Desuden opdagede man hurtigt at IT opbevarings enheder nedbrydes og forældres hurtigt i forhold til papir. Og SA kom frem til den grundlæggende konklusion: Data skal opbevares i et andet format end de typisk er produceret i Data skal opbevares på et andet medie end de typisk er lagret på i produktion (og mediet skal fornys ofte).

11 Statens Arkivers første Regelsæt omhandlende elektroniske arkivalier kom i 1997, der introducerede begreber som ESDH og arkiveringsversion I de følgende år et markant vækst i IT kompetencer ved SA, der med oprettelsen af metode sektionen gik efter at indhente de forsømte, og gøre Danmark til foregangsland for elektronisk aflevering og bevaring. Det stod klart at udfordringer var af en helt anden kaliber end ved indsamling af konventionelle (papir) arkivalier.

12 Overordnede strategiske metode valg De 3 overordnede strategier Museums strategien der indebar opbevaring af både software og hardware. Emulerings strategien der basere sig på produktion af programmer, der emulere (efterligner) fortidens programmer Migrerings strategi der indebære at produktionsformat udskiftes til et format særligt velegnet til langtidsopbevaring. Statens Arkiver valgte migrerings strategien, der i en DK kontekst dækker over dels øjeblikkelig datamigrering til arkivformat. Og dels migrering af selve opbevaringsmediet.

13 Overordnet metode valg politik, økonomi mv. Der er mange forskellige tilgange til digital bevaring i forskellige lande. Og valg af metode afhænger til dels af hvem der i sidste ende har opbevaringsforpligtelsen SA DK er rent bevaringsstrategi meget omkostningstung af producere arkiveringsversion, men nemmere og billigere at opbevare, så SA kan garantere for læsning på sigt med et minimeret datatab. Kommer senere tilbage til øvrige strategivalg og standarder.

14 Økonomi -Nye tiltag for sammenligning Af omkostninger ved dels at producere, opbevare og tilgængeliggøre historisk digital information. Meget forenklet kan man bruge de økonomiske ressourcer i arkiveringsøjeblikket eller ved tilgængeliggørelsen. Og i europæisk sammenhæng er man ikke enige om hvilke metode, der er bedst eller økonomisk mest fordelagtig. Se bl.a. i EU projektet 4c (Collaboration to Clarify the Costs of Curation) som Statens Arkiver deltager i.

15 Digital data eksplosion i det offentlige Systemerne bliver større og større, men data er ikke nødvendigvis mere unikke end da de var på papir. Dyrt for myndigheden at gennemføre periodeskift og aflevering pga. mængden af data særligt de filer som nu skal renderes til TIFF og afleveres, hvor disse tidligere blot kunne kasseres i papirform. Reelt set er mediet i sig selv medvirkede til en bevaringsbeslutning (kasseres hvis der ligger i papirform) min anke mod digital bevaring konkret vurdering.

16 Definition af arkiveringsversion i dag Meget overordnet består en arkiveringsversion af fire dele: Dokumenter (leverandør) Registeroplysninger (leverandør) Kontekstdokumentation (myndighed) Metadata om arkiveringsversionen (myndighed) og Statens Arkiver Ad 1) Alle dokumenter/filer skal uanset produktionsformat renderes til arkiveringsformat. For de meste almindelige filtyper, er dette så godt som altid TIFF. Ad 2) Aflevering foretages i form af en XML fil pr. tabel udvalgt til aflevering af Statens Arkiver. Til XML filerne høre et XML skema, der dels beskriver og dels validere dataindhold. Indsamling af såkaldte paradigmesags oplysninger pr. myndighed/ arkiveringsversion. Efterfølgende afgør Statens Arkiver hvilke tabeller/views der skal indgå i pågældende arkiveringsversion. Ad 3) Kontekstinformation er dokumenter, der beskriver myndighedens anvendelse af systemet, f.eks. journalvejledning, elearning guides, procedurer for anvendelse af systemet etc. Ad 4) Indexfiler med oplysninger om arkivskaber, periode, formål, indhold m.v.

17 Grafisk illustration fra SA:

18 Dataformater

19 Eksempel på dataformater -med SA forklaring

20 Fil formater i arkiveringsversion 5.E. Digitale dokumenter 5.E.1.a Et digitalt dokument, jf. dog 5.F og 5.G, skal lagres i ét af følgende formater: det grafiske bitmapformat TIFF, version 6.0 baseline. JPEG-2000 efter standarden ISO/IEC : :2004. Information technology -JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding 5.E.1.b Det er tilladt at benytte begge formater inden for samme arkiveringsversion. 5.E.2 Dokumenter i TIFF skal komprimeres efter følgende kompressionsregler: 5.E.2.a Sort/hvide dokumenter skal komprimeres med CCITT/TSS grp. 3, grp. 4, PackBit eller LZW. 5.E.2.b Dokumenter med gråtoner eller farver skal komprimeres med PackBit eller LZW.

21 Omkring gengivelse og Autenticitet Definition: Egenskab, der sikrer, at en ressource eller person er den hævdede [DS 484:2005] Statens Arkiver benytter typisk begrebet i en bredere forstand. Autenticitet går både på dataindhold og udseende, hvor TIFF bl.a. valgt fordi man ser et autentisk billede som fil/brev fremtræder som den i produktionssystemet.

22 Tilgængeliggørelse af historiske data Statens Arkivers program SOFIA kan læse (eller skal kunne på sigt) alle de systemuafhængige arkiveringsversioner, der er afleveret til offentligt arkiv. Pt. kun adgang for myndigheden selv til udvalgte arkiveringsversioner på læsesal. SA har de senere år kørt pilot omkring online adgang. I forhandling med Datatilsynet om det acceptable i egen acces til myndighedens historiske data (i DT optik er data slettet) Plus det praktiske Sikkerheden fra produktions systemet er udeladt i arkiveringsversionen, da adgang efter aflevering til arkiv er baseret på arkivlovens tilgængeligheds bestemmelser.

23 (op)bevaring ved digitalisering Statens Arkiver har en selvstændig strategi for digitaliserede arkivalier, der skabes som en del af en bevarings-og anvendelsesproces i modsætning til digitalt skabtearkivalier fra ESDH/CRM systemerne. Se eventuelt mere på Offentligt tilsnit: Min påstand at nogle overvejelser i forhold til bevaringsplanlægning, strategisk valg af metode samt benyttelse af standarder Også en sektion omkring det private-private (mere til hjemmebrug, end egentlig privatretsligt kommercielt)

24 Digital bevaring også for private aktører Sikre standarder for langtidsopbevaring af digital information er ikke kun relevant for digitalt fødte medier. Digital bevaring forstået som digitalisering af analoge samlinger forventes i stigning af de kommende år. Bl.a. på grund af De tekniske muligheder og faldende pris. Oplagt som bevarings-og formidlingsstrategi, da ens publikum ikke længere behøver at komme til udstillingen nu kan udstillingen komme til publikum. Undgå derudover slid på originalmateriale. Dokumentation af større samlinger mhp. hurtigere genfinding af eksempelvis teknisk materiale, bygningstegninger mv.

25 Imens udenfor Danmark Sideløbende -og primært efter Statens Arkiver i 1997 de facto havde skabt en lovgivningsorienteret dansk arkiveringsstandard arbejdede man ved mange nationale arkiver med tilsvarende problemstillinger. Det bemærkelsesværdige er, at man stort set aldrig var helt enige om detaljerne. Resultatet er, at der internationalt findes mange andre arkivstandarder og at hvert land reelt benytter sin egen udgave. Rejser spørgsmålet om hvordan man definere og identificere en standard?

26 Arkiv Standarder et nedslag Software Innovations produkter er baseret på den norske standard Noark5. De nuværende danske regler for metadata hviler på den schweiziske SIARD standard (med tilføjelse af TIFF). OAIS (Open Archival Information System) er umiddelbart den bredest accepterede og mest anvendelige model for opbygning og vedligeholdelse af et arkivsystem.

27 OAIS og Statens Arkiver Kan sammenligne arkiveringsversion med i en SIP (Submission Information Package) i OAIS. Tilgængeliggørelsen kan opfattes som en DIP (Dissemination Information Package) i form af Statens Arkivers SOFIA program. Og det løbende SA migrerings arbejde, og den bevaringsversion af data der opbevares ved arkivet kaldes i OAIS en AIP (Archival Information Package) ISO standard hvor etablering af såkaldt TRAC (Trustworthy Repositories Audit & Certification) er underlagt certificering med selvstændige værktøjer og metoder.

28 OAIS og Statens Arkiver II OAIS kan oversættes til Statens Arkivers model og krav. Vil dog ikke på sigt erstatte dansk lovgivning. Dels fordi moddellen ikke er detaljeret tilstrækkeligt på formater. Og dels fordi SA fastholder de danske formatkrav som TIFF og repræsentation hvor OAIS acceptere eksempelvis bit bevaring. Nyeste skud på stammen i EU regi E-Ark, som Statens Arkiver også deltager i, er E-ARK -European Archival Records and Knowledge Preservation

29 Er E-Ark så sidste digitale arkivstandard? Som leverandør synes man det er en overvejelser værd, hvorfor der konstant udvikles nye standarder, når der findes mange (velegnede) i forvejen? Fra et leverandør synspunkt er noget af udfordringen standarderne er vanskelig at konkretiserei systemerne og muligvis ikke efterspørges af kunderne. Internationalt samarbejde må være vejen frem: Tidligere tendens til kun at acceptere og benytte standarder som pågældende arkiv har været direkte involveret i frembringelsen af. Desuden har det tidligere været tendenser til genopfinde standarder nationalt (eller regionalt), og introducere nationale ændringer.

30 Leverandørens syn på standardisering Først rigtigt interessant: Når standard implementeres i lovgivning, og bliver en del af compliancefor salg i det pågældende marked. Når kunde krav bevirker at given standard overholdes eksempelvis ved udbud. Når produkt kan få en positiv særstatus på et givet marked ved som de eneste at opfylde en given standard.

31 Nutidens ESDH systemer er belastede af deres offentlige tilsnit. Er i vidt udstrækning opstået ud fra forgænger systemer. Disse var delvist digitale systemer såkaldte E-journaler der styrede digitale oplysninger/tabeldata om papirsager. Denne arv er til tider synlig i systemerne i dag. En del felter på applikationsniveau i DK systemer er opstået direkte af krav fra Statens Arkiver (eksempelvis lagringsform eller medie ).

32 Hvad er god datakvalitet over tid? (en ikke teoretisk definition) Definition: Ens datakvalitet er god, når den understøtter ens forretning. Dvs. når det registreres tilstrækkeligt til at dokumentere beslutninger/afgørelser nu og over tid, og viden om afgørelser kan spredes/genbruges i organisationen. God datakvalitet er baseret på bevidstbrug af data, på kontrol, integritet, konsistens samt relevans. Definitionsmæssigt er der tale om strukturerede data, når de findes i et ESDH/CRM system. Hertil kommer mange ustrukturerede data i mails, på fællesdrev, hjemmesider mv. Grundlag for al arkivering og genfinding er datakvalitet i produktion en arkiveringsstruktur medføre ikke i sig selv bedre kvalitet.

33 Software Innovation har en mission med data også på længere sigt.

34 SI produktion af arkiveringsversion Er baseret på håndtering af Statens Arkivers regler ved benyttes af 3 standardiserede produkter: Software Innovation Arkiv Check (kontrol af strukturelt dataindhold/udvælgelse af tabeller, views mv. til SA afleveringsbestemmelse) Software Innovation Arkiv Service (validering af fil og filindhold) Software Innovation Arkiv Aflevering (udtræk af relevante tabeller/felter og etablering af nye relationer).

35 Arkiv Check - med supplerende analyser Arkiv Check ud af boksen: Tabeller i løsning med angivelse af rækker/indhold samt forslag til bevaring/kassation. Views med angivelse af relevans i forhold til arkiveringsversion. Uafsluttede eller åbne sager. Mulige ikke journaliserede dokumenter. Dokumenter, som ikke har forbindelse til sager/registreringssystematik (skrivebordssager mv.) Antal dokumenter fordelt pr. filtype. Dokumenter, som ud fra deres filformat ikke umiddelbart kan renderes til arkivformatet TIFF. Verifikation/dokumentation af tilretninger NB: Vigtigt at understrege, at det initialt med Arkiv Check kun undersøges datastrukturer og ikke dataindhold.

36 Arkiv Check -II Oprindeligt beregnet til udtræk af tabeller, felter og views til Statens Arkivers udvælgelse for af data til arkiveringsversion/afleveringsbestemmelse. Yderligere oplysninger om tilsyneladende problematiske formater samt fordeling sager/akter, åbne/lukkede og muligvis ujournaliserede. Dertil en oversigt over hvilke filformater der rent faktisk er registreret som arkiveret i systemet. - Og der er altid nogle overraskende resultater.

37 Arkiv Check III Eventuelle egne supplerende undersøgelser af datakvalitet via eksisterende rapporteringsværktøjer. Kombineret med tilkøb af SI analyser som en udvidelse til standard Arkiv Check. Der kan tilkøbes ekstra kørsler, hvis specifikke resultater ønskes undersøgt nærmere. Endelig kan man også gemmeføre en egentlig audit, der typisk involverer alle forretningsgange (ikke kun de digitaliserede, og ikke begrænset til ESDH systemet).

38 Arkiv Service maskinel kontrol af indholdsmæssig datakvalitet Arkiv Service er den mest omfattede kontrol af datakvalitet idet der også kontrolleres for indhold, læsbarhed, layout, margener, aktive links mv. Formålet er at sikre der kan produceres en nøjagtig grafisk kopi uden at dataindhold ændres overhovedet. Og eneste metoder til at sikre dette, er rent faktisk at rendere til et grafisk format. Omkring 1-3 % af filerne skal normalt håndteres for features i produktionsformater, der ikke kan understøttes i det grafiske format.

39 Arkiv Service -kontrol er bedre end (blind) tillid. 360 Arkiv Service sørger for løbende at kontrollere at alle dokument-filer indlagt i arkivet kan læses og udskrives samt at validere tilhørende metadata. 360 Arkiv Service er dermed med til sikre at arkivet altid indeholder tilgængelig information. Arkiv Service påvirker ikke produktionsmiljøet, da rendering foregår på selvstændige servere. Belastning på organisationen er bl.a. afhængig af valgte notifikationer, og dermed hvordan organisationen opsamler læring omkring fejlsituationer.

40 Software Innovation Arkiv Aflevering (SISA) Ud fra Statens Arkiver afleveringsbestemmelse udvælgelse tabeller og felter til arkiveringsversioner, og der etableres nye relationer til arkiveringsversion. En valideringsmotor bearbejder data gennem en række iterationer, og sluttelig testes med egne værktøjer og ADA. Generelt for produktion af arkiveringsversion: Udfordringen består i at få et dynamiske og fleksibelt system ned i en endimensionel struktur, sådan at denne kan opbevares.

41 Software Innovation Arkiv Aflevering (SISA) Faser ved produktion af arkiveringsversion

42 Virksomheder (på private retslig grundlag) Overkill med produktion af arkiveringsversioner for langt de fleste private aktører og systemer. Ved en DK arkiveringsversionen er genanvendelse af data vanskelig (kræver SA s læseprogram SOFIA) Hvis der i privat regi produceres en arkiveringsversion vil jeg anbefale (betalt) test og opbevaring ved Statens Arkiver. Deponering benyttes bl.a. af Folketinget. Virksomheder kan tillade sig udelukkende at fokusere på egne dokumentationsbehov også på lang sigt.

43 earchive A Records Management Server

44 earchive a stand alone records management server earchive 360 is a stand-alone records management solution for medium or long-term storage of your organization s digital information FGS / Noark cases + documents P360 / B360 / Other systems Files and folders as records File system drive (H: drive) Meta data and files SharePoint lists Invoices and records Financial application HR Records/ other records HR application

45 earchive overview

46 earchive 360 usage scenarios «Black box» records server Archive server for business systems «Historical archive» server for 360 Transfer closed subarchives from Public 360 Data migration tool Import to earchive in stead of data conversion. and combinations..

47 earchive User Interface Focus on search and retrieval Vertical archive navigation Drilling down into archives Cross-archive search Advanced search Admin functions for archivists Import / Export Classification, Disposal, Access

48 Spørgsmål? Henrik Højlund Olsen Teamlead Archiving

49 Software Innovation A/S DK-2840 Holte

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Jan Dalsten Sørensen Digital Bevaring og Oparbejdning 29. November 2016 1 Agenda Generelt om udfordringer ved digital bevaring Strategivalg

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Introduktion til Cost Model for Digital Curation Begrundelse

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

BEVARINGSINSTITUTIONERS DIGITALE STRATEGIER I DAG TEMADAG FOR STATENS ARKIVER 23. JUNI 2011

BEVARINGSINSTITUTIONERS DIGITALE STRATEGIER I DAG TEMADAG FOR STATENS ARKIVER 23. JUNI 2011 BEVARINGSINSTITUTIONERS DIGITALE STRATEGIER I DAG TEMADAG FOR STATENS ARKIVER 23. JUNI 2011 1 1 Indledning...3 2 Hvad ligger til grund for strategier for digital arkivering?...4 2.1 Institutionens vilkår...4

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1 Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver Marts 2012 0 @ 1 0 1 Indholdsfortegnelse 1. VEDLIGEHOLDELSE OG AFLEVERING AF DOKUMENTARKIVER...4 A. VEDLIGEHOLDELSE OG BEST PRACTISE...4

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen SOFIA Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen www.digitalbevaring.dk Emner www.digitalbevaring.dk Demonstration

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier I medfør af 8, 10, 11, stk. 1 og 13, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni 2015 om arkivvæsen og efter forhandling med Grønlands

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014

Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014 Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014 Introduktion Dette dokument udgør en strategi for langtidsbevaring af materiale

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket DIGITAL KULTURARV Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket 1 Agenda Digital kulturarv Hvad gemmer vi? Radio/TV Netarkivet.dk Aviser Rippede CD ere og DVD ere Andre samlinger Digital

Læs mere

DIGITALE BILLEDER HVAD GØR VI MED DEM? LFF seminar 16. april 2008

DIGITALE BILLEDER HVAD GØR VI MED DEM? LFF seminar 16. april 2008 HVAD GØR VI MED DEM? LFF seminar 16. april 2008 Program: 10.30-11.00 11.00 : Ankomst & registrering 11.00-11.45 11.45 : Madeleine Schlawitz, Det Danske Filminstitut Overvejelser omkring de digitale billeder

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Jan Dalsten Sørensen Fagligt forum 31. maj 2017 1 Indhold Afleveringer fra standardsystemer/paradigmesager Status på revision af bekendtgørelse

Læs mere

Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015

Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015 Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Log in 4 2. SOFIAS OPBYGNING 5 2.1 Menupunkter

Læs mere

PDF/A. PDF/A for AFP-Brugergruppen. den 11. maj 2011 Sørup Herregård

PDF/A. PDF/A for AFP-Brugergruppen. den 11. maj 2011 Sørup Herregård PDF/A PDF/A for AFP-Brugergruppen den 11. maj 2011 Sørup Herregård PDF/A Præsentation Hvad er PDF/A Do s and Don ts Fordele ved PDF/A Hvordan danner man PDF/A Hvordan verificerer man at ens PDF/A er korrekt

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Statsbibliotekets. Strategi for digital bevaring

Statsbibliotekets. Strategi for digital bevaring Statsbibliotekets Strategi for digital bevaring Version 3 Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 3 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Juni 2013 SOA bevaring @ instruks dokument Indledning Formålet med denne vejledning er at forklare

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT TU1.UT TUFormålUT TU2.UT TUBeskrivelseUT Statens Arkiver Notat Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT Dato: 04.10.2010 Sagsnr.: 2008-007379 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent

PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent Bevaring og udvikling af krav til elektroniske arkivalier, herunder evaluering af formater, medier mv. Status for anvendelse af PDF SA benytter ikke

Læs mere

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5 1 Indledning side 2 2 Digitale udfordringer side 2 2.1 Digital bevaringsarkivet side 2 2.2 Digital tilgængeliggørelse side 3 2.3 Teknologisk kapabilitet side 3 2.4 It-strategisk modenhed side 4 3 Juridiske

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1 Vejledning om produktion af arkiveringsversioner Oktober 2005 0 @ 0 1 1 FORMÅL...3 Læsevejledning... 3 ANALYSE...4 PRODUKTION AF ARKIVERINGSVERSION TRIN FOR TRIN...6 Kopiering af elektronisk arkivsystem...

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 www.sa.dk Rigsarkivets Mission Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Fra kolde kældre til varme servere

Fra kolde kældre til varme servere Fra kolde kældre til varme servere eller fra analog til digital JETTE G. JUNGE jgj@statsbiblioteket.dk Statsbiblioteket State and University Library Pligtafleveringsinstitution og Nationalbibliotek for

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Digital Bevaring En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Indhold Organisering Bevaringsstrategier Projekter Digital Bevaring er en Projektorganisation + + +

Læs mere

Dokumentvejledningen. Rigsarkivet december 2015, BETA-version

Dokumentvejledningen. Rigsarkivet december 2015, BETA-version Dokumentvejledningen Vejledning i håndtering af dokumenter ved produktion af arkiveringsversioner. Supplement til Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner. Rigsarkivet december 2015, BETA-version

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Digitale billeder i slægtsforskning

Digitale billeder i slægtsforskning Digitale billeder i slægtsforskning Som slægtsforsker tænker vi ustandselig på at samle informationer fra højre og venstre, sætte det i systemer for derefter at gemme det. Formidlingen af vores forskning,

Læs mere

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune

Rapport. Analyse af arkivopgaven i Århus Kommune Rapport Analyse af arkivopgaven i Side 2 Analyse af arkivopgaven i 1. Baggrund Århus Byråd vedtog den 27. august 2008, at der i løbet af 2009 skal gennemføres en analyse af den lovpligtige kommunale arkivopgave

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Generelt: Alle referencer til Statens Arkiver erstattes af Rigsarkivet Punkt/afsnit Ændring

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Digital Bevaring - Internetarkivering. Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen

Digital Bevaring - Internetarkivering. Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen Digital Bevaring - Internetarkivering Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen Digital Bevaring en ekspertgruppe på KB Samlingsafd., DIS, ADM DEFF Digital Bevaring

Læs mere

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse Deff Status på projektet 30. oktober 2015 Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Vejledning i skabelse og test af metadata

Vejledning i skabelse og test af metadata Side 1 af 5 Tilbage til statslige vejledninger Tilbage til vejledninger for kommunale myndigheder Vejledning i skabelse og test af metadata Indhold på denne side: 1. Om metadata 1.1 Opmærkning 2. Skabelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Dansk standard DS 1537 1. udgave 2014-04-30 Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Execution of special geotechnical works Ground anchors Testing DS 1537 København DS projekt: M279429

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivet, december 2016 Indholdsfortegnelse Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016... 1 Indledning...

Læs mere

Dansk Kvalitetssikringsgruppe Arkiv. - IT-advokatens syn på PDF/PDF-A med fokus på retsgyldighed

Dansk Kvalitetssikringsgruppe Arkiv. - IT-advokatens syn på PDF/PDF-A med fokus på retsgyldighed Advokat Per Mejer ActaAdvokater Dansk Kvalitetssikringsgruppe Arkiv - IT-advokatens syn på PDF/PDF-A med fokus på retsgyldighed 30. september 2013 NovoNordisk Bagsværd IT-Advokat Per Mejer pme@mejer.net

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Lidt om mig. Records management - drivers

Lidt om mig. Records management - drivers Status over records i den offentlige og den private sektor Aalborg Universitet IVA, 3. april 2014 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit Indhold Records drivers Records programmet Records i processerne

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 14-08-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Dokumentnr. 2014-0105757-17 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_kimfun 28/06/2011- ID:2011-089498 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Kµbenhavns Stadsarkiv november 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH?

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH? white paper INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Hvad er? Hvorfor vælge? 2 2 2 Filosofien bag systemet 3 Min side værktøjslinjen 5 6 Sager Overblik over sager Sagsforside Sagstyper Journalplan Journalnotater

Læs mere

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner BEK nr 1007 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-018996 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere