Ny revisionsbekendtgørelse i høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny revisionsbekendtgørelse i høring"

Transkript

1 Se vedlagte høringsliste 9. oktober 2014 Ref. hem/pdn J.nr Ny revisionsbekendtgørelse i høring Finanstilsynet sender hermed vedhæftede udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner (revisionsbekendtgørelsen) i høring. Udkastet er blevet til efter dialog med Finanstilsynets Rådgivende Revisionsudvalg, med deltagelse af Finanstilsynet, Foreningen af Interne Revisorer (IIA) og FSR Danske Revisorer. Neden for gennemgås de væsentligste ændringsforslag kort. Der henvises i øvrigt til vedlagte udkast til revisionsbekendtgørelse. 1. Omfanget af intern revisions arbejde FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Finanstilsynet foreslår, med den nye revisionsbekendtgørelse, at indføre et eksplicit krav om, at den af intern revision udførte revision skal omfatte virksomhedens administrative og regnskabsmæssige praksis på alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden, herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer. Ved forslaget til ændring indføres således et krav til omfanget af den interne revisionsfunktions operationelle revision. De omfattede virksomheder vil være dem, der allerede i dag er underlagt kravet om intern revision, dvs. virksomheder der i gennemsnit har 125 fuldtidsansatte i virksomheden eller koncernen, eller som på grund af størrelse og kompleksitet har valgt at oprette en intern revision. Der henvises til 22, stk. 1, 28, stk. 4, 49, stk. 2 og bilag 4, afsnit 2.2, i udkastet. I henhold til den nuværende revisionsbekendtgørelse skal intern revision deltage i revisionen af de væsentlige og risikofyldte poster i regnskabet, såfremt intern revision påtegner årsregnskabet. Derudover er der i revisionsbekendtgørelsen reelt kun få krav til, hvilke opgaver intern revision skal udføre, da der er lagt op til stor aftalefrihed i aftalen om arbejdsopgaver (intern revisions funktionsbeskrivelse), der indgås mellem bestyrelsen og den interne revision. Baggrunden for forslaget er, at Den Internationale Monetære Fond (IMF) ved sin undersøgelse af Finanstilsynet i 2014 konstaterede, at Finanstilsynet ikke stiller et eksplicit krav om, at intern revision skal udføre operationel

2 2 revision af alle risikofyldte og væsentlige områder i virksomhederne under tilsyn. IMF har dog oplyst, at de har fået det indtryk, at de største institutter i Danmark i praksis har intern revision, som udfører operationel revision af alle væsentlige og risikofyldte områder. En række internationale organisationer har opstillet lignende krav henholdsvis anbefalinger til, at intern revision skal/bør udføre operationel revision af alle væsentlige og risikofyldte områder og funktioner, jf. de europæiske Solvens II regler for forsikring, den europæiske banktilsynsmyndigheds retningslinjer vedrørende intern ledelse (GL 44), Basel Komiteens principper for intern revision i pengeinstitutter (BCP) og den internationale sammenslutning af forsikringstilsyn (IAIS) princip om risikostyring og interne kontroller. Der henvises til appendiks til dette brev, hvor de relevante dele af ovennævnte principper er gengivet. 2. Øvrige ændringsforslag Der er foretaget opdatering af henvisninger, ændringer af terminologi m.v. som følge af den nye lov om investeringsforeninger (lov nr. 597 af 12. juni 2013). Der er ligeledes foretaget opdatering af henvisninger, ændringer af terminologi m.v. vedrørende engagementer, som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Det foreslås præciseret, at intern revision skal alene må påtage sig opgaver, som den har tilstrækkelige ressourcer til at udføre, jf. 24, stk. 2, i udkastet. Øvrige ændringsforslag i selve bekendtgørelsen er tekniske rettelser. I bilag 1 Konklusioner og oplysninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten foreslås der tilføjet afsnit for finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder og for ikke finansielle dattervirksomheder, samt ændret lidt på strukturen af bilaget efter ønske fra revisorerne. I bilag 2 Beskrivelse af revisors arbejdshandlinger er henvisningerne til de nye ledelsesbekendtgørelser (bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., bekendtgørelse om ledelses og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og bekendtgørelse om ledelses, styring og administration af danske UCITS) opdateret. De øvrige ændringsforslag er hovedsagligt konsekvensrettelser, som følge af opdatering af henvisninger og tekniske ændringer til selve bekendtgørelsen. Bilag 3 Opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet er uændret.

3 3 Bilag 4 Intern revisions opgaver og ansvar indeholder forslag til konsekvensrettelser primært som følge af forslaget om regulering af omfanget af intern revisions arbejde. 3. Høringsfrist Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 6. november 2014 kl. 12. Bemærkninger kan sendes pr. mail til eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Helene Miris Møller. Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Helene Miris Møller på tlf eller specialkonsulent Pernille Dalby Nielsen på tlf Med venlig hilsen Helene Miris Møller fuldmægtig

4 4 Appendiks: Baggrund for forslag om regulering af omfanget af intern revisions arbejde (operationel revision) 1. Solvens II De europæiske Solvens II regler for forsikring vil medføre krav om operationel revision for forsikringsselskaberne. Følgende fremgår af Kommissionens udkast til forordning, artikel 271, stk. 2, litra a, om den interne audit funktions arbejdsopgaver: establish, implement and maintain an audit plan setting out the audit work to be undertaken in the upcoming years, taking into account all activities and the complete system of governance of the insurance or reinsurance undertaking; 2. EBA-retningslinjer vedrørende intern ledelse (GL44) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) udgav i september 2011 EBA Guidelines on Internal Governance (GL44). Af retningslinjernes afsnit 29 om intern revision fremgår følgende om arbejdsopgavernes omfang: 1. The Internal Audit function ( IAF ) shall assess whether the quality of an institution s internal control framework is both effective and efficient. 2. The IAF should have unfettered access to relevant documents and information in all operational and control units. 3. The IAF should evaluate the compliance of all activities and units of an institution (including the RCF and Compliance function) with its policies and procedures. Therefore, the IAF should not be combined with any other function. The IAF should also assess whether existing policies and procedures remain adequate and comply with legal and regulatory requirements. 4. The IAF should verify, in particular, the integrity of the processes ensuring the reliability of the institution s methods and techniques, assumptions and sources of information used in its internal models (for instance, risk modelling and accounting measurement). It should also evaluate the quality and use of qualitative risk identification and assessment tools. However, in order to strengthen its independence, the IAF should not be directly involved in the design or selection of models or other risk management tools.

5 5 5. The management body should encourage the internal auditors to adhere to national and international professional standards. Internal audit work should be performed in accordance with an audit plan and detailed audit programs following a risk based approach. The audit plan should be approved by the audit committee and/or the management body. 6. The IAF should report directly to the management body and/or its audit committee (where applicable) its findings and suggestions for material improvements to internal controls. All audit recommendations should be subject to a formal followup procedure by the respective levels of management to ensure and report their resolution. RCF er risikostyringsfunktionen (Risk Control Function). 3. Basel Komiteen s principper (BCP) Basel Komiteen offentliggjorde i juni 2012 en række principper for intern revision i pengeinstitutter The internal audit function in banks. Principperne 1, 6, 7 og 13 omhandler den interne revisions arbejdsopgaver og omfanget heraf. Principperne er citeret nedenfor sammen med de tilhørende relevante vejledende tekster fra Basel Komiteen s dokument med principperne. Det ses tydeligt af principperne, at intern revision i pengeinstitutter ifølge Basel Komiteen skal udføre operationel revision af alle væsentlige og risikofyldte områder og funktioner i pengeinstitutter: Principle 1: An effective internal audit function provides independent assurance to the board of directors and senior management on the quality and effectiveness of a bank s internal control, risk management and governance systems and processes, thereby helping the board and senior management protect their organisation and its reputation. Principle 6: Every activity (including outsourced activities) and every entity of the bank should fall within the overall scope of the internal audit function. 29. The scope of internal audit activities should include the examination and evaluation of the effectiveness of the internal control, risk management and governance systems and processes of the entire bank, including the organisation s outsourced activities and its subsidiaries and branches. 30. The internal audit function should independently evaluate the:

6 6 Effectiveness and efficiency of internal control, risk management and governance systems in the context of both current and potential future risks; Reliability, effectiveness and integrity of management information systems and processes (including relevance, accuracy, completeness, availability, confidentiality and comprehensiveness of data); Monitoring of compliance with laws and regulations, including any requirements from supervisors (see the following subsection for more details); and Safeguarding of assets. Principle 7: The scope of the internal audit function s activities should ensure adequate coverage of matters of regulatory interest within the audit plan. 32. Internal audit should have the appropriate capability regarding matters of regulatory interest and undertake regular reviews of such areas based on the results of its robust risk assessment. These include policies, processes and governance measures established in response to various regulatory principles, rules and guidance established by the relevant authorities. In particular, the internal audit function of a bank should have the capacity to review key risk management functions, regulatory capital adequacy and liquidity control functions, regulatory and internal reporting functions, the regulatory compliance function and the finance function. (a) Risk management 33. A bank s risk management processes support and reflect its adherence to regulatory provisions and safe and sound banking practices. Therefore, internal audit should include in its scope the following aspects of risk management: the organisation and mandates of the risk management function including market, credit, liquidity, interest rate, operational, and legal risks; evaluation of risk appetite, escalation and reporting of issues and decisions taken by the risk management function; the adequacy of risk management systems and processes for identifying, measuring, assessing, controlling, responding to, and reporting on all the risks resulting from the bank s activities; the integrity of the risk management information systems, including the accuracy, reliability and completeness of the data used; and

7 7 the approval and maintenance of risk models including verification of the consistency, timeliness, independence and reliability of data sources used in such models. When the risk management function has not informed the board of directors about the existence of a significant divergence of views between senior management and the risk management function regarding the level of risk faced by the bank, the head of internal audit should inform the board about this divergence. (b) Capital adequacy and liquidity 34. Banks are subject to the global regulatory framework for capital and liquidity as approved by the Committee and implemented in national regulation. This framework contains measures to strengthen regulatory capital and global liquidity. The scope of internal audit should include all provisions of this regulatory framework and in particular the bank s system for identifying and measuring its regulatory capital and assessing the adequacy of its capital resources in relation to the bank s risk exposures and established minimum ratios. 35. Internal audit should review management s process for stress testing its capital levels, taking into account the frequency of such exercises, their purpose (e.g., internal monitoring vs. regulator imposed), the reasonableness of scenarios and the underlying assumptions employed, and the reliability of the processes used. 36. Additionally, the bank s systems and processes for measuring and monitoring its liquidity positions in relation to its risk profile, external environment, and minimum regulatory requirements, should fall within the audit universe. (c) Regulatory and internal reporting 37. In addition to the matters identified above, internal auditors should regularly evaluate the effectiveness of the process by which the risk and reporting functions interact to produce timely, accurate, reliable and relevant reports for both internal management and the supervisor. 38. This includes standardised reports which record the bank s calculation of its capital resources, requirements and ratios. It may also include public disclosures intended to facilitate transparency and market discipline such as the Pillar 3 disclosures and the reporting of regulatory matters in the bank s public reports. (d) Compliance 1 1 To be read in conjunction with the Committee s Compliance and the compliance function in banks, April 2005.

8 8 39. The scope of the activities of the compliance function should be subject to periodic review by the internal audit function. 40. Compliance laws, rules and standards include primary legislation, rules and standards issued by legislators and supervisors, market conventions, codes of practice promoted by industry associations, and internal codes of conduct applicable to the staff members of the bank. 41. The audit of the compliance function should include an assessment of how effectively it fulfils its responsibilities. (e) Finance 42. A bank s finance function 2 is responsible for the integrity and accuracy of financial data and reporting. Key aspects of Finance s activities (e.g. calculations, profit and loss valuations and reserves) have an impact on the level of a bank s capital resources and therefore associated controls should be robust and consistently applied across similar risks and businesses. As such, it is important that these controls are subject to periodic internal audit review, using resources and expertise to provide an effective evaluation of bank practices. 43. Internal audit should devote sufficient resources to evaluate the valuation control environment, availability and reliability of information or evidence used in the valuation process and the reliability of estimated fair values. This is achieved through reviewing the independent price verification processes and testing valuations of significant transactions. 44. Internal audit should also include in its scope (the list is not intended to be exhaustive): The organisation and mandate of the finance function; The adequacy and integrity of underlying financial data and finance systems and processes for completely identifying, capturing, measuring and reporting key data such as profit or loss, valuations of financial instruments and impairment allowances; The approval and maintenance of pricing models including verification of the consistency, timeliness, independence and reliability of data sources used in such models; Controls in place to prevent and detect trading irregularities; Balance sheet controls including key reconciliations performed and actions taken (e.g. adjustments). 2 Finance includes valuation, modelling, product control and financial control.

9 9 Principle 13: The internal audit function should independently assess the effectiveness and efficiency of the internal control, risk management and governance systems and processes created by the business units and support functions and provide assurance on these systems and processes. 4. IAIS s principper (ICP) International Association og Insurance Supervisors (IAIS) har offentliggjort en række principper for forsikringsselskaber Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology fra 1. oktober Heraf fremgår der i princip 8 om risikostyring og interne kontroller tillige en række principper for intern revision i forsikringsselskaber The control functions (other than internal audit) should be subject to periodic internal or external review by the insurer s internal auditor or an objective external reviewer. The internal audit function should be subject to periodic review by an objective external reviewer. Internal audit function 8.6 The supervisor requires the insurer to have an effective internal audit function capable of providing the Board with independent assurance in respect of the insurer s governance, including its risk management and internal controls Part of the oversight role of the Board is to ensure there are means for it to receive independent assurance from an internal audit function that is not operationally involved in the business and is not subject to any conflicts of interest The internal audit function should provide independent assurance to the Board through general and specific audits, reviews, testing and other techniques in respect of matters such as: - the overall means by which the insurer preserves its assets and those of policyholders, and seeks to prevent fraud, misappropriation or misapplication of such assets; - the reliability, integrity and completeness of the accounting, financial reporting and management information and IT systems; - the design and operational effectiveness of the insurer s individual controls in respect of the above matters, as well as of the totality of such controls (the internal controls system); - other matters as may be requested by the Board, Senior Management or the supervisor; and - other matters which the internal audit function determines should be reviewed to fulfil its mission, in ac-

10 10 cordance with its charter, terms of reference or other documents setting out its authority and responsibilities. Main activities of the internal audit function The audit function should carry out such activities as are needed to fulfil its responsibilities. These activities include among others: - establishing, implementing and maintaining a risk-based audit plan to examine and evaluate general or specific areas, including on a preventive basis; - reviewing and evaluating the adequacy and effectiveness of the insurer s policies and processes and the documentation and controls in respect of these, on a legal entity and group-wide basis and on an individual subsidiary, business unit, business area, department or other organisational unit basis; - reviewing levels of compliance by employees and organisational units with established policies, processes and controls, including those involving reporting; - evaluating the reliability and integrity of information and the means used to identify, measure, classify and report such information; - ensuring that the identified risks and the agreed actions to address them are accurate and current; - evaluating the means of safeguarding insurer and policyholder assets and, as appropriate, verifying the existence of such assets and the required level of segregation in respect of insurer and policyholder assets; - monitoring and evaluating governance processes; - monitoring and evaluating the effectiveness of the organisation s control functions; - coordinating with the external auditors and, to the extent requested by the Board and consistent with applicable law, evaluating the quality of performance of the external auditors; and - conducting regular assessments of the internal audit function and audit systems and incorporating needed improvements In carrying out the above tasks, the internal audit function should ensure all material areas of risk and obligation of the insurer are subject to appropriate audit or review over a reasonable period of time. Among these areas are those dealing with: - market, underwriting, credit, liquidity, operational and reputational risk; - accounting and financial policies and whether the associated records are complete and accurate; - extent of compliance by the insurer with applicable laws, regulations, rules and directives from all relevant jurisdictions;

11 11 - intra-group transactions, including intra-group risk transfer and internal pricing; - adherence by the insurer to the insurer s remuneration policy; - the reliability and timeliness of escalation processes and reporting systems, including whether there are confidential means for employees to report concerns or violations and whether these are properly communicated, offer the reporting employee adequate protection from retaliation, and result in appropriate follow up; and - the extent to which any non-compliance with internal policies or external legal or regulatory obligations is documented and appropriate corrective or disciplinary measures are taken including in respect of individual employees involved.

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Har revisionen til formål at opdage besvigelser?

Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Har revisionen til formål at opdage besvigelser? Peter Havskov Christensen Handelshøjskole Syd Det erhvervsøkonomiske Institut Engstien 1 6000 Kolding E-mail: phc@ko.hhs.dk Homepage: http://www.hhs.dk/~phc/

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DS-information DS/ISO/TS 14071

DS-information DS/ISO/TS 14071 DS-information DS/ISO/TS 14071 1. udgave 2014-06-20 Miljøledelse Livscyklusvurdering Kritisk gennemgang af processer og kompetencer hos den person, der foretager vurderingen: Yderligere krav og retningslinjer

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Faglig rapport fra DMU, nr. 496 [Blank page] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere