Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi"

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen, Finn Working Paper Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 81 Provided in Cooperation with: Department of Environmental and Business Economics (IME), University of Southern Denmark Suggested Citation: Olesen, Finn (2008) : Heterodoks skepsis: Om matematisk formalisme i økonomi, Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 81 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 Heterodoks skepsis om matematisk formalisme i økonomi Finn Olesen December 2008

3 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget heraf er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2008 Redaktør: Eva Roth Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi IME WORKING PAPER 81/08 ISSN Finn Olesen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet, Esbjerg Niels Bohrs Vej Esbjerg Tel.: Fax:

4 Abstract Som bekendt er anvendelsen af en matematisk formalisme i mikro- som i makroøkonomisk teori i dag særdeles udbredt. Herved hævdes det ofte, at økonomi som fagdisciplin betragtet har vundet en uomtvistelig videnskabelig status, der bringer økonomi i en klasse for sig blandt de samfundsvidenskabelige fagdiscipliner. Om udbredelsen af den matematiske formalisme og en heterodoks skepsis hertil handler denne kommentar til den løbende debat om, hvorledes den økonomiske metodologi bør udformes. Den heterodokse skepsis repræsenteres i papiret især af den post keynesianske tænkning.

5

6 1. Introduktion Som beskrevet hos eksempelvis Blaug (1999) har, hvad han benævner for den formalistiske revolution inden for den økonomiske mainstream, længe været under vejs. Som de to tidligste banebrydende arbejder fremhæver Blaug således Samuelsons afhandling Foundations of Economic Analysis fra 1947 og Arrow & Debreu artiklen fra 1954 Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Nævnes i denne sammenhæng bør også Debreus bog fra 1959 Theory of Value. 1 Og at denne naturvidenskabs lignende metodologiske tilgang har sejret, er i dag en indiskutabel kendsgerning. Den moderne økonomiske videnskab er, som påpeget af eksempelvis King (2004), generelt set kendetegnet ved en uniform metodologisk tilgang med klare popperske videnskabsteoretiske træk. 2 Derfor har vi da også i økonomi, som Kærgård (2007:21) påpeger, foretaget et markant stilskifte fra en tidligere mere humanistisk og holistisk fremstilling til i dag at fremstå som en steril, stærkt specialiseret og meget teknisk økonomisk videnskab. Mens mainstream tankegangen ret indlysende selv ser positivt herpå; jf. eksempelvis Lazear (2000), er der blandt mere heterodokse økonomer en helt anderledes skeptisk og negativ opfattelse af denne udvikling. 3 Inden for de heterodokse økonomer har kritikken især fra den post keynesianske skole 4 været funderet i en anderledes metodologisk tilgang end den, der er 1 Som bekendt er dette værk dog ikke på Blaugs økonomisk teoretiske hitliste. Således karakteriserer han dette bidrag i Blaug (1997:4) som: probably the most arid and pointless book in the entire literature of economics. 2 Idet som King (2004) pointerer: For most mainstream economists, of course, there is only one way to do economics. It requires the construction of a model, collection of relevant date and subsequent testing. The model itself must be consistent with the fundamental principle of methodological individualism: that is to say, it must be based on the assumption of optimising behaviour by rational agents. The tests must employ the most advanced econometric techniques rather than or as least in addition to descriptive statistics. 3 For en kortfattet fremstilling af den heterogene heterodokse tænkning kan der eksempelvis henvises til Landreth & Colander (1994:part IV). 4 Ved den post keynesianske skole skal der i det følgende forstås den retning, som tager sit udgangspunkt i Keynes forfatterskab (især i fremstillingen i The General Theory). Jf. fremstillingen i Davidson (2007:kapitel 4) fremhæver disse post keynesianske økonomer, at Keynes med The General Theory forsøgte at revolutionere den herskende ortodoksi teoretisk såvel 5

7 repræsenteret ved mainstream tænkningen. For korrekt at forstå en given økonomisk tænkning må man forholde sig til dens metodologiske fundament eller, hvad Shila Dow måske mere betegnende har benævnt for the mode of thought, lyder argumentationen. I det følgende afsnit skal der derfor gives en selektiv redegørelse for nogle udvalgte kritisk indstillede synspunkter på anvendelsen af den matematiske formalisme i økonomi, der især, men ikke udelukkende, er fremsat af post keynesianere. Endelig afrundes papiret med nogle få opsamlende bemærkninger. 2. En kritik af mainstream En grundlæggende skepsis hos de mere heterodokse indstillede økonomer mod den udbredte anvendelse af en matematisk formalisme i økonomisk teori har at gøre med en bekymring for, at de formalistisk uddannede økonomer tilegner sig en for forsimplet opfattelse af den komplekse økonomiske virkelighed. Hvad de har vundet i en matematisk teoretisk elegance, mister de måske i en nødvendig forståelse for den aktuelle økonomiske virkelighed og dens problemer; jf. eksempelvis Dow (2006:16): The vagueness of verbal language allows it to encompass shades of meaning, to evolve in meaning, and to combine a plurality of types of argument. But if there is variety in meaning of verbal terms, and variety in methods of argument, both are lost in an effort of translation into mathematics. 5 som også metodologisk. Dette skete især ved at tage afstand fra de tre følgende fundamentale aksiomer, som er indeholdt i den neoklassiske tænkning: 1) pengenes neutralitet, 2) teoremet om gross substitution (en ændring i de relative prisforhold i økonomien kan ikke pr. automatik sikre en makroøkonomisk ligevægts eksistens fremkaldt og fastholdt) samt 3) det økonomiske system er ikke et ergodic (repetitivt) system. 5 Om end matematikken som redskab af Dow også anerkendes for sine kvaliteter, i og med, at matematikken puts all arguments on an equal footing, allowing direct comparison, and a straightforward check on consistency ; Dow (2006:14). 6

8 Med Hodgson (2004:1) kan vi dermed frygte, at vi har set the victory of technique over substance inden for den moderne økonomiske teori. Og kommer man med et kritisk realistisk metodologisk udgangspunkt, som flere af de heterodokse økonomer gør hvor en progressiv økonomisk videnskab defineres som en, der sikrer den rette korrespondance mellem teorierne og den økonomiske virkelighed i sin tilgang til økonomi, betragtes det økonomiske system som et, åbent og foranderligt socialt system frem for som et lukket, stabilt og helt forudsigeligt deterministisk system. Med en sådan opfattelse af økonomis genstandsfelter har en ren matematisk formalistisk formulering af økonomiske teorier og udsagn da også sin helt klare begrænsning, pointerer disse kritisk indstillede økonomer; jf. eksempelvis Lawson (2004), Chick (1998), Chick & Dow (2001) og Lang & Setterfield (2006-7). Med Dow (2006:7 & 12)) kræver belysningen af et sådant foranderligt og evolutionært økonomisk system en flerstrenget metodisk tilgang: Open systems on the other hand, which allow for human agency (creativity, exercise of choice etc) and the (indeterminate) evolution of the institutional structure within which individuals exercise agency, do not have the invariant kind of causal mechanisms which yield up laws, and allow instead for a plurality of explanations and modes of explanation The argument then is not just that there are limitations to the human capacity for knowledge which prevent us from identifying a single best approach to knowledge which would satisfactorily explain lawlike behaviour. The argument is further that the absence of deterministic behaviour of individuals and the capacity for the conventions and institutions which condition their behaviour to evolve in undeterministic ways means that there is no set of economic laws to be found. 6 6 Den matematiske formalisme kan derimod med held anvendes på økonomiske problemstillinger, der er mere closed-system like i deres karakter. Som King (2004) påpeger om den matematiske formalistiske tilgang, så fordrer denne a particular view of the world, namely that it displays event regularities strong enough for it to approximate to a closed system. It also requires that the meaning of economic terms be fixed rather than context-specific, and that these terms are separable rather than internally related. 7

9 I stedet for blot automatisk blindt at anvende en matematisk tilgang på den foreliggende problemstilling, har den formalistiske tilgang bevisbyrden, er synspunktet hos kritikerne af mainstream tænkningen: mainstream må kunne sandsynliggøre, hvorfor det netop er en matematisk formulering af den givne problemstilling, som forventes at være relevant. 7 Andre tilgange kan i mange sammenhænge være mere hensigtsmæssige, hvorfor en af den kritiske realismes fortalere allerede tidligt da også opfordrede til: to devote more resources into learning about the institutional behaviour, norms, conventions or, more generally, rule systems that are produced and reproduced by people in the various relevant spheres of activity ; Lawson (1985:925). Den oven for fremførte opfattelse af økonomi er en, som typisk vinder anerkendelse i Keynes-like post keynesianske kredse. Som Chick (2003) fremhæver, kan essensen af Keynes fundamentale kerne i The General Theory kendetegnes ved, at han i sin analyse forsøgte at sætte et afgørende fokus på time, uncertainty and organicism. Som Chick (2003:320 & 318) skriver om disse tre kerneelementer i det keyneske økonomiske univers: Time must lead to uncertainty and uncertainty to partial knowledge Organicism refers to thinking in terms of a whole which may be made up of many identifiable parts, but where the parts are so interrelated that either the system is marked by such complexity that the parts are difficult to isolate, or they interact in such a way that the whole behaves differently from the sum of the parts Keynes was clear that the fallacy of composition establishes the need for, and is the justification of, macroeconomics. 7 Med Hodgson (2004:8): Realism acknowledges that a world exists beyond our perceptions. Realists uphold that, to be adequate, sciences including economics should not be self-contained logical games but attempts to address and understand aspects of the real world. 8

10 For post keynesianerne er det derfor generelt vigtigt, at man forsøger at skabe en tæt korrespondance mellem den økonomiske teori og model og den virkelighed, som teorien/modellen på den ene eller den anden måde skal anvendes på. Dette er, som eksempelvis påpeget af Davidsen (2007), en opfattelse, som er diametralt modsat den, som tilhængerne af den friedmanske instrumentalisme forfægter. Netop derfor har den generelle ligevægtsteoretiske tilgang i sin dynamiske stokastiske udformning, jf. eksempelvis Leijonhufvud (2008), også sine helt klare begrænsninger i en relevant belysning af makroøkonomiske fænomener. 8 En sådan tilgang har ikke forstået det nye revolutionerende budskabet hos Keynes, teoretisk som metodologisk, er argumentationen hos Leijomhufvud. Som Dow (1996) argumenterer overbevisende for, kan uenigheden mellem den økonomiske mainstream og dens kritikere forklares ved en grundlæggende forskellighed i deres metodologiske opfattelse eller måske mere præcist ved, hvad hun benævner for de to tilganges mode of thought. Dette begreb definerer Dow (1996:10) på følgende vis: By mode of thought is meant the way in which arguments (or theories) are constructed and presented, how we attempt to convince others of the validity or truth of our arguments. It is concerned as much with the rhetoric used as means of communication as with the logical structure of the argument. Den økonomiske mainstreams mode of thought benævner hun for the Cartesian/Euclidean mode of thought. 9 En sådan tilgang er ifølge Dow (1996:11) 8 Også derfor tager Leijonhufvud (2008:90) afstand fra den traditionelle makroøkonomiske mainstream undervisning, der i hans optik er kendetegnet ved, at the market will take care of all coordination problems so that, as long as stupid macropolicies are eschewed, the economy will maintain itself on an equilibrium path. States of nature may vary stochastically but once a state has been drawn from Nature s Urn, it is common knowledge and all the pre-programmed appropriate adjustments to it are immediately made. 9 For en diskussion af, hvad der egentlig menes med termerne neoklassisk henholdsvis mainstream økonomisk teori kan der henvises til Dequech (2007-8) og Dow (2006). I Dequechs og 9

11 kendetegnet ved en axiomatisk metode, hvorfor: mathematics is thus regarded as the apex of scientific purity. Og en sådan lukket systemtankegang lends itself to formalism; classical mechanics and general equilibrium theory are excellent examples of closed theoretical systems ; (op. cit p. 14). Med en sådan metodisk approach er det derfor naturligt at fokusere exclusively on certain (at least in principle) knowledge ; (op. cit. p. 18). Det heterodokse alternativ hertil af Dow benævnt the Babylonian mode of thought er betydelig mere pluralistisk eller samfundsvidenskabeligt holistisk i sit indhold. 10 Jf. Dow (1996:12, 13, 15, 16 & 18) er denne tilgang kendetegnet ved: The alternative approach [til mainstreams mode of thought ] is to employ several stands of argument which have different starting points and which, in a successful theory, reinforce each other; any argument, therefore, does not stand or fall on the acceptability of any one set of axioms. Knowledge is generated by practical applications of theories as examples, using a variety of methods Argument in the Babylonian style is thus conditioned by the problem at hand, employs a range of methods suited to the problem, and these methods cannot be combined into one formal deductive argument without drastically changing their nature The Babylonian approach is characterized by organicism. This may stem from the view that the subjectmatter of science is itself organic; or it may stem from the view that Dows forståelse er den økonomiske mainstream således en bredere og mere heterogen størrelse, som i sit indhold derfor er mere omfattende end blot neoklassisk tænkning, hvorfor Dow (2006:4) fremhæver, at den moderne økonomiske mainstream tænkning ikke længere udgør a single theoretical system. Begge tilgange har dog det fælles metodologiske kendetegn, at de lægger vægt på, at økonomiske udsagn skal formuleres med a strong emphasis on mathematical formalization ; Dequech (2007-8:288). 10 Som Dow (2006:14) med det følgende billede forsøger at illustrere forskellen mellem de to modstående metodologiske tilgange: a monist methodology is represented by a single chain, which is only as strong as its weakest link. A pluralist methodology is represented by a rope, which is stronger then each individual strand; it is overdetermined in that any one strand breaking will not bring down the edifice of a pluralist argument. 10

12 the subject-matter is ultimately unknowable in any complete sense, so that the most appropriate knowledge system for understanding it is organic Babylonian thought is holistic in the sense that the binding factor of theories is a general perception of how the system as a whole works The rationale for the Babylonian mode of thought is that reality is too complex to yield much certain knowledge Babylonian thought represents the choice of building up rational grounds for belief in propositions, even if most of the underlying knowledge is held with uncertainty. Også Chick (2003) ser de to tilgange som hinandens metodologiske modpoler, hvorfor hun da også om den neoklassiske mainstream fremhæver det følgende: the whole of neoclassical economics relies on an epistemology which requires certain knowledge to be feasible, while everyone knows we do not, in general, possess certain knowledge Timelessness is a corollary of the assumption of perfect knowledge, held with certainty, or, if random variation is allowed, certainty-equivalence The neoclassical mode of thought is atomistic rather than organic ; Chick (2003:310, 322 & 323). Men nu kommer en kritik mod den herskende mainstream opfattelse i økonomi naturligvis ikke alene fra tilhængere af den post keynesianske skole. Den er bredere end som så. Også andre har en kritisk opfattelse heraf. Dette gælder eksempelvis den kendte teorihistoriker og økonomiske metodolog Mark Blaug. I sin kritik af den herskende mainstream tænkning inden for økonomi har han udtrykt sig langt mere markant og radikalt end, hvad der er indeholdt i den ovenstående refererede post keynesianske holdning. Således indledes Blaug (1997:3) med den følgende barske svada: Modern economics is sick. Economics has increasingly become an intellectual game played for its own sake and not for its practical consequences for understanding the economic world. Economists have 11

13 converted the subject into a sort of social mathematics in which analytical rigour is everything and practical relevance is nothing. Og hos Blaug går hverken den mikro- eller den makroøkonomiske tænkning fri for en alvorlig og sønderlemmende kritik. Begge mangler de en nødvendig korrespondance til og en ydmyg forståelse for virkelighedens mange facetterede forhold og omstændigheder, er hans synspunkt. Om de to måder at bedrive økonomi på skriver han således: much of modern microeconomics might be fairly described as a kind of geography that consists entirely of images of cities but providing no maps of how to reach a city either from any other city of from the countryside in resent years even macroeconomics has fallen prey to empty formalism ; Blaug (1997:4 & 5). 11 Men måske er moderne økonomer heller ikke i den samme udstrækning som tidligere motivated to study economics in order to improve the world, spørger Blaug. Måske har deres fokus ændret sig markant i retning af snarere at ville sikre sig en karriere gennem en succesfuld deltagelse i aktiviteten, hvordan får jeg publiceret i de rigtige tidsskrifter. Altså en jagt på en form, som fører til en eftertragtet personlig prestige, snarere end på et relevant praktisk økonomisk indhold. Og hvoraf kommer nu al den inspiration og direkte guidelines, som i dag efter Blaugs opfattelse virkelig har gjort den moderne økonomiske teori 11 Indholdet i dette Blaug citat er i en ganske god overensstemmelse med den følgende økonomivits: A balloonist, lost, sees someone walking down a country lane. The balloonist lowers the balloon and shouts down to the walker: Where am I? About 20 feet above the ground, comes the reply. After a moment s pondering, the balloonist says: You must be an economist How did you know? Your information is perfectly correct and totally useless. ; Brennan (1996). Med Peacock (2008:221) har den moderne mikroøkonomiske teori således et forkert ontologisk fundament, idet han påpeger, at: microeconomic phenomena are not given elements of a timeless ontological fabric but only become social phenomena as a result of underlying social relations and institutions which serve as conditions of existence for manifest social phenomena. Og som makroteorien kræver et mikroøkonomisk fundament, må mikroteorien været underlagt en overordnet makroøkonomisk referenceramme. Et vist samspil mellem de to planer må altid være til stede i økonomisk teori. 12

14 som fag betragtet til the dismal science? Hans afsluttende svar på dette spørgsmål er det følgende: Perhaps the real trouble is our age-old belief, going back to Ricardo, that economics is essentially a deductive science, in which we infer economic behaviour on the basis of some assumptions about motivations and some stylized facts about prevailing institutions, suppressing even the temptation to ask whether these are descriptively realistic assumptions and accurately chosen facts ; Blaug (1977:8). Og med denne opfattelse er Blaug helt på linje med den oprindelige argumentation hos Keynes i 1933/1935 i hans biografiske essay om Thomas Malthus. Keynes, forfægtende en induktivistisk inspireret tilgang (hvad der i Keynesforskningen benævnes for en realytic approach ), så også David Ricardo som skurken i den økonomiske teorihistorie, teoretisk som metodologisk; jf. fremstillingen i Keynes (1972). Ligesom en skepsis mod den herskende økonomiske teori ikke blot kommer fra heterodokse økonomer, så er den heller ikke af nyere dato, jf. eksempelvis indholdet i den historiske skole, den institutionelle tænkning og Keynes diskussion omkring af Tinbergens pionerarbejde inden for den gryende økonometri. Afslutningsvist skal blot fremhæves en analog kritik, som Robert Solow, sine banebrydende neoklassiske vækstteoretiske arbejder til trods, har fremsat. Han sammenfatter sit syn på økonomi som videnskab på følgende vis: I suspect that the attempt to construct economics as an axiomatically based hard science is doomed to fail Unfortunately economics is a social science much of what we observe cannot be treated as the realization of a stationary stochastic process without straining credulity. Moreover, all narrowly economic activity is embedded in a web of social institutions, customs, beliefs, and attitudes. Concrete outcomes 13

15 are indubitably affected by these background factors, some of which change slowly and gradually, others erratically ; Solow (1985:328). 12 Og dette er en opfattelse, som vel er dækkende for den generelle heterodokse skepsis, og ikke blot for den post keynesianske holdning, mod for megen blind anvendelse af matematisk formalisme i økonomi. 3. En afrunding I det foregående afsnit blev der forsøgt præsenteret nogle udvalgte kritiske holdninger til den stadig tiltagende og mere og mere udbredte anvendelse af en formel matematisk formalisme i den moderne økonomiske teori. Bagved denne skepsis kan man mere eller mindre eksplicit ane en anden metodologisk eller snarere mode of thought opfattelse og tilgang, end den som forfægtes af den traditionelle mainstream tænkning. Og rigtigt er det da også, at man ikke skal anvende en sådan tilgang, eller for den sags skyld en hvilken som helst anden form for tilgang, uden at man gør sig de nødvendige refleksioner. Også refleksioner af en ontologisk karakter. Men er hovedparten af økonomerne inden for den moderne mainstream generelt virkelig så dumme, at de ikke også har forstået dette? Sandsynligvis og forhåbentlig næppe, hvorfor Hodgson (2004:5) givet har ret, når han påpeger, at: no sensible mainstream economist would deny that the world is open, and no adequate presentation of a formal model would omit to mention that other (omitted) causal mechanisms exist A crucial point here is that in economics we should not and cannot judge models in isolation. 12 Derfor tager mange tilsyneladende begavede økonomer på et punkt i hvert tilfælde nok fejl, idet Solew (1985:330) påpeger: My impression is that the best and brightest in the profession proceed as if economics is the physics of society. There is a single universally valid model of the world. It only needs to be applied. 14

16 En tilsvarende analog opfattelse kan man finde i Chick & Dow (2005:378), hvor de sammenfattende præsenterer deres eget grundsynspunkt på den her rejste problematik som: To us, the fact that an economic system has some (provisional, partial) structure provides the basis for theoretical structures, even closed-system models In order to construct models, restrictions are necessary. These are bound to be distorting. But the important issue is how this is done; reality has to be cut up in some way for analysis, and some cuts make more sense than others In the methodology of mainstream economics, the focus is at the theoretical level. At this level, the difference between us is between attempting to understand a complex reality by an open-systems technique which allows for uncertainty and mutability, and the method of closed models based on axioms and which fully specify external and internal forces, respectively. Et andet væsentligt problem ved den her behandlede problematik er måske også det, at den økonomiske fagdisciplin ikke i en tilstrækkelig stor udstrækning længere lærer dens udøvere altid at se en given teori eller et givent udsagn matematisk formalistisk eller på anden vis formuleret i den rette fortolkende historiske kontekst. Hverken økonomisk historie eller økonomisk teorihistorie er længere vigtige kerneelementer på de fleste universiteter i disses uddannelse af kommende økonomer. At forsøge også at få det rette (og brede) økonomiske perspektiv på plads hos den enkelte i hendes eller hans forståelse er desværre gået af mode. Påstået naturvidenskabelighed har i en for stor udstrækning vundet en sejr på det nødvendige fortolkningselements bekostning i for mange hen- 15

17 seender. 13 Og et sådant valg har naturligvis sine fordele, men også sine ulemper, om end et eksplicit fokus desværre sjældent synes at være på netop disse. 13 Dette er dog desværre ikke en ny konstatering. Som Axel Leijonhufvud allerede for 25 år siden skrev i sin nu klassiske og berømte artikel Life among the Econ, som havde til hensigt at give en morsom såvel som også en ironisk karakteristik af økonomi som fag, om netop dette aspekt: A typical phenomenon indicative of the break-up of a culture is the loss of a sense of history and growing disrespect for tradition. Contrary to the normal case in primative societies, the Econ priesthood does not maintain and teach the history of the tribe. In some Econ villages, one can still find the occasional elder who takes care of the modls made by some long-gone hero of the tribe and is eager to tell the legends associated with each. But few of the adults or grads, noting what they regard as the crude workmanship of these dusty old relics, care to listen to such rambling fairytales. Among the younger generation, it is now rare to find an individual with any conception of the history of the Econ. Having lost their past, the Econ are without confidence in the present and without purpose and direction for the future ; Leijonhufvud (1973:336). 16

18 4. Litteratur [1] Blaug, Mark (1999): The formalist revolution or what happened to orthodox economics after World War II fra bogen From Classical Economics to the Theory of the Firm Essays in Honour of D.P. O Brien, Edward Elgar 1999, pp [2] Blaug, Mark (1997): Ugly Currents in Modern Economics, Options Politiques September 1997, pp [3] Brennan, Timothy J. (1996): Methodology abstract philosophy or criticism with disminishing returns? fra bogen Research in The Histoty of Economic Thought and Methodology, Warren J. Samuels & Jeff E. Biddle (eds.), Vol. 14, 1996, pp [4] Chick, Victoria (2003): Theory, method and mode of thought in Keynes s General Theory, Journal of Economic Methodology 10:3, September 2003, pp [5] Chick, Victoria (1998): On Knowing One s Place. The Role of Formalism in Economics, The Economic Journal 1998, pp [6] Chick, Victoria & Dow, Sheila (2005): The Meaning of open system, Journal of Economic Methodology 12:3, September 2005, pp [7] Chick, Victoria & Dow, Sheila (2001): Formalism, logic and reality: a Keynesian analysis, Cambridge Journal of Economics 2001, pp [8] Davidsen, Bjørn-Ivar (2007): J.M. Keynes om økonomisk metodologi, Samfundsøkonomen nr. 6, December 2007, pp [9] Davidson, Paul (2007): John Maynard Keynes, Palgrave Macmillan

19 [10] Dequech, David (2007-8): Neoclassical, mainstream, orthodox, and heterodox economics, Journal of Post Keynesian Economics, Winter , pp [11] Dow, Sheila (2006): Plurality in economics, SCEME Working Paper No , University of Stirling. [12] Dow, Sheila (1996): The Methodology of Macroeconomic Thought, Edward Elgar [13] Hodgson, Geoffrey M. (2004): On the Problem of Formalism in Economics, post-autistic economics review, issue no. 28, 25 October 2004, article 1, pp. 1-9, [14] Keynes, John Maynard (1972): Thomas Robert Malthus fra Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. X: Essays in Biography, MacMillan St. Martin s Press 1972, pp [15] King, J.E. (2004): Three Arguments for Pluralism in Economis, postautistic economics review, issue bo. 23, 5 January 2004, article 2, pae_news/review/issue23/htm. [16] Kærgård, Niels (2007): Økonomi En etisk orienteret humanistisk videnskab?, Samfundsøkonomen nr. 6, December 2007, pp [17] Landreth, Harry & Colander, David (1994): History of Economic Thought, 3ed., Houghton Mifflin Company [18] Lang, Dany & Setterfield, Mark (2006-7): History versus equilibrium? On the possibility and realist basis of a general critique of traditional equilibrium analysis, Journal of Post Keynesian Economics Winter , pp

20 [19] Lawson, Tony (2004): On Heterodox Economics, Themata and the Use of Mathematics in Economics, Journal of Economic Methodology September 2004, pp [20] Lawson, Tony (1985): Uncertainty and Economic Analysis, The Economic Journal 1985, pp [21] Lazear, E.P. (2000): Economic Imperialism, The Quarterly Journal of Economics 2000, pp [22] Leijonhufvud, Axel (2008): Moving On: Where to? fra bogen Keynes and the Twenty-First Century: The Continuing Relevance of The General Theory, Matthew Forstater & Randall Wray (eds.), Palgrave Macmillan 2008, pp [23] Leijonhufvud, Axel (1973): Life among the Econ, Western Economic Journal, September 1973, pp [24] Peacock, Mark (2008): Transforming economics into what? Heterodox economics and critical realism, Cambridge Journal of Economics 2008, pp [25] Solow, Robert (1985): Economic History and Economic, The American Economic Review 1985, pp

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo

Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Working Paper Paul Davidson: Om Keynes - en kommenterende boganmeldelse

Working Paper Paul Davidson: Om Keynes - en kommenterende boganmeldelse econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere