Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus"

Transkript

1 Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design of an it system for operation management at Næstved Sygehus Roskilde Universitet (RUC) Department of Communication, Business and Information Technologies (CBIT) Informatik, Overbygning 1. semester, Efterår 2009 Gruppe: Vejleder: Andreas Goodstein Kasper Søfren Martin Knudsholt Steffen Thorlund Morten Rhiger

2 2

3 Abstract English This report is an IT design case study, describing the modeling of a software system for surgery planning and logistics. The modeling phase is based on a participatory design report by the same project team, in cooperation with the hospital in consideration; Næstved Sygehus. The software system is designed in regards to the needs of the Department of Anaesthesia and Operation, in conjunction with the specialties, to which the operation rooms and staff is made available. Besides the specifications from the participatory design report, standard IT modeling theories and methods were used to design the system, up until the point prior to user testing. Preliminary tests with the CREDO Check method ensured consistency within the data structure, tasks, and virtual windows. Heuristic Evaluation was used on the mockups to estimate the quality of the design. We found that CREDO Check was a beneficial method for getting an overview of the system structure. Furthermore, an idea to expand the CREDO Check emerged; firstly by using the lowercase o for representing a relevant overview, though, not including all rows, and secondly by developing a partial CREDO Check, named a REO Check, on all attributes in the entities. Due to time limitations, Heuristic Evaluation was used as a compromise instead of live user tests. We found that the method was inadequate for anything more than a preliminary test. Besides the issue of testing the quality of not yet implemented software, we perceive our system design as usable for further development of a logistics system for the hospital. Dansk Denne rapport er et IT designstudium, der beskriver modellering af et software system til planlægning og logistikstyring på et hospital. Modelleringen er baseret på en it forundersøgelse, udarbejdet af den samme projektgruppe, i samarbejde med Næstved Sygehus. Software systemet er bygget op omkring behov fra Anæstesiafdelingen, i samspil med de specialer, som får operationsstuer og personale stillet til rådighed. Ud over anvisningerne fra it forundersøgelsen, er der benyttet standard it modelleringsteorier og metoder, til at designe systemet, op til punktet, umiddelbart før udførelsen af brugertester. Indledende teste blev udført med CREDO tjek, for at sikre, at data struktur, opgaver og virtuelle vinduer var konsistente. Yderligere blev heuristisk evaluering brugt på de designede mock ups til vurdering af systemets kvalitet. Vi fandt, at CREDO tjek var en fordelagtig metode til at skabe overblik over systemets opbygning. Desuden fik vi den idé at udvide CREDO tjek; først ved at bruge lille o til at repræsentere et relevant overblik uden at inkludere alle rækker, og for det andet ved en idé om at lave et delvist CREDO tjek, et "REO" tjek, for alle attributter i entiteterne. Grundet tidsmæssige begrænsninger blev der anvendt heuristisk evaluering som erstatning for brugerteste. Resultatet heraf var, at metoden ikke var tilstrækkelig til mere end indledende teste. Ud over problemet med at teste kvaliteten af endnu ikke implementeret software, anser vi vores systemdesign som brugbart til videreudvikling af et logistikstyringssystem for hospitalet. 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Forord Målgruppe Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Projektets udgangspunkt og formål Formålet med it forundersøgelser Opsummering af projektgruppens it forundersøgelsesrapport Anvisninger fra it forundersøgelsesrapporten Formålet med it designfaser Evalueringsbegrænsinger Overordnet systemstruktur og opsætning Krav for it designet Workflow diagram Task list Task description Datamodellering Data Dictionary E/R diagram Databasestruktur Virtuelle vinduer Menu elementer og navigation Test af it systemets struktur CREDO CREDO tjek af projektgruppens it system Mock ups Beskrivelse af layout Former og farveskemaer Placering og justering af objekter Mock ups af brugergrænseflader Storskærme Booking station Speciale station Operationsstue station PDA (Læge) PDA (Portør) Evaluering af systemdesign Heuristisk evaluering af systemdesign Anbefalinger til user tests Diskussion Konklusion Referencer Appendiks Appendiks A: Boardingpass Appendiks B: Operationsrekvisition Appendiks C: Nielsen s list for heuristiske evaluering

5 10.4 Appendiks D: CREDO tjek tasks vs. entities Appendiks E: CREDO tjek virtuelle vinduer vs. entities Appendiks F: Heuristisk evaluering af mock ups Heuristisk evaluering: Storskærmsvisning, Dagsplan og Ugeplan: Heuristisk evaluering: OP rekvisition Heuristisk evaluering: Boarding Pass Heuristisk evaluering: PDA (Læge) Heuristisk evaluering: PDA (Portør) Appendiks G: It forundersøgelsesrapporten

6 1 Forord Denne rapport er udarbejdet af en projektgruppe bestående af fire studerende på Roskilde Universitet (RUC) i efteråret 2009, under vejledning af lektor Morten Rhiger. Rapporten beskriver designfasen af et itsystem, baseret på en it forundersøgelse. It forundersøgelsen er lavet i forbindelse med kurset IT Systems in Context (ITIC), foretaget af samme projektgruppe, i samarbejde med Næstved Sygehus Anæstesiafdeling. Der anvendes i rapporten modeller og diagrammer til it systemmodellering. Projektgruppen blev introduceret til dette i kurset Modelling and Knowledge Management (MKM) på Roskilde Universitet i efteråret 2007, hvor den anvendte litteratur var User Interface Design af Søren Lauesen (Lauesen, 2005). Denne rapport samt it forundersøgelsesrapporten omhandler begge logistikstyring på Næstved Sygehus, dog er denne rapport ikke skrevet med det krav at læseren har læst it forundersøgelsesrapporten. Af denne grund vil mange elementer fra it forundersøgelsesrapporten blive beskrevet og gennemgået igen i denne rapport. It forundersøgelsesrapporten kan findes i sin totale form i APPENDIKS G: IT FORUNDERSØGELSESRAPPORTEN. 1.1 Målgruppe Rapporten henvender sig til personer og organisationer med interesse for at udvikle og implementere itsystemer til anvendelse indenfor hospitalsvæsenet. Endvidere kan rapporten med fordel studeres af personalet på operationsgangen og Anæstesi på Næstved Sygehus, samt It afdelingen i Region Sjælland. Det kan være fordelagtigt for læseren at have grundlæggende kendskab til termer og begreber, anvendt i forbindelse med design af it systemer. 6

7 2 Indledning Når et nyt it system skal implementeres i en organisation, er der en lang række faktorer, der skal behandles, således at det færdige it system bliver robust, let anvendeligt for brugerne og at fejlraten i systemet er lav. For at opfylde disse fundamentale krav bør udviklingen af et it system deles op i faser; en it forundersøgelse, en it designfase og en systemudviklingsfase (Simonsen, et al., 2008). Formålet med en it forundersøgelse er at undersøge den organisation, hvortil et nyt it system skal udvikles, samt at vurdere de krav og behov, der bliver stillet til it systemet. Er disse faktorer ikke blevet undersøgt og analyseret tilstrækkeligt, er det ganske sandsynligt, at anvendeligheden og funktionaliteten af det udviklede it system vil være ringe, eller at deadlines bliver overskredet eller udskudt. I nogle tilfælde må det udviklede itsystem endda kasseres eller omprogrammeres (Simonsen, et al., 2008 s ). Krav og behov fra en it forundersøgelse danner grundlag for den følgende designfase, hvor systemet bliver modelleret. Resultatet af designfasen er en beskrivelse af det færdige it systems funktionalitet, hvordan it systemet bør udvikles og implementeres samt en detaljeret beskrivelse af it systemets grafiske brugergrænseflade og betjeningsmuligheder. Denne rapport omhandler et it designforløb, hvor målet er at designe et logistikstyringsværktøj, til skematisering af operationer på Næstved Sygehus. Operationsgangene, hvor dette værktøj kan blive aktuelt, administreres af Anæstesiafdelingen. It forundersøgelsen danner grundlag for designet af itsystemet, der skal effektivisere arbejdsgangene på de respektive afdelinger, og give nemmere og hurtigere overblik over skematiserede operationer; planlagte såvel som akutte. Et lignende system, kaldet ihospital 1, eksisterer allerede og bliver anvendt i praksis på Horsens Sygehus til logistikstyring i akutmodtagelsesenheden. Her anvendes store touch skærme til deling af informationer, fx patientbehandlingsskemaer. Skærmene kan opdateres løbende, hvilket er stærkt nødvendigt i en akutmodtagelsesenhed, hvor der hele tiden ankommer nye patienter på vilkårlige tidspunkter. Brugen af touch skærmene har medført, at der i gennemsnit kan behandles én patient yderligere om dagen; en positiv tendens denne projektgruppe håber at kunne videreføre til operationsgangene på Næstved Sygehus. Den grundlæggende idé i dette projekt er altså at designe og modellere et it system, hvor booking af operationer bliver mulig, og efterfølgende kan overskues i et skema på store touch skærme, ophængt på operationsgangene. Der vil imidlertid blive fokuseret på forløbet forud for user tests af mock ups, og altså ikke et totalt it designforløb. Dette bevirker, at alle aspekter der går forud for nævnte skal studeres og bearbejdes. Hovedsageligt skal der udvikles modeller over den grundlæggende systemstruktur, herunder databaser, samt detaljerede beskrivelser af indholdet i it systemets skærmbilleder. Dette skal tilsammen anvendes til at udarbejde mock ups til brug ved fremtidige user tests. 1 ihospital: Akronym for Det Interaktive Hospital. Et projekt mellem Horsens Sygehus, Aarhus Universitet og Medical Insight (ihospital, 2009). 7

8 2.1 Problemformulering På baggrund af oplægget i indledningen har projektgruppen udformet følgende problemformulering for dette projekt: Hvordan kan en it designfase gennemføres efter anvisninger fra en itforundersøgelsesrapport, og hvilke teorier og metoder kan med fordel anvendes til design og test af et it system, før implementering? 2.2 Metode Forud for denne rapport er, som nævnt, et studie af konceptet bag it forundersøgelser, samt et projektforløb i praktisk anvendelse heraf. Af denne grund vil koncepterne bag it forundersøgelser blive kort opsummeret. Endvidere vil anvisningerne fra it forundersøgeslesrapporten, der er knyttet til dette projekt, blive anvendt til at danne grundlag for it designfasen. I denne rapport vil der blive benyttet forskellige værktøjer og teorier til modellering af it systemet, bl.a. E/R diagrammer, workflow diagrammer og brugervenligt design. Teorien bag disse begreber vil blive forklaret løbende igennem rapporten i sammenhørighed med de respektive afsnit. Der er især anvendt teori beskrevet af Søren Lauesen i bogen User Interface Design (Lauesen, 2005). Det færdige design vil desuden blive efterprøvet med en heuristisk evaluering, hvilket kan bruges til at lokalisere brugervenlighedsproblemer forud for egentlige user tests. Resultatet vil være en rapport, hvor anerkendte teorier og modeller anvendes til udarbejdelse af itsystemets grundstruktur og mock ups, samt refleksion omkring produktet og den anvendte teori. 2.3 Afgrænsning Rapporten er ikke et komparativt studie af forskellige modeltyper eller modelleringsværktøjer. Der er ikke inkluderet elementer fra implementeringsfasen, da dette ikke er en del af projektet. Mock ups af brugergrænseflader er ikke blevet evalueret af slutbrugere, grundet projektets fokusområde. Der er altså ikke udført user tests af mock ups eller andre elementer af designet. 8

9 3 Projektets udgangspunkt og formål Denne rapport er, som tidligere nævnt, baseret på en it forundersøgelse. Der opstilles ikke deciderede krav i en it forundersøgelse, men blot anvisninger om hvilke elementer det vil være fordelagtigt at inkludere i de følgende faser, bl.a. it designfasen (Simonsen, et al., 2008). I de følgende underafsnit er konceptet bag it forundersøgelser kort beskrevet, it forundersøgelsen er opsummeret og anvisningerne fra it forundersøgelsesrapporten er opstillet i listeform. Dette danner tilsammen grundlaget for det videre arbejde i it designfasen. Desuden vil evalueringsbegrænsningerne for dette projekt blive skitseret og en mulig evalueringsmetode vil blive præsenteret. 3.1 Formålet med it forundersøgelser En it forundersøgelse udspringer i en organisations behov for forandring. It forundersøgelsen er en fase i forandringsforløbet, der skaber et overblik over hvilke problemstillinger, en eventuel forandring vil indeholde. Formålet ved en it forundersøgelse, er at komme med anbefalinger, til hvordan en organisation bedst kan gennemføre en fornyelsesproces, der tilgodeser den ønskede forandring. (Simonsen, et al., 2008) En it forundersøgelse er inddelt i fire under faser: forberedelse, fokusering, fordybelse og fornyelsesfasen. De fire faser har forskellige prioriteringer for hvad der skal opnås. I forberedelsesfasen fastlægges rammerne for projektet, både økonomisk og tidsmæssigt, såvel som arbejdsområdemæssigt. Fokuseringsfasen beskæftiger sig med at isolere de arbejdsprocesser og organisatoriske elementer, der skal ændres. Fordybelsesfasen lægger derefter op til at der arbejdes intensivt med de før fundne processer og elementer, og at der opbygges en dybdegående forståelse for de interne mekanismer bag disse. Fornyelsesfasen er derefter fasen hvor det planlægges hvorledes der kan skabes fornyelse indenfor de fundne aspekter af organisationen, og hvorledes den ønskede forandring derved kan opnås. Det endelige mål for denne forandring kaldes visionen. (Simonsen, et al., 2008) I en it forundersøgelse identificeres kritiske behov og elementer, der er essentielle for organisationens arbejde. I løbet af forundersøgelsen bliver disse elementer identificeret ved hjælp af forskellige analytiske værktøjer, bl.a. interview, workshops, dokumentanalyse, observation, med mere. Når de kritiske elementer er identificeret, og der er blevet skabt et overblik over arbejdsprocesserne i organisationen, kan der laves en række anbefalinger, til hvordan det bedste resultat af organisatorisk fornyelse vil kunne opnås. Anbefalingerne kan være både teknologiske, fx i form af et nyt it system, der skal anvendes eller gammelt udstyr der skal opgraderes, eller de kan være organisatoriske, fx arbejdsprocesser der kan optimeres eller organisatorisk struktur der skal ændres. (Simonsen, et al., 2008) Forundersøgelsens resultat er en rapport der redegør for organisationens opbygning, fremhæver de kritiske elementer for den ønskede forandring og fremstiller anbefalingerne for hvordan visionen om fornyelse kan opnås. (Simonsen, et al., 2008) 9

10 3.2 Opsummering af projektgruppens it forundersøgelsesrapport It forundersøgelsen beskriver, hvorledes de nødvendige empiriske data blev indsamlet og analyseret. Dette resulterede i en it forundersøgelsesrapport, indeholdende anvisninger til it systemets fremtidige opbygning og anvendelser. De empiriske data blev indsamlet ved kombineret observation af arbejdsgangene på anæstesiafdelingen og in situ interview 2 ved første møde med styregruppen 3, samt et normalt interview ved andet møde med styregruppen. Desuden blev en række interne dokumenter fra afdelingen og rapporter om tidligere projekter, omkring udvikling af et it system til netop logistikstyring, stillet til rådighed for analyse. Første møde med styregruppen gav denne projektgruppe et godt billede af de forandringer, der ville være fordelagtige at introducere for anæstesiafdelingen. De ansatte på afdelingen var meget behjælpelige med at bidrage med informationer om bl.a. irritationsmomenter ved det eksisterende system. Under andet styregruppemøde blev en masse af de manglende, oversete eller glemte data fyldt ind i en såkaldt dødehavsrulle 4, hvor alle trin i forbindelse med booking af operationer blev beskrevet i detaljer. Der har tidligere været udarbejdet kravspecifikationer til nye it systemet til hospitalet. Disse kravspecifikationer blev anvendt som støtte til beskrivelse og forklaring af tekniske forhold. Der anvendes i skrivende stund et primitivt, selvbestaltet it system på Anæstesiafdelingen bestående af Microsoft Word. Der arbejdes i ét dokument per døgn, som bliver gemt på et netværksdrev i HTML format. Alle gamle versioner af dokumentet gemmes for at kunne føre statistik over operationerne. Der indskrives kun akutoperationer i disse dokumenter, idet skemaet for de planlagte operationer eksisterer i papirform. Akutskemaerne kan, grundet deres placering på et internt netværksdrev, tilgås af andre afdelinger og vises i en standard Internet Browser. Dette skaber imidlertid problemer i henhold til Persondatalovens Kapitel 4, 5, stk. 5 5, idet de indtastede data ikke bliver fjernet fra netværksdrevet umiddelbart efter afslutningen af en operation. Der findes også interne dokumenter (en OP rekvisition 6 og et Boarding Pass 7 ), som i papirform sendes mellem specialer og Anæstesi. Man ønskede fra Anæstesiafdelingens side at disse 2 In situ interview: In situ interview: De ansatte bliver udspurgt om deres handlinger, af en observator, mens arbejdet foregår. 3 Styregruppen bestod af blot én person, Vagthavende Overlæge Michael Weber, grundet de travle forhold på anæstesiafdelingen og operationsgangene. 4 Dødehavsrulle: De ansattes nuværende aktiviteter og den information de benytter dertil, bliver nedskrevet på et stort, aflangt papir. Dødehavsrullen angiver et sekventielt handlingsforløb for organisationens arbejde. 5 Persondatalovens Kapitel 4, 5, stk. 5: Indsamlede oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 6 OP rekvisition: Et internt dokument anvendt på Næstved Sygehus mellem speciallæge og operationsafdeling (Anæstesi). Indeholder informationer om patient, operationstype o.lign. Samme dokument anvendes til akutte operationer med mindre indgrebet haster. Se APPENDIKS B: OPERATIONSREKVISITION. 7 Boarding Pass: Betegnelse for dokument med patientdata, der fungerer som tjekliste, før en person køres til operationsafdelingen. Se APPENDIKS A: BOARDINGPASS. 10

11 dokumenter bliver digitaliserede, dels for at mindske mængden af papir, men især for at mindske risikoen for fejl når de samme informationer skal indtastes flere gange manuelt af flere forskellige hospitalsansatte. Der blev i it forundersøgelsen udviklet et koncept for det nye it system, hvor store 50 touch skærme skal anvendes til at vise data omkring skematiserede operationer. Hertil skal desuden være tilknyttet såkaldte booking stationer, hvor skemaerne kan opdateres løbende af en koordinerende sygeplejerske eller anden autoritet. Patientdata hentes fra main frame databaser, bl.a. GS!Åben 8, hvilket er med til at nedbringe antallet af menneskelige fejl, heriblandt forkert nedskrivning af CPR numre og patientnavne. Konceptet er ikke fuldstændigt nyskabende eller ukendt, idet det bygger på et allerede eksisterende itsystem, der anvendes på Horsens Sygehus; det såkaldte ihospital. Alligevel har det ikke været forsøgt anvendt specifikt på operationsgange, hvorfor det er nødvendigt at udvikle et helt nyt it system, der understøtter den ønskede funktionalitet. Fordelen ved de store touch skærme er, at de vil skabe et hurtigt og nemt overblik over operationer. Idet skemaet er elektronisk vil det være muligt at opdatere elementer dynamisk, således at akutte operationer kan tilføjes på skærmene og at planlagte operationer 9 kan fjernes i real time. Bookingstationerne har samme overbliksfunktioner, som storskærmene, omend i mindre format, men herudover er der funktioner til administrering af skemaet. I forbindelse med implementering af it systemet anbefaler projektgruppen i itforundersøgelsesrapporten at lave et parallelforløb delt ind i faser, hvor it systemet anvendes i samspil med nuværende arbejdsgange. Dette vil bevirke, at personalet skal udføre yderligere arbejde i tiden op til it systemet bliver det primære værktøj til styringen af booking skemaerne. Dog reduceres sandsynligheden for at kritiske, uoprettelige eller uidentificerbare fejl opstår, idet personalet til hver en tid kan støtte sig til det gamle system. Der blev i it forundersøgelsen angivet en række anvisninger til et nyt it system, der er gengivet i afsnit 3.3 ANVISNINGER FRA IT FORUNDERSØGELSESRAPPORTEN. Der blev endvidere lavet udkast til mock ups for itsystemet, der kan findes i it forundersøgelsesrapporten i APPENDIKS G: IT FORUNDERSØGELSESRAPPORTEN. 8 GS!Åben: Navnet på en main frame database, der er tilgængelig gennem programmer som fx OPUS Patientforløb. OPUS er en serie af standardportaler i sygehusvæsenet, hvor registrering af bl.a. patientdata og medicing er mulig (Søfren, 9. nov 2009). 9 Planlagte operationer: Betegnelse for de operationer, der er planlagt på forhånd og som skematiseres i ugen der går forud for operationen. 11

12 3.3 Anvisninger fra it forundersøgelsesrapporten I it forundersøgelsesrapporten er der en række anvisninger til it systemet. Disse anvisninger er gengivet og opsummeret herunder. Storskærme Booking station PDA computer (læge) PDA computer (portør) Skærmvisninger Det essentielle og innovative aspekt i it forundersøgelsen er, at introducere storskærme som logistikstyrings og overbliksværktøj. Disse storskærme har indbyggede touch sensorer, således at yderligere inputenheder, som fx et eksternt fysisk tastatur, ikke er nødvendige. Brugerne af storskærmene er alt sygehuspersonel med tilknytning til, og arbejdsfunktion, på Anæstesi og herved operationsgangene på Næstved Sygehus. Storskærmenes formål er blot at vise data omkring forestående og for nyligt afsluttede operationer. Det skal altså ikke være muligt at foretage booking er på disse skærme, grundet faktorer som fx skærmenes immobilitet, muskeltræthed hos brugerne, og besværligheden i at arbejde effektivt med et touch tastatur i længere tid. Booking stationen er en standard computer med en almindelig skærm (omkring 17 ), hvorpå it systemet skal installeres. Denne maskine skal administreres af den koordinerende sygeplejerske på kommandobroen 10. Applikationen på booking stationen skal have et udvidet arsenal af funktioner, i forhold til storskærmene, idet disse anvendes til om booking af planlagte operationer samt booking af akutoperationer. Programopsætningen på booking stationen kan også med fordel anvendes på bærbare computere, som kan medbringes til det ugentlige booking møde torsdag eftermiddage. Skærmbilledet kan herved forstørres, såfremt der anvendes en projektor. Herved vil alle aktørerne ved møderne opnå et fuldstændigt overblik. Når en anæstesilæge møder en patient umiddelbart før en operation, registreres starten på operationen dynamisk i it systemet gennem scanning af stregkode på patientens armbånd. Portører har på deres PDA er lister over operationstidspunkter for patienter. Der er i it forundersøgelsesrapporten beskrevet en række skærmbilleder, hvoraf de to mest essentielle er I dag visningen og Næste 7 dage. Disse skærmbilleder viser de forestående og nyligt afsluttede OPbooking er for hhv. det aktuelle døgn (eller tidsrum) og de næste 7 dage. 10 Kommandobroen: Et kaldenavn for den koordinerende enhed på operationsafdelingen. Dens fysiske placering er i centrum i forhold til operationsstuerne. (It forundersøgelsesrapport, 2009) 12

13 Styresystem Programmeringssprog Databaser Opdatering af indhold Styresystemet, hvorpå det færdigudviklede it system skal installeres, skal være Windows XP. Dette begrundes med, at der er en standardbeskrivelse fra Region Sjælland s side, hvor Windows XP angives som standardstyresystemet på alle computere i Region Sjælland, og herunder altså også sygehusene. Det anvendte programmeringssprog skal være fuldt kompatibelt med Windows XP. Endvidere skal det kunne kommunikere problemfrit med alle anvendte databaser, der eksisterer internt på Næstved Sygehus såvel som eksternt; altså main frame databaser. Systemet skal kunne hente data fra eksisterende main frame databaser som fx GS!Åben, indeholdende patientdata. Endvidere skal it systemet have interne databaser, hvori informationer relateret til OP booking er lagres, heriblandt tidspunkter for OP booking er, patientdata, samt navne, kompetenceområder og arbejdsfunktion for personalet på operationsgangene, etc. Når den koordinerende sygeplejerske ændrer indhold i skemaet, heriblandt fjernelse af OP booking er, omskematisering, registrering af akutoperationer, etc., skal systemet opdatere disse ændringer dynamisk. Ændringerne må dog ikke være forstyrrende for personale, der på det givne tidspunkt, hvor opdateringen foretages, anvender storskærmene. Derfor kan det være fordelagtigt, at opdateringer accepteres aktivt af brugere ved storskærmene eller at opdateringer automatisk gennemtvinges efter kort tid, såfremt skærmene ikke har været anvendt; altså at de ikke er blevet rørt. 3.4 Formålet med it designfaser It designfasen, der starter umiddelbart efter gennemlæsning af it forundersøgelsesrapporten, fokuserer på layout og det tekniske design af et it system, forud for implementeringen af it systemet. Som hjælp til standardisering og overskueliggørelse af designet kan der anvendes en række modeller og andre værktøjer, heriblandt databasestrukturer, workflow diagrammer, E/R diagrammer 11, Gestalt love, m.v. Det kan være fordelagtigt at arbejde med standarder, såfremt projektet skal præsenteres og forklares for udefrakommende aktører, fremtidige brugere af systemet og/eller it arkitekter, der skal hjælpe til under designfasen. (Lauesen, 2005) Resultatet af en it designfase, er en rapport der indeholder alle relevante informationer og beskrivelser der skal til for at kunne starte en implementeringsfase. Rapporten skal være så omfattende, at det er muligt at beslutte hvorvidt systemet skal implementeres eller redesignes, samt at kunne implementere en fungerende prototype. 11 E/R diagrammer: Entity Relationship diagrammer. Uddybet i afsnit 4.4 DATAMODELLERING. 13

14 To af de vigtigste elementer ved design af et it system er, iflg. Søren Lauesen, grundig datarepræsentation og brugervenlige grænseflader, der tydeligt afspejler brugernes behov. Datarepræsentationer inkluderer databasestruktur og relationer, et overblik over tilgang og visning af de elementer og vinduer, hvori de forskellige data er lokaliseret, samt mulighed for ændring og fjernelse af udvalgte data. Brugergrænsefladen skal understøtte visningen af de forskellige data, fundet ved analyse af datarepræsentationerne. Endvidere skal grafiske elementer følge visse regler, der sikrer at brugere, uden grundlæggende kendskab til it systemet, kan fortolke og forstå de forskellige elementers funktioner uden problemer. Brugere af systemet skal desuden kunne genkende kommandoer og menu funktioner, og forstå deres funktioner fra et logisk perspektiv; systemet skal ikke være afhængigt af, at brugere kan huske alle eller dele af funktionerne. Dog skal der for øvede brugere være mulighed for simplificering af arbejdsprocesserne i systemet, fx vha. genvejstaster. (Lauesen, 2005) 3.5 Evalueringsbegrænsinger En naturlig måde at evaluere et design på er at afprøve det. Dette kan gøres på forskellige måder, hvor en ofte benyttet metode er at lave en prototype, bestående af mock ups, og foretage user testing med slutbrugerne. På denne måde testes forskellige faktorer ved systemet (Lauesen, 2005 s ). Søren Lauesen beskriver en understandability test, der kan anvendes til at teste brugernes forståelse af enkelte skærmbilleder (Lauesen, 2005 s. 199). Denne test kunne være anvendelig i dette projekt, til at teste de fremstillede mock ups (se kapitel 5 MOCK UPS). I dette projekt er det dog, af ressourcemæssige årsager, ikke muligt at udføre nogle af disse tester. Da det ikke er muligt at lave en praktisk evaluering af systemet, vil der i stedet blive udført en teoretisk evaluering. Lauesen skriver i sin bog om heuristisk evaluering; en metode til at evaluere systemdesign, uden at involvere brugere. Heuristisk evaluering foregår ved, at designet gennemgås "på papir", dvs. at designet bliver finkæmmet for fejl af en evaluator, men at systemet ikke bliver testet af rigtige brugere. Fordelen ved heuristisk evaluering er, at det ofte er mindre ressourcekrævende end egentlig usability testing, og at det kan foretages uden involvering fra eventuelle brugere af systemet. Den store ulempe er, at evalueringen er mindre pålidelig. Lauesen skriver: "Early in development, heuristic evaluation has a hit rate of around 50 % and reports around 50 % false problems." (Lauesen, 2005 s. 443) Heuristisk evaluering har altså en tendens til at finde "forkerte" fejl i systemet. Rigtig usability testing af systemet kan altså ikke erstattes af heuristisk evaluering, men heuristisk evaluering kan supplere usability testing. Vi vil derfor foretage heuristisk evaluering af vores design, og bruge denne evaluering til at anbefale, hvor fokus skal være ved et usability testing forløb ved en evt. implementering eller videre udvikling af designet. Lauesen nævner Shneidermans otte gyldne regler, hvormed der forsøges at skabe nogle retningslinjer for god programdialog med brugeren (Lauesen, 2005 s. 447). Disse regler blev i 1990 udvidet af Molich og Nielsen til en liste med ni punkter (Lauesen, 2005 s. 448). Denne liste blev igen udvidet af Nielsen i

15 (Nielsen, 2009). Det er denne nyere liste, med 10 punkter, vi vil benytte til heuristisk evaluering af de designede mock ups (afsnit 5.2 MOCK UPS AF BRUGERGRÆNSEFLADER). Reglerne kan findes i sin fulde udstrækning i bogen User Interface Design (Lauesen, 2005 s. 448), og på Nielsens hjemmeside, og er gengivet i APPENDIKS C: NIELSEN S LIST FOR HEURISTISKE EVALUERING. 15

16 4 Overordnet systemstruktur og opsætning I følgende underafsnit er der blevet udarbejdet en liste med anvisninger for it designfasen, baseret på itforundersøgelsesrapporten. Desuden er teori og opbygning af elementer brugt i forbindelse med itdesignfasen gennemgået; heriblandt diagrammer, objekter, databaser, og såkaldte virtuelle vinduer. Denne struktur er valgt på basis af anvisninger fra Søren Lauesen i bogen User Interface Design (Lauesen, 2005 s , ). Der vil endvidere blive taget højde for kravene til designet af it systemet, angivet i afsnit 4.1 KRAV FOR IT DESIGNET. 4.1 Krav for it designet På baggrund af anvisningerne fra it forundersøgelsesrapporten har denne projektgruppe produceret en liste med krav for it designfasen, indeholdende de funktioner, som systemet som minimum skal understøtte. Listen er altså ikke til anvendelse i forbindelse med en udviklings og implementeringsfase, men kan modificeres og udbygges til dette formål, om nødvendigt. Fysiske enheder To 50 storskærme med touch funktion og tilhørende computere, hvorpå visningsapplikationen er installeret. Én stationær computer med normalstørrelse skærm (omkring 17 ) og tilhørende mus og tastatur, hvorpå styringsapplikationen installeres. En eller flere bærbare computere, hvorpå styringsapplikationen er installeret til anvendes ved serie booking er (mødet torsdag eftermiddag). Netværksopkobling til sygehusets intranet påkrævet. PDA computere til registrering af narkosetilsyn for anæstesilæger. Disse apparater skal være tilsluttet et trødløst netværk, således at opdateringerne sker dynamisk på storskærmene. Styringsapplikation (Booking station) Login påkrævet. Sygehuspersonalets standard login vil anvendes til dette formål. Menu til ændring af side og indholdsvisning. Værktøjer til oprettelse og ændring af OP booking er. Super user (administrative) funktioner. Skærmvisninger skal tilpasses skærme i mindre format. Scrollfunktioner påkrævede. Det skal være muligt at tilgå andre programmer i Windows XP. Derfor at det nødvendigt at startbjælken altid er synlig og kan tilgås. Applikationen skal være maksimeret og gå fra kant til kant, bortset fra den mængde plads som startbjælken tager. Det skal ikke være muligt at justere størrelsen på applikationen. Applikationen kan minimeres. 16

17 Rekvisitionsapplikation (Speciale station) Der skal her understøttes alle de funktioner der er nødvendige for at oprette en OP rekvisition. Såsom patient, OP type, deltagende speciallæger, instrumenttilvalg m.m. Applikationen kan med fordel være tilgængelig fra samtlige arbejdsstationer på hospitalet, men dog kræve login fra folk med tilladelse til at oprette operationer. Applikationen skal understøtte kalendervisning af alle operationer. Storskærmsapplikation Menu til ændring af side og indholdsvisning. Det skal ikke være muligt at tilgå funktioner eller andre applikationer i Windows Applikationen skal fylde hele skærmbilledet. Det skal ikke være muligt at minimere eller nedjustere skærmbilledets størrelse. Patientdata Al patientdata skal krypteres allerede før der kommunikeres med en intern database. Følgende data skal gemmes: Patientnavn, CPR nr., medicinalhistorik, anæstesiskema (til anvendelse ved narkosetilsyn), pårørendes kontaktinformationer (i forbindelse med operationen), m.m. Databaser Main frame databasen er GS!Åben, hvorfra generel patientdata hentes. It systemets database. Opdateringer på storskærmene Menu punkter og navigation Opdateringer af OP booking er skal ske dynamisk, i takt med at den koordinerende sygeplejerske ændrer skemaets indhold. Skærmens indhold må ikke ændres pludseligt. Ændringerne skal accepteres af personale, der arbejder med skærmene på det givne tidspunkt for opdateringen, eller efter en tidsramme, hvor systemet ikke har fået nogle aktive input; altså en nedtællingsmekanisme. Det skal være muligt at justere den viste tidsramme, både for dagsplanen og ugeplanen. Tiden skal vises på X aksen i tabellen. Såfremt antallet af operationsstuer overskrider det antal, der kan vises på en skærm, skal det være muligt at justere synsfeltet på Y aksen, fx via en scroll bar el.lign. Operationsstuerne skal vises på Y aksen i tabellen. Administrative funktioner til oprettelse, redigering og fjernelse af personaledata, instrumentdata, kalenderdata, o.a. Angivelse af tid Der skal altid vises et ur, der viser timer og minutter på skærmen. Uret må ikke dækkes af pop ups, systembeskeder, el.lign. Der skal være en nedtællingsmekanisme, der gennemtvinger en opdatering når ændringer er foretaget på en booking station (se 17

18 Opdateringer på storskærmene ). Kan vises direkte på storskærmene på en udvalgt lokation. Fejlbehandling og systembeskeder Hvis storskærmene mister forbindelsen til resten af systemet, skal de vise den sidst kendte dagsplan og ugeplan, der skal dog være en synlig advarsel på skærmen der gør opmærksom på at visningen ikke er opdateret. Der skal oprettes en log over fejl i systemet, heriblandt tab af netværksforbindelse og fejlbehandlet eller korrupt data. 4.2 Workflow diagram Et workflow diagram kan opbygges på mange måder. Der kan anvendes aktører (pindemænd), tegninger, billeder, bokse med tasks m.v. til at beskrive et arbejdsforløb. Fælles for alle typerne er, at de skal give en letforståelig, grafisk repræsentation af til tider komplicerede system eller arbejdsprocesser (tasks). (Scott, 2002) Workflow diagrammet er anvendt som værktøj til at overskue arbejdsforløbet i forbindelse med operationer, og danner samtidig grundlag for projektets task list (afsnit 4.3 TASK LIST) og virtuelle vinduer (afsnit 4.5 VIRTUELLE VINDUER), samt CREDO tjek af disse, forklaret i afsnit 4.6 TEST AF IT SYSTEMETS STRUKTUR CREDO. Workflow diagrammet i Figur 1 (side 19) er baseret på tidslinjen fra it forundersøgelsesrapporten. Den viser arbejdsprocesserne på operationsgangene. Der oprettes en OP rekvisition hos et speciale, og der udføres et narkosetilsyn på den pågældende patient. De to nævnte handlinger kan udføres før tidspunktet for operationens udførelse; dog skal operationen skematiseres (book es) før et videre forløb er muligt, med mindre operationen er akut. Løkken starter så snart specialet opretter et Boarding Pass, idet et Boarding Pass kun udfyldes umiddelbart før en operation. Herefter klargøres den valgte operationsstue, hvor instrumenter og andre redskaber bringes til stuen og opstilles. Det er kutyme at hilse på patienten, når portøren har kørt vedkommende til operationsgangene, da dette er med til at formindske stress og nervøsitet hos patienten. Desuden er dette sidste mulighed for sygehuspersonalet at afgøre, om det er den rigtige patient, der er ankommet. Kort herefter følger operationen, med mindre der er opstået fejl, og efter afslutning af denne køres patienten til opvågning. Patienten er nu igennem og ude af systemet, men løkken fortsætter idet rengøring på stuen startes. Så snart rengøringen er afsluttet er stuen klar til modtagelse af nye patienter, og løkken fortsætter. 18

19 Figur 1 Workflow diagram der illustrerer arbejdsprocesserne for anæstesiafdelingen, herunder operationsgangene samt de specialer, hvor patienten befinder sig. Nederst i Figur 1 vises de forskellige muligheder for booking i systemet. En patient kan komme ind på operationsgangene akut, hvorfor processerne går relativt hurtigt. Akutoperationer kan foretages uden OPrekvisition hvis nødvendigt, hvorfor dette er angivet med en stiplet pil. En patient kan også være skematiseret længere tid i forvejen; operationen er altså planlagt. Her planlægges tidspunkt, operationstype, varighed, nødvendige instrumenter, etc. ved ugeplanlægningsmødet og indskrives i systemet. Planlagte operationer får et eftertjek af det ansvarshavende sygehuspersonale ved dagsmødet, dagen før operationen finder sted. 19

20 4.3 Task list En task list er en liste af opgaver, som it systemet skal kunne behandle, dvs. opgaver hvor der interageres mellem computer og bruger. Listen fokuserer ikke på hvordan opgaverne skal løses teknisk, men på opgaverne i sig selv. Komplekse opgaver er beskrevet yderligere med en task description efter listen. (Lauesen, 2005 s ) Hvert punkt på task list en er inddelt i et problem og en løsning, eller en funktion. Under problempunktet beskrives hvordan opgaven løses i dag og hvorfor denne måde er problematisk. Ved løsning står, hvordan it systemet skal løse det problem. Der er også beskrevet en række administrative tasks, som er nødvendige for at kunne bruge systemet. Disse har ikke samme opbygning, men er kun beskrevet med deres respektive funktion. Første udkast til nedenstående task list blev udarbejdet ved brug af kravslisten for it designfasen (afsnit 4.1 KRAV FOR IT DESIGNET) og workflow diagrammet i afsnit 4.2 WORKFLOW DIAGRAM. Denne task list undersøttede dog langt fra alle funktioner i systemet, hvorfor en metode til undersøgelse af eventuelt oversete tasks blev anvendt; den såkaldte CREDO metode (uddybet i afsnit 4.6 TEST AF IT SYSTEMETS STRUKTUR CREDO). Listen blev, grundet CREDO tjekket, revurderet og udvidet, og fik opbygningen som vist herunder. Tasks med notationen (TD) vil blive uddybet yderligere i afsnit TASK DESCRIPTION (side 23). Task list 1. Speciale 1.1. Vis/opret/ændr/slet OP rekvisition PROBLEM: Information skrives/indtastes flere gange, med mulighed for fejl. LØSNING: OP rekvisition udfyldes og sendes digitalt Udfyld OP oarding pass PROBLEM: OP boardingpass er kun tjekliste for specialer og skal ikke bruges af anæstesi. Det er derfor, for anæstesi, et unødvendigt stykke papir. LØSNING: OP boardingpass bliver gemt i databasen og vises som farvekode for udført/ikke udført på storskærme. 2. Booking station 2.1. Planlæg operationer (TD) PROBLEM: Mange informationer skal vurderes sammen. LØSNING: Alle relevante informationer er tilgængelige og systemet undgår automatisk konflikter Aflys operation PROBLEM: Når operationer aflyses skal alle ansatte, som var planlagt til operationen informeres om aflysningen. LØSNING: Aflysningen bliver synlig på storskærmene. 20

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens.

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens. Visualisering og overblik Det interaktive hospital - IT for klinikere - udviklet af klinikere Innovationskonsulent og projektleder Birgitte Bigom Nielsen Afdeling for kvalitet og sundheds-it - Regionshospitalet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv.

Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv. emus et online system til virksomhedens udviklingssamtaler Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv. De fleste virksomheder

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Sammenligning af Office 2013-versionen

Sammenligning af Office 2013-versionen Sammenligning af 2013-versionen Nyt eller forbedret Udvalgt Word 2013 2013 2010 2007 2003 Opret flotte dokumenter, og få en bedre læseoplevelse Med den nye læsetilstand kan du koncentrere dig fuldt ud

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

It-programmet CO 2 -beregning. Vejledning

It-programmet CO 2 -beregning. Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO 2 -beregning

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Modul 3 Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10 Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Log ind som administrativ bruger Side 3.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 3.4 Opret Lokationer,

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere