DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANIDA FELLOWSHIP CENTRE"

Transkript

1 DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2011

2 F O R K O R T E LSE R 2iE L de Ouagadougou AIT Asian Institute of Technology CBS Copenhagen Business School DANIDA Danish International Development Assistance DDRN Danish Development Research Network DFC Danida Fellowship Centre DFP Danida Fellowship Programme DTI Development Training Institution ELSP Emerging Leaders Scholarship Programme ENAM École Nationale d'adminstration et de Magistrature ERH Erhvervsinstrumenter i udviklingsbistand, Udenrigsministeriet ESAMI Eastern and Southern African Management Institute EVAL Evaluering af udviklingsbistanden, Udenrigsministeriet FFU Forskningsfagligt Udvalg FL Finanslov GIBS Gordon Institute of Business Science GIMPA Ghana Institute of Management and Public Administration HRD Human Resources Development HUC Humanitær bistand, udviklingspolitik og civilsamfund, Udenrigsministeriet ICI Initiatives Conseil International IDV Indtægtsdækket virksomhed ILI-ACLE International Law Institute - African Centre for Legal Excellence ILO International Labour Organization, UN INGC Instituto Nacional de Gestão de Calamidades ITP International Training Programme KIA Kenya Institute of Administration LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (Life Sciences) MBA Master in Business Administration MFA Ministry of Foreign Affairs MoU Memorandum of Understanding MS Mellemfolkeligt Samvirke MSc Master of Science M&E Monitorering og evaluering NDF Nordic Development Fund NFP Netherlands Fellowship Programme NUFFIC Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education OPP Offentligt-privat partnerskab PATC Project Advice Training Centre STI Uddannelsesinstitution i syd ToR Terms of Reference UCT Cape Town University UEM Universidade Eduardo Mondlane UFT Udviklingsfaglig tjeneste, Udenrigsministeriet UM Udenrigsministeriet UMI Uganda Management Institute UNDP United Nations Development Programme

3 IND H O L DSF O R T E G N E LSE 1. O V E R O RDN E T R ESU M É O R G A NISA T I O N... 6 Værdier, vision, mission og mål ST IPE NDI EPR O G R A M M E T Stipendievirksomheden Overordnede resultater Forventninger til de kommende år F O RSK NIN GSBIST A ND E N Forskningsvirksomheden Overordnede resultater Forventninger til de kommende år A D M INIST R A T I O N E N BI L A G Stipendieprogrammet: Bilag 1 Stipendieprogrammets aktivitetsniveau Bilag 2 Tværfaglige kurser i Danmark og Danida partnerlande Bilag 3 Aktivitetsplan for 2012 Bilag 4 Produktivitet Bilag 5 Indkvartering i Storkøbenhavn Forskningsbistanden: Bilag 6 Forskningsprojekter bevilget i 2011 Bilag 7 Forskningsbevilling - afstemning med UM Finans Administrationen: Bilag 8 Personale

4 1. Danida Fellowship Centre (DFC) leverer efteruddannelse af høj kvalitet og målrettet Danidas partneres og partnerorganisationers behov. DFC følger nye udviklingspolitiske tendenser og ændringer nøje, herunder den nye strategi for dansk udviklingssamarbejde, og DFC sikrer, at strategiens prioriteter reflekteres i kursusporteføljen. Alle tværfaglige kurser bliver løbende justeret i henhold til de gældende prioritetsområder, og der var i og bliver legeledes i afsat buffer -midler, der kan anvendes til at respondere på hurtigt opståede behov som f.eks. temaer inden for prioritetsområdet Stability and Fragility. I 2011 blev midlerne, med et godt resultat, anvendt til Disaster Risk Reduction aktiviteter. Overordnet er succeskriteriet at anvende stipendiebevillingen efter formålet og anvende den fuldt ud. Kursusporteføljen er afstemt efter Danidas behov og ønsker, og den høje kursusbelægning på over 90 % indikerer, at de udvalgte kursusemner i høj grad dækker disse. Den samlede produktivitet (målt i omkostninger per stipendiatmåned jf. bilag 4) er stigende, så, men. Derudover er bevillingen, som vanligt, blevet anvendt med kun en meget lille afvigelse i forhold til budgetrammen. I 2011 er afvigelsen på 1 %. Udflytning af tværfaglige kurser har været hovedfokusområdet i DFC har i år firedoblet antallet af korte tværfaglige kurser afholdt i partnerlande. Antallet af stipendiater på tværfaglige kurser afholdt i partnerlandene svarer til knapt halvdelen af samtlige stipendiater på tværfaglige kurser, jf. grafen nedenfor Antal stipendiater Tværfaglige, DK Tværfaglige, ude Poly. (Tværfaglige, DK) Poly. (Tværfaglige, ude) Budget

5 DFC har i 2011 indgået samarbejdsaftaler med seks nye uddannelsesinstitutioner i syd (STI) og har nu aftaler om samarbejde med hele 11 uddannelsesinstitutioner i 9 forskellige afrikanske partnerlande; dvs. mere end en fordobling af antal af samarbejdsaftaler. Public Policy Analysis Course afholdt på Kenya Institute of Administration Omfanget af bestilte aktiviteter, som f.eks. det skræddersyede kursus i Mali, er tæt forbundet med, at DFC leverer et godt produkt. Genbestilling af uddannelsesaktiviteter indikerer, at DFC har leveret et kvalitetsprodukt. I 2011 var der fire aktiviteter, som var en gentagelse eller fortsættelse af tidligere aktiviteter. Med et efterspørgselsdrevet stipendieprogram, hvor DFC ikke har (eller skal have) direkte indflydelse på Danida programmernes behov, er der et indbygget dilemma mht. at skaffe flere Danida kunder. Det blev adresseret ved at opruste markedsføringen af mulige services DFC kan tilbyde over for Danida og ikke-danida kunder i DFC vil arbejde yderligere med markedsføringen i Bestilte aktiviteter er i 2011 faldet med 30 % i forhold til 2010, da der ikke har været så stort et behov for primært degree-givende studier i 2011 som forudset. Til gengæld er den indtægtsdækkede virksomhed næsten femdoblet i De indtægtsdækkede virksomhedsopgaver spænder administration af studieture, eller til mere egenartede opgaver, som f.eks. at stå for opholdet og hjemsendelse, af de fra danske hospitaler udskrevne, libyske krigsveteraner. Skræddersyet kursus i Mali/Marokko: Uden at have læst evalueringen i detaljer, vil jeg endnu engang takke jer for et meget værdsat kursus. Deltagerne fra privatsektorprogrammet er vendt tilbage udelukkende med roser og meget positive ord vedr. begge dele af programmet (seminaret afholdt her i Mali ligesom feltbesøget i Marokko). De diskuterer pt. hvordan de kan omsætte inspirationen til praksis (og nu vil naturligvis resten af vores partnere også afsted!). Charlotte Just (ambassaden i Mali) DFC arbejder på at få et samarbejde op at stå med de to ligesindede donororganisationer i Sverige og Holland. Det er tidskrævende, da DFC tydeligvis er i front mht. donorsamarbejde. Indtil videre har det begrænset sig til erfaringsudvekslingsmøder, som har været meget værdsat og værdifulde for alle tre organisationer. DFC har indgået et samarbejde med UN-Habitat om projektet Strengthening Training Institutions, som omfatter planlægning og afholdelse af workshops for en række uddannelsesinstitutioner - er en del af målgruppen. Derforuden har DFC afholdt to kurser i samarbejde med andre donorer i henholdsvis Uganda og Mozambique. 4

6 Siden 2008 har DFC på vegne af UM administreret Danidas forskningsprojekter og bevillinger. Det er i denne periode lykkes at få afsluttet og finansielt lukket 80 % af de 119 projekter, som blev overdraget i august 2008 af UM. DFC har udarbejdet og redigerer løbende de Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde. Alle projekter uafhængigt af bevillings år følger derfor nu de samme bestemmelser med klare retningslinjer for rapportering, regnskabsaflæggelse og revision. Dette har skabt et godt samarbejde med de ansvarlige forskere og institutioner. Administrationen er vel konsolideret, og der er etableret en smidig og effektiv administration af ansøgningsrunderne og sagsbehandlingen af igangværende projekter. I 2011 introducerede DFC papirløse uddelingsmøder for det Forskningsfaglige Udvalg (FFU), og den årlige store ansøgningsrunde er forløbet meget tilfredsstillende. Pilot-forskningsprogrammet, der er styret af syd-partnerne, inkluderer nu Vietnam, Tanzania og fra 2011 også Ghana. Det var en udfordring at opsætte den praktiske administration, men det er lykkes at få udfærdiget enslydende bestemmelser for de tre pilotlande, og administrationen er blevet lettere. Administrationen af pilotprojekterne er overordnet stadig mere ressourcekrævende end de danske FFU-projekter. Med hjælp fra Danish Development Research Network (DDRN) i deres afsluttende fase er der for første gang blevet etableret en internet side med Danidas forskningsprojekter. Den hedder Danida Research Portal (http://drp.dfcentre.com/) og blev lanceret i juli DFC har til ansvar at vedligeholde og opdatere portalen, og opgaven ligger i naturlig forlængelse af de øvrige DFC opgaver under forskningsadministrationen. Det er intentionen, at portalen skal medvirke til mere og bedre oplysning om resultaterne af forskningsstøtte. Med udfasning af Danidas støtte til forskningsnetværkene er den fulde administration af rejsestipendierne nu overdraget til DFC. Ansøgningsrunden er fuldt elektronisk, og DFC har med succes i 2011 (anden ansøgningsrunde) også stået for den faglige udvælgelse af rejsestipendierne. DFC har i 2011 iværksat mange effektiviseringstiltag, som introduktion af papirløse uddelingsmøder (forskningsprojekter) er et eksempel på, samt diverse forenklinger inden for administration af stipendierne. Dette viser sig klart på bundlinjen med et stort underforbrug på kernedrift og projektpersonale. 5

7 2. DFC er en selvejende institution, som modtager tilskud via Udenrigsministeriet (UM) til 1) implementering af stipendieprogrammet a. Finansloven: Stipendiebistand 2) administration af forskningsbistanden a. Finansloven: Projekter i Danmark b. Finansloven: Forskningsvirksomhed c. Finansloven: International Landbrugsforskning d. Finansloven: Anden International Udviklingsforskning., da DFC for 1) stipendieprogrammet administrerer og implementerer inden for rammerne udstukket af UM, men for 2) forskningsadministrationen primært har en sekretariatsfunktion. De strategiske overordnede udviklingspolitiske forskningsopgaver ligger i Udviklingsfaglig tjeneste (UFT)/UM. for treårige perioder af direktør for udviklingspolitik. Den nuværende bestyrelse blev udnævnt 1. juli 2009 og består af: Formand, Professor Henrik Hansen, Københavns Universitet, LIFE Fødevareøkonomisk Institut Adm. direktør Mette Vestergaard, Mannaz Lektor Michael Wendelboe Hansen, Copenhagen Business School (CBS), Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Seniorforsker Ninna Nyberg Sørensen, Dansk Institut for Internationale Studier Konsulent Svend E rik Ladefoged, HAP Consultants jemmeside. Bestyrelsesmøder blev i 2011 afholdt den 21. marts, 31. maj, 15. august og 5. december. Den gældende treårige resultatkontrakt bestyrelse omfatter perioden Resultater i forhold til målene i samarbejdsaftalen er Værdier, vision, mission og mål At gøre en forskel, Professionalisme, Samhørighed, Engagement, Respekt, Humor, mission og mål for stipendievirksomheden er: Vision: Vi sikrer udvikling gennem uddannelse Mission: Vi kvalitetssikrer efteruddannelse af folk, som kommer fra udviklingslande, og som har tilknytning til dansk udviklingsbistand. Mål: Vi giver stipendiaten kvalifikationer til arbejdet i hjemlandet. Vi sikrer relevante studieophold til den rigtige pris. Vi skaber de bedste rammer for opholdet 6

8 Stipendievirksomheden Stipendievirksomhedens opgaver varetages alle i samarbejde med UM og Danida-programmer/ -projekter og i overensstemmelse med de af UM fastlagte retningslinjer og principper for implementering af centralt og program-/projektfinansieret stipendievirksomhed. Disse retningslinjer fastslår, at alle studerende, som opholder sig i Danmark på et stipendium finansieret af Danida, skal administreres af DFC for at sikre kvaliteten af uddannelserne og ensartetheden og kvaliteten af opholdet i Danmark. Stipendieopgaverne er: 1. Danida policy prioriteret kapacitetsudvikling (her betegnet tværfaglige kurser) delfinansieret over den centrale stipendiebevilling. Bevillingen kan anvendes til planlægning, gennemførelse og evaluering af efteruddannelsesindsatser inden for: Danidas udviklingspolitiske prioriteter: 1) frihed, demokrati og menneskerettigheder 2) vækst og beskæftigelse 3) ligestilling 4) stabilitet og skrøbelighed 5) miljø og klima Generelle ledelsesemner og/eller emner indenfor faglige sektorer Andre tværgående indsatser Lempelse og forebyggelse af katastrofesituationer Kursusaktiviteter af innovativ karakter (f.eks. kurser på spansk/fransk) Emner relaterede til forberedelse af Human Resources Development (HRD) interventioner i programmer/projekter (f.eks. Training Need Analyses, HRD Plan). DFC forhandler og indgår kontrakt med studiestedet. Relevante ambassader og enheder i UM bliver inviteret til at indstille kandidater. Kurserne afholdes i partnerlandene eller i Danmark stipendier: Op til 120 stipendier målrettet til den private sektor i partnerlandene til korte kurser og studier ved danske universiteter og uddannelsesinstitutioner. Målet er at fremme teknologisk innovation i forlængelse af strategien for privatsektorudvikling. Der er i 5 år ( ) afsat 10 mio. kr. per år til denne aktivitet. Emnerne for kurserne fastlægges i samarbejde med ambassaderne og ERH. Relevante ambassader og enheder i UM bliver inviteret til at indstille kandidater. DFC forhandler og indgår kontrakt med studiestedet. 3. Kapacitetsudvikling finansieret via Danida-støttede programmer og projekter, omfattende tværfaglige kurser og/eller skræddersyede kurser specielt udviklet efter programmets/ projektets behov og ønsker. Kurserne afholdes i partnerlandet eller i Danmark. Sidstnævnte kun efter bekræftelse fra den relevante ambassade, at der lokalt ikke findes ressourcer, som kan afholde den ønskede efteruddannelse. Danida programmet/projektet betaler kr. per kursusuge per deltager på tværfaglige kurser afholdt i Danmark og kr. per kursusuge per deltager på kurser afholdt i partnerlandene. 7

9 DFC forhandler og indgår kontrakt med studiestedet for skræddersyede kurser. Kurserne finansieres fuldt af sektorprogram-/projekt-/ngo-bevillingerne (studieafgift i henhold til de faktiske udgifter og indkvartering og dagpenge ud fra listepriser; flybilletter efter aftale enten til de faktiske udgifter eller listepriser). 4. Master- og ph.d.-uddannelser på danske universiteter finansieres af sektorprogram-/ projektbevillinger og gennemføres efter indstilling fra relevante enheder i Udenrigsministeriet, herunder ambassaderne. DFC indgår kontrakt med universitetet. 5. Emerging Leaders Scholarship Programme (ELSP) hvorunder yngre ledere fra udviklingslande kan få bevilget en etårig fuldtids MBA på enten Handelshøjskolen i København eller Århus, en toårig MSc på KU-LIFE eller en etårig MBA i Sydafrika. Programmet er primært målrettet mod kvindelige afrikanske kandidater. Aftalen omfatter stipendier finansieret 90 % over bevillingen og 10 % fra anden side. I fem år ( ) var der øremærket op til 10 mio. kr. per år, og 2011 var derfor sidste år med denne aktivitet. DFC indgår kontrakt med de respektive universiteter. 6. Erhvervsstipendier, hvorunder danske virksomheder, som har vundet kontrakt (ikke Danidafinansieret) i et udviklingsland, kan få bevilget efteruddannelse i Danmark for samarbejdspartneren i udviklingslandet. Ordningen er finansieret af den centrale stipendiebevilling. Den samlede udgift til erhvervsstipendier var i 2010 begrænset til 5 mio. kr., og der er sat 4 mio. kr. af til denne aktivitet på Finansloven (FL) Ordningen fases ud, og der blev ikke givet nye tilsagn efter 1. april DFC forhandler og indgår kontrakt med studiestedet (= virksomheden selv for en overvejende del af kontrakterne). 7. Dansk-kinesisk teknisk videnskabeligt samarbejde, hvorved kinesiske forskere (maksimum 10 forskere om året) kan komme til Danmark i 10 måneder. Et udvalg under Videnskabsministeriet foretager udvælgelsen af projekterne, og DFC administrerer stipendierne, som er finansieret af den centrale stipendiebevilling. Ordningen fases ud, således at der ikke gives tilsagn til nye projekter i 2012 og frem. 8. Studieture for forskellige grupper af personer (parlamentsmedlemmer, kommunal- og/eller amtspolitikere, embedsmænd mm.) finansieres af og gennemføres efter indstilling fra relevante enheder i Udenrigsministeriet, herunder ambassaderne studieturen. 9. Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) hvorunder der er oprettet en stipendiefond til brug for studier ved KU-LIFE. Studierne finansieres halvt af danske virksomheder og en matchende anden halvdel finansieres af Danida. Den sidste bevilling er afgivet i Herudover administrerer DFC ophold for studerende på forskningsinstitutioner i Danmark samt for andre studerende i Danmark, finansieret over Danidas forskningsbevilling. Forskningsinstitutionerne og -projekterne faktureres/debiteres for indkvartering og dagpenge ud fra listepriser samt de faktuelle flybilletudgifter. 8

10 Desuden driver DFC indtægtsdækket virksomhed (IDV) i begrænset, men stigende omfang under hensyntagen til kapacitetsudnyttelsen Overordnede resultater Samarbejdsaftalens bilag 1: Strategi Resultatmål: stipendievirksomhed. Indikator: Strategi for stipendievirksomheden foreligger senest 31. marts Resultat: DFC fremlagde 1. udkast til strategi for stipendievirksomheden på bestyrelsesmødet 25. november Udkastet blev godkendt under forudsætning af indarbejdelse af bestyrelsens kommentarer. Den gældende udgave af strategien er tilgængelig på Aktivitetsplanen for 2012 blev efter en høringsrunde i UM behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet 15. august 2011, og budgettet for 2012 blev godkendt på samme møde. Samarbejdsaftalens bilag 1: Efterspørgselsdrevet og bistandspolitisk relevant uddannelsesprogram Resultatmål 1: Modtagerinstitutionerne og Udenrigsministeriet tilfreds med efteruddannelsesprogrammet. Indikator 1: Over 90 % kursusbelægning Resultat: Aktivitetsniveauet i Danmark 2011 er naturligt faldet i sammenligning med 2010 grundet udflytning af kurser til partnerlande. Der har været 319 deltagere på 17 tværfaglige kurser i Danmark programfinansieret med kr. per kursusuge. Belægningsgraden, som giver et billede af behovet for og relevansen af kurset, er udregnet som forholdet mellem det planlagte deltagerantal og det aktuelt udvalgte antal deltager ud. Kursusbelægningen, beregnet som ovenfor angivet, svarer til 103 %; over 100 %, da det har været muligt for nogle af kurserne at få 2-3 flere deltagere for at imødekomme et stort antal ansøgere. Den faktuelle belægningsgrad (dvs. med fratrækning af aflysninger) var 98 %. Igen i 2011 er bevillingen på 10 mio. kr. til korte kurser målrettet mod den private sektor blevet anvendt fuldt ud. Der har været afholdt 10 korte kurser med i alt 171 deltagere samt 5 deltagere på et tværfagligt kursus. Kursusbelægningen (jf. beregningsgrundlaget ovenfor) var henholdsvis 101 % og 91 %. Den store forskel i beregnet belægningsgrad og faktuel belægningsgrad formodes at være et udtryk for, at der ingen deltagerbetaling er for den private sektor, og at det Belægningsgraden på korte kurser afholdt i partnerlande er 90 %, med en faktuel belægningsgrad på 89 %. Specielt de regionale kurser afholdt i Østafrika har haft kort annonceringstid, og den regionale karakter har ikke været tilstrækkeligt godt kommunikeret. 9

11 Der har været afholdt fem skræddersyede kurser i Danmark. DFC har i hvert tilfælde forhørt sig, om kurset kunne holdes nationalt eller regionalt, men programmerne/ambassaden har ønsket kurset afholdt i Danmark. Derudover er der afholdt to ens skræddersyede kurser i Mali, hvor ambassaden oprindeligt ønskede kurserne afholdt i Danmark, men efter dialog med DFC blev kurset implementeret med en 1. del i Mali kombineret med en studietur (2. del) til Marokko. Der har herudover været afholdt et skræddersyet kursus i Niger. Alle skræddersyede kursusaktiviteter er fuldt finansieret af programmidler. Gentagen -landekontorer og ambassader Master of International Health på Københavns Universitet har til start i 2011 haft 15 deltagere, som alle er fuldt programfinansierede. Derudover er to personer startet på den etårige Master of Disaster Management på Københavns Universitet finansieret over den centrale bevilling. Under ELSP-ordningen var der i 2011 otte stipendiater der startede på den etårige fuldtids MBAuddannelse på CBS, fire stipendiater startede på den etårige Sustainable MBA på Århus Handelshøjskole, og tre stipendiater startede på den toårige MSc i Agribusiness and Food Economics/MSc in International Economics på KU-LIFE. Derudover startede 7 stipendiater på en etårig MBA i Sydafrika, henholdsvis fire på Cape Town University (UCT), Graduate School of Business og tre på Gordon Institute of Business Science (GIBS), Pretoria. De er alle finansieret 90 % af ELSP-bevillingen og 10 % fra anden side. Der blev i 2011 givet tilsagn for 7,3 mio. kr. af de 10 mio. kr. øremærket til ELSP. Ved et besøg i Sydafrika mødtes uddannelsesrådgiveren med tidligere og nuværende stipendiater på GIBS, samt med det igangværende og sidste (ELSP-bevillingen ophører med det nuværende indtag) hold på UCT. Alle stipendiater udtrykte stor tilfredshed med studierne på de to universiteter og megen glæde over det stipendium, de havde modtaget fra DFC via ELSPordningen. DFC kan konkludere, at ELSP-ordningen var en stor succes på det individuelle plan for de enkelte studerende, men at det har været svært at tiltrække den oprindeligt definerede målgruppe, bl.a. fordi ordningen krævede en del økonomiske ressourcer fra anden side, samt at ambassader og DFC havde uventede vanskeligheder med at markedsføre uddannelsen. Det samlede aktivitetsniveau kan ses af bilag 1, og uddybende statistikker med fordelingen af stipendiater per udviklingsland, kursus m. Andelen af kvindelige stipendiater inklusive forskere under administrationsordninger har ligget på +30 % i de sidste mange år og er i 2011 på 31,2 %. DFC arbejder løbende på at forbedre andelen. Samarbejdsaftalens bilag 1: Efterspørgselsdrevet og bistandspolitisk relevant uddannelsesprogram Resultatmål 2: Hurtig reaktion på nye politiske prioriteter Indikator 2: Forbrug af buffer på 2,6 mio kr. i 2011 til relevante aktiviteter på baggrund af udmelding fra HUC (eller andre UM-kontorer) før 30. juni

12 Resultat: Efter aftalte med HUC og ERH blev det planlagt at bufferen på 2,6 mio kr. skulle anvendes til aktiviteter inden for Disaster Risk Reduction: i. 2 studerende på Master of Disaster Management på Københavns Universitet ii. 2-ugers kursus i Mozambique i samarbejde med universitet i Mozambique iii. 10 studiepladser på katastrofehåndteringskursus på Asian Institute of Technologies (AIT) iv. kursus af 2 x 1 uge på policy-niveau i Danmark. To kandidater fra henholdvis Kenya og Tanzania blev optaget på Master of Disaster Management uddannelsen. I december 2011 blev første del af et to-delt kursus i Disaster Risk Reduction: Planning, Budgeting and Action afholdt i Danmark med 13 deltagere (17 deltagere er tilmeldt 2. del) fra Ghana, Egypten, Kenya Uganda, Palæstina og Bhutan. Grundet oversvømmelse i Bangkok efteråret 2011 blev kurset Regional Training Course on Disaster Management på Asian Disaster Preparedness Centre under AIT flyttet fra november 2011 til januar Kun en kandidat fra Bhutan søgte om plads på kurset. To kurser blev arrangeret i samarbejde med UNDP: Global Risk Identification, samt Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation. De blev afholdt af Universidade Eduardo Mondlane (UEM) i Mozambique på provinsniveau for Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), relevante ministerier og regeringsinstitutioner. Visse aktiviteter måtte delvist udskydes til 2012 på grund af et højt varslingsniveau (cyklon/oversvømmelse). Ovenstående aktiviteter beløber sig til 1,9 mio. kr., svarende til 73 % af det afsatte bufferbeløb. Behovet for kapacitetopbygning inden for emnet Disaster Risk Reduction er vurderet af HUC til at være stort, men behovet synes ikke at blive vurderet i samme omfang af ambassaderne, da der ikke har været den forventede efterspøgsel på kurserne. Usikkerhed i målgruppen (sektorer, samarbejdspartnere, m.fl.) om hvem der skal tage ansvar for at nominere deltagere til disse kurser har også influeret efterspørgslen. Samarbejdsaftalens bilag 1: Tilpasning til national kapacitetsudvikling Resultatmål: Øget kontakt og kommunikation med ambassader og nationale partnere. Indikator: DFC-besøg i minimum 9 afrikanske lande. Resultat: besøgt følgende partnerlande i 2011: - Lars Pedersen: Uganda, Kenya, Zambia, Mozambique og Tanzania - Helle Jørgensen: Ghana og Zambia - Annette Kaalund-Jørgensen: Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina og Sydafrika. Besøgene i de elleve partnerlande har styrket samarbejdet med ambassaderne og repræsentationskontorerne. DFC føler sig godt modtaget, og det mærkes tydeligt, at dialogen og samarbejdet med desk officers, rådgivere m.fl. hjælper både DFC og dem i det daglige arbejde. -opener og kan bruges til; og samtidig giver dialogen også en mulighed for bedre at kunne målrette kurserne, eftersom DFC får øget kendskab til de specifikke behov i de enkelte lande og programmer. 11

13 Samarbejdsaftalens bilag 1: Øget anvendelse af undervisningsinstitutioner i udviklingslandene Resultatmål 1: Tværfaglige kurser afholdes fortsat i Øst- og Vestafrika, og i 2011 afholdes desuden kurser i nye partnerlande. Indikator 1: Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner i eksisterende DFC-partnerlande konsolideres og samarbejde med institutioner i andre partnerlande i Afrika initieres. Andelen af afholdte korte kurser ude i forhold til samlet antal korte tværfaglige kurser er på mindst 42%. Indikator 2: Erfaringsopsamling foretages og rapport foreligger inden udgangen af Indikator 3: Dialog om udflytning af kurser til Asien Resultat: afholdt 12 tværfaglige kurser med 209 deltagere. Derudover har DFC startet samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Zambia og Ghana og afholdt 5 kurser med 97 deltagere. Det samlede antal på 306 kursusdeltagere svarer til en andel på 48,9 % af samtlige deltagere på tværfaglige kurser. Deltagelse er programfinansieret med kr. per kursusuge. Samlet har DFC nu samarbejdsaftaler med 11 uddannelsesinstitutioner i partnerlandene: Land Benin Burkina Faso Ghana Kenya Mozambique Niger Regionalt (Kenya, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zambia m.fl.) Uganda Institution École Nationale d'adminstration et de Magistrature (ENAM) Ouagadougou (2iE) Initiatives Conseil International (ICI) Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA) Kenya Institute of Administration (KIA) Strathmore University Universidade Eduardo Mondlane (UEM) Agrhymet Eastern and Southern African Management Institute (ESAMI) Uganda Management Institute (UMI) International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) DFC har oprettet et udvekslingsprogram for undervisere og kursusledere fra partner STI er. Formålet er at bidrage til kapacitetsudvikling af STI ernes medarbejdere, styrke sydperspektivet på kurser i Danmark, samt generelt at fremme samarbejdet med STI erne og DFC. Udover at undervise på et kursus i Danmark vil der også være mulighed for erfaringsudveksling om pædagogik og kursusudvikling og -ledelse ved møder med DFC, den danske kursusledelse, hovedundervisere, stipendiater samt ved deltagelse i andre dele af kurset. Det samlede ophold hos det danske studiested og DFC er ca. 5 dage. I 2011 deltog i alt 3 personer i udvekslingsprogrammet: - en underviser fra KIA - en underviser samt en administrator fra 2iE. Desuden deltog to ansatte fra UMI og en fra ILI-ACLE på kurset Capacity Development, Adult Education and Training Delivery som et led i udviklingen af nye kurser og kapacitet på STI en. 12

14 To repræsentanter fra henholdsvis UMI og GIMPA deltog i april 2011 uddannelsesrådgivere i et internationalt seminar i Torino arrangeret af ILO på vegne af The Learning Link. DFC deltog i et ekspertgruppemøde om at styrke træningsinstitutioner arrangeret af UN-Habitat -hovedkvarter i Nairobi i starten af året. DFC fik mulighed for at invitere samarbejds-stier, og repræsentanter fra over halvdelen af STIerne deltog i arrangementet. DFC skal stå som afholder af en fortsættelse i to regionale rækker af workshops i Afrika. Kurserne i Kenya og Uganda har alle været regionale. For de kurser, som havde været holdt før, var der stor tilfredshed fra deltagersiden samt fra ambassadernes og programmernes side. De havde dog et svingende deltagerantal. Den primære årsag skal findes i, at viden om kursernes regionale karakter ikke er blevet tilstrækkeligt kommunikeret ud, samt at kursusannonceringen i flere tilfælde var ganske kort pga. flaskehalsproblemer hos STI erne. Fagligt set, er det stadig muligheden for at forankre kurset i den omkringliggende virkelighed, der er den store styrke. Kurserne står dog stadig svagest i forhold til den pædagogiske metode, om end der her kan ses forandringer i postiv retning, hvilket understø til kapacitetsudvikling på STI erne skal fokusere på kursusdidaktik. I Zambia blev der afholdt to nationale kurser af en international STI (Project Advice Training Centre (PATC)) i samarbejde med en dansk konsulent. Dette var særdeles givende og skete i tæt dialog med samarbejdspartneren Governance-progammet. Dette kursus er planlagt gentaget i regionalt regi nu til afholdelse i Tanzania. I Vestafrika afholdt DFC seks regionale kurser i henholdsvis Benin og Burkina Faso. Kurserne havde deltagere fra de fire partnerlande i regionen: Benin, Burkina Faso, Mali og Niger. Kurserne er blevet til efter diskussioner om behov og anvendelighed med ambassaderne. Antallet af ansøgere viste en meget stor interesse fra programmerne, og at der emnemæssigt var ramt rigtigt. Fagligt syntes kurserne i Vestafrika at være sammenlignelige med tilsvarende danske, men ved fremtidige kurser vil DFC fokusere mere på kursusdidaktikken, ligesom der fortsat skal arbejdes på at forbedre logistikken omkring nogle af kurserne. Ligeledes i Vestafrika, men i det engelsktalende Ghana, blev der i 2011 afholdt tre kurser, hvis temaer var afstemt med programmernes behov og med den ghanesiske STI s kernekompetencer og forslag til, hvad der var behov for. Der var god søgning på alle tre kurser, især på kurserne Governance in Local Government og Women in Management, som begge fremover vil blive udbudt for ansøgere fra andre engelsktalende partnerlande. Rapport og erfaringsopsamling af udflytning af kurser er udskudt til 2012 på grund af beslutningen om at indsamle data via en kohorteudersøgelse for 2011 og bruge kohorteundersøgelsen for 2010 som baseline. Samarbejdsaftalens bilag 1: Samarbejde med andre donorer med henblik på harmonisering Resultatmål: Øget samarbejde med andre donorer om tiltag inden for kapacitetudvikling. Indikator: Mindst to kurser afholdt nationalt/regionalt i samarbejde med andre donorer. 13

15 Resultat: I 2011 blev de første harmoniserede kursusaktiviteter gennemført. Det drejede sig om et kursus i monitorering og evaluering afholdt i samarbejde med Commonwealth Secretariat i Uganda af UMI samt to forløb i Mozambique vedrørende Disaster Risk Reduction i samarbejde med UNDP afholdt af UEM. Disse muligheder bestemmes ud fra en ad-hoc baseret tilgang, når og hvor muligheden byder sig til. DFC har indgået et samarbejde med UN-Habitat om projektet Strengthening Training Institutions. UN-Habitat har indgået kontrakt med DFC om at planlægge og afholde to serier af workshops for en række uddannelsesinstitutioner i Afrika (delt op i fransktalende Afrika og -STI er, som tillige er en del af målgruppen. I kontrakten indgår dækning til fornøden konsulentbistand i forbindelse med projektet for at aflaste uddannelsesrådgiverne. Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (Nuffic) og Sveriges International Training Programme (ITP) deltog 12. september 2011 i et møde på Frederiksberg over at introducere mødedeltagerne til hinandens respektive programmer afdækkedes adskillige områder med potentiale for samarbejde. Mødet afslørede også, at DFC er i front i forhold til harmonisering og er mest omstillingsparat. Næste møde er aftalt til 22. februar 2012 i Stockholm. Samarbejdsaftalens bilag 1: Vurdering af effekten af stipendieprogrammet Resultatmål 1: Dokumentation for stipendieprogrammets positive betydning for deltagernes kompetencer. Indikator 1: Resultatet af et i 2011 implementeret monitorerings- og evalueringssystem viser en overordnet effekt på respons-, lærings- og adfærdsniveau på 90%. Resultat: DFC har - (kohorteundersøgelse) af alle tværfaglige kurser (22) gennemført i 2010 i Danmark. Data til undersøgelsen er blevet indsamlet vha. et elektronisk spørgeskema. Generelt angiver stipendiaterne deres eget kompetenceniveau som rimeligt højt (gennemsnit ligger over medianen for alle kurser på nær ét); det samme gælder angivelsen af deres udbytte af kursusdeltagelsen i Danmark, hvor gennemsnittet ligger i øvre kvartil for 20 ud af 22 kurser. Et enkelt kursus scorer ikke særligt højt, og resultatet vil blive diskuteret med det relevante studiested. Undersøgelsens overordnede resultater viser, at der er direkte sammenhæng mellem, hvor højt stipendiaterne scorer deres kompetenceniveau, og hvor meget de vurderer, at de har fået ud af kursusdeltagelsen. Samlet set kan man konkludere, at DFC kurserne har haft en positiv effekt for udvikling af stipendiaternes kompetencer på det individuelle niveau. Det elektroniske monitorerings- og evalueringssystem, som egentligt er et Learning Management System med flere funktionaliteter end blot evaluering, er nu færdigudviklet og vil blive ibrugtaget i I 2011 har Danidas evalueringskontor (EVAL) initieret en evaluering af stipendieprogrammet. Sidste officielle evaluering af programmet var i EVAL briefede den 27. september 2011 blev modtaget og kommenteret i december

16 Samarbejdsaftalens bilag 1: Mest hensigtsmæssig og økonomisk D F C-bistand til stipendiaterne Resultatmål: DFC- stipendieomsætning, samt 80% OH af løn til projektpersonale jf. gældende NGO rammeaftale og efterfølgende ERH dispensation af 4. juli Indikator: Bestyrelsen skal gennemgå nye besparelser, der kan implementeres i 2011 og hvilke, der koster for meget på kvaliteten. Resultat: På bestyrelsesmødet i maj 2011 blev nye besparelser på indenrigsrejser og ugentlig rengøring af DFC-værelser godkendt. Disse vil blive implemeteret i løbet af 2011, og den årlige besparelse fra 2012 og frem bliver på kr Disse besparelser er ud over de besparelser, der blev besluttet i 2010 på sociale aktiviteter og modtagelse samt generel information om Danmark. umiddelbart er muligt at finde yderligere besparelser inden for disse områder, hvis kvaliteten af efteruddannelsen i Danmark skal bibeholdes på et acceptabelt niveau, og DFC skal opfylde sit mål om at skabe de bedste rammer for opholdet. DFC har løbende fokus på effektiviseringer og har i 2011 introduceret en bred palet af diverse effektiviseringstiltag: Elektronisk Fellowship Post (besparelse ca farvekopier om måneden). Stipendiaterne følges ikke til indkvarteringsstedet: En DFC-medarbejder møder stipendiaterne i lufthavnen og sender stipendiaterne til indkvarteringsstedet. Forskerne afhentes ikke, og der er ingen opfølgning. Indgangsdøren til DFC åbnes med kode. Introduktion til Danmark/kurset/opholdet foretages af DFC-student sammen med studiestedet (via introduktionsvideoer). Der vindes ½ undervisningsdag. Muligheden for ægtefællebesøg er officielt afskaffet. Degree- til bøger. Udbetaling af dagpenge er standardiseret: 1) kursusperiode + 1 dag i hver ende. 2) Ingen a conto ved ankomst, men hele perioden udbetalt første hverdag efter ankomst. 3) Ingen fratrækning af måltider på ekskursioner m.m.. Ingen Health Certificate (stor fordel for ambassaderne) efter 1. januar Intet TRYG kort. Ingen refusion af medicinudgifter for stipendiater på TRYG forsikring efter 1. januar Information om Danmark danske samfund gennem teori og praksis ved deltagerorienterede foredrag. Foredragene blev i 2011 afholdt hver anden eller tredje tirsdag, og antallet er faldende i 2012 med faldende antal stipendiater i Danmark. Derudover arrangeres der en månedlig heldags- og halvdagstur til seværdigheder rundt omkring i Danmark. Ved formidling af viden om grundlæggende danske værdier og kompetencer til andre lande og kulturer er DFC med til at opfylde strategien for et af indsatsområderne i UM s globaliseringsstrategi. 15

17 For at sikre, at stipendiaterne bliver klædt på til at gebærde sig i det danske samfund, får de derudover en fælles introduktion på studiestedet på første hverdag efter deres ankomst. Her bliver de informeret om omgangsformer i Danmark, det danske sundhedssystem, studiestedets rolle versus DFC og kulturelle program. Enkeltstuderendes behov for introduktion vurderes løbende og fra sag til sag. Stipendiaterne har mulighed for at socialisere og erfaringsudveksle med hinanden i DFC s café, som har åbent fem aftener om ugen med skiftende aktiviteter. DFC udarbejder et månedligt aktivitetsprogram, som publiceres i den elektroniske Fellowship Post. Aktivitetsprogrammet justeres løbende i forhold til målgruppens sammensætning mht. studielængde, alder, og behov m.v. har mulighed for at kommunikere med hinanden over nettet, og som fungerer som informationskanal imellem DFC og stipendiaterne. Stipendiaterne har mulighed for at få råd og vejledning hos den social- og sundhedsfaglige konsulent i forbindelse med sygdom, studierelaterede problemer og personlige problemer. Derudover er stipendiaterne syge- og hjemtransportforsikrede (for ophold mindre end 3 måneder), ulykkesforsikrede, privatansvars- og retshjælpsforsikrede samt indbo- og bagageforsikrede hos TRYG i hele perioden i Danmark. I det storkøbenhavnske område indkvarteres kollegium på Hostrupsvej og på Øresundskollegiet på Amager. Lejemålet af 20 værelser på Ravnsborggade (Mellemfolkeligt Samvirkes) sagde DFC op per 1. juli 2011, da det ikke længere var muligt at udnytte værelserne optimalt pga. nedgangen i stipendieaktiviteterne i Danmark. Hotelindkvartering i København bliver kun anvendt, når der ikke er plads til hele gruppen på et af kollegierne, eller når opholdet i Danmark er på ca. en uge eller mindre. Det er ikke hensigtsmæssigt for deltagerne på korte ophold selv at skulle lave mad, og desuden er omkostningerne (rengøring + tid) forholdsmæssigt for store for ophold på ca. en uge. DFC undersøger markedet løbende for at finde de bedste hoteller med og uden køkkenfaciliteter til den bedste pris. Belægningsprocenten har været tilfredsstillende i 2011 på 76,3 % for DFC og Øresundskollegiet. Den lavere belægningsgrad i 2011 i forhold til 2010 skyldes færre antal master-studerende i Danmark samt reduktion i antal og opholdslængde for forskerne i Denne udvikling ser ud til at fortsætte, og flere korte kurser indkvarteret på DFC vil påvirke belægninsgraden i negativ retning. For kurser i provinsen er det altid studiestedet, der har ansvar for indkvarteringen, og hvis muligt sker det på kollegier i tilknytning til studiestedet Forventninger til de kommende år Udarbejdelsen af udfærdigelsen af aktivitetsplanen. På bestyrelsesmødet i december 2011 blev det derfor besluttet administrativt en Næste 3-årige strategi vil så dække perioden og godkendes på bestyrelsesmødet i marts Aktivitetsplanen for 2013 forberedes i juni-august 2012 og godkendes af bestyrelsen på mødet i august. 16

18 Strategiens fem strategiske indsatsområder er som følger: Key Strategic Area 1 Danida Fellowship Programme (D FP) course portfolio reflects current aid modalities through enhanced linkages and communication with the Ministry of Foreign Affairs (MFA), Development Training Institutions (DTI) and donors as well as D F C participation in international fora. o Area of Intervention: Consolidate and expand cooperation with other DTIs. Hearing process with regard to future course themes and priorities Key Strategic Area 2 Strategic alignment to national capacity development needs through enhanced linkages and communication with national partners and Danish embassies. o Area of Intervention: Further intensification of stakeholder communication. Apply a planning framework allowing partner institutions a better planning horizon. Key Strategic Area 3 Transferral of D FP courses to be conducted nationally or regionally through continued identification of courses suitable for transferral and selection of STIs. o Area of Intervention: Consolidate STI partnerships and course delivery in Africa and expand beyond. Support competence development of STIs Key Strategic Area 4 Increased D F C involvement in harmonized joint-donor funded programmes to support capacity development. The focus will be on seeking partners in concrete activities in specific countries/regions and consolidation a closer association with Nuffic (Netherlands) and ITP (Sweden). o Area of Intervention: D F C increases involvement in joint donor programmes in support of capacity development. D F C consolidates association with Nuffic and ITP. Key Strategic Area 5 Enhanced assessment of D FP effectiveness through establishment of up-dated monitoring and evaluation system for comparing different programmes and to enable better follow-up on impact at reaction level. Procedures to capture information on impact at individual and organizational level will be improved and new approaches will be piloted by utilizing the STIs for assessment of impact. o Area of Intervention: Updated monitoring and evaluation (M&E) system. E-learning facility on planning tools and action planning. Use STIs to M&E impact at organizational and/or sector level Aktivitetsplan for 2012 blev godkendt af ERH 31. august 2011 (bilag 3), og budgettet for 2012 blev godkendt af bestyrelsen 15. august I lighed med 2011 er der inkluderet et skøn over -givende studier og studieture) baseret på de sidste 3 års gennemsnit. Den samlede prognose for tilsagn i 2012 er således på 794 stipendiater i Danmark (heraf 494 på tværfaglige eller privat sektor kurser) samt 552 stipendiater i udviklingslandene primært på korte tværfaglige kurser. Dette er en fortsættelse af udviklingen med at en større del af de tværfaglige kurser afholdes i Afrika. 17

19 DFC vil yderligere konsolidere og udvide samarbejdet med udvalgte STI er støtte til kapacitetsudvikling til landenes strategier, mål og behov. I efteråret 2011 underskrev DFC således yderligere samarbejdsaftaler med UEM i Mozambique og Strathmore University i Kenya med henblik på afholdelse af fellowship-kurser i Desuden er der forhandlet samarbejdsaftale med Agrhymet i Niger ligeledes om afholdelse af kursus i 2012; den endelige aftale forventes underskrevet i februar Ud over de igangværende samarbejder med andre donorer, hvor fokus i 2012 vil være på konsolidering og videreudvikling, så vil yderligere tiltag ske, når og hvis der opstår konkrete muligheder for dette. Samarbejde med Nordic Development Fund (NDF) og Verdensbanken er under overvejelse. Det forventes, at 6-8 undervisere fra partner STI er vil deltage i udvekslingsprogrammet eller i pædagogisk/didaktisk efteruddannelse som beskrevet ovenfor. DFC følger nye udviklingspolitiske tendenser og ændringer nøje, herunder den nye strategi for dansk udviklingssamarbejde. Ud over støtte til vækst og beskæftigelse ved bl.a. bistand til privatsektorudvikling og grøn vækst så lægger den danske udviklingsbistand op til en prioriteret og rettighedsbaseret indsats for frihed, demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Yderligere prioritetsområder er stabilitet og skrøbelighed samt miljø og klima. DFC vil fortsat sikre, at ovenstående prioriteter reflekteres i kursusporteføljen. Alle tværfaglige kurser bliver løbende justeret i henhold til de gældende prioritetsområder, f.eks. bliver A Human Rights Based Approach to Development Programming udbudt i en lidt ændret form i 2012 efter en pause på et år. Der er ligeledes afsat midler i en buffer (ca. 3,5 mio. kr.), der kan anvendes til at respondere på hurtigt opståede behov som bl.a. temaer inden for Stability and Fragility. DFC vil fokusere på fortsat information og formidling om og koordinering af efteruddannelsesmuligheder i Danmark og i regionerne. Information fra DFC om stipendieprogrammet er inkluderet i programmet for pre-departure briefing af rådgivere og ambassadepersonale. DFC foretager løbende forbedring af hjemmesiden for at gøre den mere funktionel og brugervenlig. Derudover vil DFC jævnligt besøge relevante partnerlande i Afrika samt udvide kontakterne med henblik på at finde træningsinstitutioner at samarbejde med i Latinamerika og Asien. Første kursus i Asien planlægges afholdt i slutningen af DFC forventer en fortsat involvering i studieture arrangeret af ambassader eller forskellige landekontorer i UM.. F.eks. er DFC involveret i administration af ophold i Danmark af libyske patienter, herunder hotelindkvartering, flybilletter og betaling af diverse allowance. Den danske regering har indgået en aftale med den libyske overgangsregering om at tage op til 50 libyske patienter til Danmark for at lade dem behandle her. Behandlingen skal foregå på Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Sundhedsstyrelsen, november 2011 f kontrakt med et konsulentteam bestående af 3 internationale konsulenter (hvoraf mindst én skal være flydende i dansk) suppleret med lokale konsulenter i de to partnerlande (endnu ikke udvalgt), som besøges. Evalueringen vil have hovedfokus på årene En kortere statusrapport med de foreløbige resultater vil blive færdiggjort og afleveret før sommerferien. 18

20 Forskningsvirksomheden DFC varetager administrationen af forskningsbevillingerne, inklusive forskningsprojekter under den konkurrenceudsatte forskningspulje, som bliver fordelt af Forskningsfagligt Udvalg (FFU), projekter i Danmark, rejsestipendier samt projekter og bidrag under international landbrugsforskning og anden international forskning. Forskningsbistanden er på mio. kr. per år. Hovedparten af opgaverne vedrører projekter under den konkurrenceudsatte forskningspulje Overordnede resultater Samarbejdsaftalens bilag 1: Effektiv administration af forskningsbistand Resultatmål: Opretholdelse af den effektive administration af forskningsprojekterne og af den administrative kvalitetskontrol af disse. Indikator: Ingen klager modtaget fra forskere samt ingen påtale fra Udenrigsministeriet. Eventuelle klager afklares prompte med skriftlig tilbagemelding. Resultat: Ingen klager eller påtale er modtaget i Forskningssekretariatet er nu velkonsolideret med tre medarbejdere. Der er etableret en smidig og effektiv administration af ansøgningsrunderne og sagsbehandling af de igangværende projekter. Forskningssekretariatets sagsbehandling sker nu næsten udelukkende elektronisk. Alle de større ansøgninger skulle i lighed med de to foregående år igennem en prækvalifikationsrunde i ansøgninger ud af 59 modtagne blev prækvalificeret, og fire prækvalifikations- større strategiske ansøgninger og 30 individuelle ansøgninger behandlet. 44 individuelle ansøgninger blev administrativt afvist af forretningsudvalget for FFU inden mødet. FFU tiltrådte 14 projekter fordelt på 7 større strategiske projekter, fem PhD PostDoc-projekter. Den fuldstændige liste over de 14 projekter ses af bilag 6. Af de 119 igangværende projekter, som blev overdraget i august 2008, er nu i alt 94 projekter afsluttet, heraf de 40 projekter i Den positive udvikling med færre igangværende projekter fortsætter, og antallet af igangværende projekter er ved årsskiftet 2011 lig med 165 projekter. Udviklingen forstærkes af store samlebevillinger på de internationale forskningsbevillinger samt PostDoc-projekter. Modsatrettet er der sket en udvidelse i antallet af bevillinger til projekter i Danmark, samt i antallet af de ressourcekrævende pilotprojekter, og den fulde administration af rejsestipendier er også overdraget til DFC i Desuden er forskningssekretariatet blevet yderligere inddraget i kvalitetssikringen af de danske bevillinger, og DFC står for screening af alle projekters målopfyldelse og vurdering af, om projekterne udvikler sig som planlagt. 19

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2012 FORKORTELSER 2iE L Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou BSU Building Stronger Universities in Developing Countries

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2013 FORKORTELSER 2iE L Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou BSU Building Stronger Universities in Developing Countries

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Til BSU platformene 23. november 2012 J.nr. 2010-6330-04 AS Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Udenrigsministeriet

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand og Udvikling, årsplan 2008 Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Sammenfatning af evaluering af Paris-erklæringens gennemførelse (første fase)

Sammenfatning af evaluering af Paris-erklæringens gennemførelse (første fase) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - 6 Bilag 7 Offentligt Notits Udenrigsministeriet Sydsøjlen Til: J.nr.: 104.A.1.e.62. + 104.A.1.e.72. CC: Fra: Emne: EVAL (med bidrag fra UDV vedr. Udenrigsministeriets

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2012

Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2012 Evaluering af udviklingsbistanden: Redegørelse for gennemførte aktiviteter i 2012 1. Indledning Dette dokument indeholder en redegørelse for Danidas evalueringsvirksomhed i 2012. Udkast til evalueringsprogrammet

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 CV Peter Sigsgaard Revideret september 2014 Personlige data Uddannelse: Nationalitet: Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 Dansk Født: 25-12-1942 Civilstand: Nuværende stilling: Gift

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 20 Offentligt. Forord

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 20 Offentligt. Forord Udenrigsudvalget 2013-14 URU Alm.del Bilag 20 Offentligt Forord Formålet med den strategiske ramme for dansk støtte til udviklingsforskning er at opstille retningslinjer for prioriteringen og gennemførelsen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslande kanaliseret gennem danske NGOer (2002-2008) Evalueringsspørgsmål Hvad er de konkrete

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Bilag 2: Spørgsmål til interview (nyhedsbrev)

Bilag 2: Spørgsmål til interview (nyhedsbrev) Bilag 2: (nyhedsbrev) 1. ambassadens Heidi Legene 42 år Udviklingskonsulent (pt. uden arbejde) Mellemfolkelig Samvirke udstationering, spous. 2 år og 6 måneder Ja. Informativt og vigtigt. Kunne godt tænke

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg University Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere