1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal"

Transkript

1 1. GES 14: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel Use Descriptor SU: SU 9 Fremstilling af finkemikalier, SU 8 Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) PC: ERC: PROC: ERC 6A Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) ERC 6B Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemidler PROC 1 Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for kontakt PROC 2 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering (f.eks. prøveudtagning) PROC 3 Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC 4 Anvendelse i batchproces eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC 8a Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC 8b Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Omfattede processer, opgaver og aktiviteter (miljø) Påfyldning af reaktionsbeholder, anvendelse, tømning af reaktionsbeholder og vedligeholdelse: Ved hjælp af forenelige katalysatorpellets (ekstrudater, tabletter), forenelige katalysatordråber, foreneligt katalysatorpulver og uforenelig katalysator. Omfattede processer, opgaver og aktiviteter (arbejdstagere) Medvirkende eksponeringsscenarie ES 14.1: Anvendelse af pulveriserede katalysatorer Medvirkende eksponeringsscenarie ES 14.2: Anvendelse af forenelige katalysatorpellets (ekstrudater, tabletter) eller katalysatorer indstøbt i organisk grundsubstans 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 2.1 Styring af eksponering af miljø Miljørelateret kort friteksttitel Systematisk titel Use Descriptor (miljø) ERC 6A Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) ERC 6B Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemidler Omfattede processer, opgaver og aktiviteter (miljø) Påfyldning af reaktionsbeholder, anvendelse, tømning af reaktionsbeholder og vedligeholdelse: Ved anvendelse af forenelige katalysatorpellets (ekstrudater, tabletter), forenelige katalysatordråber, foreneligt katalysatorpulver og uforenelig katalysator. Metode til miljøvurdering For anvendelse af Vale's downstream kunder kun 1/9

2 Produktegenskaber Forenelige katalysatorpellets (ekstrudater, tabletter), forenelige katalysatordråber, foreneligt katalysatorpulver og uforenelig katalysator Anvendte mængder Maksimal daglig anvendelse på anvendelsessted 43 tons med 50% nikkelindhold (eller tilsvarende nikkelmasse) påfyldning/tømning af 300 tons katalysator i løbet af én uge, to gange årligt Maksimal årlig anvendelse på anvendelsessted Foreneligt katalysatorpulver: 1-10 tons katalysator pr. år Forenelige katalysatorpellets: tons katalysator pr. år. Forenelige katalysatordråber: tons katalysator pr. år Uforenelig katalysator: 1-10 tons katalysator pr. år Anvendelseshyppighed og -varighed Mønster for afgivelse til miljøet Miljøfaktorer, der ikke påvirkes af risikohåndtering Strømningshastighed for modtagende overfladevand Fortyndingskapacitet, ferskvand Fortyndingskapacitet, saltvand betydelig afgivelse til miljøet Andre anvendelsesforhold, der påvirker eksponering af miljøet Tekniske forhold og forholdsregler på procesniveau (kilde) for at forebygge afgivelse Forenelige katalysatorer: Ni-katalysatorer i helt lukket proces i reaktionsbeholdere og tilknyttet rørsystem, lukket proces til overførsel af katalysator mellem reaktionsbeholder og beholdere ved påfyldning og tømning Uforenelige katalysatorer: Helt lukket proces for katalysator for at beskytte mod kontakt med luft. Tekniske forhold og forholdsregler på stedet til reduktion eller begrænsning af udslip, luftudledning og afgivelse til jord Virksomhedsforholdsregler til forebyggelse/begrænsning af udledning fra anvendelsessted Forhold og forholdsregler relateret til kommunalt spildevandsanlæg Kommunalt spildevandsanlæg (STP) Udløbsmængde fra kommunalt STP Slamforbrænding for kommunalt STP Forhold og forholdsregler relateret til ekstern behandling af affald til bortskaffelse Nikkelholdigt affald skal håndteres som farligt affald og skal bortskaffes af et renovationsfirma med behørig affaldslicens, afbrændes eller genvindes Forhold og forholdsregler relateret til ekstern genvinding af affald 2.2 Styring af eksponering af arbejdstagere for medvirkende eksponeringsscenarie ES Anvendelse af pulveriserede katalysatorer Arbejdstagerrelateret kort friteksttitel Omfattet Use Descriptor PROC 1 Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC 2 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering (f.eks. prøveudtagning) For anvendelse af Vale's downstream kunder kun 2/9

3 PROC 3 Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC 4 Anvendelse i batchproces eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC 8a Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på ikkededikerede anlæg PROC 8b Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Omfattede processer, opgaver og aktiviteter Påfyldning og tømning af katalysatorpulver, herunder rørledningsført overførsel af katalysator fra fødetank og returløb af brugt katalysator til tank. Vurderingsmetode Vurdering af eksponering målte data Produktegenskaber Foreneligt katalysatorpulver: Imprægneret alumina- eller silicapulver eller pulver formet efter medudfældning med andre metaloxider. Ni i metallisk og oxideret form, 1-70% Ni-koncentration, vurdering er 50% Niindhold. Uforenelig katalysator: Katalysator omgivet af en væske (f.eks. vand) for at beskytte mod kontakt med luft. Anvendte mængder Foreneligt katalysatorpulver: 1-10 tons katalysator pr. år Uforenelig katalysator: 1-10 tons katalysator pr. år Hyppighed og varighed af anvendelse/eksponering Standardvurderingen af eksponering gælder for 8 timer pr. arbejdsskift En yderligere eksponeringsvurdering forudsætter, at påfyldning og tømning foretages i højst 5% af et arbejdsskift. Menneskelige faktorer, der ikke påvirkes af risikohåndtering Vejrtrækningsvolumen under anvendelsesforhold Lokalestørrelse og udsugningshastighed Hudareal i kontakt med stoffet under anvendelse Kropsvægt Andre anvendelsesforhold, der påvirker eksponering af arbejdstagere Foreneligt og uforeneligt katalysatorpulver: Anvendelse i batchprocesser og kontinuerlige processer. Anvendelse af støvsuger med mikrofilter til at fjerne støv og pulvere ved rengøring. Oralt: God hygiejnepraksis på arbejdspladsen ES 14.1 omfatter ikke håndtering af pulveriserede katalysatormaterialer i åbne arbejdsområder. Tekniske forhold og forholdsregler på procesniveau (kilde) for at forebygge afgivelse Påfyldning og tømning af katalysatorpulver sker i et helt lukket system, herunder rørledningsført overførsel af katalysator fra fødetank og returløb af brugt katalysator til tank. Forenelige katalysatorer: Ni-katalysatorer i helt lukket proces i reaktionsbeholdere og tilknyttet rørsystem, lukket proces til overførsel af katalysator mellem reaktionsbeholder og beholdere ved påfyldning og tømning. Uforenelige katalysatorer: Helt lukket proces for at beskytte mod kontakt med luft Tekniske forhold og forholdsregler til styring af spredning fra kilden til arbejdstageren Virksomhedsforholdsregler til forebyggelse/begrænsning af udledning, spredning og eksponering Forhold og forholdsregler relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og helbredsvurdering Indånding: Anvendelse af ÅV (finmasket partikelfilter mod faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type P3 eller FFPE)) ved påfyldning og tømning af reaktionsbeholder og ved rengøring og vedligeholdelse, og hvor eksponering for Ni-støv eller -pulver er muligt. Anvendelse af lufttilført ÅV ved behov for adgang til For anvendelse af Vale's downstream kunder kun 3/9

4 reaktionsbeholderen. Gennem huden: Ved påfyldning og tømning af reaktionsbeholder, ved rengøring og vedligeholdelse og ved alle øvrige processer, hvor der er mulighed for hudkontakt, skal der anvendes beskyttelsesdragt, som opfylder EN type 5, og egnede kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), der kan beskytte mod længerevarende direkte kontakt (anbefalet: beskyttelsesindeks 6, svarende til >480 minutters gennemtrængningstid ifølge EN 374): f.eks. nitrilgummi (0,4 mm), chloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) eller andre handsker, som opfylder de påkrævede ydelsesspecifikationer Andre værnemidler: Skal udvælges de aktiviteter, der skal foretages. Mulighed for eksponering for luftbåren Ni og andre relevante farer på arbejdsstedet kan indebære anvendelse af beskyttelsesdragt, sikkerhedssko (f.eks. ifølge EN 20346) 2.3 Styring af eksponering af arbejdstagere for medvirkende eksponeringsscenarie ES Anvendelse af pillerede katalysatorer eller katalysatorer indstøbt i organisk grundsubstans Arbejdstagerrelateret kort friteksttitel Omfattet Use Descriptor PROC 1 Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC 2 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering (f.eks. prøveudtagning) PROC 3 Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC 4 Anvendelse i batchproces eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC 8a Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på ikkededikerede anlæg PROC 8b Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Omfattede processer, opgaver og aktiviteter Påfyldning af reaktionsbeholder, anvendelse i lukket reaktionsbeholder, tømning af reaktionsbeholder og vedligeholdelse for forenelige katalysatorpellets Påfyldning, tømning og anvendelse i batchreaktionsbeholder af forenelige katalysatordråber Vurderingsmetode Vurdering af eksponering målte data Produktegenskaber Forenelige katalysatorpellets: Imprægnerede alumina- eller silicapellets eller pellets formet efter medudfældning med andre metaloxider. Ni i metallisk og oxideret og endelig sulfideret form, 1-80% Ni-koncentration, vurdering er 50% Ni-indhold. Forenelige katalysatordråber: Ni-holdig katalysator indstøbt i organisk grundsubstans. Ni i metallisk og sulfideret form, 10-35% Ni-koncentration, vurdering er 20% Ni-indhold Uforenelig katalysator: Ni-væv, pellets, Raney-/svampkatalysator (porøs). Suspension: Katalysator omgivet af en væske (f.eks. vand) for at beskytte mod kontakt med luft. Anvendte mængder Forenelige katalysatorpellets: tons katalysator pr. år. For påfyldning/tømning er vurderingen håndtering af 300 tons katalysator med 50% nikkelindhold (eller tilsvarende nikkelmasse) i løbet af én uge, to gange årligt. Forenelige katalysatordråber: tons katalysator pr. år Uforenelig katalysator: 1-10 tons katalysator pr. år Hyppighed og varighed af anvendelse/eksponering Forenelige katalysatorpellets: Påfyldnings-/tømningshyppighed forudsættes at ske over 1 uge for hver 6 måneder. Rengøringshyppighed er mellem to gange årligt og én gang pr. 8 år. Forenelige katalysatordråber: påfyldning/tømning gange pr. dag. For anvendelse af Vale's downstream kunder kun 4/9

5 8 timer pr. arbejdsskift - Forudsætter, at påfyldning og tømning foretages i højst 5% af et arbejdsskift. Menneskelige faktorer, der ikke påvirkes af risikohåndtering Vejrtrækningsvolumen under anvendelsesforhold Lokalestørrelse og udsugningshastighed Hudareal i kontakt med stoffet under anvendelse Kropsvægt Andre anvendelsesforhold, der påvirker eksponering af arbejdstagere Forenelige katalysatorpellets: Påfyldning af reaktionsbeholder: batchpåfyldning (inkl. kontrol). Anvendelse: Typisk levetid for den for-reducerede Ni-katalysator i reaktionsbeholderen er 0,5-8 år. Der er ingen håndtering af nogen art i reaktionsbeholderens levetid. Tømning af reaktionsbeholder: batchtømning. Forenelige katalysatordråber: Anvendelse i batchproces. Frisk katalysator anvendes til hvert batch, f.eks gange pr. dag. Rengøring foretages normalt ved støvsugning med kontrolforanstaltninger, så der undgås støvfrigivelse til luften på arbejdsstedet. Rengøring foretages almindeligvis uden brug af vand på grund af risikoen for rust/korrossion.anvendelse af støvsuger med mikrofilter til at fjerne støv og pulvere ved rengøring. Oralt: God hygiejnepraksis på arbejdspladsen ES 14.2 omfatter ikke håndtering af katalysatormaterialer i åbne arbejdsområder uden anvendelse af ÅV. Tekniske forhold og forholdsregler på procesniveau (kilde) for at forebygge afgivelse Forenelige katalysatorpellets: Påfyldning: Der anvendes et lukket overførselssystem for at undgå støvfrigivelse til luften på arbejdsstedet, f.eks. et vakuumanlæg anvendt til at overføre katalysator direkte fra beholdere (tromler, palletanke mv.) til reaktionsbeholderen. Anvendelse: Katalysator indeholdt i lukket reaktionsbeholder. Tømning: Lukket overførselsproces fra reaktionsbeholder til beholder Forenelige katalysatordråber: Påfyldning og tømning af katalysatordråber i helt lukket system, herunder rørledningsført overførsel af katalysator fra fødetank og returløb af brugt katalysator i organisk grundsubstans til tank. Tekniske forhold og forholdsregler til styring af spredning fra kilden til arbejdstageren Virksomhedsforholdsregler til forebyggelse/begrænsning af udledning, spredning og eksponering Forhold og forholdsregler relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og helbredsvurdering Indånding: Anvendelse af ÅV (finmasket partikelfilter mod faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type P3 eller FFPE)) ved påfyldning og tømning af reaktionsbeholder og ved rengøring og vedligeholdelse, hvor eksponering for Ni-støv eller -pulver er muligt. Anvendelse af lufttilført ÅV ved behov for adgang til reaktionsbeholderen. Gennem huden: Ved påfyldning og tømning af reaktionsbeholder, ved rengøring og vedligeholdelse og ved alle øvrige processer, hvor der er mulighed for hudkontakt, skal der anvendes beskyttelsesdragt, som opfylder EN type 5, og egnede kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), der kan beskytte mod længerevarende direkte kontakt (anbefalet: beskyttelsesindeks 6, svarende til >480 minutters gennemtrængningstid ifølge EN 374): f.eks. nitrilgummi (0,4 mm), chloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) eller andre handsker, som opfylder de påkrævede ydelsesspecifikationer Andre værnemidler: Skal udvælges de aktiviteter, der skal foretages. Mulighed for eksponering for luftbåren Ni og andre relevante farer på arbejdsstedet kan indebære anvendelse af beskyttelsesdragt, sikkerhedssko (f.eks. ifølge EN 20346) For anvendelse af Vale's downstream kunder kun 5/9

6 3. Vurdering af eksponering og risiko Miljø ERC 6A, ERC 6B Område Enhed PNEC PEC regional C local PEC RCR Metoder til beregning af miljøkoncentrationer og PNEC Ferskvand my Ni/l 3,55 2, Saltvand my Ni/l 8,6 0, Jord mg Ni/kg 29,9 16, Arbejdstagere ES 14.1 Anvendelse af pulveriserede katalysatorer Enhed DNEL Eksponeringskoncentration Gennem huden Akut systemisk mg Ni/kg/dag - IR Akut lokal mg Ni/cm 2 /dag - IR Langtids systemisk mg Ni/kg/dag - IR Langtids lokal mg Ni/cm 2 /dag 0,015 0,0094 0,00047 RCR 0,6 0,03 Metoder til beregning af eksponering eksponering for uopløselig Ni påfyldning/tømning eksponering for uopløselig Ni påfyldning/tømning, hvor der tages højde for en faktor 20 for sjældent forekommende potentiel eksponering (<5% arbejdsskift) Indånding Akut systemisk mg Ni/m ,0 0, gange vurderet 75. gennemsnitlige eksponeringskoncentration for anvendelse af pulveriserede katalysatorer forudsætter, at processen for påfyldning/tømning af reaktionsbeholder er automatiseret og sker i et lukket system (f.eks. et vakuumanlæg) Akut lokal mg Ni/m 3 1,6 1 1,0 0,63 10 gange vurderet 75. gennemsnitlige eksponeringskoncentration for anvendelse af pulveriserede katalysatorer forudsætter, at processen for påfyldning/tømning af reaktionsbeholder er automatiseret og sker i et lukket system (f.eks. et vakuumanlæg) For anvendelse af Vale's downstream kunder kun 6/9

7 Langtids systemisk mg Ni/m 3 0,05 2,3 0,1 2 Langtids lokal mg Ni/m 3 0,05 2,3 0,1 2 Med ÅV (P3, APF 20): 0,1 0,1 Med ÅV (P3, APF 20): 0,1 langtids eksponeringskoncentration målte eksponeringer ved påfyldning forudsætter automatiserede overførselsprocesser i et effektivt lukket system for at undgå støvfrigivelse til luften på arbejdsstedet. Baseret på vurderet 75. gennemsnitlige eksponeringskoncentration, forudsætter, at påfyldning og tømning foretages i højst 5% af et arbejdsskift. langtids eksponeringskoncentration målte eksponeringer ved påfyldning forudsætter automatiserede overførselsprocesser i et effektivt lukket system for at undgå støvfrigivelse til luften på arbejdsstedet. 0,1 Baseret på vurderet 75. gennemsnitlige eksponeringskoncentration, forudsætter, at påfyldning og tømning foretages i højst 5% af et arbejdsskift. 1 Baseret på 1,5 my MMAD, stiger ved stigende MMAD (anslået til 6,4 mg Ni/m 3 ) ved eksponering af partikler med MMAD på 30 my. 2 Ved håndtering af pulvere med partikeldiameter under 10 my bør eksponering (TWA: 8 timer) for disse pulvere holdes under 0,01 mg Ni/m 3. 3 Når eksponering kun sker for metallisk og oxideret nikkelstøv (uden eksponering af opløselig nikkel eller sulfideret nikkel), og den gennemsnitlige partikelstørrelse er større end 10 my aerodynamisk diameter ( 10% af aerosolmasse i indåndbar fraktion), kan indåndbare eksponeringsniveauer op til 0,2 mg Ni/m 3 med rimelighed antages at være sikre. ES 14.2 Anvendelse af pillerede katalysatorer eller katalysatorer indstøbt i organisk grundsubstans Enhed DNEL Eksponeringskoncentration RCR Metoder til beregning af eksponering Gennem huden Akut systemisk mg Ni/kg/dag - IR Akut lokal mg Ni/cm 2 /dag - IR Langtids systemisk mg Ni/kg/dag - IR For anvendelse af Vale's downstream kunder kun 7/9

8 Langtids lokal mg Ni/cm 2 /dag 0,015 0,0094 0, ,6 0,03 eksponering for uopløselig Ni påfyldning/tømning eksponering for uopløselig Ni påfyldning/tømning, hvor der tages højde for en faktor 20 for sjældent forekommende potentiel eksponering (<5% arbejdsskift) Indånding Akut systemisk mg Ni/m ,15 <0,001 3 gange vurderet 75. percentil af arbejdsskiftets gennemsnitlige eksponeringskoncentration for anvendelse af pillerede katalysatorer eller katalysatorer indstøbt i organisk grundsubstans forudsætter, at processen for påfyldning/tømning af reaktionsbeholder er automatiseret og sker i et lukket system (f.eks. et vakuumanlæg) Akut lokal mg Ni/m 3 1,6 1 0,15 0,09 3 gange vurderet 75. percentil af arbejdsskiftets gennemsnitlige eksponeringskoncentration for anvendelse af pillerede katalysatorer eller katalysatorer indstøbt i organisk grundsubstans forudsætter, at processen for påfyldning/tømning af reaktionsbeholder er automatiseret og sker i et lukket system (f.eks. et vakuumanlæg) Langtids systemisk mg Ni/m 3 0,05 2,3 0,05 1 Med ÅV (P3, APF 20): 0,05 langtids eksponeringskoncentration målte eksponeringer ved påfyldning forudsætter automatiserede overførselsprocesser i et effektivt lukket system for at undgå støvfrigivelse til luften på arbejdsstedet. 0,05 Baseret på vurderet 75. gennemsnitlige eksponeringskoncentration, forudsætter, at påfyldning og tømning foretages i højst 5% For anvendelse af Vale's downstream kunder kun 8/9

9 Langtids lokal mg Ni/m 3 0,05 2,3 0,05 1 Med ÅV (P3, APF 20): 0,05 af et arbejdsskift. langtids eksponeringskoncentration målte eksponeringer ved påfyldning forudsætter automatiserede overførselsprocesser i et effektivt lukket system for at undgå støvfrigivelse til luften på arbejdsstedet. 0,05 Baseret på vurderet 75. gennemsnitlige eksponeringskoncentration, forudsætter, at påfyldning og tømning foretages i højst 5% af et arbejdsskift. 1 Baseret på 1,5 my MMAD, stiger ved stigende MMAD (anslået til 6,4 mg Ni/m 3 ) ved eksponering af partikler med MMAD på 30 my. 2 Ved håndtering af pulvere med partikeldiameter under 10 my bør eksponering (TWA: 8 timer) for disse pulvere holdes under 0,01 mg Ni/m 3. 3 Når eksponering kun sker for metallisk og oxideret nikkelstøv (uden eksponering af opløselig nikkel eller sulfideret nikkel), og den gennemsnitlige partikelstørrelse er større end 10 my aerodynamisk diameter ( 10% af aerosolmasse i indåndbar fraktion), kan indåndbare eksponeringsniveauer op til 0,2 mg Ni/m 3 med rimelighed antages at være sikre. 4. Vejledning til DU til evaluering af, hvorvidt denne arbejder inden for de grænser, der er sat af ES Miljø Skaleringsværktøj: EUSES it-værktøj til metaller (gratis download: Skalering af afgivelse til luft- og vandmiljø omfatter: Præcisering af faktoren for afgivelse til luft og spildevand og/eller virkningsgraden af luftfiltret og spildevandsanlægget. Skalering af PNEC til vandmiljø ved anvendelse af niveaudelt tilgang til korrektion for biotilgængelighed og baggrundskoncentration (C local -tilgang). Skalering af PNEC til jordområdet ved anvendelse af niveaudelt tilgang til korrektion for biotilgængelighed og baggrundskoncentration (C local -tilgang). Arbejdstagere Skalering, hvor anvendelsesvarighed og -hyppighed tages i betragtning Indsaml procesovervågningsdata. Anvend information om aerosolpartikelstørrelse (hvis tilgængelig) til bekræftelse af passende anvendelse af indåndbart DNEL. Kemiske specifikationsdata, der viser, at kun Nimetal og/eller Ni-oxider er til stede i luften på arbejdsstedet, kan anvendes til at indikere RCR <1 ved eksponeringsniveauer mellem 0,05 og 0,2 mg Ni/m 3. For anvendelse af Vale's downstream kunder kun 9/9

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer 4352156 CAS nummer 64-17-5 Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel SIKKERHEDSDATABLAD Væske. C2-H6-O PUNKT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen. INDHOLD INDLEDNING.... 2 Rapportens indhold...

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Vejledning For God Praksis for

Vejledning For God Praksis for Vejledning For God Praksis for sundhedsmæssig beskyttelse for medarbejder gennem god håndtering og brug af krystallinsk silica og produkter, som indeholder det Vejledning For God Praksis for sundhedsmæssig

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere