Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr af om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Innovation Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr af om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven) The Danish Nyropsgade 30 Tel: AgriFish Agency DK-1780 København V Fax:

2 NaturErhvervstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse 1: Sammenfatning Lever loven op til formålet? : Indledning : Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram : Baggrund : GUDP-loven : GUDP-lovens formål : Fokusering af forsknings- og innovationsindsatsen : Tilskudsmuligheder under GUDP-loven : Implementering af GUDP-loven - Bestyrelse, strategi og handlingsplaner : Bevillinger under GUDP-loven : Meddelte tilsagn under GUDP-loven : Tilsagn indenfor de seks hovedudfordringer i erhvervene : Tilsagn indenfor projekttyperne : Forventede effekter af projektporteføljen

3 NaturErhvervstyrelsen 3 Forord Lov om tilskud til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (herefter benævnt GUDP-loven) blev vedtaget den 27. december Lovens 1-7 trådte i kraft den 8. februar 2010, mens lovens 8-22 trådte i kraft den 20. juni Lovens hensigt er at bidrage til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og nonfoodproduktion ved at samle forsknings- og innovationsindsatsen med udgangspunkt i helhedsvurderinger af erhvervets hovedudfordringer. GUDP-loven giver i den forbindelse mulighed for tilskud til: Udviklings- og demonstrationsprojekter samt til forskningsprojekter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter Fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører Styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. GUDP-loven er omfattet af lovovervågning, hvis formål er at styrke og systematisere vurderingerne af, om målene med lovgivningen faktisk nås, og om forudsætningerne holder. Det fremgår i relation hertil af bemærkninger til GUDP-lovforslaget, at det bl.a. er hensigten efter en 3-årig periode at udarbejde en rapport, der vil blive udsendt i høring hos de myndigheder og organisationer, der er hørt i forbindelse med lovens udarbejdelse. Rapporten vil blive fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Nærværende rapport indeholder derfor Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeris lovovervågning i forhold til GUDP-loven og redegør her for GUDP-lovens hovedelementer, implementering og bevillinger samt tilsagn givet under GUDP fra 2010 til og med Endvidere beskriver rapporten de forventede effekter af projektporteføljen fra Da der var ved lovens vedtagelse ikke var udarbejdet en strategi for 2010 (og dermed ikke klare effektmål), har GUDP først fra 2011 registreret forventede effekter af de enkelte projekter. 2 De første GUDP-støttede projekter er først nu ved at blive afsluttet, hvorfor effektberegningerne beror på ex-ante vurderinger. Således beregnes de forventede effekter på baggrund af officielle og anerkendte niveauer og standarder for eksempelvis behandlingshyppighed og kan alene udgøre et kvalificeret bud på størrelsesordenen af effekternes faktiske potentiale. Samtidig forudsætter beregningerne, at alt andet er lige i forhold til den referencesituation, som projektet sammenligner sig med. Det vil sige, at der tages forbehold for, at effekterne af et projekt kan påvirke de potentielle effekter af et andet projekt, eller at der sker utilsigtede ændringer i produktionsomfang m.v.

4 NaturErhvervstyrelsen 4 1: Sammenfatning Lever loven op til formålet? Den ministerielle vurdering af, hvorvidt loven har levet op til formålet

5 NaturErhvervstyrelsen 5 2: Indledning GUDP-loven har til formål at bidrage til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og nonfoodproduktion, hvor udvikling af erhvervspotentialer, vækst, beskæftigelse, arbejdsmiljø og videreudvikling af en markedsdrevet økologisk sektor fremmes optimalt samtidig med, at der sikres et højt niveau inden for følgende områder: Klima-, miljø- og naturbeskyttelse, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sundhed. Lovens 1-7 trådte i kraft den 8. februar 2010, mens lovens 8-22 trådte i kraft 20. juni Loven erstattede Fødevareministeriets daværende Innovationslov og forskningsordninger med hensigten om at samle forsknings- og innovationsindsatsen med udgangspunkt i helhedsvurderinger af erhvervenes hovedudfordringer. Lovens formål søges varetaget gennem en forsknings- og innovationsindsats, der organiseres i et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (herefter benævnt GUDP) på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Loven er omfattet af lovovervågning. Nærværende lovovervågningsrapport redegør henholdsvis for GUDP-lovens hovedelementer, implementering og bevillinger samt for tilsagn i perioden 2010 til og med Endvidere beskriver rapporten de forventede effekter af projektporteføljen fra Lovovervågningen behandler altså perioden (begge år inklusiv) og fokuserer på GUDP-lovens hovedelementer, som de fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, herunder navnlig; Fokusering af forsknings- og innovationsindsatsen med udgangspunkt i erhvervets hovedudfordringer GUDPs tilskudsmuligheder I tillæg hertil beskriver lovovervågningsrapporten desuden, hvordan udviklingen har været i forhold til, hvem der ansøger om tilsagn (små virksomheder, mellemstore virksomheder, store virksomheder eller offentlige forskningsinstitutioner) og hvilken rolle de ansøger i kraft af (hovedansøger eller projektdeltager).

6 NaturErhvervstyrelsen 6 3: Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 3.1: Baggrund GUDP-loven blev vedtaget som led i den lovmæssige gennemførelse af aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 (herefter benævnt Grøn Vækst-aftalen), der har til formål at sikre, at et højt niveau af miljø-, klima- og naturbeskyttelse går hånd i hånd med en moderne og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevareproduktion. Dermed skal Grøn Vækst-aftalen og GUDP-loven ses som led i visionen om at skabe en ny grøn vækstøkonomi, hvor grønne løsninger - indenfor bl.a. transport, byggeri, og landbrugs- og fødevareproduktion - bidrager til at løse miljø-, klima- og naturudfordringer og samtidig skaber nye job i grønne væksterhverv. Som led i Grøn Vækst-aftalen samledes og styrkedes Fødevareministeriets forsknings-, udviklings- og innovationsindsats ved en lov om et udviklings- og demonstrationsprogram for en grøn fødevaresektor (GUDP-loven), hvormed den daværende lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (det vil sige den såkaldte Innovationslov) 3 blev erstattet. Med vedtagelsen af GUDP-loven er det hensigten, at Fødevareministeriets forskningsog innovationsindsats skal være mere sammenhængende, fokuseret og tværgående i forhold til hovedudfordringerne for erhvervene frem for at vurdere behovet for forskning og understøtning af innovation hver for sig. 3.2: GUDP-loven GUDP-loven blev vedtaget den 27. december 2009 som lov nr om tilskud til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Lovens 1-7 trådte i kraft den 8. februar 2010, mens lovens 8-22 trådte i kraft 20. juni Loven er herefter blevet præciseret i bekendtgørelse nr. 922 af 15. juli 2010, i bekendtgørelse nr. 309 og nr. 310 af 20. marts 2013 samt i cirkulære nr af 25. august Innovationsloven blev substantielt ændret ved lov nr. 488 af 17. juni 2008 om ændring af Innovationsloven og igen ved lov nr af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love.

7 NaturErhvervstyrelsen : GUDP-lovens formål GUDP-lovens formål er; at bidrage til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og nonfoodproduktion, hvor udvikling af erhvervspotentialer, vækst, beskæftigelse, arbejdsmiljø og videreudvikling af en markedsdrevet økologisk sektor fremmes optimalt samtidig med, at der sikres et højt niveau inden for følgende områder: Klima-, miljø- og naturbeskyttelse, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sundhed Loven skal desuden bidrage til at skabe en sammenhængende organisering af forsknings- og innovationsindsatsen på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet og fremme en sammenhængende indsats for forskning, udvikling og demonstration af viden og teknologier i forhold til de samfundsmæssige hovedudfordringer og potentialer inden for de nævnte områder. GUDP-loven fokuserer med andre ord både på vækst og bæredygtighed og succeskriteriet er således udvikling af nye konkurrence- og bæredygtige produkter, produktionsprocesser og teknologier, der er testet og afprøvet. GUDP faciliterer således, at nye produkter, processer og teknologier kommer i anvendelse i den danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakultursektor og dernæst også kan finde afsætning på det internationale marked. En sådan udvikling vil medvirke til at fastholde og udvikle nye arbejdspladser i Danmark samt skabe vækst i fødevaresektoren under iagttagelse af et højt niveau for klima-, miljø- og naturbeskyttelse, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø : Fokusering af forsknings- og innovationsindsatsen Med vedtagelsen af GUDP-loven fokuseredes forsknings- og innovationsindsatsen bl.a. på følgende hovedudfordringer for den primære jordbrugssektor, den primære fiskerisektor, akvakultursektoren, sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter samt sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter: En mere bæredygtig planteproduktion, således at en mere optimal udnyttelse af jorden sker på bæredygtige vilkår, dvs. under hensyntagen til miljø, natur og klima En mere bæredygtig husdyrproduktion med bedre dyrevelfærd, herunder ny viden om fodring, samt udvikling af nye staldanlæg, akvakulturanlæg og renseteknologier, som begrænser husdyrproduktionens emission af ammoniak, lugt og klimagasser m.v. En mere CO2-neutral energiproduktion i landbruget, der bidrager til at sikre, at en større andel af dansk husdyrgødning og anden biomasse anvendes til energiproduktion

8 NaturErhvervstyrelsen 8 En mere markedsdrevet økologisk produktion, som i endnu højere grad bidrager til løsning af aktuelle samfundsudfordringer vedrørende klima, miljø, natur og dyrevelfærd, samtidig med at produktiviteten styrkes En højere produktivitetstilvækst og øget værdiskabelse, så forbrugerkrav om kvalitet, fødevaresikkerhed, sundhed, ernæring, smag og individuelle oplevelser imødekommes, samtidig med at konkurrenceevnen styrkes Et mere bæredygtigt fiskeri og en bæredygtig akvakulturproduktion, hvor en vedvarende udnyttelse af fiskebestandene optimeres og påvirkning af miljøet minimeres 3.2.3: Tilskudsmuligheder under GUDP-loven Med vedtagelsen af GUDP-loven blev tilskudsmulighederne i forhold til den daværende Innovationslov eksplicit udvidet med muligheden for at yde tilskud til demonstrationsprojekter. GUDP omfatter således tre hovedaktiviteter jævnfør 1, stk. 2 i loven, som GUDP kan yde tilskud til: 1) Udviklings- og demonstrationsprojekter samt til forskningsprojekter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter 2) Fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører 3) Styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet 4. 4 Med hensyn til projekttypedefinitioner henvises der til lovforslagets bemærkninger.

9 NaturErhvervstyrelsen 9 3.3: Implementering af GUDP-loven - Bestyrelse, strategi og handlingsplaner Med udgangspunkt i GUDP-lovens 3 udpeger fødevareministeren en bestyrelse for GUDP, som har ansvaret for udformning af strategi, handlingsplaner, indkaldelse af ansøgninger samt tilsagn og afslag om tilskud. Strategi og handlingsplan skal godkendes af fødevareministeren. Fire medlemmer udpeges efter forudgående indstillinger fra henholdsvis Miljøministeriet, Uddannelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. GUDPs bestyrelse består af otte medlemmer og udgøres per dags dato af Lars Frederiksen (formand), Bent Claudi Lassen, Niels Alsted, Christian Jørgensen, Henrijette Richter, Birgitte Brinch Madsen, Susanne Støier og Mads Prebensen. Lars Frederiksen afløste tidligere formand Tom Knutzen den 1. april 2012, mens Christian Jørgensen afløste Susanne Hovmand den 1. februar For yderligere information om bestyrelsesperioder og erhvervsbaggrund se vedlagte bilag A. GUDPs bestyrelse påbegyndte arbejdet med at udforme en strategi og tilhørende handlingsplaner i foråret 2010, hvilket kulminerede i formuleringen af Strategi , som blev godkendt af fødevareministeren i januar 2011 og endeligt vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. februar Strategien er sidenhen blevet forlænget til og med Strategien er udformet i dialog med en bred kreds af interessenter sammensat af repræsentanter for erhverv, forskning, myndigheder samt øvrige interessenter 6 og fokuserer GUDPs indsats i forhold til lovens formål. Med strategien ydes der tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem dynamisk samspil mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft. Dette samspil reflekterer lovens ambition om på samme tid at styrke både bæredygtighed og vækst og udmøntes i otte kriterier, som hvert enkelt projekt vurderes på. Samspillet mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft er i figur illustreret i GUDPs Spiderweb. 5 For uddybende om strategien se 6 Herunder udbyttet af et todages strategiseminar i DGI-byen den oktober 2010

10 NaturErhvervstyrelsen 10 Figur 3.3.1: GUDPs Spiderweb Samtidig understøtter strategien ambitionen om at styrke både bæredygtighed og vækst ved, at der ydes tilskud til udvikling af nye teknologier, redskaber, produktionssystemer, processer, produkter samt management- og logistikløsninger, der kan: Reducere natur-, miljø- og klimabelastningen Forbedre ressourceeffektiviteten Udvikle nye egenskaber hos dyr og planter Udnytte sidestrømme og restprodukter til/fra anden produktion Styrke indtjeningen på hjemme- og eksportmarkedet Forbedre fødevaresikkerheden og sundheden Bevare høj produktkvalitet gennem værdikæden Imødekomme nye forbrugertrends Øge anvendelsen af biobaserede produkter til nonfood formål Som konsekvens af strategien har GUDPs bestyrelse valgt at fokusere GUDPs tilsagn på konkrete demonstrations-, udviklings-, og netværksaktiviteter. Som erhvervsstøtteordning til udvikling og demonstration identificerer GUDP hovedudfordringerne indenfor erhvervene, mens det er op til ansøgerne at definere løsningerne herpå. Herefter udvælger GUDPs bestyrelse de projekter, der har de største effekter. Således reflekterer fordelingen af tilsagn, at de enkelte projektansøgninger konkurrerer indbyrdes, hvorfor tilsagnene ikke nødvendigvis er ligeligt fordelt på hovedudfordringerne indenfor erhvervene.

11 NaturErhvervstyrelsen 11 Bestyrelsen udarbejder desuden en årlig handlingsplan, som har til formål at udmønte strategien. Handlingsplanerne omhandler de årlige indsatser herunder de to GUDPrunder. Derudover adresserer handlingsplanerne særlige indsatser og fokusområder for det pågældende år. Bestyrelsen vil medio 2014 påbegynde formuleringen af en strategi for

12 NaturErhvervstyrelsen 12 4: Bevillinger under GUDP-loven Under GUDP-loven har GUDP i perioden haft en samlet bevillingsramme på i alt 924,4 mio. kr. til rådighed svarende til et gennemsnit på 231,1 mio. kr. årligt. En samlet oversigt over bevillingerne fremgår af tabel 4.1. GUDP har dog alene haft 894 mio. kr. netto til udmøntning, da der i forbindelse med overgangen fra Innovationsloven til GUDP-loven blev givet tilsagn på i alt 47,8 mio. kr. til projekter under Innovationsloven, som ligeledes var at finde på Finanslovskonto , mens der omvendt videreførtes 17,4 mio. kr. i ubrugte midler fra Der har i perioden været anvendt videreførte midler for i alt 29,7 mio. kr., netto 17,3 mio. kr., mens GUDP har genanvendt i alt 77,9 mio. kr., som har været tildelt projekter primært under Innovationsloven samt de hidtidige forskningsprogrammer, der senere blevet annulleret. Der er endnu ikke opgjort krav om tilbagebetaling 7, da de første GUDP-støttede projekter først nu er ved at blive afsluttet. Tabel 4.1: Bevillingsoversigt, Mio. kr I alt Bevilling 189,0 209,2 214,2 312,0 924,4 Videreførsel primo 17,4 10,2 2,0 0,1 29,7 Overgang fra Innovationsloven -47,8-47,8 I alt til rådighed 158,6 219,4 216,2 312,1 894,0 8 Heraf til specifikke formål Økologisk forskning og udvikling 9 40,0 40,0 40,0 60,0 180,0 Projekter ved økologiens hus 3,0 3,0 3,0 9,0 Økologisk sortsafprøvning 5,0 5,0 10,0 Eksport og værditilvækst 20,0 20,0 Samarbejde om innovation 22,0 22,0 Alternativer til antibiotika 10,0 10,0 Dyrevelfærd 13,0 13,0 Bæredygtig husdyrproduktion 12,0 12,0 7 Projekterne er underlagt et krav om tilbagebetaling, såfremt provenuet på deltagerniveau overstiger størrelsen af den modtagne støtte 8 Samlede midler til rådighed for alle årene er lig alle midlerne til rådighed i de enkelte år fratrukket ubrugte midler i 2010, 2011 og 2012 på i alt (10,2 + 2,0 + 0,1) mio. kr. = 12,3 mio. kr. 9 De med aftalen om globaliseringspuljen tilførte bevillinger til økologisk forskning og udvikling blev aftalt udmøntet i perioden Herudover er der afsat 40 mio. fra Forskningsreserven i 2013 samt 20 mio. i aftalen om Finansloven for 2013 (i alt 60 mio. kr.)

13 NaturErhvervstyrelsen 13 5: Meddelte tilsagn under GUDP-loven GUDP har fra 2010 til og med 2013 modtaget 747 projektansøgninger af samlet ca. 4,6 milliarder kr. svarende til ca. fem gange GUDPs bevillingsramme. Heraf er der blevet givet tilsagn på i alt 971,9 mio. kr. fordelt på 224 projekter med 992 individuelle tilsagnsmodtagere. Således har et projekt i perioden i gennemsnit været støttet med ca. 4,3 mio. kroner. Tabel 5.1: Ansøgninger og tilsagn under GUDP-loven Ansøgt tilsagn I alt Tilsagnsbeløb (mio. kr.) Antal projekter Bevilget tilsagn Tilsagnsbeløb (mio. kr) 184,7 220,6 224,5 342,1 971,9 Antal tilsagn Antal projekter Offentlige forskningsinstitutioner modtog i perioden tilsagn på i alt 634,5 mio. kr., svarende til ca. 65 pct. af midlerne, de små virksomheder modtog tilsagn på i alt 136,6 mio. kr. svarende til ca. 14 pct. af midlerne, de mellemstore virksomheder modtog tilsagn på i alt 45,5 mio. kr., svarende til ca. 5 pct. af midlerne, og de store virksomheder modtog i perioden tilsagn på i alt 155,2 mio. kr., svarende til ca. 16 pct. af midlerne. Tabel 5.1: Fordelingen af tilsagn ift. modtager over år Tilsagn i mio. kr. (% af tilsagn i det enkelte år) Virksomhedstype I alt Lille virksomhed 15,5 (8 %) 38,5 (17 %) 43,3 (19 %) 39,3 (11 %) 136,6 (14 %) Mellemstor virksomhed 3,0 (2 %) 8,5 (4 %) 17,7 (8 %) 16,4 (5 %) 45,5 (5 %) Stor virksomhed 18,1 (10 %) 40,0 (19 %) 38,6 (17 %) 57,5 (17 %) 155,2 (16 %) Offentlig forskningsinstitution 148,1 (80 %) 132,6 (60 %) 124,8 (56 %) 228,9 (67 %) 634,5 (65 %) I alt 184,7 (100 %) 219,7 (100 %) 224,5 (100 %) 342,1 (100 %) 971,9 (100 %) Virksomhedernes andel af de samlede tilsagn i et givent år er dog vokset relativt i forhold til de offentlige forskningsinstitutioners andel. Mens de offentlige forskningsinstitutioners andel af de tildelte midler således er faldet fra 80 pct. i 2010 til 67 pct. i 2013, er de små, mellemstore og store virksomheders andel steget fra 20 pct. i 2010 til 33 pct. i De offentlige forskningsinstitutioners andel af de samlede tilsagn skal desuden ses i sammenhæng med, at de øremærkede midler under Økologisk Forskning og Udvikling på i

14 NaturErhvervstyrelsen 14 alt 180 mio. kr. er blevet udmøntet i 2010 og Således er langt størstedelen af disse midler møntet på forskning. Som det fremgår af figur 5.1 og tabel 5.2 er virksomhedernes andel af antal tilsagn samtidig steget. I 2010 tilfaldt lidt under hvert andet tilsagn en offentlig forskningsinstitution, mens ca. hvert fjerde tilsagn tilfaldt de offentlige forskningsinstitutioner i Til sammenligning blev ca. hvert femte tilsagn givet til en stor virksomhed i 2010, mens ca. hvert tredje tilsagn i 2013 tilfaldt store virksomheder. I det hele taget er antallet af tilsagn steget i hele lovovervågningsperioden, hvilket afspejler, at der generelt er flere deltagere per projekt. Figur 5.1: Fordelingen af virksomhedstyper i projektporteføljen over år Virksomhedstypers andel af antal tilsagn Antal tilsagn fordelt på virksomhedstype Som det fremgår af tabel 5.2 er små, mellemstore og store virksomheder også i et stigende omfang hovedansøgere på projekterne og udgør en større og større andel af projekternes deltagere. Mens de offentlige forskningsinstitutioner således var hovedansøger på ca. to ud af tre projekter i 2010, var de i 2013 alene hovedansøger på ca. to ud af fem projekter. Samtidig udgjorde de offentlige forskningsinstitutioner gennemsnitligt mere end hver tredje deltager på et projekt i 2010, mens de i 2013 udgjorde hver fjerde deltager. Tabel 5.2: Antal tilsagn til hovedansøgere og deltagere fordelt på virksomhedstype Antal hovedansøgere / Antal deltagere Lille virksomhed 4 / / / / 93 Mellemstor virksomhed 2 / 11 3 / 11 7 / 15 6 / 35 Stor virksomhed 5 / / / / 93 Offentlig forskningsinstitution 24 / / / / 72 I alt 35 / / / / 293

15 NaturErhvervstyrelsen 15 Den øgede virksomhedsdeltagelse reflekterer således, at GUDP-strategien har lagt vægt på forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv. 5.1: Tilsagn indenfor de seks hovedudfordringer i erhvervene Som det fremgår af tabel 5.3 har GUDP under GUDP-loven ydet tilsagn til alle seks hovedudfordringerne indenfor erhvervene. Særligt projekter, der angår en mere markedsdrevet økologisk produktion eller en mere bæredygtig husdyrproduktion, er i perioden blevet støttet med henholdsvis 266,3 mio. kr. fordelt på 53 projekter og 251,7 mio. kr. fordelt på 58 projekter. Der er ligeledes blevet givet tilsagn om 155,8 mio. kr. fordelt på 45 projekter til projekter, hvis primære formål er at skabe en højere produktivitetstilvækst og øget værdiskabelse og dermed især er rettet mod senere led i værdikæden. Tabel 5.1.1: Fordelingen af projekter og tilsagn i de seks hovedudfordringer, Tilsagn i mio. kr., antal projekter Fiskeri og Husdyr- Værditil- Energi akvakultur produktion Planteavl vækst Økologi I alt Tilsagn 18,3 101,7 251,7 178,1 155,8 266,3 971,9 Antal projekter Der er blevet givet færrest tilsagn til projekter, hvis primære formål er at skabe en mere CO 2 -neutral energiproduktion i landbruget. Denne hovedudfordring har fra 2010 til og med 2013 fået tilsagn om 18,3 mio. kr. fordelt på 10 projekter. Hertil kommer dog alle de projekter, der også forventes at udmønte sig i gevinster indenfor klimaområdet, men som ikke er kategoriseret som projekter, hvis primære formål er at skabe en mere CO 2 -neutral energiproduktion i landbruget. GUDP yder eksempelvis tilsagn om i alt 301,2 mio. kr. til 57 projekter, der forventes at reducere klimapåvirkningen. Som det fremgår af figur er offentlige forskningsinstitutioner samlet set den største tilsagnsmodtager inden for alle hovedudfordringerne. Når man kigger på de samlede tilsagn, er virksomhederne generelt set bedst repræsenteret som tilsagnsmodtager blandt projekter, hvis primære formål er at skabe en højere produktivitetstilvækst og øget værdiskabelse. Dette skyldes sandsynligvis, at projekter rettet mod en højere produktivitetstilvækst og øget værdiskabelse, som tidligere nævnt, især er rettet mod senere led i værdikæden. De offentlige forskningsinstitutioner er isoleret set bedst repræsenteret blandt projekter med formålet om at sikre en mere markedsdrevet økologisk produktion, hvor de i perioden har fået tilsagn om i alt 70 pct. af midlerne til området.

16 NaturErhvervstyrelsen 16 De små virksomheder er isoleret set bedst repræsenteret blandt projekter med formålet om at skabe et mere bæredygtigt fiskeri og en bæredygtig akvakulturproduktion, hvor de i perioden har fået tilsagn på i alt 34 pct. af midlerne til området. De mellemstore virksomheder er isoleret set bedst repræsenteret blandt projekter med formålet om at skabe en højere produktivitetstilvækst og øget værdiskabelse, hvor de i perioden har fået tilsagn på i alt 8 pct. af midlerne til området. De store virksomheder er isoleret set bedst repræsenteret blandt projekter med formålet om at skabe en mere bæredygtig planteproduktion, hvor de i perioden har fået tilsagn på i alt 20 pct. af midlerne til området. Dette kan især tilskrives, at Videncentret for Landbrug som stor virksomhed udgør en forholdsmæssig stor andel af tilsagnene til de erhvervsrettede tilsagn indenfor planteavl. Figur 5.1.1: Fordeling af tilsagn i de seks hovedudfordringer efter virksomhedstype Virksomhedstypers andel af tilsagn Økologien i fokus I lovovervågningsperioden er der givet tilsagn på 266,3 mio. kr. (svarende til 27 pct. af de samlede tilsagn) til projekter, hvis primære formål har været at sikre en mere markedsdrevet økologisk produktion. Dette er blandt andet et resultat af, at man på finansloven har allokeret ekstra midler til den økologiske sektor - herunder bevillinger til økologisk forskning og udvikling, som blev tilført med aftalen om globaliseringspuljen. Offentlige forskningsinstitutioner har samlet set været den største tilsagnsmodtager blandt projekter med formålet at skabe en mere markedsdrevet økologisk produktion, hvor de har fået tilsagn om i alt 70 pct. af midlerne. De små virksomheder har til sammenligning fået tilsagn om 10 pct. af midlerne, de mellemstore virksomheder har fået tilsagn om 5 pct. af midlerne, og de store virksomheder har fået tilsagn om 15 pct. af midlerne. At de offentlige forskningsinstitutioner tegner sig for mere end to ud af tre tilsagnskroner skyldes især, at de øremærkede bevillinger på 180 mio. kr. til Organic RDD er meget forskningstunge.

17 NaturErhvervstyrelsen : Tilsagn indenfor projekttyperne Der er i perioden blevet givet tilsagn til demonstrationsprojekter, udviklingsprojekter, forskningsprojekter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværks- og informationsprojekter 10. Et projekt kan bestå af flere forskellige aktiviteter. Et demonstrationsprojekt kan eksempelvis indeholde udviklingsaktiviteter, ligesom et demonstrationsprojekt kan indeholde forskningsaktiviteter. Som det fremgår af tabel har GUDP i perioden primært støttet udviklingsaktiviteter. Disse aktiviteter er blevet støttet med 532,7 mio. kr. svarende til lidt over halvdelen af alle tilsagnsmidler. Demonstrationsaktiviteter er blevet støttet med 70,5 mio. kr. svarende til 7 pct. af de samlede tilsagnsmidler. Forskningsaktiviteter, der skaber grundlag for gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter, er blevet støttet med 349,9 mio. kr. svarende til 36 pct. Der er blevet givet færrest tilsagnsmidler til netværks- og informationsprojekter, som har modtaget 18,7 mio. kr. svarende til 2 pct. af de samlede tilsagnsmidler. Tabel 5.2.1: Tilsagnsstørrelser efter projekttype og virksomhedstype Tilsagn i mio. kr. (% af tilsagn) Demonstrationsaktivitet Udviklingsaktivitet Forskningsaktivitet Netværk/informationsprojekt 10 Lille virksomhed 13,0 (1 %) 116,1 (12 %) 2,5 (0 %) 4,9 (1 %) Mellemstor virksomhed 7,1 (1 %) 30,0 (3 %) 1,6 (0 %) 6,8 (1 %) Stor virksomhed 39,3 (4 %) 92,3 (9 %) 18,7 (2 %) 4,9 (1 %) Offentlig forskningsinstitution 11,2 (1 %) 294,3 (30 %) 327,1 (34 %) 2,0 (0 %) I alt 70,5 (7 %) 532,7 (55 %) 349,9 (36 %) 18,7 (2 %) Langt de fleste projekter har været samarbejdsprojekter, hvor flere virksomheder eller forskningsinstitutioner er gået sammen om at gennemføre et projekt. Samarbejdsprojekter er blevet givet tilsagn på samlet 953,2 mio. kr. svarende til 98 pct. af alle tilsagnsmidler. Heraf er 852,9 mio. kr. gået til projekter, hvor offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder indgår samarbejde. 10 Informationsprojekter er øremærkede tilsagn ved Økologiens Hus, som fra har fået ca. 9 mio. kr. i tilsagn

18 NaturErhvervstyrelsen 18 Tabel 5.2.2: Tilsagnsstørrelser efter projekttype og virksomhedstype Tilsagn i mio. kr. (% af tilsagn) Enkeltvirksomhedsprojekt Samarbejdsprojekt Heraf samarbejde ml. offentlige forskningsinstitutioner og virksomheder Lille virksomhed 8,4 (1 %) 128,3 (13 %) 101,3 (10 %) Mellemstor virksomhed 8,4 (1 %) 37,1 (4 %) 32,0 (3 %) Stor virksomhed 1,9 (0 %) 153,4 (16 %) 131,5 (14 %) Offentlig forskningsinstitution 0,0 (0 %) 634,5 (65 %) 588,0 (61 %) I alt 18,6 (2 %) 953,2 (98 %) 852,9 (88 %) Som led i at fremme samarbejde om forskning og udvikling er 49,8 mio. kr. af den samlede projektportefølje svarende til 5 pct. af de samlede tilsagn desuden blevet givet til dansk deltagelse i internationale projekter i EU-regi eksempelvis under ICT-AGRI ERA-nettet. I tillæg benyttes udenlandske underleverandører også på de enkelte projekter, mens det kun er muligt for udenlandske virksomheder og vidensinstitutioner at få direkte tilsagn om GUDP-midler i tilfælde, hvor Fødevareministeren giver godkendelse hertil på programniveau. Tabel 5.2.3: Tilsagnsstørrelser efter projekttype og virksomhedstype Tilsagn i mio. kr. (% af tilsagn) Nationale projekter Internationale projekter Lille virksomhed 135,1 (14 %) 1,5 (0 %) Mellemstor virksomhed 45,5 (5 %) 0,1 (0 %) Stor virksomhed 153,3 (16 %) 2,0 (0 %) Offentlig forskningsinstitution 588,2 (60 %) 46,3 (5 %) I alt 922,0 (95 %) 49,8 (5 %)

19 NaturErhvervstyrelsen 19 6: Forventede effekter af projektporteføljen GUDP satte med GUDP-strategien fokus på at vurdere projekter i forhold til deres forventerede effekter. Det er derfor alene muligt at vise de forventede effekter af projektporteføljen for projekter med tilsagn givet fra og med Derudover er projekter i regi af Økologiens Hus, Organic RDD (samarbejde med ICROFS) samt internationale projekter ikke i GUDP opgjort med forventede effekter, hvorfor disse heller ikke indgår i følgende beskrivelse af projektporteføljens effekter. Det betyder, at effektopgørelserne tager udgangspunkt i en projektportefølje med samlede tilsagn på 673,0 mio. kr. Hvert projekt vurderes på sine forventede effekter i et gensidigt samspil mellem tre parametre (se figur i afsnit 3.3 om GUDPs Spiderweb): Bæredygtighed med fokus på miljø, klima, fødevaresikker-hed, sundhed, dyrevelfærd, arbejdsmiljø og etik. Bæredygtighed er en kilde til højere værdi gennem øget ressourceeffektivitet Effektivitet og produktivitet i produktion og proces for at øge konkurrencedygtighed, vækst, og for at udnytte ressourcerne optimalt og bæredygtigt Værdiløft i alle værdikædens led. Værdiløftet opnås gennem høj kvalitet, effektivitet, markedsudvikling, vækst og bæredygtig produktion Det er et krav, at ansøgningerne kan vise forventede effekter på minimum to af parametrene, hvoraf det ene parameter skal være bæredygtighed. Da de første GUDP-støttede projekter imidlertid først nu er ved at blive afsluttet, er det kun muligt at beskrive effekterne, som de er vurderet ex-ante, dvs. de forventede effekter ved ansøgningstidspunktet. Samtidig forudsætter beregningerne, at alt andet er lige i forhold til den referencesituation, som projektet sammenligner sig med. Det vil sige, at der eksempelvis ikke er taget forbehold for, at effekterne af et projekt kan påvirke effekterne af et andet projekt. Dermed kan de angivne effekter alene udgøre et kvalificeret bud på størrelsesordenen af effekternes faktiske potentiale og vil repræsentere ex-ante vurderingen af det bedst mulige udfald. De forventede effekter vil således altid repræsentere de mest lovende udfald i en given referencesituation. Indenfor bæredygtighed, kan den beskrevne projektportefølje forventes at reducere behandlingshyppigheden af det samlede areal med 20,7 pct. sammenlignet med behandlingshyppigheden i Samtidig kan den forventes at reducere kvælstofoverskuddet med tons per år og fosforoverskuddet med tons pr år. Dette skal ses i forhold til, at Danmark har et kvælstofoverskud på ca tons per år og et fosforoverskud på ca tons per år. Således kan GUDP-projekterne forventes samlet set at kunne bidrage med en reduktion af næringsoverskuddet med i alt tons.

20 NaturErhvervstyrelsen 20 I forhold til udledningen af CO 2 vurderes det, at projektporteføljen har potentiale til at reducere udledningen med 2,3 mio. tons. Samtidig har GUDP indenfor bæredygtighed også ydet støtte til 99 projekter af samlet 481,4 mio. kr., som i særlig grad kan forventes at have effekter indenfor dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø eller etik Indenfor effektivitet, kan der med den beskrevne projektportefølje forventes en økonomisk effekt på 5,7 mia. kr. Dette svarer til, at samfundet får pengene igen 8,5 gange årligt, når projekterne har nået deres fulde effekt. Samtidig kan det forventes, at det samlede provenu af den nuværende projektportefølje vil blive på ca. 1,4 mia. kr. 11, når man aggregerer alle projekters provenu tre år efter projektafslutning. Indenfor værdiløft, kan der med den beskrevne projektportefølje forventes et potentiale for samlede merværdier per råvareenhed på 815 mio. kr. ved at anvende råvarer på en måde, der sikrer mindre spild og affald gennem eksempelvis forædling. Samtidig har GUDP indenfor værdiløft også ydet støtte til 133 projekter af samlet 650 mio. kr., som i særlig grad kan forventes at have effekter indenfor nytænkning, tværfaglighed eller kommunikation. Tabel 6.1: Forventede effekter af projektporteføljen, Effektparameter Forventet effekt Forklaring Bæredygtighed Reducere pesticidanvendelsen 20,7 % Reduktion i behandlingshyppighed 12 Mindre overskud af næringsstoffer tons Reduktion af kvælstofoverskud tons Reduktion af fosforoverskud Begrænse klimapåvirkning 2,3 mio. tons Reduktion i CO 2 -ækvivalenter Effektivitet Videre økonomisk effekt mio. kr. Årligt ved fuld effekt Projektets provenu mio. kr. I alt 3 år efter projektafslutning Værdiløft Merværdi pr. råvareenhed 815 mio. kr. Årligt ved fuld effekt 11 Da GUDP støtter forretningsorienteret innovation, er det ikke et krav i sig selv, at projekterne kan fremvise store provenuer. Således er projekterne eksempelvis underlagt et krav om tilbagebetaling, såfremt provenuet på deltagerniveau overstiger størrelsen af den modtagne støtte. 12 Den procentvise reduktion tager udgangspunkt i behandlingshyppigheden i 2010 på 2,8.

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Redegørelse af lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven)

Redegørelse af lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Redegørelse af lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven) The Danish Nyropsgade

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram. Strategi og Handlingsplan 2011

Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram. Strategi og Handlingsplan 2011 Grønt GrøntUdviklings- Udviklings-og og Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram Strategi 2011-13 og Handlingsplan 2011 MISSION 2011-13 GUDP skal yde tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning

Læs mere

Forord LARS FREDERIKSEN FORMAND FOR GUDP S BESTYRELSE

Forord LARS FREDERIKSEN FORMAND FOR GUDP S BESTYRELSE Årsberetning 2013 Forord Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er en erhvervsstøtteordning, som skal skabe større bæredygtighed og løse nogle af de miljøproblemer, som samfundet står overfor.

Læs mere

Strategi og Handlingsplan 2011

Strategi og Handlingsplan 2011 Strategi 2011-13 og Handlingsplan 2011 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet 1 Mission 2011-13 GUDP skal yde tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

GUDP-KONFERENCE NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS

GUDP-KONFERENCE NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS GUDP-strategien bygger på Grøn Vækst-aftalen samt GUDP-loven Grøn vækst-aftale af 16. juni 2009 Grøn Vækst-aftalen skal sikre, at et højt niveau

Læs mere

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM MISSION GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

STRATEGI GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

STRATEGI GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM MISSION GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter

Læs mere

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Den gode ansøgning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Oversigt Nyt i forhold til sidste ansøgningsrunde Projekttyper og aktivitetstyper Tilskudssatser Budgetskema Gantt diagram Vurderingskriterier,

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

Forslag. Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Forslag. Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Lovforslag nr. L 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Kapitel 1 Formål og indhold 1.

Læs mere

Forslag. Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Forslag. Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 2009/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr.: 3401-X-09-1355 Fremsat den 8. oktober 2009 af fødevareministeren (Eva Kjer

Læs mere

Forslag. Lov om et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Forslag. Lov om et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Udkast af 16. juli 2009 Fremsat den {FREMSAT} af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Kapitel 1 Lovens formål 1. Lovens formål er at bidrage

Læs mere

Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse

Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse WORKSHOPS D. 12. SEPTEMBER 2014, DEL I Baggrund for ny GUDP-strategi Baggrund for ny GUDP-strategi

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017 Velkommen til informationsmøde 1. ansøgningsrunde 2017 Velkomst og introduktion Pernille Svindt Lentfer, Teamleder i GUDP sekretariatet Program 10.00-10.05 VELKOMST v. Pernille Svindt Lentfer, teamleder

Læs mere

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet GUDP er ét af initiativerne i Grøn Vækst Lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklingsog demonstrationsprogram.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017 Velkommen til informationsmøde 1. ansøgningsrunde 2017 Velkomst og introduktion Pernille Svindt Lentfer, Teamleder i GUDP sekretariatet Program 9.30-10.00 REGISTRERING Kaffe og morgenmad 10.00-10.05 VELKOMST

Læs mere

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Oversigt Målrettede indsatser i GUDP ordningen Projektprioritering GUDP Spiderweb Effektskema Projekt- og aktivitetstyper Demonstration Projektoplysninger

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

21. februar 2013. Projekt- og Udviklingskonsulenterne Julie Lykke Jacobsen

21. februar 2013. Projekt- og Udviklingskonsulenterne Julie Lykke Jacobsen 21. februar 2013 Projekt- og Udviklingskonsulenterne Julie Lykke Jacobsen 1 Bestyrelsesudvikling - Bestyrelsesuddannelse - Individuelle kundeforløb Sekretariatsledelse - Bestyrelse, formandskab og medlemmer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt VIGTIGSTE ÆNDRINGER I ANSØGNINGSMATERIALET FRA TIDLIGERE RUNDER PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET Grønt Udviklings- og Demonstrations Program DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER OG AKTIVITETSTYPER

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 5. juli 2016 Indkaldelse af ansøgninger til: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværk Ansøgningsfristen er den 7. september 2016 kl. 12:00

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I 2017 Frist den 21. marts 2017 kl. 12.00 Kolofon Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Indkaldelse

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger til: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværk Ansøgningsfrist er den 2. september 2015 kl. 12:00

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til Månegrisens modelstald i Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Ansøgningsrunden gennemføres i 2 faser: Fase 1: ansøgning om prækvalifikation og ansøgning om tilskud

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Redegørelse om innovationsloven 2002

Redegørelse om innovationsloven 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Redegørelse om innovationsloven 2002 Udviklings- og Forskningskontoret Marts 2003 REDEGØRELSE OM INNOVATIONSLOVEN 2002 SAMMENFATNING...3

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Lene Vejbæk og Anne Svendsen Udviklingsstøttekontoret FødevareErhverv Januar 2009 Indhold 1. Hvem kan få tilskud? 2. Hvor meget kan man få i tilskud? 3. Hvad kan

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkommen til informationsmøde 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkomst og introduktion Philip Brask Madsen, teamleder i GUDP sekretariatet 09.30-10.00 REGISTRERING/ Kaffe, morgenmad og faglig sparring om projekter.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram effektivitet og værdiløft 2 i fødevarerhvervet GUDP Bæredygtig vækst GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der inviterer til fornyelse. GUDP satser på bæredygtighed

Læs mere

Redegørelse om Innovationsloven

Redegørelse om Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udviklings- og Forskningskontoret Redegørelse om Innovationsloven maj 2001 til juni 2002 Juli 2002 2 REDEGØRELSE OM INNOVATIONSLOVEN

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Årsberetning 2010. Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Årsberetning 2010. Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet GUDP skal yde tilskud til ambitiøs forretnings orienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I 2018 Frist den 13. februar 2018 kl. 12.00 Kolofon Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Indkaldelse

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering Frist den 27. september 2017 kl. 12.00 Kolofon Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet v/ Michael Brockenhuus-Schack Formand for landsudvalget for Planteproduktion H:\BBI\oplæg - talepunkter\mbs

Læs mere

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN Hvad? Fremover vil de kvalitative parametre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Bekendtgørelsen indeholder tre tilskudsordninger. Den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram 2.2 (Organic RDD 2.2) 2016-2018 Vækst,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

GUDP og Demonstrationsaktiviteter

GUDP og Demonstrationsaktiviteter GUDP og Demonstrationsaktiviteter Hvordan forstås demonstration hos ansøgerne Workshop afholdt tirsdag d. 21. januar 2014 Tilmeldte deltagere på workshoppen: Ole Bloch Engellyst Henrik M. Østergaard René

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Notat. Høringssvar og bemærkninger udkast til bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Notat. Høringssvar og bemærkninger udkast til bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: GUDP/PBMADS/UFFRAS Sagsnr./dok.nr.: 14-80604-000052 Dato: 17. november 2014 Notat Høringssvar og bemærkninger

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 5. februar 2014

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 18. september

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere