Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016"

Transkript

1 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan for Fodterapi halvår 2016

2 Halvårlig status, 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND GENERELT OM STATUS FOR IMPLEMENTERING AF PRAKSISPLAN KAPACITET I FODTERAPI KAPACITET OG DÆKNING SERVICE OG TILGÆNGELIGHED UDVIKLING I FODTERAPI SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION KVALITETSUDVIKLING PRAKSISKONSULENTORDNING BILAG - OVERORDNET TIDS- OG PROCESPLAN FOR PLANPERIODEN

3 1. Baggrund Praksisplanen for Fodterapi blev godkendt i samarbejdsudvalget den 3. maj 2013 og i regionsrådet den 18. juni Samarbejdsudvalget har nedsat en implementeringsgruppe, som har ansvaret for fremdriften i forhold til implementering af praksisplanens anbefalinger. Det indebærer, at implementeringsgruppen igangsætter aktiviteter i henhold til årlige implementeringshandleplaner og orienterer samarbejdsudvalget om implementering af aktiviteterne. Principielle beslutninger i forbindelse med implementeringsaktiviteter forelægges samarbejdsudvalget før aktiviteten igangsættes. Samarbejdsudvalget orienteres halvårligt om implementeringsgruppens arbejde. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde modtager årligt en afrapportering om implementering af praksisplanen. Implementeringshandleplanen for 2016 blev godkendt af samarbejdsudvalget den 11. april Denne halvårlige statusrapport tager således afsæt i det sidste arbejde fra implementeringshandleplanen for 2015 og handleplanen godkendt i april Generelt om status for implementering af praksisplan Implementering af praksisplanen er nået langt. Fodterapeuternes repræsentanter i implementeringsgruppen og regionens praksiskonsulenter på fodterapiområdet har medvirket aktivt til fremdriften i implementeringsarbejdet. I det første halvår 2016 er der primært arbejdet med den nye praksisplan, som skal gælde fra 2017 til Derudover er der igangsat en række udviklingsindsatser, som der vil blive arbejdet videre med i resten af året. Opbygningen af indeværende statusrapport følger opbygningen i praksisplanen for fodterapi. 3. Kapacitet i fodterapi Der er i forbindelse med dette tema besluttet i praksisplanen for fodterapi, at der som udgangspunkt sikres en ligelig geografisk fordeling af fodterapikapaciteten, således at borgerne i de forskellige planlægningsområder i regionen får lige adgang til fodterapi. Der er iværksat samt implementeret en række tiltag for at opfylde dette mål. 3.1 Kapacitet og dækning Der er i foregående implementerings år vedtaget en kapacitetsmodel. Modellens overordnede hensigt er at fordele flertallet af kapaciteterne på fodterapiområdet ud fra tre parametre: antal borgere, aldersfordeling og antal diabetikere inden for planlægningsområderne. 3

4 Regionen har desuden i samarbejde med fodterapisiden arbejdet for at øge interessen for at nedsætte sig som fodterapeut i sårbare områder. Regionen har stillet oplysninger om opslag af kapaciteter til rådighed, fx er opslag blevet videreformidlet til studerende på Fodterapeutskolen. 3.2 Service og tilgængelighed I maj 2014 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse som skulle belyse den fysiske tilgængelighed hos fodterapeuter i regionen. Formålet med undersøgelsen var at få et dækkende billede af klinikforholdene i fodterapipraksis for personer med funktionsnedsættelser. På baggrund af den lave besvarelse på 17 procent har det ikke været muligt at give et retvisende billede af tilgængelighedsforholdene i fodterapiklinikker i Region Hovedstaden. Der er efterfølgende arbejdet videre med andre indsatser for at forbedre tilgængeligheden i fodterapipraksis. Regionens tilbud om tilgængelighedsmærkning af praksis er gældende i perioden Status pr. april 2016 er, at tilbuddet er modtaget og gennemført hos 6 fodterapipraksis. Fakta om tilgængeligheden for personer med funktionsnedsættelse kan for disse klinikker ses på sundhed.dk. Regionsadministrationen har sendt relevant informationsmateriale til fodterapisiden, med henblik på at udbrede kendskabet til tilbuddet om tilgængelighedsmærkning af praksis til regionens fodterapeuter. Der arbejdes fortsat med at forbedre indrapporteringen af ventetider. Eksempelvis er der arbejdet med at gøre de praktiserende fodterapeuter i regionen opmærksomme på, at de kan søge hjælp vedrørende registrering af ventetider hos regionens datakonsulenter. 4

5 4. Udvikling i fodterapi Der er i praksisplanens afsnit om udvikling sat fokus på at skabe sammenhængende og effektive patientforløb. Denne målsætning er søgt opfyldt ved at understøtte og fremme kommunikation og samarbejde mellem fodterapeuter og det øvrige sundhedsvæsen. Et område med potentiale og muligheder for at styrke samarbejdet og kommunikationen mellem fodterapeuter og samarbejdsparter, er gennem telemedicinsk sårvurdering. For at understøtte en kvalitetskultur har der i regi af praksisplanen været afholdt en række workshops, hvor fokus har været på overenskomstens bestemmelser om kvalitet og praksisplanens anbefalinger om kvalitet. Under disse workshops har fodterapeuterne endvidere arbejdet med temaer som kommunikation med almen praksis, nationale kliniske retningslinjer og fodterapeutens rolle i forløbsprogram for diabetes. De afholdte workshops har vist behov for yderligere indsatser for fodterapeuter indenfor følgende emner: UTH Hygiejne/sporprøver Akkreditering ERFA-grupper Sårkurser/positivlisten Samarbejde og kommunikation med den enkelte praktiserende læge 4.1 Samarbejde og kommunikation I 2014 påbegyndtes en række indsatser for at sikre fremdrift i arbejdet med udvikling af fodterapipraksis og i forhold til kommunikation og samarbejde med almen praksis. Disse indsatser har haft fokus på at understøtte smidige patientforløb, hvor de forskellige sundhedsfaglige indsatser er koordineret. Disse indsatser har primært handlet om at styrke behandlingen af diabetespatienter, herunder at styrke kvaliteten af kommunikationen med de praktiserende læger bl.a. ved øget brug af fodstatusskemaer. Indsatser vedrørende styrkelse af samarbejde og kommunikation mellem fodterapeuter og samarbejdsparter har fokus på at understøtte smidige patientforløb, hvor de forskellige sundhedsfaglige indsatser er koordineret. Samarbejdsudvalget har besluttet på møde i april 2016 at igangsætte et projekt med henblik på at afprøve fodterapeuters muligheder for at deltage i telesårprojektet og blive tilknyttet Pleje.net. Samarbejde mellem fodterapeuter og det øvrige sundhedsvæsen er primært koncentreret om samarbejde mellem alment praktiserende læge og fodterapeut om behandlingen af diabetespatienter. Samarbejdet skal ideelt set ske som beskrevet i forløbsprogrammet for diabetes. Dette program er blevet præsenteret i på de afholdte workshops, hvor såvel lægernes som fodterapeuternes rolle er blevet præciseret og ikke mindst de gensidige forventninger til samarbejdet. Der arbejdes på en vejledning til fodterapeuterne om deres rolle i forløbsprogrammet for diabetes 2. Vejledning vil fremgå på sundhed.dk. 5

6 Der arbejdes på en vejledning til de praktiserende læger med henblik på at forbedre oplysningerne i henvisning til fodterapi af diabetespatienter, samt sikre at alle relevante patienter henvises til fodterapipraksis. Vejledning vil fremgå på sundhed.dk. Der afholdes en workshop den 14. juni 2016 målrettet de nynedsatte fodterapeuter. Hovedemnerne bliver kvalitetsarbejdet og positivlisten. 4.2 Kvalitetsudvikling Udvikling af kvalitet indgår som et centralt emne i overenskomsten for fodterapi og i praksisplan for fodterapi. Målsætningen i praksisplanen er, at der i løbet af planperioden arbejdes på at skabe og modne en kvalitetskultur i fodterapipraksis. Der har været afholdt en række workshops, der har haft til formål at sætte fokus på kvalitetsudvikling af fodterapipraksis. Disse indsatser har særligt haft fokus på it og kommunikation med almen praksis samt fodterapeuternes rolle i forløbsprogrammer samt af anvendelse af nationale kliniske retningslinjer. På baggrund af de afholdte workshops vil aktiviteten i den resterende del af planperioden kunne målrettes de afdækkede behov. Der er fortsat ikke udviklet løsninger om dataopsamling og dataunderstøttet kvalitetsudvikling i fodterapipraksis. I samarbejde med risikomanager for primærsektoren arbejdes med definition af utilsigtede hændelser i fodterapipraksis og udbredelse af kendskab til lovgivningen via nyhedsbrev. De ovenfor nævnte sårkurser er kommet i stand på baggrund af workshop om samarbejde. 4.3 Praksiskonsulentordning Praksiskonsulentordningen blev etableret i Praksiskonsulenterne har iværksat en række indsatser, som har været med til at understøtte kommunikation mellem fodterapeuter og andre sundhedsaktører. Desuden har praksiskonsulentfunktionen medvirket til at styrke kvalitetsudvikling i fodterapipraksis ved afdækning af behov samt afholdelse af workshop om fodterapeutens rolle i forløbsprogrammet om diabetesbehandling. I første halvår af 2016 har der været et stort fokus på færdiggørelsen af den nye praksisplan for fodterapi. Her har praksiskonsulenterne bidraget med udarbejdelsen af planen. Som led i arbejdet med den nye plan, har der været afholdt et inspirationsmøde, hvor fodterapeuter, patientrepræsentanter og samarbejdsparter deltog. Praksiskonsulenterne har i samarbejde med administrationen arrangeret og bistået med afholdelsen af inspirationsmødet. Praksiskonsulenterne har arbejdet med utilsigtede hændelser sammen med risikomanager, herunder er der aftalt en række strategiske indsatsområder for Disse områder vedrører den tværsektorielle kommunikation, læringscase (eksempler på UTH i fodterapipraksis) på sundhed.dk og workshops for fodterapeuter. Praksiskonsulenterne har i nyhedsbreve opfordret de praktiserende fodterapeuter til at indsende sporeprøver til Danske Fodterapeuter i henhold til overenskomstens bestemmelse. Der har været afholdt møde om problemstillingen med Danske Fodterapeuter. Fodterapeuterne er via nyhedsbreve blevet orienteret om at Statens Serum Institut har en vejledning til håndtering af 6

7 sporeprøver liggende på deres hjemmeside, og fremover vil resultat af sporeprøveundersøgelse blive fremsendt pr. mail til fodterapeuten og dermed lette fremsendelsen til Danske Fodterapeuter. 7

8 5. Bilag - Overordnet tids- og procesplan for planperioden Samarbejdsudvalget har nedsat en implementeringsgruppe for implementeringen af Praksisplan for fodterapi Som afsæt for implementeringsgruppens arbejde er der udarbejdet et forslag til en implementeringsplan. Implementering af planens anbefalinger blev foreslået gennemført i henhold til nedenstående tids- og procesplan. Det bemærkes, at flere af indsatserne ikke afsluttes i det pågældende implementeringsår, men forudsættes opstartet og løbende fulgt i de efterfølgende år. Prioritering af opgaver for resten af 2013 og Oplysning om tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser (opdatering af yderregister og sundhed.dk) a. Udarbejdelse af plan for opdatering af praktiserende fodterapeuters oplysninger om tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser (2013) b. Gennemførsel af indsats for opdatering af oplysninger på praksisdeklarationen på sundhed.dk, herunder bl.a.: (2014) i. Om tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser ii. Om ventetider iii. Om mulighed for hjemmebehandling iv. Om produktion af indlæg 2. Administrative retningslinjer a. Udarbejdelse af stående retningslinjer for procedurer for sagsbehandling for i. Kapacitetsvurdering (med fokus på fordeling af kapaciteter) (2013) ii. Nynedsættelser (nedsættelse af udvalg) ( ) huske mobile ydernumre/uden fast klinikadresse iii. Flytning (2014) iv. Behandlende medhjælp (særligt ansøgninger om delt kapacitet) (2013) 3. Praksiskonsulentordning a. Etablering af praksiskonsulentordning for fodterapi (2013/14) b. Udarbejdelse af handleplan for praksiskonsulentordningens indsats for perioden (oplæg til implementeringsgruppe dernæst behandling i SU) ved praksiskonsulenten (2014) 4. Kvalitetsudvikling Indsatsen tilrettelægges efter forventet etablering af praksiskonsulentordning (primo 2014). De primære indsatsområder for perioden forventes af være: a. Patientsikkerhed (herunder fokus på sporeprøver/hygiejne) b. Faglige vejledninger, mono- tværfagligt og tværsektorielt (herunder særligt fokus på: implementering af forløbsprogram for diabetes samt kliniske retningslinjer for diabetiske fodsår) c. Metodeudbredelse (kendskab til tilgangen til kvalitetsarbejdet i praksissektoren i regionen jf. Den Danske Kvalitetsmodel) 8

9 5. Kommunikation og samarbejde a. Handleplan for kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen. Indsatsen tilrettelægges efter forventet etablering af praksiskonsulentordning (primo 2014) b. Udvikling af kommunikation via sundhed.dk (2013/2014) i. Fokus på dialog/kommunikation mellem region og fodterapeuter (løftes blandt andet gennem arbejdet i Den Operationelle Redaktionsgruppe) (2013/2014) Prioritering af opgaver Fortsættelse af aktiviteter som følger af foregående implementeringsperiode 2. Kapacitet og dækning a. Opslag af kapaciteter på fodterapiområdet i regionen sker ud fra kapacitetsmodel 3. Service og tilgængelighed a. Fokus på at forbedre tilgængeligheden blandt regionens fodterapeuter b. Udbrede kendskabet og få fodterapeuter til at tilslutte sig regionens tilbud om tilgængelighedsmærkning til praksissektoren. c. Fokus og indsats for at forbedre indrapportering af ventetider på sundhed.dk 4. Administrative retningslinjer a. Implementere administrative retningslinjer for flytning og flere praksisadresser, vedtaget af samarbejdsudvalget på møde i november Samarbejde og kommunikation a. Indsatser med fokus på smidige patientforløb især styrke behandlingen af diabetespatienter, herunder: i. Styrke kommunikationen med de praktiserende læger bl.a. ved øget brug af fodstatusskemaer ii. Orientering om forløbsprogram for diabetes b. Afholdelse af workshops med deltagelse af praktiserende fodterapeuter og praktiserende læger. Fokus på lægernes såvel fodterapeuters rolle til samarbejdet. c. Repræsentation af fodterapeuter i Den Operationelle Redaktionsgruppe for Sundhed.dk. d. Etablering af samarbejde mellem fodterapeuter og sårcentret på Bispebjerg Hospital. 6. Kvalitetsudvikling a. Samarbejdsudvalget understøtter brugen af dataopsamling og dataunderstøttet kvalitetsudvikling i takt med udvikling af løsninger. Pr. september 2015 er der etableret en national fodstatusdatabase til udveksling af fodstatusoplysninger mellem fodterapeuter. b. Afholdelse af workshops med fokus på implementering af den nationale kliniske retningslinje for diabetiske fodsår. c. Udsending af nyhedsbreve til fodterapeuter om kravet vedr. indsendelse af sporeprøver til Danske Fodterapeuter i henhold til overenskomstens bestemmelse. d. Arbejde med definition af utilsigtede hændelser i fodterapipraksis og udbredelse af kendskab til lovgivningen via nyhedsbrev. 9

10 7. Praksiskonsulentordning a. Indsatser vedr. understøttelse af kommunikation mellem fodterapeuter og andre sundhedsaktører. b. Indsatser vedr. styrkelse af kvaliteten i fodterapipraksis ved afdækning af behov samt afholdelse af workshops. c. Praksiskonsulenter fungerer som regionens faglige sparringspartnere, ambassadører for kvalitetsudvikling og udøvere af konkrete aktiviteter. I de ovennævnte aktiviteter skal praksiskonsulenter spille en aktiv rolle. Prioritering af opgaver Fortsættelse af aktiviteter som følger af foregående implementeringsperiode og praksisplanens anbefalinger i øvrigt. 2. Kapacitet og dækning a. Opslag af kapaciteter på fodterapiområdet i regionen sker ud fra kapacitetsmodel b. Arbejde videre med tiltag og indsatser, der kan løse rekrutteringsudfordringer i de områder, der er vanskelige at besætte. c. Arbejde med at tilrettelægge en proces for opslag af kapaciteter, hvor der tages højde for tidspunkt for, hvornår fodterapeuterne afslutter deres uddannelse, mødetidspunkter i samarbejdsudvalget, konsekvenser af afgørelser vedrørende minimumsafregningen og tidsfrister for bekræftelse af tilsagn om tildeling af kapaciteter. d. Styrke samarbejdsudvalgets og bedømmelsesudvalgets beslutningsgrundlag vedr. opslag af kapaciteter på fodterapiområdet. 3. Service og tilgængelighed a. Opfølgning på tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser med udgangspunkt i yderregisterets oplysninger om tilgængelighed. b. Udbrede kendskabet til tilbuddet om tilgængelighedsmærkning af praksis til regionens fodterapeuter. c. Kortlægge antal flyttesager, hvor der er givet afslag pga. lokaler, der ikke er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser. d. Tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser indgår som kriterium ved tildeling af kapacitet. e. Arbejde med tiltag hvorpå den fysiske tilgængelighed i fodterapipraksis kan forbedres. Fx indgå dialog og samarbejde med kommuner om egnede lokaler, der opfylder kriterier for tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, til fodterapipraksis. f. Opfølgning på indrapportering af fodterapeuters ventetider på sundhed.dk 4. Administrative retningslinjer a. Opslag af kapaciteter på fodterapiområdet i regionen sker ud fra kapacitetsmodel. b. Kapacitetsvurdering anvendes løbende gennem året ved vurdering af tilladelse til flytning af praksis og tilladelse til at praktisere på flere praksisadresser. c. Oplysninger om mobile fodterapeuters dækningsområde fremgår ikke af Sundhed.dk. Oplysningerne om mobile fodterapeuters dækningsområde skal afklares. 10

11 5. Samarbejde og kommunikation a. Udarbejde vejledning til de praktiserende læger med henblik på at forbedre oplysningerne i henvisning til fodterapi af diabetespatienter, samt sikre henvisning af alle relevante patienter til fodterapipraksis. Vejledning skal fremgå på Sundhed.dk. b. Udarbejde vejledning til fodterapeuterne om deres rolle i forløbsprogrammet for diabetes 2. Vejledning skal fremgå på Sundhed.dk. c. Opsamling af tilbagemeldinger fra de afholdte workshops med henblik på at afdække behov for yderligere tiltag. d. Motivere de praktiserende læger til at inddrage de praktiserende fodterapeuter i deres lokale netværk. e. Spørgsmålet om mobile fodterapeuter og enkeltmandspraksis har brug for sparring med øvrige fodterapeuter kortlægges. f. Fodterapeuternes side på sundhed.dk udvikles fortsat i samspil mellem fodterapeuter og regionen. 6. Kvalitetsudvikling a. Intensivere indsatsen i forhold til antallet af indsendte sporeprøver til Danske Fodterapeuter. b. Fortsat indsats i forhold til indberetning af ventetider. c. Intensivere indsatsen i forhold til kendskabet til lovgivningen om utilsigtede hændelser. d. Definere UTH i fodterapipraksis for de enkelte specialer. e. Udarbejde en handleplan for udbredelse af arbejdet med patientsikkerhed, herunder læringsperspektivet. f. Kortlægning af fodterapeuters adgang til værksted. Jf. overenskomstens krav på området 19, stk Praksiskonsulentordning a. Opfordre til dannelse af erfagrupper med henblik på efteruddannelse b. På de ovennævnte områder har praksiskonsulenter en aktiv rolle i forhold til implementering af disse. 8. Udarbejdelse af ny praksisplan. 11

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016 Statusrapport for 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Statusrapport 2016 for implementering af Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017 (endelig version behandlet i SU 7.2.2017)

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Implementeringsplan 2017

Implementeringsplan 2017 Samarbejdsudvalget for speciallæger Samarbejdsudvalget for speciallæger Implementeringsplan 2017 Implementeringsplan for praksisplan for speciallæger 2017 Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND...

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.30-09.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Region Hovedstaden Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Koncern Praksis Juli 2013 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 INDLEDNING 5 1. Formål

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN. 10. januar 2017

OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN. 10. januar 2017 OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN Kære fodterapeut Du kan nu søge kapacitet i Region Hovedstaden. Ansøgningsfristen er den 10. januar 2017 Du kan søge i følgende områder i Region Hovedstaden.

Læs mere

Praksisplan for Fodterapi i Region Hovedstaden

Praksisplan for Fodterapi i Region Hovedstaden Praksisplan for Fodterapi 2017-2020 i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 1. Indledning... 4 1.2 Planlægningsbestemmelser ifølge overenskomsten... 5 1.3 Udarbejdelse og høring af praksisplan

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Praksisplan for Fodterapi

Praksisplan for Fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Fodterapi i Regional kontekst... 3 2.1 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.2 Aktivitetens fordeling... 5 2.3 KORA Rapporten Hvem

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Favrskov Kommune Tak for det meget velskrevne udkast til praksisplan for fodterapi som oven i købet har et overskueligt omfang J

Favrskov Kommune Tak for det meget velskrevne udkast til praksisplan for fodterapi som oven i købet har et overskueligt omfang J Høringssvar vedr. praksisplan for fodterapi Randers Kommune Randers Kommune har modtaget udkast til praksisplan for fodterapi. Randers Kommune har ikke bemærkninger til tildelingen af yderligere 5 ydernumre

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Helle Søgaard, risikomanager og sundhedsfaglig specialkonsulent. Ditte Gundorph Olesen, risikomanager. Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region H.

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er fodterapi... 3 2.1 Tilskudsregler... 3 2.2 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.3 Aktivitet udenfor overenskomsten...

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Praksisplan for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Regionsældrerådet savner klare indikatorer for inddragelse både på det generelle og individuelle plan.

Regionsældrerådet savner klare indikatorer for inddragelse både på det generelle og individuelle plan. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Praksisplanudvalget Region Hovedstaden Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør?

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør? Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 Web www.regionh.dk Dato: 4.. juli 2012 Spørgsmål nr.: 098 Dato: 18. juni 2012 Stillet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 Region Hovedstaden Koncern Praksis Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 Høringsudkast Juni 2013 Koncern Praksis Region Hovedstaden Indhold Resume...3 Baggrund...7 1. Formål med praksisudviklingsplanen...7

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019. Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Region Hovedstaden PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI 2015-2019 Center for Sundhed December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ.........................................................................................

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed?

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSR og FOA 11. januar 2011 v/sundhedschef Helle Nyborg Rasmussen Disposition Overvejelser organisering

Læs mere