BAGGRUND BYGNINGSREGLEMENT EU s bygningsdirektiv Dansk energipolitik. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUND BYGNINGSREGLEMENT 2010. EU s bygningsdirektiv Dansk energipolitik. Indhold"

Transkript

1 BYGNINGSREGLEMENT 2010 KAPITEL 7. ENERGIFORBRUG + KAPITEL 8. INSTALLATIONER MED FOKUS PÅ ENERGIFORHOLD KIM B. WITTCHEN SBI, AFDELINGEN FOR ENERGI OG MILJØ 1 Indhold Baggrund for Bygningsreglementets energikrav Krav 2010, 2015 og 2020 Tilbygninger og renovering Installationer med fokus på energiforhold Indeklima 2 EU s bygningsdirektiv Dansk energipolitik BAGGRUND 1

2 Energipolitik i Europa 3 x 20 % Handlingsplan - Det Europæiske Råd - marts 2007 Reducere udledningen af klimaskadelige drivhusgasser med 20 % inden 2020 Nedbringe energiforbruget med 20 % inden 2020 Indfase 20 % vedvarende energi i EU's samlede energimiks inden 2020 Klima- og energipakke Kommissionen - januar 2008 Danske nye VE-mål 30 % opnås ved at øge fra 17 % i 2005 til 30 % i EU-direktiv om Energy Performance of Buildings EU-direktiv 2002/91 om bygningers energimæssige ydeevne + revision 2010/31 Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Besparelser et væsentligt mål for at nedbringe forbruget i bygninger, der udgør ca. 40 % af energiforbruget i Europa 5 Revision af EPBD vedtaget Trådte i kraft i 9 juli 2010, med 2 år til implementeringen I 2020 skal alle nye bygninger være nearly zero energy En stor del rest-energibehovet skal dækkes af VE Den offentlige sektor skal gå forrest i 2018 skal nye bygninger være nearly zero energy Der skal udstikkes en køreplan for at forøge antallet af lavenergibygninger ( nearly zero energy buildings) Der skal senest i 2011 udstikkes en køreplan for finansielle og andre incitamenter 6 2

3 Revision af EPBD, 2 Ved renovering, flere komponentkrav til de tekniske installationer Der skal indføres målere til delforbrug Der skal strammes op på Energimærkningen Direktivet vil give en metode til beregning af økonomisk optimale energikrav og Medlem Staterne skal eftervise, at der er max 15 % forskel mellem de nationale energikrav og Direktivets økonomisk optimale krav Der skal indføres straf for bygningsejere og andre der ikke følger reglerne i BR eller mærkningsordningen 7 Energistrategi 2050 (februar 2011) Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050 Varmeforbrug i eksist. bygninger reduceres med 50% Lavenergiklasse 2020 forår 2011 Stop for olie- og naturgasfyr i 2013 i nye bygninger * ) Stop for oliefyr i 2016 for eksist. bygn. i fjernvarme- eller gas-områder * ) Fjernvarme Varmepumper/solvarme El-effektivisering Biomasse og biogas * ) Energiaftale af 22. marts Energipolitik i Danmark Energispareredegørelsen - maj 2003 Reduktion af energiforbruget på % i forhold til BR95 Folketingets beslutning - juni 2005 Skærpe energikravene yderligere med ca. 25 % i 2010 og 2015 Ophæve krav om tilslutningspligt til fjernvarme og naturgas Ophæve forbud mod anvendelse af elvarme for lavenergibygninger En visionær dansk energipolitik 2025 januar 2007 Andelen af vedvarende energi skal fordobles til 30 % Investeringerne i energiforskning fordobles til 1 mia. kr. årligt Dansk bred energiaftale februar 2008 Skærpe energikravene yderligere med ca. 75 % i 2020 Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger, april 2009 Bred energiaftale af 22. marts 2012 Renoveringsstrategi planlagt til vedtagelse i

4 Bygningsreglement 2010 BR10 Trådt i kraft 30. juni 2010 med overgangsordning frem til 30. december 2010 Seneste ændring trådte i kraft Findes på: SBi-anvisning 230 om BR10 Tilgængelig på 11 Kapitel 7 ENERGIFORBRUG 12 4

5 Energikrav i BR Krav til U-værdier Varmetabsramme Netto-energiramme Brutto-energiramme BR 61 BR 66 BR 72 BR 77 BR 82 BR-S 85 BR95 BR08 BR10 Detailkrav Funktionskrav 13 Kapitel 7 - Energiforbrug 7.1 Generelt 7.2 Energirammer for nye bygninger 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger 7.4 Ombygning og andre forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. 7.5 Sommerhuse 7.6 Mindste varmeisolering Ikke omfattet: væksthuse (fx gartnerier), avls- og driftsbygninger, uopvarmede bygninger og bygninger opvarmet til mindre end 5 C Generelt Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås samtidig med, at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold Gælder også ved ombygning og andre væsentlige forandringer af bygninger (kapitel 7.4) Kuldebroer skal undgås; jf DS 418 (7. udgave) Beregning af energiforbrug med SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov (Be10) 15 5

6 7.2. Energirammer for nye bygninger Bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning. Varme + 2,5 x el + overtemperatur bidrag fra VE Krav for nye bygninger siden 2006 Boliger, kollegier, hoteller m.m. Kontorer, skoler, institutioner m.m. Krav til bygningens lufttæthed (gælder ikke bygninger < 15 C eller ved om- og tilbygninger) Mindstekrav til isoleringsevne af bygningsdele (U-værdier) Mindstekrav til isoleringsevne af klimaskærm som helhed (dimensionerende transmissionstab) Mindstekrav til installationer Beregningsforudsætninger findes i bilag 6 16 Energiramme BR10 En bygning opfylder mindstekravet i BR 2010, hvis det samlede behov for tilført energi (kwh/m 2 pr. år) til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og (belysning) højst er: andre bygninger boliger 71, /A 52, /A hvor A er det opvarmede etageareal. Lufttæthed: 1,5 l/s pr. m 2 målt ved 50 Pa trykdifferens 17 Opvarmet etageareal Ved det opvarmede etageareal forstås det samlede etageareal af de etager eller dele heraf, der er opvarmede Det opvarmede etageareal kan ikke omfatte rum, der ikke er indeholdt i bygningens etageareal 18 6

7 Bygninger med blandet brug Bilag 6: I bygninger med blandet brug, fx hvor der er både boliger og butikker, opdeles etagearealet i afsnit med samme brug Ved fastlæggelse af energirammen for bygningen anvendes den samme opdeling Hvis hovedanvendelsen udgør mindst 80 % af det samlede etageareal, regnes anvendelsen helt som hovedanvendelsen 19 Tillæg til energirammen For bygninger eller bygningsafsnit med behov for fx et højt belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand, lang benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der modsvarer energiforbrug hertil Gælder også for lavenergibyggeri Lavenergibygninger 2015 En bygning er lavenergibygning 2015, hvis det samlede behov for tilført energi (kwh/m 2 pr. år) til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og (belysning) højst er: andre bygninger boliger /A /A hvor A er det opvarmede etageareal. Energifaktor ved fjernvarme: 0,8 Lufttæthed: 1,0 l/s pr. m 2 målt ved 50 Pa trykdifferens 21 7

8 Hvordan opfyldes lavenergi 2015? Reduktion af kuldebroer Ekstra isoleringstykkelse i vægge og loft Brug af højisolerende ruder Optimal udnyttelse af solindfald og dagslys, herunder orientering af bygning i forhold til sol- og skyggeforhold Energieffektiv ventilation Udjævning af temperaturændringer over døgnet fx ved brug af materialer indendørs med høj varmekapacitet Bygningsklasse 2020 En bygning er lavenergibygning klasse 2020, hvis det samlede behov for tilført energi (kwh/m 2 pr. år) til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og (belysning) højst er: andre bygninger boliger Energifaktor ved fjernvarme: 0,6 Energifaktor ved el: 1,8 Lufttæthed: 0,5 l/s pr. m 2 målt ved 50 Pa trykdifferens 23 Eftervisning Eftervisning af kravene, foretages vha. SBi-anvisning 213 og Bygningers Energibehov, Be10 I beregningen medtages: Bygningens klimaskærm Bygningens placering og orientering, herunder dagslys og udeklima Varmeanlæg og varmtvandsforsyning Bygningens varmeakkumulerende egenskaber Eventuelt ventilationsanlæg og klimakøling Solindfald og solafskærmning Naturlig ventilation Det planlagte indeklima. Der tages også hensyn til: Solvarme, Kedeleffektivitet, Solceller, Varmegenvinding, Varmepumper, Køling med ventilation om natten, Brændeovne, Vindmøller, Faseskiftende materialer, Elopvarmning 24 8

9 Krav til mindste isolering Selvom energirammen er opfyldt, må det dimensionerende ( T=32 ) transmissionstab for bygninger, eksklusive vinduer og døre ikke overstige: Etager BR10 LE2015 LE , , ,7 W/m 2 klimaskærm Kravet eftervises i Be10 beregningsprogrammet. 25 Mindste isolering ubrudt isolering 3,7 W/m² ca. 35 cm 4 W/m² ca. 32 cm 5 W/m² ca. 25 cm 1 etage 6 W/m² ca. 21 cm 2 etager 7 W/m² ca. 18,5 cm 3 etager Termisk indeklima Det termiske indeklima i Lavenergibygninger klasse 2015 og bygningsklasse 2020 skal dokumenteres for solrige dage gennem beregning For boliger, institutioner, kontorer mm. må det termiske indeklima ikke overskride 26 C, bortset fra nogle få timer i normalåret For boliger: 26 C < 100 timer og 27 C < 25 timer Andre bygninger: Bygherre fastlægger antal timer ift. 26 C Dokumentation for det termiske indeklima kan ske på grundlag af DS474 For boliger kan eftervisning ske på grundlag af en forenklet beregning - kommer snart som en opdatering til Be

10 Dokumentation af lufttæthed Krav til bygningers lufttæthed Det er utilsigtede utætheder der ledes efter Tilsigtede åbninger lukkes eller forsegles Luftskiftet må ikke overstige: BR10: 1,5 l/s pr. m² etageareal LE2015: 1,0 l/s pr. m² etageareal KL2020: 0,5 l/s pr. m² etageareal Målinger kræves ved alle lavenergibygninger, men kun i 5 % af almindelige byggesager! Mindste varmeisolering U-værdi [W/m² K] Ydervægge mv. 0,30 Skillevægge mod kolde rum 0,40 Etageadskillelser mod kolde rum 0,40 Etageadskillelse i fm. gulvvarme 0,50 Terrændæk 0,20 Loft- og tagkonstruktioner 0,20 Vinduer og yderdøre 1, Maksimale Linjetab Linjetab [W/m K] Ydervægsfundamenter 0,40 Fundamenter v. gulvvarme 0,20 Samling, ydervæg og vinduer 0,06 Samling, tag og vinduer 0,

11 Til- og ombygninger 31 Eksisterende bygninger 7.3 Tilbygninger (uanset størrelse) En tilbygning kan være en karnap, en lille udbygning, eller et bygningsafsnit, der er større end det oprindelige hus 7.3 Ændret anvendelse ændret anvendelse til et andet formål, der indebærer et væsentligt større energiforbrug 7.4 Ombygning enkeltforanstaltninger 32 Eksempler på ændret anvendelse En tidligere lade, der inddrages til beboelse, er en ændret anvendelse En kontorejendom,der ændres til beboelse, er ikke ændret anvendelse i energimæssig henseende og medfører ikke krav. (Forskellen på de nye bestemmelser vedrører belysningen, og her er der ikke krav til boliger.) En beboelsesejendom ændres til kontorer, det udløser kun energikrav til den nye belysning

12 Eksisterende bygninger: Ændret anvendelse og tilbygninger Ændret anvendelse 1. Energiramme 2. Krav til varmetab gennem bygningsdele, U-værdier og linjetab Tilbygninger 1. Energiramme 2. Krav til varmetab gennem bygningsdele, U-værdier og linjetab Gælder kun for tilbygninger opvarmet til > 15 C og vinduer max. 22 % ellers skal der benyttes VARMETABSRAMME eller ENERGIRAMME 34 Varmeisolering af bygningsdele ved maks 22 % vinduer U-værdi [W/m² K] Rum opvarmet til > 15 C 5 C < T < 15 C Ydervægge 0,15 0,25 Skillevægge og etageadskil. 0,40 0,40 Terrændæk mv. m./u. varme 0,10 0,15 Loft- og tagkonstruktioner 0,10 0,15 Vinduer og yderdøre 1,40 1,50 Tagvinduer og ovenlys 1,70 1,80 35 Linjetab ved maks. 22 % vinduer Ψ-værdi (psi) [W/mK] Rum opvarmet til > 15 C 5 C < T < 15 C Ydervægsfundamenter 0,12 0,20 med/uden gulvvarme Samling, ydervæg og vinduer 0,03 0,03 Samling, tag og vinduer 0,10 0,

13 Energiramme for tilbygninger Energirammen bestemmes for hele bygningen, dvs. Etageareal i oprindelig bygning + tilbygning Energibehovet beregnes kun for tilbygningen TILBYGNINGER varmetabsramme U-værdierne gælder ved et samlet areal af vinduer og døre på maksimalt 22 % U-værdier kan ændres og vinduesarealet forøges, hvis varmetabsrammen overholdes Det tidligere varmetab gennem den dækkede del af bygningen kan indgå i beregningen. Dette gælder dog ikke ved etablering af nye tagboliger Kravene til mindste varmeisolering og maksimale linjetab gældende for nybyggeri (Kap. 7.6) skal altid overholdes Mindste varmeisolering - nye og eksisterende bygninger U-værdi W/m² C Ydervægge 0,30 Skillevægge og etageadskillelser 0,40 Terrændæk 0,20 Etageadskillelser med gulvvarme 0,50 Loft- og tagkonstruktioner 0,20 Yderdøre, ovenlys, porte mv. 1,

14 7.6 Maksimale linjetab - nye og eksisterende bygninger Linjetab W/m K Ydervægsfundamenter 0,40 Fundamenter v. gulvvarme 0,20 Samling, ydervæg og vinduer 0,06 Samling, tag og vinduer 0,20 40 Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning (7.4.2) Undtaget: Kirker, fredede bygninger og andre bygninger, som er en del af et fredet fortidsminde, samt bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige 41 Varmeisolering af bygningsdele Enkeltforanstaltninger U-værdi W/m² K Ydervægge 0,20 Skillevægge og etageadskillelser 0,40 Terrændæk mv. m./u. gulvvarme 0,12 Loft- og tagkonstruktioner 0,15 Yderdøre, porte, forsatsvinduer 1,

15 Linjetab Enkeltforanstaltninger W/m K Ydervægsfundamenter med/uden gulvvarme 0,12 Samling, ydervæg og vinduer 0,03 Samling, tag og vinduer 0,10 43 Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning Hvis der bygges om, og der foretages efterisolering af eksisterende bygningsdele, gælder kravniveauet i tabel for om- og tilbygninger, forudsat at arbejdet er rentabelt Hvis bygningsdelen skiftes ud, gælder tabellen uanset rentabilitet Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændring vedrører klimaskærmen Enkeltforanstaltningerne vedrører kun den del af klimaskærmen, der er omfattet af ændringen Rentable foranstaltninger Rentabiliteten beregnes som: R Hvis R < 1,33 er arbejdet ikke rentabelt. Energibesparende tiltag og levetid (Bilag 6): År Efterisolering af bygningsdele 40 Vinduer forsats og koblede rammer 30 Varme og ventilation inkl. isolering 30 Varmeproduktion og ventilationsaggregater 20 Belysningsarmaturer 15 Automatik til varme og klimaanlæg 15 Fugetætningsarbejder

16 Eksempler: Udskiftes tagdækningen, skal loftet isoleres, forudsat det er rentabelt. Udskiftes de udvendige brædder på en let væg, skal der efterisoleres, såfremt det er rentabelt. Udskiftes hele den lette facade, gælder kravet til U-værdi uanset rentabilitet. Udskiftes hele tagkonstruktionen fx efter en brand gælder kravet til U-værdi uanset rentabilitet. Rentabiliteten indgår ikke, når en hel komponent eller bygningsdel udskiftes 46 Bilag 6 indeholder eksempler på typiske rentable arbejder I praksis vil der ikke være mange rentable arbejder ved klimaskærmen i bygninger opført efter BR 77 og de regler, der trådte i kraft Undtagen hvis isoleringen er trådt flad eller arbejdet er dårligt udført Vinduer og installationer kan dog altid være relevante Løsningerne i bilag 6 forudsætter, at løsningerne kan gennemføres fugtteknisk forsvarligt. Er dette ikke muligt skal arbejdet ikke udføres 47 Udskiftning af vinduer Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end -33 kwh/m² pr. år. (gælder også nybyggeri) Ved udskiftning af tagvinduer må energitilskuddet gennem tagvinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end -10 kwh/m² pr. år. (gælder også nybyggeri) Ved udskiftning af ovenlys må U-værdien for ovenlys inklusive karm højst være 1,60 W/m²K. Overfladetemperaturen på vinduesrammer i ydervægge må ikke være lavere end 9,3 C

17 Udskiftning af vinduer i 2015 Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end -17 kwh/m² pr. år. Ved udskiftning af tagvinduer må energitilskuddet gennem tagvinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end 0 kwh/m² pr. år. Ved udskiftning af ovenlys må U-værdien for ovenlys inklusive karm højst være 1,40 W/m²K. Bestemmelsen om overfladetemperaturen på vinduesrammer i ydervægge revurderes. 49 HVAD KAN VI GØRE FOR DE EKSISTERENDE BYGNINGER? 50 Klimakommissionen Bygninger er nævnt 32 gange i Klimakommissionens rapport som en mulig vej til at gøre Danmark fri af fossile brændsler i Det er ikke den eneste løsning, men det er helt nødvendigt at bygningerne yder deres bidrag for at vi samlet kan nå målet! 51 17

18 Energiforbrug i Danmark Totalt energiforbrug i husholdninger samt energiforbrug pr. m 2 opvarmet areal, klimajusteret Samler energiforbrug i husholdninger (PJ) Energistatistik Energiforbrug pr. m 2 opvarmet areal (MJ) Rumopvarmning Elektriske apparater Energiforbrug pr. m2 (MJ) 52 Regeringens mål Danmark skal blive fri for fossile brændsler i 2050 Klimatisering af den danske bygningsmasse skal være fri for fossile brændsler i 2035 Eksisterende bygningers energiforbrug skal nedbringes med 50% - 70% inden SBi 2013:

19 Besparelser og økonomi 25 % reduktion ved BR overholdelse og business-as-usual Men med mulighed for 40 % reduktion 55 Estimeret renoveringsomfang 56 Fredet / bevaringsværdig bygning Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger, Bygningskultur Danmark 2010, indeholder eksempler på energibesparende løsninger uden at gå på kompromis med husets historiske og kulturelle kvaliteter

20 Sommerhuse Sommerhuse Skærpede U-værdikrav og linjetab samme krav som i forbindelse med enkeltforanstaltninger Gælder nu også ved ombygning m.v. under forudsætning af rentabilitet. Varmetabsramme skal bruges hvis +30 % vinduer ønskes mindstekrav i 7.6 skal opfyldes, dog kan massive ydervægge af fx træ eller letbeton eller teglblokke med U-værdi bedre end 0,50 W/m²K accepteres Krav til vinduers energitilskud (-33 kwh/m 2 pr. år) 59 INSTALLATIONER Kapitel

21 8.2.8 Cirkulationspumper Cirkulationspumper i varme-, varmtvands- og køleanlæg skal være A-mærkede eller opfylde tilsvarende energimæssige krav For store pumper, der ikke er omfattet af A-mærkningen, henvises til bestemmelserne om pumper i DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium 8.3 Ventilationssystemer Varmegenvinding: Min. 70 % Varmepumpe: COP Min. 3,6 Maks. SEL J/m³ Mekanisk udsugning 800 Mekanisk ventilation i enkelt-bolig CAV VAV Små kraftvarmeanlæg Totalvirkningsgraden inklusive varmeproduktion skal være mindst 80 % for anlæg med sterlingmotor, stempelmotor eller brændselsceller Små kraftvarmeanlæg er anlæg med en varmeydelse på højst 120 kw 21

22 Kedler Olie-kedler skal have en nyttevirkning ved CE-mærkning på mindst 93 % ved fuldlast og 98 % ved dellast Gas-kedler skal have en nyttevirkning ved CE-mærkning på mindst 96 % ved fuldlast og 105 % ved 30 % dellast dvs. kondenserende gaskedler Kedler til fyring med biobrændsel og bio-masse skal have en virkningsgrad, der opfylder kedelklasse 3 i DS/EN Solvarmeanlæg Ved nybyggeri og ved tagrenovering skal der etableres solvarmeanlæg til dækning af det varme brugsvand, hvis forbruget overstiger 2000 l/døgn Ved renovering gælder at etableringen skal ske, hvis det er rentabelt Reglen gælder ikke i fjernvarmeområder Solcelleanlæg Solcelleanlæg skal udføres, så de ikke giver anledning til temperaturforårsagede skader på bygninger Solcelleanlæg bør indrettes, så der opnås maksimal energiudnyttelse 66 22

23 8.6.4 Varmepumper og køleanlæg Varmepumper væske/vand (jordvarmeanlæg) Størrelse / norm-effekfaktor gulvvarme radiator 0-3 kw 3,0 2,6 3-6 kw 3,6 2,8 > 6 kw 3,7 3,0 Kravene for gulvvarme trådte i kraft Indtil da kunne anlæg installeres hvis normeffektfaktoren var mindst 3, Varmepumper og køleanlæg Luft/vand varmepumper tilsluttet gulvvarme skal have en normeffektfaktor på mindst 3,2 Luft/vand varmepumper tilsluttet radiatorer skal have en normeffektfaktor på mindst 2,7 Luft/luft varmepumper skal have en normeffektfaktor på mindst 3,6 Brugsvandsanlæg forsynet fra varmepumpe skal mindst have en COP ved brugsvandstapning på 3,1 (Kap. 8.2) 68 Kapitel 6 INDEKLIMA 69 23

24 6.1 Generelt Bygninger skal opføres, så der under den tilsigtede brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima Dagslys 1. Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, mv. samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås 2. Arbejdsrum m.v. og beboelsesrum skal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne 3. Kravet om dagslysadgang kan fraviges, når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift, fx hvor produktionens art ikke tillader dagslys Elektrisk belysning 1. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal have en kunstig belysning i fornødent omfang. For de typer arbejdsrum, der er omfattet af serien DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes 2. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje forsynes med dagslysstyring 4. Belysningsanlæg i arbejdsrum mv. skal udføres opdelt i zoner med mulighed for benyttelse efter dagslysforhold og aktiviteter 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder også anvendelse ved udskiftning af armaturer mv. i eksisterende arbejdsrum 72 24

25 6.2 Termisk indeklima Bygninger skal opføres, så der under den tilsigtede brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes sundhedsmæssigt tilfredsstillende temperaturer under hensyn til den menneskelige aktivitet i rummene 73 FROKOSTPAUSE 74 25

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser De nye energibestemmelser og deres konsekvenser Energirammen og energieffektivisering: Nye muligheder med intelligente komponenter 1. juni 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger. v/ Ditte Marie Jørgensen

Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger. v/ Ditte Marie Jørgensen Gennemgang af energibestemmelser i bygningsreglementet BR10 og tilhørende energiberegning samt valg af korrekte løsninger v/ Ditte Marie Jørgensen Dagsorden Kl. 12.45 15.50 Energibestemmelser i bygningsreglementet

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement Indhold og erfaringer Olaf Bruun Jørgensen Esbensen A/S, København Sektionsleder, Energi & Indeklima, civilingeniør, M. FRI o.b.joergensen@esbensen.dk

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Torsdag 22. marts 2007 Århus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i Bygningsreglementet

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1 BR15 Bygningsreglement 2015 Udsendes primo august Ikrafttræden 1. januar 2016 02-07-2015 1 BR15 Agenda Den byggepolitiske agenda Hvordan er BR15 kommet til verden? Primære ændringer i BR15 Lavenergiklasse

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

7. Energiforbrug. 7.1 Generelt. 7.2 Energirammer for nye bygninger. 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger

7. Energiforbrug. 7.1 Generelt. 7.2 Energirammer for nye bygninger. 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger Page 1 of 20 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 7. Energiforbrug (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id104/0/42) 7. Energiforbrug 7.1 Generelt

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?... 4 Tænk altid i energi og indeklima...

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Energibestemmelser i bygningsreglementet. Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010

Energibestemmelser i bygningsreglementet. Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010 Energibestemmelser i bygningsreglementet Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010 Program Energibestemmelserne i BR08 (BR10) Ansvar for overholdelse af energikrav i bygningsreglementet

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?...

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Energieffektivitet og bæredygtighed i fremtidens byggeri

Energieffektivitet og bæredygtighed i fremtidens byggeri Energieffektivitet og bæredygtighed i fremtidens byggeri DFM Konferencen 2012 København - 27. januar 2012 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Indlæggets indhold Energikrav

Læs mere

7. Bygningsreglement 2015 (Energiforbrug 01.01.2015)

7. Bygningsreglement 2015 (Energiforbrug 01.01.2015) 7. Bygningsreglement 2015 (Energiforbrug 01.01.2015) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 7.1 Generelt 7.2 Energirammer for nye bygninger 7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger 7.4

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Side 1 af 11 Til Du er her: Bygningsreglementet 29.08.2011 (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02/0/42) 7. Energiforbrug (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02_id104/0/42) Beregning

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Energirammer for fremtidens bygninger

Energirammer for fremtidens bygninger Energirammer for fremtidens bygninger Temadag om reduktion af energiforbruget i bygninger Tirsdag 11. november 2008 Eigtveds Pakhus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer.

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Dok.nr: 47986 v1 Ref.: REG/hg E-mail: REG@FRINET.DK 6. maj 2010 Høringssvar til Bygningsreglement 2010 BR10 Foreningen af Rådgivende Ingeniører,

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk Termografi inspektion af bygning Af www.termo-service.dk Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 172 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 24 C Ude temperatur: Målt til ca. -2 C Temperatur differences

Læs mere

BR15. Bygningsreglement 2015. Ikrafttræden 1. januar 2016 Overgangsperiode til 1. juli 2016 Væsentligste ændringer for opvarmede bygninger

BR15. Bygningsreglement 2015. Ikrafttræden 1. januar 2016 Overgangsperiode til 1. juli 2016 Væsentligste ændringer for opvarmede bygninger Bygningsreglement 2015 Ikrafttræden 1. januar 2016 Overgangsperiode til 1. juli 2016 Væsentligste ændringer for opvarmede bygninger BR15 18-01-2016 1 Hvem er Videncenter for energibesparelser i bygninger?

Læs mere

Energiforbrug og besparelsespotentialer

Energiforbrug og besparelsespotentialer Energiforbrug og besparelsespotentialer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Energiforbrug Udvikling

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement

afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement 236 afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement Indhold: 14.1 Lovgivning og produktsikkerhed.............. 238-239 14.2 Bygningsreglementet... 240-243 237 13 14.1 Lovgivning og produktsikkerhed Produktansvar

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energiseminar Torsdag 27. marts 2008 i Aalborg Energitjenesten Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 1) BEK nr 909 af 18/08/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/04256 Senere

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Indhold Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?... 4 Tænk altid i energi og indeklima... 5 Nybyggeri... 6 Ændret

Læs mere

Indførelse af stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og bygninger med fjernvarme eller naturgas

Indførelse af stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og bygninger med fjernvarme eller naturgas BR15 ENERGIAFTALERNE Reduktion af energiforbruget i bygninger: For nye bygninger gennemføres stramning med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt en reduktion med

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Velkommen til: Energiseminar. Workshop. med BR10 i fokus

Velkommen til: Energiseminar. Workshop. med BR10 i fokus Velkommen til: Energiseminar Workshop med BR10 i fokus Dagens program 09.45 10.00 Velkomst / MB 10.00 10.30 BR10 set af Energitjenesten 10.30 11.00 BR10 set af Konstruktørforeningen 11.00 12.30 Diskussions-

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere