Et enklere beskæftigelsessystem Maj 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et enklere beskæftigelsessystem Maj 2017"

Transkript

1 Et enklere beskæftigelsessystem Maj 2017 Et enklere beskæftigelsessystem

2 Et enklere beskæftigelsessystem Der skal ikke fastsættes regler om alt. Der skal ikke udvikles centrale ITeller andre redskaber til alt. Der skal ikke altid lægges implementerings- og proceskrav ud i driften. For så er det, at simple og enkle målsætninger i sidste ende går tabt i bureaukrati. A-kasserne er stærkt optagede af at levere en god indsats til ledige borgere/medlemmer sammen med jobcentrene. Det er et mål for os, at de ledige, der har mest behov for indsatsen, får den hurtigt. Det forudsætter, at der ikke bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på de ledige der har en god udsigt til at komme i job helt af sig selv tidligt i ledighedsforløbet. Derfor er det ikke tilstrækkeligt kun at se på regelforenklinger, men også på om ressourcerne ift. selve indsatsen bruges hensigtsmæssigt og understøtter målet om at få de ledige i job. Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved stor kompleksitet bl.a. på grund af mange regler, IT-redskaber og proceskrav. Det er imidlertid langt fra alle regler, redskaber eller krav der giver lige god mening for borgerne eller for de medarbejdere, der har det som en kerneopgave at få borgerne tilbage i job. Derfor er det en god idé at luge ud og se systemet efter i sømmene. Det er også en god idé at reflektere over, hvorfor systemet er blevet så komplekst og bureaukratisk som det er. For det er jo ikke meningen, at tiden skal bruges på alt muligt andet end kerneopgaven. Man skal bl.a. reflektere over, hvorfor der fortsat sker omfattende styring via mange forskellige styringsredskaber på én gang og hvad den rette balance er i opgavedelingen mellem embedsværk/styrelser og de udførende led. Der skal ikke fastsættes regler om alt. Der skal ikke udvikles centrale IT- eller andre redskaber til alt. Der skal ikke altid lægges implementerings- og proceskrav ud i driften. For så er det, at simple og enkle målsætninger i sidste ende går tabt i bureaukrati. Det er vigtigt, at politikere og embedsværk reflekterer over dette for ellers er vi lige vidt. 2

3 Beskæftigelsesområdet er hele tiden under omlægning. Der udstedes hele tiden nye regler og sættes nye tiltag og projekter i værk med afsæt i områdets målsætninger. Meningen er, at de skal omsættes til resultater, ikke bare til gavn for den enkelte borger, men for hele samfundet. Men det er svært, når jobcentrene samtidig er pressede på ressourcerne, på økonomien og på opgaverne. For så er der ikke den fornødne tid fx til at lade medarbejderne blive en drivkraft i implementeringen af målsætningerne og bære dem ud til borgerne. Styringen fra centralt hold er i de seneste år taget markant til. Sammen med eksterne konsulenter er det nu embedsværket, der sætter sig til at designe IT-systemer med flow og funktionalitet, algoritmer til beregning af vejledende samtaledatoer og samtalekapacitet og helt nye registrerings- og indberetningskrav. Samtidig udvikles kompetenceudviklingsforløb og forskellige guides til medarbejderne og planer, pjecer og spørgeskemaer til borgerne. For ikke at tale om redskaber til ledelsesmæssig dimensionering og planlægning af ressourcer og logistik, monitorering, kontrol og revision. Og endelig fastsættes der detaljerede regler i nye paragraffer, skemaer, blanketter og oversigter til det hele. Det er de styringsmekanismer, vi ser ind i. Samtidig har mange medarbejdere derude svært ved at følge med og de har svært ved at finde ejerskab. De står tilbage og skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på at finde rundt i de mange styringsgreb i en i forvejen alt for presset hverdag. I sit indspil til en forenkling af beskæftigelsesområdet peger KL på, at der skal en grundlæggende anden styring til fra centralt hold med fokus på målgruppespecifikke, regelfastsatte minimumsrettigheder, mindre procesbureaukrati og mere sund fornuft og så skal området selvfølgelig forenkles. Dette er vi meget enige i. Med indspillet fra KL ser det ud til, at der langt hen ad vejen er konsensus om målsætningerne på beskæftigelsesområdet. Det ser også ud til, at der er konsensus om, at det er de regler og redskaber, der fungerer godt og har en god effekt, der skal bygges videre på. Endelig er der konsensus om at sikre, at der investeres i borgerne. Medarbejderne skal først og fremmest bruge tiden på at få den enkelte i job. Og så skal området monitoreres og der skal følges op på om resultatmålene nås. Også dette er vi meget enige i. Vi vil derfor kun pege på nogle få men centrale områder, hvor man kunne skabe et bedre og mere enkelt beskæftigelsessystem for borgerne, nærmere bestemt de borgere, der har forsikret sig mod ledighed via medlemskab af en a- kasse. Vi vil gerne optimere samspillet med jobcentrene om disse borgere, forenkle administrationen og dele yderligere opgaver med jobcentrene for hermed at tage lidt af presset af hverdagen i jobcentrene. 3

4 Samtaleforløbet I de seneste år er der etableret et tæt samarbejde mellem medarbejderne i jobcentrene og medarbejderne i a-kasserne. Samarbejdet er blevet opbygget, fordi medarbejderne nu holder fælles jobsamtaler med de borgere/medlemmer, der er ledige. De fælles jobsamtaler er blevet et vigtigt redskab og et helt centralt omdrejningspunkt i indsatsen. Vi mener derfor, at det fremover er de fælles jobsamtaler, der skal fokuseres på og prioriteres i ledige borgeres samtaleforløb. I dag ligger de fælles jobsamtaler i de første 6 måneder i et presset forløb med mange andre samtaler, hvilket man godt kan diskutere det hensigtsmæssige i, særligt ift. de ledige, der ser ud til hurtigt at komme i job. For ledige med gode jobudsigter mener vi, at den 1. fælles jobsamtale med fordel kan rykkes til et senere tidspunkt i ledighedsforløbet, dog senest til 11. ledighedsuge. Hermed er der tid til at holde samtalen, inden der skal iværksættes en indsats for de borgere, der er under 30 år eller 50 år og derover. I perioden op til 1. fælles jobsamtale vil ledige med gode jobudsigter have mulighed for at deltage i forskellige samtaler og jobstøtteaktiviteter eller særligt tilrettelagte forløb i a- kassen. Dermed bidrager a- kassen til, at flest muligt kommer i job inden seneste frist for afholdelse af fællessamtalen. Der er således ikke behov for, at ledige også går til samtaler mv. i jobcenteret inden den 1. fællessamtale. For ledige med mindre gode jobudsigter eller for hvem a- kassen eller jobcenteret mener, at der er et særligt behov for en tidlig indsats, holdes den 1. fælles jobsamtale senest ved 4-6. ledighedsuge, hvilket også er fristen i dag. Under samtalen aftales det videre forløb for den ledige. Forløbet kan fx ligge i a- kassen. Hermed sikres det, at der hurtigt iværksættes en konkret indsats for den ledige. Der vil fx kunne være behov for en tidlig samtale, hvis en screening/profilering via et værktøj, som a-kassen og jobcenteret har aftalt at bruge, viser, at den ledige muligvis vil kunne få en længere vej i job end andre ledige. Der vil også kunne være behov for en tidlig samtale, hvis den ledige er i målgruppen og motiveret for uddannelse, herunder et uddannelsesløft mv. De fælles jobsamtaler er blevet et vigtigt redskab og et helt centralt omdrejningspunkt i indsatsen. Vi mener derfor, at det fremover er de fælles jobsamtaler, der skal fokuseres på og prioriteres i ledige borgeres samtaleforløb. 4

5 A-kassen finder ved CVsamtalen ud af, om den ser et behov for en tidlig fælles jobsamtale eller om den 1. fælles jobsamtale vil kunne rykkes til senest 11. uge med ledighed. A-kassen giver umiddelbart efter CV-samtalens afholdelse jobcenteret besked om, hvor i forløbet den mener, at fællessamtalen skal holdes. Jobcenteret indkalder borgeren og a-kassen til en fælles jobsamtale, medmindre det eksplicit er aftalt, at det er a- kassen, der indkalder hertil. Det IT- og datamæssige set up, der er udviklet fra centralt hold ift. samtalerne, re-designes for at understøtte et bedre samspil og en mere effektiv drift i jobcentre og a-kasser samt et bedre datagrundlag til opfølgning og monitorering af samtalerne. Registreringskrav skal give mening for medarbejderne og støtte op om en effektiv drift, som man kan se resultaterne af. I dag fastlægges borgerens/medlemmets jobmål og videre vej mod målet af jobcenteret ved den 1. fælles jobsamtale og eventuelle aktiviteter, fx til jobstøtte, skrives ind i Min Plan. Sådan er det også fremover. A-kasserne vil udvikle jobstøtteaktiviteter, som jobcenteret efter nærmere aftale kan benytte sig af i hele ledighedsforløbet. Hermed vil a- kasserne løfte en del af opgaven på et område, som jobcentrene bl.a. på grund af manglende driftsrefusion, ofte nedprioriterer. A-kasser som måtte ønske det, vil også udvikle yderligere aktiviteter, fx helbredstjek, stresshåndtering og andre sundhedsrettede tiltag, som jobcenteret kan benytte sig af efter aftale. Udgangspunktet for den 1. fælles jobsamtale som for de andre fælles jobsamtaler er, at a-kassen deltager i samtalerne, medmindre borgeren/ medlemmet har valgt a-kassens deltagelse fra. Alle fælles jobsamtaler holdes ved personligt fremmøde, medmindre borgeren er omfattet af en mindre intensiv indsats, arbejdsfordeling eller er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. 5

6 Gode jobudsigter Mulighed for jobstøtteaktiviteter, vejledning mm. i a-kassen Jobstøtteaktiviteter, vejledning i a-kasse/jobcenter + evt. konkret indsats Rådighedssamtale Rådighedssamtale Jobsamtaler mindst hver 3. måned Rådighedssamtaler efter behov CV Sam tale 1. fælles samtale Evt. aftale om konkret indsats (senest 11. uge) 2. fælles samtale Aftale om konkret indsats (i 5. / 6. måned) 3. fælles samtale Særlig indsats (16. måned) Uge Mindre gode jobudsigter / behov for tidlig indsats CV Sam tale 1. fælles samtale Aftale om konkret indsats (mellem 4. og 6. uge) Rådighedssamtale Konkret indsats og jobstøtteaktiviteter, samtaler, vejledning mm. i a-kasse/jobcenter Rådighedssamtale 2. fælles samtale Opfølgning på konkret indsats (i 5. / 6. måned) 3. fælles samtale Særlig indsats (16. måned) Jobsamtaler mindst hver 3. måned Rådighedssamtaler efter behov Det er vigtigt at understrege, at jobcenteret selvfølgelig altid vil kunne lægge almindelige jobsamtaler ind i ovennævnte samtaleforløb, hvis jobcenteret ser et behov herfor eller hvis borgeren selv ønsker det. Vi ser ingen grund til, at der lægges formkrav, fx omkring fremmøde mv., ned over de supplerende jobsamtaler. Den 2. fælles jobsamtale mener vi ligger, hvor den skal. Også denne samtale er der hermed tid til at holde, inden der skal iværksættes en indsats for ledige borgere, der er mellem 30 og 50 år. Herudover holdes der rådighedssamtaler i a-kassen som i dag. Efter de første 6 måneder af ledighedsforløbet skal der som minimum holdes jobsamtaler i jobcenteret med den ledige hver 3. måned. Nogle af samtalerne vil også kunne holdes som fælles jobsamtaler efter nærmere aftale mellem jobcenter og a-kasse og hvis den ledige ønsker det. Ved ikke at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer i den første del af ledighedsforløbet på de ledige, der har gode udsigter til hurtigt at komme i job helt af sig selv, vil der kunne flyttes ressourcer over til en ekstra indsats for de langtidsledige, fx i form af flere samtaler. Fællessamtalen ved 16. måneders ledighed fastholdes som en minimumsrettighedssamtale for den ledige. Med ovennævnte holdes der som minimum 5 samtaler med den ledige i de første 6 måneder af ledighedsforløbet. A-kasserne holder én CV-samtale og to rådighedssamtaler, mens jobcenteret og a-kassen i fællesskab holder to jobsamtaler. Efter 6 måneder holdes som minimum de samtaler, der holdes i dag. Vi mener, at man med ovennævnte skaber nogle bedre rammer for samtaleforløbet i jobcentre og a-kasser og fokuserer ressourcerne mod de redskaber, der fungerer godt de fælles jobsamtaler og mod de ledige, der har et reelt behov for samtaler og indsats. 6

7 Selvbooking A-kasserne har opereret med selvbooking i mange år også inden området blev reguleret ned i alle detaljer. Og de har indrettet administrationen efter, at langt de fleste ledige selv booker deres samtaler, hvilket de ledige er tilfredse med. Med en målsætning om at de ledige i højere grad skal tage ejerskab til eget forløb valgte man i 2016 at fastsætte krav om obligatorisk selvbooking og samtidig gennemregulere området særligt ift. jobcentrene. Nogle ledige har det svært med selv at booke en samtale af den ene eller den anden grund og nogle foretrækker simpelthen at få tilsendt en egentlig tid til samtale af jobcenteret eller a- kassen. Derfor giver det ikke altid mening, at det er obligatorisk for de ledige selv at booke deres samtaler. Og det giver ikke altid mening at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på at vejlede om selvbooking, bookingfrister og konsekvenserne af manglende selvbooking, forlænge frister, lægge nye tider ud til de ledige, monitorere afmeldinger, administrere gentilmeldinger og følge op på, at der sker selvbooking af de samtaler, der ikke blev booket i første omgang ikke mindst for at sikre, at samtalerne holdes til tiden. Systemerne kan nemt sættes op til at sende en samtaletid ud til dem, der ikke selv har booket en samtale inden en given frist for selvbooking. Og med ét er der skabt en mærkbar forenkling. Vi ser ikke det forhold, at den ledige ikke selv booker en samtale, som et eksempel på, at den pågældende ikke tager ejerskab til sit forløb. Vi ser det som et eksempel på, at vi gerne må kunne favne, at mennesker er forskellige med forskellige ønsker og behov også ift. selvbooking. Vi mener, at a-kasser og jobcentre skal gå foran som servicesektorer. I det ligger også, at selvbooking er en service til borgerne, ikke et obligatorisk krav særligt når systemerne uden videre kan sættes op til at sende de forholdsvis få borgere, der ikke selv booker en samtale, en samtaletid. Lad os derfor fokusere på alene at høste fordelene ved selvbooking. Selvbooking er nu godt implementeret ude i driften. Vi mener derfor, at tiden er inde til at afregulere et område, der tidligere har fungeret til alles tilfredshed uden regler. Vi mener, at a-kasser og jobcentre skal gå foran som servicesektorer. I det ligger også, at selvbooking er en service til borgerne, ikke et obligatorisk krav særligt når systemerne uden videre kan sættes op til at sende de forholdsvis få borgere, der ikke selv booker en samtale, en samtaletid. Lad os derfor fokusere på alene at høste fordelene ved selvbooking. 7

8 Uddannelsesindsats til ledige i målgruppen for uddannelse Uddannelse skal i dag ske til områder, hvor der enten er gode jobmuligheder eller hvor der inden for kortere tid forventes at blive behov for arbejdskraft. Det tager tid at afdække borgerens/medlemmets motivation for uddannelse og uddannelsesønsker og få lagt en plan for den videre vej i uddannelse for ikke at tale om den tid det tager at finde ud af hvilke institutioner i landet, der har hvilke uddannelser, om der er krav til optagelse, tilmeldingsfrister, plads på uddannelsen mv. Hertil kommer den tid det tager at følge op på, om borgeren er kommet godt i gang med sin uddannelse med henblik på at mindske frafald. Vi mener, at jobcentrene skal have mulighed for at aftale med a-kasserne, at disse kan tilrettelægge en uddannelsesindsats og opfølgning på indsatsen for de medlemmer, der er i målgruppen for uddannelse. Indsatsen skal som udgangspunkt sigte mod områder med gode jobmuligheder eller mod mere generelle løft i den lediges kompetenceniveau, så den ledige har et videre afsæt for at gå fra ufaglært til faglært. Uddannelsesindsatsen retter sig mod uddannelsesforløb, der skal bevilliges af jobcenteret, fx under puljerne eller efter reglerne om uddannelsesløft og retter sig således ikke mod jobrettet uddannelse i mindre end 6 uger. Her administreres som i dag. Jobcenteret skal altid godkende uddannelsesindsatsen, inden den kan iværksættes. Jobcentre og a- kasser skal dog have mulighed for på forhånd at aftale en nærmere retning og økonomisk ramme for uddannelsesindsatsen hvorefter godkendelsen kun er en formalitet. Også for ledige udenfor målgruppen, hvor uddannelse giver god mening, skal man kunne aftale en uddannelsesindsats. Vi mener, at jobcentrene skal have mulighed for at aftale med a-kasserne, at disse kan tilrettelægge en uddannelsesindsats og opfølgning på indsatsen for de medlemmer, der er i målgruppen for uddannelse. 8

9 Systematisk henvisningsforløb Tjek jobforslag I dag er der fastsat regler om, at der skal iværksættes et systematisk henvisningsforløb for ledige borgere der henvises til et job, men ikke får jobbet. Heri ligger bl.a., at jobcenteret skal henvise den ledige til nye job over en periode på 3 måneder fra første henvisning og evt. udsøge forskellige job, som den ledige herudover skal søge for til sidst at aktivere den ledige. Med andre ord: Der skal sættes lidt af en proces i gang. Vi mener, at reglerne kan stå i vejen for brugen af henvisningsredskabet i jobcentrene. Ved henvisning udsøges der ofte flere ledige efter aftale med en arbejdsgiver, da denne gerne vil have flere potentielle medarbejdere ud til en samtale om et job. Men der er stadig kun ét job. Hvis 4 ledige henvises til det ene job, vil de 3 af dem helt sikkert ikke få jobbet og de vil derfor efter reglerne skulle ind i et henvisningsforløb, hvor de systematisk henvises til nye job og aktiveres. Alene fordi der må være en grund til, at lige disse ledige ikke fik det først henviste job. Reglen er administrativt tung. Og selv om den formentlig kun bruges i mindre omfang sender den et ærgerligt signal om henvisninger som redskab og om de lediges tilgang til at få et job. Vi mener ikke, at der er behov for reglen. Hvis jobcentrene ønsker at henvise en ledig borger til et andet job, fx efter ikke at have fået jobbet ved første henvisning, vil de altid kunne henvise igen efter de almindelige regler. Ligesom de i øvrigt vil kunne tage en række andre redskaber i brug, hvis de mener, at der er en grund til, at borgeren ikke fik et henvist job, fx hyppige samtaler og straks-aktivering. Er borgeren medlem af en a-kasse, kan jobcenteret herudover give a- kassen besked om, at der er tvivl om den pågældendes rådighed. I dag skal de ledige tjekke jobforslag på Jobnet.dk senest hver 7. dag og hermed bekræfte, at de fortsat er jobsøgende. Sker dette ikke, vil de 1. gang få tilsendt en påmindelse og en frist. Tjekker de fortsat ikke jobforslag, vil de få en påmindelse og en ny frist og herefter vil de blive afmeldt. Mange ledige borgere/ medlemmer har svært ved at se meningen med at tjekke jobforslag hver 7. dag og i jobcentrene og a-kasserne bruges der uforholdsmæssigt mange ressourcer på at vejlede om ordningen. Vi anerkender, at ordningen i sin tid blev etableret, fordi mange borgere/medlemmer ikke afmeldte sig, når de gik i job, hvilket resulterede i at de fx blev indkaldt til samtaler, som de herefter udeblev fra. Og så gik der tid og ressourcer med at behandle irrelevante sager om udeblivelse. Siden ordningen blev etableret, er der imidlertid kommet nye redskaber og ordninger til, bl.a. på Jobnet.dk fx jobloggen som de ledige også ganske hyppigt skal ind og registrere i, og hvorfra de også kan se forslag til job, de vil kunne søge, uden at de dog hermed har tjekket jobforslag. Vi mener derfor, at der må være grundlag for at se nærmere på, om der stadig er behov for 7-dages klikket på Jobnet.dk eller om man fx ved registrering af anden aktivitet på Jobnet.dk med tilstrækkelig sikkerhed kan udlede, at den ledige reelt fortsat er jobsøgende. 9

10 Mindre intensiv indsats I dag er det kun jobcentrene, der kan registrere, at en ledig borger er på vej i job, på barsel, efterløn eller folkepension mv. og derfor er omfattet af en mindre intensiv indsats. Hvis borgeren er omfattet af en mindre intensiv indsats, skal den pågældende ikke møde op til samtaler i jobcenteret eller i a- kassen. Samtalerne holdes i stedet på anden vis, fx pr. telefon. Borgeren skal herudover ikke aktiveres. Ofte er det a-kassen, som borgeren/medlemmet meddeler ovennævnte forhold til. Hver gang må a-kassen imidlertid bede borgeren om at kontakte jobcenteret for her at få registreret den mindre intensive indsats. Dette er uhensigtsmæssigt og bureaukratisk for borgeren og ikke i tråd med målsætninger om, at det er tilstrækkeligt for borgerne at henvende sig ét sted. Herudover er der ingen grund til, at det alene er jobcenteret, der skal have ressourcetrækket ift. registreringen. Vi mener derfor, at a-kasserne også skal kunne registrere, at ledige er på vej i job, på barsel, efterløn eller folkepension mv. og derfor skal omfattes af en mindre intensiv indsats. I dag har jobcentrene mulighed for at beslutte, at en borger ikke skal være omfattet af en mindre intensiv indsats, fx for at sætte ind mod et eventuelt misbrug mv. Denne mulighed skal a- kasserne også have. Herudover skal jobcenter og a- kasse have mulighed for at give besked til den anden om, at de ikke mener, at en given ledig skal have mulighed for at blive omfattet. I så fald vil der ikke kunne registreres mindre intensiv indsats for den pågældende. Forslag Nyt fleksibelt samtaleforløb Frivillig selvbooking Mere fleksibel administration af uddannelsesindsats Tjek jobforslag -krav afskaffes Systematisk henvisningsforløb afskaffes Både a-kasse og jobcenter skal kunne registrere Mindre intensiv indsats 10

11 Fokus på drift og kerneopgaver Jobcentrene og a-kasserne er serviceorganisationer, der står for drift af kerneopgaver. For medarbejderne er det helt essentielt, at hverdagen fungerer og at der er tid og ressourcer til opgaverne. Regler, IT-redskaber, processer skal støtte op om en effektiv drift, hvis målsætningerne på området skal nås. Beskæftigelsesområdet er komplekst og som sagt kendetegnet ved store omlægninger over en forholdsvis kort årrække. Det giver selvfølgelig også udslag i driften. Der igangsættes ganske mange udviklingsprojekter og forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet fra centralt hold. Det er selvfølgelig godt at have fokus på fremtiden og på løbende at iværksætte nye tiltag som på sigt vil kunne implementeres i driften. Vi mener imidlertid, at vi har nået et punkt, hvor der nu bruges for meget tid på projekter, der ikke er iværksat ud fra reelle behov i driften og need to have, men mere ud fra et ønske fra centralt hold om at høste viden eller teste egne skrivebords-idéer. Samtidig slører de mange projekter og forsøgsordninger resultaterne det bliver uklart, hvad der har effekt, hvis der er for meget i gang på samme tid. Vi mener, at der er grund til igen at fokusere på driften, kerneopgaverne og de simple resultater ift. målsætningerne om at få borgerne i job. I det ligger også, at iværksættelsen af nye, centralt initierede projekter og forsøg må sættes i bero, medmindre der er et eksplicit ønske og generelt, udtalt driftsmæssigt behov for projekterne/forsøgene i de udførende led, dvs. ude i jobcentrene og a-kasserne. Vi mener, at der er grund til igen at fokusere på driften, kerneopgaverne og de simple resultater ift. målsætningerne om at få borgerne i job. I det ligger også, at iværksættelsen af nye, centralt initierede projekter og forsøg må sættes i bero, medmindre der er et eksplicit ønske og generelt, udtalt driftsmæssigt behov for projekterne/forsøgene i de udførende led, dvs. ude i jobcentrene og a-kasserne. 11

12 Et enklere beskæftigelsessystem Vi ser frem til det videre arbejde, som vi meget gerne vil bidrage konstruktivt til. Det er godt, at afbureaukratisering igen sættes på dagsorden og at ministeren i den forbindelse har sat sig i spidsen for en forenkling af beskæftigelsesområdet. Det kan vi kun støtte op om. Når det er sagt, er det en helt klar forudsætning, at forenklingsprocessen ikke som det er set gentagne gange tidligere resulterer i, at der bare fastsættes nye detaljerede regler, proceskrav og implementeringskrav, eller udvikles nye IT-redskaber fra centralt hold. Og det er en klar forudsætning, at de omlægninger og forenklinger, der kommer ud af denne proces, implementeres i et tæt samspil med jobcentrene og a-kasserne, KL og Danske A- kasser. 12

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Spot på IT som redskaber til indsats med effekt 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering IT-understøttelse Jobcenter Borger A-kasse CV Joblog Min Plan

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

Obligatorisk Selvbooking for Dagpengemodtagere. November 2015 STAR og Arbejdsmarkedskontorene Øst, Syd, Midt-Nord og Nord

Obligatorisk Selvbooking for Dagpengemodtagere. November 2015 STAR og Arbejdsmarkedskontorene Øst, Syd, Midt-Nord og Nord Obligatorisk Selvbooking for Dagpengemodtagere November 2015 STAR og Arbejdsmarkedskontorene Øst, Syd, Midt-Nord og Nord Velkommen til netværksmøde Dagsorden 1 09.00 Velkommen og status på selvbooking

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen VEJ nr 9543 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/08707 Senere

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER Ulrik Petersen * September 2017 Dynamisk arbejdsmarked Stor offentlig sektor Arbejdsstyrken 2.700.000 75 % af 16 64 årige Jobåbninger pr år 800.000 Offentligt

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre.

Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 16. oktober 2014 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb 26.10.15 STAR Intentionerne Empowerment den ledige skal tage ansvar for eget ledighedsforløb Intensiveret samarbejde mellem jobcentre og A-kasser

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Nedenstående er de enkelte forenklingsforslag, som fremgår af udspillet Mere frihed. Mindre bureaukrati.

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet er i høj grad reguleret af statslige regler, og kommunerne har længe efterspurgt

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006

Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Oversigt: Nye a kasseopgaver siden 2006 Dato: 04 11 2016 På trods af mange nye opgaver pålagt af staten har a kasserne formået at nedbringe deres administrationsudgifter. Men med beskæftigelses og dagpengereformerne

Læs mere

Obligatorisk selvbooking

Obligatorisk selvbooking Obligatorisk selvbooking En samlet oversigt Version 1.0 Oprettet den 19. august 2016 Indhold Baggrund... 3 Regelgrundlag... 3 Kontaktforløb... 3 Udstedelse af bookingfrist (jobcenter)... 4 Bookingfrist

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version:.0 Oprettet den. november INDHOLD. INDLEDNING.... TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge 6 Få overblik over dine arbejdstimer og dagpenge 13 Aktivering?

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Sendes pr. e-mail til star@star.dk, kfm@star.dk, asc@star.dk, mou@star.dk og sfn@star.dk. Deres ref. 2015-00002998 Den 21. april

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Aftale- og handleplaner (AHP)

Aftale- og handleplaner (AHP) Aftale- og handleplaner (AHP) Til jobparate og uddannelsesparate En guide til brugen af AHP i praksis Aftale- og handleplaner (AHP) Ideen bag aftale- og handleplaner I forbindelse med Jobcenter Vejles

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL FREMTIDEN Arbejdsmarkedschef David Hedegaard Andersen Dansk Metal Beskæftigelsespolitisk konference, Aarhus 29. MAJ 2017 I 2025 VIL DER MANGLE 30.000 I INDUSTRIEN* Nye tal

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf Arbejdsmarked Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Katrine Rytter Jensen Direkte tlf. 97 11 3302 Kaje3@mariagerfjord.dk

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE Ledige på dagpenge skal hurtigere i arbejde via en intensiv indsats med hyppige jobrettede samtaler først i ledighedsperioden 29. november 2016

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere