*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV"

Transkript

1 *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det m ed trappem odellen. Proj ektets partnerskab, der består af LO, DA og KL, har derfor valgt at sætte fokus på anvendelsen af trappem odellen ved en række tem adrøftelser, der gennem føres på m øder i de regionale em bedsm andsgrupper i proj ektet 1. Drøftelserne er strukturerede i en række forskellige tem aer, hvortil der er rej st en række spørgsm ål (jf. bilag 1). Form ålet m ed drøftelserne har for det første været at få kom m unerne og arbej dsm arkedets parter til sam m en at diskutere redskaberne og anvendelsen heraf, således at der skabes en fælles forståelse af m etoder og m idler. For det andet er m ålet at sam le erfaringer og tilbagem eldinger på redskaberne. Erfaringerne er videregivet i den interne evaluering for proj ektets 2. år, der går fra 1. m aj m aj Evalueringen giver udtryk for partnerskabets fælles vurdering af de centrale tilbagem eldinger fra regionerne på såvel de system atiske drøftelser, som problem stillinger, der i øvrigt er rej st i alle regioner. Nærværende notat er en uddybning af dette afsnit fra evalueringen set m ed fagbevægelsens øj ne. 7UDSSHPRGHOOHQRJUHGVNDEHUQHJHQHUHOW Der tegner sig en række generelle kom m entarer og problem stillinger m ed såvel den overordnede lovgivning som m ed de enkelte redskaber i trappem odellen, der gør sig gældende i alle regioner i proj ektet. Det kan bem ærkes, at proj ektets m ålgruppe er etniske m inoriteter enten under integrationsloven eller under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, m en de fleste problem felter kan siges at være generelt gældende. /RYJLYQLQJ Tilbudsm ulighederne i t rappem odellen er genkendelige for de kom m unale sagsbehandlere, idet de ligner det tidligere lovgrundlag, m en redskaberne vurderes generelt til at være m ere anvendelige, idet de er overskuelige at anvende i kom m unernes virksom hedsvendte arbejde. Lovgivningen synes at være én blandt flere årsager til, at kom m unerne nu tænker m ere virksom hedsrettet, m en den virker adm inistrativt tung og rodet set i forhold til den tidligere lovgivning. Den kan billedligt talt ses som en kinesisk æske, hvor m an, for at kunne iværksætte et forløb, skal have flere lovgivninger i spil på en gang. Dette er om stændeligt, kræver et stort overblik og ikke m indst tid, der tages fra den konkrete indsats. 1 "Projekt virksomhedsrettet integration" løber af stablen i 3 regioner: region Københavns Vestegn, Region Roskilde Amt og Region Ringkøbing Amt. I hver region koordineres arbejdet i en regional embedsmandsgruppe med deltagelse af embedsmænd fra de deltagende kommuner, DA og LO s regionale konsulenter samt KL og LO s projektleder.

2 2 $GPLQLVWUDWLRQHQDIO QWLOVNXG Den adm inistrativt tunge lovgivning, herunder den adm inistration, der er forbundet m ed at forlænge et forløb, tager m egen tid for kom m unen, da det im plicerer m ange blanketter og parter, der skal tages i ed. Dette er et paradoks, da m an netop m ed lovgivningen har forsøgt at forenkle redskabsviften. Løntilskuddet er et eksem pel på en besværlig adm inistration for kom m unerne, da lovgivningen gælder m ange forskellige m ålgrupper, fx både forsikrede ledige, skånej ob, fleksj ob m.v., hvilket gør det svært at holde styr på hvilken sats, der skal anvendes. Kom m unerne finder dog de variable satser fordelagtige i den individuelt rettede indsats, m ens virksom hederne om vendt finder de variable satser forvirrende, og de foretrækker derfor et fast tilskud til de enkelte typer forløb og m ålgrupper. Det kan bem ærkes, at det set fra fagbevægelsens synspunkt kan være fordelagtigt m ed et fast tilskud til de enkelte typer forløb, da dette vil gøre det lette at synliggøre forløbet og form ålet m ed dette overfor kollegerne, der i m odsat fald kan være negative over for, om løntilskuddet blot er et påskud for at erstatte ordinære j obs m ed støttede. 'HQDNWLYHVWDUWRJGHJOHPWHPnOJUXSSHU Der er typisk m ange barrierer hos borgerne, d.v.s. problem er ud over ledighed, og vej en til beskæftigelse er ofte lang. Borgeren skal forberedes m eget, og der er derfor brug for lange indledende og opkvalificerende forløb. Dette gælder både nyankom ne og borgere, der ikke har været på arbej dsm arkedet i m ange år, og som derfor har m istet deres arbej dsidentitet. Oplæringsperioden rækker her typisk ud over 3 m åneder. Fagbevægelsen kan støtte, at der i høj ere grad fokuseres på at forberede folk inden, de sendes ud på en arbej dsplads, således at oplæringen på arbej dspladsen sm idiggøres, og således at m an ikke som borger udsættes for en række negative oplevelser, der kan hæm m e fastholdelsen på arbej dsm arkedet. En række m ålgrupper synes at falde udenfor redskabernes anvendelsesom råde. Et eksem pel er etniske m inoritetskvinder over 40 år uden tidligere arbej dsm arkedstilknytning, hvortil der ikke synes at være tilstrækkeligt fleksible m uligheder. En større fleksibilitet i m uligheden for at lave forløb m ed fx færre tim er synes derfor relevant i særlige tilfælde, idet en problem stilling i dag ligger i, at m an har pligt til at deltage i 30 tim ers aktivitet Andre eksem pler er borgere der m angler såvel m otivation som j obidentitet. Derudover kan som eksem pel nævnes traum atiserede flygtninge, der ikke er i stand til at opfylde kravet om at gå direkte i danskundervisning og j ob eller gennem føre danskundervisningen på norm eret tid. En hertil relateret problem stilling er det ufleksible tilskudssystem vedrørende danskundervisningen i forbindelse m ed bl.a. m odultilskuddet, der bevirker at sprogcentrene får betaling pr. gennem ført m o- dul uanset, hvor lang tid, den enkelte har brugt på at gennem føre m odulet. Det er således positivt, at regeringen i forbindelse m ed udm øntningen af udspillet En ny start til alle vil frem lægge forslag til ændring af dette. Det kan overvej es, om der bør etableres et yderligere trin på trappen, m en under alle om stændigheder er det vurderingen, at første trin på trappen, den aktive start, bør

3 3 anvendes m ere, og herunder bør det anerkendes, at dette trin kan fylde m eget i et forløb. Redskabet kan således for de ovennævnte m ålgrupper være ligeså godt og centralt, som virksom hedspraktikken kan være for andre m ålgrupper i indsatsen. Endvidere bør fleksibiliteten anerkendes og anvendes i høj ere grad. Dette kræver set fra fagbevægelsens synspunkt, at kom m unerne bliver bedre til at udnytte redskabsviften, og der synes behov for en oplysningsindsats i forhold til at udbrede kendskabet til de m uligheder, der eksisterer i lovgivningen. (QPHUHYLUNVRPKHGVYHQGWLQGVDWV En konsekvens af redskabsviften og den øgede fokusering på virksom hedsvendte tilbud er, at kom m unerne er blevet m ere afhængige af sam arbej dspartnere, da der i indsatsen er en gensidig afhængighed m ellem kom m uner og virksom heder. Dette bygger ligeledes på en erkendelse af, at ingen kan løfte opgaven alene. Form ålet m ed at sikre et fælles ej erskab m ellem parterne synes således at være opfyldt. Der synes i denne sam m enhæng dog behov for et øget fokus på, at m edarbej derrepræsentanter skal inddrages allerede ved etableringen af et sam arbej de, og i denne sam m enhæng bør lovgivningen vedr ørende virksom hedsprakt ik ændres, således at det t e bliver lovpligtigt allerede ved etableringen af et forløb. $QYHQGHOVHQDIUHGVNDEHUQH 'HQLQGLYLGXHOOHNRQWUDNW Arbej det m ed den individuelle kontrakt og j obplaner er en velkendt arbej dsm etode i kom m unerne, da m an i henhold til den tidligere lovgivning arbej dede m ed handlingsplaner. Det vurderes, at kont rakt en pædagogisk set har en god signalværdi, idet begge parter skriver under på den, hvilket giver en god forpligtelse for parterne, og sam - tidig bibringer den m ere klarhed over, hvad et forløb indeholder, sam t hvad såvel m i- lepæle som m ålet er. Der bør dog være et fokus på en tæt opfølgning, hvor kom m u- nen sikrer, at borgeren er klar over form ålet m ed de enkelte aktiviteter i den sam lede indsats, således at også borgeren bevarer ej erskabet til kontrakten. 9LUNVRPKHGVSUDNWLN Virksom hedspraktik anvendes m ere end tidligere, og kom m unerne taler m ere direkte til virksom hederne, hvilket lovgivningen er m edvirkende årsag til. Det er blandt KL, DA og LO enighed om, at det er vigtigt ikke at starte borgere i en virksom hedspraktik, hvis de evner at starte i et løntilskudsj ob Dette baserer sig på erfaringer, der viser en vis tendens til m isbrug fra virksom hedernes side. Dette m isbrug relaterer sig til såvel indhold som længden af for løb, herunder at m edarbej derrepræsent ant er ikke inddrages som lovpligtigt ved forlængelse ud over 13 uger. Endvidere har der i proj ektet været eksem pler på virksom heder, der har m eddelt, at det ikke var m uligt for en borger, de havde i virksom hedspraktik, at deltage i et introduktionsforløb i proj ektet en dag om ugen, da m an ikke kunne undvære vedkom m ende på virksom heden. Dette er påtalt m ed hensyn til bl.a. indholdet i og form ålet m ed praktikken, og eksem plet un-

4 4 derstreger behovet for en tæt opfølgning af m edarbej derrepræsentanten, således at m an kan sikre et reelt indhold i praktikken. Det er sam tidig vurderingen, at der er et behov for at gøre praktikkerne m ere fleksible, så de etableres m ed et lavere tim etal for at fange m ålgrupper, der ikke m agter et forløb på fuld tid, sam t så sm å virksom heder ligeledes får m ulighed for at deltage i forløbene. Helt centralt står dog, at en grundig forventningsafstem ning m ellem kom - m unen og virksom heden om, hvad form ålet m ed praktikken er, er afgørende for et vellykket forløb. Dette er ligeledes centralt for at sikre opbakning fra kollegerne, idet såvel erfaringer som undersøgelser viser, at der er stor opbakning fra kollegerne, hvis de kender og kan se form ålet m ed et forløb, således at der fx er sikkerhed for, at m å- let ikke er at erstatte et ordinært j ob. Herunder er det afgørende at alle parter, og derm ed også kollegerne, er klar over, hvor lang en tidsperiode forløbet strækker sig over, sam t hvad endem ålet er. Det er således vigtigt at inddrage m edarbej derrepræsentanter, og det er sam tidig afgørende at form idle, hvis m ålet ikke er et ordinært j ob m en i stedet opkvalificering eller afklaring. Der er en tendens til m odstand m od virksom hedspraktikken fra borgerne, da de fokuserer på at få et ordinært arbej de, hvor de får løn og kan forsørge sig selv. Derfor har de ofte svært ved at se form ålet m ed praktikken, hvilket tydeliggør, at det er vigtigt, at kom m unerne gør det m eget klart, hvilken proces, praktikken er en del af, og at den således kan være et nødvendigt skridt på vej en til et ordinært j ob. Her er kontrakten et godt redskab til at sikre, at alle m ilepæle i et forløb står klart for alle parter. Det er blevet en form for prøvetid at starte i virksom hedspraktik eller løntilskud for derefter at kom m e i ordinært j ob, og redskaberne vurderes som gode m idler til at sikre ordinært arbej de. Dog bør der i denne forbindelse være opm ærksom hed på, at m an kun skal starte i en virksom hedspraktik, hvis det er relevant. Der er en positiv dialog, hvis borgeren ikke kan blive på arbej dspladsen efter et afsluttet løntilskudsforløb, og det vurderes som positivt, at virksom heden tvinges til at forholde sig til det. Det er dog vigtigt at sikre, at løntilskudspladserne ikke etableres på bekostning af ordinære j ob.,qgvdwvhqiruidplolhvdpphqi UWHRJ JWHI OOHIRUV UJHGHERUJHUH Flere kom m uner opprioriterer kontrakten til de selvforsørgende, da det nu er m uligt at give tilbud til denne gruppe efter integrationsloven, dog m ed undtagelse af vej ledning og opkvalificering 2. Der er generel enighed om, at det kan betale sig at iværksætte en m ålrettet indsats for de selvforsørgende, da denne gruppe typisk hurtigt lærer dansk og har en høj m otivation 3. Dette kan således være m ed til at sikre frem driften i den øvrige indsats i kom m unen. 2 Behovet for dette redskab er påtalt ved flere lejligheder over for Integrationsministeriet 3 En årsag hertil er bl.a., at størstedelen af denne gruppe er gift med en dansk statsborger.

5 5 Det er drøftet, om form en, hvorpå m an kontakter gruppen, har betydning, idet m an i nogle kom m uner sender et brev m ed opfordring til at m øde op i kom m unen, når det passer den enkelte, m ens andre kom m uner indkalder til åbne inform ationsm øder. I n- form ationsm øderne synes dog ikke at have sam m e effekt i forhold til at etablere kontakt til m ålgruppen. Der er stort fokus på, hvordan m an kan indkredse m ålgruppen, sam t hvordan m an kan system atisere arbej det. "Proj ekt virksom hedsrettet integration" udgiver i j uni 2005 en pj ece m ed gode idéer til denne indsats. I en række kom m uner opkvalificeres borgerne sideløbende m ed, at de ansættes i ordinære j ob. En problem stilling gør sig dog gældende, idet m an som nævnt ikke kan tilbyde vej ledning og opkvalificering til gruppen. Derm ed kan m an ikke iværksætte kom petenceafklaring m ed m indre, det er en del af en virksom hedspraktik. Dette sætter ligeledes grænser for den korteste vej til arbej dsm arkedet, da m an ikke kan opkvalificeres, fx m ed et truckkort, hvis det er det eneste, m an m angler for at kunne ansættes i et ordinært j ob. Dette er en problem stilling, der også set fra fagbevægelsens synspunkt bør løses. Gruppen af ægtefælleforsørgede, der ikke er om fattet af integrationsloven, har kun m ulighed for at deltage i danskundervisning, hvilket sætter begrænsninger for kom - m unernes indsats for denne gruppe. Muligheden for at give aktive tilbud i henhold til redskabsviften bør derfor udvides til også at gælde denne gruppe. 0HQWRURUGQLQJHU Mentorordninger anvendes i de fleste kom m uner, og også dette redskab har m ange forskellige navne og udform ninger og er således et velkendt redskab. Der er generel enighed om, at det er et godt redskab, der letter indgangen til virksom heden og derm ed er m ed til at sikre fastholdelse på arbej dspladsen. Det er dog ofte såkaldte uform elle m entorforløb, hvor virksom heden ikke m odtager tilskud fra kom m unen, der etableres. Dette skyldes, at ordningen adm inistrativt vurderes som værende m eget tung. Et fast tilskud, eksem pelvis på baggrund af en gennem snitsvurdering af lønudgiften, ville således være at foretrække frem for tim eafregning, og det vurderes, at dette ville m edføre iværksættelse af flere forløb. Det er erfaringen, at det ved system atiserede m entorforløb er en fordel, hvis m entorerne tilbydes uddannelse af m aksim alt 2 dages varighed. Det er DA s holdning, at dette kun er en fordel, hvis der er tale om store virksom heder, m ens uddannelse set fra fagbevægelsens synspunkt er et vigtigt elem ent for alle m entorer. Uddannelse styrker m entorens kom petencer til at varetage opgaven og er m ed til at afklare m ange problem felter, hvorved m an kan forebygge m ulige konflikter, herunder stress og udbrændthed hos m entoren. Behovet for uddannelse er ligeledes årsagen til, at det er vigtigt at etablere et m ere sm idigt tilskudssystem, således at der etableres flere form elle m entorforløb, hvor virksom heden m odtager tilskud, da det kun er i denne type forløb, der ligeledes kan tilkobles uddannelse.

6 6 Det er ligeledes erfaringen, at etablering af netværk m ellem m entorer er en stor fordel. Dette er m ed til at sikre den enkelte m entor, der enten er den eneste m entor på en lille eller m ellem stor virksom hed, eller en del af en gruppe m entorer på en større virksom hed, sparring om kring de spørgsm ål og problem stillinger m ed ledelse, kolleger og m entee, der kan opstå i hverdagen. Det er således m ed til at forebygge udbrændthed, stress m.v. hos m entorerne. 'HWYLGHUHDUEHMGHPHGV\VWHPDWLVNHUIDULQJVRSVDPOLQJ I det tredj e og sidste proj ektår vil tem adrøftelserne i de regionale em bedsm andsgrupper blive fortsat. Et af de om råder, der vil blive sat særligt fokus på, er kom petenceafklaring og sam arbej de m ellem kom m uner og virksom heder.

7 7 %LODJ 6\VWHPDWLVNHUIDULQJVRSVDPOLQJL3URMHNWYLUNVRPKHGVUHW WHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at opsam le og videreform idle erfaringer bl.a. m ed anvendelse af trappem odellen. Det er derfor afgørende at sikre, at de erfaringer, m an gør sig, løbende opsam les og system atiseres. Et m iddel hertil er pj ece-serien Gode idéer, der løbende vil videreform idle erfaringer fra proj ektet. Første pj ece, der giver 10 gode råd til, hvordan m an etablerer et lokalt sam arbej de m ellem kom m uner og arbej dsm arkedets parter, er udkom m et i august Derudover synes der behov for en system atisk opsam ling af erfaringer m ed arbej det m ed trappem odellen og de redskaber, der knytter sig hertil. Det er derfor idéen, at nedenstående tem aer enkeltvis drøftes på m øder i de regionale em bedsm andsgrupper, der forud for m ødet vil få tilsendt de spørgsm ål, der relaterer sig til det pågældende tem a, for at sikre en konstruktiv og forberedt dialog. 7HPD7UDSSHPRGHOOHQRJUHGVNDEVYLIWHQPHUHJHQHUHOW Hvad er de første erfaringer m ed den nye redskabsvift e? Er int egrat ionsindsatsen blevet m ere virksom hedsvendt? Hvordan sikrer m an den korrekt e individuelle indplacering af borgeren på t rappen, således at m an fx ikke sæt tes i en virksom hedspraktik, hvis m an er i st and t il at varet age et ordinært j ob m ed t ilknyt t et opkvalificering? Hvordan sikres et udviklingsforløb og overgang t il næste t rin på t rappen? Er der knast er, som LO, DA og KL skal være opm ærksom m e på? I ndgår de økonom iske incit am enter som elem enter i t ilret t elæggelsen af indsatsen sam t den daglige sagsbehandling? Er der m ålgrupper, hvor trappem odellens redskaber ikke kan anvendes? Hvilke m ålgrupper er det t ale om, hvor store er disse m ålgrupper? 7HPD'HWIRUEHUHGHQGHDUEHMGH Hvordan arbej des der m ed den individuelle kont rakt, og er det et godt redskab i den individuelle t ilret t elæggelse af int rodukt ionsprogram m et? Hvordan er t ilbagem eldingerne fra virksom hederne? Er udlændingene klar t il arbej dsm arkedet, når de kom m er ud på virksom hederne? Hvad er erfaringerne m ed den system at iske sagsbehandlingsm etode?

8 8 Hvad er erfaringerne m ed det fælles int rodukt ionsforløb for proj ektdelt agerne? 7HPD9LUNVRPKHGVSUDNWLN Hvor let er det at finde prakt ikpladser og hvorfor? Hvad virker godt/ dårligt, når kom m unen tager kont akt t il virksom heden? Er der erfaringer m ed at inddrage m edarbej derrepræsent ant en allerede ved kontakten t il virksom heden eller ved aftale om forløbet? Hvordan sikres enten en afklaring eller et opkvalificeringselem ent i prakt ikforløbet? Hvordan sikres gode t ilbagem eldinger fra virksom heden t il kom m unen/ AF? Hvordan sikres gode t ilbagem eldinger fra kom m unen t il koordinat ionsudvalget? Hvordan er varighedsbegrænsningerne at arbej de m ed? Er der problem er m ed varigheden af forløbene? Er der gode/ dårlige eksem pler på aft aler m ellem kom m uner, lokale fagforeninger/ LO sekt ioner og virksom heder om et ablering af virksom hedsprakt ik? Er der knaster, som LO, DA og KL skal være opm ærksom m e på? 7HPD$QV WWHOVHPHGO QWLOVNXG Hvor let er det at finde lønt ilskudspladser og hvorfor? Hvordan fungerer de ny different ierede lønt ilskudssat ser? Er der som oftest glidende overgang t il ordinær ustøt tet beskæft igelse? Er der gode/ dårlige eksem pler på aft aler m ellem kom m uner, lokale fagforeninger/ LO sekt ioner og virksom heder om et ablering af j ob m ed lønt ilskud? Er der knaster i lønt ilskudsordningen, som LO, DA og KL skal være opm ærksom m e på? 7HPD6 UOLJHDQYLVWHO QRJDQV WWHOVHVYLONnU Anvendes overenskom sternes m uligheder for indgåelse af aft aler om særlige løn- og ansæt telsesvilkår ( fx via de sociale kapit ler) det gælder fx aft aler om løn, nedsat arbej dst id og evt. særlige hensyn i overenskom sterne? Er der behov for, at flere overenskom st beret t iget organisat ioner indgår aft a- ler om særlige anviste løn- og ansæt telsesvilkår? Og i givet fald er der så enkelt e sekt orer, hvor der er et særligt behov? Hvilke problem st illinger gør sig gældende i forhold t il at indgå aft aler om særlige løn- og ansæt t elsesvilkår? Kender I t il aft aler, der er indgået på konkrete arbej dspladser?

9 9 7HPD7LOEXGWLORUGLQ UWDQVDWWH Er denne nye t ilbudsm ulighed et godt redskab, når vej en t il ordinær ustøt tet beskæft igelses skal gøres så kort som m ulig? Hvor m eget anvendes ordningen hvorfor, eller hvorfor ikke? Hvilket indhold er der t ypisk i t ilbuddet, hvis ordningen anvendes? Er der knaster, som LO, DA og KL skal være opm ærksom m e på? 7HPD)OHNVLEHOGDQVNXQGHUYLVQLQJ Hvordan vurderer I generelt de nye lovregler, hvad fungerer godt, hvad fungerer m indre godt? Er der konkrete eksem pler på nye m åder at t ilret t elægge danskundervisningen på, herunder m ere arbej dspladsdansk? Er der eksem pler på eller planer om at anvende andre udbydere og i givet fald hvorfor? Hvilke erfaringer har du m ed kom binat ionsforløb? Bruges sprogcentrene t il andre opgaver end danskuddannelse? 7HPD.RPSHWHQFHDINODULQJ Hvad fungerer godt ved kom petencekort et, visit at ionsm odellen og SKAF s dat abase? Hvad fungerer m indre godt? Gode råd t il kom pet enceafklaringen? Er der knaster, som LO, DA og KL skal være opm ærksom m e på? 7HPD'HUHJLRQDOHYLGHQVFHQWUHWLONRPSHWHQFHDINODULQJDIIO\JWQLQJHRJ LQGYDQGUHUH Hvilke erfaringer er der m ed den elekt roniske dat abase for t ilbud om kom pet enceafklaringsforløb? Hvilke erfaringer er der m ed det landsdækkende kom petencekort, og hvordan spiller det sam m en m ed cv et? Hvilke erfaringer er der m ed den landsdækkende skabelon t il brug ved kom - petenceafklaring i virksom heder? Hvordan sikres et frugt bart sam arbej de m ed de regionale Videnscent re t il kom petenceafklaring af flygt ninge og indvandrere, og er der knaster som LO, DA og KL skal være opm ærksom m e på? 7LOEXGWLOXGO QGLQJHGHUIRUV UJHVDI JWHI OOHQ Hvad er de første erfaringer m ed t ilbud t il udlændinge der forsørges af ægtefællen ( I NL 23, st k. 5)? Er der behov for en m ulighed for at give t ilbud om opkvalificering og vej ledning ( 23a) t il fam iliesam m enførte under int egrat ionsloven? Er der knaster som LO, DA og KL skal være opm ærksom m e på i forhold t il t ilbudsm ulighederne t il udlændinge der forsørges af ægtefællen?

10 10 7HPD6DPDUEHMGHPHG$) Hvordan fungerer sam arbej det m ed AF om det virksom hedsopsøgende arbej de? Gør det en forskel, om der er opret tet en fælles form idlingsenhed? 7HPD6DPDUEHMGHPHOOHPP\QGLJKHGHURJYLUNVRPKHGHU Hvordan fungerer sam arbej det m ellem kom m uner, AF og virksom hederne nævn gode m et oder t il sam arbej det Er det en fordel, hvis m an har indgået sam arbej dsaft aler? Er der redskaber, der hyppigere er i spil end andre? Hvordan er t ilbagem eldingerne fra virksom hederne t il kom m unen? 7HPD0HQWRUHURJORNDOHYLUNVRPKHGVQHWY Hvordan påvirket brugen af en m entor et forløb i posit iv/ negat iv retning? Er der særlige problem st illinger, m an skal være opm ærksom på i arbej det m ed m ent orer? Nævn fordele og ulem per ved sam arbej det m ellem kom m unen og virksom - hederne, når der er et ableret lokale virksom hedsnet værk Et ableres der i høj ere grad forløb på virksom heder, der delt ager i et lokalt virksom hedsnet værk? UN 7HPD$UEHMGVPDUNHGVSDUDWHERUJHUH" Er det svært at få borgere, der er arbej dsm arkedsparate, i ordinær beskæft i- gelse frem for st øt tede forløb? Fungerer støt tede forløb som en slags prøvet id?

1.1. Organisering 4. 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6. 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8

1.1. Organisering 4. 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6. 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH )RURUG 2 6DPPHQIDWQLQJ 3,QGOHGQLQJ 4 1.1. Organisering 4 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6 'HWUHUHJLRQHU 8 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8 2.2.

Læs mere

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør 'HXGVDWWHSnGDJVRUGHQHQ - om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør To skridt for rum m elighed 1) Virksom heden beslutter sig for at gøre noget Eksem

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

KVI NDER I MALERFAGET

KVI NDER I MALERFAGET KVI NDER I MALERFAGET De kønsopdelte uddannelsesvalg, okt ober 2009 $I$QLND/LYHUVDJH Seniorforsker, SFI det Nationale Forskningscent er for Velfærd 1 Dette oplæg: Om undersøgelse af kvinder i m alerfaget

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at

Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at Tale: Hans Halvorsen Anledning: LO s klimakonference 3. dec. i København Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at nå frem til en forpligtende aftale her i København.

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag.

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag. Indledning Det har gennem mange år været en udbredt opfattelse, at en vækst i den kollektive transports m arkedsandele skulle skabes især gennem fysiske forbedringer.erfaringer viser dog, at m an bør se

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge

Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge 2SO JWLOSDQHOGHEDWRPXQJHRJQ\DQVDWWH Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september 2009 - i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge 1. Hvad ved vi om unge og nyansattes arbejdsmiljø?

Læs mere

De overordnede mål for integrationsindsatsen er at:

De overordnede mål for integrationsindsatsen er at: /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ %HGUHLQWHJUDWLRQDIIO\JWQLQJHRJLQGYDQGUHUHSnGHWUHJLRQDOH DUEHMGVPDUNHG Det er afgørende, at flere flygtninge og indvandrere kommer i beskæftigelse og

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Agenda: 1. Integrationsindsatsen v. Katrine Rud - Branchepakker: Baggrund og målsætninger - Branchepakker: Organisering og resultater

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk:

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Sendt pr. e-post 21-10- 2 0 1 4 Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: T i l s y n e t Jeres henvendelse vedrørende Halsnæs Kommune

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

)XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7)

)XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7) 0HPRUDQGXP DQJnHQGH GHWGDQVNHIRUPDQGVNDEIRUGHQ(XURS LVNH8QLRQ 'HQ(XURS LVNH)DJOLJH6DPPHQVOXWQLQJ ()6 /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN/2 )XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7) $NDGHPLNHUQHV&HQWUDORUJDQLVDWLRQ$&

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed Udgangspunkter for læring om bæredygtighed Opstartsfasen i proj ektet 'på vej m od den bæredygt ige arbej dsplads' 1. 'kogebog' St øttet af EU s Socialfond DBA- proj ektet er st øttet af af EU- socialfonden

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond 2YHUEOLNRYHUY WLOGLDORJRPE UNW MHU UHG\J WLJKHG Udarbej det for LO St øt tet af EU s Socialfond 3HU%UXKQ %LUJLW+MHUPRY.XEL[ 0DM Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

EJERFORENI NGEN DOMUS VI STA PARK I I I

EJERFORENI NGEN DOMUS VI STA PARK I I I Park I I I Nyt, decem ber 2004 1. Hjem m eside 2. Web-speed og t elefoni 3. Dato for ordinær generalforsam ling 4. Storskrald i 2005 5. Udskiftning af punkt erede term oruder 6. Stadig flasker i affaldsposer

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et konklusion Rapport nr. 9 En rapport om 2 8 0 0 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation t il at leve m ed diabetes

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling O lof Palm es Allé 15 8200 Århus N 1 R esultatdokum entation

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

" # $% & $'&" ( % () ( * (+ ( * %+ ((* % %, + % - %, %, $'& $ ).. % * +) %

 # $% & $'& ( % () ( * (+ ( * %+ ((* % %, + % - %, %, $'& $ ).. % * +) % Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. m arts 2012 for Vedrørende Projekt U dviklende patientm iljø for hjerneskadede på N eurointensivt afsnit N eurokirurgisk AfdelingÅrhus U niversitetshospitalårhus Sygehus.

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers AAlborg ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne 6-byernes udspil til Carsten Koch-Ekspertudvalget 6-byerne bakker op om det øgede fokus på borgere, der ikke

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

som har behov for et aktivt tilbud for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

som har behov for et aktivt tilbud for at opnå eller fastholde beskæftigelse. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 8GP QWQLQJDI )OHUHLDUEHMGH LNRPPXQHUQH ) OOHV/2'$JUXQGODJIRUNRRUGLQDWLRQVXGYDOJHQH Den politiske aftale om Flere i arbejde giver nye og store udfordringer

Læs mere