VEIEN TIL KULTURARVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEIEN TIL KULTURARVEN"

Transkript

1 VEIEN TIL KULTURARVEN abm-samarbeid og teknologi Idékatalog

2 Arrangører av nordisk seminar Veien til kulturarven mai 2006 ABM-centrum, Sverige ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, Norge Biblioteksstyrelsen, Danmark Helsingfors stadsbibliotek, Finland Kulturrådet, Sverige Ministeriet for undervisning, forskning og kultur, Island NORDBOK (Nordisk Ministerråd) Undervisningsministeriet, Finland Århus Kommunes biblioteker, Danmark KULTURRÅDET Opetusministeriö

3 FORORD Vi arrangører har som ønske at seminaret Veien til kulturarven skal være noe mer enn bare et seminar der en sitter og lytter til forskjellige innlegg for så å reise tilbake til sitt og tenke; ja det var to interessante dager, men hvordan følge opp dette? Vi vil legge til rette for at seminaret kan være et startskudd for eller et bidrag i prosessen med å videreutvikle og etablere nye tjenester fortrinnsvis på tvers av medietyper, institusjons-, sektor- og landegrenser. Målet må være at publikum skal få tilgang til et større deler av vår felles nordiske kulturarv og at formidlingen skal bidra med nye perspektiv. Fra ide til virkelighet er programmets røde tråd. Vi har derfor utarbeidet en idékatalog som inneholder en rekke ulike informasjonskilder som både kan inspirere og hjelpe på vei i det videre arbeidet. Vi gjør oppmerksom på at idékatalogen inneholder et selektivt, og på langt nær komplett, utvalg av kilder der blant annet ikke alle land er like godt representert. Fordi idékatalogen er et resultat av et nordisk samarbeid er språkene dansk, norsk og engelsk alle representert. Publikasjonen vil bli lagt ut på ABM-utviklings nettsider, no, og vi håper den vil være til nytte også i andre sammenhenger. Lykke til med det videre arbeid! Mai 2006 Inger Frydendahl Sidsel Hindal Anne Marie Schmidt Ragnheidur H. Thórarinsdóttir Karin Tångeberg Kristina Virtanen

4 INDHOLD Oversigt over støttemuligheter... s 5 Relevante projekter og tiltag... s 10 Nætverk... s 18 Resursmiljøer... s 20 Kursusudbydere (digitalisering av kulturarven etc.)... s 22 Nationale myndigheder... s 23

5 OVERSIGT OVER STØTTEMULIGHEDER EU-programmer econtentplus Formålet med econtent-programmet er at fremme produktionen, anvendelsen og udbredelsen af europæisk digitalt indhold på de globale net samt at fremme sproglig mangfoldighed i informationssamfundet. econtent-programmet er åbent for virksomheder, offentlige myndigheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner, branche- og interesseorganisationer samt internationale organisationer i EU og EØS-landene. europa.eu.int/information_society/activities/ econtentplus/index_en.htm EUs kulturprogram EUs kulturprogram skal bidrage til at fremme den fælles europæiske kultur. Der lægges vægt på at projektet henvender sig til borgerne, anvender nye kreativitetsfremmende teknologier/medier og bygger bro mellem fortid og fremtid. ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html Interreg Programmets formål er grænseoverskridende samarbejde mellem EUs medlemslande og mellem et medlemsland og dets tilgrænsende nabolande. Formålet er at øge den sociale og økonomiske Integration i Europa. 5

6 Information Society Technology EUs program for Teknologi for et brugerorienteret videns samfund. Formålet med temaet er at stimulere udviklingen i Europa af teknologi og applikationer, der er centrale for opbygningen af informationssamfundet, og dermed styrke Europas industrielle konkurrenceevne og give europæiske borgere mulighed for at få det fulde udbytte af viden samfundets udvikling. Der sættes fokus på den kommende generation af teknologier, hvor computere og net indbygges i dagligdagens omgivelser og giver adgang til en mangfoldighed af tjenester og applikationer via let anvendelige grænsefladesystemer. Denne vision om intelligente omgivelser sætter brugeren, dvs. mennesket, i centrum for det fremtidige udviklingsarbejde for et vidensbaseret samfund. Fra næste programperiode ( ) skifter programmet navn til Information Communication Technologies. cordis.europa.eu/ist/ europa.eu.int/information_society/index_en.htm MEDIA Plus Programmet skal bidrage til at styrke den europæiske audiovisuelle branche i Europa. Fra MEDIA Plus kan bl.a. producenter søge tilskud til udvikling af fiktions-, dokumentar- og animationfilm samt multimedieprojekter. Distributører kan søge tilskud til import og lancering af europæiske film i biograferne og på video. MEDIA Plus tilbyder også kurser og workshops til udvikling af egne projekter og kontaktnet, specielt indenfor manuskriptudvikling, producentuddannelse og ny teknologi. europa.eu.int/comm/avpolicy/media/ index_en.html Socrates Socrates er beregnet til forbedring af uddannelserne for børn, unge og voksne. Det er underopdelt i en række særprogrammer for en række målgrupper. Programmet lægger vægt på livslang uddannelse som et middel til at skabe aktive borgere og forstærke disses beskæftigelsesegnethed. europa.eu.int/comm/education/programmes/ socrates/socrates_en.html Vi gjør oppmerksom på at det finnes nasjonale informasjonssider for de ulike programmene. 6

7 Nordiske støtteprogrammer Nordplus VOKSEN: Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for voksnes læring. Nordisk Kulturfond Et nordisk samarbejdsorgan som støtter kultursamarbejdet i bred forstand mellem de nordiske lande og de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Arbejdsområderne omfatter almenkultur, kunst uddannelse og forskning. Nordisk Kulturfond giver bidrag til projekter indenfor billedkunst, teater, musik, dans. litteratur, sang og nye medier samt projekter indenfor uddannelse og forskning med tilknytning til kultur. eller Nationale støtteprogrammer Danmark Biblioteksstyrelsen Udviklingspuljen anvendes i forbindelse med realisering af Lov om biblioteksvirksomheds målsætninger, særligt i udviklingen af samarbejdet i biblioteksvæsenet. Den kan endvidere anvendes til at fremme fx kompetence- og teknologiudvikling og digitalisering af samlinger. Kulturarvsstyrelsen Kulturnet Danmark Målet med Kulturnet Danmark-puljen er at støtte innovative digitale projekter med et indhold af væsentlig faglig kvalitet og bidrage til at understøtte erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af kulturinstitutioner om udvikling af digital kulturformidling. kriterier/index.jsp Kulturministeriet: 7

8 Norge ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Målet med tilskuddsordningene er å støtte prosjekter som fremmer utvikling i arkiv, bibliotek og museer og bidrar til en kvalitetsheving av arbeidet i abm-institusjonene. Blant de prioriterte områder er å fremme læring og formidling i disse institusjonene, utvide nettbasert tilgang til kunnskap og kultur og utvikle regionalt samarbeid. Kulturnett Norge gir støtte til produksjon av innhold på Internett og til å etablere og utvikle nye regionale kulturnett. ABM-utvikling har også en ordning med forprosjektmidler i form av stipend. Midlene er ment å stimulere til utforming av prosjektsøknader fra arkiv, bibliotek og museer som ønsker å søke om midler fra EUs ulike programmer. Høykom Høykom skal stimulere offentlige virksomheter til å ta i bruk bredbånd og moderne informasjonsteknologi på nye og innovative måter. Målet er en styrket offentlig forvaltning, bedre og billigere offentlige tjenester og en forsert bredbåndsutbygging i hele landet. Norsk kulturråd Gir støtte til en rekke kunst- og kulturformål deriblant prosjekter innen litteratur og kulturarv. Sverige Svenska Statens kulturråd Riksbankens jubileumsfond (forskning) Finland Opetusministeriö - Undervisningsministeriet 8

9 Udarbejdelse af EU ansøgninger Filmen The Hunt for Golden Euros Trenger du inspirasjon til å komme i gang med et europeisk samarbeidsprosjekt? Lurer du på hvordan en idé kan bli til virkelighet gjennom EUs programmer? Da er denne animasjonsfilmen spesiallaget for deg. I The Hunt for Golden Euros møter vi personer som utformer ideer, blir kjent, søker penger og gjennomfører et felles europeisk prosjekt. La deg inspirere! EF72C2EF1281EC1256FF600477FCA Danmark Europa kommissionens kontor i København udgiver pjecen EU-tilskud. Heri findes et afsnit om informations- og rådgivningscentre i Danmark. Desuden har mange regioner eller større byer i Danmark et EU-kontor i Bruxelles., f.eks. Århus regionens EUkontor i Bruxelles. danske/eu-tilskud9/indhold/kap4/iii/ Norge ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Nationale kontaktsteder for forskellige EU-programmer. For en oversigt: bad83aeb05d8c1256ffd00311cde/$file/pdf.pdf Regionernes EU-kontorer i Bruxelles. Finland CIMO Centret för internationellt personutbyte CIMO (Centre for International MObility) är en expert- och serviceorganisation för internationella ärenden, som är underställd undervisningsministeriet. CIMO koordinerar och genomför stipendie- och personutbytesprogram och ansvarar för det nationella genomförandet av så gott som alla utbildnings-, kultur- och ungdomsprogram inom Europeiska unionen. Länsstyrelserna Länsstyrelsen verkar som statlig regionalförvaltningsmyndighet inom undervisningsministeriets förvaltningsområde i ärenden om verkställighet av målprogram som gäller EU:s strukturfonder. Länsstyrelsen handleder och ger råd vid planering av projekt som gäller mål 2- och mål 3-programmet. Projektansökningar som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde inlämnas till länsstyrelsen, som också fattar största delen av besluten. pages/77798b9cecc42ee3c2256c54002b0 AB5

10 RELEVANTE PROJEKTER OG TILTAG Europæiske Oversiktsside Culture in the digital era: europa.eu.int/information_society/soccul/cult/index_en.htm CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access) Projektet, som sluttede juni 2005 havde til formål at bidrage til at den nuværende teknologi bliver udnyttet bedst muligt af lokale arkiver, biblioteker og museer og i den proces at sikre at der er fokus på brugernes behov, at opstille en forskningsagenda for kulturarven og at sikre den nødvendige opmærksomhed fra beslutningstagerne på området lokalt, regionalt og nationalt. CALIMERA har produceret Benchmarking rapporter fra ca 40 lande, en Policy Tool Kit målrettet til politikudviklere med metoder til at bistå lokale arkiver, biblioteker og museer i deres arbejde med at nyttiggøre ny teknologi, retningslinjer (guidelines) vedrørende institutionernes rolle i samfundet (social policy), planlægning og forvaltning (management and planning) og teknologi (technical guidelines), Business-models for de lokale institutioner som tager højde for nogle af de hindringer og drivfjedre som kan påvirkes på lokalt niveau, database over teknologi- og tjenesteleverandører og en oversigt over aktuelle teknologiske løsninger for arkiv, bibliotek og museer. Der er også udarbejdet Usability Guidelines og Training Guidelines. DigiCULT FORUM (The Digital Culture Forum) A network of 50 culture and technology experts that from has monitored technological trends and related issues affecting the future of the European cultural heritage sector. Through a series of publications and workshops it has helped practitioners to identify key issues, find solutions and apply them in their own situations. i2010 Digital Libraries Initiative i2010 er EUs værktøj til at adressere de vigtigste 10

11 udfordringer som informations og mediesamfundet står overfor i perioden Udviklingen af the European Digital Library er et af i2010s flagskibe. Initiativet vedrørende digitale biblioteker sigter mod at gøre Europas informationsressourcer lettere og mere interessante at bruge online. Det bygger på rige europæiske traditioner og knytter flerkulturelle og flersproglige miljøer sammen med teknologiske fremskridt og nye forretningsmodeller. europa.eu.int/information_society/activities/ digital_libraries/index_en.htm MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) MINERVA har initieret igangsættelsen af MICHAEL, som er en flersproglig portal til europæiske digitaliseringsprojekter. Portalen er ment som et svar på behovet for en mere helhedsorienteret indgang til europæiske kulturarvstjenester baseret på åbne standarder. De vigtigste mål for projektet er at tilføre værdi til den europæiske kulturarv, at opfordre til samarbejde og til at bruge fælles standarder på tværs af større digitale initiativer indenfor kulturarven. MINERVA (Ministerial Network for Valorising Activities in digitisation) Et europæisk myndighedsnetværk af nationale kulturmyndigheder som har til formål at diskutere, koordinere og harmonisere digitalisering af indhold af kulturel og videnskabelig karakter. Netværket har produceret guidelines, standarder og rapporter. QVIZ (Query and context based visualizations of time-spatial cultural dynamics) A collaborative time and map-based environment for accessing digital archival resources by making use of administrative units and building on the knowledge contributed by Communities of Practice (CoP). QVIZ will research and create a framework for visualizing and querying archival resources based on time-spatial and community contexts and for knowledge building using social software and knowledge technologies to contextualize these resources based on maps, Administrative units and knowledge from CoP. Nordiske Elinor Netværk for elektronisk litteratur i Norden. Nordic Handscape Et fællesnordisk projekt som sigter mod at undersøge og udvikle mulighederne for at formidle kulturarv gennem mobil teknologi. Projektet er 11

12 startet af og finansieret af Nordisk ministerråd og den overordnede projektkoordinering varetages af Historiska museet i Stockholm. Projektet styres af Nordisk ministerråds museums komité. Projektarbejdet første fase blev gennemført i fem delprojekter i årene , et i hvert af de nordiske lande. Man arbeider med en opfølging av projektet. Inspirerende nationale projekter Danmark Absalon Københavns Hovedbibliotek, Københavns Bymuseum og Københavns Stadsarkiv er ved at oprette en fælles søgebase, at digitalisere kilderne til Københavns historie, og at oprette et webbaseret Kulturhistorisk Leksikon for København, formidlet gennem en pædagogisk struktureret hjemmeside. Danske Billeder er en billeddatabase, som gør det muligt at søge i billedsamlinger fra de en række arkiver og biblioteker. Databasen opbygges stadig, og indeholder på nuværende tidspunkt knap billeder af topografisk karakter samt portrætter og fotografier blandt andet fra skoler og virksomheder. Industrikulturens år 07 I et samarbejde mellem Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg bibliotek og Esbjerg Museum, vil de tre institutioner sammen markere Industrikulturens år 07 med specielt fokus på Esbjergs nutid og fortid som industriby. Via udstillinger, guide til de karakteristiske industriminder i regionen, foredrag og byvandringer formidles den unge bys industrielle historie, samt udvalgte historier fra industrisamfundets arbejdsog hverdagsliv. Der samarbejdes med byens lokale fotoklub. Åbning finder sted medio april 07. Kontaktpersoner: Mette Slyngborg, Esbjerg Museum: Jørgen Dieckman, Byhistorisk Arkiv: Inger Lise Nielsen, Biblioteket: Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase Netstedet indeholder mere end kulturhistoriske registreringer af arkivalier, bøger, museumsgenstande, udklip m.m. på syv ABM-institutioner i Nordjylland. Tollundmanden Tollundmanden er det bedst bevarede oldtidsmenneske i verden. Tollundmanden.dk er en virtuel 12

13 informations - og undervisningsportal om Tollundmanden og andre berømte moselig i Danmark. Projektet er udviklet i samarbejde mellem Silkeborg Museum, Silkeborg Bibliotek og Amtscentret for Undervisning i Århus Amt. Finland Digmore. Digital cultural heritage Följande organisationer deltar: Rovaniemi Art Museum, The Regional Library of Lapland, University of Lapland Faculty of Art and Design, Kemi Art Museum, The Library of Kemi, Aineen Art museum och The State Provincial Office of Laplandapin In the project one aim is to build an image archive and database solution to the second regional art museum of the county of Lapland, to Kemi art museum according to the model that has been created in the Digmo project. Also there is an aim to carry out the system, which corresponds to the outline planning to other museums that have been professionally taken care of in the county of Lapland. The objective of the project is to carry out the integrated use of software solutions between the separate towns and the organisations and to clarify the compatibility of different software. In the project, the digital archives of Lapland art museums, libraries and university are built. The virtual learning environment of the university is utilised in a project. The new learning environments are developed bringing a phenomenal experience to the virtual teaching. During the project the developing of the Lapponica databank and of the Lasmarkki information processing system is continued researching the integrated use of databanks. MuseoSuomi The goal is to investigate how cultural collections could be made available and semantically interoperable through WWW. In our vision, semantic web technologies provide means for integrating different databases and a basis for creating intelligent information retrieval systems for such a global data repository. Museo24 13

14 Norge ABM i partnerskap Projekt med vand som ressource er det samlede tema. Formålet er at styrke og formalisere samarbejdet mellem arkiv, bibliotek og museum ved at flere institutioner fremlægger og formidler kildemateriale om vand. AmbieSense High-quality context-aware information services and technologies, particularly in ambient and mobile settings Det digitale nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket lanserte i mars 2006 sin storskala digitalisering en systematisk digitalisering av alle sine samlinger med tanke på ha mest mulig innhold tilgjengelig på nett. Digitalarkivet Arkivverkets kanal for å publisere digitalt arkivmateriale i bilde-, tekst- og databaseformat. Dette gjelder både elektronisk skapt materiale og materiale som er digitalisert fra original, mikrofilm eller fra tradisjonelle papirutgaver Er det her jeg hører til? Skoleelever har dokumenteret og formidlet lokalhistorie fra tre epoker i Oslos historie, repræsenteret af tre forskellige områder af byen. do?view=prosjekttekst Eydehavnportalen En viden- og formidlingsbase for industriområdet Eydehavn. Arkivmateriale, genstande, fotos, litteratur, interviews traditioner og dokumentation af produktionsprocesser samles og gøres tilgængelig på samme grænseflade. htm Lesehulen Et oplevelsessted som introduserer bøger til børn i aldersgruppen 8 12 år ved hjælp af lyd, billeder og interaktivitet. Kulturminne Ekofisk Nettstedet Kulturminne Ekofisk gir et innblikk i den historiske utvikling av Ekofisk-området i Nordsjøen fra 1962 til Feltene, plattformene, arbeidslivet, viktige historiske hendelser og Ekofisks innflytelse på samfunnet er hovedtemaene. Dessuten er det mulig å dykke ned i alt kildematerialet som 14

15 er samlet inn ved å benytte søk-modulen. MOVE-projektet MOVE skal udvikle det digitale billede af de nationale turistveje i Norge. Dette billede skal udformes som lokalbaserede elektroniske markeder med muligheder for en god handel og hyggelige oplevelser for rejsende og handlende langs turistvejene. Regional satsning på nettbasert kulturfomidling i Sogn og Fjordane Hovedformålet med projektet er at udvikle en samlet strategi for best practice for regionale og lokale netbaserede kultur og vidensformidling med særlig vægt på 1) samarbejde i abm-sektoren, 2) Samarbejde med kommunerne, skolevæsenet og erhvervslivet, 3) samarbejde mellem konkrete brugergrupper. (nettbasert kulturformidling) Reaktor Publikums eget digitale bibliotek der kan man læse op og fremvise egne arbejder, film, fotos, animationer, musik, tegneserier, illustrationer og tekster. Terra Buskerud Netbaseret formidling af kulturarv og historie med skolen som hovedmålgruppe. Tilgjengelig Samarbejde mellem kultur og uddannelsessektoren om udvikling af en digital læringsrescource om Henrik Ibsen for at lære hvordan et sådant samarbejde kan gøre en sådan resource lettere tilgængelig. digit_tilgjeng_rapport_web.pdf Trondheimsbilder Den officielle webside for historiske billeder fra Trondheim. Verdensarven Røros Digital formidling af verdenskulturarven Røros. Viten.no Undervisningsprogrammer i realfag på Internet. 15

16 Sverige En digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar ISKA - Industrisamhällets kulturarv ISKA är en framåtsyftande satsning där historia och kulturarv ses som en resurs, en språngbräda in i en rik framtid. Västernorrlands moderna historia och identitet har formats genom industrisamhällets utveckling. Det handlar om 200 år av samhällsomdaning som har haft enorm påverkan på människors liv här och nu, hur vi tänker, hur vi lever och hur landskapet ser ut runt omkring oss idag. Vad vi har är en unik kulturskatt som väntar på att upptäckas och brukas av oss i nutid. Portalen Sundsvallsminnen er en del af ISKA projektet Sundsvallminen er en billeddatabase Stockholmskällan Under våren 2003 beslutade Stadsarkivet, Stadsmuseet og Stadsbiblioteket i Stockholm att skapa en gemensam webbplats för att publicera källmaterial på Internet. I första hand vänder vi oss till elever och lärare i grundskolans årskurs 6 till och med gymnasiet. I andra hand är Stockholmskällan till för alla andra som är intresserade av Stockholms historia. Grunden till Stockholmskällan finns i projektet Historiska Laboratoriet som inleddes våren Projektet var ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och stadsarkivet. Stockholmskällan blev möjlig att genomföra tack vare medel från Stockholms stads kompetensfond. I slutet av 2004 anslöt sig även Utrednings- och statistikkontoret till projektet. I Stockholmskällan finns bara en liten del av allt material på våra institutioner. Urvalet görs på tre sätt: vi samarbetar med elever och lärare och frågar vad de är intresserade av vi väljer olika teman att publicera extra mycket material om, t.ex. Slussen och Akalla varje institution avgör vilka material som är möjliga att publicera Terra Scaniae Netbaseret formidling af Skåne og Östersundregionens kulturar og historie med skolen som hovedmålgruppe. 16

17 Vestro Gothia Vestro Gothia är ett roligt och lättillgängligt webbmaterial om historien i Västra Götaland, som just nu växer fram på internet. Vårt mål är att erbjuda barn, pedagoger och andra nyfikna en möjlighet att upptäcka det lokala kulturarvet på ett nytt sätt. Letar man runt på vår Faktavind dyker det upp spel, boktips, sägner och en massa annat. Väljer man istället att resa iväg stöter man på personer, händelser och saker ur kommunernas egen historia. Øvrige ABM-portaler i Sverige Kulturarv Eskilstuna: Kulturarv Östergötland: Kulturarv Västernorrland: Kulturarv Värmland: ABM-portalen i Jönköpings län: Norge/Sverige Kongeveien Et netværksprojekt mellem kommuner i Østfold og Bohuslän, ad en historisk rejsevej fra Moss til Kungälv. 17

18 NETVÆRK ABM-centrum, Sverige Nyckelorden för organisationen är samarbete, samordning, tillgänglighet och förmedling -arkiv, bibliotek och museer emellan. ABM Resurs en resurs för arkiv, bibliotek och museum i Västernorrland European Culture Portal europa.eu.int/comm/culture/portal/ index_en.htm HEIREIN - European Heritage Network Europarådet og EU i fællesskab tilbyder en databank om offentlig kulturarvspolitik og kulturarvsportal. Lokalhistoriske netværk Et mødested for danske arkiver, biblioteker og museer, der arbejder med formidling af lokalhistorie på Internettet. Lokalhistorisk Netværk skaber kontaktflader mellem ansatte og frivillige på arkiver, biblioteker og museer og hjælper med at binde dem sammen i samarbejder på tværs af 18

19 både institutionerne og landet. Lokalhistorisk Netværk yder også projekthjælp til igangsættelse af nye projekter samt assistance ved udvikling af nye tekniske funktioner på lokalhistoriske hjemmesider. 19

20 RESURSMILJØER Danmark Ankiro: Cordura: Indexdata: Tihii media: Norge Agder IKT-senter: Ambiesense (mobil teknologi, trådløse standarder, trådløs ID teknologi og mobil innholds management): Bibliotekenes IT senter (biblioteksystemer, søgeteknologi, nationalt lånerkort): Carrot Communications AS (telefoni): Høgskolen i Østfold, avd. for informasonsteknologi: www2.ia.hiof.no/index.php?id=751 Hybris Film AS (film, interaktive medier mm); Infotain AS (mp3-løsning): Klipp og Lim AS (PDA, telefoni, film, animasion mm.): Kulturbyrået Mésen (web, grafisk design, lydinstallasjoner mm): Mediesenteret på Høyskolen i Bergen: PATS-labben Program for Advanced Telecom Services: Telenor R&D: Sverige ABM-centrum (i ABM-centrum ingår Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket, Naturhistoriska Riksmuseet, Nordiska museet, Kulturrådet, Statens ljud och bildarkiv, och Nationalmu- 20

21 seum): Fotosekretariatet är ett centralt forum för svensk kulturhistorisk fotografi och finns vid Nordiska museet i Stockholm. Insite Incentive: Kungliga biblioteket: MCK (skanning av arkivmaterial): Meta: SVAR: (Information om och ur arkiv för dig som forskar - både person- och samhällsrelaterat. Ger dig uppgift om på vilket media arkivinformationen finns - papper, mikrokort eller digitala dokument. Information om vilken institution som förvarar arkivet. Abonnemang för åtkomst till digitaliserat arkivmaterial.) WIP (Wireless Independent Provider) har utvecklat ett koncept som gör det möjligt att få tillgång till information via mobiltelefonen: Finland 2ndhead Oy: Helsingin yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto Helsingfors universitetsbibliotek Finlands Nationalbiblioteket: Sininen Meteoriitti: Island Gagarin: 21

22 KURSUSUDBYDERE Danmark Danmarks Biblioteksskole: Kulturarvens forskerskole: Museumshøjskolen: Sverige ABM-institutionen i Uppsala: Bibliotekshögskolan i Borås: Efteråret 2006 setter ABM-centrum i gang en uddannelse, FIA (Framtid i Access), som fokuserer på hele digitaliseringskæden. Se yderligere information på ABM-centrums webside: Finland Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet: Jyväskylän yliopisto: Oulun yliopisto: Tampereen yliopisto: Turun yliopisto: Åbo Akademi: museoliitto Finlands museiförbund: 22

23 NATIONALE MYNDIGHEDER Danmark Biblioteksstyrelsen: Kulturarvsstyrelsen: Statens arkiver: Finland Arkistolaitos Arkivverket: Museovirasto Museiverket: Opetusministeriö - Undervisningsministeriet: Island Islands nationalarkiv: Kulturministeriet: Museumsrådet: National og universitetsbiblioteket: Norge ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum: Nasjonalbiblioteket: Norsk kulturråd: Riksantikvaren: Riksarkivet: Sverige Kulturrådet: Riksantikvarieämbetet: Riksarkivet: Sveriges nationalbibliotek Kungliga biblioteket: 23

24 24 Utgitt av ABM-utvikling Veien til kulturarven oktober versjon Idékatalog 2006

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Muligheder for internationale støtte til projekter

Muligheder for internationale støtte til projekter Muligheder for internationale støtte til projekter bl.a. eksemplificeret ved projekt LL4S med støtte fra Cirius Anne Kathrine Skibelund anneks@roskilde.dk Roskilde Bibliotekerne Souschefmøde d. 6. marts

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Internationalisering i kommuneplanen Et af kommunens mål er at arbejde mere internationalt som organisation. Det skal være naturligt for

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Nordisk samarbejde om Open Access

Nordisk samarbejde om Open Access Nordisk Ministerråd Nordisk samarbejde om Open Access Hvor det giver mening Niels Stern: Nordisk samarbejde om Open Access - hvor det giver mening, MOA2014, Växjö - Sverige, 1. april 2014 Organisation

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Gamle kort og nye teknologier

Gamle kort og nye teknologier Gamle kort og nye teknologier Mobilt internet som tidsmaskine Claus Dam, Kulturarvsstyrelsen/Dokumentation chd@kuas.dk 27. oktober 2004 Claus Dam: HisKIS Seminar 27.-28. maj 2005 side 1 af 15 Oversigt

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Erasmus+ 2014-2020 Europe 2020: strategi for vækst, jobs, social retfærdighed og inklusion Europæisk 2020-strategi for uddannelse (ET2020) I alt over syv år:

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer 2010-11-19 Förslag till styrgruppen för NNM II Konferenceprojekt Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Digital Bevaring - Internetarkivering. Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen

Digital Bevaring - Internetarkivering. Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen Digital Bevaring - Internetarkivering Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen Digital Bevaring en ekspertgruppe på KB Samlingsafd., DIS, ADM DEFF Digital Bevaring

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Indsatsområde Grøn økonomi 1. Præsentation af deltagerne 2. Baggrund for indsatsområdet. Hvad er udfordringerne

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Digital dannelse eller bare dannelse. Thomas Illum Hansen, forskningschef UC Lillebælt

Digital dannelse eller bare dannelse. Thomas Illum Hansen, forskningschef UC Lillebælt Digital dannelse eller bare dannelse Thomas Illum Hansen, forskningschef UC Lillebælt Digital dannelse eller bare dannelse Knud Grue-Sørensens definition af dannelse (1975): Dannelse betegner den proces

Læs mere

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering

Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Dagsorden 2-c) Spørgsmål/udeståender vedrørende begrænsninger ved nuværende regulering Møde i VULA FTTH arbejdsgruppe 19. august Allan Bartroff 1 To aspekter af samme emne 1. Hvilke begrænsninger oplever

Læs mere