Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven"

Transkript

1 Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven December 2016

2 SIDE 2 KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Vejledningen er udarbejdet af Forsyningssekretariatet December 2016

3 SIDE 3 DECEMBER 2016 Indhold Kapitel 1 Generelt om stoploven Indledning Stoplovens formål Forsyningssekretariatet I skal indberette i VandData i år Vejledningens indhold... 4 Kapitel 2 Indberetningen Hvem skal indberette? Hvornår skal der indberettes? Hvilke selskaber skal I indberette om?... 6 Kapitel 3 Vederlag og uddelinger Indledning Vederlag og uddelinger Undtagelser til registreringspligten... 9 Kapitel 4 Indberetning af registreringer i VandData Generelt om indberetning i VandData A: Indberetning af registreringer B: Oplysninger om garantiprovision C: Oplysninger om omstrukturering D: Vejbidrag E: Kommunens erklæring F: Revisorerklæring og anden dokumentation G: Indsend... 13

4 SIDE 4 KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Kapitel 1 Generelt om stoploven 1.1 Indledning Denne vejledning skal ses som en guide til de registreringer, I skal indberette efter lov om kommuners afståelse af vandselskaber, populært kaldet Stoploven (LBK nr. 634 af 07/06/2010). Stoplovens bestemmelser pålægger kommunerne en registreringspligt. Denne pligt medfører, at I hvert år skal registrere vederlag eller uddelinger, der modtages fra kommunens vandselskaber. Disse registreringer skal hvert år indberettes til Forsyningssekretariatet. Alternativt skal der afgives en erklæring om, at ingen midler er modtaget. Kommunerne har således også en indberetnings/-erklæringspligt. 1.2 Stoplovens formål Stoplovens formål er ved hjælp af modregningsregler at sikre, at de forbrugerfinansierede værdier, der skabes i vandsektoren, forbliver i sektoren. På denne måde opretholdes hvile-isig-selv princippet og det sikres, at værdierne ikke anvendes til andre formål end vand- eller spildevandsforsyning. 1.3 Forsyningssekretariatet Forsyningssekretariatet er indberetningsmyndighed efter stoploven og træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede kan godkendes. Sekretariatet kan i den forbindelse forlange yderligere dokumentation, hvis de indberettede oplysninger er utilstrækkelige. Hvis Forsyningssekretariatet ikke kan godkende oplysningerne, kan sekretariatet selv fastsætte rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag. Forsyningssekretariatets afgørelser sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. maj hvert år. Økonomi- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelsen i 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 1.4 I skal indberette i VandData i år I har tidligere indberettet eventuelle uddelinger og vederlag ved indsendelse af et indberetningsskema. For at gøre indberetningen nemmere foregår indberetningen fra i år gennem indberetningssystemet VandData. Vi er i gang med at lave en generel vejledning til indberetningssystemet VandData, som vil være klar i starten af januar måned i Nærværende vejledning vil herefter blive opdateret. VandData kan tilgås her. 1.5 Vejledningens indhold Vejledningen er bygget op således, at kapitel 2 klarlægger, hvilke selskaber I skal indberette om. Kapitel 3 redegør for, hvad der forstås ved begreberne vederlag og uddelinger, hvorved

5 SIDE 5 DECEMBER 2016 det afklares, hvad der udgør en registreringspligtig overførsel, som I skal indberette. Kapitel 4 beskriver selve indberetningen i VandData, og hvad I skal være særligt opmærksomme på.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 INDBERETNINGEN Kapitel 2 Indberetningen 2.1 Hvem skal indberette? Det er kommunerne, ikke selskaberne, der skal indberette. Det er ligeledes jeres ansvar, at afklare, hvilke virksomheder kommunen har indberetningspligt for. Indberetningspligten gælder samtlige kommuner og omfatter de selskaber, hvor der er foretaget registreringer efter stoplovens Hvornår skal der indberettes? Indberetningen skal ske senest 1. februar hvert år til Forsyningssekretariatet. I indberetningen skal I angive de registreringer, I har foretaget i det foregående kalenderår. Hvis der ikke er foretaget uddelinger, afståelser eller omstruktureringer, skal der i stedet afgives en erklæring herom, se afsnit Hvilke selskaber skal I indberette om? I skal indberette om registreringer vedrørende uddelinger eller vederlag fra de selskaber, der omfattes af stoploven. Stoploven omfatter overordnet kommunale forsyningsvirksomheder i vandsektoren (herefter vandselskaber ), men ejerstrukturer m.v. kan udvide registreringspligten. Herunder følger en gennemgang af de virksomheder, der omfattes af stoplovens registreringspligt, og som I derfor skal indberette om: Kommunale vandselskaber ( 2, stk. 1) Først og fremmest skal I indberette om de kommunalt ejede vandselskaber. Det vil sige virksomheder, som direkte eller indirekte ejes af kommunen, og som:» udøver egentlig forsyningsvirksomhed (indvinding, behandling, transport af vand eller spildevand)» udelukkende eller fortrinsvis stiller de nødvendige aktiver (bygninger, maskiner, rør) til rådighed for forsyningsmæssige formål forsyningsvirksomhed (indvinding, behandling, transport af vand eller spildevand) I skal dermed ikke foretage indberetning om en kommunal virksomhed, der ikke i øvrigt er en forsyningsvirksomhed, hvis den i enkelte tilfælde udlejer en maskine til en af kommunens forsyninger. Der kan være tale om selskaber ejet og drevet af en enkelt kommune, kommunale selskaber ejet af flere kommuner i fællesskab, aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber m.m Holdingselskaber ( 2, stk. 2) I skal ligeledes indberette om virksomheder, som helt eller delvist ejes af kommunen, og som direkte eller indirekte har ejerandele i de overnævnte vandselskaber.

7 SIDE 7 DECEMBER 2016 Dette medfører, at hvis den kommunale forsyningskoncern har en ejerstruktur, hvor kommunens vandselskaber indgår som datterselskaber ejet af et holdingselskab, er dette holdingselskab omfattet af stoplovens registreringspligt. Holdingselskabet kan være ejet af en enkelt kommune, eller ejet af flere kommuner i fællesskab Kommunalt ejede selskaber, der modtager uddelinger eller vederlag ( 2, stk. 3) Kommunalt ejede selskaber, der modtager registreringspligtige uddelinger eller vederlag fra kommunens vandselskaber, er ligeledes omfattet af registreringspligten. Hvis der overføres værdier fra et vandselskab til en virksomhed, som direkte eller indirekte ejes af kommunen, vil det modtagende selskab derfor være et selskab, I skal indberette om. I skal dermed også indberette om overførsler nede i ejerstrukturen, hvor kommunen ikke får rådighed over midlerne. På dette punkt går stoploven dermed videre end de lignende regler i el- og varmeforsyningsloven. Dette indebærer også, at værdier fra vandsektoren ( vandpenge ) ikke kan overføres til et eksisterende serviceselskab uden modregning. Endvidere vil etableringen af nye serviceselskaber ikke kunne ske for vandpenge uden modregning. Hvis den modtagende virksomhed kun delvist direkte eller indirekte ejes af kommunen, skal I beregne kommunens forholdsmæssige ejerandel af den modtagende virksomhed, og alene registrere den hertil svarende del af uddelingen eller vederlaget.

8 SIDE 8 KAPITEL 3 VEDERLAG OG UDDELINGER Kapitel 3 Vederlag og uddelinger 3.1 Indledning Jeres registreringspligt omfatter modtagne uddelinger fra de af kapitel 2 omfattede virksomheder og vederlag ved afståelse af ejerandele i sådanne virksomheder. I dette kapitel gennemgås, hvad der forstås ved begreberne vederlag og uddelinger. Herved klarlægges det, hvad der udgør en registreringspligtig overførsel, som I skal indberette om. Hvis der ikke er foretaget registreringer af vederlag eller uddelinger, skal I afgive erklæring herom, se afsnit 4.6. nedenfor. 3.2 Vederlag og uddelinger Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der overføres fra et vandselskab til kommunen eller et kommunalt ejet selskab. Ved afståelse forstås enhver form for afhændelse, ombytning eller opgivelse af kommunens ejerandele, herunder likvidation af den pågældende virksomhed. Uddelinger og vederlag kan derfor omfatte (ikke udtømmende):» Kontante beløb» Kapitalandele» Udbytte» Udlodning ved kapitalnedsættelse» Fysiske aktiver» Fordringer» Konvertible obligationer» Serviceydelser» Støtte til kommunale aktiviteter og interessevaretagelse (fx bistand til udarbejdelse af vandplaner)» Andre økonomiske fordele I skal derfor registrere og indberette enhver uddeling og ethvert vederlag ved afståelse, der overføres fra et vandselskab til kommunen eller et kommunalt ejet selskab Værdiansættelse Hvis uddelinger og vederlag ikke består af kontante beløb, skal der foretages en værdiansættelse af de pågældende uddelinger eller vederlag. Værdien af et vederlag eller en uddeling ansættes til markedsværdien pr. rådighedsdatoen. Til brug for Forsyningssekretariatets godkendelse af værdiansættelserne kan Forsyningssekretariatet indhente oplysninger hos den virksomhed, som har foretaget uddelingen eller hos erhververen.

9 SIDE 9 DECEMBER Almindelig samhandel Hvis værdien af en uddeling ansættes til markedsværdien, er der ikke tale om en registreringspligtig overførsel. Dette skyldes, at modydelse og betaling har samme værdi, hvorfor der blot er tale om almindelig samhandel mellem kommunen og vandselskabet. I situationer hvor fx aktiver eller ydelser sælges fra en kommune til et vandselskab til en pris over markedsprisen, kan dispositionen således efter omstændighederne være en registreringspligtig uddeling. Hvorimod salg med en værdiansættelse til markedsværdien, blot er udtryk for almindelig samhandel. Kommunen skal derfor sikre, at alle aftaler mellem kommunen og virksomhederne i koncernstrukturen indgås på markedsbestemte vilkår, således at der ikke sker en udlodning til kommunen uden registrering. Det samme gælder for aftaler mellem virksomhederne i koncernstrukturen og andre helt eller delvist kommunalt ejede virksomheder, se dog undtagelsen hertil straks nedenfor i afsnit Særligt om serviceselskaber Et serviceselskab i en kommunal koncernstruktur kan alene kræve kostprisen for de serviceydelser, der leveres til vandselskaber i koncernen, da det ikke er en kommunal opgave at drive virksomhed med fortjeneste for øje. Et serviceselskab kan derfor ikke kræve markedsprisen. Hvis et serviceselskab indregner en avance i prissætningen af sine serviceydelser til vandselskaberne, vil dette betragtes som en uddeling efter stoploven Særligt vedrørende deltagelse i tilknyttet aktivitet Forsyningsvirksomhedens deltagelse i tilknyttet aktivitet er betinget af, at aktiviteten har en nær tilknytning til forsyningsvirksomheden, og at den udøves på kommercielle vilkår i et selskab med begrænset ansvar, se mere herom i vandsektorlovens 18. Midler der anvendes i strid med dette, kan efter omstændighederne betragtes som uddelinger der skal registreres efter stoplovens 2, stk Særligt vedrørende overdragelse til fond eller anden selvejende institution Uanset om kommunen modtager betaling for afståelse til en fond eller anden selvejende institution, skal kommunen registrere et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de ejerandele, som kommunen har afstået. I denne situation gælder der særlige regler for rådighedsdatoen, se afsnit nedenfor. 3.3 Undtagelser til registreringspligten Selskabsmæssig omstrukturering ( 2, stk. 4) Den omstændighed, at der gennemføres en selskabsmæssig omstrukturering, vil ikke udløse registreringspligt, når hverken kommunen eller den modtagende virksomhed oppebærer nogen værdi som følge af omstruktureringen, men blot helt eller delvist udskifter sine ejerandele med ejerandele i andre virksomheder omfattet af registreringspligten. Registreringspligten undgås derfor, hvis følgende betingelser er opfyldt:» Kommunen eller virksomheden må ikke opnå andet vederlag end direkte og indirekte ejerandele i de berørte selskaber» Det indbyrdes ejerforhold i de berørte selskaber skal være det samme, som inden omstruktureringen» De selskaber, som kommunen eller ejervirksomheden opnår ejerandele i, er omfattet af registreringspligten i 2, stk. 1-3 (se kapitel 2)» Ingen udenforstående parter modtager ejerandele eller andre former for vederlag som følge af den selskabsmæssige omstrukturering

10 SIDE 10 KAPITEL 3 VEDERLAG OG UDDELINGER Beløb registreret efter el- og varmeforsyningslovgivningen Stoplovens regler om modregning i bloktilskuddet bygger på el- og varmeforsyningslovgivningens tilsvarende krav om registrering af uddelinger og vederlag fra energiforsyningsvirksomheder. Disse virksomheder kan have ejerstrukturer, hvori vandselskaber kan indgå. Hvis et beløb kan registreres samtidig efter disse love og stoploven, skal der alene ske registrering efter el- eller varmeforsyningsloven. Stoplovens registreringsregler er derfor subsidiære i forhold til de tilsvarende regler i el- og varmeforsyningslovgivningen Vederlagsfri overdragelse til forbrugerne Vederlagsfri overdragelse af en forsyning til forbrugerne udløser som udgangspunkt ikke registreringspligt. En sådan overdragelse uden modregning forudsætter, at forbrugerne faktisk bliver ejere typisk gennem et forbrugerejet andelsselskab (a.m.b.a.). Hvis en fond eller en anden selvejende institution etableres af forbrugerne og dernæst erhverver forsyningen, skal de afståede ejerandele værdiansættes til mindst deres markedsværdi og registreres som vederlag. Dette skyldes at forbrugerne reelt ikke er ejere, hvorfor overdragelsen vil medføre modregning efter reglerne gennemgået ovenfor, se afsnit Nedbringelse af gæld til kommunen En nedbringelse af vandselskabernes gæld til kommunen medfører som udgangspunkt ikke registreringspligt Visse lønninger og pensionsforpligtelser Overførsler af beløb til dækning af lønninger og pensionsforpligtelser m.v., i henhold til vandsektorlovens 34, stk. 5 er ikke registreringspligtige Nettoindtægter fra forrentning af likviditetsforskydninger på mellemregningskonti Nettoindtægter fra forrentning af likviditetsforskydninger på mellemregningskonti er ikke registreringspligtige, forudsat at midlerne på mellemregningskonti ikke anvendes til langfristet finansiering.

11 SIDE 11 DECEMBER 2016 Kapitel 4 Indberetning af registreringer i VandData 4.1 Generelt om indberetning i VandData I dette kapitel kan I finde vejledning til jeres stoplovsindberetning i indberetningssystemet VandData. Brugerfladen i VandData er inddelt i faner. Nedenfor gennemgås fanerne A-G, og hvad I skal være særligt opmærksomme på. Vi er i gang med at lave en generel vejledning til indberetningssystemet VandData, som vil være klar i starten af januar måned i Nærværende vejledning vil herefter blive opdateret. 4.2 A: Indberetning af registreringer I fane A skal I først og fremmest tilføje de kommunalt ejede virksomheder, der er omfattet af jeres indberetningspligt, se afsnit ovenfor. Overordnet skal I således tilføje følgende virksomheder:» Vandselskaber, der direkte eller indirekte ejes af kommunen» Holdingselskaber, der direkte eller indirekte ejer vandselskaber» Kommunale virksomheder, som har modtaget uddelinger eller vederlag Dernæst skal I angive, hvorvidt der er modtaget uddelinger eller vederlag for hvert enkelt af disse selskaber. Hvis I har modtaget flere uddelinger eller vederlag fra samme selskab, skal I tilføje virksomheden det relevante antal gange ved at trykke på tilføj virksomhed. Hvis der er modtaget uddelinger eller vederlag, skal I angive en række yderligere oplysninger: Rådighedsdato I dette felt skal I angive rådighedsdatoen. Rådighedsdatoen er den dato, hvor det uddelte beløb eller vederlag er til rådighed for kommunen (eller den af kommunen ejede modtagende virksomhed), og fra hvilken dato kommunen derfor har mulighed for at disponere over beløbet. Hvis en kommune eksempelvis afstår et vandselskab på vilkår, der tilsiger, at en del af vederlaget først kommer til udbetaling på et senere tidspunkt, vil dette udbetalingstidspunkt derfor være den relevante rådighedsdato. Hvis en kommune afstår ejerandele til en fond eller anden selvejende institution, som gennemgået i afsnit , fremrykkes den dato, I skal angive. Her anses selve afståelsesdatoen som den registreringspligtige rådighedsdato Uddelingens eller vederlagets størrelse og værdiansættelse heraf I skal angive uddelingens eller vederlagets størrelse. Hvis der er tale om et kontant beløb, skal I blot angive dette, mens størrelsen på uddelinger eller vederlag som ikke består af kontante beløb, skal fastsættes ved værdiansættelse.

12 SIDE 12 KAPITEL 4 INDBERETNING AF REGISTRERINGER I VANDDATA Værdien af et vederlag eller en uddeling skal værdiansættes til markedsværdien pr. rådighedsdatoen, se afsnit ovenfor. Hvis der er foretaget en sådan værdiansættelse, skal I vedhæfte dokumentation for grundlaget af værdiansættelsen. Det er det beløb, som kommunen faktisk oppebærer, der skal registreres. Hvis vederlaget ikke ligger endelig fast, men afhænger af senere omstændigheder, vil det faktisk modtagne vederlag inkl. beregnet forrentning, således skulle registreres, når rådighedsdatoen indtræder Fradrag i uddelingen eller vederlaget Formuleringerne i stoplovens bestemmelser og stoplovens sammenspil med energiforsyningslovene kan i visse situationer medføre, at samme beløb skal registreres flere gange. For at undgå dobbelt modregning på grund af dette, kan I fratrække de beløb, som fører til modregning efter flere lovbestemmelser. Dobbelt modregning opstår konkret i følgende situationer:» Når vederlag ved afståelse skal registreres efter stoplovens 2, stk. 3, fordi vederlaget tilfalder en kommunalt ejet virksomhed og ikke kommunen selv, og derefter registreres efter 2, stk. 1 eller 2, kan det registrerede beløb i medfør af 2, stk. 3, fratrækkes.» Når uddelinger omfattet af 2, stk. 1 eller 2, også er omfattet af 2, stk. 3, kan det registrerede beløb i medfør af 2, stk. 3, fratrækkes, medmindre uddelingen er registreret i medfør af 7, 2. pkt. (tilknyttet aktivitet)» I kan endvidere ved indberetningen efter stoploven fratrække beløb som er registreringspligtig efter såvel stoplovens 2, stk. 3, som naturgasforsyningslovens 35. I disse tilfælde skal I derfor angive størrelsen på fradraget og kort redegøre herfor Forrentning I skal endvidere beregne og indberette en forrentning af det registrerede beløb fra i perioden fra rådighedsdatoen og frem til 1. november i indberetningsåret. Beregningen skal baseres på det faktiske antal rentedage og tager udgangspunkt i 360 rentedage på et år. Den beregnede forrentning fører herefter til reduktion af tilskuddet med samme procentsats som rådighedsbeløbet. Der skal kun ske en forrentning fra rådighedsdatoen og indtil 1. november i indberetningsåret, hvor der første gang sker reduktion af tilskuddet, uanset om det beløb, der skal modregnes, overstiger statstilskuddet i et år, og modregningen derfor skydes til efterfølgende år. Ved indberetningsåret forstås det år, hvor kommunen har indberettet det pågældende beløb. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. 4.3 B: Oplysninger om garantiprovision Hvis kommunen i perioden har opkrævet garantiprovisioner for en lånegaranti, der er stillet for et vandselskab, skal I oplyse om dette i fane B. Alternativt skal I angive, at kommunen ikke har stillet lånegaranti i perioden. Kommunen skal opkræve en garantiprovision, som svarer til markedsprisen. I skal derfor angive garantiprovisionen i procent og beregningsgrundlaget. Betingelsen om opkrævning af garantiprovision på markedsvilkår medfører, at en opkrævet garantiprovision, der er højere end markedspriserne, efter omstændighederne kan anses for en udlodning, der udløser registreringspligt og modregning. Omvendt kan en meget lav eller slet ingen opkrævet garantiprovision, efter omstændighederne udgøre ulovlig statsstøtte efter de EU-retlige statsstøtteregler.

13 SIDE 13 DECEMBER 2016 Det er derfor vigtigt, at kommunen foretager en konkret vurdering og fastsætter en garantiprovision på markedsvilkår. 4.4 C: Oplysninger om omstrukturering Hvis der har været omstruktureringer i kommunens forsyningskoncern, skal I oplyse om dette i fane C. I skal være opmærksomme på, at selv om en omstrukturering ikke udløser registreringspligt efter stoploven, skal den alligevel indberettes. Hvis der har været en omstrukturering, skal I vedhæfte en kort redegørelse for omstruktureringen. Hvis I mener, at omstruktureringen er omfattet af stoplovens 2, stk. 4 skal redegørelsen gøre det muligt for Forsyningssekretariatet at vurdere dette, herom afsnit D: Vejbidrag I fane D skal I angive det kommunale vejbidrag i procent. 4.6 E: Kommunens erklæring Hvis der i registreringsperioden ikke er foretaget uddelinger, afståelser eller omstruktureringer omfattet af registreringspligten, skal I afgive erklæringen herom i fane E. 4.7 F: Revisorerklæring og anden dokumentation I fane F skal I vedhæfte revisorerklæring(er), organisationsdiagram og eventuel anden dokumentation. I skal vedhæfte en erklæring fra kommunens revisor om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning. Hvis kommunen og vandselskaberne revideres af forskellige revisorer, skal der ligeledes indsendes en revisorerklæring fra selskabernes revisor. Hvis kommunen og selskaberne revideres af samme revisionshus, skal I derfor alene vedhæfte kommunens erklæring. Revisors gennemgang skal foretages og rapporteres i overensstemmelse med den til brug herfor udarbejdede revisionsinstruks. Instruksen kan findes på Forsyningssekretariatets hjemmeside. I skal vedhæfte et organisationsdiagram, der omfatter alle de virksomheder kommunen har indberetningspligt for, se afsnit 2.3. ovenfor. Organisationsdiagrammet skal angive kommunens ejerandele pr. 31. december i det kalenderår indberetningen vedrører. Hvis I har yderligere dokumentation til jeres stoplovsindberetning, er det ligeledes her, I skal vedhæfte dette. 4.8 G: Indsend Sidste led i jeres indberetning efter stoploven er selve indsendelsen i fane G.

KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN

KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven Januar 2018 SIDE 2 KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21.

Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21. Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21. december 2006 Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens

Læs mere

Parallelopstilling for EFL 35 og 37

Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 111 Offentligt Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Gældende 35 i EFL 35. Transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv samt udlandsforbindelser under 100 kv,

Læs mere

Faxe Kommune Att. Arne Denwers.

Faxe Kommune Att. Arne Denwers. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 4. september 2015 Sag 15/08352 / AMS E-mail: arde@faxekommune.dk kommunen@faxekommune.dk Ophævelse af stoplovsafgørelser for Faxe Kommune for 2007-2012 samt reviderede stoplovsafgørelser

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup.    Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup 24. september 2013 Sag 12/05617 / CF E-mail: ntkr@rebild.dk; raadhus@rebild.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Langeland Kommune Att. Niels Peter Jensen 18. oktober 2013 Sag 12/05599 / CF E-mail: npje@langelandkommune.dk; post@langelandkommune.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Gribskov Kommune Att. Sascha Volmer Sørensen.

Gribskov Kommune Att. Sascha Volmer Sørensen. Gribskov Kommune Att. Sascha Volmer Sørensen 11. november 2013 Sag 12/05575 / CF E-mail: svsoe@gribskov.dk; okonomi@gribskov.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 efter dokumenteret

Læs mere

Bornholms Regions Kommune. Att. Jesper Tranberg.

Bornholms Regions Kommune. Att. Jesper Tranberg. Bornholms Regions Kommune Att. Jesper Tranberg E-mail: Jesper.Tranberg@BRK.DK; OEA@BRK.DK; post@brk.dk Dato: 15. oktober 2013 Sag: 12/05555 VAND Sagsbehandler: CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011

Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011 ENERGITILSYNET Punkt 1 Energitilsynets møde den 12. april 2012 23. april 2012 Sag 4/0604-0200-0009 / ESM/LEH Deres ref. Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011 Resumé

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Hillerød Kommune Att.: Martin Lund 4..oktober 2013 Sag 12/04666 / CF E-mail: larmo@hillerod.dk; ejon@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Herlev Kommune Att.: Torben Olsson E-mail: okonomidir@herlev.dk; herlev@herlev.dk 21. juni 2012 Sag 4/1020-0302-0052 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Århus Kommune Att. Helge Skriver 8. november 2012 Sag 12/04620 /CF E-mail: hs@aarhus.dk; aarhus.kommune@aarhus.dk; mijo@aarhus.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Lemvig Kommune Att. Henning Sand 21. juni 2012 Sag 4/1020-0302-0067 / CF E-mail: henning.sand@lemvig.dk; lemvig.kommune@lemvig.dk; claus.borg@lemvig.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed. Resumé. Energitilsynets møde den 27. november 2012 ENERGITILSYNET

Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed. Resumé. Energitilsynets møde den 27. november 2012 ENERGITILSYNET ENERGITILSYNET Energitilsynets møde den 27. november 2012 Dato: 27. november 2012 Sag: 12/13569 Sagsbehandler: /TBUH Afd.: Ret og Administration Modregning af vederlag ved salg af varmevirksomhed - Herning

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Torben Gregersen 16. november 2012 Sag 12/04659 / CF Mail: tg@faaborgmidtfyn.dk; fmk@faaborgmidtfyn.dk; moso@faaborgmidtfyn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

Aabenraa Kommune Att. Erik Borum. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i

Aabenraa Kommune Att. Erik Borum.    Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i Aabenraa Kommune Att. Erik Borum 7. marts 2013 Sag 12/04594 / CF E-mail: eb@aabenraa.dk; post@aabenraa.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål: 14.01.08 Ofte stillede spørgsmål: De årlige kommunale indberetninger om værdier modtaget fra el- og varmevirksomheder Spørgsmål: Hvornår, til hvem, hvordan, reglerne, fra hvem, og hvilke virksomheder:

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 19. juni 2012 Sag 4/1020-0302-0041 / CF E-mail: arde@faxekommune.dk; kommunen@faxekommune.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 Sag 49/2015 (1. afdeling) Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) mod Slagelse Kommune

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard.    Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 29. juni 2012 Sag 12/04681 /CF E-mail: ld@ltk.dk; lyngby@ltk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Mariagerfjord Kommune Att. Inge Møller Tranekær 9. august 2012 Sag 12/04682 / CF E-mail: intra@mariagerfjord.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Næstved Kommune Att. Gitte Ambus. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i

Næstved Kommune Att. Gitte Ambus.    Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i Næstved Kommune Att. Gitte Ambus 19. februar 2013 Sag 12/4688 / CF E-mail: giamb@naestved.dk; borger@naestved.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 5. marts 2007 til Jesper Kiel, medlem af kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 5. marts 2007 til Jesper Kiel, medlem af kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 5. marts 2007 til Jesper Kiel, medlem af kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune: De har ved mail af 5. februar 2007 på egne vegne og på vegne af Arne Ebsen, Bruno Hansen,

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 13. november 2012 Sag 12/04773 / CF E-mail: vaje@varde.dk; vardekommune@varde.dk: flka@varde.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Odsherred Kommune Att. Gert Pedersen 10. oktober 2012 Sag 12/04690 / CF E-mail: gpe@odsherred.dk; kommune@odsherred.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Bilag 2 DANVA høringssvar journalnummer 2015-5858 Kommentarer og spørgsmål er i det følgende markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer eller afsnit, der foreslås udeladt er angivet

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Gribskov Kommune Att.: Sascha V. Sørensen 22. november 2012 Sag 12/04586 / CF E-mail: svsoe@gribskov.dk; okonomi@gribskov.dk; vmeno@gribskov.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Halsnæs Kommune Att.: Michael Ballegaard 11. januar 2013 Sag 12/04662 / CF E-mail: mail@halsnaes.dk; jawb@halsnaes.dk; flby@halsnaes.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Hillerød Kommune Att.: Martin Lund.

Hillerød Kommune Att.: Martin Lund. Hillerød Kommune Att.: Martin Lund 18. marts 2013 Sag 12/04666 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk; peos@hillerod.dk; en@hillerod.dk; baje@hillerod.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Side 1 af 7 LOV nr 469 af 12/06/2009 Gældende (Vandsektorloven) Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1518 af 27/12/2009 1 LOV nr 484 af 11/05/2010

Læs mere

Ishøj Kommune Att. Carsten Ellefsen. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i

Ishøj Kommune Att. Carsten Ellefsen.    Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i Ishøj Kommune Att. Carsten Ellefsen 6. marts 2013 Sag 12/04672 /CF E-mail: ce@ishoj.dk; okonomi@ishoj.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER

Bilag 1. Den 24. april Aarhus Kommune GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER Bilag 1 Den 24. april 2014 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling GENERELT OM KOMMUNAL DELTAGELSE I HAVVINDMØLLEPRO- JEKTER BAGGRUND OG FORMÅL I udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling af 24. april 2014 er

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet 2015 prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere