DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANIDA FELLOWSHIP CENTRE"

Transkript

1 DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2011

2 F O R K O R T E LSE R 2iE L de Ouagadougou AIT Asian Institute of Technology CBS Copenhagen Business School DANIDA Danish International Development Assistance DDRN Danish Development Research Network DFC Danida Fellowship Centre DFP Danida Fellowship Programme DTI Development Training Institution ELSP Emerging Leaders Scholarship Programme ENAM École Nationale d'adminstration et de Magistrature ERH Erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand, Udenrigsministeriet ESAMI Eastern and Southern African Management Institute EVAL Evaluering af udviklingsbistanden, Udenrigsministeriet FFU Forskningsfagligt Udvalg FL Finanslov GIBS Gordon Institute of Business Science GIMPA Ghana Institute of Management and Public Administration HRD Human Resources Development HUC Humanitær bistand, udviklingspolitik og civilsamfund, Udenrigsministeriet ICI Initiatives Conseil International IDV Indtægtsdækket virksomhed ILI-ACLE International Law Institute - African Centre for Legal Excellence ILO International Labour Organization, UN INGC Instituto Nacional de Gestão de Calamidades ITP International Training Programme KIA Kenya Institute of Administration LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (Life Sciences) MBA Master in Business Administration MFA Ministry of Foreign Affairs MoU Memorandum of Understanding MS Mellemfolkeligt Samvirke MSc Master of Science M&E Monitorering og evaluering NDF Nordic Development Fund NFP Netherlands Fellowship Programme NUFFIC Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education OPP Offentligt-privat partnerskab PATC Project Advice Training Centre STI Uddannelsesinstitution i syd ToR Terms of Reference UCT Cape Town University UEM Universidade Eduardo Mondlane UFT Udviklingsfaglig tjeneste, Udenrigsministeriet UM Udenrigsministeriet UMI Uganda Management Institute UNDP United Nations Development Programme

3 IND H O L DSF O R T E G N E LSE 1. O V E R O RDN E T R ESU M É O R G A NISA T I O N... 6 Værdier, vision, mission og mål ST IPE NDI EPR O G R A M M E T Stipendievirksomheden Overordnede resultater Forventninger til de kommende år F O RSK NIN GSBIST A ND E N Forskningsvirksomheden Overordnede resultater Forventninger til de kommende år A D M INIST R A T I O N E N BI L A G Stipendieprogrammet: Bilag 1 Stipendieprogrammets aktivitetsniveau Bilag 2 Tværfaglige kurser i Danmark og Danida partnerlande Bilag 3 Aktivitetsplan for 2012 Bilag 4 Produktivitet Bilag 5 Indkvartering i Storkøbenhavn Forskningsbistanden: Bilag 6 Forskningsprojekter bevilget i 2011 Bilag 7 Forskningsbevilling - afstemning med UM Finans Administrationen: Bilag 8 Personale

4 1. Danida Fellowship Centre (DFC) leverer efteruddannelse af høj kvalitet og målrettet Danidas partneres og partnerorganisationers behov. DFC følger nye udviklingspolitiske tendenser og ændringer nøje, herunder den nye strategi for dansk udviklingssamarbejde, og DFC sikrer, at strategiens prioriteter reflekteres i kursusporteføljen. Alle tværfaglige kurser bliver løbende justeret i henhold til de gældende prioritetsområder, og der var i og bliver legeledes i afsat buffer -midler, der kan anvendes til at respondere på hurtigt opståede behov som f.eks. temaer inden for prioritetsområdet Stability and Fragility. I 2011 blev midlerne, med et godt resultat, anvendt til Disaster Risk Reduction aktiviteter. Overordnet er succeskriteriet at anvende stipendiebevillingen efter formålet og anvende den fuldt ud. Kursusporteføljen er afstemt efter Danidas behov og ønsker, og den høje kursusbelægning på over 90 % indikerer, at de udvalgte kursusemner i høj grad dækker disse. Den samlede produktivitet (målt i omkostninger per stipendiatmåned jf. bilag 4) er stigende, så, men. Derudover er bevillingen, som vanligt, blevet anvendt med kun en meget lille afvigelse i forhold til budgetrammen. I 2011 er afvigelsen på 1 %. Udflytning af tværfaglige kurser har været hovedfokusområdet i DFC har i år firedoblet antallet af korte tværfaglige kurser afholdt i partnerlande. Antallet af stipendiater på tværfaglige kurser afholdt i partnerlandene svarer til knapt halvdelen af samtlige stipendiater på tværfaglige kurser, jf. grafen nedenfor Antal stipendiater Tværfaglige, DK Tværfaglige, ude Poly. (Tværfaglige, DK) Poly. (Tværfaglige, ude) Budget

5 DFC har i 2011 indgået samarbejdsaftaler med seks nye uddannelsesinstitutioner i syd (STI) og har nu aftaler om samarbejde med hele 11 uddannelsesinstitutioner i 9 forskellige afrikanske partnerlande; dvs. mere end en fordobling af antal af samarbejdsaftaler. Public Policy Analysis Course afholdt på Kenya Institute of Administration Omfanget af bestilte aktiviteter, som f.eks. det skræddersyede kursus i Mali, er tæt forbundet med, at DFC leverer et godt produkt. Genbestilling af uddannelsesaktiviteter indikerer, at DFC har leveret et kvalitetsprodukt. I 2011 var der fire aktiviteter, som var en gentagelse eller fortsættelse af tidligere aktiviteter. Med et efterspørgselsdrevet stipendieprogram, hvor DFC ikke har (eller skal have) direkte indflydelse på Danida programmernes behov, er der et indbygget dilemma mht. at skaffe flere Danida kunder. Det blev adresseret ved at opruste markedsføringen af mulige services DFC kan tilbyde over for Danida og ikke-danida kunder i DFC vil arbejde yderligere med markedsføringen i Bestilte aktiviteter er i 2011 faldet med 30 % i forhold til 2010, da der ikke har været så stort et behov for primært degree-givende studier i 2011 som forudset. Til gengæld er den indtægtsdækkede virksomhed næsten femdoblet i De indtægtsdækkede virksomhedsopgaver spænder administration af studieture, eller til mere egenartede opgaver, som f.eks. at stå for opholdet og hjemsendelse, af de fra danske hospitaler udskrevne, libyske krigsveteraner. Skræddersyet kursus i Mali/Marokko: Uden at have læst evalueringen i detaljer, vil jeg endnu engang takke jer for et meget værdsat kursus. Deltagerne fra privatsektorprogrammet er vendt tilbage udelukkende med roser og meget positive ord vedr. begge dele af programmet (seminaret afholdt her i Mali ligesom feltbesøget i Marokko). De diskuterer pt. hvordan de kan omsætte inspirationen til praksis (og nu vil naturligvis resten af vores partnere også afsted!). Charlotte Just (ambassaden i Mali) DFC arbejder på at få et samarbejde op at stå med de to ligesindede donororganisationer i Sverige og Holland. Det er tidskrævende, da DFC tydeligvis er i front mht. donorsamarbejde. Indtil videre har det begrænset sig til erfaringsudvekslingsmøder, som har været meget værdsat og værdifulde for alle tre organisationer. DFC har indgået et samarbejde med UN-Habitat om projektet Strengthening Training Institutions, som omfatter planlægning og afholdelse af workshops for en række uddannelsesinstitutioner - er en del af målgruppen. Derforuden har DFC afholdt to kurser i samarbejde med andre donorer i henholdsvis Uganda og Mozambique. 4

6 Siden 2008 har DFC på vegne af UM administreret Danidas forskningsprojekter og bevillinger. Det er i denne periode lykkes at få afsluttet og finansielt lukket 80 % af de 119 projekter, som blev overdraget i august 2008 af UM. DFC har udarbejdet og redigerer løbende de Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde. Alle projekter uafhængigt af bevillings år følger derfor nu de samme bestemmelser med klare retningslinjer for rapportering, regnskabsaflæggelse og revision. Dette har skabt et godt samarbejde med de ansvarlige forskere og institutioner. Administrationen er vel konsolideret, og der er etableret en smidig og effektiv administration af ansøgningsrunderne og sagsbehandlingen af igangværende projekter. I 2011 introducerede DFC papirløse uddelingsmøder for det Forskningsfaglige Udvalg (FFU), og den årlige store ansøgningsrunde er forløbet meget tilfredsstillende. Pilot-forskningsprogrammet, der er styret af syd-partnerne, inkluderer nu Vietnam, Tanzania og fra 2011 også Ghana. Det var en udfordring at opsætte den praktiske administration, men det er lykkes at få udfærdiget enslydende bestemmelser for de tre pilotlande, og administrationen er blevet lettere. Administrationen af pilotprojekterne er overordnet stadig mere ressourcekrævende end de danske FFU-projekter. Med hjælp fra Danish Development Research Network (DDRN) i deres afsluttende fase er der for første gang blevet etableret en internet side med Danidas forskningsprojekter. Den hedder Danida Research Portal (http://drp.dfcentre.com/) og blev lanceret i juli DFC har til ansvar at vedligeholde og opdatere portalen, og opgaven ligger i naturlig forlængelse af de øvrige DFC opgaver under forskningsadministrationen. Det er intentionen, at portalen skal medvirke til mere og bedre oplysning om resultaterne af forskningsstøtte. Med udfasning af Danidas støtte til forskningsnetværkene er den fulde administration af rejsestipendierne nu overdraget til DFC. Ansøgningsrunden er fuldt elektronisk, og DFC har med succes i 2011 (anden ansøgningsrunde) også stået for den faglige udvælgelse af rejsestipendierne. DFC har i 2011 iværksat mange effektiviseringstiltag, som introduktion af papirløse uddelingsmøder (forskningsprojekter) er et eksempel på, samt diverse forenklinger inden for administration af stipendierne. Dette viser sig klart på bundlinjen med et stort underforbrug på kernedrift og projektpersonale. 5

7 2. DFC er en selvejende institution, som modtager tilskud via Udenrigsministeriet (UM) til 1) implementering af stipendieprogrammet a. Finansloven: Stipendiebistand 2) administration af forskningsbistanden a. Finansloven: Projekter i Danmark b. Finansloven: Forskningsvirksomhed c. Finansloven: International Landbrugsforskning d. Finansloven: Anden International Udviklingsforskning., da DFC for 1) stipendieprogrammet administrerer og implementerer inden for rammerne udstukket af UM, men for 2) forskningsadministrationen primært har en sekretariatsfunktion. De strategiske overordnede udviklingspolitiske forskningsopgaver ligger i Udviklingsfaglig tjeneste (UFT)/UM. for treårige perioder af direktør for udviklingspolitik. Den nuværende bestyrelse blev udnævnt 1. juli 2009 og består af: Formand, Professor Henrik Hansen, Københavns Universitet, LIFE Fødevareøkonomisk Institut Adm. direktør Mette Vestergaard, Mannaz Lektor Michael Wendelboe Hansen, Copenhagen Business School (CBS), Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Seniorforsker Ninna Nyberg Sørensen, Dansk Institut for Internationale Studier Konsulent Svend E rik Ladefoged, HAP Consultants jemmeside. Bestyrelsesmøder blev i 2011 afholdt den 21. marts, 31. maj, 15. august og 5. december. Den gældende treårige resultatkontrakt bestyrelse omfatter perioden Resultater i forhold til målene i samarbejdsaftalen er Værdier, vision, mission og mål At gøre en forskel, Professionalisme, Samhørighed, Engagement, Respekt, Humor, mission og mål for stipendievirksomheden er: Vision: Vi sikrer udvikling gennem uddannelse Mission: Vi kvalitetssikrer efteruddannelse af folk, som kommer fra udviklingslande, og som har tilknytning til dansk udviklingsbistand. Mål: Vi giver stipendiaten kvalifikationer til arbejdet i hjemlandet. Vi sikrer relevante studieophold til den rigtige pris. Vi skaber de bedste rammer for opholdet 6

8 Stipendievirksomheden Stipendievirksomhedens opgaver varetages alle i samarbejde med UM og Danida-programmer/ -projekter og i overensstemmelse med de af UM fastlagte retningslinjer og principper for implementering af centralt og program-/projektfinansieret stipendievirksomhed. Disse retningslinjer fastslår, at alle studerende, som opholder sig i Danmark på et stipendium finansieret af Danida, skal administreres af DFC for at sikre kvaliteten af uddannelserne og ensartetheden og kvaliteten af opholdet i Danmark. Stipendieopgaverne er: 1. Danida policy prioriteret kapacitetsudvikling (her betegnet tværfaglige kurser) delfinansieret over den centrale stipendiebevilling. Bevillingen kan anvendes til planlægning, gennemførelse og evaluering af efteruddannelsesindsatser inden for: Danidas udviklingspolitiske prioriteter: 1) frihed, demokrati og menneskerettigheder 2) vækst og beskæftigelse 3) ligestilling 4) stabilitet og skrøbelighed 5) miljø og klima Generelle ledelsesemner og/eller emner indenfor faglige sektorer Andre tværgående indsatser Lempelse og forebyggelse af katastrofesituationer Kursusaktiviteter af innovativ karakter (f.eks. kurser på spansk/fransk) Emner relaterede til forberedelse af Human Resources Development (HRD) interventioner i programmer/projekter (f.eks. Training Need Analyses, HRD Plan). DFC forhandler og indgår kontrakt med studiestedet. Relevante ambassader og enheder i UM bliver inviteret til at indstille kandidater. Kurserne afholdes i partnerlandene eller i Danmark stipendier: Op til 120 stipendier målrettet til den private sektor i partnerlandene til korte kurser og studier ved danske universiteter og uddannelsesinstitutioner. Målet er at fremme teknologisk innovation i forlængelse af strategien for privatsektorudvikling. Der er i 5 år ( ) afsat 10 mio. kr. per år til denne aktivitet. Emnerne for kurserne fastlægges i samarbejde med ambassaderne og ERH. Relevante ambassader og enheder i UM bliver inviteret til at indstille kandidater. DFC forhandler og indgår kontrakt med studiestedet. 3. Kapacitetsudvikling finansieret via Danida-støttede programmer og projekter, omfattende tværfaglige kurser og/eller skræddersyede kurser specielt udviklet efter programmets/ projektets behov og ønsker. Kurserne afholdes i partnerlandet eller i Danmark. Sidstnævnte kun efter bekræftelse fra den relevante ambassade, at der lokalt ikke findes ressourcer, som kan afholde den ønskede efteruddannelse. Danida programmet/projektet betaler kr. per kursusuge per deltager på tværfaglige kurser afholdt i Danmark og kr. per kursusuge per deltager på kurser afholdt i partnerlandene. 7

9 DFC forhandler og indgår kontrakt med studiestedet for skræddersyede kurser. Kurserne finansieres fuldt af sektorprogram-/projekt-/ngo-bevillingerne (studieafgift i henhold til de faktiske udgifter og indkvartering og dagpenge ud fra listepriser; flybilletter efter aftale enten til de faktiske udgifter eller listepriser). 4. Master- og ph.d.-uddannelser på danske universiteter finansieres af sektorprogram-/ projektbevillinger og gennemføres efter indstilling fra relevante enheder i Udenrigsministeriet, herunder ambassaderne. DFC indgår kontrakt med universitetet. 5. Emerging Leaders Scholarship Programme (ELSP) hvorunder yngre ledere fra udviklingslande kan få bevilget en etårig fuldtids MBA på enten Handelshøjskolen i København eller Århus, en toårig MSc på KU-LIFE eller en etårig MBA i Sydafrika. Programmet er primært målrettet mod kvindelige afrikanske kandidater. Aftalen omfatter stipendier finansieret 90 % over bevillingen og 10 % fra anden side. I fem år ( ) var der øremærket op til 10 mio. kr. per år, og 2011 var derfor sidste år med denne aktivitet. DFC indgår kontrakt med de respektive universiteter. 6. Erhvervsstipendier, hvorunder danske virksomheder, som har vundet kontrakt (ikke Danidafinansieret) i et udviklingsland, kan få bevilget efteruddannelse i Danmark for samarbejdspartneren i udviklingslandet. Ordningen er finansieret af den centrale stipendiebevilling. Den samlede udgift til erhvervsstipendier var i 2010 begrænset til 5 mio. kr., og der er sat 4 mio. kr. af til denne aktivitet på Finansloven (FL) Ordningen fases ud, og der blev ikke givet nye tilsagn efter 1. april DFC forhandler og indgår kontrakt med studiestedet (= virksomheden selv for en overvejende del af kontrakterne). 7. Dansk-kinesisk teknisk videnskabeligt samarbejde, hvorved kinesiske forskere (maksimum 10 forskere om året) kan komme til Danmark i 10 måneder. Et udvalg under Videnskabsministeriet foretager udvælgelsen af projekterne, og DFC administrerer stipendierne, som er finansieret af den centrale stipendiebevilling. Ordningen fases ud, således at der ikke gives tilsagn til nye projekter i 2012 og frem. 8. Studieture for forskellige grupper af personer (parlamentsmedlemmer, kommunal- og/eller amtspolitikere, embedsmænd mm.) finansieres af og gennemføres efter indstilling fra relevante enheder i Udenrigsministeriet, herunder ambassaderne studieturen. 9. Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) hvorunder der er oprettet en stipendiefond til brug for studier ved KU-LIFE. Studierne finansieres halvt af danske virksomheder og en matchende anden halvdel finansieres af Danida. Den sidste bevilling er afgivet i Herudover administrerer DFC ophold for studerende på forskningsinstitutioner i Danmark samt for andre studerende i Danmark, finansieret over Danidas forskningsbevilling. Forskningsinstitutionerne og -projekterne faktureres/debiteres for indkvartering og dagpenge ud fra listepriser samt de faktuelle flybilletudgifter. 8

10 Desuden driver DFC indtægtsdækket virksomhed (IDV) i begrænset, men stigende omfang under hensyntagen til kapacitetsudnyttelsen Overordnede resultater Samarbejdsaftalens bilag 1: Strategi Resultatmål: stipendievirksomhed. Indikator: Strategi for stipendievirksomheden foreligger senest 31. marts Resultat: DFC fremlagde 1. udkast til strategi for stipendievirksomheden på bestyrelsesmødet 25. november Udkastet blev godkendt under forudsætning af indarbejdelse af bestyrelsens kommentarer. Den gældende udgave af strategien er tilgængelig på Aktivitetsplanen for 2012 blev efter en høringsrunde i UM behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet 15. august 2011, og budgettet for 2012 blev godkendt på samme møde. Samarbejdsaftalens bilag 1: Efterspørgselsdrevet og bistandspolitisk relevant uddannelsesprogram Resultatmål 1: Modtagerinstitutionerne og Udenrigsministeriet tilfreds med efteruddannelsesprogrammet. Indikator 1: Over 90 % kursusbelægning Resultat: Aktivitetsniveauet i Danmark 2011 er naturligt faldet i sammenligning med 2010 grundet udflytning af kurser til partnerlande. Der har været 319 deltagere på 17 tværfaglige kurser i Danmark programfinansieret med kr. per kursusuge. Belægningsgraden, som giver et billede af behovet for og relevansen af kurset, er udregnet som forholdet mellem det planlagte deltagerantal og det aktuelt udvalgte antal deltager ud. Kursusbelægningen, beregnet som ovenfor angivet, svarer til 103 %; over 100 %, da det har været muligt for nogle af kurserne at få 2-3 flere deltagere for at imødekomme et stort antal ansøgere. Den faktuelle belægningsgrad (dvs. med fratrækning af aflysninger) var 98 %. Igen i 2011 er bevillingen på 10 mio. kr. til korte kurser målrettet mod den private sektor blevet anvendt fuldt ud. Der har været afholdt 10 korte kurser med i alt 171 deltagere samt 5 deltagere på et tværfagligt kursus. Kursusbelægningen (jf. beregningsgrundlaget ovenfor) var henholdsvis 101 % og 91 %. Den store forskel i beregnet belægningsgrad og faktuel belægningsgrad formodes at være et udtryk for, at der ingen deltagerbetaling er for den private sektor, og at det Belægningsgraden på korte kurser afholdt i partnerlande er 90 %, med en faktuel belægningsgrad på 89 %. Specielt de regionale kurser afholdt i Østafrika har haft kort annonceringstid, og den regionale karakter har ikke været tilstrækkeligt godt kommunikeret. 9

11 Der har været afholdt fem skræddersyede kurser i Danmark. DFC har i hvert tilfælde forhørt sig, om kurset kunne holdes nationalt eller regionalt, men programmerne/ambassaden har ønsket kurset afholdt i Danmark. Derudover er der afholdt to ens skræddersyede kurser i Mali, hvor ambassaden oprindeligt ønskede kurserne afholdt i Danmark, men efter dialog med DFC blev kurset implementeret med en 1. del i Mali kombineret med en studietur (2. del) til Marokko. Der har herudover været afholdt et skræddersyet kursus i Niger. Alle skræddersyede kursusaktiviteter er fuldt finansieret af programmidler. Gentagen -landekontorer og ambassader Master of International Health på Københavns Universitet har til start i 2011 haft 15 deltagere, som alle er fuldt programfinansierede. Derudover er to personer startet på den etårige Master of Disaster Management på Københavns Universitet finansieret over den centrale bevilling. Under ELSP-ordningen var der i 2011 otte stipendiater der startede på den etårige fuldtids MBAuddannelse på CBS, fire stipendiater startede på den etårige Sustainable MBA på Århus Handelshøjskole, og tre stipendiater startede på den toårige MSc i Agribusiness and Food Economics/MSc in International Economics på KU-LIFE. Derudover startede 7 stipendiater på en etårig MBA i Sydafrika, henholdsvis fire på Cape Town University (UCT), Graduate School of Business og tre på Gordon Institute of Business Science (GIBS), Pretoria. De er alle finansieret 90 % af ELSP-bevillingen og 10 % fra anden side. Der blev i 2011 givet tilsagn for 7,3 mio. kr. af de 10 mio. kr. øremærket til ELSP. Ved et besøg i Sydafrika mødtes uddannelsesrådgiveren med tidligere og nuværende stipendiater på GIBS, samt med det igangværende og sidste (ELSP-bevillingen ophører med det nuværende indtag) hold på UCT. Alle stipendiater udtrykte stor tilfredshed med studierne på de to universiteter og megen glæde over det stipendium, de havde modtaget fra DFC via ELSPordningen. DFC kan konkludere, at ELSP-ordningen var en stor succes på det individuelle plan for de enkelte studerende, men at det har været svært at tiltrække den oprindeligt definerede målgruppe, bl.a. fordi ordningen krævede en del økonomiske ressourcer fra anden side, samt at ambassader og DFC havde uventede vanskeligheder med at markedsføre uddannelsen. Det samlede aktivitetsniveau kan ses af bilag 1, og uddybende statistikker med fordelingen af stipendiater per udviklingsland, kursus m. Andelen af kvindelige stipendiater inklusive forskere under administrationsordninger har ligget på +30 % i de sidste mange år og er i 2011 på 31,2 %. DFC arbejder løbende på at forbedre andelen. Samarbejdsaftalens bilag 1: Efterspørgselsdrevet og bistandspolitisk relevant uddannelsesprogram Resultatmål 2: Hurtig reaktion på nye politiske prioriteter Indikator 2: Forbrug af buffer på 2,6 mio kr. i 2011 til relevante aktiviteter på baggrund af udmelding fra HUC (eller andre UM-kontorer) før 30. juni

12 Resultat: Efter aftalte med HUC og ERH blev det planlagt at bufferen på 2,6 mio kr. skulle anvendes til aktiviteter inden for Disaster Risk Reduction: i. 2 studerende på Master of Disaster Management på Københavns Universitet ii. 2-ugers kursus i Mozambique i samarbejde med universitet i Mozambique iii. 10 studiepladser på katastrofehåndteringskursus på Asian Institute of Technologies (AIT) iv. kursus af 2 x 1 uge på policy-niveau i Danmark. To kandidater fra henholdvis Kenya og Tanzania blev optaget på Master of Disaster Management uddannelsen. I december 2011 blev første del af et to-delt kursus i Disaster Risk Reduction: Planning, Budgeting and Action afholdt i Danmark med 13 deltagere (17 deltagere er tilmeldt 2. del) fra Ghana, Egypten, Kenya Uganda, Palæstina og Bhutan. Grundet oversvømmelse i Bangkok efteråret 2011 blev kurset Regional Training Course on Disaster Management på Asian Disaster Preparedness Centre under AIT flyttet fra november 2011 til januar Kun en kandidat fra Bhutan søgte om plads på kurset. To kurser blev arrangeret i samarbejde med UNDP: Global Risk Identification, samt Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation. De blev afholdt af Universidade Eduardo Mondlane (UEM) i Mozambique på provinsniveau for Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), relevante ministerier og regeringsinstitutioner. Visse aktiviteter måtte delvist udskydes til 2012 på grund af et højt varslingsniveau (cyklon/oversvømmelse). Ovenstående aktiviteter beløber sig til 1,9 mio. kr., svarende til 73 % af det afsatte bufferbeløb. Behovet for kapacitetopbygning inden for emnet Disaster Risk Reduction er vurderet af HUC til at være stort, men behovet synes ikke at blive vurderet i samme omfang af ambassaderne, da der ikke har været den forventede efterspøgsel på kurserne. Usikkerhed i målgruppen (sektorer, samarbejdspartnere, m.fl.) om hvem der skal tage ansvar for at nominere deltagere til disse kurser har også influeret efterspørgslen. Samarbejdsaftalens bilag 1: Tilpasning til national kapacitetsudvikling Resultatmål: Øget kontakt og kommunikation med ambassader og nationale partnere. Indikator: DFC-besøg i minimum 9 afrikanske lande. Resultat: besøgt følgende partnerlande i 2011: - Lars Pedersen: Uganda, Kenya, Zambia, Mozambique og Tanzania - Helle Jørgensen: Ghana og Zambia - Annette Kaalund-Jørgensen: Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina og Sydafrika. Besøgene i de elleve partnerlande har styrket samarbejdet med ambassaderne og repræsentationskontorerne. DFC føler sig godt modtaget, og det mærkes tydeligt, at dialogen og samarbejdet med desk officers, rådgivere m.fl. hjælper både DFC og dem i det daglige arbejde. -opener og kan bruges til; og samtidig giver dialogen også en mulighed for bedre at kunne målrette kurserne, eftersom DFC får øget kendskab til de specifikke behov i de enkelte lande og programmer. 11

13 Samarbejdsaftalens bilag 1: Øget anvendelse af undervisningsinstitutioner i udviklingslandene Resultatmål 1: Tværfaglige kurser afholdes fortsat i Øst- og Vestafrika, og i 2011 afholdes desuden kurser i nye partnerlande. Indikator 1: Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner i eksisterende DFC-partnerlande konsolideres og samarbejde med institutioner i andre partnerlande i Afrika initieres. Andelen af afholdte korte kurser ude i forhold til samlet antal korte tværfaglige kurser er på mindst 42%. Indikator 2: Erfaringsopsamling foretages og rapport foreligger inden udgangen af Indikator 3: Dialog om udflytning af kurser til Asien Resultat: afholdt 12 tværfaglige kurser med 209 deltagere. Derudover har DFC startet samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Zambia og Ghana og afholdt 5 kurser med 97 deltagere. Det samlede antal på 306 kursusdeltagere svarer til en andel på 48,9 % af samtlige deltagere på tværfaglige kurser. Deltagelse er programfinansieret med kr. per kursusuge. Samlet har DFC nu samarbejdsaftaler med 11 uddannelsesinstitutioner i partnerlandene: Land Benin Burkina Faso Ghana Kenya Mozambique Niger Regionalt (Kenya, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zambia m.fl.) Uganda Institution École Nationale d'adminstration et de Magistrature (ENAM) Ouagadougou (2iE) Initiatives Conseil International (ICI) Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA) Kenya Institute of Administration (KIA) Strathmore University Universidade Eduardo Mondlane (UEM) Agrhymet Eastern and Southern African Management Institute (ESAMI) Uganda Management Institute (UMI) International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) DFC har oprettet et udvekslingsprogram for undervisere og kursusledere fra partner STI er. Formålet er at bidrage til kapacitetsudvikling af STI ernes medarbejdere, styrke sydperspektivet på kurser i Danmark, samt generelt at fremme samarbejdet med STI erne og DFC. Udover at undervise på et kursus i Danmark vil der også være mulighed for erfaringsudveksling om pædagogik og kursusudvikling og -ledelse ved møder med DFC, den danske kursusledelse, hovedundervisere, stipendiater samt ved deltagelse i andre dele af kurset. Det samlede ophold hos det danske studiested og DFC er ca. 5 dage. I 2011 deltog i alt 3 personer i udvekslingsprogrammet: - en underviser fra KIA - en underviser samt en administrator fra 2iE. Desuden deltog to ansatte fra UMI og en fra ILI-ACLE på kurset Capacity Development, Adult Education and Training Delivery som et led i udviklingen af nye kurser og kapacitet på STI en. 12

14 To repræsentanter fra henholdsvis UMI og GIMPA deltog i april 2011 uddannelsesrådgivere i et internationalt seminar i Torino arrangeret af ILO på vegne af The Learning Link. DFC deltog i et ekspertgruppemøde om at styrke træningsinstitutioner arrangeret af UN-Habitat -hovedkvarter i Nairobi i starten af året. DFC fik mulighed for at invitere samarbejds-stier, og repræsentanter fra over halvdelen af STIerne deltog i arrangementet. DFC skal stå som afholder af en fortsættelse i to regionale rækker af workshops i Afrika. Kurserne i Kenya og Uganda har alle været regionale. For de kurser, som havde været holdt før, var der stor tilfredshed fra deltagersiden samt fra ambassadernes og programmernes side. De havde dog et svingende deltagerantal. Den primære årsag skal findes i, at viden om kursernes regionale karakter ikke er blevet tilstrækkeligt kommunikeret ud, samt at kursusannonceringen i flere tilfælde var ganske kort pga. flaskehalsproblemer hos STI erne. Fagligt set, er det stadig muligheden for at forankre kurset i den omkringliggende virkelighed, der er den store styrke. Kurserne står dog stadig svagest i forhold til den pædagogiske metode, om end der her kan ses forandringer i postiv retning, hvilket understø til kapacitetsudvikling på STI erne skal fokusere på kursusdidaktik. I Zambia blev der afholdt to nationale kurser af en international STI (Project Advice Training Centre (PATC)) i samarbejde med en dansk konsulent. Dette var særdeles givende og skete i tæt dialog med samarbejdspartneren Governance-progammet. Dette kursus er planlagt gentaget i regionalt regi nu til afholdelse i Tanzania. I Vestafrika afholdt DFC seks regionale kurser i henholdsvis Benin og Burkina Faso. Kurserne havde deltagere fra de fire partnerlande i regionen: Benin, Burkina Faso, Mali og Niger. Kurserne er blevet til efter diskussioner om behov og anvendelighed med ambassaderne. Antallet af ansøgere viste en meget stor interesse fra programmerne, og at der emnemæssigt var ramt rigtigt. Fagligt syntes kurserne i Vestafrika at være sammenlignelige med tilsvarende danske, men ved fremtidige kurser vil DFC fokusere mere på kursusdidaktikken, ligesom der fortsat skal arbejdes på at forbedre logistikken omkring nogle af kurserne. Ligeledes i Vestafrika, men i det engelsktalende Ghana, blev der i 2011 afholdt tre kurser, hvis temaer var afstemt med programmernes behov og med den ghanesiske STI s kernekompetencer og forslag til, hvad der var behov for. Der var god søgning på alle tre kurser, især på kurserne Governance in Local Government og Women in Management, som begge fremover vil blive udbudt for ansøgere fra andre engelsktalende partnerlande. Rapport og erfaringsopsamling af udflytning af kurser er udskudt til 2012 på grund af beslutningen om at indsamle data via en kohorteudersøgelse for 2011 og bruge kohorteundersøgelsen for 2010 som baseline. Samarbejdsaftalens bilag 1: Samarbejde med andre donorer med henblik på harmonisering Resultatmål: Øget samarbejde med andre donorer om tiltag inden for kapacitetudvikling. Indikator: Mindst to kurser afholdt nationalt/regionalt i samarbejde med andre donorer. 13

15 Resultat: I 2011 blev de første harmoniserede kursusaktiviteter gennemført. Det drejede sig om et kursus i monitorering og evaluering afholdt i samarbejde med Commonwealth Secretariat i Uganda af UMI samt to forløb i Mozambique vedrørende Disaster Risk Reduction i samarbejde med UNDP afholdt af UEM. Disse muligheder bestemmes ud fra en ad-hoc baseret tilgang, når og hvor muligheden byder sig til. DFC har indgået et samarbejde med UN-Habitat om projektet Strengthening Training Institutions. UN-Habitat har indgået kontrakt med DFC om at planlægge og afholde to serier af workshops for en række uddannelsesinstitutioner i Afrika (delt op i fransktalende Afrika og -STI er, som tillige er en del af målgruppen. I kontrakten indgår dækning til fornøden konsulentbistand i forbindelse med projektet for at aflaste uddannelsesrådgiverne. Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (Nuffic) og Sveriges International Training Programme (ITP) deltog 12. september 2011 i et møde på Frederiksberg over at introducere mødedeltagerne til hinandens respektive programmer afdækkedes adskillige områder med potentiale for samarbejde. Mødet afslørede også, at DFC er i front i forhold til harmonisering og er mest omstillingsparat. Næste møde er aftalt til 22. februar 2012 i Stockholm. Samarbejdsaftalens bilag 1: Vurdering af effekten af stipendieprogrammet Resultatmål 1: Dokumentation for stipendieprogrammets positive betydning for deltagernes kompetencer. Indikator 1: Resultatet af et i 2011 implementeret monitorerings- og evalueringssystem viser en overordnet effekt på respons-, lærings- og adfærdsniveau på 90%. Resultat: DFC har - (kohorteundersøgelse) af alle tværfaglige kurser (22) gennemført i 2010 i Danmark. Data til undersøgelsen er blevet indsamlet vha. et elektronisk spørgeskema. Generelt angiver stipendiaterne deres eget kompetenceniveau som rimeligt højt (gennemsnit ligger over medianen for alle kurser på nær ét); det samme gælder angivelsen af deres udbytte af kursusdeltagelsen i Danmark, hvor gennemsnittet ligger i øvre kvartil for 20 ud af 22 kurser. Et enkelt kursus scorer ikke særligt højt, og resultatet vil blive diskuteret med det relevante studiested. Undersøgelsens overordnede resultater viser, at der er direkte sammenhæng mellem, hvor højt stipendiaterne scorer deres kompetenceniveau, og hvor meget de vurderer, at de har fået ud af kursusdeltagelsen. Samlet set kan man konkludere, at DFC kurserne har haft en positiv effekt for udvikling af stipendiaternes kompetencer på det individuelle niveau. Det elektroniske monitorerings- og evalueringssystem, som egentligt er et Learning Management System med flere funktionaliteter end blot evaluering, er nu færdigudviklet og vil blive ibrugtaget i I 2011 har Danidas evalueringskontor (EVAL) initieret en evaluering af stipendieprogrammet. Sidste officielle evaluering af programmet var i EVAL briefede den 27. september 2011 blev modtaget og kommenteret i december

16 Samarbejdsaftalens bilag 1: Mest hensigtsmæssig og økonomisk D F C-bistand til stipendiaterne Resultatmål: DFC- stipendieomsætning, samt 80% OH af løn til projektpersonale jf. gældende NGO rammeaftale og efterfølgende ERH dispensation af 4. juli Indikator: Bestyrelsen skal gennemgå nye besparelser, der kan implementeres i 2011 og hvilke, der koster for meget på kvaliteten. Resultat: På bestyrelsesmødet i maj 2011 blev nye besparelser på indenrigsrejser og ugentlig rengøring af DFC-værelser godkendt. Disse vil blive implemeteret i løbet af 2011, og den årlige besparelse fra 2012 og frem bliver på kr Disse besparelser er ud over de besparelser, der blev besluttet i 2010 på sociale aktiviteter og modtagelse samt generel information om Danmark. umiddelbart er muligt at finde yderligere besparelser inden for disse områder, hvis kvaliteten af efteruddannelsen i Danmark skal bibeholdes på et acceptabelt niveau, og DFC skal opfylde sit mål om at skabe de bedste rammer for opholdet. DFC har løbende fokus på effektiviseringer og har i 2011 introduceret en bred palet af diverse effektiviseringstiltag: Elektronisk Fellowship Post (besparelse ca farvekopier om måneden). Stipendiaterne følges ikke til indkvarteringsstedet: En DFC-medarbejder møder stipendiaterne i lufthavnen og sender stipendiaterne til indkvarteringsstedet. Forskerne afhentes ikke, og der er ingen opfølgning. Indgangsdøren til DFC åbnes med kode. Introduktion til Danmark/kurset/opholdet foretages af DFC-student sammen med studiestedet (via introduktionsvideoer). Der vindes ½ undervisningsdag. Muligheden for ægtefællebesøg er officielt afskaffet. Degree- til bøger. Udbetaling af dagpenge er standardiseret: 1) kursusperiode + 1 dag i hver ende. 2) Ingen a conto ved ankomst, men hele perioden udbetalt første hverdag efter ankomst. 3) Ingen fratrækning af måltider på ekskursioner m.m.. Ingen Health Certificate (stor fordel for ambassaderne) efter 1. januar Intet TRYG kort. Ingen refusion af medicinudgifter for stipendiater på TRYG forsikring efter 1. januar Information om Danmark danske samfund gennem teori og praksis ved deltagerorienterede foredrag. Foredragene blev i 2011 afholdt hver anden eller tredje tirsdag, og antallet er faldende i 2012 med faldende antal stipendiater i Danmark. Derudover arrangeres der en månedlig heldags- og halvdagstur til seværdigheder rundt omkring i Danmark. Ved formidling af viden om grundlæggende danske værdier og kompetencer til andre lande og kulturer er DFC med til at opfylde strategien for et af indsatsområderne i UM s globaliseringsstrategi. 15

17 For at sikre, at stipendiaterne bliver klædt på til at gebærde sig i det danske samfund, får de derudover en fælles introduktion på studiestedet på første hverdag efter deres ankomst. Her bliver de informeret om omgangsformer i Danmark, det danske sundhedssystem, studiestedets rolle versus DFC og kulturelle program. Enkeltstuderendes behov for introduktion vurderes løbende og fra sag til sag. Stipendiaterne har mulighed for at socialisere og erfaringsudveksle med hinanden i DFC s café, som har åbent fem aftener om ugen med skiftende aktiviteter. DFC udarbejder et månedligt aktivitetsprogram, som publiceres i den elektroniske Fellowship Post. Aktivitetsprogrammet justeres løbende i forhold til målgruppens sammensætning mht. studielængde, alder, og behov m.v. har mulighed for at kommunikere med hinanden over nettet, og som fungerer som informationskanal imellem DFC og stipendiaterne. Stipendiaterne har mulighed for at få råd og vejledning hos den social- og sundhedsfaglige konsulent i forbindelse med sygdom, studierelaterede problemer og personlige problemer. Derudover er stipendiaterne syge- og hjemtransportforsikrede (for ophold mindre end 3 måneder), ulykkesforsikrede, privatansvars- og retshjælpsforsikrede samt indbo- og bagageforsikrede hos TRYG i hele perioden i Danmark. I det storkøbenhavnske område indkvarteres kollegium på Hostrupsvej og på Øresundskollegiet på Amager. Lejemålet af 20 værelser på Ravnsborggade (Mellemfolkeligt Samvirkes) sagde DFC op per 1. juli 2011, da det ikke længere var muligt at udnytte værelserne optimalt pga. nedgangen i stipendieaktiviteterne i Danmark. Hotelindkvartering i København bliver kun anvendt, når der ikke er plads til hele gruppen på et af kollegierne, eller når opholdet i Danmark er på ca. en uge eller mindre. Det er ikke hensigtsmæssigt for deltagerne på korte ophold selv at skulle lave mad, og desuden er omkostningerne (rengøring + tid) forholdsmæssigt for store for ophold på ca. en uge. DFC undersøger markedet løbende for at finde de bedste hoteller med og uden køkkenfaciliteter til den bedste pris. Belægningsprocenten har været tilfredsstillende i 2011 på 76,3 % for DFC og Øresundskollegiet. Den lavere belægningsgrad i 2011 i forhold til 2010 skyldes færre antal master-studerende i Danmark samt reduktion i antal og opholdslængde for forskerne i Denne udvikling ser ud til at fortsætte, og flere korte kurser indkvarteret på DFC vil påvirke belægninsgraden i negativ retning. For kurser i provinsen er det altid studiestedet, der har ansvar for indkvarteringen, og hvis muligt sker det på kollegier i tilknytning til studiestedet Forventninger til de kommende år Udarbejdelsen af udfærdigelsen af aktivitetsplanen. På bestyrelsesmødet i december 2011 blev det derfor besluttet administrativt en Næste 3-årige strategi vil så dække perioden og godkendes på bestyrelsesmødet i marts Aktivitetsplanen for 2013 forberedes i juni-august 2012 og godkendes af bestyrelsen på mødet i august. 16

18 Strategiens fem strategiske indsatsområder er som følger: Key Strategic Area 1 Danida Fellowship Programme (D FP) course portfolio reflects current aid modalities through enhanced linkages and communication with the Ministry of Foreign Affairs (MFA), Development Training Institutions (DTI) and donors as well as D F C participation in international fora. o Area of Intervention: Consolidate and expand cooperation with other DTIs. Hearing process with regard to future course themes and priorities Key Strategic Area 2 Strategic alignment to national capacity development needs through enhanced linkages and communication with national partners and Danish embassies. o Area of Intervention: Further intensification of stakeholder communication. Apply a planning framework allowing partner institutions a better planning horizon. Key Strategic Area 3 Transferral of D FP courses to be conducted nationally or regionally through continued identification of courses suitable for transferral and selection of STIs. o Area of Intervention: Consolidate STI partnerships and course delivery in Africa and expand beyond. Support competence development of STIs Key Strategic Area 4 Increased D F C involvement in harmonized joint-donor funded programmes to support capacity development. The focus will be on seeking partners in concrete activities in specific countries/regions and consolidation a closer association with Nuffic (Netherlands) and ITP (Sweden). o Area of Intervention: D F C increases involvement in joint donor programmes in support of capacity development. D F C consolidates association with Nuffic and ITP. Key Strategic Area 5 Enhanced assessment of D FP effectiveness through establishment of up-dated monitoring and evaluation system for comparing different programmes and to enable better follow-up on impact at reaction level. Procedures to capture information on impact at individual and organizational level will be improved and new approaches will be piloted by utilizing the STIs for assessment of impact. o Area of Intervention: Updated monitoring and evaluation (M&E) system. E-learning facility on planning tools and action planning. Use STIs to M&E impact at organizational and/or sector level Aktivitetsplan for 2012 blev godkendt af ERH 31. august 2011 (bilag 3), og budgettet for 2012 blev godkendt af bestyrelsen 15. august I lighed med 2011 er der inkluderet et skøn over -givende studier og studieture) baseret på de sidste 3 års gennemsnit. Den samlede prognose for tilsagn i 2012 er således på 794 stipendiater i Danmark (heraf 494 på tværfaglige eller privat sektor kurser) samt 552 stipendiater i udviklingslandene primært på korte tværfaglige kurser. Dette er en fortsættelse af udviklingen med at en større del af de tværfaglige kurser afholdes i Afrika. 17

19 DFC vil yderligere konsolidere og udvide samarbejdet med udvalgte STI er støtte til kapacitetsudvikling til landenes strategier, mål og behov. I efteråret 2011 underskrev DFC således yderligere samarbejdsaftaler med UEM i Mozambique og Strathmore University i Kenya med henblik på afholdelse af fellowship-kurser i Desuden er der forhandlet samarbejdsaftale med Agrhymet i Niger ligeledes om afholdelse af kursus i 2012; den endelige aftale forventes underskrevet i februar Ud over de igangværende samarbejder med andre donorer, hvor fokus i 2012 vil være på konsolidering og videreudvikling, så vil yderligere tiltag ske, når og hvis der opstår konkrete muligheder for dette. Samarbejde med Nordic Development Fund (NDF) og Verdensbanken er under overvejelse. Det forventes, at 6-8 undervisere fra partner STI er vil deltage i udvekslingsprogrammet eller i pædagogisk/didaktisk efteruddannelse som beskrevet ovenfor. DFC følger nye udviklingspolitiske tendenser og ændringer nøje, herunder den nye strategi for dansk udviklingssamarbejde. Ud over støtte til vækst og beskæftigelse ved bl.a. bistand til privatsektorudvikling og grøn vækst så lægger den danske udviklingsbistand op til en prioriteret og rettighedsbaseret indsats for frihed, demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Yderligere prioritetsområder er stabilitet og skrøbelighed samt miljø og klima. DFC vil fortsat sikre, at ovenstående prioriteter reflekteres i kursusporteføljen. Alle tværfaglige kurser bliver løbende justeret i henhold til de gældende prioritetsområder, f.eks. bliver A Human Rights Based Approach to Development Programming udbudt i en lidt ændret form i 2012 efter en pause på et år. Der er ligeledes afsat midler i en buffer (ca. 3,5 mio. kr.), der kan anvendes til at respondere på hurtigt opståede behov som bl.a. temaer inden for Stability and Fragility. DFC vil fokusere på fortsat information og formidling om og koordinering af efteruddannelsesmuligheder i Danmark og i regionerne. Information fra DFC om stipendieprogrammet er inkluderet i programmet for pre-departure briefing af rådgivere og ambassadepersonale. DFC foretager løbende forbedring af hjemmesiden for at gøre den mere funktionel og brugervenlig. Derudover vil DFC jævnligt besøge relevante partnerlande i Afrika samt udvide kontakterne med henblik på at finde træningsinstitutioner at samarbejde med i Latinamerika og Asien. Første kursus i Asien planlægges afholdt i slutningen af DFC forventer en fortsat involvering i studieture arrangeret af ambassader eller forskellige landekontorer i UM.. F.eks. er DFC involveret i administration af ophold i Danmark af libyske patienter, herunder hotelindkvartering, flybilletter og betaling af diverse allowance. Den danske regering har indgået en aftale med den libyske overgangsregering om at tage op til 50 libyske patienter til Danmark for at lade dem behandle her. Behandlingen skal foregå på Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Sundhedsstyrelsen, november 2011 f kontrakt med et konsulentteam bestående af 3 internationale konsulenter (hvoraf mindst én skal være flydende i dansk) suppleret med lokale konsulenter i de to partnerlande (endnu ikke udvalgt), som besøges. Evalueringen vil have hovedfokus på årene En kortere statusrapport med de foreløbige resultater vil blive færdiggjort og afleveret før sommerferien. 18

20 Forskningsvirksomheden DFC varetager administrationen af forskningsbevillingerne, inklusive forskningsprojekter under den konkurrenceudsatte forskningspulje, som bliver fordelt af Forskningsfagligt Udvalg (FFU), projekter i Danmark, rejsestipendier samt projekter og bidrag under international landbrugsforskning og anden international forskning. Forskningsbistanden er på mio. kr. per år. Hovedparten af opgaverne vedrører projekter under den konkurrenceudsatte forskningspulje Overordnede resultater Samarbejdsaftalens bilag 1: Effektiv administration af forskningsbistand Resultatmål: Opretholdelse af den effektive administration af forskningsprojekterne og af den administrative kvalitetskontrol af disse. Indikator: Ingen klager modtaget fra forskere samt ingen påtale fra Udenrigsministeriet. Eventuelle klager afklares prompte med skriftlig tilbagemelding. Resultat: Ingen klager eller påtale er modtaget i Forskningssekretariatet er nu velkonsolideret med tre medarbejdere. Der er etableret en smidig og effektiv administration af ansøgningsrunderne og sagsbehandling af de igangværende projekter. Forskningssekretariatets sagsbehandling sker nu næsten udelukkende elektronisk. Alle de større ansøgninger skulle i lighed med de to foregående år igennem en prækvalifikationsrunde i ansøgninger ud af 59 modtagne blev prækvalificeret, og fire prækvalifikations- større strategiske ansøgninger og 30 individuelle ansøgninger behandlet. 44 individuelle ansøgninger blev administrativt afvist af forretningsudvalget for FFU inden mødet. FFU tiltrådte 14 projekter fordelt på 7 større strategiske projekter, fem PhD PostDoc-projekter. Den fuldstændige liste over de 14 projekter ses af bilag 6. Af de 119 igangværende projekter, som blev overdraget i august 2008, er nu i alt 94 projekter afsluttet, heraf de 40 projekter i Den positive udvikling med færre igangværende projekter fortsætter, og antallet af igangværende projekter er ved årsskiftet 2011 lig med 165 projekter. Udviklingen forstærkes af store samlebevillinger på de internationale forskningsbevillinger samt PostDoc-projekter. Modsatrettet er der sket en udvidelse i antallet af bevillinger til projekter i Danmark, samt i antallet af de ressourcekrævende pilotprojekter, og den fulde administration af rejsestipendier er også overdraget til DFC i Desuden er forskningssekretariatet blevet yderligere inddraget i kvalitetssikringen af de danske bevillinger, og DFC står for screening af alle projekters målopfyldelse og vurdering af, om projekterne udvikler sig som planlagt. 19

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere