Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008 Bidragyder(e): Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med tilskudsordningen Hvem kan søge om tilskud Hvilke projekter er tilskudsberettigede Betingelser for tilskud... 3 Betingelser for at opnå tilsagn...3 Betingelser for at opretholde tilsagn Hvad gives der tilskud til... 4 Tilskudsberettigede udgifter...4 Ikke tilskudsberettigede udgifte Prioritering af ansøgninger og afgørelse... 4 Prioritering af ansøgningerne...4 Afgørelse Tilskuddets størrelse Indsendelse af ansøgning... 6 Ansøgningsfrist...6 Påbegyndelse af projektet Vedligeholdelse af projektet... 7 Gennemførsel af projektet...7 Ændring af projektet...7 Overdragelse af projektet...7 Forlængelse af projektperioden Udbetaling af tilskud... 8 Rateudbetaling...8 Betingelser for udbetaling af tilskud Kontrol Bortfald... 9 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud...9 Force majeure...9 Straffebestemmelser Brug af data i ansøgningsskemaet Offentliggørelse af persondata på direktoratets hjemmeside Klage Lovgrundlag Forordning...11 Lov...11 Bekendtgørelse Sådan udfyldes ansøgningsskemaet

4 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL PROJEKTER VEDRØRENDE FORARBEJDNING OG AFSÆTNING AF FISK, FISKERIVARER OG AKVAKULTURPRODUKTER 1. Formålet med tilskudsordningen Formålet med tilskudsordningen er at fremme forarbejdningsindustriens udvikling i såvel miljømæssig som økonomisk bæredygtig retning og at bidrage til produktion og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter af høj kvalitet, at fremme virksomhedens udvikling og modernisering samt tilpasning til ændrede forsynings- og markedsforhold. Ordningen indgår i det danske fiskeriudviklingsprogram, EFF Hvem kan søge om tilskud Tilsagn om tilskud kan gives til virksomheder, der: forarbejder og afsætter fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er bestemt til at blive anvendt og forarbejdet til konsum behandler, forarbejder og afsætter affald fra fisk og fiskerivarer fjerner dioxin eller andre sundhedsskadelige stoffer fra fisk og fiskerivarer Der kan kun ydes tilskud til virksomheder med færre end 750 ansatte eller med en omsætning på under 200 millioner euro. Ved afgørelse om denne betingelse opfyldes, tages der hensyn til virksomhedens eventuelle tilhørsforhold til en koncern på samme måde som i Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder. 3. Hvilke projekter er tilskudsberettigede Der kan ydes tilsagn om tilskud til virksomheder, der gennemfører projekter, hvor det kan godtgøres, at projektet vil medføre et eller flere af følgende resultater: En værditilvækst i virksomheden på mindst 20 % En produktionsforøgelse i virksomheden på mindst 20 % En kvalitetsforbedring, som resulterer i en højere værdi pr. produceret enhed på mindst 10 % Udnyttelse af arter og biprodukter, der ellers ikke afsættes til menneskeligt konsum En reduceret miljøbelastning Ny teknologi eller innovative produktionsmetoder Væsentlig forbedring i hygiejne, arbejdsmiljø eller sikkerhed Fjernelse af sundhedsskadelige stoffer fra fiskeprodukter Der ydes kun tilsagn om tilskud til den del af projektet, der opfylder ovennævnte betingelser. Tilsagn om tilskud ydes kun til investeringer, der vedrører fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er bestemt til at blive anvendt og forarbejdet til konsum, medmindre investeringerne udelukkende vedrører behandling, forarbejdning og afsætning af affald fra fisk og akvakulturprodukter eller vedrører ekstraktion af dioxin eller andre stoffer, der er skadelige for menneskers sundhed. 2

5 MARTS Betingelser for tilskud Ud over, at projektet skal leve op til kravene nævnt under kapitel 3 i vejledningen for at være tilskudsberettiget, er der også en række andre mere generelle betingelser, som skal opfyldes, for at være tilskudsberettiget under denne ordning. Nogle af betingelserne skal ansøger opfylde, før der kan gives tilsagn, imens andre betingelser vedrører forhold, som ansøger skal leve op til for at tilsagnet opretholdes. Betingelser for at opnå tilsagn De samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre ,00 kr. De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås, herunder miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Hvis ansøgningen vedrører miljøinvesteringer, skal den teknik, der indgår i projektet, være den bedst tilgængelige teknik (BAT) jf. Miljøbeskyttelseslovens 3. Ansøger skal i ansøgningen godtgøre, at dette er tilfældet. Ansøger afgiver de oplysninger, Direktoratet for FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. Ansøger skal kunne påvise teknisk og økonomisk levedygtighed for virksomheden og projektet, efter at projektet er gennemført. Ved vurderingen af økonomisk levedygtighed indgår: o har virksomheden i de foregående 3 regnskabsår haft en positiv egenkapital, eller er der afgivet going concern forbehold o har virksomheden i de sidste 3 regnskabsår haft positive regnskabsresultater efter skat o oplysninger om virksomhedens produktion og afsætning de foregående 3 regnskabsår o forventede og fremtidige afsætningsforhold, markedsudsigter og indtjeningsvurdering af råvareforsyning med udgangspunkt i hidtidige og fremtidige forsyningsforhold Ved nyetablerede virksomheder vurderes virksomhedens økonomiske levedygtighed efter retningslinier fastlagt af Direktoratet for FødevareErhverv. Betingelser for at opretholde tilsagn Projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen. Tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, dvs. senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. Projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i en periode på mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Udbetalingsanmodning og originale regnskabsbilag holdes tilgængelige indtil 31. december Tilsagnshaver skal indsende en rapport om projektets effekter 2 og 5 år efter afsluttende udbetaling af tilskud. Det vil fremgå af tilsagnsbrevet, hvilke oplysninger, der skal gives i rapporterne. Tilsagnshaver er forpligtiget til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet jf. de retningsliner, der fremgår af tilsagnsbrevet. 3

6 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL PROJEKTER VEDRØRENDE FORARBEJDNING OG AFSÆTNING AF FISK, FISKERIVARER OG AKVAKULTURPRODUKTER 5. Hvad gives der tilskud til Forudsat at projektet opfylder betingelserne for tilskud nævnt under kapitel 3 og 4 i denne vejledning, kan der ydes tilskud til nedenstående udgifter: Tilskudsberettigede udgifter: De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: Udgifter til investeringer på virksomheden Udgifter til arkitekt- og ingeniørhonorar og andre udgifter til projektering Udgifter til attestation af betalte udgifter Udgifter til projektrapportering Andre udgifter, som Direktoratet for FødevareErhverv vurderer at være nødvendige for at gennemføre investeringsprojektet Bemærk, der gives kun tilskud til de tilskudsberettigede udgifter, der er betalt i tidsrummet fra Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet og indtil sluttidspunktet for projektet. Sluttidspunktet (projektperioden) er det tidspunkt, som ansøger har anført i ansøgningen, dog senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen. Ikke tilskudsberettigede udgifter: Der kan ikke ydes tilskud til nedenstående udgifter: Udgifter til investeringer vedrørende detailhandel Udgifter, hvortil der ydes tilskud efter anden lovgivning Udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. I 2008 kan ansøger dog i visse tilfælde få godkendt udgifter, der er betalt fra den 1. oktober 2007, se kapitel 8 Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtiget til at gennemføre i medfør af anden lovgivning Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed Udgifter til køb af brugt eller renoveret udstyr Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver Værdien af eget arbejde Udgifter til leasing og leje 6. Prioritering af ansøgninger og afgørelse Prioritering af ansøgningerne Ansøgninger, som er tilskudsberettigede jf. kapitel 3 og 4 i vejledningen, prioriteres på grundlag af projekternes indsatsområder og forventede effekter. I vurderingen og prioriteringen af ansøgningerne vil det tages i betragtning, om projekterne omfatter følgende kriterier: 4

7 MARTS 2008 Fremstilling af højkvalitetsprodukter til nichemarkeder samt fremstilling af nye produkter Kvalitetsprodukter og mangfoldighed i udbuddet af konsumfisk Projekter, der gennemføres af mikro- og små virksomheder Forbedret arbejdsmiljø Kvalitetsstyring og kvalitetssikring Ny produktionsteknologi og nye produktionsprocesser Højere værditilvækst Forbedret råvareudnyttelse, herunder ved ændret råvaresammensætning Anvendelse af lokale landinger Kriterierne er sideordnede og indgår alle i prioriteringen af den enkelte ansøgning. Ved prioritering vil der ske en vægtning af projektets effekter på indsatsområderne efter et pointsystem. Afgørelse Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn eller afslag. Direktoratet kan anvende årets bevilling i én ansøgningsrunde eller fordele den på de to ansøgningsperioder. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver direktoratet tilsagn om tilskud. Direktoratet kan give helt eller delvist afslag på ansøgninger med henvisning til de økonomiske rammer, der er afsat til ordningen. Ansøgninger, der ikke kan imødekommes alene som følge af, at den for ansøgningsperioden afsatte ramme er opbrugt, kan, hvis ansøger ønsker det, overføres én gang til den næstfølgende ansøgningsperiode. De ansøgninger, der er overført til næste ansøgningsperiode, prioriteres på lige vilkår med øvrige ansøgninger, der er modtaget inden for ansøgningsperioden. Afgørelse på ansøgningerne træffes som udgangspunkt senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb, hvorefter der meddeles tilsagn eller afslag. 5

8 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL PROJEKTER VEDRØRENDE FORARBEJDNING OG AFSÆTNING AF FISK, FISKERIVARER OG AKVAKULTURPRODUKTER 7. Tilskuddets størrelse Tilskud til mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder kan udgøre op til 30 % af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskud til halvstore virksomheder kan udgøre op til 20 % af de tilskudsberettigede udgifter. Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder er virksomheder med højest 250 ansatte, og som enten har en årsomsætning på højest 50 mio. euro (ca. 372 mio. kr.) eller en samlet årsbalance på højest 43 mio. euro (ca. 320 mio. kr.), jf. Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj Halvstore virksomheder er virksomheder, som højest har 750 ansatte og en årsomsætning på højest 200 mio. euro (ca mia. kr.), jf. Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj Tilskudssatsen for hver ansøgningsrunde kan tilpasses inden for rammerne af ovenstående. Tilpasning af tilskudssatsen kan ske efter drøftelse i Overvågningsudvalget og under hensyn til den bevillingsmæssige ramme for ordningen. 8. Indsendelse af ansøgning Ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, der kan hentes på direktoratets hjemmeside, Her findes ligeledes "Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter". Ansøgningsskema og vejledning kan også rekvireres hos Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf Ansøgning med bilag stiles til Direktoratet for FødevareErhverv og indsendes i 2 eksemplarer til den stedlige fødevareregion. Ansøgningsfrist Der er 2 ansøgningsfrister årligt, den 31. januar og den 31. juli. Ansøgninger, der er modtaget i den stedlige fødevareregion inden ansøgningsfristens udløb, vil blive behandlet i den tilhørende ansøgningsrunde. I 2008 er ansøgningsfristen dog henholdsvis 16. maj og 16. september. Bemærk, er sidste dag af ansøgningsfristen en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. Når Direktoratet for FødevareErhverv modtager ansøgningen fra den stedlige fødevareregion, sender direktoratet kvittering for modtagelsen til ansøger. 6

9 MARTS 2008 Behandling af en ansøgning forudsætter, at ansøgningsskemaet er korrekt og fyldestgørende udfyldt, og relevante bilag er vedlagt ansøgningen. Påbegyndelse af projektet Projektet må ikke påbegyndes, før Direktoratet for FødevareErhverv har kvitteret for modtagelse af ansøgningen og givet tilladelse til at iværksætte projektet. Når kvittering er modtaget, kan projektet iværksættes for ansøgers egen regning og risiko. Projektet anses for påbegyndt, når arbejdet på stedet med hensyn til jord og anlæg, byggematerialer og/elle arbejde med montering, indbygning og installation af materiel og maskiner m.v. iværksættes. Kontrakter for arbejdet kan således godt indgås, og materialer, maskiner m.v. bestilles og hjemtages, uden at projektet anses som iværksat. Bemærk dog, at udgifter der er betalt, inden direktoratet har givet tilladelse til iværksættelse af projektet, ikke er tilskudsberettigede. Bemærk, for projekter, der er påbegyndt i perioden fra 1. oktober 2007 og til 29. marts 2008 (bekendtgørelsens ikrafttræden), skal ansøgningen være modtaget i den stedlige fødevareregion inden den 16. maj For projekter, der vedrører fjernelse af sundhedsskadelige stoffer fra fiskeprodukter, der er påbegyndt i perioden fra 1. januar 2007 til 29. marts 2008 (bekendtgørelsens ikrafttræden), indsendes ansøgningen til den stedlige fødevareregion inden den 16. maj Vedligeholdelse af projektet Gennemførsel af projektet Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, der fremgår af tilsagnet, evt. med godkendte forlængelser. Det betyder, at projektet er gennemført, og alle udgifter skal være betalt inden for perioden. Dog undtaget udgifter til revisorerklæring, som kan afholdes efter afslutning af projektet. Ændring af projektet Hvis tilsagnshaver ønsker at ændre i tilsagnet i løbet af tilsagnsperioden, skal projekthaver ansøge direktoratet om det. Godkendelse af en ændring er betinget af, at ændringen efter direktoratets vurdering ikke ændrer på projektets formål. En ansøgning om ændring af projektet skal godkendes af direktoratet inden ændringen iværksættes, og tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud kan, hvis direktoratet tillader det, overdrages til en anden aktør, der er villig til at indtræde som tilsagnshaver med de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af tilsagnet. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis det i praksis bliver en anden end ansøger, der gennemfører projektet. Det er en betingelse, at den nye aktør er tilskudsberettiget i forhold til ordningen. 7

10 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL PROJEKTER VEDRØRENDE FORARBEJDNING OG AFSÆTNING AF FISK, FISKERIVARER OG AKVAKULTURPRODUKTER Forlængelse af projektperioden Direktoratet kan i særlige tilfælde give dispensation for sluttidspunktet for projektet. Bemærk, at ansøgning om dispensation for tidspunkt for afslutning af projektet skal indsendes til direktoratet, inden den oprindelige slutdato er overskredet. Ændringer af budgettet Hvis udgifterne på en budgetpost ændrer sig mere end 10 % skal tilsagnsholder søge direktoratet om tilladelse til at gennemføre ændring af budgettet. Anmodning om budgetændring skal indeholde en begrundelse. Bemærk, at det samlede tilskud ikke kan forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet eller budgettet. 10. Udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema, der udarbejdes af Direktoratet for FødevareErhverv. Skemaet skal indeholde tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Sammen med udbetalingsanmodning indsendes en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisorerklæringen skal ske på en af direktoratet udarbejdet formular. Skema for udbetalingsanmodning og formular til revisorerklæring kan hentes på direktoratets hjemmeside under Skemaer og vejledninger, eller ved henvendelse til direktoratet. Anmodning om slutudbetaling af tilskud sendes i 2 eksemplarer til den stedlige fødevareregion. Ved anmodning om slutudbetaling skal den stedlige fødevareregion afsyne projektet og videresender efterfølgende det ene eksemplar af udbetalingsanmodningen til direktoratet. Tilskud udbetales til tilsagnshavers NemKonto. Direktoratet for FødevareErhverv indberetter tilskuddet til SKAT. Rateudbetaling Der er mulighed for udbetaling af tilskud i 3 rater. De enkelte rater skal udgøre mindst 20 % af det totale tilsagnsbeløb. Ved anmodning om rateudbetaling skal revisorerklæring vedlægges. Betingelser for udbetaling af tilskud Der er ud over ovennævnte en række betingelser, der skal være opfyldt, før direktoratet kan udbetale tilskud til ansøger: Ansøger skal have opnået de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Projektet skal være afsluttet senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgning, og senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen, medmindre direktoratet har meddelt dispensation herfra. 8

11 MARTS 2008 Tilsagnshaver skal indsende anmodning om slutudbetaling rettidigt til den stedlige fødevareregion, dvs. senest 3 måneder efter datoen for projektets afslutning, medmindre direktoratet har meddelt dispensation herfra. Projektrapport skal indsendes sammen med anmodning om slutudbetaling. Projektrapporten skal godkendes af direktoratet, før udbetaling af tilskud kan finde sted. Vejledning om udbetaling om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter og skemaer til brug for anmodning om udbetaling findes på direktoratets hjemmeside under Skemaer og vejledninger, eller kan rekvireres ved henvendelse til direktoratet. 11. Kontrol Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administration af ordningen. Med henblik på at kontrollere de gennemførte projekter kan direktoratet eller andre personer, der er særligt bemyndiget dertil mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til den organisation/virksomhed, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Dette gælder også adgang til regnskaber og anden relevant dokumentation. Den projektansvarlige skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. 12. Bortfald Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde og tilskud kan helt eller delvist kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne i bekendtgørelsen ikke overholdes. I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet og til tilbagebetaling sker, med den rentesats, der er fastsat i Renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Force majeure Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure: Tilsagnshavers død. Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens start. En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilskudsmodtagers virksomhed. I særlige tilfælde kan andre begivenheder anerkendes som force majeure. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i et konkret tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvad der påberåbes force majeure for. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for projektholder, at sikre sig på rimelig vis mod de begivenheder, der indtraf. Hvis tilskudsmodtager ønsker at påberåbe sig 9

12 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL PROJEKTER VEDRØRENDE FORARBEJDNING OG AFSÆTNING AF FISK, FISKERIVARER OG AKVAKULTURPRODUKTER force majeure, skal Direktoratet have skriftligt besked senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor projektholder er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Straffebestemmelser Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan ansøger efter fiskeriudviklingslovens 14, stk. 1 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Direktoratet for FødevareErhverv til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af direktoratet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Offentliggørelse af persondata på direktoratets hjemmeside Ved ansøgning om tilskud fra direktoratet, skal du være opmærksom på følgende forhold: at Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig, at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med direktoratets afgørelse om udbetaling af tilskud under EFF-programmet. Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser, at oplysninger i ansøgningsskemaet om navn, evt. firmanavn, den fulde adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb som følge af EU-bestemmelser vil blive offentliggjort på direktoratets hjemmeside. Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af Persondataloven har mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med din ansøgning, jf. Persondatalovens 31, At du på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37, Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv, Juridisk Enhed. 14. Klage Klager over afgørelser om tilskud, der træffes af Direktoratet for FødevareErhverv, kan indbringes for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Klagen indgives gennem direktoratet og skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter, at ansøger har modtaget den afgørelse, der klages over. 10

13 MARTS 2008 Klagen indsendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri c/o Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade Købehavn V Att.: Udviklingsstøttekontoret Direktoratet for FødevareErhverv videresender klagen til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sammen med direktoratets bemærkninger til sagen. 15. Lovgrundlag Forordning Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond Kommissionens forordning (EF) nr. 498/2007 af 26. marts Lov Lov nr af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, fiskeriudviklingsloven Bekendtgørelse Bekendtgørelse nr.200 af 27. marts 2008 om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter 16. Sådan udfyldes ansøgningsskemaet Vejledning og ansøgningsskema findes på direktoratets hjemmeside Ansøgningsfrist Der er to ansøgningsrunder om året med frist for indsendelse af ansøgning via den stedlige fødevareregion henholdsvis den 31. januar og 31. juli. Bemærk, at for 2008 er ansøgningsfristerne henholdsvis 16. maj og 16. september. Udfyldelse af ansøgningsskemaets enkelte punkter Alle punkterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes. 1) Projekttitel Anfør titel/navn på projektet. 2) Oplysninger om ansøger 11

14 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL PROJEKTER VEDRØRENDE FORARBEJDNING OG AFSÆTNING AF FISK, FISKERIVARER OG AKVAKULTURPRODUKTER Anfør ansøgers (den projektansvarliges) navn og adresse og CVR/CPR.nr. Ansøger skal have et CVR-nr. og en NemKonto for at kunne modtage udbetaling af tilskud. Der skal være overensstemmelse mellem det CVR-nr., P.nr. og navn og adresse, der anføres på skemaet. 2.1 Kontaktperson for projektet, udfyldes kun, hvis relevant. 3) Oplysninger om ejerforhold Anfør virksomhedens ejerform. Hvis virksomheden er personligt ejet udfyldes oplysningerne herom. 4) Virksomhedens størrelse Anfør, hvilken kategori virksomheden hører under, jf. nedenstående definitioner: o Mikrovirksomhed: virksomheder med højst 10 ansatte og med enten en årsomsætning eller årsbalance på højst 15,1 mio. kr. o Lille virksomhed: virksomheder med højst 50 ansatte og som enten har en årsomsætning eller en årsbalance på højst 74,5 mio. kr. o Mellemstor virksomhed: virksomheder med højst 250 ansatte og som enten har en årsomsætning på højst 372 mio. kr. eller en samlet årsbalance på højst 320 mio. kr. o Halvstor virksomhed: virksomheder med enten højst 750 ansatte eller en omsætning på højst mia. kr. Bemærk:For at afgøre hvilken katagori virksomheden tilhører skal anvendes tal for hele virksomheden. Ejer virksomheden eksempelvis ejerandele eller har stemmerettigheder i andre virksomheder eller indgår andre virksomheder med ejerandele eller stemmerettigheder i virksomheden skal antal beskæftigede og omsætning for begge virksomheder medregnes ved indplacering af virksomheden. Dette gælder dog kun i tilfælde, hvor ejerandele eller stemmerettigheder udgør mindst 25 pct. eller mere i virksomheden/den anden virksomhed. 5) Projektets tidsrammer, placering og formål Anfør projektets tidsplan med angivelse af dato for, hvornår projektet påbegyndes og afsluttes, dato, måned, år. Projekter skal være afsluttet 18 måneder efter dato for tilsagn, medmindre direktoratet har meddelt dispensation herfra. Anfør projektets geografiske placering (adresse). 5.1) Indsatsområder Anfør, hvilket/e af de nævnte formål, det vurderes, bedst beskriver projektet, og projektet opfylder. Opfylder projektet flere af de nævnte formål, anføres disse i prioriteret rækkefølge 1,2,3 osv. Bemærk, at projektbeskrivelsen skal understøtte, at investeringen kan henføres til de valgte områder. 6) Beskrivelse af projektet Der skal vedlægges en projektbeskrivelse ved ansøgningen. I bilag 1 til ansøgningsskemaet fremgår, hvilke oplysninger skal fremgå af projektbeskrivelsen. 7) Forventede resultater af projektet Her skal ansøger anføre, hvilke resultater projektet forventes at medføre for virksomheden. Den kvantitative vurdering skal angå de forventede effekter af projektet ved afslutning af projektet, 2 år og 5 år efter projektets afslutning. Vurderingen skal underbygges med beskrivelse af relevante forudsætninger for skønnene i projektbeskrivelsen. 12

15 MARTS ) Finansieringsplan for projektet 8.1 De samlede projektudgifter 8.2. De tilskudsberettigede projektudgifter, der danner grundlag for ansøgningen, jf. bilag 2 til ansøgningsskemaet Budget over tilskudsberettigede udgifter, som skal vedlægges ansøgningen i udfyldt stand. 8.3 Det ansøgte tilskud, bemærk at virksomhedens størrelse er afgørende for, hvilken tilskudsprocent der kan søges om. 8.4 Ansøgers bidrag, herunder ansøgers finansiering af de projektudgifter, der ikke opnår tilskud Bemærk, at de tilskudsberettigede udgifter til projektet mindst skal udgøre ,00 kr. Der kan ydes tilskud på op til 30% af de tilskudsberettigede udgifter til mikro, små og mellemstore virksomheder og op til 20% til andre virksomheder. 9) Oplysninger om virksomheden I forbindelse med behandling af ansøgningen og vurdering af virksomheden har direktoratet behov for en række oplysninger om virksomhedens råvareforbrug, produktionstal og miljø- og arbejdsmiljøforhold. Ansøger skal derfor under pkt. 9 i ansøgningsskemaet besvare en række spørgsmål om disse emner. Alle felter skal udfyldes. 10) Overførsel til ny runde Hvis ansøgningen ikke kan imødekommes, alene som følge af, at den afsatte bevillingsmæssige ramme for ordningen er opbrugt, kan ansøgningen overføres én gang til den næst kommende ansøgningsrunde. Ansøger skal her anføre, om denne mulighed ønskes anvendt. 11) Underskrift Ansøger bekræfter med sin underskrift at der ikke er fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, og at alle de afgivne oplysninger er korrekte. Bilag Bilag 1: Beskrivelse af projektet Her fremgår, hvilke forhold ansøger skal beskrive i projektbeskrivelsen, som skal indsendes sammen med ansøgningen. Bilag 2: Budget over tilskudsberettigede udgifter Ansøger skal udfylde dette skema vedrørende budgetudgifter. Bemærk, at dette skema skal anvendes. Bilag 3: Oplysninger om virksomhedens økonomiske forhold Det er en betingelse for tilsagn, at virksomheden og projektet er teknisk og økonomisk levedygtigt efter at projektet er gennemført. Ansøger skal derfor afgive en række oplysninger om virksomhedens økonomiske forhold. Alle felter i skemaet skal udfyldes. Bemærk, at ansøger desuden skal vedlægge virksomhedens årsregnskaber for de foregåede 3 år. Bilag 4: Oplysninger om investeringen Direktoratet skal oplyse EU kommissionen om, hvilken betydning investeringerne har for en række forhold. Ansøger bedes derfor oplyse om investeringen eksempelvis medfører en forøgelse i forarbejdningskapaciteten for en række varegrupper. Alle felter skal udfyldes. 13

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 Tiff.: Fax.: København V ISBN (tryk) ISBN (web)

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg

Vejledning om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg Vejledning om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning Vejledning til ansøgning Tilskud Vejledning til investeringer til ansøgning vedrørende forarbejdning, opbevaring og afsætning af fisk og fiskerivarer Tilskud til investeringer vedrørende forarbejdning,

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Januar 2001 Vejledning til ansøgning Tilskud til kollektive foranstaltninger inden for fiskerisektoren Directorate for Food,

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omstrukturering af erhvervsfiskeriet

Bekendtgørelse om tilskud til omstrukturering af erhvervsfiskeriet BEK nr 399 af 26/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin. FødevareErhverv, j.nr. 3701-08-58 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Juli 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013 Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren Maj 2013 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012 Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juni 2012 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til af forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om ansøgning om tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Juli 2012

Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Juli 2012 Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren Juli 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden

Læs mere

Netværksordningen. Information og markedsføring

Netværksordningen. Information og markedsføring Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-74 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1 Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer I medfør af, 5, 7, stk., og, stk., i lov nr. 55 af 0. december 006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) og med henvisning

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BEK nr 293 af 27/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0104552 Senere ændringer til

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere