Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt"

Transkript

1 Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n Odense NØ D a t o : T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg ebyr Du har den 24. april anmodet Statsforv altningen om at se på Odense Kommunes administration af opkræv ning af gebyr i forbindelse med transport af affald til genbrugspladserne for fremmed regning under henv isning til miljø m inis te re ns sv ar til dig af 27. juni Det fremgår af sv aret af 27. juni fra miljøministeren, at v irksomheder, der alene transporterer affald for husholdninger, ikke skal betale et særskilt gebyr v ed aflev er ing af hushold ninge ns affa ld. Resumé Det er Statsforv altningens opfattelse, at Odense Kommune ikke har handlet i strid med regler, hv is ov erholdelse påses af Statsforv altningen v ed at hav e opkræv et gebyr af Mand&Bil på genbrugspladserne v ed transport af affald til genbrugspladserne for fremmed regning, eftersom Mand&Bil ikke er registre re t i A ffalds r e gist re t. S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a S a g s n u m m e r. : S A G S B E H A N D L ER : A n n - B r i t t M ø ll e r T e l e f o n : E A N - N r s k r i v t i l o s v i a b o r g e r. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O NS - O G T E L EF O NT I D ER f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r Såfremt Mand&Bil bliv er registeret i A ffaldsregistret og i den konkrete situation alene optræder som transportør for en priv at husholdning og kan dokumentere dette, v il en opkræv ning af erhv erv sgenbrugspladsgebyr ikke v ære i ov erensste m me ls e med affa ld sb ek e ndt gø re ls e n. Statsforv a lt ninge n foreta ge r ikke yderlige r e i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærme re begrunde ls e for Statsforv a lt ninge ns opfatte ls e. Sagens baggrund Odense Kommune har v ed brev af 20. juni fremsendt 1

2 en udtalelse til sagen. Det fremgår heraf blandt andet, at Odense Kommune ikke mener, at der er lov hjemmel til at fritage en v irksomhed som Mand&Bil for betaling af benyttelse af genbrugspladsordningen, at Mand&Bil ikke er registreret som affaldstransportør i Miljøstyrelsens A ffaldsregister, og at en sådan registrering er nødv endigt for lov ligt at kunne transporte r e andres affa ld. V ed brev af 1 5. juli har du i anledning af Odense Kommunes udtalelse af 20. juni blandt andet oplyst, at du ønsker, at Odense Kommune v il anerkende, at en affaldstransportør v il kunne bruge de kommunale genbrugspladser uden at betale afgift, når affaldet køres på v egne af priv ate, og at du ønsker, at kommunen v il anv ise dette som en mulighed, hv is v irksomhed e n er registre r et i A ffaldsr e gist r et. V ed brev af 1 7. januar har du fremsendt flere bilag til sagen, herunder Miljøministerens sv ar af 5. december på spørgsmål 44 fra Folketingets Miljøudv a lg. Der fremgår heraf blandt andet følgende : Eft er Miljø minist eriets op fat t else kan d e små serv icev irksomheder god t aflev ere mind re mæ ngd er affald fra hushold ningerne p å genb rugsp lad ser ud en at skulle b etale herfor, d a hushold ningerne allerede har b etalt for genb rugsp lad sens hånd t ering af d eres affald. Det kræ v er d og, at serv icev irksomheden regist reres som affald st ransp ort ø r, og at d en kan d okument ere, hv or affald et kommer fra, når d en ankommer t il genb rugsp lad sen. Miljøstyrelsen har v ed brev af 28. maj afgiv et en v ejledende udtalelse om betaling for adgang til genbrugs p lads e r. Der fremgår følge nd e af udtalels e n siden 2: Miljøstyrelsens vurdering af regelgrundlaget Miljø st yrelsen har redegjort næ rmere for affald sd irektiv ets regler og d ansk ret i ov ennæ v nt e not at af 1 2. ap ril 2011 om d efinit ion af affald sp rod ucent. Det er p å b aggrund heraf Miljø st yrelsens jurid iske v urd ering i not at et, at d et er b edst ov erensst emmend e med d e relev ant e d efinit io ner af affald, affald sind ehav er og affald sp rod ucent, at d et konkret må v urd eres, hv ilke aft aler, d er er ind gået om hv em af d e 2 p art er, hånd v æ rkeren eller hushold ningen, d er kan og skal d isp onere ov er d et, d er ø nskes fjernet fra hushold ningen. Det fremgår også af not at et, at såfremt hushold ningen eller hånd v æ rkeren ø nsker at lad e en 3. mand aflev ere affald et p å genb rugsp lad sen p å d eres v egne, v il d enne skulle hav e st at us af t ransp ort ø r og v æ re regist reret i A ffald sregist ret (ret t il at t ransp ort ere god s for fremmed regning). Transp ort ø ren kan i d enne sit uat ion ikke ov ert age d isp osit ionsretten og ansv aret for affald et. Transp ort ø ren skal således kunne d okument ere, for hv em t ransp ort en gennemfø res. Det fremgår af Miljø st yrelsens sup p lerend e v ejleden d e ud t alelse af 5. nov emb er 2013 om ad gang t il genb rugsp la d serne for t ransp ort ø rer, at b åd e hushold ningen og hånd v æ rkeren kan b eslut t e at lad e en t ransp ort ø r t ransp ort ere d eres affald t il genb rugsp lad sen p å d eres v egne. Såfremt d en, som mø d er op med affald et, alene 2

3 t ransp ort erer affald et for fremmed regning og kan d okument ere d ette, f.eks. i form af en und erskrev et t ransp ort kont rakt, så v il d er v æ re t ale om hushold nings - eller erhv erv saffald afhæ ngigt af t ransp ort ø rens o p d ragsgiv er, d a d et er op d ragsgiv eren, d er er ind ehav er af affald et. Hv is t ransp ort ø ren er ant aget af en hushold ning er affald et således hushold ningsaffald og mod sat, såfremt t ransp ort ø ren er ant aget af en erhv erv sv irksomhed. Det fremgår af reglerne i affald sb ekend t gø relsen og b ekend t gø relse om A ffald sregist ret og om god kend else som ind samlingsv irksomhed, at d er er forskel p å t ransp ort ø rer og affald sp rod ucent er. A ffald sp rod ucent er i affald sb ekend t gø relsen d efineret som enhv er, hv is aktiv it et fremb ringer affald (d en op rind elige affald sp rod ucent ), eller enhv er, d er foretager en forb ehand ling, b land ing eller and et, som medfø rer en æ nd ring af d ette affald s karakter eller sammensæ t ning, jf. også affald sd irektiv ets art ikel 3, nr. 5, mens affald st ransp ort ø r i b ekend t gø relse om affald sregist ret er d efineret som, enhv er v irksomhed, som t ransp ort erer affald for fremmed regning, herund er v ed b rug af kø retø jer, jernb ane, fly eller skib. Det fø lger af d efinit ionerne og imp licit af affald sb ekend t gø relsen 68, at affald ikke kan ov erd rages med ansv arsfrit agend e v irkning t il en t ransp ort ø r, og at d enne d erfor kun kan aflev ere affald et p å v egne af sin op d ragsgiv er, uanset om d et aflev eres p å en genb rugsp lad s eller and re st eder. Der er hjemmel i affald sb ekend t gø relsen s kap it el 8 t il at op kræ v e gebyr hos hushold ninger og v irksomheder. Der er regler om frit agelse for erhv erv saffald sgebyr i 60, men d e find er kun anv end else, hv or d er er t ale om erhv erv saffald fra en v irksomhed. Miljøstyrelsens vurdering af den konkrete sag Det er ikke, som anfø rt af Od ense Kommune, et sp ø rgsmål om, hv orv id t d er er lov hjemmel t il at frit age en v irksomh ed som Mand &Bil for b etaling af b enyt t else af genb rugsp lad sord ningen, id et d et forud sæ t t er, at d er er t ale om Mand &Bils erhv erv saffald. Det er d erimod et sp ø rgsmål om fort olkning af b egreberne affald sp rod ucent og affald sind ehav er, og om at affald sind ehav eren kan lad e affald t ransp ort ere for fremmed regning af en t ransp ort ø r ud en, at d et gø r t ransp ort ø ren t il affald sind ehav er. Det er således st yrelsens v urd ering, at d en kommunale op kræ v ning af erhv erv sgenb rugsp lad sgebyr fra Ma nd &Bil ikke er i ov erensst emmelse med affald sb ekend t gø relsen i d e t ilfæ ld e, hv or Mand &Bil alene op t ræ d er som t ransp or t ø r for en p riv at hushold ning og kan d okument ere d et t e. Odense Kommune har i brev af 1 9. juni 201 4, på baggrund af Miljøstyrelsens udtale lse af 28. maj 201 4, blandt andet oplyst, at: Od ense Kommune v il i d en forb ind else p åp ege, at Mand &Bil st ad ig ikke er regist reret i A ffald sregist ret som affald st ransp ort ø rer. Mand &Bil må d erfor ikke op t ræ d e som 3

4 affald st ransp ort ø rer hv erken for and re v irksomheder eller for hushold ninger (heller ikke i and re kommuner). Od ense Kommune har d erfor hand let i fuld ov erensst emmelse med affald sb ekend t gø relsen i d et konkrete t ilfæ ld e også ifø lge Miljø st yrelsens ov enst åend e konklusion d a Mand &Bil ikke op fyld er krit erierne for, at kunne op t ræ d e som affald st ransp ort ø r. Hv ilket Od ense Kommune allerede b emæ rkede v ed v ores t id ligere sv ar af 20. juni 2013 t il St at sforv alt ningen. Statsforvaltni ng ens kompetenc e Statsforv altningen fører tilsyn med, at kommunerne ov erholder den lov giv ning, der særligt gælder for offe nt lige myndighe de r, jf. kommunesty r e lse s lov e ns 48, stk. 1. Statsforv altningen kan udtale sig om lov ligheden af kommunale dispositioner eller undla de ls e r, jf. kommu nesty re lses lov e ns 50. Statsforvaltni ng ens udtalels e Det fremgår af miljøbeskyttelseslov ens 48, lov bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 201 0, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til dækning af udgifter på affa lds omr å det. A ffaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 1 8. december 201 2, opregner i kapitel 8 principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkræv ning af gebyrer. Odense Kommune har udfærdiget et regulativ for erhv erv saffald gældende fra den 1. januar Heraf fremgår under 5 om gebyrer: Kommunalbestyrelsen fasts ætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslov en samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen v edtager efter affaldsbe kendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiv er størrelsen på ov ennæv nte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Odense Kommunes hjemmeside. Regulativ et er tilgængeligt i Miljøstyr e ls e ns nationa le database for affa lds re gula t iv e r. Der fremgår følgende af 6 i bekendtgørelse nr af 1 7. december om A ffaldsr e gist r et og om godkende ls e som indsa mlingsv irks om he d: 6 Affaldstransportører skal registreres i Affaldsregistret senest ved virksomhedens påbegyndelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En virksomhed kan undlade at lade sig registrere som affaldstransportør, såfremt virksomheden har ansøgt om eller er blevet godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed efter kapitel 5. Stk. 3. Affaldstransportører skal ved anmodning om registrering oplyse virksomhedens CVR-nummer og p-nummer. I den v ejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen om adgang til genbrugspla dser for transportører af 5. nov ember 201 3, som v ar v edlagt Miljøstyrelsens udtalelse af 28. maj 201 4, fremgå r følgende side 2: 4

5 Kr av o m r egis t r er ing i A ffald s r egis t r et Miljø st yrelsen kan end v id ere op lyse, at t ransp ort ø rer skal regist reres i A ffald sregist ret som t ransp ort ø rer af affald, jf. b ekend t gø relse nr af 17. d ecemb er En t ransp ort ø r som aflev erer hushold ningsaffald p å ge nb rugsp lad sen skal således b åd e kunne d okument ere, at han er regist reret i A ffald sregist ret som t ransp ort ø r, og at han har en kont rakt med en hushold ning om at t ransp ort ere d ennes affald t il genb rugsp lad sen. Ko nt r o l Kont rollen af t ransp ort ø rer, herund er v icev æ rt er, og d eres aft aler med kund er, d et v æ re sig hushold ninger eller v irksomheder, v il v æ re en ekst ra ud ford ring for kommunerne, og kommunen kan p å d en b aggrund v æ lge at b egræ nse ad gangen for t ransp ort ø rer t il genb rugsp lad serne. Begræ nsningen skal d og st å mål med d e ad minist rat iv e ud ford ringer, som fø lger af v aretagelsen af kont rollen og må ikke i p raksis ud elukke muligheden for at anv end e en t ransp ort ø r. V ed brev af 1 7. januar har du fremsendt flere bilag til sagen, herunder Miljø ministerens sv ar af 5. december på spørgsmål 44 fra Folketingets Miljøudv a lg. Der fremgår heraf blandt andet følgende : Eft er Miljø minist eriets op fat t else kan d e små serv icev irksomheder god t aflev ere mind re mæ ngd er affald fra hushold ningerne p å ge nb rugsp lad ser ud en at skulle b etale herfor, d a hushold ningerne allerede har b etalt for genb rugsp lad sens hånd t ering af d eres affald. Det kræ v er d og, at serv icev irksomheden regist reres som affald st ransp ort ø r, og at d en kan d okument ere, hv or affald et kommer fra, når d en ankommer t il genb rugsp lad sen. Det er Statsforv altningens v urdering, at Odense Kommune ikke har handlet i strid med affaldsbekendtgørelsen v ed at hav e opkræv et gebyr af Mand&Bil på genbrugspladserne v ed transport af affald til genbrugsplads erne for fremmed regning, eftersom Mand&B il ikke er registre r et i A ffalds re gist r et. V i har lagt v ægt på, at det fremgår af 6 i bekendtgørelse nr af 1 7. december om A ffaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsv irksomhed, at affaldstransportører skal registreres i A ffaldsregistret senest v ed v irksomhedens påbegyndelse. En undtagelse hertil er, hv is v irksomheden har ansøgt om eller er blev et godkendt og registret som indsamlingsv irksomhed efter kapitel 5 i lov en, men denne undtage lse findes ud fra sagens oplysninge r ikke relev ant for Mand&B il. Endv idere har v i lagt v ægt på, at Miljøstyrelsen i v ejledende udtalelse af 5. nov ember og Miljøministeren i sv ar af 5. december har oplyst, at en transportør, der aflev erer mindre mængder husholdningsaffald på genbrugspladsen, kan gøre dette uden at skulle betale herfor, hv is transportøren er registreret i A ffaldsregistret som transportør/er registreret som affaldstransportør, og det kan dokume nt e res, hv or affa ld et komme r fra. 5

6 Statsforvaltningen vurderer, at såfremt Mand&Bil bliver registeret i Affaldsregistret og i den konkrete situation alene optræder som transportør af mindre mængder affald for en privat husholdning og kan dokumentere dette, vil en opkrævning af erhvervsgenbrugspladsgebyr ikke være i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Odense Kommune. Med venlig hilsen Ann-Britt Møller 6

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C 2014-196455 D a t o : 0 8-05 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Stats forv altningen, s om i medfø

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn:

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn: Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org 2014-195470 D a t o : 0 6-10 - 2 01 5 T i ls y n e t Kommunens sagsnr. 15/58 2 0 S t a t s f o r v a l t n i n g e n Der er i dag skrevet således

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V 2014-193369 D a t o : 0 9-09 - 2 01 5 T i ls y n e t V edrørende jeres sagsnummer 2014-0

Læs mere

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt X 16-06- 20 11 T I L S Y N E T Henvendels e vedrørende anmodning om stillingtagen til skolelukn ing er i T histed by Du har den 8. september 201 0 rettet henv end e ls e til statsforv a lt ninge n som

Læs mere

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov 2014-209237 D a t o : 0 8-09 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune V ed brev af 29. september 201 4 har du v ia

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2015-7850 D a t o : 2 7-10 - 2 01 5 V i har skrev et til Otto Krull Jepsen og Margaretha A nna J P v an Bov en, V endersgade 1 1 02, 1 363 Københav n K og Præstøv

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-11994 D a t o : 0 2-1 1-2 01 5 V i har skrev et til Jens Engelbert Petersen, Nyv ej 1 0 B, 3 tv, 1 851 Frederiksberg C, v edrørende ejendommen beliggende

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen:

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2014-200147 D a t o : 2 3-09 - 2 01 5 T i ls y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Dine henvendels er vedrørende Faxe

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald X 01-09- 2011 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved breve af 23. september 2010 og 25. januar 2011 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Gentofte Kommune den 21.

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-23363 D a t o : 0 7-1 2-2 01 5 V i har skrevet til Lise Helene B ertram og Jørgen V aldemar Petersen, Skibstrupvej 25, 3140 Ålsgårde, vedrørende ejendommen

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 07-07- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Sagsbehandlingsfrister på det sociale område A har den 11. juni 2010 henvendt sig til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommune r- ne i Midtjylland.

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Gebyrer Gebyrer Ikrafttræden Opkrævning af gebyrer via CVRregistret fra 1.1.2010 Opkrævning af gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladser fra 1.1.2010. Undtagelser

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2009 til en advokat for en borger 2 6-0 8-2 0 0 9 T I L S Y N E T Statsforvaltningen har fra Folketingets Ombudsmand modtaget Advokatanpartsselskabets klage på vegne

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Helsingø r Kommune Stengad e Helsingø r A tt.: Byggeri

Helsingø r Kommune Stengad e Helsingø r A tt.: Byggeri Helsingø r Kommune Stengad e 59 3000 Helsingø r A tt.: Byggeri 2014-223532 D a t o : 0 9-02 - 2 01 5 V i har skrev et således til Russell James Brice, Odinshøjv ej 13A, 31 40 Å lsgårde, v edrørende ejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

A nette Rav nholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent

A nette Rav nholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent Skolebestyrelsen v ed Ulv kærskolen, xxx Kærtoften 1 2 9850 Hirtshals 10-06- 2011 Henvendelse om nedlæggelse af Ulvkærskolen i Hjørring Kommune T I L S Y N E T Du har i brev af 24. nov ember 201 0 rettet

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Rådhus p a rk e n Glostr up

GLOSTRUP KOMMUNE Rådhus p a rk e n Glostr up GLOSTRUP KOMMUNE Rådhus p a rk e n 2 2600 Glostr up 2015-8340 D a t o : 2 2-10 - 2 01 5 V i har skrev et til Kiah Mohr og Jeanette Øster, Ejbykærsv ej 7, 2600 Glostrup v edrørende ejendommen matr.nr. 1

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev

Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2015-8907 D a t o : 0 3-11 - 2 01 5 V i har skrev et til Lone Krag og Poul Erik Krag, Frederiksv ej 1 2, 4654 Faxe Ladeplads, v edrørende ejendommen beligge nde

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Rudersd a l kommune Øv erødv ej Holte

Rudersd a l kommune Øv erødv ej Holte Rudersd a l kommune Øv erødv ej 2 2840 Holte 2015-22973 D a t o : 1 0-1 2-2 01 5 S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 6 2 0 0 A a b e n r a a V i har skrev et til Banedanmark, Rudersdal

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk:

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Sendt pr. e-post 21-10- 2 0 1 4 Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: T i l s y n e t Jeres henvendelse vedrørende Halsnæs Kommune

Læs mere

He lge B o Je ns e n A lbertslundv ej A lbertslund. Din henvendels e vedrørende Albertslun d Kommune

He lge B o Je ns e n A lbertslundv ej A lbertslund. Din henvendels e vedrørende Albertslun d Kommune He lge B o Je ns e n A lbertslundv ej 9 2620 A lbertslund 24-03- 20 15 T i ls y n e t Din henvendels e vedrørende Albertslun d Kommune Statsforv altningen har fra A lbertslund Kommune modtaget din klage

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

A alborg Kommu ne Boulev a r de n 1 3, Postbox 462 91 00 A alborg. Sendt pr. e-post

A alborg Kommu ne Boulev a r de n 1 3, Postbox 462 91 00 A alborg. Sendt pr. e-post A alborg Kommu ne Boulev a r de n 1 3, Postbox 462 91 00 A alborg Sendt pr. e-post 19-09- 20 14 Henvendelse vedrørende habilitet ved behandling af sag om vandforsyningsp l an l ægn ing A alborg Kommune

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget tilblivelsen heraf og planer herfor Et historisk rids.. Før fase 1 af Ny Organisering Fase 1 affaldsbekendtgørelse 1473 2009 En tilføjelse til Fase 1 politisk

Læs mere

3 Godkendelse af genforhandlet lejekontrakt om JYSK Park

3 Godkendelse af genforhandlet lejekontrakt om JYSK Park 3 Godkendelse af genforhandlet lejekontrakt om JYSK Park 3.1 - Bilag: Tilsynets udtalelse DokumentID: 4740936 Silkeb org Kommune Søv ej 1 8600 Silkeb or g 2015-7512 D a t o : 0 2-12 - 2 01 5 T i ls y n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Udmeldelse af børn fra skole

Udmeldelse af børn fra skole 14-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Udmeldelse af børn fra skole Du skrev den 4. januar 2011 til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner 1. Du oplyste, at

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Denne tidslinje er senest redigeret

Denne tidslinje er senest redigeret Denne tidslinje er senest redigeret 23.02.10 Tidslinje for initiativer i f.m. gennemførelse af affaldsreformens fase 1 - baseret på s orienteringsskrivelse af 10. juli 2009 til kommunerne om gennemførelse

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune?

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 Oktober 2014 Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider i kommunerne - Hvor erhvervsvenlig er din kommune? Byggesagsgebyret er reelt en skat på erhvervsudvikling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 12. juli 2012 i sagen om Fanø Kommune og delegation af myndighedskompetence til Hjælpemiddelcentralen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 28-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 A har den 31. august 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Assens Kommune og delegat i- on af myndighedskompetence.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere