Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov"

Transkript

1 Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: \\dmwclus\dmw_docs\ \965012_endelig(3) rapport til HAKL.doc 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Baggrund og formål... 4 Metodisk tilgang... 4 Centrale definitioner... 6 Læsevejledning Konklusion Udviklingstendenser og betydende nye teknologier inden for de tre brancheområder Kvantitativ analyse Metode og datagrundlag Karakteristik af respondenter i spørgeskemaundersøgelse Teknologianvendelse - tværgående tendenser Kvalitativ analyse Beskrivelse af jobområdet og jobprofiler for Detail Udviklingstendenser inden for detailhandel Nuværende og fremtidig teknologianvendelse inden for detailhandelen Jobprofiler inden for detail Jobprofil: Leder inden for detailhandel - butik Jobprofil: Salgsassistent inden for dagligvarehandel Jobprofil: Salgsassistent inden for specialvarehandel Jobprofil: Assistent - internethandel (handel og logistik/detail) Jobprofil: Medarbejder i central administration Beskrivelse af jobområdet og jobprofiler for Handel og logistik Udviklingstendenser inden for Handel og logistik Nuværende og fremtidig teknologianvendelse inden for Handel og logistik Jobprofiler inden for Handel og logistik Jobprofil: Dokumentations- og kvalitetsmedarbejder - webplatforme til videresalg af varer Jobprofil: Indkøbs- og salgsassisterende medarbejder Jobprofil: Superbruger for salgsmedarbejdere Jobprofil: Assistent - internethandel (handel og logistik / detail) Beskrivelse af jobområdet og jobprofiler inden for Spedition og shipping Udviklingstendenser inden for spedition og shipping Nuværende og fremtidig teknologianvendelse inden for spedition og shipping Jobprofiler inden for spedition og shipping Jobprofil: Speditør - shippingmedarbejdere Jobprofil: Disponent Jobprofil: Bogholderi og regnskabsmedarbejder Litteraturliste Oversigt over vigtige forkortelser relaterede til teknologi

4 1. Indledning Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL) har bedt Teknologisk Institut, Erhvervsudvikling om at gennemføre en analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov på FKB-områderne Detailhandel, Handel og logistik samt Spedition og shipping. Analysen er gennemført af konsulenterne Louise Hvid Jensen, Eva-Carina Nørskov, Lene Wendelboe Johannsen og Annemarie Holsbo med bistand fra studentermedhjælperne Troels Godt Mathiesen og Maja Sasser. Spørgeskema anvendt ved survey er kvalitetssikret af projektchef Esben Wolf, Teknologisk Institut, Informatik. Baggrund og formål Målet med denne analyse har været at få præciseret og konkretiseret teknologirelaterede arbejdsprocesser inden for FKB erne Detailhandel, Handel og logistik samt Spedition og shipping, herunder også for medarbejdergrupper, der er beskæftigede med IKTadministration og vedligeholdelse inden for disse brancheområder. HAKL har ønsket, at analysen har fokus på de teknologirelaterede kompetencer som medarbejderne skal have inden for de nævnte brancher. Dette både i forhold til de tværgående arbejdsfunktioner, der berøres af teknologianvendelsen, og desuden i forhold til de mere fag- og branchespecifikke værktøjer. Kortlægningen af de teknologirelaterede arbejdsprocesser/funktioner og krav til medarbejdernes kompetencer skal anvendes til revision af de omtalte FKB er og til udvikling af nye uddannelsesmål. Projektet belyser, hvordan teknologiudviklingen udfordrer de nuværende traditionelle arbejdsopgaver nu, og hvad der kan forventes af udfordringer i forhold til fremtidige arbejdsopgaver. Analysen rummer en kortlægning af aktuelle ændringer i HAKL-målgruppens arbejdsopgaver, samt en vurdering af hvordan de IT-værktøjer, der endnu ikke er udbredte, kan forventes at påvirke målgruppens fremtidige arbejdsopgaver. Analysen giver desuden et overblik over udbredelsen af teknologianvendelsen og den belyser forskellene heri på de berørte arbejdspladser i relation til arbejdsstedsstørrelse, det produkt- eller serviceområde, virksomhederne tilhører, samt nationale og internationale samarbejds- og tilhørsfo r- hold. Metodisk tilgang Undersøgelsesarbejdet vedrørende teknologiernes betydning for kompetencebehovene inden for de tre FKB er Detailhandel, Handel og logistik samt Spedition og shipping er foregået efter fasemodellen, der er illustreret i nedenstående figur: 4

5 Fase 1 Kortlægning af relevante, fremtidige teknologier Fase 2 Fase 3 Fokusering - workshop om fremtidens teknologiudvikling Opgørelse over teknologi-anvendelse i udvalgte brancher Fase 4 Interview i tre brancher Fase 5 Jobprofilkatalog med kvalifikationsbehov Nye uddannelsesmål Fase 1: Kortlægning af relevante, fremtidige teknologier I fase 1 udarbejdede vi ved hjælp af ekspert- og specialist-interview samt gennemgang af eksisterende materialer en oversigt over de nutidige og forventede fremtidige teknologier inden for de tre brancheområder. Fase 2: Fokusering I denne fase udarbejdede vi to scenarier, der hver for sig og tilsammen rummer de forventninger til fremtidig teknologianvendelse, jobsituationer og kvalifikationskrav, der var blevet afdækket i fase 1. Scenarierne med de centrale udviklingstendenser blev præsenteret på en heldagsworkshop for videnspersoner og interessenter inden for de tre brancheområder. Scenario-teknikken blev anvendt for at være med til at skabe fokusering og konkretisering af udviklingstendenserne. Formålet var at indkredse, hvad der udgør de mest relevante teknologiske udviklingstendenser og hvorledes de forventes at påvirke de fremtidige kvalifikationsbehov. Fase 3: Teknologianvendelse inden for udvalgte brancher Med afsæt i fase 1 og 2 blev der derefter gennemført en kvantitativ analyse. Der er således sendt spørgeskema ud til 1500 virksomheder. På baggrund af analysen er der udarbejdet opgørelser vedrørende teknologianvendelsen inden for et repræsentativt udsnit af virksomheder inden for brancheområder, der relaterer sig til de tre udvalgte FKBområder. Opgørelserne omfatter virksomhedernes nuværende og forventede fremtidige brug af de teknologier, der er udpeget som betydende og centrale i fase 1 og 2. Fase 4: Interview vedrørende nuværende og fremtidige kompetencekrav Der er blevet gennemført interview med sigte på at afdække nuværende og fremtidige kompetencebehov og jobprofiler i relation til den teknologiske udvikling. Interviewene 5

6 er dels gennemført pr. telefon med en varighed af ca. 1 time, dels blev der gennemført en række interview på virksomheder inden for de tre brancheområder med såvel medarbejdere som ledelsesrepræsentanter. Fase 5: Rapport På baggrund af de fire foregående faser er nærværende rapport udarbejdet. Rapporten præsenterer resultaterne af den kvantitative og kvalitative del af analysen med beskrivelser af de tre FKB-områder og tilhørende jobprofiler inden for områderne Handel og logistik, Detail samt Spedition og shipping. Centrale definitioner Det har været centralt for arbejdet med analysen, ikke mindst i forhold til gennemførelse af interview og spørgeskemaundersøgelse, at vi har præciseret hvilken gruppe medarbejdergrupper og hvilke brancheområder, vi arbejder med. Udfordringen er, at det i daglig tale ofte vil være den gruppe, man refererer til som HKgruppen, der er central for analysen. Da vi jo imidlertid ikke forholder os til en eventuel fagforeningsmæssig tilknytning, har vi ikke villet anvende denne betegnelse. En anden mulig afgrænsning kunne være de der hører til HAKLs målgruppe. For nogle vil det imidlertid ikke være tilstrækkelig afgrænsning, selvom det præcist er den gruppe, der er i fokus. Vi har nemlig ikke ønsket på forhånd at afgrænse, hvem der i givet fald kommer til at udføre eventuelle nye, teknologirelaterede opgaver. Som eksempel kan en debat fra scenarieworkshoppen nævnes. Det er blevet fremført, at der inden for shipping i fremtiden kommer til at være en række højt specialiserede analyseopgaver, der vil være teknologiunderstøttede. Nogle i forsamlingen mener, at det kommer til at være akademikeropgaver, mens andre mener, at veluddannet kontorpersonale (læs HK ere) godt vil kunne udføre opgaverne. Uanset hvilke medarbejdere, der skal løse opgaverne, vil det dog være således, at de alle vil kunne anvende HAKLs uddannelsestilbud, og den uddannelsesmæssige distinktion mellem grupperne er for denne opgave derfor ikke vigtig. Endelig er der en tredje medarbejdergruppe, som arbejder inden for feltet, men som ikke indgår i undersøgelsen. Dette gælder eksempelvis lagermedarbejdere og chauffører. Vi er derfor endt med såvel i interviewene som i spørgeskemaet at betegne gruppen som; medarbejdere og ledere inden for handel og kontor eller handels- og kontoransatte eller administrative medarbejdere. Analysens fokus er teknologiens udbredelse og de deraf følgende implikationer for jobindhold og kvalifikationskrav. Det er derfor også vigtigt at vide, hvordan vi har anvendt begrebet teknologi. Teknologi er i denne analyse snævret ind fra det meget brede alt favnende til at omfatte nye metoder og nye værktøjer. De facto har det vist sig, at der for disse brancheområder i høj grad har været tale om informationsteknologier, anvendelse og tilgængelighed af informationer. Altså f.eks. ikke nye produktionsteknologier, men nok konsekvensen af dem, f.eks. customer made produktion og indbyggede sensorer. (Se kapitel 3 vedrørende de betydende teknologier inden for de tre brancheområder). Endelig er det relevant kort at definere de tre delbrancher, vi beskæftiger os med i denne opgave: 6

7 Handel og Logistik: Dette delområde omfatter engroshandel, altså et bindeled mellem producent og detaillist, og den omfatter en lang række forskellige varegrupper og serviceydelser. Detail: Dette delområde omfatter fysiske butikker, men også handel via Internet, og det beskæftiger sig med levering af varer fra butik til kunde. Omfatter både dagligvarehandel og specialvarehandel. Spedition og shipping. Beskæftiger sig med transport af gods til internationale og lokale markeder til vands, til lands og i luften. Arbejdsfunktio nerne omfatter både planlæ g- ning, salg og gennemførelse af transportopgaver, og varetages af rederier, speditører og shippingvirksomheder. Læsevejledning Denne rapport er opdelt i en række kapitler, der beskrives nedenfor. Er man særligt interesseret i beskrivelse af kompetencekrav på de tre udvalgte brancheområder, skal man gå direkte til kapitel 5. Kapitel 1 indeholder en beskrivelse af analysens baggrund og metodiske tilgang. I kapitel 2 trækkes analysens hovedkonklusioner op. I kapitel 3 følger et rids over resultater fra den indledende scanning af feltet samt scenarieseminaret. Kapitel 4 præsenterer den kvantitative redegørelse i form af resultater af den skriftlige og netbaserede survey. Kapitel 5 præsenterer resultaterne af den kvalitative del af analysen med beskrivelser af de tre FKB-områder og tilhørende jobprofiler inden for områderne Handel og logistik, Detail og Spedition og shipping. Herefter følger i kapitel 6 en litteraturliste og en liste over vigtige forkortelser relateret til teknologi. Til rapporten hører endvidere en bilagsrapport, der omfatter følgende: Bilag 1: Materiale fra scenarie-workshoppen Bilag 2A: Resultater fra survey Bilag 2B: Spørgeskema anvendt i survey Bilag 3: Spørgeguides anvendt i den kvalitative undersøgelse Bilag 4: Anvendte kvalifikationsbegreber Bilag 5: Oversigt over interview-virksomheder. 7

8 2. Konklusion Formålet med denne analyse har været at få præciseret og konkretiseret teknologirelaterede arbejdsprocesser inden for FKB erne Detailhandel, Handel og logistik og Spedition og shipping. Projektet belyser, hvordan teknologiudviklingen udfordrer de traditionelle arbejdsopgaver nu, og hvad der kan forventes af udfordringer i forhold til fremtidige arbejdsopgaver. Analysen rummer en kortlægning af aktuelle ændringer i HAKL-målgruppens arbejdsopgaver, samt en vurdering af hvordan de IT- værktøjer, der endnu ikke er udbredte, kan forventes at påvirke målgruppens fremtidige arbejdsopgaver. Der er desuden udarbejdet opgørelser over virksomheders og deres medarbejderes teknologianvendelse såvel i et nutidigt som i et fremadrettet perspektiv. For at tilgodese dette formål, er der gennemført et scenarieseminar med ressourcepersoner fra virksomheder og organisationer, der er afholdt interview med ledere og medarbejdere inden for de nævnte brancheområder, og der er gennemført en netbaseret survey. Der er desuden afholdt interview med andre ressourcepersoner, der har kunnet bidrage til at belyse analysens problemfelt, ligesom der er gennemført desk research af relevant litteratur. Fremtidens virksomheder i en global udvikling Den fremtidige konkurrence og det, der adskiller de virksomheder, som overlever, fra dem, der ikke gør, er evnen til at overskue sammenhænge og kunne manøvrere i nye samarbejdsrelationer og partnerskaber, globalt set. Begreber som helicoptering og controlling bliver centrale. Disse begreber betyder, at man har overblik over egen virksomhed og sammenhængen med øvrige virksomheder i værdikæden, samt at man er i stand til at overskue, analysere og omsætte viden og informationer på en kunderettet måde. Teknologier, der muliggør et meget bedre overblik og mulighed for adgang til mere og flere sofistikerede informationer, vil blive taget for givet. Vinderne i det fremtidige globale marked bliver dem, der intelligent er i stand til at bruge disse systemer, og som intelligent kan håndtere informationer til forretningsudvikling, dvs. til kundeorientering og merværdi for kunden. Set i relation til målgruppen for denne undersøgelse betyder det, at medarbejdernes kompetence i blandt andet kundefokus, analyse og beslutningskraft er den differentierende faktor for virksomhederne. Inden for blandt andet shipping vil der i fremtiden komme til at være en række højt specialiserede analyseopgaver, som vil være teknologiunderstøttede - opgaver, der kan varetages af et veluddannet handels- og kontorpersonale. Et andet konkret eksempel kan være at anvende Business Intelligence system til analyse af sidste måneds tal, og have den organisatoriske parathed til at reagere lynhurtigt på resultaterne. Reaktionstiden og det at holde informationerne varme bliver væsentlige kvalifikationskrav i fremtiden. Optimering af administrative rutiner giver potentielt plads til nye opgaver Flere kilder (blandt andet scenarieseminar, Teknologisk Institut, november 2006) peger på, at udnyttelse og udvikling af nye teknologier gør det muligt at standardisere og 8

9 strømlinie løsninger, sådan at der potentielt bliver et råderum for medarbejdere til at udføre andre opgaver, som f.eks. salgsopgaver, eller at gennemføre analyser af kundebehov på baggrund af adgang til flere informationer og mere detaillerede data. På den ene side kræver de nye teknologier et sæt af kvalifikationer til anvendelse og udvikling af teknologierne, og på den anden side et sæt af teknologier til at bestride de opgaver, der bliver plads til i og med, at nogle administrative rutiner rationaliseres bort. At der sker denne polarisering i kravene og forventningerne til de administrative medarbejdere som følge af teknologianvendelsen, understøttes af data fra den gennemførte survey. Her viser resultaterne, at der er to modsatrettede tendenser i spil - at der dels bliver færre arbejdsfunktioner for de nuværende handels- og kontoransatte, og/eller at arbejdsfunktionerne udvides. Der er tilsvarende en mindre del, der udtrykker, at arbejdsfunktionerne enten overtages af andre faggrupper eller, at handels- og kontormedarbejdere overtager arbejdsfunktioner fra andre faggrupper. Medarbejderen bag scenen er fortsat vigtig Inden for alle delbrancher er det et fællestræk, at den kritiske konkurrenceparameter vil være virksomhedernes servicesystem, og deres berettigelse er, om de vil være i stand til at levere den viden, den service eller historien om produktet, som kunderne efterspørger. Forståelse for hvem kunden er og hvilke behov kunden har, og virksomhedernes evne til at placere sig i værdikæden vil fortsat være af central betydning. Flere medarbejdere inden for de berørte brancher vil i den forbindelse blive påvirket af de nye måder at betjene kunder og pakke produkter ind på, samtidig med at der stilles krav om specifikke, teknisk-faglige kvalifikationer, sådan som det blandt andet beskrives med dette citat: Der vil være nogle HK ere, som skal til at være mere artistiske i deres daglige arbejde, men der er altså også økonomi i det her, og det kræver en enorm disciplin bag scenen. Det administrative personale bliver derfor endnu vigtigere, fordi de fleksible rammer udadtil kræver en større grad af kontrol og styring indadtil, herunder skabelse af koncepter og nye administrative processer. Leder af masteruddannelse i oplevelsesledelse på Roskilde Universitets Center til HK Privatbladet, april 2006 Selv om de teknologiske systemer i stigende omfang overtager og smidiggør handelsog kontormedarbejdernes hidtidige arbejdsfunktioner, er der altså fortsat brug for medarbejdere, der kan understøtte, dokumentere og kvalitetssikre processerne bag scenen ud mod kunden. At kunne agere tværorganisatorisk og at kunne samarbejde såvel internt, men også med eksterne partnere bliver vigtige kompetencer. Den fremtidige ha n- dels- og kontoransatte vil dog ikke kun have en rolle bag scenen, men vil i lige så høj grad skulle rykke tættere på kunden og i mere direkte kontakt. Øget teknologianvendelse, men få teknologispring En del af de teknologier, der allerede i dag anvendes i større omfang af virksomhederne inden for de tre udvalgte områder (Detail, Handel og logistik, samt Spedition og shipping), vil også fremover være de teknologier, som er i spil; det drejer sig om teknologier som forretningsmæssig anvendelse af mobiltelefoni, web-teknologi, databaseprogrammer, økonomistyringssystemer, samt planlægnings- og logistiksystemer. Generelle IT- 9

10 programmer (som f.eks. Office-pakken) og tilpassede IT-programmer (specialprogrammer, der er tilpasset virksomhedens behov) er i dag nogle af de mest anvendte teknologier - og forventes også at være det fremover. Der vil for disse teknologier ikke være tale om markante teknologispring i virksomhederne, men snarere om en løbende, øget teknologianvendelse. Blandt de områder, hvor der er forventninger om et spring i fremvæksten af nye teknologier, er særligt områderne RFID og stregkodeteknologi, hvor der forventes at ske en øget anvendelse. Det er teknologier, der kan anvendes til at registrere positionen af fo r- skellige varer on the spot og øge sporbarheden af varernes bevægelse. I forhold til RFID er det dog fortsat kun knap 1/3 af de adspurgte virksomheder, der forventer at anvende denne teknologi fremover. CRM-systemer, som er systemer til at opnå et bedre kundeindgreb gennem systematisering af kundedata mv., forventer man ligeledes i fremtiden at gøre større brug af. Derudover samler opmærksomheden sig om, at man forventer en vækst i e-handel, og ikke bare som det gør sig gældende for tre ud af fire virksomheder i undersøgelsen, at anvende det business til business, men i større grad direkte business to consumer. Her forventer godt to ud af tre virksomheder, at de vil benytte teknologien fremover. De teknologier, der generelt anvendes i virksomhederne, anvendes i stort omfang også af handels- og kontormedarbejderne. Der er dog i forhold til nogle teknologier et vist spænd i teknologianvendelse, der dækker over, at der på nogle områder er andre faggrupper, som benytter de pågældende teknologier. Færre og bredere job - samt stigende kompetencekrav Den teknologiske udvikling og anvendelse af teknologier vil få betydning for arbejdsfunktionerne for handels- og kontoransatte - både i forhold til indhold, men også hvad angår omfang. Ifølge resultaterne fra surveyen vil anvendelse af teknologier afspejles i to overordnede tendenser: at der bliver færre arbejdsfunktioner for de nuværende handels- og kontoransatte, og/eller at arbejdsfunktionerne udvides for denne gruppe. Stort set ingen forventer dog, at arbejdsfunktionerne for handels- og kontoransatte forsvinder helt. Flertallet af virksomheder ser stigende kompetencekrav som en af de vigtigste udfo r- dringer for handels- og kontormedarbejdere i de kommende fem år. I den forbindelse påpeges det, at de vigtigste fremtidige kvalifikationsbehov for handels- og kontormedarbejdere vil være, at de har kvalifikationer inden for kundeservice, er servicemindede, har kunden i fokus, kan samarbejde, kan kommunikere, er troværdige og er omstillingsparate. Det ser således ud til, at virksomhederne primært har fokus på de kvalifikationskrav, der retter sig mod at bringe teknologierne i anvendelse på en kunderettet måde. Kompetencebehov på tværs af brancheområder Udviklingen i virksomhedernes anvendelse af teknologi viser også, at der er en række specifikke kompetencer knyttede til at varetage funktioner inden for de teknologibase- 10

11 rede arbejdsprocesser, der går på tværs af de tre delbrancher og FKB-området IKTudvikling og -vedligehold. Disse er: Håndtering af IT-udstyr og hjælpesystemer Opdateringer i IT-systemer Forståelse af kvalitet og disciplin i håndtering af varer og data knyttede hertil Sammenhængende forsyningskæde-forståelse IT-forståelse i en bredere sammenhæng. Flere ressourcepersoner peger på, at der er store fællestræk mellem de metodiske og ITfaglige kompetencer, der kræves for at kunne anvende de IT-systemer, der anvendes inden for alle tre brancheområder. Det er gældende på tværs af alle brancheområderne, at de IT-faglige kompetencer er overordentligt centrale, men at de samtidig forventes at være nogle, som medarbejderne besidder eller forventes at kunne adoptere hurtigt - gennem deres grundlæggende IT-kompetencer suppleret med den nødvendige, specifikke oplæring og uddannelse. Der ser endvidere ud til, at kravene til IT-kompetence differentierer i forhold til de opgaver og den kompetence, de enkelte medarbejdere er tildelt. Den løbende, faglige kvalificering af de medarbejdere, der skal planlægge og gennemføre indførelse og udnyttelse af nye teknologier, er nødvendig, og forudsættes løst gennem en prioriteret uddanne l- sesindsats. På den anden side gælder det for en anden gruppe medarbejdere, de der primært skal betjene (og ikke udvikle og ikke tilføre værdi til) IT-systemerne, at de kan varetage arbejdet med færre teknisk-faglige kvalifikationer end før. Brugerflader udvikles, så de bliver mere brugervenlige og nemt kan betjenes, når enkle kommandoer er indlært. Systemintegration og brancheglidning i værdikæden En af de vigtigste udviklingstrends inden for de udvalgte brancher er, at der i fremtiden forventeligt vil være et tættere samspil mellem virksomhederne i værdikæden, helt ud til slutbrugeren. Dette er i rapporten blandt andet beskrevet ved den konsolidering, der sker inden for transport, distribution og lagring, samt at blandt andre EDI- løsninger, webteknologier samt ERP-systemer sikrer langt større systemintegration, der muliggør real time kommunikation på tværs i forsyningskæden. Et andet eksempel, beskrevet i rapporten, er forventning om at virksomheder inden for handels- og logistikvirksomheder i højere grad kan komme til at agere som forretningsagenter for den enkelte detailforretning. Flere af de interviewede peger på, at en af de allerstørste ændringer inden for brancherne i de kommende år er, at kommunikationsinterfacet i højere grad vil blive integreret i forsyningskæden. Det vil blive medarbejdernes basiskompetence at kende og bruge disse systemer på det teknisk-faglige plan, samt kunne tænke nyt omkring dem og anve nde dem forretningsorienteret på det almene og personlige plan, der bliver centralt. Det vil gælde for mange medarbejdere, at de skal medvirke ved den fortsatte optimering af disse værktøjer, og for samtlige medarbejdere vil det gælde, at de skal være parate til at kunne bruge værktøjerne på stadigt nye måder og i andre sammenhænge. Relationerne mellem virksomhederne i forsyningskæden vil hele tiden være i bevægelse, og derfor vil den tilpassede teknologianvendelse også være det. 11

12 3. Udviklingstendenser og betydende nye teknologier inden for de tre brancheområder Dette kapitel beskriver de vigtige udviklingstendenser af betydning for de brancheområder, vi beskæftiger os med i denne rapport. De vigtige udviklingstendenser og hvilke teknologier, der er betydende for udvikling på de tre brancheområder, er beskrevet primært med udgangspunkt i det gennemførte scenarieseminar, suppleret med interview med ressourcepersoner, samt det forarbejde, som har været nødvendig for udformning af survey. For en uddybet beskrivelse af resultater fra scenarieprocessen, se bilagsrapport, Bilag 1. Globalisering Danske virksomheder er del af et globaliseret arbejdsmarked. Globaliseringen vedrører den globale økonomi og virksomhedernes samhandel og bruges også i forbindelse med den accelererende udbredelse af Internet og telekommunikationsteknologi, den voksende hastighed i distributionen af information, kommunikation, mennesker, serviceydelser og varer, og de deraf følgende ændringer i den globale arbejdsdeling. De vigtige drivkræfter for globaliseringen er netop en hurtig IT-kommunikation og medarbejdernes evne til at omsætte den mængde af information, der stilles til rådighed, således at virksomhederne kan udnytte den bedst muligt. Det stiller nye krav til medarbejderne, når viden ikke længere er en entydig og fast størrelse, og det stiller krav til virksomhederne, at man ikke uden videre kan udpege videnstunge arbejdspladser og forvente, at de fo r- bliver i Danmark. (Teknologirådet Lille land - hvad nu? 2006, s. 6). Virksomhederne er globale og opererer globalt; dette gælder også de brancheområder, der er omfattede af denne undersøgelse. Fremtidens arbejdssamfund bliver af flere benævnt et 24 timers samfund, hvor processer og informationer hele tiden er undervejs og bliver responderet på. Backoffice funktioner, der omfatter mange af de jobtyper, som beskrives i denne rapport, kan i princippet være placeret hvor som helst. Danske virksomheder både inden for industri, men i stigende omfang også finansielle virksomheder og virksomheder inden for videnservice placerer underleveranceaktiviteter/supportfunktioner i eksempelvis fjernøsten. Inden for den finansielle sektor erstatter eller optimerer ERP-systemer traditionelle administrative funktioner. (Scenarieseminar, Teknologisk Institut, november 2006). En anden strømning går i retning af, at nok opererer virksomhederne på en global scene, men national logistik/transport varetages bedst af personer med kendskab til de nationale forhold; men kun så længe at det giver merværdi for kunden/forbrugeren i sidste ende. Alt i alt betyder dette, at den kompetenceudvikling, der skal finde sted, er underlagt foranderlige vilkår og hele tiden skal tilpasses skiftende behov og de teknologier, der er til rådighed. Teknologiudvikling Overordnet kan temaer for fremtidens udvikling i den udvidede værdikæde fra producent over transportør/distributør, grossist, detailled til kunde beskrives ved tre begreber: Sporbarhed, intelligens og IT i alt (se blandt andet Teknologisk Institut: Sporbarhed 12

13 og RFID-teknologien i relation til forsyningskæder, 2006, Forsknings- og innovationsstyrelsen, 2006). Sporbarhed omfatter stigende krav fra forbrugerne og blandt andet EU om information om fødevarer og produktionsbetingelserne, samt eksempelvis målinger af godspåvirkninger under transport. Intelligens skal forstås som forudsætningen for at opbygge fælles, standardiserede systemer, hvor der fleksibelt kan udveksles viden på tværs af den udvidede værdikæde. Det vil sige: Design af systemer, der muliggør, at forskellige oplysninger kan kombineres og anvendes af flere forskellige typer brugere. Endelig vil den fremtidige udvikling basere sig på en IT-udvikling, der omfatter en automatisk opsamling af data til identifikation af produkter, hvor intelligente løsninger bærer information af enhedernes pris, funktionalitet og standarder. (Fremt iden for logistikområdet, Jens Christian Sørensen, Emballage og Transport, Teknologisk Institut, december 2006). På et mere detailleret niveau kan de teknologier, der har vist sig at være centrale i undersøgelsen, beskrives som følger: RFID-teknologien, der har nået et modenhedsstadium, så der kan forventes en større udbredelse i de kommende år. Teknologirådet har i 2006 præsenteret en rapport, der tager udgangspunkt i værdikæden fra produktion til forbrug af varer, fordi det er et af de områder, hvor der kommer et massivt og bredt gennembrud i anvendelsen af RFID. RFID-teknologien gør det først og fremmest muligt at spore og ove r- våge vareflows elektronisk, men det øger også muligheden for en række nye value added services i forhold til produktinformation. RFID forventes at få et genne m- brud efterhånden som prisen på de tags, der benyttes, falder, standardiseringen af dem øges og det derved bliver realistisk og attraktivt at anvende teknologien. RFID har foreløbigt især været anvendt på meget dyre produkter og på containere. I fremtiden forventes det, at den vil vinde udbredelse bredere i første omgang i paller, kasser og andet transportmateriale, der kan genbruges. I forbindelse med kravene om større sporbarhed forventes RFID teknologi at kunne få et genne m- brud. De såkaldt intelligente eller aktive tags, der kan indeholde flere informationer og kommunikere på tværs af virksomheder, forventes at kunne få væsentlige konsekvenser for udvikling inden for supply chain management. Told og administration i forbindelse med transport over grænser vil blive væsentligt lettet, da godset automatisk registreres. Samtidig skal det dog siges, at nærværende undersøge l- se på linje med tidligere gennemførte europæiske undersøgelser (Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til forsyningskæder, Teknologisk Institut, 2004) påpeger, at kendskabet og interessen i store supermarkedskæder er stor, samtidig med at der ikke er aktuelle planer om at indføre den. I denne undersøgelse, hvor vi har interviewet repræsentanter for tre centrale spillere i forsyningskæden transport, handel og logistik samt detailhandel, er det den samme tendens vi har observeret: Ja vi ved den eksisterer, jo vi følger med i udviklingen, men der er ikke inden for den nærmeste tid planer om at begynde at benytte RFID i stor udstrækning. Dette bekræftes af surveyen. Stregkoder - som muliggør en entydig identifikation af en vare, er over de sidste år slået fuldstændig igennem i detailhandlen, og i mindre udstrækning i de andre to delbrancher. Til forskel fra RFID-tags, skal stregkoder læses på nært hold; de er passive og indeholder engangsdata, der ikke kan opdateres. 13

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Bilagsrapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner - udviklingstendenser på det merkantile arbejdsmarked

Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner - udviklingstendenser på det merkantile arbejdsmarked Fra administrativ arbejdshest til merkantil multikunstner - udviklingstendenser på det merkantile arbejdsmarked Rapport December 2005 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Januar 2017 Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet 2017 Højbjerre

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

informationsspecialister

informationsspecialister Stigende behov for informationsspecialister karrieremuligheder i en digital tidsalder Klar til fagligt lederskab Den teknologiske forandringsbølge rummer masser af job. Mange af dem findes ikke endnu,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 2 / juni

- i n f o Uddannelsesnævnet informerer 2 / juni Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 www. uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer 2 / 2007 -

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere