En guideline for myndigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En guideline for myndigheder"

Transkript

1 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm. Telefon Telefon Fax Fax

2 FORORD Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har erfaret, at kravet om drift og vedligeholdelsesplan bliver mødt med spørgsmål om, hvad en sådan plan skal indeholde. Derfor har Rudersdal Hørsholm Brandvæsen valgt at placere denne vejledning på hjemmesiden. Folderne er baseret på de erfaringer, der på nuværende tidspunkt er høstet i forbindelse med brandteknisk funktionsbaseret sagsbehandling. Folderne skal alene ses som retningsgivende, og kan således ikke betragtes som værende dækkende for alle sager, som behandles efter Information om brandteknisk dimensionering, idet der naturligvis altid i forbindelse med sagsbehandlingen skal foretages individuelle skøn. Desuden må det forventes, at folderne må tilrettes i takt med øget erfaring, som opnås på området. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Nærværende folder har udgangspunkt i et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening (DBF) Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) Beredskabscenter Aalborg Odense Brandvæsen Århus Brandvæsen Københavns Brandvæsen Derudover har Beredskabsstyrelsen været hørt i forbindelse folderens tilblivelse.

3 Indhold 0 Generelt Forslag til virksomhedsorganisation Virksomheden med få ansatte Den mellemstore virksomhed Den store virksomhed Drifts- og vedligeholdelsesplan Tegningsmateriel såkaldte brandplaner Oversigt over brandtekniske installationer Opgavefordeling Kontrol og vedligehold Særlige driftsforhold Kontrol og opfølgning Myndighedskontrol Ekstern kontrol Intern brandsikkerhedskontrol Virksomhedens daglige ansvarlige leder Uddannelse Ansvarlig leder Ansatte og vikarer Brandøvelser 13

4 0. Generelt I henhold til Information om brandteknisk dimensionering, afsnit stk. 8 Drift og vedligeholdelse, bør der etableres et system til sikring af drift og vedligeholdelse af eksempelvis aktive og passive brandsikringstiltag. Det er ligeledes i denne dokumentation, at det angives, hvorledes brandsikkerheden forventes opretholdt i hele bygningens levetid. Drifts- og vedligeholdelsesplanen er en del af den brandtekniske dokumentation og er således en del af brandmanualen. Krav om drifts- og vedligeholdelsesplan kan ligeledes være pålagt ejer af en bygning i medfør af 6 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 377, om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker. Der kan ikke gives en fuldstændig løsning på organiseringen af brandsikkerhedsaspekter i en virksomhed, idet både plan og organisering skal tilpasses den enkelte virksomhed individuelt. I det følgende angives områder, der kan virke som inspiration i processen blandt bygherre og myndigheder ved fastlæggelsen af drifts- og vedligeholdelsesplan samt organisation til varetagelse af denne. Med organisering og drift menes organisatoriske tiltag som ansvarsfordeling og kontrolrutiner. Ejer skal skriftlig dokumentere, at alle forhold vedrørende brandsikkerheden er varetaget og på opfordring fremlægge denne dokumentation for brandmyndigheden. Ansvaret for det forebyggende arbejde ligger normalt ved ejeren af en bygning, som skal sørge for: at bygningen er bygget, udstyret og vedligeholdt i henhold til gældende love og regler at der etableres tilsyns- og samarbejdsordninger, som sikrer efterlevelse af gældende love og regler Det er ikke altid ejeren, der har det daglige ansvar, idet bygningen kan være udlejet til en eller flere lejere. Da en ejer normalt ikke vil begrænse en lejers råderet over et udlejet område, er det af afgørende betydning, at ejeren orienteres om evt. ombygninger eller andre former for ændringer, som kan have betydning for bygningens brandsikkerhed. Ejeren bør derfor etablere de samarbejdsaftaler med evt. lejere, som er nødvendige for at efterleve de for byggeriet gældende drifts- og vedligeholdelsesplaner. Lejer bør: indrette sin virksomhed således, at brand undgås

5 føre tilsyn med, at de aktive og passive brandsikringsforanstaltninger ikke forringes have pligt til at rapportere til ejer om alle forhold, som har betydning for brandsikkerheden 1.0 Forslag til virksomhedsorganisation Virksomhedsorganisationer, der kan videreudvikles til at håndtere dette ansvarsområde omkring virksomhedens sikkerhed, findes i de fleste større virksomheder i form af sikkerhedsorganisationer i virksomheder med 5 eller flere ansatte, bedriftsværnorganisation i særlig udvalgte virksomheder, virksomhedsbrandvæsener i større koncerner med kemisk virksomhed eller lignende, virksomheders frivilligt oprettede brand-, sund- og sikkerhedsorganisationer, herunder hjælperøgdykkere etc. I forbindelse med organiseringen af drift og vedligehold på brandområdet, vil det være naturligt at tage afsæt i eksisterende organisationer, hvis der i en virksomhed er lovkrav om en sådan organisation (fx sikkerhedsorganisation), eller hvis virksomheden selv har ønske herom. Virksomheder har en stor variation i den måde, hvorpå de organiserer sig, og dette styres ofte af virksomhedens størrelse, antal ansatte, risikobillede m.v. Anvendelseskategorierne som nævnt i Bygningsreglement 2008, kap , vil ligeledes have stor betydning for risikobilledet. De tre følgende kategorier vil dække størsteparten af disse virksomhedstyper. 1.1 Virksomheden med få ansatte Her kan være tale om virksomheder, der ejer og udlejer bygninger til andre virksomheder f.eks. indenfor kontor og handel. Virksomheder af denne type vil ofte kun have få ansatte i bygningen, hvis opgave er at varetage den daglige drift og vedligeholdelse af bygningen. Der vil typisk være ansat en ejendomsinspektør, der har et uddelegeret ansvar fra bygningens ejer til at varetage alle dagligt forekomne opgaver. Denne person vil være at betragte som Den daglige ansvarlige leder for virksomheden på den aktuelle adresse. Denne person vil være bygningens nøgleperson i relation til brandsikkerhed, idet alle bygningsmæssige ændringer, vedligeholdelsesarbejder, afprøvning og kontrol af installationer, arrangementer i fællesarealer og driftsmæssige forhold i øvrigt vil skulle godkendes/igangsættes af ejendomsinspektøren. I bygningen kan der meget vel være virksomheder, der har en del ansatte og dermed er omfattet af arbejdsministeriets krav om en sikkerhedsorganisation. Den pågældende sikkerhedsleder/- repræsentant vil naturlig være lejemålets kontaktperson (den daglige ansvarlige leder) til ejendomsinspektøren i brandsikkerhedsspørgsmål, herunder information om virksomhedens

6 eventuelle arrangementsplaner der kræver speciel lejlighedstilladelse m.v., ændringer i indretning der kræver reviderede inventaropstillings- og flugtvejsplaner (etageplaner hvor disse er krævet), særlig brandfarlige oplag (fyrværkeri, f-gas, brandfarlige væsker) m.v. 1.2 Den mellemstore virksomhed Virksomheder, der har 5 eller flere ansatte er omfattet af 6 i arbejdsmiljøloven, der stiller krav om en sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsorganisationen bør varetage alle sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der vedrører virksomhedens ansatte, herunder også forhold omkring brandsikkerhed og redningsmuligheder i tilfælde af brand og ulykke. Sikkerhedsorganisationen i virksomheder af denne type vil med fordel kunne inddrages eller helt varetage ansvaret for brandsikkerhedsarbejdet. Sikkerhedslederen vil ikke nødvendigvis være personen, der har ansvar for alle aktiviteter, der har med bygningsmæssige ændringer, vedligeholdelsesarbejder, kontrol af installationer, brugsændringer og andre driftsforhold i øvrigt. Derfor er der i virksomheder af denne størrelse behov for en mere formaliseret organisationsstruktur, der bør sikre at brandsikkerhedsorganisationen inddrages i alle væsentlige forhold, der kan have indflydelse på bygningens brandstrategi og tilhørende kontrolplaner. Visse typer virksomheder kan være omfattet af krav om bedriftsværn jf. 1 i bekendtgørelse nr. 348 af 11. juni Kravet om bedriftsværn er ikke længere personantalsbestemt, men fastlægges udelukkende af Kommunalbestyrelsen ud fra en vurdering om hvorvidt: virksomheden er af væsentlig betydning for samfundets funktion virksomheden opbevarer, anvender eller fremstiller faste, flydende eller luftformige brandfarlige eller eksplosivstoffer der kan medføre væsentlig risiko for personer, ejendom eller miljø virksomheden er af en væsentlig størrelse, der kan udgøre risiko på grund af beliggenheden i tæt bebyggede områder med blandet bolig og industri. I nogle kommuner kan bedriftværn være erstattet af en aftale med kommunen om et eget beredskab (hjælperøgdykkere), der kan assistere i fredstid eller eventuelt et egentlig virksomhedsbrandvæsen som nævnt i afsnit Den store virksomhed Virksomheder i denne kategori kan være: virksomheder med mange ansatte eller med særlig brandfarlig produktion eller

7 ekstreme risici i form af brand, eksplosion, farlige stoffer og/eller miljøuheld. Disse virksomheder kan have både sikkerhedsorganisation, bedriftsværn og/eller virksomhedsbrandvæsen. Organisationerne som her nævnt har i forvejen fællesnævnere i lovgivningen og drift og vedligehold på brandområdet vil med fordel helt eller delvis kunne sammensmeltes med disse. Også i den sammenhæng vil det være særdeles vigtigt at få udpeget en ansvarlig person, der bør tage ansvar for brandsikkerheden. 2.0 Drifts- og vedligeholdelsesplan For at sikre, at ejer af en bygning har gennemtænkt brandsikkerheden for sin virksomhed og organiseret det brandforebyggende arbejde på en hensigtsmæssig måde med hensyn til at værne om personsikkerheden og de materielle værdier, bør ejeren kunne fremlægge dokumentation for alle forhold vedrørende brandsikkerheden i bygningens såkaldte brandmanual, som drifts- og vedligeholdelsesplanen er en del af. I modsætning til byggeloven, er der i beredskabslovgivningen krav om en drifts- og vedligeholdelsesplan, i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen tillader, at de driftsmæssige forskrifter ikke overholdes. I disse tilfælde skal de krav som fremgår af 6, stk. 2 i ændringsbekendtgørelse nr. 377 af 19. maj 2004 iagttages. Dokumentationen bør bygge på det daglige arbejde og tjene som styringsværktøj for virksomheden. Krav og omfang af dokumentationen bør ske ud fra en vurdering af virksomhedens art, størrelse og risiko. Dokumentationskravet er selvfølgelig individuelt og skal vurderes i det enkelte tilfælde, men generelt bør følgende dokumentation foreligge og fremvises på forlangende: 2.1 Tegningsmateriel såkaldte brandplaner Der bør være ajourførte tegninger, der angiver bygningsmæssige forhold som flugtveje, anvendelseskategorier, brandsektioner, brandceller, branddøre m.v. Tegningerne bør endvidere vise placering af slukningsudstyr, røgventilation samt områder, der er dækket af f.eks. ABA- og/eller AVS-anlæg, placering af varslingstryk. 2.2 Oversigt over brandtekniske installationer Systembeskrivelser og vedligeholdelsesinstrukser for bl.a. ABA-, AVSanlæg, røgventilation, sikkerhedsbelysning, varslingsanlæg, ABDLanlæg m.m. Styring af ventilation, regulering af lys og lyd (i et forsamlingslokale kan det fx være aktuelt at tænde almenbelysningen og slukke for evt. musikanlæg) m.v. i forbindelse med brand, bør fremgå af dokumentationen.

8 2.3 Opgavefordeling For at sikkerheden i bygningen opretholdes, er det vigtigt, at alle i brandsikkerhedsorganisationen har klare instrukser og retningslinier for de opgaver, den enkelte skal varetage. En oversigt over intern fordeling af opgaver i forbindelse med brandsikkerhedsarbejdet. Fordeling af opgaver og de instrukser som gælder for den enkelte i organisationen. Punktet bør også indeholde en plan for uddannelse af personalet i anvendelse af slukningsudstyr, evakuering af personer m.m. samt dokumentation for gennemført uddannelse. Nyansatte og vikarer bør, før de sættes i arbejde, gives nødvendig information om, hvordan de skal forholde sig i en brandsituation. 2.4 Kontrol og vedligehold For at hindre forfald bør der være rutiner for egenkontrol/serviceaftaler. Der bør jævnligt foretages eftersyn og kontrol af brandtekniske installationer, konstruktioner m.m. Punktet bør indeholde en mere indgående beskrivelse af bygningens brandmæssige bygningsdele og deres funktioner. Der bør jævnligt foretages kontrol og eftersyn af brandsektions- og brandcelleafgrænsninger, branddøre, flugtveje, sikkerhedsbelysning, slukningsudstyr. Krav til vedligehold af tekniske installationer bør dokumenteres gennem protokolleret oversigt over eget rutinemæssigt vedligehold, samt gennem vedligeholdelseskontrakter for brandtekniske installationer så som ABA-, AVS-, varslingsanlæg, røgventilation, slangevinder m.m. Egenkontrol er kontrol af f.eks. flugtveje, sikkerhedsbelysning, slukningsudstyr, afprøvning af AVS-/ABA-anlæg og bygningsdele. Serviceaftaler er aftaler med godkendt installatør om jævnlig service af f.eks. ABA- og AVS-anlæg. 2.5 Særlige driftsforhold Der bør udarbejdes brandinstrukser og instrukser for varme arbejder og for særlige driftsforhold (f.eks. hvis AVS- og ABA-anlæg sættes ud af drift, kan der kræves udsat brandvagt). Ved drifts- og brugsforhold som kan medføre en markant forøgelse af brandrisikoen, bør ejer gennemføre ekstraordinære tiltag, som sikrer at risiko reduceres. Ved normale driftsforhold der følger korrekte, indarbejdede, rutiner vil risikoen for brand være relativt lille. Risikoen vil imidlertid øges betragteligt under ombygninger, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, hvor der udføres varmt arbejde.

9 Under disse forhold bør der udvises stor forsigtighed og der bør gennemføres tiltag for at forebygge mod brand. Tilsvarende gælder, såfremt brandtekniske installationer/konstruktioner som ABA-, AVSanlæg, bygningsdele, for en periode sættes ud af funktion. Brandsikringen bør gives stor opmærksomhed, såfremt der opstår forhold som gør, at en brand ikke vil blive detekteret, eller en brand, på grund af de specielle forhold, kan få en hurtig spredning i byggeriet. Eksempler på sådanne forhold kan være: hele eller dele af brandsikringssystemet er udkoblet om- eller tilbygninger hvor brandadskillende bygningsdele er fjernet eller gennembrudt vandtilførelsen er stærkt reduceret eller lukket (sprinkleranlæg, vandfyldte slangevinder) Særlige driftsforhold kan også være særlig udsmykning, arrangementer som basarer, udstillinger, messer m.m. Det bør undersøges, om det påtænkte arrangement eller udsmykning er i strid med forudsætningerne for byggeriet og om det kræver tilladelse fra den lokale brandmyndighed. Efter brand eller brandtilløb, som kan være varsel om, at brandsikkerheden ikke er tilfredsstillende, bør ejeren iværksætte nødvendige undersøgelser for at afdække evt. mangler i det brandforebyggende arbejde. 3.0 Kontrol og opfølgning For at sikre, at det lovbestemte brandsikkerhedsniveau fastholdes gennem hele bygningens levetid, er det nødvendigt at udføre kontrol og opfølgning. Alt afhængig af forudsætningerne for byggeriet, vil der være flere kontrolinstanser. 3.1 Myndighedskontrol Myndighedskontrol er den kontrol der gennemføres af tilsynsmyndigheden, som i disse sager kan være både bygge- og brandmyndigheden indenfor det kommunale system, såvel som Erhvervs- & byggestyrelsen og Beredskabsstyrelsen indenfor det statslige system. En bygning er altid omfattet af Byggeloven, men jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008, 1, skal der kun foretages brandsyn af : Brandfarlige virksomheder og oplag m.v., der er omfattet af 34 i beredskabsloven Bygninger m.v., der er omfattet af 35, stk. 1 og 2 i beredskabsloven Fredede bygninger

10 Endvidere kan kommunalbestyrelsen i det konkrete tilfælde og under de betingelser, der er angivet i beredskabslovens 35, stk. 2, beslutte, at der skal træffes driftsmæssige foranstaltninger. Kommunalbestyrelsen foretager brandtilsyn i henhold til beredskabsloven med heraf afledte bekendtgørelser. Fejl og mangler skal påtales under brandsynet og følges op med påbud/forbud i en brandsynsrapport. 3.2 Ekstern kontrol Ekstern kontrol er den kontrol virksomheden enten ikke kan, må eller ønsker at udføre selv. Ekstern kontrol udføres på ejerens foranledning og i øvrigt under ejerens ansvar. For visse brandtekniske installationers vedkommende bør den almindelige tekniske kontrol og vedligeholdelse udføres af et firma, der har autorisation på det pågældende område. Som eksempel herpå kan nævnes sprinkleranlæg, brandalarmanlæg, varslingsanlæg, branddørslukningsanlæg, etc. Desuden er sprinkleranlæg og brandalarmanlæg omfattet af krav om ekstern kontrol af et akkrediteret firma, som gennemfører inspektioner og på dette grundlag udsteder etårige godkendelser af anlæggene. 3.3 Intern brandsikkerhedskontrol Intern brandsikkerhedskontrol er den kontrol, der gennemføres løbende af virksomheden selv. Denne kontrol er et forebyggende tiltag, som kan forhindre brand og brandskader på personer og bygninger. Den interne kontrol kan være en systematisk kontrol af brandtekniske installationer og passive brandsikringstiltag samt organisatoriske tiltag som oplæring, ansvarsfordeling, brandinstrukser m.v. Bygningerne og personerne, der opholder sig i bygningerne, bør være godt forberedt på evt. brandtilløb som måtte komme. 4.0 Virksomhedens daglige ansvarlige leder Den af ejeren udpegede ansvarlige leder for det brandforebyggende arbejde bør være den øverste ansvarlige for det forebyggende arbejde. Den ansvarlige leder bør repræsentere ejer overfor brandmyndigheden og bør have de nødvendige kvalifikationer og økonomiske/juridiske fuldmagter til at tage de nødvendige beslutninger. Den ansvarlige leder kan også være ejer eller bruger selv. Det er vigtigt, at brandsikkerheden i dagligdagen er forankret i virksomhedens øverste ledelse. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis den daglige ansvarlige leder har en skriftlig instruks/aftale fra ejer, som mindst bør indeholde følgende: Tidsforbrug Specifikation af arbejdet der bør udføres Budget

11 Rutiner for rapportering til ejer Myndighed overfor lejere/brugere Uddannelsesplan samt indkøb af nødvendig litteratur Det er ejers ansvar, at den ansvarlige leder får den nødvendige uddannelse. For at den ansvarlige leder kan tage de rigtige og nødvendige beslutninger, er det af afgørende betydning, at han/hun har tilstrækkelig viden om: Gældende love og forskrifter. Det er vigtigt, at den ansvarlige leder har sat sig ind i de for byggeriet gældende love og regler samt bygningens brandmanual. Kendskab til de brandmæssige krav Den ansvarlige leder skal have indgående kendskab til bygningens brandtekniske dokumentation, herunder bygningens alarmeringsplan, placering af slukningsudstyr, de aktive brandsikringssystemers funktion, placering og funktion af de passive brandsikringssystemer, samt service- og kontrolrutiner af disse. Brandvæsenets organisering og indsatsmuligheder. Den ansvarlige leder bør have nødvendige kundskaber om brandbekæmpelse herunder kendskab til brandvæsenets indsatsmuligheder/begrænsninger mht. indsatstid, udrykningstider, materiel og personel. Varslingsprocedurer, ansvarsfordeling og ledelse i en brandsituation. Den ansvarlige leder bør medvirke i planlægning, organisering og gennemføring af det forebyggende arbejde og evt. brandøvelser. 5.0 Uddannelse Uddannelse af personalet i relation til brand er meget vigtigt for at få en velfungerende drifts- og vedligeholdelsesplan. Det er endvidere vigtigt, at der jævnligt afholdes øvelser, dels for at træne personalet, dels for at afprøve beredskabsplaner mv. Det skal her bemærkes, at de tekniske og driftsmæssige forskrifter indeholder lovkrav om instruktion af personale. 5.1 Ansvarlig leder Uddannelse af den ansvarlige leder bør indeholde emner som vil gøre den ansvarlige leder i stand til at udarbejde interne kontrolrutiner, brandstrategidokumentation, øvelser og oplæring, brandinstrukser m.m. Målsætningen bør være, at den ansvarlige leder bliver i stand til at oprette og vedligeholde en brandsikkerhedsorganisation.

12 Uddannelse af den ansvarlige leder bør som minimum indeholde følgende emner: Love og forskrifter Ejers ansvar Dokumentationskrav Passive og aktive brandbeskyttelsessystemer Installationsgennemføringer Alm. fejl og mangler i bygninger Brandteori Årsager til brand Håndslukningsudstyr Brandvæsenets organisering og indsatsmuligheder/begrænsninger Brandsyn Instrukser og beredskabsplaner Førstehjælp Elementær brandbekæmpelse (EB) Herudover kan der for nogle virksomheder anbefales, at den ansvarlige leder gennemgår et hjælperøgdykkerkursus, CFPA Brandtekniker diplomkursus, o.a. relevante kurser.

13 5.2 Ansatte og vikarer For at få brandsikkerhedsorganisationen til at fungere optimalt, er det vigtigt, at alle ansatte og vikarer får tilstrækkelig oplæring i det brandforebyggende arbejde. Oplæringen kan f.eks. udføres af den ansvarlige leder eller eksterne firmaer med viden på området. For at sikre, at alt personale kommer igennem oplæringen, bør der udarbejdes planer og kvitteringslister for gennemført oplæring. Eksempler på emner som bør indgå: Information om brandsikkerhedsorganisationens opbygning og ansvarsopdeling Varslings- og evakueringsinstrukser samt ordensregler Sikkerhedsbestemmelser ved varme arbejder m.v. Indføring i passive og aktive brandsikringssystemer EB-kursus Evt. opgaver i en brandsituation 5.3 Brandøvelser Ejer bør gennemføre regelmæssige brandøvelser, hvor hyppigheden af disse øvelser beror på individuel vurdering af bygningens brandrisici samt anvendelseskategorier, jf. BR-95, kap Øvelsen bør: så vidt muligt omfatte alle ansatte. Ledere og ansatte, som indgår i brandsikkerhedsorganisationen bør deltage hver gang være realistisk omfatte indsats mod brande der er størst risiko for (eks. friturebrand i restaurantkøkken) vise hvordan brandtekniske installationer indgår i brandsikkerheden indeholde en oplysende og motiverende del altid afsluttes med en evaluering og en skriftlig rapport Før en brandøvelse gennemføres, bør det sikres, at alt personale har gennemgået en generel oplæring i, hvordan de bør optræde i en brandsituation, om flugtveje, om brug af slukningsmateriel samt evakuering af bygningen. Nøglepersonel, som den ansvarlige leder og andre, der indgår i brandsikkerhedsorganisationen, bør have instrukser som klart definerer deres opgaver i en brandsituation. Brandøvelser bør planlægges nøje og udføres af den ansvarlige leder i samarbejde med ejer. I forbindelse med planlægningen af en brandøvelse bør følgende forhold vurderes:

14 Hvem bør planlægge øvelsen Hvem bør deltage i øvelsen (ansatte, vikarer, publikum, brandvæsen, eget brandværn) Målet med øvelsen, f.eks. evakuering, slukningsudstyr, samarbejde med det lokale brandvæsen. Indkøb af materiel til øvelsen, f.eks. håndildslukkere, markeringsudstyr, etc.. Aftaler med eksterne deltagere En øvelse bør altid afsluttes med en evaluering, hvor det gennemgås, hvad der fungerer godt og hvad der fungerer mindre godt. Fejl og mangler, herunder på teknisk udstyr registreres og følges op! Inden evaluering af øvelsen bør deltagerne oplyses om, hvilken situation man har øvet og hvilke momenter, der er lagt vægt på og hvorfor. Der bør også informeres om forebyggende brandsikring, hvilke pligter man har og hvordan dette øger brandsikkerheden.

15 Her kan du læse mere På tryk Bygningsreglementet 2008 I Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler, butikker og hoteller. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri samt Information om brandteknisk dimensionering. På Internettet Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Rudersdal kommune: Hørsholm kommune: Kontaktoplysninger Flere oplysninger om emnet kan indhentes ved henvendelse til: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Drift og vedligehold i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav December 2004 30-12-2004 Side: 1 Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31 www.brand.kk.dk Juni 2009

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner 1. udgave April 2010 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 1. Generelle oplysninger... 3 2. Organisering og ansvarsfordeling... 3

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Østjyllands brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 Bygningens anvendelse... 2 Driftsorganisationens opbygning

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

DBI vejledning 10, del 2

DBI vejledning 10, del 2 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 2 Brandsikringsforanstaltninger Udendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Værd at vide om brandsyn

Værd at vide om brandsyn Værd at vide om brandsyn Formålet med brandsyn Brandsyn skal medvirke til, at krav til brandværnsforanstaltninger overholdes således: at risikoen for, at brande opstår og breder sig formindskes mest muligt,

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Med til at skabe tryghed i hverdagen VEJLEDNING om pladsfordelingsplaner og inventaropstilling Pladsfordelingsplaner og inventarplaner udgør

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

BRANDSIKRING AF BYGGERI

BRANDSIKRING AF BYGGERI RESUME Brandsikkerhed er vigtigt, men hvordan kan vi øge fokus på brandsikkerheden i nye og ældre bygninger? Og hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved brand? Martin Bach Kofoed Gummesen Bygningskonstruktør

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Brandteknisk projektopgave ved Master i brandsikkerhed Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Kursist: s012286 (X), Svend Voss Brandteknisk

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI Bygherre: Superbrugsen Marie Madalene Emne: Tilbygning og ombygning Adresse: Vestergade 63, 8550 Ryomgård Sag nr.: 14.035 Dato: 24.04.2014

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune.

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune. Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner DELPLAN FOR Hvidovre Kommune Side 1 af 15 Delplan Delplan for det forebyggende beredskab og arbejde

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere