Jordforureningsstrategi 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforureningsstrategi 2017"

Transkript

1 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien Regionens opgave på jordforureningsområdet De bærende principper for prioritering af indsatsen Ambition og fokusområder Den overordnede prioritering af den offentlige indsats overfor jordforurening Prioritering af grundvandsindsatsen Formålet med jordforureningsstrategien Formålet med strategien er at udarbejde en langsigtet plan for regionens indsats over for jordforurening som forklarer, hvordan regionen vil prioritere ressourcerne for at opnå størst mulig effekt af indsatsen på miljø og menneskers sundhed. Jordforureningsstrategien beskriver regionens strategi for indsatsen, som omfatter kortlægning, undersøgelse og oprensning af forurenede lokaliteter. Regionens konkrete prioritering af specifikke lokaliteter fastlægges i den årlige arbejdsplan, som sendes i offentlig høring i starten af næste år. Denne strategi afløser Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Udarbejdelsen af den nye strategi er en følge af lovændringer og ny viden på jordforureningsområdet. 1

2 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet Region Syddanmark har hovedansvaret for indsatsen overfor herreløse jordforureninger; det vil sige jordforureninger som andre ikke kan gøres ansvarlig for. Det betyder, at regionen skal håndtere risikoen fra jordforureninger, der truer grundvand, menneskers sundhed, overfladevand eller natur. Regionen har ifølge jordforureningsloven indsats, hvor jordforurening udgør en risiko for Grundvand i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande Bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads Overfladevand Internationale naturbeskyttelsesområder Opgaven er omfattende, da der er mange forurenede lokaliteter, og indsatsen er forbundet med store udgifter. Regionen skal derfor tilrettelægge og prioritere opgaven, så den giver størst samfundsmæssig nytte. Regionens opgaver omfatter både myndighedsopgaver og opgaver som prioriteres med baggrund i jordforureningsstrategien. Regionens opgaver er: At opspore og kortlægge forurenede og muligt forurenede lokaliteter At gennemføre undersøgelser på muligt forurenede arealer, hvor regionen har indsats At vurdere om en konstateret jord- og grundvandsforurening udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko At håndtere risikoen gennem en indsats over for forureningen At bidrage til statens og kommunernes arbejde med grundvandskortlægning og de efterfølgende indsatsplaner samt vandområdeplaner At rådgive borgere, der ejer forurenede og muligt forurenede lokaliteter At besvare forespørgsler om forurenede og muligt forurenede arealer, f.eks. i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. At varetage myndighedsopgaver vedrørende kortlagte arealer i forbindelse med bygge og anlægsarbejder. At undersøge muligt forurenede boliggrunde inden for et år, såfremt grundejeren anmoder om det. At gennemføre indsats efter værditabsordningen for boligejere. 2

3 Opsporing og undersøgelser af jordforurening Regionen foretager systematisk opsporing og kortlægning af muligt forurenede lokaliteter. Regionen skal undersøge om der er forurening af jord og grundvand, som kan påvirke natur, miljø eller menneskers sundhed. I Region Syddanmark er der i øjeblikket over forurenede eller muligt forurenede lokaliteter. Heraf har regionen indsats på ca lokaliteter. Regionens håndtering af de mange forurenede og muligt forurenede lokaliteter sker ved en systematisk gennemgang af arkiver for at finde oplysninger om nuværende og tidligere aktiviteter, der kan have medført forurening. Når vi har mistanke om forurening på en lokalitet, bliver lokaliteten kortlagt på vidensniveau 1 (V1). V1 kortlagte lokaliteter undersøges for at afklare, om der er forurening. Hvis der konstateres forurening, kortlægges lokaliteten på vidensniveau 2 (V2). Lokaliteter, hvor der ikke konstateres forurening eller som er lettere forurenede, udgår af kortlægningen. Regionen udfører videregående undersøgelser på V2 kortlagte lokaliteter for at belyse forureningsomfanget. Herefter foretages en risikovurdering af forureningen over for grundvand, indeklima, kontakt samt overfladevand og natur. Hvis forureningen udgør en miljø- eller sundhedsmæssig risiko foretager regionen en yderligere indsats, som kan være en hel eller delvis oprensning eller overvågning af forureningen. Sagsforløb fra opsporing af jordforureninger til regionens afslutning af indsatsen er vist på figur 1. 3

4 Figur 1: Sagsforløb for en muligt forurenet lokalitet. Erfaringsmæssigt er oprensning kun nødvendigt på 1-3 % af lokaliteterne. 4

5 Videregående indsats Regionen skal håndtere risikoen på de mange forurenede lokaliteter, som er omfattet af regionens indsats overfor jordforurening. Risikoen vurderes i relation til påvirkning af grundvand, overfladevand og natur, samt om der er risiko ved at bo og anvende et forurenet areal. Hvis et forurenet areal kan udgøre en risiko for den aktuelle anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads eller truer vandværker og vigtige grundvandsressourcer, overfladevand eller natur, skal regionen udføre en detaljeret undersøgelse og foretage en fornyet risikovurdering af forureningen. Hvis forureningen udgør en væsentlig risiko, er det også regionens opgave at gennemføre en indsats for at reducere risikoen til et sundheds- og miljømæssigt acceptabelt niveau. På baggrund af en undersøgelse eller en oprensning kan en lokalitet udgå af indsatsen, hvis regionen herefter vurderer at: - forureningen ikke udgør en risiko for grundvand, overfladevand og naturområder - forureningen ikke udgør en risiko for menneskers sundhed ved ingen eller få restriktioner for anvendelsen af lokaliteten Mange lokaliteter vil fortsat være kortlagt på V2 efter en undersøgelse eller en oprensning, selv om forureningen ikke udgør en risiko for anvendelsen af lokaliteten eller for miljøet. Dette sikrer en korrekt håndtering af jorden ved fremtidig byggeri eller anlægsarbejder. 3. De bærende principper for prioritering af indsatsen Retningslinjer for regionens prioritering fra 2017 og frem er udformet i de bærende principper for regionens indsats over for jordforurening. De bærende principper omfatter et overordnet princip for prioritering af indsatsen samt syv øvrige principper for den grundvandsrettede indsats. Det overordnede princip for regionens indsats At den overordnede prioritering af indsatsen fremover skal være: 1. Indsatsen overfor grundvandstruende forureninger i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande har højeste prioritet 2. Indsatsen overfor indeklima problemer på boliggrunde prioriteres højt 3. Indsatsen i forhold til overfladevand og natur samt overfor jordforurening med kontaktrisiko prioriteres sideordnet: 3a Indsatsen overfor overfladevand og natur prioriteres kun i særlige tilfælde 3b Indsatsen overfor jordforurening med kontaktrisiko prioriteres kun i særlige tilfælde 5

6 De syv bærende principper for grundvandsindsatsen Fokus på stoffer At det bærende princip bliver, at prioritere en områdevis indsats rettet alene mod de typer forureninger som udgør den største risiko for grundvand (dvs. de højmobile, svært nedbrydelige stoffer som eksempelvis chlorerede opløsningsmidler, MTBE og visse pesticider). Herved nedprioriteres den grundvandsrettede indsats mod andre typer af forureninger. At opprioritere en indsats rettet mod pesticidpunktkilder, hvor regionens indsats udgør en væsentlig del af den samlede grundvandsbeskyttende indsats i området, og hvor indsatsen kan ske i samarbejde med øvrige aktører i området. At det i helt særlige tilfælde kan være hensigtsmæssigt at fremrykke en indsats overfor en enkelt punktkildeforurening, hvis den udgør en særlig stor eller akut risiko. Fokus på vandressource At indsatsen rettes mod såvel den nuværende indvinding som den strategiske ressource. At den fremtidige områderækkefølge baseres på et princip om mest godt grundvand for pengene. Det betyder at rækkefølgen fastlægges ud fra hensyn til sårbarhed, behov for indvinding og omkostninger til håndtering af jordforureninger - med henblik på at få mest godt grundvand for pengene. Fokus på vandforsyning At områder, hvor det er vanskeligt at finde nyt godt grundvand, hvis den bestående forsyning ødelægges, også skal prioriteres. At nedprioritere indsatsen, hvor den på længere sigt ikke giver mening. En sådan beslutning tages aldrig uden en forudgående dialog med kommuner og vandforsyninger. 6

7 4. Ambition og fokusområder Regionens ambition for jordforureningsområdet bygger på tiltag, som tilsammen skal udvikle og synliggøre regionens viden og indsats, er vist på figur 2. Regionens ambition tager udgangspunkt i et ønske om at skabe en helhedsorienteret indsats på tværs af regionens 22 kommuner, og derigennem udnytte den regionale skala til at foretage prioriteringer, som giver stor samfundsmæssige værdi. Figur 2: Ambition og fokusområder for regionens jordforureningsindsats. Samarbejde og synergi Regionen vil bidrage til den nationale dagsorden for at sikre bedre sammenhæng og fornyelse i miljøindsatsen i forhold til jordforurening, grundvand og overfladevand. Regionen har stor erfaring med og viden om sikring af indeklima mod påvirkning fra forureninger. Denne viden skal bringes i spil i samarbejdet med kommunerne, f.eks. når en borger vil bygge eller ændre anvendelse af en forurenet lokalitet. Regionen tager medansvar for borgernes sundhed gennem samarbejde og videndeling med kommunerne. Et godt samarbejde med kommuner og vandforsyninger er en vigtig forudsætning for kvaliteten i regionens prioritering af indsats overfor grundvandstruende forureninger. Regionen vil gennem dialog med kommuner og vandforsyninger søge at optimere og effektivisere denne indsats. 7

8 Innovation og faglig udvikling En vigtig forudsætning for at kunne levere en effektiv indsats over for jordforurening er, at regionen er med i front inden for fagområdet. Regionen skal aktivt påvirke og understøtte udviklingsaktiviteter, der kan effektivisere og kvalificere den samlede indsats. Regionens kompetencer skal samtidig styrkes gennem nye udviklingsorienterede og dialogsøgende samarbejder med universiteter og rådgivere, såvel nationalt som internationalt. Det er nødvendig med risikovillighed for at skabe råderum til innovation og faglig udvikling. Viden og indsats Regionen har oplysninger om jordforureninger, som kan være relevant for borgere og virksomheder, f.eks. i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller i forbindelse med anlægsprojekter. Det skal være let at tilgå regionens oplysninger. Regionen vil styrke kommunikationen og derigennem synliggøre, hvor den enkelte lokalitet befinder sig i sagsforløbet, se figur 1. Det skal være nemt for alle at få viden og rådgivning om at bo på en forurenet lokalitet. 8

9 5. Den overordnede prioritering af den offentlige indsats overfor jordforurening Regionens indsats overfor jordforurening omfatter en indsats indenfor fire hovedområder. For hvert hovedområde er der forskellige vurderings- og prioriteringskriterierkriterier før regionens indsats igangsættes. Figur 3: Jordforurening kan påvirke mennesker og natur via transport gennem jord- og grundvand. Grundvand Den højest prioriterede indsats udmøntes gennem de syv bærende principper. Du kan læse mere om prioriteringen under Prioritering af grundvandsindsatsen. Arealanvendelse - Indeklima Det er regionen, der har ansvaret for at undersøge og udføre en indsats over for jordforurening, som udgør en risiko for indeklimaet i boliger. Forureninger, der medfører så kraftig indeklimapåvirkning, at de udgør en væsenlig risiko for sundheden, vil blive prioriteret til en indsats. 9

10 Arealanvendelse - Kontakt Regionen har ansvaret for at undersøge og udføre en indsats over for jordforurening, der udgør en risiko ved direkte kontakt. Indsatsens prioriteres, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko for sundheden ved kontakt med den forurenede jord. Overfladevand Regionen prioriterer en indsats overfor jordforurening, der kan udgøre en risiko for overfladevand og natur. Indsatsen i forhold til overfladevand er fastlagt i en aftale mellem Danske regioner og Miljøministeriet. Eventuel påvirkning i internationale naturbeskyttelsesområder forventes dækket af regionens indsats mod forurening af overfladevand. Regionen foretager en risikovurdering af de kortlagte jordforureninger og udfører et mindre antal undersøgelser i perioden , særligt i forhold til vandløb, søer og hav. Fra 2019 foretages en statslig prioritering af den regionale indsats overfor overfladevand og naturtruende forureninger. Den egentlige oprensning af jordforureninger, der påvirker overfladevand og natur, indgår i vandplanerne og forudsættes at ske i perioden fra 2021 og frem. 6. Prioritering af grundvandsindsatsen Formål Formålet med prioriteringen af grundvandsindsatsen er at målrette regionens indsats mod de typer af forureninger, som vurderes at udgøre den største risiko for grundvandet. Som et led i prioriteringen af indsatsen har vi inddelt regionen i 45 delområder. Rækkefølgen for indsatsen i delområder er fastlagt ved princippet Mest godt grundvand for pengene, som er beregnet ved summen af udgiften til den grundvandsrettede indsats i forhold til tilladt indvindingsmængde for delområdet. Områdeinddelingen giver mulighed for, at regionen kan påbegynde en indsats i flere delområder samtidig. Regionen har indsats overfor grundvandstruende forureninger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker (IVO). Med baggrund i de bærende principper prioriterer regionen indsatsen for de mest grundvandstruende forureninger i de sårbare områder, se figur 4. 10

11 Figur 4. Prioritering af grundvandsindsatsen. Den primære prioritering er fremhævet med blå farve. 11

12 Sårbare områder Region Syddanmark har valgt at definere de sårbare områder som summen af de nitratfølsomme områder og de boringsnære beskyttelsesområder. Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) Nitratfølsomme indvindingsområder bliver afgrænset som en del af den statslige grundvandskortlægning indenfor OSD og indvindingsoplande (IVO). I afgrænsningen af NFI-områderne indgår forskellige kriterier for sårbarhed som f.eks. egenskaberne af dæklagene og af magasinet, gradientforhold samt grundvandsressourcernes kvalitet. Principperne for afgrænsningen er beskrevet i zoneringsvejledningen 1 og et notat fra Naturstyrelsen 2. OSD, IVO og NFI områderne udpeges i bekendtgørelser om udpegning af drikkevandsressourcer på baggrund af afgrænsningerne fra grundvandskortlægningerne. Regionen vurderer, at NFI-områderne (i øjeblikket) er det bedste bud på en ensartet sårbarhedsvurdering på tværs af regionen. Regionen har derfor valgt, at målet for sårbarhed overfor nitrat, også anvendes som et mål for sårbarhed overfor de højmobile miljøfremmede stoffer. OSD, IVO og NFI-områderne stammer fra den nyeste bekendtgørelse 3 suppleret med de nyeste data fra den statslige grundvandskortlægning. I det videre arbejde har vi tillagt en 200 meter bufferzone på NFI-områderne ud fra en forsigtighedsbetragtning. OSD, IVO og NFI OSD: Områder med særlige drikkevandsinteresser udpeges, hvor de vigtigste grundvandsmagasiner og den fremtidige grundvandsressource findes. IVO: Et indvindingsopland er det areal på jordoverfladen hvorunder grundvandet ifølge en grundvandsmodel strømmer mod en given indvindingsboring. NFI: Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges kun i områder med OSD eller IVO, hvor grundvandmagasinet har stor nitratsårbarhed, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Hvor grundvandsmagasinet har nogen nitratsårbarhed, og der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, foretages en konkret vurdering af behovet for afgrænsning af NFI. Principperne for afgrænsning af NFI Ingen eller lille grundvandsdannelse Nogen eller stor grundvandsdannelse Lille sårbarhed Nogen sårbarhed Stor sårbarhed Ingen NFI Ingen NFI Ingen NFI Ingen NFI Konkret vurdering NFI 1 Zonering. Detailkortlægning af arealer til beskyttelse af grundvandsressourcen. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Notat fra Naturstyrelsen, Nitratsårbarhed og udpegning af NFI og IO. 3 Bekendtgørelse af 19. april 2016 om udpegning af drikkevandsressourcer. 12

13 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Boringsnære beskyttelsesområder udlægges omkring alle drikkevandsboringer, der tilhører almene vandværker. Udpegning af et BNBO er et virkemiddel til beskyttelse af boringen mod forureninger. Kommunerne har mulighed for at udlægge disse beskyttelsesområder rundt om vandforsyningsboringer for at undgå farer for forurening af vandforsyningerne. Regionen har valgt at inddrage BNBO som en del af de sårbare områder, for derved at støtte op om den drikkevandsbeskyttelse som kommuner, vandforsyninger og lodsejere forventes at udføre her. BNBO Et boringsnært beskyttelsesområde er det område omkring en vandværksboring, hvor grundvandsspejlet sænkes, når vandværket pumper grundvand op. Inden udgangen af 2016 er det målet, at Naturstyrelsen har beregnet alle BNBO er for drikkevandsboringer til almene vandværker. Inden for et BNBO kan kommunen give påbud eller forbud for at undgå fare for forurening af grundvandet. Hvordan afgrænses det enkelte delområde? Med baggrund i NFI-tema med bufferzone har vi opdelt regionen i 45 delområder. Nogle af delområderne består af et antal NFI-områder, der er grupperet for at opnå en vis arealmæssig størrelse. Det har ligeledes været nødvendigt at opdele større sammenhængende NFI områder. Sammenhængende NFI områder (f.eks. på Fyn) er delt langs med vandløb eller langs med afgrænsningen for større indvindingsoplande. Så vidt muligt er det forsøgt at undgå at dele indvindingsoplande, da vi ønsker at afklare lokaliteter indenfor det enkelte vandværks indvindingsopland på én gang. Grundvandstruende lokaliteter I prioriteringen indgår de kortlagte lokaliteter, hvor der har været håndteret eller formodes at have været håndteret højmobile stoffer. I udvælgelsen af lokaliteterne har vi taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens projekt 4, hvor et udvalg af stoffer er knyttet til specifikke aktiviteter og brancher. Højmobile stoffer Vi definerer de højmobile stoffer som udvalgte chlorerede opløsningsmidler, phenoler, BTEX og MTBE, PFAS samt en række pesticider. Mest godt grundvand for pengene For hvert delområde beregner vi mest godt grundvand for pengene ud fra den samlede udgift for regionens indsats overfor grundvandstruende forureninger i forhold til den samlede tilladte indvindingsmængde. Den samlede udgift til regionens indsats er beregnet for lokaliteter med højmobile stoffer. Udgiften er estimeret ud fra erfaringstal og aktuelle priser for den videregående indsats. 4 Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1. Relevante stoflister og relationer til brancher/aktiviteter, Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 1564,

14 Den samlede indvindingsmængde er beregnet for hvert delområde med baggrund i vandværkernes tilladte indvindingsmængder. Hvis et indvindingsopland omfatter flere delområder, tillægges indvindingsmængden i forhold til den arealmæssige andel af indvindingsoplandet i hvert delområde. Delområder med den laveste udgift for regionens indsats pr. m 3 tilladt indvindingsmængde prioriteres højest, hvilket er et af de bærende principper. Anvendte priser for indsats Indledende indsats: Systematisk kortlægning (Historisk indsamling frem til V1) Indledende undersøgelse (frem til V2) Videregående indsats: Videregående undersøgelser Oprensninger Kr Kr Kr Kr. Prioritering rækkefølge for indsats Områdekortet afspejler rækkefølgen af de 45 delområder, som alle indgår i regionens indsats. De delområder med den laveste udgift pr. m 3 tilladt indvindingsmængde bliver prioriteret først. Områdekortet fremgår nedenfor. Delområderne er grupperet i 4 intervaller efter udgift pr. m 3 tilladt indvindingsmængde og er vist på områdekortet med farverne grøn, gul, rød og lilla. De delområder, som er højeste prioriterede, er markeret med grønt på områdekortet. Vi forventer af indsatsen indenfor NFI og BNBO i et delområde kan afsluttes indenfor 2-3 år. Kriterier for at påbegynde indsatsen i et delområde er, at: Den statslige udpegning af OSD, indvindingsoplande, NFI-områder er afsluttet BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) er beregnet Regionens systematiske kortlægning er afsluttet Det er afklaret med kommunen, om der er vandværker eller kildepladser, som ikke er bevaringsværdige Det er afklaret med kommunen, om der er planlagt nye kildepladser med beskyttelsesbehov Når indsatsen i et delområde påbegyndes, gennemføres de indledende undersøgelser først. Derved sikres det, at den samlede forureningsrisiko i delområdet er kendt, før den videregående indsats gennemføres. Udmøntning af strategien fremgår i den årlige arbejdsplan med baggrund i de ovenstående kriterier. Regionen har gennemført den planlagte indsats i de 11 højest prioriterede indsatsplanområder ifølge Grundvandsstrategi Dette påvirker rækkefølgen af delområderne i denne strategi. 14

15 Figur 5: Områderækkefølge for regionens indsats efter princippet Mest godt grundvand for pengene. De grønne delområder er højst prioriteret, dernæst de gule, røde og lilla. Årlig opdatering af prioritering i områdekortet Regionen opdaterer områdekortet i forbindelse med udarbejdelse af den årlige plan for regionens videregående indsats. Følgende forhold kan få indflydelse på rækkefølgen af den årlige prioritering: Den statslige udpegning af OSD, IVO, NFI-områder og BNBO er ikke afsluttet. Den systematiske kortlægning af forurenede lokaliteter er ikke afsluttet i hele regionen. Kortlægningen vil bidrage med kendskab til yderligere lokaliteter med højmobile stoffer. Vi forventer at afslutte den systematiske kortlægning i OSD og IVO ved udgangen af Der kan ske ændringer i vandværkernes indvindinger. Det aktuelle budget for regionens årlige prioritering af indsatsen vil påvirke, hvor hurtigt vi afslutter undersøgelserne i delområder. Særlige prioriteringer I de bærende principper for den fremadrettede indsats på jordforureningsområdet er der tre særlige prioriteringer: Vandforsyninger uden alternativer, vandforsyninger uden fremtid og pesticidpunktkilder. 15

16 Vandforsyninger uden alternativer Bærende princip: At områder, hvor det er vanskeligt at finde nyt godt grundvand, hvis den bestående forsyning ødelægges, også skal prioriteres. I regionen er der betydelige forskelle i mulighederne for at finde nyt godt grundvand, hvis den bestående indvinding ødelægges. De vandforsyninger, hvor det er vanskeligt at finde nyt godt grundvand, kan prioriteres særskilt. Regionen vil i samarbejde med kommuner, efter en konkret vurdering, identificere de vandforsyninger, der ikke kan finde et alternativ til den nuværende indvinding, hvis denne forurenes. Det kan f.eks. være vandforsyninger på øer eller med stor afstand til andre eksisterende forsyninger. Vandforsyninger uden fremtid Bærende princip: At nedprioritere indsatsen, hvor den på længere sigt ikke giver mening. En sådan beslutning tages aldrig uden en forudgående dialog med kommuner og vandforsyninger. Regionen vil i samarbejde med kommuner og vandforsyninger, efter en konkret vurdering, identificere de vandforsyninger, som har en begrænset levetid. Det kan f.eks. være vandforsyninger med utidssvarende installationer, dårlig beskyttelse af grundvandsmagasinet, med vandkvalitetsproblemer eller som har høj risiko for at blive påvirket af forurening fra kortlagte lokaliteter. Pesticidpunktkilder Problematikken omkring pesticidforureninger beskrives således 5 : Pesticidforurening af grundvandet er et vanskeligt emne at håndtere, da der som nævnt er mange forskellige årsager til forureningen. Det er derfor meget vigtigt, at skelne mellem de forskellige kildetyper (nye/gamle, punktkilder/fladekilder), når det skal besluttes hvilke handlinger, der skal foretages. Det er også et område med mange forskellige aktører, der hver især har en ramme for opgaven, der styrer deres handlemuligheder. Regionen kan i henhold til jordforureningsloven beslutte om en pesticidpunktkilde skal kortlægges og om den er omfattet af den offentlige indsats eller ej. Desværre findes der ikke en entydig definition af pesticidpunktkilder 6. Region Syddanmark har som en del af den indledende indsats fokus på pesticidpunktkilder ved undersøgelser af maskinstationer, gartnerier, lossepladser og enkelte landbrug. Det anslås, at der har været over landbrug i regionen, som alle kan have potentielle pesticid-punktkilder. Hidtil er der på landsplan fundet pesticider i grundvandet ved stort set alle undersøgte potentielle pesticidpunktkilder. Langtfra alle forureningerne udgør en risiko i sig selv, men den samlede belastning fra flere kilder kan udgøre et problem over for drikkevandsressourcen eller en aktuel indvinding. På den baggrund har regionen vedtaget et bærende princip for de pesticidpunktkilder, der ikke indgår i den almindelige indsats: 5 Miljø- og Fødevareministeriet. Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder. Miljøprojekt nr. 1781, Miljø- og Fødevareministeriet. Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder. Miljøprojekt nr. 1781,

17 - at opprioritere en indsats rettet mod pesticidpunktkilder, hvor regionens indsats udgør en væsentlig del af den samlede grundvandsbeskyttende indsats i området, og hvor indsatsen kan ske i samarbejde med øvrige aktører i området. Regionen vil i samarbejde med kommuner og vandforsyninger identificere og prioritere de pesticidpunktkilder, der kan udgøre en konkret trussel overfor en nuværende indvinding. 17

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 December 2016 Forord Det Gode Liv i Syddanmark er visionen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2014 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 ISBN nr. 2 Vejledning om indsatsplaner Indhold 1. Forord...

Læs mere

HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE

HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE ET TEKNOLOGIUDVIKLINGSPROJEKT NIELS RICHARDT, RAMBØLL JENS AABLING, MILJØSTYRELSEN LISBET LADEFOGED TORP, REGION MIDTJYLLAND HELHEDSORIENTERET TILGANG

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND ATV Vintermøde 2013 1 Niels Koch Jesper Jensen Jørn K. Pedersen Tove Svendsen Disposition Disposition 1. Baggrund og formål 2. Kildeopsporing og hvordan er undersøgelserne

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Dansk Vand Konference 2014 18. november 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus DANVA» Hvorfor

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere