Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende"

Transkript

1 Bilag 6.1. Projektinitieringsdokument Fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende (PID) Indsatsprogrammet for generel administration: Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende Version

2 Indhold Resumé...3 Om projektet...4 Projektets formål...4 Projektets leverancer...4 Anbefaling...4 Forhandling med Copy-Dan/Forlæggerforeningen...5 Status på professionshøjskolerne...6 Aktuel status...7 Visionen...8 Projektets sammenhæng med øvrige projekter i indsatsprogrammet...10 Markedsoverflyvning...11 Mulig tidsplan...12 Projektorganisering...12 Økonomi...14 Initiale omkostninger...14 Driftsorganisation...14 Driftsomkostninger...14 Projektgruppen...15 Bilag

3 Resumé Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende er igangsat under indsatsprogrammet for generel administration. Projektet har haft følgende opgaver: Forhandle med CopyDan/Forlæggerforeningen om en anden afregningsmodel for betaling og etablering af en sektorløsning: Forslaget om afregningsmodel blev afvist, forslaget om en sektorløsning blev accepteret. Foretage en analyse af status i professionshøjskolesektoren og formulere en fælles vision for et sektorbaseret system samt få tilkendegivelser fra de enkelte professionshøjskoler om, hvorvidt der er interesse for et sektorsystem: Interessen er stor, og såfremt der ikke etableres et fælles system vil flere professionshøjskoler igangsætte udvikling af individuelle løsninger. 2 professionshøjskoler er interesserede i at deltage på visse betingelser. Se systemet i sammenhæng med øvrige projekter, som kan have sammenhæng med dette: Sektorsystemet for håndtering af ophavsretsligt beskyttet undervisningsmateriale er stærkt efterspurgt af flere professionshøjskoler, så derfor bør projektet igangsættes hurtigst muligt, men det bør udvikles således, at det kan udvikles til at udgøre motor for andre projekters behov for rettighedsstyring og sikker distribution af andre typer af undervisningsmateriale Foretage en markedsanalyse med det formål at godtgøre, om der eksisterer en løsning, som kan løse sektorens behov: Der eksisterer ikke et standardsystem på markedet, men der findes flere systemer, som efter tilpasning bør kunne videreudvikles og tilpasses sektorens krav. Vurdere, om udviklingsopgaven skal i EU-udbud eller indkøbes under en SKI aftale: Projektgruppen vurderer at et begrænset EU udbud vil tiltrække flest kvalificerede leverandører. Fastsætte et tidsperspektiv: Det skønnes, at kravspecifikation, udbud, systemtilpasning, systemintegration, datamigrering og implementering kan gennemføres på 48 måneder. Fastsætte økonomi: Det skønnes, at den samlede initiale omkostning til udviklingsarbejdet udgør ca. kr Beskrive projekt- og driftsorganisation: Der nedsættes en central projektgruppe med en projektleder, som udarbejder kravspecifikation, afvikler udbudsforretning og får udviklet løsningen. Der nedsættes senere i forløbet projektorganiseringer på de enkelte professionshøjskoler med henblik på implementering og integration af løsningen i eget læringssystem (LMS). Der etableres en driftsorganisation i henhold til Samarbejds- og styringsaftale om drift og udvikling af fælles systemer Projektets primære gevinster udgøres af en fælles systemudvikling fremfor flere individuelle, lettere mulighed for at opkræve betaling for adgang til indskannede tekster fra de studerende, større sikkerhed ved håndtering af tekster, som skal beskyttes og en ny måde at dele viden og inspiration undervisere imellem. Af øvrige gevinster kan fremhæves: genbrug af tekster på tværs af sektoren, højere kvalitet af det indskannede og automatisk indberetning af forbrug til CopyDan. 3

4 Om projektet Projektets formål Projektets formål er at udarbejde et beslutningsgrundlag, som kan danne grundlag for en eventuel etablering af et sektorbaseret system for håndtering af ophavsretsligt beskyttet materiale stillet til rådighed for undervisning på landets professionshøjskoler i henhold til aftale indgået med CopyDan. Beslutningsgrundlaget skal endvidere forholde sig til håndteringen af underviserfremstillede materialer og indkøbte rettighedsbeskyttede digitale undervisningsmaterialer. Et sektorbaseret system skal bygge på et behov formuleret af professionshøjskolerne og accepteret af CopyDan og Forlæggerforeningen. Systemet skal dels imødekomme sektorens behov for at skabe rationaliseringsgevinster i forbindelse med det praktiske arbejde ved indskanning og registrering af undervisningsmateriale, videndeling og gensidig faglig inspiration, dels skal det imødekomme de behov, CopyDan og Forlæggerforeningen har til håndtering af ophavsretsligt beskyttet materiale. Endelig skal projektet drøfte en anden afregningsmodel med Copy-Dan end den eksisterede med afsæt i et ønske om, at studerende betaler i henhold til forbrug af artikler. Projektets leverancer Resultat af forhandlinger med CopyDan og Forlæggerforeningen om såvel en mulig teknisk løsning som en anden betalingsmodel (Se side 5) Besøgsrunde på alle professionshøjskoler. Hvad er nuværende status, hvad er krav og forventninger til en sektorløsning (Se side 6) Vision for system baseret på de behov og ønsker, sektoren har formuleret (Se side 7) Markedsoverflyvning og indstilling til udvikling af en sektorløsning (Se side 11) Business Case, værdi, gevinstrealisering og risikoanalyse (Bilag 4) Anslået økonomi (Se side 12) Dette projekts sammenhæng med andre projekter i indsatsprogrammet (Se side 10) Anbefaling (Se side 4) Anbefaling Projektet anbefaler, at der etableres et sektorsystem, som kan håndtere bl.a. skannet ophavsretsligt beskyttet undervisningsmateriale. Anbefalingen bygger på følgende gevinster: Økonomiske gevinster Der udvikles ét fælles system frem for en række individuelle systemer Genbrug af allerede indskannede filer vil nedbringe skanningsopgaven for den enkelte underviser eller den instans, som forestår indskanning og registrering på den enkelte professionshøjskole Det gøres muligt at opkræve betaling for de studerendes adgang til undervisningsmateriale på en administrativt håndterbar måde. De enkelte professionshøjskoler kan frit vælge, hvorvidt de ønsker at opkræve og i givet fald hvilken sats og opkrævningsfrekvens, de ønsker at anvende 4

5 Den opgave, som periodisk pålægges tælleinstitutioner bortfalder, idet systemet automatisk kan levere information til CopyDan Kvalitetsgevinster Der skabes en standardiseret og kvalitetssikret model for registrering og indskanning. Der etableres en ensartet høj sikkerhed for overholdelse af begrænsningsreglerne i henhold til aftalen indgået med Copy-Dan i hele professionshøjskolesektoren Undervisere kan genbruge materiale fra tidligere undervisningsforløb Et fælles repositorium bidrager til tværgående vidensdeling i sektoren idet undervisere kan følge kollegaer og lade sig inspirere af deres anvendelse af artikler Det anbefales, at systemudviklingen iværksættes hurtigst muligt, da løsningen er efterspurgt på flere af professionshøjskolerne. Hvis projektet udskydes eller opgives, vil flere af professionshøjskolerne indlede arbejdet med selv at udvikle en løsning i løbet af kortere tid. Markedet for systemer Projektet rekvirerede en markedsanalyse fra Claus Qvistgaard/Pactor for at få et billede af, om der eksisterer et etableret system, som kan tilpasses de behov, sektoren har. Der peges i analysen særligt på to systemer, det vil være hensigtsmæssigt at kigge nærmere på. Det skønnes, at risikoen ved at bygge et system fra bunden vil være for risikobetonet, såvel tidsmæssigt som økonomisk. Udbud Projektgruppen anslår, at omkostninger til køb og tilpasning af en standardløsning vil gå over udbudsgrænsen, og at der skal afholdes et udbud, hvor der inviteres til en prækvalifikation. Prækvalificerede leverandører får efterfølgende lejlighed til at udarbejde et løsningstilbud på baggrund af den fremsendte kravspecifikation. Kravspecifikation Kravspecifikationen bør være meget tydelig omkring: Standarder. Der skal anvendes standarder, som allerede anvendes i sektoren Åbenhed. Der skal kunne skabes tæt integration til såvel eksisterende som kommende systemer Sikkerhed. Systemet skal kunne håndtere de begrænsningsregler, som gælder for anvendelse af undervisningsmateriale i henhold til aftale indgået mellem professionshøjskolerne og Copy-Dan. Fleksibilitet. Systemet skal kunne håndtere egenproducerede e-ressourcer og digitale læringsobjekter, som skal adgangsstyres Systemudvikling: Der bør i størst muligt omfang bygges på allerede eksisterende sektorløsninger Forhandling med Copy-Dan/Forlæggerforeningen Sektorsystem 5

6 Der har været ført forhandlinger med Copy-Dan/Forlæggerforeningen om etablering af et sektorbaseret system. Der er fra forlæggerforeningens side givet accept til etablering af sektorløsningen under forudsætning af, at begrænsningsreglerne håndteres af systemet: Højst 20 % Maksimalt 30 sider af en publikation pr. studerende pr. halvår, dels ved udvikling af en teknisk løsning, dels ved tilsyn med løsningen. Se bilag 5 og 6 for specificering af krav til systemet. Anden afregningsmodel Spørgsmålet om en anden afregningsmodel blev prompte afvist af CopyDan på mødet d. 26. juni. I dag afregnes de enkelte professionshøjskoler i henhold til en sats som multipliceres med antal STÅ, den enkelte professionshøjskole producerer. Betalingen dækker såvel den skanning og kopiering, der finder sted i undervisningssammenhæng, som den dækker øvrig brug. Ændres opgørelsen af forbrug til at blive opgjort pr. klik, medtælles ikke øvrig kopiering og skanning, institutionerne foretager, og betalingen vil derfor ikke dække det faktiske forbrug. På den baggrund afviser CopyDan at ændre på den nuværende afregningsmodel. Status på professionshøjskolerne Projektleder og studenterhjælper har besøgt de enkelte professionshøjskoler og interviewet medarbejdere på baggrund af en spørgeguide, som i forvejen var fremsendt. Interviewrunden blev afholdt således: 26. juni UCC 7. august UC Sjælland 11. august UC Lillebælt 20. august UC Syddanmark 26. august Professionshøjskolen Metropol 1. september VIA UC Der har ikke været afholdt et besøg på UC Nordjylland, men UCN har returneret den udarbejdede spørgeguide i udfyldt stand. I invitationen blev der bedt om interviews med den eller de personer på professionshøjskolen, som er involveret i eller ansvarlige for forvaltningen af undervisningsmateriale i henhold til aftale med Copy-Dan. I de fleste tilfælde er interviews afholdt med personale fra højskolernes biblioteker, men enkelte steder ligger dette ansvar på studiekontoret/studieadministrationen. De enkelte interviews blev fastholdt som referater og lydoptagelser. Følgende gennemgang er en sammenskrivning af de enkelte interviews. 6

7 Spørgeguiden er vedlagt rapporten som bilag 1. Aktuel status Alle professionshøjskoler anvender muligheden for at skanne og distribuere undervisningsmateriale digitalt. Fokus flytter fra fotokopiering til digital distribution, og distributionen foregår igennem professionshøjskolens LMS system eller systemer. Kvaliteten af det indskannede Arbejdet med indskanning varetages oftest af underviserne og kvaliteten af det indskannede kan variere, idet der på de fleste af højskolerne ikke er en systematisk kontrol af hverken det indskannede eller af metadata. Studerende henvender sig til underviserne, såfremt man finder kvaliteten uacceptabel. UC Syddanmarks afdeling i Haderslev udgør en undtagelse, idet materiale, som skal indskannes, sendes til et trykkeri, der dels skanner, dels registrerer metadata og DK5-nummer. Metropol udvikler en administrativ funktion i eget system, hvorefter bibliotekspersonale kan gå indskannede materialer systematisk igennem og løbende foretage en godkendelse af kvaliteten. Overholdelse af begrænsningsregler På alle professionshøjskoler ligger ansvaret for overholdelse af begrænsningsreglerne hos den enkelte underviser. Dette gælder såvel begrænsningen af sidetal som i procentsats af en publikation. Bortset fra UC Syddanmark/Haderslev og Metropol foretages der ikke en systematisk kontrol af overholdelsen af begrænsningsreglerne. Men alle steder har biblioteket påtaget sig opgaven at informere om regler og muligheder samt supportere brugerne. Håndtering af det indskannede Indskannet undervisningsmateriale lægges og adgangsreguleres i de enkelte professionshøjskolers læringsplatforme, eksempelvis Fronter, Blackboard, It s Learning, Key2know og IntraPol. Indskannet materiale lægges i undervisningsrum eller grupper i læringsværktøjet, hvorfra de studerende efter logon kan downloade og læse på skærmen eller udskrive. På nær Metropol og visse af UCC s uddannelser eksisterer der ikke en fælles base for det indskannede materiale på professionshøjskolerne underviserne kan anvende, og der er ikke en systematisk mulighed for at kunne tilgå kollegaers artikler hvilket betyder, at de samme materialer i praksis kan blive indskannet flere steder på forskellige uddannelser eller adresser på den samme professionshøjskole. Betaling for adgang CopyDan opkræver årligt de enkelte professionshøjskoler betaling i henhold til den indgåede aftale. På nogle professionshøjskoler betales omkostningen centralt, men på de fleste opsplittes den efter en fastlagt nøgle og sendes videre til de enkelte uddannelser. På to professionshøjskoler opkræves merbetaling for print (UCSJ og UCN) fra de studerende, og på to andre professionshøjskoler opkræves der direkte betaling af de studerende (dele af UCC og Metropol). Betaler de studerende ikke på de to sidstnævnte, fortaber de adgangen til de indskannede materialer. 7

8 Argumentet for ikke at opkræve direkte betaling for de studerende på de øvrige højskoler er, at opkrævning og håndhævelse af konsekvenser ved manglende betaling er for ressourcekrævende til at være rationel. Under et par af de afholdte interviews blev der givet udtryk for, at man vil overveje at indføre opkrævning af betaling fra de studerende, hvis dette ikke medførte et større administrativt merarbejde. Der er ikke hjemmel til obligatorisk opkrævning af betaling fra de studerende. Se skematisk oversigt: bilag 2. Visionen Den anden del af de afholdte interviews handlede om en vision for et fælles sektorsystem. I det følgende angives et foreløbigt bud på de elementer, som efterspørges i et kommende sektorsystem. Et fælles repositorium Et fælles repositorium er defineret ved at være en database, som rummer summen af de tekster, undervisere aktuel anvender og tidligere har anvendt som supplement til grundbøger i undervisningen på landets professionshøjskoler. Studerendes adgang Studerende sikres adgang til de indskannede materialer igennem professionshøjskolens læringssystem (LMS). Studerende finder links til artikler i litteraturlister, i dokumenter eller på anden måde, underviseren vælger. Den studerende tilgår ikke et separat system, men der gives automatisk den studerende adgang, når han eller hun er logget på LMS-systemet (Single Sign-On). Når den studerende klikker på et link, sikrer systemet, at den studerende har retmæssig adgang til at downloade den pågældende tekst. Uretmæssig adgang forhindres. Teksten kan så vidt muligt læses på skærmen eller udskrives alt efter den studerendes ønske. Vælger den studerendes professionshøjskole at opkræve betaling for adgang til artikler, ledes den studerende til et betalingsmodul ved første klik på en indskannet tekst, og der etableres en adgang, så den studerende kan se sine betalinger og kvitteringer for betaling. Den studerende kan se hvilke artikler, der løbende er lagt til vedkommende i Min litteraturliste på tværs af fag og hold. Den studerende kan afmærke, såfremt en indskannet tekst er i for dårlig en kvalitet. Information om en dårligt skannet artikel formidles videre til den fælles administrative enhed. Når den studerende dimitterer eller forlader uddannelsen i utide, fortabes såvel adgangen til uddannelsens IT-netværk som til teksterne i skanningssystemet. Der kan i udvikling af systemet indgå overvejelser om at give de studerende adgang til at kunne søge i hele databasen og evt. købe sig adgang til yderligere artikler. En sådan feature skal forhandles med CopyDan/Forlæggerforeningen. Undervisernes adgang 8

9 Underviserne tilgår skanningssystemet fra LMS-systemet uden at skulle logge separat på. Underviser kan anvende systemet til følgende opgaver: Registrere og uploade en indskannet tekst. Systemet advarer om mulige dubletter og stiller krav om et minimum af metadata om den uploadede tekst ligesom systemet advarer, såfremt der registreres tekster med sidetal, der overgår det tilladte i henhold til begrænsningsreglen. Anvende et avanceret søgeinterface for at kunne fremsøge og give adgang til tekster til hold eller enkeltstuderende med et minimum af klik. Underviserne kan anvende repositoriets tekster til egen forberedelse Se hvilke tekster der er lagt til hold eller enkeltstuderende på egen institution. Systemet forhindrer i videst muligt omfang, at der lægges tekster til studerende eller hold, som overskrider begrænsningsreglerne Kopiere tidligere adgange til nye hold med mulighed for korrektioner Når en underviser giver studerende adgang til tekster, logges denne information, og den kan gøres tilgængelig i forskellige formater for vidensdeling og faglig sparring: Liste over hvilke tekster, der anvendes på specifikke uddannelser eller institution Liste over de mest anvendte artikler på specifikke uddannelser eller professionshøjskoler Liste over hvilke tekster bestemte undervisere - man har valgt at følge - uploader og anvender i undervisningen Tip til andre artikler som relaterer sig til den fremsøgte baseret på, hvad andre har brugt Disse tekster skal med få klik også kunne lægges til egne hold og studerende. Der kan tillige udvikles en funktion, så underviser kan angive og dele erfaringer om den pågældende tekst eller knytte flere tekster sammen, så de kan ses som forløb. Administrativ enhed Medarbejderne på de enkelte professionshøjskoler peger i de afholdte interviews på behovet for en administrativ enhed, som skal varetage det løbende tilsyn med repositoriet. Det foreslås, at denne opgave skal varetages af biblioteket. Der vil være et behov for at: Kontrollere kvaliteten af det indskannede og evt. genindskanne Kontrollere kvaliteten af metadata og evt. at korrigere/supplere data Kontrollere overholdelse af begrænsningsreglen for den enkelte artikel og blokere ved overskridelse Foretage en kassation af artikler, som ikke længere er relevante at have i basen Foretage en kobling af nye og ældre udgaver af tekster, så underviserne gøres opmærksomme på eventuelle nye udgaver af de tekster, de ønsker at give deres studerende adgang til. Enheden kan etableres som en national enhed, der løser opgaven tværgående for alle professionshøjskoler, eller opgaven kan forankres på de enkelte professionshøjskolers biblioteker på baggrund af tværgående retningslinjer. 9

10 CopyDans adgang/indberetningsmuligheder CopyDan har adgang til at kunne trække information om sektorens anvendelse af de indskannede materialer. Eksempler på træk: Metadata for den enkelte tekst Antal studerende, som har adgang til en given tekst De mest anvendte tekster fordelt på uddannelser Stigende hhv. faldende anvendelse af bestemte tekster Teknologi og integration De enkelte professionshøjskoler udtrykker forskellige krav til integration af systemet i eksisterende LMSløsninger. I den ambitiøse løsning er der udviklet brugerinterfaces, som kan anvendes, og der er udviklet webservices, den enkelte professionshøjskole kan integrere i egen læringsplatform, så studerende og ansatte oplever repositoriet som en funktionalitet i LMS et, ikke som et separat system. Begrænsningen for integration skal sættes af LMS et, ikke af skanningssystemet. Der er krav som Single Sign-On, så brugerne ikke skal logge specifikt på systemet. Brugeroprettelse- og nedlæggelse skal ske ved anvendelse af data fra eksisterende stamdatakilder, eks. SIS. Projektets sammenhæng med øvrige projekter i indsatsprogrammet Projekt fællessystem til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende rummer foruden den distributions- og rettighedshåndteringsmæssige del også potentialet til at kunne blive et vidensdelingsværktøj, hvor undervisere kan dele erfaringer og viden om anvendelse af repositoriets materialer med kollegaer i sektoren. Projekterne under indsatsprogrammet for fælles it, Fælles repository (opbevaring og deling) og projektet for Videokonference arbejder begge med håndtering af undervisningsmateriale, som er skabt af underviserne selv, men ikke desto mindre materiale, som skal rettighedsstyres og distribueres. Med forbehold for, at indholdet i de to nævnte projekter ikke er kendt endnu, tegner der sig et billede af, at de tre projekter formodentligt har mange fælles flader og at det vil være klogt at samtænke disse, da de tilsyneladende vil kunne gøre brug af samme rettigheds- og distributionsmotor, samme repositorie for sikker opbevaring af materialer og samme søgesystem for søgning og fremfindelse af materialer. De ophavsretslige perspektiver kan tillige håndteres sammenhængende mellem de tre systemer. Den helt store gevinst i dette vil imidlertid udgøres af det community, der opstår, når brugerne tilfører og deler deres anvendelse af repositoriets indhold med deres kollegaer: Undervisningsforløb og materialer undervisere har udviklet (uanset medie) vil kunne stilles til rådighed for kollegaer kombineret med henvisninger til skannede tekster og overvejelser omkring 10

11 hensigtsmæssig brug og udbytte. Systemet kan tilføjes web 2.0 funktionalitet som eksempelvis en blogeller anden kommunikationsfunktionalitet, så brugerne kan udveksle og dele erfaringer, kompetencer og viden. Systemets motor kan beskytte og rettighedsstyre repositoriets indhold. Ét fælles system til de forskellige tekst- og medietyper betyder, at ét system skal udvikles og integreres i de enkelte professionshøjskolers LMS er, ikke tre. Tilsyn af alt indhold kan varetages af én fællesenhed. Vælges det at samtænke/sammenlægge de tre projekter, bør det ske på en sådan måde, at sektorens akutte behov for et system for håndtering af skannede tekster prioriteres højest. Et kommende sektorsystem kan tegnes således: Figur 1 Ovenstående figur angiver visionen for et fælles system. Markedsoverflyvning Der henvises her til bilag 3, som er en markedsoverflyvning foretaget af Claus Qvistgaard/Pactor. Claus Qvistgaard konkluderer, at der ikke umiddelbart eksisterer et system på markedet, som fuldstændigt kan opfylde de ønsker, som er opsamlet, der skal foretages tilpasninger uanset hvilket system, der vælges. Claus Qvistgaard peger dog på to systemer, som bør undersøges nærmere. Tilpasning af et standardsystem indebærer dog altid den risiko, at der er krav, som ikke kan opfyldes, da de kan være uforenelige med systemets grundstruktur. 11

12 Mulig tidsplan En tidsplan for etablering af et system for håndtering af indskannet undervisningsmateriale forventes at tage omkring 24 måneder. Projektet inddeles i to faser: Første fase omhandler kravspecifikation og udbudsforretning, Anden fase omhandler udvikling og implementering af løsning. Anden fase har en central del og en decentral del. Første fase Central projektledelse Kravspecifikation Udbud/valg af leverandør Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Anden fase Central Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Central projektledelse Udvikling Test Etablering af driftsfunktion Decentral Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Decentral projektledelse Workshops Integration i eget LMS Konvertering af data Pilottest Udd. af brugere Etablering af driftsfunktion Projektorganisering Første fase 12

13 Central projektorganisering Indsatsprogram for generel administration Styregruppe Biblioteksledernetværk Projektleder Projektgruppe Der ansættes en projektleder og etableres en projektgruppe. Projektgruppen sammensættes af 4 5 personer som har indsigt i området. Der kan være tale om bibliotekspersonale, it-personer, undervisere og andre kompetencepersoner. Styregruppefunktionen varetages af biblioteksledernetværket som refererer til styregruppen for indsatsprogrammet for generel administration. Anden fase Central organisering Der ansættes en projektleder og etableres en projektgruppe. Det kan overvejes at projektleder og projektgruppe har en anden sammensætning end i første fase, da der her er fokus på udvikling og implementering. Styregruppefunktionen varetages af biblioteksledernetværket. Decentral organisering Der udpeges en projektleder fra hver professionshøjskole. Projektleder er ansvarlig for såvel den tekniske integration af sektorløsningen i eget LMS, test, konvertering af data og for implementeringen af systemet. Økonomi Initiale omkostninger Følgende estimeringer af omkostninger er anslået og skal tages med forbehold. Første fase Projektleder og projektgruppe... Kr Konsulent...Kr

14 Anden fase Centrale omkostninger Projektledelse og projektgruppe...kr Indkøb og tilpasning af standardsystem (meget forsigtigt anslået)...kr Etablering af driftsplatform...kr Decentrale omkostninger Enhedspris For 7 PH er Integration i eksisterende LMS...kr kr Konvertering af eksisterende data...kr Kr Projektledelse...Kr Kr Uddannelse af brugerne...kr Kr Etablering af superbrugerfunktion...kr Kr I alt for etablering af projekt...kr Driftsomkostninger Det anslås at der vil være følgende driftsomkostninger: Teknisk drift og udvikling: Vedligeholdelse, teknisk support, host og drift...kr Videre udvikling af systemet til fremtidige krav og behov...kr Årligt...Kr Driftsorganisation Der etableres en driftsorganisation, jf. retningslinjerne beskrevet i Samarbejds- og styringsaftale om drift og udvikling af fælles systemer. Projektgruppen Projektinitieringsdokument og business case er blevet udarbejdet af følgende projektgruppe: Charlotte Greve, VIA UC; Biblioteker, chefkonsulent; Lars Emil Larsen, VIA UC, Den Centrale Studieadministrative Enhed, jurist; Peter Flodin, Metropol, Koncernadministration, Bibliotek, bibliotekschef; Christian Wang, UC Lillebælt, it-chef 14

15 Lars Kofod-Jensen, Metropol, koncernadministration, Bibliotek, projektleder Projektgruppen og projektleder blev bistået af Mikkel Rask Christensen, Metropol, Koncernadministration, Bibliotek, studenterhjælper Bilag Bilag 1: Spørgeguide Bilag 2: Oversigt over svar på centrale spørgsmål fra interviews på de enkelte professionshøjskoler Bilag 3: Markedsoverflyvning ved Claus Qvistgaard/Pactor Bilag 4: Businesscase og risikoanalyse Bilag 5: Notat til Forlæggerforeningen om fælles repositorium Bilag 6: Notat til Forlægger foreningen om fælles repositorium - opfølgning 15

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K.

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K. Praktikportal Professionshøjskolerne i Danmark Roadshow Præsentation af projekt Praktikportal Hvorfor har vi valgt at udvikle en portal på tværs af alle UC er og alle uddannelser? Fra start til slut går

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Retningslinjer for brugen af UCL Apps

Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjerne i dette afsnit gælder brugen af CLOUD-løsningen UCL Apps, som er afgrænset til alene at kunne bruges af UC Lillebælts i forvejen registrerede itbrugere,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

IT-afdelingen rykker tættere på forretningen

IT-afdelingen rykker tættere på forretningen IT-afdelingen rykker tættere på forretningen Flemming P. Madsen Aalborg Handelsskole Flemming Pentz Madsen Datalog, AUC 1990 Aalborg Boilers, systemudvikler Mentor CRI WM-data Logica Systemudvikler Projektleder

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Materialebasen. Giv relevante elever adgang til digitale tekster. Version: August 2012

Materialebasen. Giv relevante elever adgang til digitale tekster. Version: August 2012 Materialebasen Giv relevante elever adgang til digitale tekster Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Materialebasen?...4 Hvad kan teksterne?...4 De formelle krav...5 Få adgang som lærer...5

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Sagsfremstilling i resumé

Sagsfremstilling i resumé Kommissorium for: ESDH-udbudsrådgivning; valg af rådgiver Projektleder Projektejer Evt. styregruppe Version Dato Projekt sluttidspunkt 4.0 (1.0-3.0 er notater) 30.9.2013 31.12.2014 Motivation/baggrund

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere