Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende"

Transkript

1 Bilag 6.1. Projektinitieringsdokument Fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende (PID) Indsatsprogrammet for generel administration: Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende Version

2 Indhold Resumé...3 Om projektet...4 Projektets formål...4 Projektets leverancer...4 Anbefaling...4 Forhandling med Copy-Dan/Forlæggerforeningen...5 Status på professionshøjskolerne...6 Aktuel status...7 Visionen...8 Projektets sammenhæng med øvrige projekter i indsatsprogrammet...10 Markedsoverflyvning...11 Mulig tidsplan...12 Projektorganisering...12 Økonomi...14 Initiale omkostninger...14 Driftsorganisation...14 Driftsomkostninger...14 Projektgruppen...15 Bilag

3 Resumé Projekt fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende er igangsat under indsatsprogrammet for generel administration. Projektet har haft følgende opgaver: Forhandle med CopyDan/Forlæggerforeningen om en anden afregningsmodel for betaling og etablering af en sektorløsning: Forslaget om afregningsmodel blev afvist, forslaget om en sektorløsning blev accepteret. Foretage en analyse af status i professionshøjskolesektoren og formulere en fælles vision for et sektorbaseret system samt få tilkendegivelser fra de enkelte professionshøjskoler om, hvorvidt der er interesse for et sektorsystem: Interessen er stor, og såfremt der ikke etableres et fælles system vil flere professionshøjskoler igangsætte udvikling af individuelle løsninger. 2 professionshøjskoler er interesserede i at deltage på visse betingelser. Se systemet i sammenhæng med øvrige projekter, som kan have sammenhæng med dette: Sektorsystemet for håndtering af ophavsretsligt beskyttet undervisningsmateriale er stærkt efterspurgt af flere professionshøjskoler, så derfor bør projektet igangsættes hurtigst muligt, men det bør udvikles således, at det kan udvikles til at udgøre motor for andre projekters behov for rettighedsstyring og sikker distribution af andre typer af undervisningsmateriale Foretage en markedsanalyse med det formål at godtgøre, om der eksisterer en løsning, som kan løse sektorens behov: Der eksisterer ikke et standardsystem på markedet, men der findes flere systemer, som efter tilpasning bør kunne videreudvikles og tilpasses sektorens krav. Vurdere, om udviklingsopgaven skal i EU-udbud eller indkøbes under en SKI aftale: Projektgruppen vurderer at et begrænset EU udbud vil tiltrække flest kvalificerede leverandører. Fastsætte et tidsperspektiv: Det skønnes, at kravspecifikation, udbud, systemtilpasning, systemintegration, datamigrering og implementering kan gennemføres på 48 måneder. Fastsætte økonomi: Det skønnes, at den samlede initiale omkostning til udviklingsarbejdet udgør ca. kr Beskrive projekt- og driftsorganisation: Der nedsættes en central projektgruppe med en projektleder, som udarbejder kravspecifikation, afvikler udbudsforretning og får udviklet løsningen. Der nedsættes senere i forløbet projektorganiseringer på de enkelte professionshøjskoler med henblik på implementering og integration af løsningen i eget læringssystem (LMS). Der etableres en driftsorganisation i henhold til Samarbejds- og styringsaftale om drift og udvikling af fælles systemer Projektets primære gevinster udgøres af en fælles systemudvikling fremfor flere individuelle, lettere mulighed for at opkræve betaling for adgang til indskannede tekster fra de studerende, større sikkerhed ved håndtering af tekster, som skal beskyttes og en ny måde at dele viden og inspiration undervisere imellem. Af øvrige gevinster kan fremhæves: genbrug af tekster på tværs af sektoren, højere kvalitet af det indskannede og automatisk indberetning af forbrug til CopyDan. 3

4 Om projektet Projektets formål Projektets formål er at udarbejde et beslutningsgrundlag, som kan danne grundlag for en eventuel etablering af et sektorbaseret system for håndtering af ophavsretsligt beskyttet materiale stillet til rådighed for undervisning på landets professionshøjskoler i henhold til aftale indgået med CopyDan. Beslutningsgrundlaget skal endvidere forholde sig til håndteringen af underviserfremstillede materialer og indkøbte rettighedsbeskyttede digitale undervisningsmaterialer. Et sektorbaseret system skal bygge på et behov formuleret af professionshøjskolerne og accepteret af CopyDan og Forlæggerforeningen. Systemet skal dels imødekomme sektorens behov for at skabe rationaliseringsgevinster i forbindelse med det praktiske arbejde ved indskanning og registrering af undervisningsmateriale, videndeling og gensidig faglig inspiration, dels skal det imødekomme de behov, CopyDan og Forlæggerforeningen har til håndtering af ophavsretsligt beskyttet materiale. Endelig skal projektet drøfte en anden afregningsmodel med Copy-Dan end den eksisterede med afsæt i et ønske om, at studerende betaler i henhold til forbrug af artikler. Projektets leverancer Resultat af forhandlinger med CopyDan og Forlæggerforeningen om såvel en mulig teknisk løsning som en anden betalingsmodel (Se side 5) Besøgsrunde på alle professionshøjskoler. Hvad er nuværende status, hvad er krav og forventninger til en sektorløsning (Se side 6) Vision for system baseret på de behov og ønsker, sektoren har formuleret (Se side 7) Markedsoverflyvning og indstilling til udvikling af en sektorløsning (Se side 11) Business Case, værdi, gevinstrealisering og risikoanalyse (Bilag 4) Anslået økonomi (Se side 12) Dette projekts sammenhæng med andre projekter i indsatsprogrammet (Se side 10) Anbefaling (Se side 4) Anbefaling Projektet anbefaler, at der etableres et sektorsystem, som kan håndtere bl.a. skannet ophavsretsligt beskyttet undervisningsmateriale. Anbefalingen bygger på følgende gevinster: Økonomiske gevinster Der udvikles ét fælles system frem for en række individuelle systemer Genbrug af allerede indskannede filer vil nedbringe skanningsopgaven for den enkelte underviser eller den instans, som forestår indskanning og registrering på den enkelte professionshøjskole Det gøres muligt at opkræve betaling for de studerendes adgang til undervisningsmateriale på en administrativt håndterbar måde. De enkelte professionshøjskoler kan frit vælge, hvorvidt de ønsker at opkræve og i givet fald hvilken sats og opkrævningsfrekvens, de ønsker at anvende 4

5 Den opgave, som periodisk pålægges tælleinstitutioner bortfalder, idet systemet automatisk kan levere information til CopyDan Kvalitetsgevinster Der skabes en standardiseret og kvalitetssikret model for registrering og indskanning. Der etableres en ensartet høj sikkerhed for overholdelse af begrænsningsreglerne i henhold til aftalen indgået med Copy-Dan i hele professionshøjskolesektoren Undervisere kan genbruge materiale fra tidligere undervisningsforløb Et fælles repositorium bidrager til tværgående vidensdeling i sektoren idet undervisere kan følge kollegaer og lade sig inspirere af deres anvendelse af artikler Det anbefales, at systemudviklingen iværksættes hurtigst muligt, da løsningen er efterspurgt på flere af professionshøjskolerne. Hvis projektet udskydes eller opgives, vil flere af professionshøjskolerne indlede arbejdet med selv at udvikle en løsning i løbet af kortere tid. Markedet for systemer Projektet rekvirerede en markedsanalyse fra Claus Qvistgaard/Pactor for at få et billede af, om der eksisterer et etableret system, som kan tilpasses de behov, sektoren har. Der peges i analysen særligt på to systemer, det vil være hensigtsmæssigt at kigge nærmere på. Det skønnes, at risikoen ved at bygge et system fra bunden vil være for risikobetonet, såvel tidsmæssigt som økonomisk. Udbud Projektgruppen anslår, at omkostninger til køb og tilpasning af en standardløsning vil gå over udbudsgrænsen, og at der skal afholdes et udbud, hvor der inviteres til en prækvalifikation. Prækvalificerede leverandører får efterfølgende lejlighed til at udarbejde et løsningstilbud på baggrund af den fremsendte kravspecifikation. Kravspecifikation Kravspecifikationen bør være meget tydelig omkring: Standarder. Der skal anvendes standarder, som allerede anvendes i sektoren Åbenhed. Der skal kunne skabes tæt integration til såvel eksisterende som kommende systemer Sikkerhed. Systemet skal kunne håndtere de begrænsningsregler, som gælder for anvendelse af undervisningsmateriale i henhold til aftale indgået mellem professionshøjskolerne og Copy-Dan. Fleksibilitet. Systemet skal kunne håndtere egenproducerede e-ressourcer og digitale læringsobjekter, som skal adgangsstyres Systemudvikling: Der bør i størst muligt omfang bygges på allerede eksisterende sektorløsninger Forhandling med Copy-Dan/Forlæggerforeningen Sektorsystem 5

6 Der har været ført forhandlinger med Copy-Dan/Forlæggerforeningen om etablering af et sektorbaseret system. Der er fra forlæggerforeningens side givet accept til etablering af sektorløsningen under forudsætning af, at begrænsningsreglerne håndteres af systemet: Højst 20 % Maksimalt 30 sider af en publikation pr. studerende pr. halvår, dels ved udvikling af en teknisk løsning, dels ved tilsyn med løsningen. Se bilag 5 og 6 for specificering af krav til systemet. Anden afregningsmodel Spørgsmålet om en anden afregningsmodel blev prompte afvist af CopyDan på mødet d. 26. juni. I dag afregnes de enkelte professionshøjskoler i henhold til en sats som multipliceres med antal STÅ, den enkelte professionshøjskole producerer. Betalingen dækker såvel den skanning og kopiering, der finder sted i undervisningssammenhæng, som den dækker øvrig brug. Ændres opgørelsen af forbrug til at blive opgjort pr. klik, medtælles ikke øvrig kopiering og skanning, institutionerne foretager, og betalingen vil derfor ikke dække det faktiske forbrug. På den baggrund afviser CopyDan at ændre på den nuværende afregningsmodel. Status på professionshøjskolerne Projektleder og studenterhjælper har besøgt de enkelte professionshøjskoler og interviewet medarbejdere på baggrund af en spørgeguide, som i forvejen var fremsendt. Interviewrunden blev afholdt således: 26. juni UCC 7. august UC Sjælland 11. august UC Lillebælt 20. august UC Syddanmark 26. august Professionshøjskolen Metropol 1. september VIA UC Der har ikke været afholdt et besøg på UC Nordjylland, men UCN har returneret den udarbejdede spørgeguide i udfyldt stand. I invitationen blev der bedt om interviews med den eller de personer på professionshøjskolen, som er involveret i eller ansvarlige for forvaltningen af undervisningsmateriale i henhold til aftale med Copy-Dan. I de fleste tilfælde er interviews afholdt med personale fra højskolernes biblioteker, men enkelte steder ligger dette ansvar på studiekontoret/studieadministrationen. De enkelte interviews blev fastholdt som referater og lydoptagelser. Følgende gennemgang er en sammenskrivning af de enkelte interviews. 6

7 Spørgeguiden er vedlagt rapporten som bilag 1. Aktuel status Alle professionshøjskoler anvender muligheden for at skanne og distribuere undervisningsmateriale digitalt. Fokus flytter fra fotokopiering til digital distribution, og distributionen foregår igennem professionshøjskolens LMS system eller systemer. Kvaliteten af det indskannede Arbejdet med indskanning varetages oftest af underviserne og kvaliteten af det indskannede kan variere, idet der på de fleste af højskolerne ikke er en systematisk kontrol af hverken det indskannede eller af metadata. Studerende henvender sig til underviserne, såfremt man finder kvaliteten uacceptabel. UC Syddanmarks afdeling i Haderslev udgør en undtagelse, idet materiale, som skal indskannes, sendes til et trykkeri, der dels skanner, dels registrerer metadata og DK5-nummer. Metropol udvikler en administrativ funktion i eget system, hvorefter bibliotekspersonale kan gå indskannede materialer systematisk igennem og løbende foretage en godkendelse af kvaliteten. Overholdelse af begrænsningsregler På alle professionshøjskoler ligger ansvaret for overholdelse af begrænsningsreglerne hos den enkelte underviser. Dette gælder såvel begrænsningen af sidetal som i procentsats af en publikation. Bortset fra UC Syddanmark/Haderslev og Metropol foretages der ikke en systematisk kontrol af overholdelsen af begrænsningsreglerne. Men alle steder har biblioteket påtaget sig opgaven at informere om regler og muligheder samt supportere brugerne. Håndtering af det indskannede Indskannet undervisningsmateriale lægges og adgangsreguleres i de enkelte professionshøjskolers læringsplatforme, eksempelvis Fronter, Blackboard, It s Learning, Key2know og IntraPol. Indskannet materiale lægges i undervisningsrum eller grupper i læringsværktøjet, hvorfra de studerende efter logon kan downloade og læse på skærmen eller udskrive. På nær Metropol og visse af UCC s uddannelser eksisterer der ikke en fælles base for det indskannede materiale på professionshøjskolerne underviserne kan anvende, og der er ikke en systematisk mulighed for at kunne tilgå kollegaers artikler hvilket betyder, at de samme materialer i praksis kan blive indskannet flere steder på forskellige uddannelser eller adresser på den samme professionshøjskole. Betaling for adgang CopyDan opkræver årligt de enkelte professionshøjskoler betaling i henhold til den indgåede aftale. På nogle professionshøjskoler betales omkostningen centralt, men på de fleste opsplittes den efter en fastlagt nøgle og sendes videre til de enkelte uddannelser. På to professionshøjskoler opkræves merbetaling for print (UCSJ og UCN) fra de studerende, og på to andre professionshøjskoler opkræves der direkte betaling af de studerende (dele af UCC og Metropol). Betaler de studerende ikke på de to sidstnævnte, fortaber de adgangen til de indskannede materialer. 7

8 Argumentet for ikke at opkræve direkte betaling for de studerende på de øvrige højskoler er, at opkrævning og håndhævelse af konsekvenser ved manglende betaling er for ressourcekrævende til at være rationel. Under et par af de afholdte interviews blev der givet udtryk for, at man vil overveje at indføre opkrævning af betaling fra de studerende, hvis dette ikke medførte et større administrativt merarbejde. Der er ikke hjemmel til obligatorisk opkrævning af betaling fra de studerende. Se skematisk oversigt: bilag 2. Visionen Den anden del af de afholdte interviews handlede om en vision for et fælles sektorsystem. I det følgende angives et foreløbigt bud på de elementer, som efterspørges i et kommende sektorsystem. Et fælles repositorium Et fælles repositorium er defineret ved at være en database, som rummer summen af de tekster, undervisere aktuel anvender og tidligere har anvendt som supplement til grundbøger i undervisningen på landets professionshøjskoler. Studerendes adgang Studerende sikres adgang til de indskannede materialer igennem professionshøjskolens læringssystem (LMS). Studerende finder links til artikler i litteraturlister, i dokumenter eller på anden måde, underviseren vælger. Den studerende tilgår ikke et separat system, men der gives automatisk den studerende adgang, når han eller hun er logget på LMS-systemet (Single Sign-On). Når den studerende klikker på et link, sikrer systemet, at den studerende har retmæssig adgang til at downloade den pågældende tekst. Uretmæssig adgang forhindres. Teksten kan så vidt muligt læses på skærmen eller udskrives alt efter den studerendes ønske. Vælger den studerendes professionshøjskole at opkræve betaling for adgang til artikler, ledes den studerende til et betalingsmodul ved første klik på en indskannet tekst, og der etableres en adgang, så den studerende kan se sine betalinger og kvitteringer for betaling. Den studerende kan se hvilke artikler, der løbende er lagt til vedkommende i Min litteraturliste på tværs af fag og hold. Den studerende kan afmærke, såfremt en indskannet tekst er i for dårlig en kvalitet. Information om en dårligt skannet artikel formidles videre til den fælles administrative enhed. Når den studerende dimitterer eller forlader uddannelsen i utide, fortabes såvel adgangen til uddannelsens IT-netværk som til teksterne i skanningssystemet. Der kan i udvikling af systemet indgå overvejelser om at give de studerende adgang til at kunne søge i hele databasen og evt. købe sig adgang til yderligere artikler. En sådan feature skal forhandles med CopyDan/Forlæggerforeningen. Undervisernes adgang 8

9 Underviserne tilgår skanningssystemet fra LMS-systemet uden at skulle logge separat på. Underviser kan anvende systemet til følgende opgaver: Registrere og uploade en indskannet tekst. Systemet advarer om mulige dubletter og stiller krav om et minimum af metadata om den uploadede tekst ligesom systemet advarer, såfremt der registreres tekster med sidetal, der overgår det tilladte i henhold til begrænsningsreglen. Anvende et avanceret søgeinterface for at kunne fremsøge og give adgang til tekster til hold eller enkeltstuderende med et minimum af klik. Underviserne kan anvende repositoriets tekster til egen forberedelse Se hvilke tekster der er lagt til hold eller enkeltstuderende på egen institution. Systemet forhindrer i videst muligt omfang, at der lægges tekster til studerende eller hold, som overskrider begrænsningsreglerne Kopiere tidligere adgange til nye hold med mulighed for korrektioner Når en underviser giver studerende adgang til tekster, logges denne information, og den kan gøres tilgængelig i forskellige formater for vidensdeling og faglig sparring: Liste over hvilke tekster, der anvendes på specifikke uddannelser eller institution Liste over de mest anvendte artikler på specifikke uddannelser eller professionshøjskoler Liste over hvilke tekster bestemte undervisere - man har valgt at følge - uploader og anvender i undervisningen Tip til andre artikler som relaterer sig til den fremsøgte baseret på, hvad andre har brugt Disse tekster skal med få klik også kunne lægges til egne hold og studerende. Der kan tillige udvikles en funktion, så underviser kan angive og dele erfaringer om den pågældende tekst eller knytte flere tekster sammen, så de kan ses som forløb. Administrativ enhed Medarbejderne på de enkelte professionshøjskoler peger i de afholdte interviews på behovet for en administrativ enhed, som skal varetage det løbende tilsyn med repositoriet. Det foreslås, at denne opgave skal varetages af biblioteket. Der vil være et behov for at: Kontrollere kvaliteten af det indskannede og evt. genindskanne Kontrollere kvaliteten af metadata og evt. at korrigere/supplere data Kontrollere overholdelse af begrænsningsreglen for den enkelte artikel og blokere ved overskridelse Foretage en kassation af artikler, som ikke længere er relevante at have i basen Foretage en kobling af nye og ældre udgaver af tekster, så underviserne gøres opmærksomme på eventuelle nye udgaver af de tekster, de ønsker at give deres studerende adgang til. Enheden kan etableres som en national enhed, der løser opgaven tværgående for alle professionshøjskoler, eller opgaven kan forankres på de enkelte professionshøjskolers biblioteker på baggrund af tværgående retningslinjer. 9

10 CopyDans adgang/indberetningsmuligheder CopyDan har adgang til at kunne trække information om sektorens anvendelse af de indskannede materialer. Eksempler på træk: Metadata for den enkelte tekst Antal studerende, som har adgang til en given tekst De mest anvendte tekster fordelt på uddannelser Stigende hhv. faldende anvendelse af bestemte tekster Teknologi og integration De enkelte professionshøjskoler udtrykker forskellige krav til integration af systemet i eksisterende LMSløsninger. I den ambitiøse løsning er der udviklet brugerinterfaces, som kan anvendes, og der er udviklet webservices, den enkelte professionshøjskole kan integrere i egen læringsplatform, så studerende og ansatte oplever repositoriet som en funktionalitet i LMS et, ikke som et separat system. Begrænsningen for integration skal sættes af LMS et, ikke af skanningssystemet. Der er krav som Single Sign-On, så brugerne ikke skal logge specifikt på systemet. Brugeroprettelse- og nedlæggelse skal ske ved anvendelse af data fra eksisterende stamdatakilder, eks. SIS. Projektets sammenhæng med øvrige projekter i indsatsprogrammet Projekt fællessystem til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende rummer foruden den distributions- og rettighedshåndteringsmæssige del også potentialet til at kunne blive et vidensdelingsværktøj, hvor undervisere kan dele erfaringer og viden om anvendelse af repositoriets materialer med kollegaer i sektoren. Projekterne under indsatsprogrammet for fælles it, Fælles repository (opbevaring og deling) og projektet for Videokonference arbejder begge med håndtering af undervisningsmateriale, som er skabt af underviserne selv, men ikke desto mindre materiale, som skal rettighedsstyres og distribueres. Med forbehold for, at indholdet i de to nævnte projekter ikke er kendt endnu, tegner der sig et billede af, at de tre projekter formodentligt har mange fælles flader og at det vil være klogt at samtænke disse, da de tilsyneladende vil kunne gøre brug af samme rettigheds- og distributionsmotor, samme repositorie for sikker opbevaring af materialer og samme søgesystem for søgning og fremfindelse af materialer. De ophavsretslige perspektiver kan tillige håndteres sammenhængende mellem de tre systemer. Den helt store gevinst i dette vil imidlertid udgøres af det community, der opstår, når brugerne tilfører og deler deres anvendelse af repositoriets indhold med deres kollegaer: Undervisningsforløb og materialer undervisere har udviklet (uanset medie) vil kunne stilles til rådighed for kollegaer kombineret med henvisninger til skannede tekster og overvejelser omkring 10

11 hensigtsmæssig brug og udbytte. Systemet kan tilføjes web 2.0 funktionalitet som eksempelvis en blogeller anden kommunikationsfunktionalitet, så brugerne kan udveksle og dele erfaringer, kompetencer og viden. Systemets motor kan beskytte og rettighedsstyre repositoriets indhold. Ét fælles system til de forskellige tekst- og medietyper betyder, at ét system skal udvikles og integreres i de enkelte professionshøjskolers LMS er, ikke tre. Tilsyn af alt indhold kan varetages af én fællesenhed. Vælges det at samtænke/sammenlægge de tre projekter, bør det ske på en sådan måde, at sektorens akutte behov for et system for håndtering af skannede tekster prioriteres højest. Et kommende sektorsystem kan tegnes således: Figur 1 Ovenstående figur angiver visionen for et fælles system. Markedsoverflyvning Der henvises her til bilag 3, som er en markedsoverflyvning foretaget af Claus Qvistgaard/Pactor. Claus Qvistgaard konkluderer, at der ikke umiddelbart eksisterer et system på markedet, som fuldstændigt kan opfylde de ønsker, som er opsamlet, der skal foretages tilpasninger uanset hvilket system, der vælges. Claus Qvistgaard peger dog på to systemer, som bør undersøges nærmere. Tilpasning af et standardsystem indebærer dog altid den risiko, at der er krav, som ikke kan opfyldes, da de kan være uforenelige med systemets grundstruktur. 11

12 Mulig tidsplan En tidsplan for etablering af et system for håndtering af indskannet undervisningsmateriale forventes at tage omkring 24 måneder. Projektet inddeles i to faser: Første fase omhandler kravspecifikation og udbudsforretning, Anden fase omhandler udvikling og implementering af løsning. Anden fase har en central del og en decentral del. Første fase Central projektledelse Kravspecifikation Udbud/valg af leverandør Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Anden fase Central Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Central projektledelse Udvikling Test Etablering af driftsfunktion Decentral Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Decentral projektledelse Workshops Integration i eget LMS Konvertering af data Pilottest Udd. af brugere Etablering af driftsfunktion Projektorganisering Første fase 12

13 Central projektorganisering Indsatsprogram for generel administration Styregruppe Biblioteksledernetværk Projektleder Projektgruppe Der ansættes en projektleder og etableres en projektgruppe. Projektgruppen sammensættes af 4 5 personer som har indsigt i området. Der kan være tale om bibliotekspersonale, it-personer, undervisere og andre kompetencepersoner. Styregruppefunktionen varetages af biblioteksledernetværket som refererer til styregruppen for indsatsprogrammet for generel administration. Anden fase Central organisering Der ansættes en projektleder og etableres en projektgruppe. Det kan overvejes at projektleder og projektgruppe har en anden sammensætning end i første fase, da der her er fokus på udvikling og implementering. Styregruppefunktionen varetages af biblioteksledernetværket. Decentral organisering Der udpeges en projektleder fra hver professionshøjskole. Projektleder er ansvarlig for såvel den tekniske integration af sektorløsningen i eget LMS, test, konvertering af data og for implementeringen af systemet. Økonomi Initiale omkostninger Følgende estimeringer af omkostninger er anslået og skal tages med forbehold. Første fase Projektleder og projektgruppe... Kr Konsulent...Kr

14 Anden fase Centrale omkostninger Projektledelse og projektgruppe...kr Indkøb og tilpasning af standardsystem (meget forsigtigt anslået)...kr Etablering af driftsplatform...kr Decentrale omkostninger Enhedspris For 7 PH er Integration i eksisterende LMS...kr kr Konvertering af eksisterende data...kr Kr Projektledelse...Kr Kr Uddannelse af brugerne...kr Kr Etablering af superbrugerfunktion...kr Kr I alt for etablering af projekt...kr Driftsomkostninger Det anslås at der vil være følgende driftsomkostninger: Teknisk drift og udvikling: Vedligeholdelse, teknisk support, host og drift...kr Videre udvikling af systemet til fremtidige krav og behov...kr Årligt...Kr Driftsorganisation Der etableres en driftsorganisation, jf. retningslinjerne beskrevet i Samarbejds- og styringsaftale om drift og udvikling af fælles systemer. Projektgruppen Projektinitieringsdokument og business case er blevet udarbejdet af følgende projektgruppe: Charlotte Greve, VIA UC; Biblioteker, chefkonsulent; Lars Emil Larsen, VIA UC, Den Centrale Studieadministrative Enhed, jurist; Peter Flodin, Metropol, Koncernadministration, Bibliotek, bibliotekschef; Christian Wang, UC Lillebælt, it-chef 14

15 Lars Kofod-Jensen, Metropol, koncernadministration, Bibliotek, projektleder Projektgruppen og projektleder blev bistået af Mikkel Rask Christensen, Metropol, Koncernadministration, Bibliotek, studenterhjælper Bilag Bilag 1: Spørgeguide Bilag 2: Oversigt over svar på centrale spørgsmål fra interviews på de enkelte professionshøjskoler Bilag 3: Markedsoverflyvning ved Claus Qvistgaard/Pactor Bilag 4: Businesscase og risikoanalyse Bilag 5: Notat til Forlæggerforeningen om fælles repositorium Bilag 6: Notat til Forlægger foreningen om fælles repositorium - opfølgning 15

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Markedsoverflyvning, sektorsystem for håndtering af skannede undervisningsmaterialer

Markedsoverflyvning, sektorsystem for håndtering af skannede undervisningsmaterialer Søborg, den 17. oktober 2014 Markedsoverflyvning, sektorsystem for håndtering af skannede undervisningsmaterialer Professionshøjskolerne i Danmark ønsker at undersøge, om der er mulighed for at etablere

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Hvad og hvor meget må du kopiere? s. 3 Om: Hvor mange sider? - Hvilke materialer og medier? - Sådan beregner du

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Skolelinks

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Skolelinks EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Skolelinks Manual version 1.0 Indhold Hvad er EasyIQ Skolelinks?... 2 Hvordan bruges Skolelinks i EasyIQ ConnectAnywhere?... 2 Adgang til Skolelinks websitet... 3 Skolelinks

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Maj 2015 Læs vejledningen her igennem, inden du skal aflevere dit projekt/bacheloropgave, så du kan have

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K.

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K. Praktikportal Professionshøjskolerne i Danmark Roadshow Præsentation af projekt Praktikportal Hvorfor har vi valgt at udvikle en portal på tværs af alle UC er og alle uddannelser? Fra start til slut går

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer Notat Projekt Kunde Fremtidig organisering af bygningsdriften på Aarhus Universitet Aarhus Universitet Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Emne Fra Til Visioner for digitalisering

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl.

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl. Annonceringsmateriale for postscanningsløsning i DATO 8. december 2016 SAGS NR. 326-2016-53047 Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Projektlandskab. Det vil være feltet Aktuel status, der ændrer sig fra måned til måned.

Projektlandskab. Det vil være feltet Aktuel status, der ændrer sig fra måned til måned. Projektlandskab Porteføljeoverblikket viser en kort status på de primære strategiske emner, sager og projekter, der er relevante i det kommende år. Projekter, sager og emner, der indgår i øvrige driftsopfølgninger,

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at:

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Indledning Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Samarbejdsplatform er inklusiv Dashboard og bliver en fælles løsning,

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

Version 0,88 1. Projektbeskrivelse - Digital understøttelse af eksamensafvikling. 1.0 Formål og afgrænsning. Formål

Version 0,88 1. Projektbeskrivelse - Digital understøttelse af eksamensafvikling. 1.0 Formål og afgrænsning. Formål Version 0,88 1 Projektbeskrivelse - Digital understøttelse af eksamensafvikling 1.0 Formål og afgrænsning Formål Eksamensadministration er en opgave, der i dag indebærer et omfattende manuelt arbejde.

Læs mere

Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt. Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere

Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt. Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere Ofir Recruiter 1 Fordele ved Ofir Recruiter Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere Fleksibelt system med mulighed for tilpasning

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010 Vejledning til PURE for redaktører på IHK Peter Hald 5.11.2010 Dette er en tilrettet udgave af Vejledning til PURE for publikationsredaktører i VIA, af Charlotte Greve 02.02.2010 1 Vejledning for godkendelsesprocedure,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

PLAGIATKONTROL (EPHORUS)

PLAGIATKONTROL (EPHORUS) PLAGIATKONTROL (EPHORUS) Table of Contents Plagiatkontrol i UCSJ...3 Hvad er Ephorus... 4 Hvordan bliver jeg oprettet i Ephorus plagiatkontrol... 5 For undervisere...6 Oprettet i Ephorus... 7 Video om

Læs mere

Danmarks nye, faglige netværk for ansatte og ledere i svømmebade

Danmarks nye, faglige netværk for ansatte og ledere i svømmebade Danmarks nye, faglige netværk for ansatte og ledere i svømmebade Baggrund Ønske om mere erfaringsudveksling Ønske om opsamling af viden fra erfarne rotter Ønske om at kunne finde frem til kollegaer med

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere