God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR"

Transkript

1 God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

2 Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer og virksomhedsledere. Medlemmerne har siden netværkets første møde i august 2004 drøftet deres synspunkter og holdninger til, hvad god virksomhedsetik er, og i hvilket omfang virksomheder skal rapportere herom. Denne form for netværk mellem virksomhedsledere og investorer er, så vidt vides, ikke set før, hverken nationalt eller internationalt. Ligeledes kendes heller ingen eksempler på, at netop virksomhedsledere og investorer sammen har udformet anbefalinger for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. Anbefalingerne er udformet på baggrund af: Medlemmernes egne dilemmaer, og hvordan disse er håndteret. Medlemmernes holdninger til, hvad god virksomhedsetik er og ikke er. Inspiration fra internationale virksomheder, investorer, NGO er og den tilgængelige forskning og praksis. Medlemmernes vilje til at udarbejde anbefalinger, der vil gøre det nemmere for investorer at værdiansætte virksomheders tiltag og resultater på områder, der ikke direkte indgår i resultatopgørelse og balance, men er eller vil blive forudsætningen for den fremtidige evne til at skabe indtjening. Medlemmernes grundlæggende ønske om at opføre sig ordentligt og imødekomme de udfordringer, virksomheden står over for i relation til at balancere krav og forventninger fra dens interessenter. De anbefalinger, som netværkets arbejde har resulteret i, er alene den materielle del af netværkets arbejde. Netværkets medlemmer har igennem interne drøftelser og udveksling af synspunkter fået indsigt i ikke kun hinandens, men også internationale virksomheders, investorers og NGO ers synspunkter. Holdninger er således igennem årets møder blevet vendt med ligemænd, og nye holdninger og større forståelse mellem investorer og virksomheder er skabt. NVIR s formandskab: Lars Rohde, ATP Ole M. Daugbjerg, Danfoss Alf Duch-Pedersen, Danisco Eric Rylberg, ISS Dorrit Vanglo, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) Steen Riisgaard, Novozymes Henrik Heideby, PFA Peter Damgaard Jensen, PKA Steffen Heegaard, Topdanmark Niels Jacobsen, William Demant Holding Helle Bank Jørgensen, PricewaterhouseCoopers har været ansvarlig for NVIR s sekretariat. 2

3 Indhold 04 Indledning 05 God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering 06 Udarbejdelsen af anbefalingerne 08 Anbefalingernes struktur 09 Virksomhedsetik og værdier 10 Sammenhæng mellem etik og virksomhedens værdiskabelse 11 Interessenternes påvirkning 12 Investorerne 13 Kunderne 14 Medarbejderne 16 Myndighederne 17 NGO erne 18 Anbefalinger 19 Anbefalinger 20 Samlede anbefalinger 22 I. Grundlæggende forudsætninger for god virksomhedsetik 24 II. Identifikation og prioritering af relevante virksomhedsetiske forhold 28 III. Håndtering af prioriterede forhold/implementering 30 IV. Opfølgning og intern rapportering 32 V. Ekstern rapportering 33 Eksempler på rapportering 34 Vision og målsætning 39 Identifikation af etiske forhold 43 Integration med strategisk ledelsesystem 46 Konsekvenser ved manglende overholdelse 47 Rapportering af mål og resultater 48 Afgrænsning og opgørelsesmetoder 49 Bilag 50 Bruttoliste 52 Prioriteringsmekanisme 58 Opbygning af handlingsplan 60 Noter 3

4 4 Indledning

5 Indledning God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering Virksomhedsetik eller social ansvarlighed er ikke et nyt fænomen. Virksomheder med en høj etisk standard har historisk haft et bedre omdømme og har generelt klaret sig bedre på aktiemarkederne end øvrige aktier. Det er tegn på, at etiske spørgsmål i de senere år er blevet en vigtigere del af beslutningsprocesser og derved også er blevet et tema for private og institutionelle investorer. Således viser undersøgelser, at førende investeringshuse verden over prioriterer virksomhedsetiske forhold højt 1. Dette understreger, at betingelserne for at drive forretning er under forandring i takt med, at vilkår som globalisering, teknologisk udvikling mv. trænger sig på. Det øgede fokus på etiske spørgsmål har medvirket til at rykke de etiske grænser. Hvad der var god latin for ganske få år siden, opfattes ikke længere som etisk forsvarligt. Det er i den enkelte virksomheds interesse, at dens interessenter mener, at virksomheden opfører sig ordentligt. Den enkelte virksomhed må derfor vurdere, hvorledes den bedst tilfredsstiller bl.a. dens kunders nuværende og forventede, fremtidige krav. Nogle virksomheder har på grund af deres forretnings natur behov for at have et konstant og bredt fokus på etiske problemstillinger, hvor andre virksomheder har et mere sporadisk behov. I sin helhed henvender anbefalingerne sig bredt til virksomheder. Derfor vil den enkelte virksomhed kunne konstatere, at nogle dele af anbefalingerne vil være mere relevante end andre, herunder behovet for ekstern rapportering. For virksomheder og investorer kan den stigende interesse for etiske dilemmaer få betydning for aktiernes prisfastsættelse. Forholder virksomhederne sig ikke til væsentlige og relevante etiske risici, vil det påvirke investorernes afkastkrav og derved virksomhedernes markedsværdi på kortere eller længere sigt. Rapporten indeholder derfor et kapitel om, hvordan værdiskabelsen i virksomheden kan påvirkes positivt såvel som negativt af de krav og forventninger, virksomheder bliver mødt med fra deres interessenter. Vi takker for de kommentarer, vi har modtaget i forbindelse med den offentlige høringsproces og håber, at virksomheder såvel som investorer vil finde rapporten værdifuld og inspirerende. Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering, november

6 Indledning Udarbejdelsen af anbefalingerne Ved udarbejdelsen af anbefalinger for god virksomhedsetik og ikkefinansiel rapportering har NVIR lagt vægt på, at hver virksomhed er unik, og at virksomheder, der beskæftiger sig med etiske spørgsmål, har et reelt ønske om at opføre sig ordentligt. Det er NVIR s opfattelse, at det væsentlige er, at den enkelte virksomhed identificerer sine egne specifikke etiske dilemmaer og kommunikerer, hvordan den vil forholde sig til risici, samt hvordan interessenternes forventninger har indvirkning på strategien og driften af virksomheden og dermed værdiskabelsen. NVIR mener ikke, at en generel liste med anbefalinger, som virksomhederne skal forholde sig til ud fra princippet om comply or explain, er formålstjenlig. Det er ikke antallet af flueben, der er afgørende. Hvad der er etiske udfordringer for den ene virksomhed, behøver ikke at være det for den anden. Det er derfor ikke meningsfyldt at forsøge at skabe et generelt kodeks for god virksomhedsetik. I stedet er udarbejdet et sæt anbefalinger for, hvordan en virksomhed kan gå gennem en proces for identifikation, prioritering, håndtering og rapportering af de virksomhedsetiske forhold, der er relevante for virksomhedens interessenter såvel som virksomhedens korte og langsigtede værdiskabelse. Der er i tilknytning til de enkelte anbefalinger givet vejledning til, hvordan virksomheden kan vælge at implementere anbefalingen. Da det er den enkelte virksomheds ledelse, der skal vurdere, hvilke forhold der skal håndteres, er der identificeret nogle grundlæggende forudsætninger og nogle generelle virksomhedsetiske spørgsmål (bruttoliste), som ledelsen kan anvende som grundlag for en indledende drøftelse af etiske emners relevans for virksomheden. Spørgsmålene er opdelt i seks emnekategorier (se bilag 1) Markedsadfærd Miljø Medarbejdere Menneskerettigheder Samfundsansvar Governance. Det anbefales, at virksomheden prioriterer emnerne på baggrund af forståelsen af markedets og virksomhedens interessenters forventninger og herefter beslutter, om og hvordan virksomheden skal håndtere forhold, der kan betragtes som en væsentlig trussel mod forretningen, eller hvor der er høj sandsynlighed for værdiskabelse. Det kan være på områder som styrkelse af varemærker, personaleudvikling og trivsel, produktudvikling eller nye specifikke markedsmuligheder. Til det formål er der i bilag 2 en vejledning. Vejledningen tager udgangspunkt i samme spørgsmål som i bilag 1 og illustrerer sammenhængen mellem væsentligheden af hver enkelt risiko og værdien af at forbedre 6

7 Indledning In the next society, the biggest challenge for the large company especially for the multinational may be its social legitimacy: its values, its mission, its vision. P. Drucker, The Economist, 3/11/01 styringen af hver enkelt risiko. Herigennem fokuseres ikke alene på konsekvensen ved ikke at håndtere en given risiko, men også på den værdiskabelse, det kan give at udvikle forretningen gennem arbejdet med etik. På den måde skabes der et struktureret grundlag for ledelsens prioritering. Det er i såvel interessenternes, samfundets som ejernes interesse, at virksomhedens ledelse aktivt forfølger mål om langsigtet, økonomisk bæredygtighed. Dette mål sikres alene, hvis virksomheden opfattes som troværdig og handler med integritet i forhold til lovgivning, offentliggjorte værdier, mission, vision og langsigtede, strategiske mål. God virksomhedsetik kommer ikke af sig selv, og det er ikke nok at indføre politikker og rapportering. Det er virksomhedens kultur og the tone at the top, der sætter rammerne for, hvilke handlemåder virksomheden reelt accepterer fra medarbejdere, samarbejdspartnere og interessenter. Det er ofte de handlemåder, der direkte eller indirekte belønnes, der former virksomhedens kultur. Eksterne talere ved NVIR s møder Anders Dahlvig, President & CEO, IKEA Ragnar Svensson, Former CEO, Johnson & Johnson Scandinavia Raj Thamotheram, Senior Advisor, Universities Superannuation Scheme (USS) Jermyn Brooks, Member, Board of Directors, Transparency International Gavin Grant, Corporate Governance Equity Analyst, Deutsche Bank, AG Dave Kingma, Corporate Social Reporting Manager, British American Tobacco Rob Lake, Head of Corporate Engagement, Henderson Global Investors Eric Gelfgren, SAM Group (Sustainable Asset Management). Grundlaget for god virksomhedsetik er derfor en sund virksomhedskultur, hvor medarbejdere ikke går på kompromis med virksomhedens integritet for at opnå forretningsmål. 7

8 Indledning Anbefalingernes struktur Anbefalingerne omfatter fem hovedområder: I Grundlæggende forudsætninger for god virksomhedsetik II Identifi kation og prioritering af relevante virksomhedsetiske forhold III Håndtering af prioriterede forhold/implementering IV Opfølgning og intern rapportering V Ekstern rapportering Overordnet kan processen illustreres som overfor. For hvert hovedområde er anbefalingerne fremhævet, hvorefter der, for hovedområde II-V, følger en vejledning samt for alle hovedområder eksempler, som virksomheder kan vælge at lade sig inspirere af. De fem hovedområder kan opfattes som progressive skridt, og det forventes, at hver enkelt virksomhed selv vurderer, i hvilket omfang det vil skabe værdi at gennemløbe alle fem hovedområder. Som nævnt er anbefalingerne udformet ud fra en grundlæggende antagelse om virksomheders ønske om ordentlig etisk adfærd. Samtidig er der en grundlæggende antagelse om, at virksomhedens etiske adfærd afspejler sig i virksomhedens værdiskabelse, idet værdiskabelsen påvirkes af de krav og forventninger, virksomheder bliver mødt med fra deres interessenter. Det anbefales derfor, at den enkelte virksomhed analyserer, i hvilket omfang etiske aspekter vil kunne påvirke virksomhedens værdiskabelse som grundlag for arbejdet med virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. Til brug herfor har vi på de følgende sider kort præsenteret resultater af undersøgelser om interessenters forventninger og handlemåde, samt hvorledes etiske forhold kan påvirke virksomhedens værdiskabelse i positiv eller negativ retning. Ekstern rapportering Interessenter Vision/strategiske mål Identifikation og prioritering af relevante virksomhedsetiske forhold Værdier Kultur Integritet Opfølgning og intern rapportering Håndtering af prioriterede forhold 8

9 Virksomhedsetik og værdier Virksomhedsetik og værdier 9

10 Virksomhedsetik og værdier Sammenhæng mellem etik og virksomhedens værdiskabelse Interessenternes forventninger til håndtering af virksomhedsetiske forhold: Markedsadfærd Miljø Medarbejdere Menneskerettigheder Samfundsansvar Governance 10 Fastlæggelse af, hvor virksomheden bør fokusere sin indsats, kræver en nærmere kortlægning og analyse af sammenhængen mellem value drivere og etiske emner. Flere undersøgelser viser, at der er en Business Case i struktureret arbejde med etik. Fordelene er overordnet reduktion af omkostninger og risici samt forøgelse af forretningsmuligheder og omdømme. 2 Det vil variere fra virksomhed til virksomhed, hvilke etiske forhold der vil have en indvirkning på virksomhedens langsigtede værdiskabelse, bl.a. afhængigt af virksomhedens branche, geografiske beliggenhed, forretningsmodel og interessenternes ønsker og bekymringer. Virksomheden må derfor selv gennemgå de etiske forhold, den påvirkes af, og vurdere effekten på virksomhedens value drivere. Dette kræver både fokus på risici for tab og en udnyttelse af muligheder for udvikling af forretningen. Salg Omkostninger Skat Investeringer Kapitalstruktur Risikoforhold Frit cash flow Kapitalomkostninger (WACC) Værdi Udgangspunktet for den specifikke virksomhedsanalyse bør være virksomhedens markedssituation og dens strategi. På baggrund af virksomhedens kendskab til dens interessenters forventninger og gerne i dialog med disse udvælges de relevante, etiske emner, som bedst understøtter virksomhedens value drivere. I figur 1 er sammenhængene imellem virksomhedsetik og virksomhedens værdiskabelse illustreret ud fra en generel model for value drivere og skabelse af shareholder value. Virksomhedens værdiskabelse er nedbrudt i to parametre: Frit cash flow og kapitalomkostninger. Det frie cash flow illustrerer, at virksomheden vil være i stand til at tjene penge. Cash flow til virksomheden er afhængigt af value driverne: Salg, omkostninger, skat og investeringer. Kapitalomkostningerne afhænger af value driverne: Kapitalstruktur og risikoforhold. De virksomhedsetiske forhold må således påvirke en eller flere af de seks value drivere for at påvirke værdiskabelsen i relation til cash flow eller kapitalomkostninger. Figur 1: Sammenhæng imellem virksomhedsetik og virksomhedens værdiskabelse.

11 Virksomhedsetik og værdier Interessenternes påvirkning Når virksomhedsetik bliver væsentlig for virksomhedens værdiskabelse, skyldes det, at virksomhedens investorer og andre interessenter såsom kunder og medarbejdere lægger vægt på virksomhedens etik, når de træffer deres valg om at investere i virksomheden, at købe virksomhedens produkt eller at arbejde for virksomheden. De forskellige grupper af interessenter har forskellige motiver til at engagere sig i spørgsmål om god virksomhedsetik og har samtidig forskellig påvirkning af virksomhedens værdiskabelse. Virksomheden må kende disse motiver, og hvilken påvirkning interessenterne kan få for virksomhedens værdiskabelse. Den enkelte virksomhed må på den baggrund vurdere, om dialog med interessenter kan øge virksomhedens strategiske muligheder eller reducere risici. En mulig påvirkning af virksomhedens værdiskabelse illustreres på de efterfølgende sider med eksempler på, hvilke forventninger interessenter stiller til virksomheders håndtering af udvalgte virksomheds etiske emner. Der er taget udgangspunkt i fem overordnede interessentkategorier, som kan påvirke de i figur 2 viste value drivere og dermed virksomhedens langsigtede værdiskabelse. Figur 2: Udvalgte interessegruppers mulige påvirkning af value drivere. Gruppe af interessenter Investorer Kunder Medarbejdere Myndigheder NGO er, interesseorganisationer Påvirkning af virksomhedens værdiskabelse Kapitalomkostninger Salg Omkostninger Risikoforhold Salg Omkostninger Investeringer Risikoforhold Omkostninger Skat Risikoforhold Risikoforhold Der er naturligvis en indirekte sammenhæng og påvirkning interessenterne imellem bl.a. med pressen som formidler. På de følgende sider illustreres eksempler på de krav og forventninger, interessegrupperne stiller, dog hver for sig. Det illustreres ligeledes, hvordan værdiskabelsen kan påvirkes. 11

12 Virksomhedsetik og værdier Investorerne Investorers forventning til god virksomhedsetik 72 % af de danske analytikere mener, at etik i høj eller nogen grad har indflydelse på aktiekursen % af 192 adspurgte investeringschefer verden over vurderer, at virksomhedsetiske indikatorer vil være mainstream inden for 10 år % af de private investorer angiver, at de vil sælge deres aktier i virksomheder, som har en dårlig etisk profil af verdens førende finansielle institutioner har tilsluttet sig Equator-principperne for social og miljømæssig screening af deres globale projektfinansiering. 6 Internationale investorer, som tilsammen forvalter EUR 364 milliarder, har dannet The Enhanced Analytics Initiative (EIA) og ansporer her analytikere til at vurdere virksomhedens håndtering af virksomhedsetik. Dette sker med henblik på at identificere de virksomheder, der kan synliggøre og levere en optimal forrentning til aktionærerne i fremtiden. 7 Undersøgelse foretaget blandt en gruppe af den engelske investeringsbank Schroders analytikere i 2003 viste, at analytikere, der fik adgang til ikke-finansielle informationer i tillæg til almindelig finansiel information, med større sikkerhed ville forudsige fremtidig indtjening. Disse analytikere var mere sikre i deres forudsigelser og ville udstede købsanbefaling modsat de af deres kollegaer, der alene havde traditionelle økonomiske data til rådighed. Number of analysts Financial report Full report Forecast Figur 3: Fordeling af analytikernes vurdering af indtjeningsestimat afhængig af, om de havde tilgang til ikke-finansielle informationer eller ej 8. Investorernes påvirkning af virksomhedens værdiskabelse Investorerne er naturligvis en vigtig interessent, idet deres vurdering af virksomhedens fremtidige værdiskabelse og sikkerheden, de baserer deres vurdering på, afgør, om de ønsker at investere i virksomheden og til hvilket afkast. Den enkelte virksomhed bør derfor undersøge, hvilke krav og forventninger dens investorer stiller til virksomheders håndtering af virksomhedsetiske forhold. 12

13 Virksomhedsetik og værdier Kunderne Kunders forventning til god virksomhedsetik Hver ottende af 175 danske indkøbere, indkøbschefer og indkøbsdirektører angiver, at deres virksomhed har skilt sig af med leverandører på grund af manglende efterlevelse af etiske krav, og helt op til 56 % har overvejet at gøre det % af CEO's fra 43 lande angiver, at de undersøger, hvorvidt etiske forhold efterleves i leverandørkæden, yderligere 19 % planlægger at undersøge forholdene i leverandørkæden inden % af adspurgte forbrugere i en engelsk undersøgelse angiver, at virksomhederne har et miljømæssigt, socialt og etisk ansvar. 72 % ville gerne vide mere om virksomheders indsats på disse områder. 42 % mente, at de ville anvende informationerne i deres indkøbsvalg. 11 EU s udbudsdirektiv 45 medfører udelukkelse af virksomheder, som er dømt for bestikkelse i forbindelse med offentlige udbud i EU. Verdensbanken diskvalificerer rådgivere, der ikke efterlever etiske retningslinjer. 84 % af forbrugerne inddrager virksomhedens social-etiske profil, når de skal afgøre, hvilke virksomheder de helst ser arbejde i deres lokalområde % af forbrugerne angiver at ville boykotte virksomheder, som har en dårlig social-etisk profil. 13 Kundernes påvirkning af virksomhedens værdiskabelse Virksomheders værdiskabelse påvirkes naturligvis af muligheden for afsætning af produkter eller serviceydelser, hvorfor håndtering af etiske krav fra kunder vil påvirke virksomhedens værdi. Hvis virksomheden allerede håndterer de krav, der stilles, har virksomheden en konkurrencemæssig fordel i forhold til de leverandører, som må iværksætte programmer for at efterleve kundens krav. Derudover er der muligheder for at differentiere sig i markedet ved offensivt at markedsføre virksomhedens produkter som etiske eller bæredygtige eksempler på dette er The Body Shop og Cooperative Financial Services. Endvidere vil virksomheder ofte med fordel kunne identificere og vurdere konsekvensen af de tendenser, der ses i markedet og hos deres interessenter. For eksempel må virksomheder, der leverer til det offentlige, vurdere, om den strategi for bæredygtig udvikling, der er offentliggjort af den engelske regering, vil få direkte eller indirekte indflydelse på virksomhedens salg. Den offentlige sektor i England, der årligt indkøber for 125 milliarder, undersøger nu, hvordan der kan stilles krav til leverandører, der kan understøtte bæredygtighedsstrategien. Det tiltag vil direkte kunne påvirke værdiskabelsen i de virksomheder, der leverer til den offentlige sektor i England. For danske selskaber, der ikke leverer til den engelske sektor, men f.eks. den danske offentlige sektor, må tiltaget give anledning til at vurdere, om der også fra dansk side vil blive stillet skrappere krav end de nuværende danske retningslinjer for grønne indkøb. 13

14 Virksomhedsetik og værdier Medarbejderne Medarbejdernes forventning til god virksomhedsetik Både eksisterende og kommende medarbejdere har forventninger til virksomhedens etik. For medarbejderne gælder interessen i særdeleshed arbejdsforhold og arbejdsmiljø, men for mange har det stor betydning, at virksomheden har et godt omdømme i samfundet. Virksomhedens omdømme og arbejdsforhold har således indflydelse på tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Endvidere viser internationale undersøgelser, at investering i gode medarbejderforhold og udvikling af medarbejderne har sammenhæng med produktiviteten og indtjeningen. 68 % svarer i en amerikansk undersøgelse, at de vil være mindre loyale over for deres arbejdsgiver, hvis denne ikke støtter sociale initiativer % angiver, at de ikke vil arbejde for en virksomhed med en dårlig etisk profil % af Børsens studieabonnenter mener, at et godt omdømme for virksomheden er vigtigt eller meget vigtigt for at tiltrække og fastholde dem som medarbejdere 16. Omdømmet vurderes i høj grad på virksomhedens etiske ageren. God medarbejderledelse kan øge virksomhedens markedsværdi med op til 30 %. 17 En undersøgelse af 40 virksomheder har vist, at den halvdel af virksomhederne, der brugte flest penge til uddannelse pr. medarbejder, havde højere salg og højere indtjening pr. medarbejder end den anden halvdel af virksomheder % stigning i medarbejdertilfredsheden giver stigning på 40 % i det finansielle resultat, viser en undersøgelse af 29 servicevirksomheder i 15 lande. 19 Medarbejdernes påvirkning af virksomhedens værdiskabelse Medarbejderne har direkte eller indirekte indflydelse på en lang række af virksomhedens value drivere. Medarbejderne har gennem deres arbejde indflydelse på salget, og deres ideer skaber innovation, der danner basis for nye værdiskabende investeringer. Samtidig påvirker medarbejderne omkostningerne. Hvis virksomheden har en god personaleledelse, er det nemmere at tiltrække og fastholde medarbejdere, og der kan derfor spares penge til eksempelvis ansættelse og oplæring. Sammenhængen imellem virksomhedsetik og værdiskabelsen er på næste side illustreret ved et eksempel på sikring af medarbejdernes sundhed og sikkerhed. 14

15 Virksomhedsetik og værdier Eksempel: Sikring af medarbejdernes sundhed og sikkerhed At virksomheden sikrer sine medarbejderes sundhed og sikkerhed ud over almindelige lovkrav kan have indvirkning på virksomhedens salg, omkostninger, investeringer og risikoforhold. Direkte indvirkning vil være øgede omkostninger til at sikre god medarbejdersundhed og sikkerhed, der til gengæld kan medføre reducerede omkostninger på grund af lavere medarbejderomsætning, lavere forsikringsudgifter, færre sygedage og færre sagsanlæg grundet arbejdsskader eller lignende. Virksomheden reducerer endvidere risikoforhold i relation til dårlig omtale, og på længere sigt vil det gode arbejdsmiljø kunne tiltrække og fastholde medarbejdere, der kan øge innovationen og dermed skabe mere salg og basis for nye værdiskabende investeringer og forretningsmuligheder. Figur 4: Sammenhæng imellem sikring af medarbejdernes sundhed/ sikkerhed og virksomhedens værdiskabelse. Sikring af medarbejdernes sundhed og sikkerhed Salg Omkostninger Frit cash flow Skat Værdi Investeringer Kapitalstruktur Risikoforhold Kapitalomkostninger (WACC) 15

16 Virksomhedsetik og værdier Myndighederne Myndigheders forventning til god virksomhedsetik EU har i Draft Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development (25. maj 2005) deklareret, at kommissionen vil udarbejde en omfangsrig og ambitiøs strategi. Dokumentet indeholder bl.a. følgende Policy Guiding Principles: Policy Integration: Promote integration of economic, social and environmental considerations so that they are coherent and mutually reinforce each other by making full use of instruments for better regulation, such as balanced impact assessment and stakeholder consultations. Make Polluters Pay: Ensure that prices reflect the real costs to society and production and consumption activities and that polluters pay for the damage they cause to human health and the environment. Årsregnskabslovgivning i EU s medlemsstater skal i henhold til Moderniseringsdirektivet indeholde krav om, at virksomheden rapporterer om ikke-finansielle forhold som miljø og personaleforhold. (Indarbejdet i den danske årsregnskabslovs 99 med virkning for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2005). Den danske årsregnskabslov indeholder endvidere krav om, at virksomheder skal rapportere om videnressourcer og miljøforhold, årsregnskabsloven 99, stk. 1. CO 2 -kvoter er nu prisfastsat og handles til markedspris. EU-Kommisionen udsendte i 2000 EU s uoffi cielle guidelines Retningsllinier for udformning og evaluering af miljøpåstande. Myndighedernes påvirkning af virksomhedens værdiskabelse Myndighederne har indflydelse på virksomhedens omkostninger, skat og risikoforhold gennem lovgivning. Ny lovgivning kan medføre omkostninger til compliance og mere eller mindre i skat og afgifter. Lovgivning udgør også en risikoparameter for virksomheden. Dels hvis lovgivningen ikke overholdes, og dels kan ny lovgivning medføre, at vilkårene for at drive forretning eller have produktion ændres. Efterlevelse af dansk lovgivning kan dog også benyttes som en konkurrenceparameter i forhold til virksomheder, hvis hjemsted er kendt for ringe efterlevelse af lovgivning og internationale konventioner. Økonomi- og Erhvervsministeriet har i samarbejde med Dansk Industri og Institut for menneskerettigheder udviklet CSR-kompasset bl.a. for at hjælpe danske virksomheder med at dokumentere over for deres kunder, at de lever op til et højt CSR-niveau ved hjælp af dansk lovgivning. [E&S] 16

17 Virksomhedsetik og værdier NGO erne NGO ers forventning til god virksomhedsetik NGO er fører i stigende grad globale kampagner mod industrier, hvor de bl.a. påpeger manglende efterlevelse af lovgivning og basale menneskerettigheder ved typisk mærkevarevirksomheders leverandører. NGO ers og interesseorganisationers kampagner påvirker gennem den internationale mediedækning både forbrugere, investorer, myndigheder og medarbejdere. 58 % af Europas befolkning mener ikke, at virksomhederne lever op til deres miljømæssige og sociale ansvar 20. Ifølge en global undersøgelse, hvor personer er interviewet, nyder NGO er væsentlig større tillid end virksomsomheder. Figur 5 viser befolkningens tillid til bl.a. NGO er og virksomheder i nord og syd (udviklingslande). Undersøgelsen viser også, at tilliden til amerikanske virksomheder er højere (51 %) end til europæiske virksomheder (36 %). NGO ers påvirkning af virksomhedens værdiskabelse NGO er og interesseorganisationer har indflydelse på virksomhedens risikoforhold, idet de har mulighed for at påvirke virksomhedens omdømme i offentligheden. Samtidig kan virksomheder ved proaktiv dialog med NGO få informationer til glæde for innovation, sikring af license to operate and grow samt forretningsudvikling. Figur 5: Industry Canada Corporate Social Responsibility (CSR) Monitor, Procentvis fordeling af personer i hhv. nord og syd som nærer tillid til f.eks. NGO er, FN og virksomheder. NGOs United Nations National government* Trade or Labor unions** Domestic companies** Press/media Global companies North South Question not asked in Greece *Not asked in China **Not asked in Nigeria and South Africa 17

18 18 Anbefalinger

19 Anbefalinger Anbefalinger Interessenter Anbefalingerne omfatter fem hovedområder: I Grundlæggende forudsætninger for god virksomhedsetik II Identifikation og prioritering af relevante virksomhedsetiske forhold III Håndtering af prioriterede forhold/implementering IV Opfølgning og intern rapportering V Ekstern rapportering Overordnet kan processen illustreres som overfor. På de to følgende sider er alle anbefalinger samlet. Herefter gentages anbefalingerne under hvert hovedområde, hvorefter der for hovedområde II-V følger en vejledning og for alle hovedområder eksempler, som virksomheden kan vælge at lade sig inspirere af. Ekstern rapportering Vision/strategiske mål Identifikation og prioritering af relevante virksomhedsetiske forhold Værdier Kultur Integritet Opfølgning og intern rapportering Håndtering af prioriterede forhold 19

20 Anbefalinger Samlede anbefalinger I Grundlæggende forudsætninger for god virksomhedsetik Anbefalinger I.a: Ledelsen medvirker aktivt til at skabe en virksomhedskultur, der sikrer, at virksomheden og dens medarbejdere lever op til de forpligtelser, virksomheden har påtaget sig over for sine interessenter. Eksempler på sådanne forpligtelser kan være dokumenter såsom værdier, visioner, missioner eller underskrevne frivillige charters såsom Global Compact. I.b: Ledelsen sikrer, at alle i organisationen forstår baggrunden for og vigtigheden af at efterleve disse forpligtelser og ved, hvor de kan søge vejledning i tvivlstilfælde. I.c: Ledelsen reagerer konsekvent, såfremt efterlevelse af forpligtelser tilsidesættes for at opnå forretningsmål eller personlig vinding. I.d: Ledelsen fokuserer på, at virksomheden og dens samarbejdspartnere ikke kun respekterer gældende lovgivning, men også internationalt accepterede konventioner i de lande, hvor virksomhedens aktiviteter udøves. I.e: Ledelsen sikrer, at virksomhedens organisation handler i overensstemmelse med, hvad ledelsen mener tjener virksomheden bedst på kort såvel som langt sigt på baggrund af en forståelse af markedet og virksomhedens interessenters forventninger. I.f: Ledelsen medvirker til at sikre, at henvendelser fra interessenter bliver behandlet med respekt for interessentens bekymringer. I.g: Ledelsen sikrer, at håndteringen af virksomhedens etik er en integreret del af virksomhedens strategiske ledelsessystem, herunder system for risikostyring, som omfatter identifikation, prioritering, håndtering, opfølgning og rapportering af de kritiske forhold, som har betydning for implementering af virksomhedens strategi/opnåelse af virksomhedens målsætning. II Identifikation og prioritering af relevante virksomhedsetiske forhold Anbefalinger II.a: Ledelsen sikrer, at virksomhedsspecifikke etiske forhold, der har eller kan få relevans for virksomhedens nuværende og fremtidige værdiskabelse, identificeres, prioriteres og kortlægges struktureret. II.b: Ledelsen sikrer, at der er overensstemmelse mellem den prioritering, der er gjort i forhold til de virksomhedsspecifikke etiske forhold, som virksomheden vil håndtere proaktivt, og virksomhedens 20

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff Virksomhedsetik og strategi Af Jacob Dahl Rendtorff I min bog Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar fra 2007 (udgivet på samfundslitteratur) gennemgik jeg virksomhedsetikkens forskellige

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE [..] 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Certificering i samfundsansvar. Specialist - Værktøj

Certificering i samfundsansvar. Specialist - Værktøj Certificering i samfundsansvar Specialist - Værktøj Certificering i samfundsansvar... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 2 Baggrund og formål med DS 49.001... 3 af DS 49.001... 4 Hvordan arbejder

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Udviklingen i CSR. Transportens Innovationsnetværk. Introduktion til CSR ledelse. Forventninger Krav. Lovgivning

Udviklingen i CSR. Transportens Innovationsnetværk. Introduktion til CSR ledelse. Forventninger Krav. Lovgivning Transportens Innovationsnetværk Introduktion til CSR ledelse 17. juni 2010 Trine Erdal, FORCE Technology Udviklingen i CSR Forventninger Krav 2020 erne 2010 erne 1980 erne 1970 erne 1960 erne 1990 erne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S CSR-rapportering Kom godt i gang September 2009 Indhold Forord Definition af CSR Eksempler på CSR Potentialet i CSR-rapportering CSR ift. virksomhedens strategi Hvad siger lovgivningen om CSR-rapportering?

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Rapporteringsprincipperne i Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2002

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere